Javna nabava

Javna nabava – Nadmetanja

Za 2021. godinu


Nabava izrade radnog materijala za posjetitelje Arboretuma Trsteno (HAZU) i posjetitelje (JU Rezervata Lokrum) za realizaciju projekta „Povijesni vrtovi dubrovačkog područja”
Evidencijski broj nabave: JN 52-2021.

Objavljeno 19. listopada 2021.

Odluka o odabiru JN 52-2021.

Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda JN 52-2021.

Objavljeno: 06. listopada 2021.

Poziv za dostavu ponuda JN 52-2021.

Prilozi uz poziv JN 52-2021.


Nabava materijala za pakiranje i preventivnu zaštitu knjižne građe Knjižnice HAZU (zaštita zbirke inkunabula u Knjižnici HAZU)
Evidencijski broj nabave: JN 88-2021.

Objavljeno: 19. listopada 2021.

Odluka o odabiru JN 88-2021.

Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda JN 88-2021.

Objavljeno: 08. listopada 2021.

II dopuna Poziv za dostavu ponuda JN 88-2021.

II Prilog 5 – Troškovnik novi JN 88-2021.

Objavljeno: 06. listopada 2021.

I dopuna Poziv za dostavu ponuda JN 88-2021.

Prilog 5 – Troškovnik novi JN 88-2021.

Objavljeno: 04. listopada 2021.

Poziv za dostavu ponuda JN 88-2021.

Prilozi uz poziv JN 88-2021.


Nabava materijala za zaštićivanje i pakiranje za Knjižnicu HAZU
Evidencijski broj nabave: JN 70-2021.

Objavljeno: 19. listopada 2021.

Odluka o odabiru JN 70-2021.

Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda JN 70-2021.

Objavljeno: 06. listopada 2021.

I dopuna Poziv za dostavu ponuda JN 70-2021.

Prilog 5 – Troškovnik novi JN 70-2021.

Objavljeno: 04. listopada 2021.

Poziv za dostavu ponuda JN 70-2021.

Prilozi uz poziv JN 70-2021.


Nabava arhivskog materijala za evakuaciju muzejske građe Kabineta grafike HAZU
Evidencijski broj nabave: JN 78-2021.

Objavljeno: 29. rujna 2021.

Odluka o odabiru JN 78-2021.

Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda JN 78-2021.

Objavljeno: 17. rujna 2021.

I dopuna Poziv za dostavu ponuda JN 78-2021.

Prilog 5 – Troškovnik novi JN 78-2021.

Objavljeno: 15. rujna 2021.

Poziv za dostavu ponuda JN 78-2021.

Troškovnik JN 78-2021.

Prilozi 1 – 4 uz poziv za dostavu ponuda JN 78-2021.


Nabava usluge održavanja i popravaka postrojenja kotlovnica, plinskih bojlera, instalacija centralnog grijanja te ventilacijskih uređaja pri tekućem održavanju građevina HAZU u Zagrebu
Evidencijski broj nabave: JN 12-2021.

Objavljeno: 24. rujna 2021.

Odluka o odabiru JN 12-2021.

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda JN 12-2021.

Objavljeno: 9. rujna 2021.

Poziv za dostavu ponuda JN 12-2021.

Troškovnik JN 12-2021.


Nabava usluga demontaže, pakiranja i manualnog prijenosa pokretnina palače Vranyzcany-Dobrinović, Hebrangova 1
Evidencijski broj nabave: JN 67-2021.

Objavljeno: 17. rujna 201.

Odluka o odabiru JN 67-2021.

Zapisnik o otvaranju pregledu i ocjeni ponuda JN 67-2021.

Objavljeno: 2. rujna 2021.

Poziv za dostavu ponuda JN 67-2021.

Prilozi uz poziv JN 67-2021.


Nabava opreme za smještaj arhivske i knjižne građe u prostoru privremene pohrane za Palaču Priester HAZU
Evidencijski broj nabave: JN 69-2021.

Objavljeno: 9. rujna 2021.

Odluka o odabiru JN 69-2021.

Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda JN 69-2021.

Objavljeno: 2. rujna 2021.

Poziv za dostavu ponuda JN 69-2021.

Prilozi uz poziv JN 69-2021.


Nabava arhivskih ormara i polica za privremenu čuvaonicu za Strossmayerovu galeriju starih majstora HAZU
Evidencijski broj nabave: JN 73-2021.

Objavljeno: 2. rujna 2021.

Odluka o odabiru JN 73-2021.

Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda 73-2021.

Objavljeno: 25. kolovoza 2021.

Poziv za dostavu ponuda JN 73-2021.

Prilozi uz poziv JN 73-2021.


Nabava opreme za sigurnu pohranu hitno izmještenih umjetnina Gliptoteke HAZU
Evidencijski broj nabave: JN 83-2021.

Objavljeno: 28. srpnja 2021.

Odluka o odabiru JN 83-2021.

Zapisnik o otvaranju pregledu i ocjeni ponuda JN 83-2021.

Objavljeno: 14. srpnja 2021.

Prvo pojašnjenje poziva za dostavu ponuda JN 83-2021.

Poziv za dostavu ponuda JN 83-2021.

Prilozi uz poziv JN 83-2021.


Nabava usluga izmještanja najugroženijih umjetnina iz nestabilnih dijelova zgrade Gliptoteke HAZU
Evidencijski broj nabave: JN 82-2021.

Objavljeno: 13. srpnja 2021.

Poziv za dostavu ponuda JN 82-2021.

Prilozi uz poziv JN 82-2021.


Nabava materijala za zaštitu i pakiranje inventara, opreme, muzejske, arhivske, knjižnične građe te umjetnina za evakuaciju, za Palaču Drašković HAZU
Evidencijski broj nabave: JN 65-2021.

Objavljeno: 29. lipnja 2021.

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude JN 65-2021.

Zapisnik o otvaranju pregledu i ocjeni ponuda JN 65-2021.

Objavljeno: 13. lipnja 2021.

Poziv za dostavu ponuda JN 65-2021.

Prilozi uz poziv JN 65-2021.


Nabava materijala za preventivnu zaštitu muzejske građe Strossmayerove galerije starih majstora HAZU
Evidencijski broj nabave: JN 59-2021.

Objavljeno: 31. svibnja 2021.

Odluka o odabiru ponude JN 59-2021.

Zapisnik o otvaranju pregledu i ocjeni ponuda JN 59-2021.

Objavljeno: 19. svibnja 2021.

Poziv za dostavu ponuda JN 59-2021.

Prilozi uz poziv JN 59-2021.


Izvođenje radova na rušenju dimnjaka oštećenih u potresu, na zgradama HAZU na lokacijama u Zagrebu: Trg Josipa Jurja Strossmayera 14 i Medvedgradska 2
Evidencijski broj nabave: JN 57-2021.

Objavljeno: 30. ožujka 2021.

Odluka o poništenju postupka JN 57-2021.

Zapisnik o otvaranju pregledu i ocjeni ponuda 57-2021.

Objavljeno: 10. ožujka 2021. JN 57-2021.

Poziv za dostavu ponuda JN 57-2021.

Prilozi uz poziv JN 57-2021.


Za 2020. godinu

Objavljeno 10. prosinca 2020.

Predmet nabave: Nabava usluge osiguranja imovine, opreme i javne odgovornosti za potrebe HAZU u 2021.

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude

Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda

Evidencijski broj nabave: JN 42-2021.


Objavljeno 26. studenog 2020.

Predmet nabave: Poziv za dostavu ponuda za usluge osiguranja imovine, opreme i javne odgovornosti za potrebe HAZU u 2021.

Poziv za dostavu ponuda

Prilog 5. Troškovnik

Evidencijski broj nabave: JN 42-2021.


Objavljeno 10. studenog 2020.

Predmet nabave: Nabava informatičke opreme za potrebe HAZU u 2020.

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude

Zapisnik otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda

Evidencijski broj nabave: JN 44-2020.


Objavljeno 28. listopada 2020.

Predmet nabave: Poziv za dostavu ponuda za nabavu informatičke opreme za potrebe HAZU u 2020.

Poziv za dostavu ponuda

Prilog 5. Troškovnik

Evidencijski broj nabave: JN 44-2020.


Objavljeno 19. listopada 2020.

Predmet nabave: Nabava usluge dizajna world wide web (www) stranice Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, ponovljeni postupak

Odluka o odabiru

2. Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda

Evidencijski broj nabave: JN 55-2020.


Objavljeno 14. listopada 2020.

Predmet nabave: Izvođenje radova na sanaciji dimnjaka oštećenog u potresu, na lokaciji Andrije Hebranga 1-3 / Trg Josipa Jurja Strossmayera 12, k.č.br. 2495 k.o. Centar, Zagreb.

Odluka o odabiru

Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda

Evidencijski broj nabave: JN 60-2020.


Objavljeno 1. listopada 2020.

Predmet nabave: Poziv za dostavu ponuda za izvođenje radova na sanaciji dimnjaka oštećenog u potresu, na lokaciji Andrije Hebranga 1-3 / Trg Josipa Jurja Strossmayera 12, k.č.br. 2495 k.o. Centar, Zagreb.

Poziv za dostavu ponuda

Prilozi 1.-9.

Prilog 5.

Prilog 10.

Prilog 11.

Prilog 12.

Evidencijski broj nabave: JN 60-2020.


Objavljeno 29. rujna 2020.

Predmet nabave: Poziv za dostavu ponuda za nabavu usluge dizajna world wide web (www) stranice Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti

2. Poziv za dostavu ponuda

Prilozi uz 2. Poziv za dostavu ponuda

Evidencijski broj nabave: JN 55-2020.


Objavljeno 21. rujna 2020.

Predmet nabave: Usluge dizajna world wide web (www) stranice Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.

Odluka o poništenju postupka jednostavne nabave

Zapisnik o otvaranju i pregledu ponuda

Evidencijski broj nabave: JN 55-2020.


Objavljeno 2. rujna 2020.

Predmet nabave: Poziv za dostavu ponuda za nabavu usluge dizajna world wide web (www) stranice Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.

Poziv za dostavu ponuda

Evidencijski broj nabave: JN 55-2020.


Objavljeno: 8. rujna 2020.

Predmet nabave: Poziv za dostavu ponuda za nabavu usluge istraživanja i izrade konzervatorskih elaborata za pet zgrada HAZU stradalih u potresu 22. ožujka 2020.

Odluka o odabiru

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda


Objavljeno 27. kolovoza 2020.

Predmet nabave: Poziv za dostavu ponuda za nabavu usluge istraživanja i izrade konzervatorskih elaborata za pet zgrada HAZU stradalih u potresu 22. ožujka 2020.

Poziv za dostavu ponuda

Prilog 6. – Rješenja o mjerama zaštite Gradskog Zavoda za zaštitu spomenika kulture i prirode za sve zgrade koje su predmet nabave

Evidencijski broj nabave: JN 58-2020.


Objavljeno 7. kolovoza 2020.

Predmet nabave: Nabava usluge održavanja i popravaka postrojenja kotlovnica, plinskih kotlova i instalacija centralnog grijanja pri tekućem održavanju građevina HAZU u Zagrebu.

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude

2. Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda

Poziv za dostavu ponuda

Troškovnik

Evidencijski broj nabave: JN 13-1-2020.


Objavljeno 4. kolovoza 2020.

Predmet nabave: Nabava usluge detaljnog statičkog pregleda građevina HAZU  za sanaciju oštećenja nastalih uslijed potresa 22.3.2020. u Zagrebu.

Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda

Odluka o odabiru za Grupu 1

Odluka o odabiru za Grupu 2. i  7

Odluka o poništenju za Grupu 3.

Odluka o odabiru za Grupu  4. 5. i 6

Evidencijski broj nabave: JN 56-2020.


Objavljeno 22. srpnja 2020.

Predmet nabave: Nabava usluge održavanja i popravaka postrojenja kotlovnica, plinskih kotlova i instalacija centralnog grijanja pri tekućem održavanju građevina HAZU u Zagrebu

Odluka o poništenju postupka javne nabave

Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda

Poziv za dostavu ponuda

Troškovnik 

Evidencijski broj nabave: JN 13-1-2020.


Objavljeno 21. srpnja 2020.

Predmet nabave: Nabava usluge detaljnog statičkog pregleda građevina HAZU  za sanaciju oštećenja nastalih uslijed potresa 22.3.2020. u Zagrebu.

Dopuna poziva za dostavu ponuda

Evidencijski broj nabave: JN 56-2020.


Objavljeno 17. srpnja 2020.

Predmet nabave: Nabava usluge detaljnog statičkog pregleda građevina HAZU

Evidencijski broj nabave: JN 56-2020.


Objavljeno 8. lipnja 2020.

Predmet nabave: Nabava usluge dizajniranja suvenira (HAZU) i usluge izrade prototipa suvenira (JU Rezervat Lokrum) za realizaciju projekta „Povijesni vrtovi dubrovačkog područja”

Referentni broj projekta: KK.06.1.2.02.0020

Evidencijski broj nabave: JN 53-2020.


Predmet nabave: Poziv za dostavu ponuda za usluge osiguranja imovine, opreme i javne odgovornosti za potrebe Hrvatske Akademije u 2020.