Razredi HAZU

Razredi su nosioci Akademijinih zadataka. Radni sastav razredā čine redoviti članovi, a u širi sastav ulaze i dopisni članovi i članovi suradnici.

VII. Razred za likovne umjetnosti

Tajnik: akademik Mladen Obad Šćitaroci
Zamjenik tajnika: akademik Vladimir Marković

Trg Nikole Šubića Zrinskog 11, 10000 Zagreb
Telefon: +385 01 4895 169
Centrala: +385 01 4895 111
E-mail: zmuhek@hazu.hr


Današnji Razred za likovne umjetnosti, kao i Razred za književnost i Razred za glazbenu umjetnost i muzikologiju, sljednik je Umjetničkog razreda, koji je utemeljen u Akademiji 1919. godine. Od 1953. godine Razred za likovne umjetnosti djeluje samostalno. Članovi su Razreda slikari, kipari, arhitekti i povjesničari umjetnosti. Na kraju 2022. godine u Razredu je 18 redovitih članova, 5 članova suradnika i 6 dopisnih članova, koji žive u inozemstvu.

Redoviti članovi: arhitekti – Velimir Neidhardt (od 1991.), Andrija Mutnjaković (od 2004.), Branko Kincl (od 2006.), Dinko Kovačić (od 2006.), Mladen Obad Šćitaroci (od 2014.) i Nikola Bašić (od 2016.); slikari – Zlatko Keser (od 2004.), Boris Bućan (od 2006.), Zlatan Vrkljan (od 2014.) i Igor Rončević (od 2018.); kipari – Marija Ujević-Galetović (od 1998.), Kuzma Kovačić (od 2020.), Petar Barišić (od 2022.) i Kažimir Hraste (od 2022.) i povjesničari umjetnosti – Vera Horvat-Pintarić (od 2000.), Vladimir Marković (od 2000.), Igor Fisković (od 2004.) i Radoslav Tomić (od 2010.).

Članovi suradnici: arhitekti – Nenad Fabijanić (od 2008.), Vinko Penezić (od 2018.), Krešimir Rogina (od 2018.); slikarica Gordana Bakić (od 2020.) i povjesničar umjetnosti Zvonko Maković (od 2006.).

Dopisni članovi: arhitekti – Boris Podrecca, Njemačka (od 1997.), Zlatko Ugljen, Bosna i Hercegovina (od 2006.), Marko Mušić, Slovenija (od 2012.), Lord Norman Foster, Velika Britanija (od 2016.) i Smiljan Radić Clarke, Čile (od 2020.) te povjesničar umjetnosti Xavier Barral I Altet, Španjolska (od 2022.).

U proteklih sto godina članovi Razreda za likovne umjetnosti su provodili brojne i raznolike aktivnosti koje se prepoznaju u djelovanju Akademije ili u osobnom umjetničkom i znanstvenom radu. Članovi Razreda djeluju u upravljačkim tijelima Akademije, znanstvenim vijećima, zavodima za znanstveni i umjetnički rad, odborima, tematskim radnim skupinama te kao pojedinci i stručnjaci u okvirima svojih znanstvenih, umjetničkih i stručnih kompetencija.

U prošlosti Akademije i u stotinjak godina Razreda mnogi su članovi svojim djelima postali neodvojiv dio hrvatskoga likovnoga kulturnog stvaralaštva kao što su:

Među inozemnim dopisnim članovima svjetski su poznata imena: povjesničari umjetnosti Einar Dyggve (Danska) i Udo Kulterman (Njemačka), arhitekti Kenzo Tange (Japan) i Lord Norman Foster (Velika Britanija) te drugi.

Iz Razreda za likovne umjetnosti bilo je pet potpredsjednika Akademije – Martin Pilar (1924. – 1934.), Marijan Detoni (1972. – 1975.), Andre Mohorovičić (1978. – 1991.), Miroslav Begović (1998. – 2003.) i Velimir Neidhardt (2011. – 2018.). Andre Mohorovičić obnašao je dužnost glavnog tajnika Akademije (1975. – 1978.).

Akademik Velimir Neidhardt od 1. siječnja 2019. godine je 18. predsjednik Akademije, prvi predsjednik iz umjetničkih razreda.

Razred za likovne umjetnosti prati i usmjerava rad i djelovanje muzejsko-galerijskih jedinica Akademije. To su Strossmayerova galerija starih majstora, Kabinet grafike, Gliptoteka i Hrvatski muzej arhitekture. Zadatak muzejsko-galerijskih jedinica jest prikupljanje muzejske i arhivske građe, njihova stručna obrada i znanstvena interpretacija, prezentacija gradiva te provedba izložbenog programa. Do potresa 2020. godine u muzejsko-galerijskim jedinicama održavala su se brojna kulturna događanja – izložbe, predavanja, predstavljanja knjiga, edukacijske radionice, okrugli stolovi, znanstveni i stručni skupovi, koncerti.

Razred skrbi i za umjetničke i kulturno-povijesne zbirke koje se nalaze izvan likovnih muzeja i izvan Zagreba kao što su Memorijalna zbirka slika Maksimilijana Vanke u Korčuli I muzejska zbirka Gučetić-Gozze u renesansnom ljetnikovcu u Arboretumu HAZU u Trstenom.

U nadležnosti je Razreda i znanstvenoistraživačka jedinica u Zagrebu – Kabinet za arhitekturu i urbanizam s Arhivom za likovne umjetnosti. U Kabinetu osnovanom 1919. godine je planoteka s više od 10.000 listova arhitektonskih nacrta, crteža, skica i raznih zapisa, među kojima su i nacrti palače Akademije (iz 1877. godine) arhitekta Friedricha von Schmidta, profesora arhitekture na Umjetničkoj akademiji u Beču. Arhiv za likovne umjetnosti HAZU, osnovan 1937. godine, prikuplja, čuva i obrađuje građu koja uključuje umjetničke ostavštine, kataloge izložaba, hemeroteku, fototeku, osobnu dokumentaciju umjetnika i dr. Od 1990. godine Arhiv prikuplja dokumentaciju i arhivsku građu vezanu isključivo uz djelovanje hrvatskih likovnih umjetnika u Hrvatskoj i inozemstvu.

Članovi Razreda provodili su i provode istraživanja kulturnog i umjetničkog naslijeđa Hrvatske. Glavnina istraživanja odnosila se na teorijske rasprave, povijesne analize i terenska istraživanja. Akademijin Zavod za znanstveni rad u Varaždinu utemeljen je 1983. godine poticajem Razreda za likovne umjetnosti i akademika Andre Mohorovičića koji je 19 godina vodio Zavod. U novije doba istraživački projekti provode se i u muzejsko-galerijskim jedinicama.

U nadležnosti Razreda za likovne umjetnosti  su i dva znanstvena vijeće Akademije – Znanstveno vijeće za turizam i prostor te Znanstveno vijeće za arhitekturu, urbanizam i uređenje prostora. Cilj je vijeća ukazati na važnost hrvatskog prostora kao temeljnog nacionalnog dobra i strateškog resursa cjelokupnog društvenog i gospodarskog/turističkog razvitka te ukazati na važne teme prostornog uređenja Države radi postizanja zadovoljavajuće vrsnoće građenja, arhitekture i urbanizma.

Razred za likovne umjetnosti od 1953. godine skrbi za časopis pod današnjim imenom Art Bulletin i za ediciju Rad Razreda za likovne umjetnosti, gdje se objavljuju znanstvena istraživanja, teorijske rasprave, povijesne analize i terenska istraživanja članova Razreda, pretežito s temama iz povijesti i teorije likovnih umjetnosti, arhitekture i urbanizma. U muzejsko-galerijskim jedinicama objavljuju se knjige/monografije akademika, uređuju se monografije umjetnika, izdaju se publikacije koje prate izložbenu aktivnost i razne druge publikacije u nakladi ili sunakladi Akademije. U izdanju muzejsko-galerijskih jedinica do 2019. godine objavljeno je 45 knjiga/monografija te približno 700 kataloga izložbi i drugih manjih publikacija. Razred priprema i uređuje Spomenice preminulim akademicima.

Članovi Razreda za likovne umjetnosti, poglavito arhitekti i povjesničari umjetnosti, značajan doprinos daju velikim Akademijinim projektima vezanim uz obnovu graditeljskoga naslijeđa – obnovi Akademijinih zgrada u Zagrebu nakon potresa 2020. godine te obnovi Arboretuma HAZU u Trstenom. U Arboretumu se od 2014. godine provode dva projekta financirana novcem iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova, Ministarstva kulture i Akademije: Arboretum i ljetnikovac Trsteno – obnova i revitalizacija petstogodišnje ladanjske cjeline i Povijesni vrtovi dubrovačkog područja.

Početkom 2021. godine započeo je višegodišnji projekt obnove devet Akademijinih zgrada u Zagrebu za koje je odobreno financiranje izrade projektne dokumentacije i izvedbe konstrukcijske obnove iz Fonda solidarnosti Europske unije. Obnova podrazumijeva i temeljitu obnovu i osuvremenjivanje muzejskih i galerijskih prostora u Akademijinim zgradama. Graditeljska i konzervatorska obnova zgrada, arhitektonsko i tehnološko osuvremenjivanje muzejskih prostora te modernizacija galerija i muzejskih postava – označava početak novog doba u radu i djelovanju ne samo Razreda za likovne umjetnosti već i cijele Akademije. U kontekstu obnove i osuvremenjivanja zgrada, Razred za likovne umjetnosti potaknuo je preustroj Akademijinih muzejsko-galerijskih jedinica na način povezivanja pojedinih muzeja, galerijskih prostora i zbirki u zajednicu Muzeji, galerije i zbirke HAZU (M-G-Z HAZU) s ciljem racionalizacije, učinkovitosti i bolje vidljivosti. Sve je to veliki izazov i obveza u sljedećim godinama za Razred za likovne umjetnosti, kao i za članove Razreda.

 

Strossmayerova galerija starih majstora
Strossmayerova galerija starih majstora, dio izložbenog prostora u Akademijinoj palači prije potresa 22. ožujka 2020.