Razredi HAZU

Razredi su nosioci Akademijinih zadataka. Radni sastav razredā čine redoviti članovi, a u širi sastav ulaze i dopisni članovi i članovi suradnici.

VII. Razred za likovne umjetnosti

Tajnik: akademik Mladen Obad Šćitaroci
Zamjenik tajnika: akademik Vladimir Marković

Trg Nikole Šubića Zrinskog 11, 10000 Zagreb
Telefon: +385 01 4895 169
Centrala: +385 01 4895 111
E-mail: zmuhek@hazu.hr


Današnji Razred za likovne umjetnosti, kao i Razred za književnost i Razred za glazbenu umjetnost i muzikologiju, sljednik je Umjetničkog razreda, koji je utemeljen u Akademiji 1919. godine. Od 1953. godine Razred za likovne umjetnosti djeluje samostalno. Članovi su Razreda slikari, kipari, arhitekti i povjesničari umjetnosti. U 2021. godini u Razredu je 17 redovitih članova i 6 članova suradnika te 5 dopisnih članova, koji žive u inozemstvu.

U proteklih sto godina članovi Razreda za likovne umjetnosti provodili su brojne i raznolike aktivnosti koje se prepoznaju u djelovanju Akademije ili u njihovu osobnom umjetničkom i znanstvenom radu. Članovi Razreda djeluju u upravljačkim tijelima Akademije, znanstvenim vijećima, zavodima za znanstveni i umjetnički rad, odborima, tematskim radnim skupinama te kao pojedinci i stručnjaci u okvirima svojih znanstvenih, umjetničkih i stručnih kompetencija.

U prošlosti Akademije i u stotinjak godina Razreda mnogi su članovi svojim djelima postali neodvojiv dio hrvatskoga likovnog kulturnog stvaralaštva, a oni su:

Među inozemnim dopisnim članovima svjetski su poznata imena: povjesničari umjetnosti Einar Dyggve (Danska) i Udo Kulterman (Njemačka), arhitekti Kenzo Tange (Japan) i Lord Norman Foster (Velika Britanija) te drugi.

Iz Razreda za likovne umjetnosti bilo je pet potpredsjednika Akademije – Martin Pilar (1924. – 1934.), Marijan Detoni (1972. – 1975.), Andre Mohorovičić (1978. – 1991.), Miroslav Begović (1998. – 2003.) i Velimir Neidhardt (2011. – 2018.). Andre Mohorovičić obnašao je dužnost glavnog tajnika Akademije (1975. – 1978.).

Akademik Velimir Neidhardt 18. je predsjednik Akademije (od 1. siječnja 2019.), prvi predsjednik iz umjetničkih razreda.

Razred za likovne umjetnosti prati i usmjerava rad i djelovanje muzejsko-galerijskih jedinica Akademije. To su Strossmayerova galerija starih majstora, Kabinet grafike, Gliptoteka i Hrvatski muzej arhitekture. Zadatak muzejsko-galerijskih jedinica jest prikupljanje muzejske i arhivske građe, njihova stručna obrada i znanstvena interpretacija, prezentacija gradiva te provedba izložbenog programa. Do potresa 2020. godine u muzejsko-galerijskim jedinicama održavala su se brojna kulturna događanja – izložbe, predavanja, predstavljanja knjiga, edukacijske radionice, okrugli stolovi, znanstveni i stručni skupovi, koncerti.

Razred skrbi i za umjetničke i kulturno-povijesne zbirke koje se nalaze izvan likovnih muzeja i izvan Zagreba kao što su Memorijalna zbirka slika Maksimilijana Vanke u Korčuli te muzejska zbirka Gučetić-Gozze u renesansnom ljetnikovcu u Arboretumu HAZU u Trstenom i dr.

U nadležnosti je Razreda i znanstvenoistraživačka jedinica u Zagrebu – Kabinet za arhitekturu i urbanizam s Arhivom za likovne umjetnosti. U Kabinetu osnovanom 1919. godine nalazi se planoteka s više od 10.000 listova arhitektonskih nacrta, crteža, skica i raznih zapisa, među kojima su i nacrti palače Akademije (iz 1877. godine) arhitekta Friedricha von Schmidta, profesora arhitekture na Umjetničkoj akademiji u Beču. Arhiv za likovne umjetnosti HAZU, osnovan 1937. godine, prikuplja, čuva i obrađuje građu koja uključuje umjetničke ostavštine, kataloge izložaba, hemeroteku, fototeku, osobnu dokumentaciju umjetnika i dr. Od 1990. godine Arhiv prikuplja dokumentaciju i arhivsku građu vezanu isključivo uz djelovanje hrvatskih likovnih umjetnika u Hrvatskoj i inozemstvu.

Članovi Razreda provodili su i provode istraživanja kulturnog i umjetničkog naslijeđa Hrvatske. Glavnina istraživanja odnosila se na teorijske rasprave, povijesne analize i terenska istraživanja. Akademijin Zavod za znanstveni rad u Varaždinu utemeljen je 1983. godine poticajem Razreda za likovne umjetnosti i akademika Andre Mohorovičića, koji je 19 godina vodio Zavod. U novije doba istraživački projekti provode se i u muzejsko-galerijskim jedinicama.

U nadležnosti su Razreda za likovne umjetnosti i dva znanstvena vijeće Akademije – Znanstveno vijeće za turizam i prostor te Znanstveno vijeće za arhitekturu, urbanizam i uređenje prostora. Cilj je vijećā ukazati na važnost hrvatskog prostora kao temeljnog nacionalnog dobra i strateškog resursa cjelokupnog društvenog i gospodarskog/turističkog razvitka te uputiti na važne teme prostornog uređenja države radi postizanja zadovoljavajuće vrsnoće građenja, arhitekture i urbanizma.

Razred za likovne umjetnosti od 1953. godine skrbi za časopis pod današnjim imenom Art Bulletin i za ediciju Rad Razreda za likovne umjetnosti, gdje se objavljuju znanstvena istraživanja, teorijske rasprave, povijesne analize i terenska istraživanja članova Razreda, pretežno s temama iz povijesti i teorije likovnih umjetnosti, arhitekture i urbanizma. U muzejsko-galerijskim jedinicama objavljuju se knjige/monografije akademika, uređuju se monografije umjetnika, izdaju se publikacije koje prate izložbenu aktivnost i razne druge publikacije u nakladi ili sunakladi Akademije. U izdanju muzejsko-galerijskih jedinica do 2019. godine objavljeno je 45 knjiga/monografija te približno 700 kataloga izložbi i drugih manjih publikacija. Razred priprema i uređuje spomenice preminulim akademicima.

Članovi Razreda za likovne umjetnosti, poglavito arhitekti i povjesničari umjetnosti, znatan doprinos daju velikim Akademijinim projektima vezanim uz obnovu graditeljskoga naslijeđa – obnovi Akademijinih zgrada u Zagrebu nakon potresa 2020. godine te obnovi Arboretuma HAZU u Trstenom. U Arboretumu se od 2014. godine provode dva projekta financirana novcem iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova, Ministarstva kulture i Akademije: Arboretum i ljetnikovac Trsteno – obnova i revitalizacija petstogodišnje ladanjske cjeline i Povijesni vrtovi dubrovačkog područja. Početkom 2021. godine započeo je višegodišnji projekt obnove devet Akademijinih zgrada u Zagrebu za koje je odobreno financiranje izrade projektne dokumentacije i izvedbe konstruktivne obnove iz Fonda solidarnosti Europske unije.

Obnova podrazumijeva i temeljitu obnovu i osuvremenjivanje muzejskih i galerijskih prostora u Akademijinim zgradama. Graditeljska i konzervatorska obnova zgrada, arhitektonsko i tehnološko osuvremenjivanje muzejskih prostora te modernizacija galerija i muzejskih postava označava početak novog doba u radu i djelovanju ne samo Razreda za likovne umjetnosti već i cijele Akademije. U kontekstu obnove i osuvremenjivanja zgrada Razred za likovne umjetnosti potaknuo je preoblikovanje Akademijinih muzejsko-galerijskih jedinica povezivanjem pojedinih muzeja, galerijskih prostora i zbirki u zajednicu Muzeji, galerije i zbirke HAZU (M-G-Z HAZU) radi racionalizacije, učinkovitosti i bolje vidljivosti. Sve će to u sljedećim godinama za Razred za likovne umjetnosti i za njegove članove biti velik izazov i obveza.

 

Strossmayerova galerija starih majstora
Strossmayerova galerija starih majstora, dio izložbenog prostora u Akademijinoj palači prije potresa 22. ožujka 2020.