Međunarodna suradnja

Hrvatska akademija ima izrazito razvijenu međunarodnu suradnju i to na više razina – bilateralnu suradnju s drugim akademijama te multilateralnu suradnju  vezanu za sudjelovanje i angažman predstavnika HAZU u brojnim međunarodnim znanstvenim organizacijama.

Jedan od bitnih zadataka Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti jest razvijanje međunarodne znanstvene suradnje.

Međunarodna suradnja Akademije odvija se na bilateralnoj i multilateranoj osnovi. Akademija je dosada potpisala sporazume o znanstvenoj međunarodnoj suradnji s 26 akademija iz 23 države. Bilateralni sporazumi omogućuju razmjenu znanstvenika, suradnja na bilateralnim međuakademijskim projektima, znanstvenim časopisima i radovima, organizaciju znanstvenih skupova, kao i druge oblike bilateralne suradnje.

U okviru bilateralne suradnje obavlja se i organizacija posjeta stranih delegacija, kao i predavanja stranih predavača u Hrvatskoj akademiji.

Hrvatska akademija članica je nekoliko znanstvenih međunarodnih organizacijama (ESF, IAP, IAMP, EMAN, UAI, ALLEA, EASAC), s kojim također ostvaruje značajnu međunarodnu suradnju. Članstvo Hrvatske akademije u međunarodnim znanstvenim organizacijama omogućava hrvatskim znanstvenicima uključivanje u europske projekte i sudjelovanje u izradi europskih znanstvenih politika i preporuka.

Odbor za međunarodnu suradnju

Predsjednik Odbora: akademik Mladen Žinić

Predstavnik I. razreda: akademik Davorin Rudolf
Predstavnik II. razreda: akademik Mladen Žinić
Predstavnik III. razreda: akademik Vlatko Silobrčić
Predstavnik IV. razreda: akademik Slobodan Vukičević
Predstavnik V. razreda: akademik Mislav Ježić
Predstavnik VI. razreda: akademik Mladen Machiedo
Predstavnik VII. razreda: akademik Radoslav Tomić
Predstavnik VIII. razreda: prof. dr. Vjera Katalinić
Dodatni član Odbora: akademik Dario Vretenar

U Odbor za međunarodnu suradnju imenovani su s mandatom od 4 godine (s početkom mandata od 27. veljače 2019.) sljedeći  predstavnici razreda: akademici Davorin Rudolf, Vlatko Silobrčić, Slobodan Vukičević, Mislav Ježić, Radoslav Tomić; prof.dr. sc. Vjera Katalinić, članica suradnica i akademik Marin Hraste.

Predsjedništvo HAZU imenovalo je akademika Mladena Žinića predsjednikom Odbora za međunarodnu suradnju u mandatnom razdoblju od 4 godine počevši od 30. rujna 2020.