Međunarodna suradnja

Hrvatska akademija ima izrazito razvijenu međunarodnu suradnju i to na više razina – bilateralnu suradnju s drugim akademijama te multilateralnu suradnju  vezanu za sudjelovanje i angažman predstavnika HAZU u brojnim međunarodnim znanstvenim organizacijama.

Jedan od bitnih zadataka Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti jest razvijanje međunarodne znanstvene suradnje.

Međunarodna suradnja Akademije odvija se na bilateralnoj i multilateranoj osnovi. Akademija je dosada potpisala sporazume o znanstvenoj međunarodnoj suradnji s 26 akademija iz 23 države. Bilateralni sporazumi omogućuju razmjenu znanstvenika, suradnja na bilateralnim međuakademijskim projektima, znanstvenim časopisima i radovima, organizaciju znanstvenih skupova, kao i druge oblike bilateralne suradnje.

U okviru bilateralne suradnje obavlja se i organizacija posjeta stranih delegacija, kao i predavanja stranih predavača u Hrvatskoj akademiji.

Hrvatska akademija članica je nekoliko znanstvenih međunarodnih organizacijama (ESF, IAP, IAMP, EMAN, UAI, ALLEA, EASAC), s kojim također ostvaruje značajnu međunarodnu suradnju. Članstvo Hrvatske akademije u međunarodnim znanstvenim organizacijama omogućava hrvatskim znanstvenicima uključivanje u europske projekte i sudjelovanje u izradi europskih znanstvenih politika i preporuka.

Članovi Odbora za međunarodnu suradnju