Pravo na pristup informacijama

Zakon o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine”, br. 25/1385/1569/22)

„Sukladno članku 5. stavka 3. Zakona, „Informacija“ je svaki podatak koji posjeduje tijelo javne vlasti u obliku dokumenta, zapisa, dosjea, registra, neovisno o načinu na koji je prikazan (napisani, nacrtani, tiskani, snimljeni, magnetni, optički, elektronički ili neki drugi zapis), koji je tijelo izradilo samo ili u suradnji s drugim tijelima ili dobilo od druge osobe, a nastao je u okviru djelokruga ili u vezi s organizacijom i radom tijela javne vlasti;” 


Službenik za informiranje

Sukladno članku 13. stavku 1. Zakona o pravu na pristup informacijama, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti donijela je odluku o određivanju službene osobe mjerodavne za rješavanje ostvarivanje prava na pristup informacijama.

Odluka o određivanju službenice za informiranje

Način podnošenja zahtjeva

Zahtjev za ostvarivanje prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija može se podnijeti službenici za informiranje Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti:

  • pisanim putem na adresu: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zrinski trg 11, 10 000 Zagreb
  • putem elektroničke pošte: gpoletto@hazu.hr
  • telefonom na broj: 01/4895 144

Zahtjev za pristup informacijama (obrazac), da bi bio valjan, obavezno mora sadržavati:

  • naziv i sjedište tijela javne vlasti kojem se zahtjev podnosi,
  • podatke koji su važni za prepoznavanje tražene informacije,
  • ime i prezime i potpunu adresu stanovanja fizičke osobe koja podnosi zahtjev, ili tvrtku, odnosno naziv pravne osobe i njezino sjedište.

Nepotpuni zahtjevi ne mogu se uputiti u postupak.

Ponovna uporaba informacija (obrazac)

Svaki korisnik ima pravo na ponovnu uporabu informacija u komercijalne ili nekomercijalne svrhe, u skladu s odredbama Zakona. U svrhu ponovne uporabe informacija Hrvatska akademija će učiniti svoje informacije dostupnima u elektroničkom obliku kad god je to moguće i primjereno. Hrvatska akademija nema obvezu osigurati pretvorbu informacija iz jednog oblika u drugi niti osigurati uporabu dijela informacije te nema obvezu obnavljati (ažurirati, nadograđivati, nastaviti stvarati) određenu informaciju samo u svrhu ponovne uporabe.
U zahtjevu za ponovnu uporabu informacija podnositelj zahtjeva mora, osim podataka navedenih u obrascu zahtjeva za pristup informacijama, navesti i:

  • informacije koje želi ponovno upotrijebiti,
  • način na koji želi primiti sadržaj traženih informacija,
  • svrhu u koju želi ponovno upotrijebiti informacije (komercijalna ili nekomercijalna svrha). Ako se zahtjev za ponovnu uporabu odnosi na informacije iz članka 15. stavka 2. Zakona (informaciju koja je poslovna tajna), Hrvatska akademija će rješenjem odbiti takav zahtjev.

Rokovi za postupanje po zahtjevu za pristup informaciji

Na temelju zahtjeva za pristup informaciji Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti  će odlučiti najkasnije u roku od 15 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva. U slučaju nepotpunog ili nerazumljivog zahtjeva Akademija će bez odgode pozvati podnositelja zahtjeva da ga ispravi u roku od 5 dana od dana zaprimanja poziva za ispravak. Ako podnositelj zahtjeva ne ispravi zahtjev na odgovarajući način, a na temelju dostavljenog se ne može sa sigurnošću utvrditi o kojoj se traženoj informaciji radi, Akademija će odbacit zahtjev rješenjem.
Rokovi za ostvarivanje prava na pristup informaciji mogu se produžiti za 15 dana, računajući od dana kad Akademija trebala odlučiti o zahtjevu za pristup informaciji: ako se informacija mora tražiti izvan sjedišta Akademije, ako se jednim zahtjevom traži veći broj različitih informacija, ako je to nužno da bi se osigurala potpunost i točnost tražene informacije, ako je dužno provesti test razmjernosti i javnog interesa, sukladno odredbama ovog Zakona. O produženju rokova Akademija će bez odgode, a najkasnije u roku od 8 dana od dana zaprimanja urednog zahtjeva obavijestiti podnositelja zahtjeva i navesti razloge zbog kojih je taj rok produžen.

Naknada za pristup informacijama

Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije.

Na temelju članka 19. stavka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine« broj 25/13, 85/15 i 69/22), Povjerenik za informiranje 1. prosinca 2022. godine donosi Izmjene Kriterija za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije