Odbori HAZU

Odbore, koji mogu biti stalni ili privremeni, osniva Predsjedništvo HAZU kao svoja pomoćna tijela radi razmatranja određenih područja djelatnosti Akademije. Akademijini razredi mogu za rješavanje određenih pitanja iz svojeg djelokruga osnivati odbore.

Odbor za normu hrvatskoga standardnog jezika

Predsjedništvo Hrvatske akademije imenovalo je 30. siječnja 2020.predsjednika i članove Odbora za normu hrvatskoga standardnog jezika Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, u mandatnom razdoblju od 4 godine od dana imenovanja, u sljedećem sastavu:

 • akademik Ranko Matasović, predsjednik

 

ČLANOVI ODBORA:

Redoviti članovi Razreda za filološke znanosti:

 • akademik Stjepan Babić 
 • akademik Josip Bratulić 
 • akademik Stjepan Damjanović 
 • akademkinja Dunja Fališevac 
 • akademik Goran Filipi 
 • akademik Eduard Hercigonja
 • akademik Mislav Ježić 
 • akademik August Kovačec 
 • akademik Milan Mihaljević 
 • akademkinja Anica Nazor 
 • akademik Darko Novaković 
 • akademkinja Ivanka Petrović 
 • akademkinja Milena Žic Fuchs

Članovi suradnici Razreda za filološke znanosti:

 • prof. dr. sc. Mario Brdar 
 • prof. dr. sc. Anđela Frančić 
 • prof. dr. sc. Darija Gabrić Bagarić 
 • prof. dr. sc. Amir Kapelanović 
 • prof. dr. sc. Josip Lisac 
 • prof. dr. sc. Mira Menac-Mihalić 
 • prof. emerita Dubravka Sesar 
 • prof. dr. sc. Marko Tadić 
 • prof. dr. sc. Silvana Vranić 
 • prof. dr. sc. Mateo Žagar

 

Odbor za normu hrvatskog standardnog jezika Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, kao Akademijino stalno savjetodavno tijelo, sa zadaćama:

–    vođenja sustavne stručne skrbi o hrvatskome standardnom jeziku;

–    raspravljanja o nedoumicama i otvorenim pitanjima hrvatskoga standardnog jezika;

–    upozoravanja na primjere nepoštovanja ustavne odredbe o hrvatskome kao službenome jeziku u Republici Hrvatskoj; promicanja kulture hrvatskoga standardnog jezika;

–   donošenja preporuke o daljnjem normiranju hrvatskoga standardnog jezika u onim pitanjima gdje u normi postoje ili nastanu nedoumice.

 

Sukladno odredbama Pravilnika o radu odbora i povjerenstava Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, Odbor za normu hrvatskoga standardnog jezika Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti donijet će Poslovnik u kojem će se podrobnije razraditi zadaća Odbora i način rada Odbora.

 

Tajništvo Odbora: dr. sc. Snježana Ivčić: 385 (01) 48 95 172, e-mail sivcic@hazu.hr

 


IZJAVA Odbora HAZU za normu hrvatskoga standardnog jezika 

u povodu proglašenja tzv. „bunjevačkog jezika” jednim od službenih jezika u Subotici:

Odbor za normu hrvatskoga standardnog jezika prosvjeduje zbog pokretanja postupka za proglašenje tzv. „bunjevačkog jezika” jednim od službenih jezika u Subotici. Ne osporavajući pravo svake etničke i nacionalne zajednice na vlastiti jezik, kao ni potrebu za njegovanjem dijalekata kojim govore manjinske skupine poput Bunjevaca, ističemo da se službeni status u pravilu daje standardnim jezicima (kao što su ostali službeni jezici u Subotici – srpski, mađarski i hrvatski), a ne nestandardiziranim idiomima poput novoštokavskog ikavskog dijalekta kojim u svakodnevnoj komunikaciji govore Bunjevci. Kada govore standardnim jezikom, Bunjevci u Vojvodini služe se većinom hrvatskim jezikom, a u manjoj mjeri srpskim. Proglašenje bunjevačkog govora službenim u Subotici može biti shvaćeno samo kao dio političkoga plana identitetskoga rastakanja hrvatske bunjevačke zajednice u Vojvodini. 

U Zagrebu, 8. ožujka 2021.

Akademik Ranko Matasović

 Predsjednik Odbora


Izjava Odbora za normu hrvatskoga standardnoga jezika HAZU

o zaključcima i preporukama Vijeća za normu hrvatskoga standardnoga jezika