Razredi HAZU

Razredi su nosioci Akademijinih zadataka. Radni sastav razredā čine redoviti članovi, a u širi sastav ulaze i dopisni članovi i članovi suradnici.

II. Razred za matematičke, fizičke i kemijske znanosti

Tajnik: akademik Goran Pichler
Zamjenik tajnika: akademik Mladen Žinić

Zrinski trg 11, 10000 Zagreb
Telefon: +385 01 4895 170
Centrala: +385 01 4895 111
E-mail: kim@hazu.hr


U području matematike istraživanja se odnose na zasnivanje matematike, elementarnu i višedimenzionalnu geometriju i topologiju, osobito teoriju dimenzije, teoriju oblika i teoriju homologije. Razvija se harmonijska analiza na klasičnim grupama i općim linearnim grupama te se istražuju njezine veze s aritmetikom. Istražuju se razna poopćenja klasičnih nejednakosti s primjenama u matematičkoj analizi i geometriji. Razvijaju se matematičke metode koje se primjenjuju u problemima statike, kinematike i dinamike arhitektonskih konstrukcija. Istražuju se filozofski aspekti prirodnih znanosti i matematike, odnos matematike prema umjetnosti te povijest matematičkih i drugih egzaktnih znanosti s osobitim naglaskom na doprinos hrvatskih znanstvenika svjetskoj znanosti.

Na području fizike odvijaju se istraživanja u atomskoj i nuklearnoj fizici, fizici elementarnih čestica, fizici čvrstih stanja i klasičnoj fizici te na interdisciplinarnim vezama fizike s drugim znanostima. Posebice se istražuju mehanizmi visokotemperaturne supravodljivosti, fizikalna svojstva metalnih slitina, kovarijantne osobine relativističkih kvarkovih modela, raspadi hiperona unutar atomske jezgre, dvofotonski raspadi atoma i uzbuđenih stanja atomskih jezgara, fizikalni procesi u sustavima s malim brojem neukleona, kaotična i regularna ponašanja u nelinearnim klasičnim sustavima, kao i primjena na robotiku, biološke oscilatore i geografske forme. Također se istražuju filozofski aspekti prirodnih znanosti.

Na području kemije odvijaju se strukturna istraživanja anorganskih i bioanorganskih spojeva metodama rentgenske strukturne analize i spektroskopije, s naglaskom na odnos strukture i biološke aktivnosti. Studiraju se reakcijski mehanizmi organskih reakcija i mehanizmi anorganskih i metaloorganskih sustava, napose onih koji uključuju prijelazne kovine, a od biološkog su značenja. U rješavanju reakcijskih mehanizama rabe se primarni i sekundarni kinetički izotopni efekti, istražuju se modeli za studij kvantitativnog odnosa strukture i svojstva molekula. Određuju se elektronske strukture heterocikličkih i biološki aktivnih molekula iz njihovih fotoelektronskih spektara.

Razred djeluje i preko Zavoda za povijest i filozofiju znanosti (s Odsjekom za povijest prirodnih i matematičkih znanosti i Odsjekom za filozofiju znanosti).

Razred su u nedavnoj prošlosti svojom aktivnošću osobito zadužili njegovi počasni članovi, preminuli nobelovci Lavoslav Ružička, Vladimir Prelog i Linus Pauling kao i dopisni članovi nobelovci Robert Burns Woodward, Jean-Marie Lehn, Robert Huber, Manfred Eigen, Ben R. Mottelson, John Charles Polanyi i Carlo Rubbia. Istaknuti članovi Razreda bili su i Ivan Supek, Vladimir Devidé, Hrvoje Požar, Smiljko Ašperger, Sibe Mardešić i Drago Grdenić.