Odbori HAZU

Odbore, koji mogu biti stalni ili privremeni, osniva Predsjedništvo HAZU kao svoja pomoćna tijela radi razmatranja određenih područja djelatnosti Akademije. Akademijini razredi mogu za rješavanje određenih pitanja iz svojeg djelokruga osnivati odbore.

Odbor za dijalektologiju

Predsjednica Odbora je prof. dr. sc. Mira Menac-Mihalić, članica suradnica.

Potpredsjednik Odbora: dr. sc. Mijo Lončarić 
Tajnica Odbora: dr. sc. Martina Bašić

Članovi Odbora: dr. sc. Martina Bašić, dr. sc. Anica Bilić, prof. dr. sc. Živko Bjelanović, prof. dr. sc. Đuro Blažeka, prof. dr. sc. Dunja Brozović Rončević, dr. sc. Anita Celinić, dr. sc. Vesna Jakić-Cestarić, dr. sc. Željko Jozić, dr. sc. Ivan Kalinski, prof. dr. sc. Mate Kapović, prof. dr. sc. Ljiljana Kolenić, dr. sc. Ivana Kurtović Budja, dr. sc. Martina Kuzmić, prof. dr. sc. Josip Lisac, dr. sc. Mijo Lončarić, prof. dr. sc. Iva Lukežić, dr. sc. David Mandić, dr. sc. Jela Maresić, prof. dr. sc. Mira Menac-Mihalić, dr. sc. Irena Miloš, prof. dr. sc. Bernardina Petrović, prof. dr. sc. Lina Pliško, izv. prof. dr. sc. Marijana Tomelić Ćurlin, dr. sc. Domagoj Vidović, dr. sc. Ines Virč, prof. dr. sc. Silvana Vranić, prof. dr. sc. Stjepan Vukušić, prof. dr. sc. Sanja Vulić, dr. sc. Vesna Zečević, izv. prof. dr. sc. Sanja Zubčić.

 

Odbor za dijalektologiju Razreda za filološke znanosti HAZU osnovan je 1976. godine. Prvi je predsjednik bio akademik Ljudevit Jonke, a od 2010. godine predsjednica je prof. dr. sc. Mira Menac-Mihalić, članica suradnica.

Članovi Odbora za dijalektologiju izrađuju dijalektološke knjige i rječnike te objavljuju znanstvene i stručne radove u relevantnim domaćim i međunarodnim časopisima te u drugim publikacijama. Terenski istražuju hrvatske govore u zemlji i u dijaspori. Aktivno sudjeluju na domaćim i inozemnim znanstvenim konferencijama. U okviru postojećih međunarodnih projekata lingvističke geografije Općeslavenski lingvistički atlas i Europski lingvistički atlas dio članova Odbora ispisuje i interpretira hrvatsku građu te izrađuje karte i atlase čime se dobiva građa za komparativna i tipološka istraživanja jezičnih sustava u slavenskom i neslavenskom svijetu. Dio članova Odbora surađuje i na projektu Lingvistička geografija Hrvatske u europskome okružju (LinGeH) (IP-2019-04-3688), koji financira Hrvatska zaklada za znanost.

Od 1976. godine u organizaciji Odbora za dijalektologiju održavaju se Znanstveni skupovi o hrvatskim dijalektima. U svojim početcima svake dvije, a od 1984. svake četvrte godine u Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti u Zagrebu ugledni hrvatski i svjetski dijalektolozi iznose nove spoznaje iz dijalektologije i srodnih filoloških disciplina upotpunjujući istraživanja o izvornim govorima hrvatskoga jezika. Znanstveni skupovi o hrvatskim dijalektima među najvećima su i najvažnijim skupovima za hrvatsku i slavensku dijalektologiju. U okviru skupova organiziraju se i prigodne izložbe vrijednih recentnih hrvatskih dijalektoloških izdanja. U 2020. godini održat će se 14. znanstveni skup o hrvatskim dijalektima.

Hrvatski dijalektološki zbornik, časopis Razreda za filološke znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti koji izlazi od 1956. godine usko je vezan za rad Odbora za dijalektologiju i njegove članove. Zbornik objavljuje znanstvene i stručne radove te je jedina hrvatska publikacija orijentirana na hrvatsku dijalektologiju, na sva tri hrvatska narječja i njihov povijesni razvoj. Zbornik je kategoriziran kao a1 časopis, a navodi se u sekundarnim izvorima publikacija ESCI i SCOPUS te mnogim tercijarnim bazama podataka. Elektronička inačica cjelovitih tekstova objavljenih u časopisu dostupna je u Digitalnoj zbirci Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti DiZbi.HAZU, na središnjemu portalu hrvatskih znanstvenih i stručnih časopisa HRČAK i na međunarodnome portalu DOAJ (Directory of open access journals). Glavna je urednica časopisa predsjednica Odbora za dijalektologiju, prof. dr. sc. Mira Menac-Mihalić, a tajnica Uredništva časopisa i urednica elektroničke inačice na HRČKU dr. sc. Martina Bašić.