Razredi HAZU

Razredi su nosioci Akademijinih zadataka. Radni sastav razredā čine redoviti članovi, a u širi sastav ulaze i dopisni članovi i članovi suradnici.

V. Razred za filološke znanosti

Tajnik: akademik Ranko Matasović
Zamjenik tajnika: akademik Milan Mihaljević

Trg Nikole Šubića Zrinskog 11, 10000 Zagreb
Telefon: +385 01 4895 170
centrala: +385 01 4895 111
E-mail: kim@hazu.hr


Filološke se znanosti vezuju za sam početak Akademijine djelatnosti, jer je svrha Akademije “da skrbi o proučavanju jezika i književnosti”. Razred je na toj temeljnoj Akademijinoj obvezi radio trajno. U tom je nastojanju izrađeno i objavljeno najveće djelo na ovim prostorima, povijesni Rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika (u 97 svezaka). Sada su u radu i postupno se objavljuju i dva zamašna dopunska dijela toga rječnika: Dopune ARj Rječnik hrvatskoga kajkavskoga književnog jezika (dosada objavljeno 7 svezaka). Uz te izrađuju se i posebni narječni rječnici kajkavskih i čakavskih govora te hrvatski književnojezični Benešićev Rječnik hrvatskoga jezika. Od samoga početka Akademija brine o proučavanju hrvatskoga glagolizma, kao temeljne sastavnice hrvatske pismenosti, književnosti i kulture.

Razred je uključen u više međunarodnih i domaćih projekata lingvističke geografije (lingvistički/dijalektološki atlasi) i uvelike radi na dijalektološkoj i onomastičkoj problematici hrvatskoga jezika. Trajna je zauzetost Razreda i u radu na općim slavističkim teoretskim i praktičnim lingvističkim pitanjima, s uključivanjem hrvatskoga latiniteta, balkanističke i klasične filologije, književne povijesti i, sve više, orijentalistike. S time u vezi Razred izdaje niz periodičnih publikacija (npr. časopis FilologijaHrvatski dijalektološki zbornikFolia onomastica croaticaGrađa za povijest književnosti hrvatskeStari pisci hrvatski, filološki Rad) i druga djela.

Pri Razredu djeluje Zavod za lingvistička istraživanja u Zagrebu te veći broj stručnih komisija i odbora. Među članovima Razreda svjetski su domet najvišega ranga u znanosti postigli Vatroslav Jagić i Stjepan Ivšić (slavenska akcentologija), Petar Skok (onomastika i etimologija) i Petar Guberina (verbotonalna metoda učenja govora).

Prof. dr. sc. Mira Menac Mihalić, članica suradnica, odlukom Uprave HAZU od 8. veljače 2018. imenovana je urednicom Rječnika hrvatskoga kajkavskoga književnog jezika.