Znanstvena vijeća HAZU

Zadaća Akademijinih vijeća je poticanje, organiziranje, koordinacija i pomaganje znanstvenih i stručnih istraživanja iz svojih znanstvenih i umjetničkih područja. Radi toga vijeća okupljaju znanstvene i stručne institucije te istaknute znanstvenike i stručnjake iz područja svoje djelatnosti. 

Znanstveno vijeće za zaštitu prirode

Predsjednik: akademik Goran Durn
Zamjenica predsjednika: dr. sc. Marina Mlakar
Tajnik: akademik Igor Anić
Administracija: Zrinka Muhek, tel.: 01 4895 169, e-mail: zmuhek@hazu.hr


Akademik Goran Durn imenovan je predsjednikom Znanstvenoga vijeća za zaštitu prirode na mandatno razdoblje od četiri godine, počevši od 25. rujna 2019. godine.
Članovi Znanstvenoga vijeća imenovani su na mandatno razdoblje od 4 godine, počevši od 30. listopada 2019.

Djelatnosti znanstvenoga vijeća
Znanstveno vijeće za zaštitu prirode putem svojih sekcija  (Sekcija za vode, Sekcija za tlo, Sekcija za klimu,  Sekcija za  šume, Sekcija za gospodarenje otpadom i Sekcija za zaštitu bioraznolikosti) skrbi o vodi, tlu, biosferi i zraku i promiče zaštitu tih dobara i upravljanje njima na gospodarski, okolišno i socijalno održiv način.

Foto 8 / Igor Anić


 • 14. lipnja 2022. predavanja

OBJAVLJENI DOPRINOSI RADNIH GRUPA MEĐUVLADINOG PANELA O KLIMATSKIM PROMJENAMA 6. KLIMATSKOM IZVJEŠĆU O STANJU KLIME I NJEZINIM PROJEKCIJAMA DO KRAJA 21. STOLJEĆA

Predavač naslovni doc. dr. sc. Krešo Pandžić (Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu)

UPRAVLJANJE KRŠKIM PRIOBALNIM VODONOSNICIMA UGROŽENIMA KLIMATSKIM PROMJENAMA

Predavači prof. dr. sc. Ranko Biondić (Geotehnički fakultet Sveučilišta u Zagrebu) i dr. sc. Ivan Güttler

Moderator akademik Goran Durn, predsjednik Vijeća.


Predavač prof. dr. sc. Davor Romić, moderator prof. dr. sc. Gabrijel Ondrašek pročelnik Sekcije za vode Znanstvenog vijeća.


Predavač prof. dr. sc. Aleksandra Anić Vučinić (Geotehnički fakulteti Sveučilišta u Zagrebu), moderator izv. prof. dr. sc. Sanja Kalambura, pročelnica Sekcije za gospodarenje otpadom Znanstvenog vijeća.


Predavač dr. sc. Ivica Vilibić (Institut Ruđer Bošković), moderator akademik Goran Durn, predsjednik Vijeća.


Predavač dr. sc. Darko Stipaničev, moderator akademik Goran Durn, predsjednik Vijeća.


Predavač dr. sc. Zoran Kovač


Predavač prof. dr. sc. Marijan Herak


PLAN RADA ZNANSTVENOG VIJEĆA ZA ZAŠTITU PRIRODE U 2021. GODINI

Djelatnost Znanstvenog vijeća za zaštitu prirode (ZVZP) u narednoj godini, kao i uvijek, ovisit će o angažmanu svakog člana, odnosno o rezultatima i uspjehu koji u svom tematskom području ostvari svaka sekcija. Iako se planira uobičajeni ritam aktivnosti, dakle obilježavanje očekivanih prigoda, kao što su dani ili jubilarne obljetnice pojedinih resursa ili događaja, rad ZVZP u 2021. godini biti će prilagođen epidemiološkim uvjetima i preporukama. Izvršni odbor Znanstvenog vijeća za zaštitu prirode sastajat će se prema potrebi, dinamikom prilagođenom potrebama rješavanja tekućih ili nekim drugim „iznuđenim“ razlozima. Ukoliko to situacija bude nalagala, sastanci će se odvijati putem internet platformi (Zoom, MS Teams ili sl.).
Kako ZVZP djeluje putem svojih sekcija, plan rada Znanstvenog vijeća za zaštitu prirode iznosimo po djelatnosti pojedinih sekcija.

 • SEKCIJA ZA VODE
  Pročelnik: prof. dr. sc. Gabrijel Ondrašek / e-mail: gondrasek@agr.hr

Foto 6 / Goran Durn
Planira se uobičajeno, tradicionalno obilježavanje Međunarodnog dana voda, 22. ožujka, u kojemu će na više događaja i na primjeren način sudjelovati i brojni članovi sekcije.
U sklopu međunarodnog diplomskog studija Inter-EnAgro održati će se nekoliko seminara i radionica u sklopu modula „Water management in agriculture“ na teme zaštite i gospodarenja vodnim resursima u (agro)okolišu.
Brojni članovi sekcije će prezentirati najnovije spoznaje iz domene zaštite vodnih resursa na 56th Croatian International Symposium on Agriculture, Vodice, veljača 2021.
Predstavit će se novi model za odabir postaja monitoringa podzemnih voda za potrebe provedbe Nitratne direktive pod nazivom: „A novel LUMNAqSoP Approach for Prioritising Groundwater Monitoring Stations for Implementation of the Nitrates Directive“.
Ovisno o razvoju COVID krize, u drugome dijelu godine moguća je organizacija prethodno planiranog znanstvenog skupa radnog naziva: „Onečišćenja vodnih i zemljišnih resursa“ – u prostorima HAZU.

 • SEKCIJA ZA TLO
  Pročelnik: prof. dr. sc. Ivica Kisić / e-mail: ikisic@agr.hr

Foto 1 / Goran Durn
U suradnji s Hrvatskim tloznanstvenim društvom sudjelovat ćemo u obilježavanju Svjetskog dana tla. Predviđeno vrijeme održavanja okruglog stola je prosinac 2020.
Organizirati će se okrugli stol u suradnji s Hrvatskim katoličkim sveučilištem na temu: „Tlo naše svagdanje“. Predviđeno vrijeme održavanja okruglog stola je svibanj – lipanj 2021., na Hrvatskom katoličkom sveučilištu.
U suradnji s Hrvatskim tloznanstvenim društvom i Hrvatskim društvom za obradu tla sudjelovat ćemo u organiziranju kongresa „Poljoprivreda i zaštita okoliša“ koji će se održati u Osijeku, u svibnju 2021.
Članovi Sekcije za tlo sudjelovat će još u nekim okruglim stolovima, te radionicama na temu zaštite i očuvanja tla.

Foto 5 / Goran Durn
U okviru sekcije za klimu planiraju se slijedeće aktivnosti:
– Predavanje: „Specijalno izvješće Međuvladinog panela o klimatskim promjenama (IPCC) i utjecaju klimatskih promjena na degradaciju tla, dezertifikaciju, održivo korištenje tla, sigurnost hrane te staklenički plinovi u terestičkim ekosustavima“, povodom dana okoliša 2021. godine.
– Predavanje: „Pregled projekata za prilagodbu klimatskim promjenama u Republici Hrvatskoj s primjenom u poljoprivredu i zaštiti voda“

 • SEKCIJA ZA ŠUME
  Pročelnik: akademik Igor Anić / e-mail: anic@sumfak.hr

Foto 4 / Goran Durn
Tijekom 2021. godine Sekcija za šume Znanstvenog vijeća za zaštitu prirode djelovat će zajedno sa Sekcijom za šumarstvo Znanstvenog vijeća za poljoprivredu i šumarstvo. Planira se:
– obilježiti 100. obljetnicu osnutka Zavoda za uzgajanje šuma Šumarskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu kao temeljne ustrojbene jedinice iz koje su potekla tri redovita člana HAZU i u okviru koje je nastala Zagrebačka škola uzgajanja šuma,
– raspraviti utjecaj potrajnog gospodarenja šumama i mjera za očuvanje biološke raznolikosti na stupanj prirodnosti šuma Hrvatske.
Sekcija će sudjelovati u obilježavanju Svjetskog dana šuma 21. ožujka i surađivati s međunarodnom asocijacijom Pro Silva, Akademijom šumarskih znanosti, Hrvatskim šumarskim društvom, Šumarskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu i Hrvatskim šumarskim institutom u aktivnostima promicanja šuma i šumarstva u Republici Hrvatskoj.

Foto 3 / Goran Durn
U okviru Sekcije za gospodarenje otpadom planiraju se sljedeće aktivnosti:
– ožujak 2021., jedno ili više predavanja o opravdanosti sustava reciklaže i kružnog gospodarstva;
– lipanj 2021., okrugli stol o gospodarenju otpadom u Gradu Zagrebu;
– studeni 2021., predavanje o sanaciji i zatvaranju odlagališta otpada u Republici Hrvatskoj;
– projekti edukacije i odnosi s javnošću u području gospodarenja otpadom.

Foto 7 / Goran Durn
U okviru Sekcije za bioraznolikost planiraju se sljedeće aktivnosti:
– predavanje „Flora Hrvatske – raznolikost i stanje istraženosti“, travanj 2021., u prostorijama HAZU;
– predavanje „Filogeografija odabranih predstavnika hrvatske flore“, rujan 2021., u prostorijama HAZU;
– predavanje „Invazive vrste – stanje i perspektive“, studeni 2021., u prostorijama HAZU.


 

 

ČLANOVI ZNANSTVENOGA VIJEĆA (imenovani su na mandatno razdoblje od 4 godine, počevši od 30. listopada 2019.):

  1. Doc. dr. sc. Antun Alegro
  2. Doc. dr. sc. Aleksandra Anić Vučinić
  3. Akademik Igor Anić
  4. Prof. dr. sc. Zlatan Bajraktarević
  5. Akademik Ferdo Bašić
  6. Dr. sc. Čedomir Branković
  7. Prof. dr. sc. Mihaela Britvec
  8. Akademik Dragan Dekaris
  9. Tomislav Domanovac
  10. Prof. dr. sc. Paula Durbešić
  11. Akademik Goran Durn
  12. Danko Fundumlja, dipl. ing.
  13. Dr. sc. Branka Grbec
  14. Adriana Grzunov
  15. Prof. dr. sc. Sanja Gottstein
  16. Dr. sc. Branko Grisogono
  17. Prof. dr. sc. Vlado Guberac
  18. Akademik Ivan Gušić
  19. Mr. sc. Alen Hadžić
  20. Prof. dr. sc. Jasna Hrenović
  21. Prof. dr. sc. Stjepan Husnjak
  22. Akademkinja Sibila Jelaska
  23. Dr. sc. Tomislav Jemrić
  24. Akademik Mladen Juračić
  25. Dejan Kalambura, dipl. oec.
  26. Dr. sc. Sanja Kalambura
  27. Zvonimir Kalušin, dipl. ing.
  28. Prof. dr. sc. Ivica Kisić
  29. Prof. dr. sc. Darko Kiš
  30. Prof. dr. sc. Goran Kniewald
  31. Dr. sc. Josip Kovačević
  32. Doc. dr. sc. Zoran Kovač
  33. Doc. dr. sc. Žarko Kovač
  34. Prof. dr. sc. Davor Kralik
  35. Prof. dr. sc. Petar Kružić
  36. Akademik Željko Kućan
  37. Ivka Kvaternjak
  38. Biljana Kulišić
  39. Javor Bojan Leš
  40. Mr. sc. Tanja Likso
  41. Akademik Nikola Ljubešić
  42. Mirjana Matešić, dipl. ing.
  43. Prof. dr. sc. Darko Maver
  44. Darko Mihelj, dipl. ing.
  45. Dr. sc. Zlatko Milanović
  46. Dr. sc. Marina Mlakar
  47. Prof. dr. sc. Milorad Mrakovčić
  48. Suzana Mrkoci, dipl. ing.
  49. Dr. sc. Jasmina Mužinić
  50. Prof. dr. sc. Toni Nikolić
  51. Prof. dr. sc. Gabrijel Ondrašek
  52. Akademik Mirko Orlić
  53. Prof. dr. sc. Krešimir Pandžić
  54. Gordana Pehnec Pavlović
  55. Dr. sc. Slavko Perica
  56. Prof. dr. sc. Milan Poljak
  57. Prof. dr. sc. Ante Radnić
  58. Bojan Ribić, dipl. ing.
  59. Prof. dr. sc. Davor Romić
  60. Prof. dr. sc. Maja Romić
  61. Doc. dr. sc. Stanko Ružičić
  62. Prof. dr. sc. Daniel Rolph Schneider
  63. Akademik Vlatko Silobrčić
  64. Prof. dr. sc. Dinko Sinčić
  65. Prof. dr. sc. Ivan Sondi
  66. Dr. sc. Siniša Srečec
  67. Dr. sc. Lucija Šerić Jelaska
  68. Ana Špehar, dipl. ing.
  69. Andrija Špoljar
  70. Akademik Franjo Tomić
  71. Dr. sc. Sandra Tucak Zorić
  72. Dr. sc. Martina Tudor
  73. Anita Udovičić
  74. Doc. dr. sc. Želimir Veinović
  75. Dr. sc. Ivica Vilibić
  76. Doc. dr. sc. Neven Voća
  77. Dr. sc. Višnjica Vučetić
  78. Doc.dr. sc. Dario Brdarić (imen. na četiri godine poč. od 26. veljače 2020.)
  79. Mag. ing. agr. Nives Jovičić (imen. na četiri godine poč. od 26. veljače 2020.)
  80. Doc dr. sc. Ljerka Regule-Bevilacqua (imen. na četiri godine poč. od 26. veljače 2020.)

 

Foto 2 / Ivan Sondi