Anić Igor, akademik

Redoviti članovi III. Razred za prirodne znanosti
Anić Igor

Datum rođenja:

 • 03.12.1967

Mjesto rođenja:

 • Knin

Adrese:

 • Fakultet šumarstva i drvne tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, Svetošimunska 23, 10000 Zagreb

Telefoni:

 • Fakultet šumarstva i drvne tehnologije Sveučilišta u Zagrebu: +385(0)12352594
 • Razred za prirodne znanosti HAZU: +385(01)4895171

E-mail adrese:

Anić Igor, akademik

Redoviti članovi III. Razred za prirodne znanosti

Akademske titule:

 • akademik (10.05.2012. – …)
 • doktor znanosti (2001. – …)

Institucije:

 • predsjednik – Akademija šumarskih znanosti (23.04.2014. – …)
 • redoviti profesor u trajnom zvanju – Fakultet šumarstva i drvne tehnologije Sveučilišta u Zagrebu (2016. – …)

Funkcije u Akademiji:

 • voditelj – Arboretum Trsteno (01.03.2012. – …)
 • voditelj – Centar za znanstveni rad HAZU u Vinkovcima (26.05.2021. – …)
 • tajnik – Znanstveno vijeće za zaštitu prirode (2020. – …)

Članstvo u Akademiji:

 • redoviti član – Razred za prirodne znanosti (10.05.2012. – …)
 • član suradnik – Razred za prirodne znanosti (18.05.2006. – 10.05.2012.)

Životopis

Akademik Igor Anić se rodio 1967. godine u Kninu gdje je završio osnovnu i srednju školu. Na Šumarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu diplomirao je 1992. godine. Iste godine zaposlio se na fakultetu kao mladi istraživač. U suradnička zvanja biran je 1993. (mlađi asistent), 1997. (asistent) i 2001. (viši asistent). U znanstveno-nastavna zvanja biran je 2003. (docent), 2007. (izvanredni profesor), 2011. (redoviti profesor) i 2016. (redoviti profesor u trajnom zvanju). Za člana suradnika Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti izabran je 2006., a za redovitog člana 2012. godine.

Završio je poslijediplomski studij iz silvikulture i 1996. godine obranio znanstveni magistarski rad „Pomlađivanje i razvoj sastojina poljskog jasena (Fraxinus angustifolia Vahl) u središnjoj Hrvatskoj”. Disertaciju pod naslovom „Uspijevanje i pomlađivanje sastojina poljskog jasena (Fraxinus angustifolia Vahl) u Posavini” obranio je 2001. godine.

Njegovo je znanstveno i stručno područje uzgajanje šuma (silvikultura). Istražuje prirodno uzgajanje šuma, prilagodbe uzgajanja šuma promjenama šumskih staništa, dinamiku i obnovu šuma u uvjetima klimatskih promjena i nakon prirodnih nepogoda, utjecaj uzgajanja šuma na očuvanje bioraznolikosti i stabilnosti šuma, strukturu, razvoj i obnovu prirodnih šuma i prašuma, te povijest šumarstva Hrvatske.

Kao voditelj i suradnik sudjelovao je na brojnim znanstvenim i stručnim projektima. Njegova bibliografija sadržava više od stotinu znanstvenih objava u znanstvenim časopisima, zbornicima sa znanstvenih skupova i u znanstvenim knjigama. Suautor je znanstvenih i stručnih knjiga. Uredio je nekoliko znanstvenih knjiga, sveučilišnih udžbenika i zbornika s domaćih i međunarodnih znanstvenih skupova. Glavni urednik je šest zbornika sa znanstvenih skupova u izdanju Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.

Sudjelovao na brojnim domaćim i međunarodnim znanstvenim skupovima. Bio je član organizacijskog, znanstvenog ili programskog odbora znanstvenih skupova.

Profesor je na preddiplomskim, diplomskim i poslijediplomskim studijima. Predaje kolegije: Uzgajanje šuma I, Uzgajanje šuma II, Silvikultura, Povijest šumarstva, Prašume i šumski rezervati, Silvikultura prirodnih sastojina, Brdske šume, Poplavne i močvarne šume, Silvikultura u mediteranskim šumama, Sanacija degradiranih terena, Uzgojni postupci u uvjetima propadanja šuma.

Imenovan je gostujućim profesorom uzgajanja šuma na Mendelovom sveučilištu u Brnu, Republika Češka (2004./2005.).

Mentor je preko stotinu diplomskih i završnih radova, 10 magistarskih radova i 3 doktorska rada.

Na Šumarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu obnašao je dužnosti prodekana za međunarodne odnose (2005./2006.), predstojnika Zavoda za ekologiju i uzgajanje šuma (2008.–2012.), voditelja poslijediplomskog doktorskog studija Šumarstvo i drvna tehnologija (2014.–2018.) i voditelja usmjerenja Uzgajanje šuma i lovno gospodarenje na poslijediplomskom doktorskom studiju (2008.–2014.).

Na Sveučilištu u Zagrebu bio je član Povjerenstva za potvrdu izbora u zvanja Vijeća biotehničkog područja (2006.–2014.).

U Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti obnaša dužnosti voditelja Arboretuma HAZU u Trstenom (2012.–…), voditelja Centra za znanstveni rad HAZU u Vinkovcima (2021.–…), voditelja Sekcije za šumarstvo Znanstvenoga vijeća za poljoprivredu i šumarstvo (2006.–…) i tajnika Znanstvenog vijeća za zaštitu prirode (2019.–…).

Predsjednik je Akademije šumarskih znanosti (2014.–…).

Obnašao je dužnost predsjednika Razreda inženjera šumarstva Hrvatske komore inženjera šumarstva i drvne tehnologije (2010.–2014.).

Član je upravnoga vijeća međunarodne asocijacije Pro Silva (2005.–…) i voditelj nacionalne sekcije Pro Silva Croatia. Član je upravnog odbora Hrvatskog šumarskog društva (2005.–…).

U razdoblju 2006.–2011. godine bio je voditelj radne grupe Riparian and coastal ecosystems međunarodne znanstvene asocijacije IUFRO – International union of forest research organizations.

Član je uredničkog odbora znanstvenih časopisa Beskydy (The Beskydy Bulletin of Mendel University in Brno, 2012.–…), Croatian Journal of Forest Engineering (2005.–…), Šumarski list (2003.–…) i Glasnik za šumske pokuse (1995.–2009.)

Dobitnik je Priznanja za višegodišnji rad na dobrobiti šumarske struke Hrvatskog šumarskog društva 2006. i 2016. godine. Medalju Gregora Mendela dodijelilo mu je 2014. godine Mendelovo sveučilište u Brnu, Češka.

Bibliografija: https://www.bib.irb.hr/pregled/znanstvenici/204100?autor=204100