Jedinice u sastavu HAZU

Znanstveni i umjetnički rad Akademije organizira se u njezinim razredima te znanstvenim i umjetničkim jedinicama.

Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti

ZBORNIK Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti objavljuje priloge iz područja povijesti od srednjeg vijeka do početka Prvog svjetskog rata, s težištem na objavljivanju i znanstvenoj obradi povijesnih izvora i pomoćnih povijesnih znanosti. Izlazi jednom godišnje. Časopis je unutar baze European Reference Index for the Humanities (ERIH) okarakteriziran kao časopis s međunarodnim regionalnim značajem (INT2).

Radovi objavljeni u Zborniku Odsjeka za povijesne znanosti ZPDZ HAZU referiraju se u ovim publikacijama:

 • Historical Abstracts
 • America: History and Life
 • European Reference Index for the Humanities (ERIH)
 • Bowker international serials database update. New York, N. Y.
 • International Bibliography of Periodical Literature. Zeller Publications – Germany
 • International Bibliography of Book Reviews. Zeller Publications – Germany
 • International Medieval Bibliography, Leeds, UK
 • Hrvatska bibliografija, Niz C.

Radovi objavljeni u Zborniku Odsjeka za povijesne znanosti ZPDZ HAZU dostupni su na mrežnim portalima HRČAK (http://hrcak.srce.hr/zbornik-opzzpdz-hazu; uz odgodu objavljivanja od šest mjeseci) i EBSCOHost.

Upute suradnicima

ZBORNIK Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti objavljuje priloge iz područja nacionalne povijesti od srednjeg vijeka do početka Prvog svjetskog rata. Izlazi jednom godišnje.

ZBORNIK objavljuje ove kategorije znanstvenih radova:

 1. izvorne znanstvene radove
 2. prethodna priopćenja
 3. pregledne radove
 4. stručne radove
 5. izlaganja sa znanstvenih skupova

U ZBORNIKU se objavljuju i ocjene i prikazi knjiga i znanstvenih časopisa iz područja povijesti.

Rukopisi se dostavljaju uredništvu kontinuirano u digitalnom obliku na e-mail adresu opz@hazu.hr ili na CD-u osobno ili poštom na adresu uredništva: Odsjek za povijesne znanosti HAZU, Strossmayerov trg 2, 10 000 Zagreb.

Svi prilozi (članci, građa i prikazi) moraju biti pisani na računalu, u nekoj od inačica programa MS Word ili u nekom od programa kompatibilnih s programom MS Word, te trebaju biti snimljeni u formatu MS Word dokumenta (***.doc).

Prispjeli prilozi recenziraju se u Razredu za društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Uredništvo na prijedlog recenzenata odlučuje da li se rad prihvaća ili ne prihvaća za tisak ili se pak treba vratiti na doradu.

Uredništvo se brine za jezičnu lekturu priloga i za prijevode sažetaka.

Tekst priloga treba biti napisan fontom Times New Roman, veličina slova 12, a prored dvostruki (Double). U bilješkama veličina slova je 10, a prored jednostruki (Single). Uz članak treba priložiti sinopsis rada od 50 do 70 riječi te sažetak za prijevod na strani jezik od 250 do 350 riječi, koji trebaju sadržavati opći prikaz teme, metodologiju rada, rezultate i zaključak. Također treba dodati i ključne riječi (5-10 pojmova).

Citiranje u bilješkama treba poštivati sljedeći model:

 1. Citiranje članka u časopisu:

Branka Grbavac, Prilog proučavanju životopisa zadarskog plemića Franje Jurjevića, kraljevskog viteza, Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti HAZU, sv. 22, Zagreb 2004., str. 35-54.

 1. Citiranje knjige:

Miroslav Kurelac, Ivan Lučić Lucius: otac hrvatske historiografije, Zagreb 1994., str. 37-39.

Ako se radi o seriji izdanja, onda se serija navodi iza naslova knjige, npr.:

Spisi splitskog bilježnika Ivana pok. Çove iz Ankone od 1341. do 1344., prepisao Jakov Stipišić, regesta sastavio Ante Nazor, Splitski spomenici, dio prvi, Splitski bilježnički spisi, sv. 1, Monumenta spectantia historiam Slavorum meridionalium, sv. 53, Zagreb 2002.

 1. Citiranje članka u zborniku (koji nije serijska publikacija nego npr. zbornik radova nekog skupa i sl.):

Zoran Ladić, Matične knjige rođenih kao izvor za demografsku povijest Župa Konjevrate i Mirlović Zagora u 18. i u 19. stoljeću, u: Konjevrate i Mirlović Zagora – Župe Šibenske biskupije, ur. Ante Gulin, Zagreb 2005., str. 411-436.

U ponovljenim citiranjima navodi se prezime autora, a naslov skraćuje na 2-3 riječi (npr. Grbavac, Prilog proučavanju; Kurelac, Ivan Lučić Lucius; Ladić, Matične knjige).

Autori dobivaju besplatni primjerak Zbornika.

Tekstove možete predati na sljedeće poveznice:
mailto: opz@hazu.hr
mailto: Damir Karbić, zamjenik glavnog urednika
mailto: Suzana Miljan, tajnica uredništva

Navigacija

Znanstvenoistraživačke jedinice

Muzeji - Galerije - Zbirke

Druge jedinice