Jedinice u sastavu HAZU

Znanstveni i umjetnički rad Akademije organizira se u njezinim razredima te znanstvenim i umjetničkim jedinicama.

Zavod za biomedicinske znanosti u Rijeci

Voditelj: akademik Daniel Rukavina
Radmile Matejčić br. 2, 51000 Rijeka
telefon: +395(051)584825
E-mail: rimed@hazu.hr

 

Osnivanje

Predsjedništvo Akademije donijelo je 26. ožujka 2013. suglasnost za  osnivanje  Zavoda za kliničku i transplantacijsku imunologiju i molekularnu medicinu HAZU  u  Rijeci, danas: Zavod za biomedicinske znanosti u Rijeci Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Podršku osnivanju  Zavoda dao je Razred za medicinske znanosti na svojoj sjednici od 20. ožujka 2013. godine. Zavod je osnovan u suradnji sa Sveučilištem u Rijeci, Primorsko – goranskom županijom i Gradom Rijeka, a  Odluku o osnivanju donijelo je Predsjedništvo HAZU  25. 09. 2013. godine.  Tu je odluku potvrdila  Skupština Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti na svojoj sjednici od 19. 12. 2013. godine.

Voditelj Zavoda.

Odlukom Predsjedništva od 25.09.2013. godine za Voditelja Zavoda imenovan je akademik Daniel Rukavina, na razdoblje od četiri godine.

Lokacija.

Zavod je smješten u novom Kampusu  Sveučilišta u Rijeci i na raspolaganju ima dva kabineta, dvoranu za manje skupove (do 25 sudionika) , a po  potrebi može koristiti i veće dvorane u zgradi Sveučilišnih odjela.
U tijeku je osnivanje Vijeća Zavoda, kojeg čine predstavnici institucija osnivača, a koje imenuje Predsjedništvo Akademije.
Zavod za sada nema stalno zaposlenih.

Djelatnost Zavoda.

Osnovni je cilj okupljati i poticati znanstveni potencijal Sveučilišta, Grada Rijeke i Primorsko-goranske županije u području biomedicinskih znanosti, te  poticati i koordinirati interdisciplinarnu suradnju temeljnih i kliničkih medicinskih znanosti i osmišljavanje zajedničkih projekata i općenito unapređivanje kliničkih istraživanja, a posebno:

 • istraživanja u području kliničke i transplantacijske imunologije, imunosti na virusne i druge infekcije, biologije i imunologije reprodukcije i istraživanja imunoloških mehanizama bolesti.
 • istraživanje molekularnih mehanizama putem kojih stanica prepoznaje pogreške,  te određivanje uloge tih mehanizama u nastanku bolesti.
 • translacijska istraživanja koja potiču i ubrzavaju prijenos temeljnih spoznaja u kliničku praksu

Osim toga Zavod će raditi i na:

 • organizaciji tribina, radionica i sastanaka  na aktualne znanstvene teme
 • organizaciji domaćih i međunarodnih skupova (u ovom dijelu Hrvatske, pa i šire), u okviru i pod pokroviteljstvom HAZU
 • okupljanju i koordinaciji rada članova Razreda za medicinske znanosti iz Primorsko goranske županije, kao i članova Akademijinih odbora
 • objavljivanju rezultata znanstvenoistraživačkog rada u odgovarajućim edicijama, sukladno Akademijinim kriterijima na području izdavačke djelatnosti..

 

Članovi Vijeća Zavoda za kliničku i transplatacijsku imunologiju i molekularnu medicinu u Rijeci

Odlukom Predsjedništva Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti od 26. veljače 2014. imenovani su članovi Vijeća Zavoda za kliničku i transplatacijsku imunologiju i molekularnu medicinu u Rijeci u sljedećem sastavu:

 1. Akademik Daniel Rukavina, voditelj Zavoda, predsjednik Vijeća
 2. Akademik Dragan Dekaris, zamjenik tajnika Razreda za medicinske znanosti Hrvatske akademije, član Vijeća
 3. Doc. dr. sc. Đulija Malatestinić, predstavnica Primorsko-goranske županije, članica Vijeća
 4. Prof. dr. sc. Herman Haller, predstavnik Grada Rijeke, član Vijeća
 5. Prof. dr. sc. Anđelka Radojčić Badovinac, predstavnica Sveučilišta u Rijeci, članica Vijeća

 


Organizacija znanstvenih skupova (stranica u izradi)

Navigacija

Znanstvenoistraživačke jedinice

Muzeji - Galerije - Zbirke

Druge jedinice