Jedinice u sastavu HAZU

Znanstveni i umjetnički rad Akademije organizira se u njezinim razredima te znanstvenim i umjetničkim jedinicama.

Zavod za biomedicinske znanosti u Rijeci

Voditelj: akademik Daniel Rukavina
Radmile Matejčić br. 2, 51000 Rijeka
telefon: +395(051)584825
E-mail: rimed@hazu.hr

 

OSNIVANJE ZAVODA

Predsjedništvo Akademije donijelo je 26. ožujka 2013. suglasnost za  osnivanje  Zavoda za kliničku i transplantacijsku imunologiju i molekularnu medicinu HAZU  u  Rijeci. Podršku osnivanju  Zavoda dao je Razred za medicinske znanosti na svojoj sjednici od 20. ožujka 2013. godine. Zavod je osnovan u suradnji sa Sveučilištem u Rijeci, Primorsko – goranskom županijom i Gradom Rijeka, a  Odluku o osnivanju donijelo je Predsjedništvo HAZU  25. 09. 2013. godine.  Tu je odluku potvrdila  Skupština Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti na svojoj sjednici od 19. 12. 2013. godine.
Odlukom Predsjedništva od 25.09.2013. godine za Voditelja Zavoda imenovan je akademik Daniel Rukavina, na razdoblje od četiri godine (2013.-2017.).
Predsjedništvo HAZU na sjednici od 24.02.2014. donijelo je Odluku o osnivanju Vijeća Zavoda u slijedećem sastavu: akademik Daniel Rukavina, predsjednik; akademik Dragan Dekaris-član, HAZU; prof. dr. Anđelka Radojčić Badovinac-član, Sveučilište u Rijeci; prof. dr. Herman Haller-član, Grad Rijeka i doc. dr. Đulija Malatestinić-član, Primorsko-goranska županija.

Zavod je smješten u novom Kampusu  Sveučilišta u Rijeci, u zgradi Sveučilišnih odjela i na raspolaganju ima dva kabineta, dvoranu za manje skupove (do 25 sudionika), a po  potrebi može besplatno koristiti i veće dvorane u zgradi Sveučilišnih odjela.

Imajući u vidu trend širenja aktivnosti Zavoda na sva područja biomedicinskih znanosti Uprava Akademije, uz pozitivno mišljenje Razreda za medicinske znanosti, predložila je da se Zavod za kliničku i transplantacijsku imunologiju i molekularnu medicinu u Rijeci preimenuje u Zavod za biomedicinske znanosti u Rijeci, što je Skupština HAZU na svojoj redovitoj sjednici održanoj 6. travnja 2017. godine i prihvatila.

Predsjedništvo Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti je na temelju prijedloga Razreda za medicinske znanosti na svojoj 7. sjednici održanoj 27. rujna 2017. donijelo odluku da se akademik Daniel Rukavina ponovno imenuje voditeljem Zavoda za biomedicinske znanosti za sljedeće četverogodišnje razdoblje (2017.-2021.). Predsjedništvo HAZU na svojoj 2. (238.) sjednici od 28.02.2018. imenovalo je Vijeće Zavoda u istom sastavu kao i prethodno, a za predsjednika je određen akademik Daniel Rukavina.

Zavod za sada nema stalno zaposlenih u punom radnom vremenu. Za obavljanje poslova Tajništva Zavoda sklopljen je ugovor sa Sveučilištem u Rijeci pa te poslova obavlja gospođa Željana Mikovčić sa 20% radnoga vremena, dok ostatak vremena radi kao projektni menadžer na Odjelu za biotehnologiju.

CILJEVI

Zavod je zamišljen kao “virtualno” središte-centar za okupljanje vrhunskog znanstvenog i stručnog potencijala, a u cilju aktivnog doprinosa u promišljanju i osmišljavanju razboja riječke medicinske zajednice. Osnovni je cilj okupljati i poticati znanstveni potencijal Sveučilišta, Grada Rijeke i Primorsko-goranske županije u području biomedicine, biotehnologije i prirodnih znanosti (koje su u Rijeci dosta brojne i značajne međunarodne prepoznatljivosti), te poticati i koordinirati interdisciplinarnu suradnju temeljnih i kliničkih medicinskih znanosti i osmišljavanje zajedničkih projekata i općenito unapređivanje kliničkih istraživanja, a sve u cilju osnaživanja kompetencija timova koji će moći aplicirati na domaće i međunarodne istraživačke projekte i prerastati u prepoznatljive istraživačke grupe. Istraživački potencijal u području temeljnih medicinskih znanosti i u nekim drugim područjima ima i visoku svjetsku prepoznatljivost (npr. imunologija i virusologija) što zahtijeva rad na stvaranju uvjeta za sljedeći razvojni korak – izgradnju Centra za translacijsku medicinu (TransMedRi), što je prepoznala i izradu temeljne studije značajnim sredstvima (preko dva milijuna eura) financirala i Europska komisija. To je strateška odluka za Sveučilište, Medicinski fakultet i KBC Rijeka i u ovom trenutku najvažnija točka pametne specijalizacije Sveučilišta, pa i Grada i PGŽ-a. O tome se raspravljalo na više znanstvenih skupova, koje je suorganizirao Zavod, a i voditelj je višekratno razgovarao s čelnicima institucija.
O ovim pitanjima kao i o viziji razvoja KBC-a, Medicinskog fakulteta i Sveučilišta voditelj Zavoda je raspravljao i u stalnom je kontaktu sa čelnicima ovih institucija. Pokazalo se da je medicinska Rijeka željna rasprava o vizijama i otvaranju novih putova razvoja i napretka u svim segmentima, pa to ozračje treba poticati i podržavati i kroz osmišljavanje tema znanstvenih skupova koje Zavod organizira u suradnji s tim institucijama.
Znanstvenim aktivnostima Zavoda i na znanstvenim skupovima sudjeluju i studenti doktorskih studija s Medicinskog fakulteta i drugih sveučilišnih institucija (Odjel za biotehnologiju, drugi odjeli prirodnih znanosti…), koji za to dobivaju ECTS bodove. HLZ-Podružnica Rijeka naše znanstvene skupove certificira preko Hrvatske liječničke komore, pa je tako omogućeno da znanstvene informacije budu besplatno dostupne i najširem krugu zdravstvenih djelatnika kao dio programa trajne edukacije.
Znanstvenoistraživački rad voditelja Zavoda odvija se u laboratorijima Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci i usmjeren je posebno na kliničku imunologiju i biologiju i imunologiju reprodukcije, a opisan je redovito u Izvještaju o djelatnosti Razreda za medicinske znanosti i u godišnjim publikacijama HAZU.
Uzimajući u obzir činjenicu da je Zavod za biomedicinske znanosti u Rijeci konstituiran u principu kao “virtualna” institucija (bez stalno zaposlenih, iako u svakom izviješću tražimo da se takvo stanje promijeni) organizacija znanstvenih skupova, u pravilu međunarodnih, kao i izdavačka aktivnost, predstavljaju najvažnije aktivnosti Zavoda.

Organizacija domaćih i međunarodnih znanstvenih skupova
Organizacija znanstvenih skupova (simpoziji, znanstvene tribine, kolokviji, rasprave i okrugli stolovi) osnovni su oblik djelovanja kroz koje Zavod ostvaruje postavljene ciljeve. Teme i program simpozija i znanstvenih skupova u pravilu izrađuje se u suradnji sa grupom riječkih znanstvenika koja se bavi širom temom skupa, a organizira u suradnji sa nekom od sveučilišnih institucija (Medicinski fakultet, Sveučilišni odjeli), Kliničkim bolničkim centrom, AMZH-Podružnicom Rijeka i HLZ-Podružnica Rijeka. Time se osigurava interes i široka dostupnost medicinskoj populaciji. Teme se osmišljavaju tako da ispune sljedeće zadaće: a) budu aktualne i na tragu najsuvremenijih trendova medicinske znanosti u svijetu, b) njeguju interdisciplinarnost i na svakoj temi osiguraju vrhunske predavače (domaće i svjetske) koji će predstaviti rezultate temeljnih spoznaja, patofiziološke mehanizme, kliničke aspekte i terapijske prodore, c) prijenos temeljnih spoznaja u kliničku praksu (translacijski pristup), d) maksimalno poticati na aktivno sudjelovanje riječke znanstvenike i kliničare i tako doprinijeti izrastanju grupa i centara izvrsnosti u Rijeci.

Navigacija

Znanstvenoistraživačke jedinice

Muzeji - Galerije - Zbirke

Druge jedinice