Jedinice u sastavu HAZU

Znanstveni i umjetnički rad Akademije organizira se u njezinim razredima te znanstvenim i umjetničkim jedinicama.

Zavod za biomedicinske znanosti u Rijeci

Voditelj: akademik Daniel Rukavina
Radmile Matejčić br. 2, 51000 Rijeka
Telefon: +385 0 51 584 825
E-mail: rimed@hazu.hr

OSNIVANJE ZAVODA

Predsjedništvo Akademije donijelo je 26. ožujka 2013. suglasnost za  osnivanje  Zavoda za kliničku i transplantacijsku imunologiju i molekularnu medicinu HAZU  u  Rijeci. Podršku osnivanju  Zavoda dao je Razred za medicinske znanosti na svojoj sjednici od 20. ožujka 2013. godine. Zavod je osnovan u suradnji sa Sveučilištem u Rijeci, Primorsko – goranskom županijom i Gradom Rijeka, a  Odluku o osnivanju donijelo je Predsjedništvo HAZU  25. 09. 2013. godine.  Tu je odluku potvrdila  Skupština Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti na svojoj sjednici od 19. 12. 2013. godine.

Zavod je smješten u novom Kampusu  Sveučilišta u Rijeci, u zgradi Sveučilišnih odjela i na raspolaganju ima dva kabineta, dvoranu za manje skupove (do 25 sudionika), a po  potrebi može besplatno koristiti i veće dvorane u zgradi Sveučilišnih odjela.

Odlukom Predsjedništva od 25.09.2013. godine za Voditelja Zavoda imenovan je akademik Daniel Rukavina, na razdoblje od četiri godine (2013.-2017.).

Predsjedništvo HAZU na sjednici od 24.02.2014. donijelo je Odluku o osnivanju Vijeća Zavoda u slijedećem sastavu:

  • akademik Daniel Rukavina, predsjednik;
  • akademik Dragan Dekaris, član, HAZU;
  • prof. dr. Anđelka Radojčić Badovinac, član, Sveučilište u Rijeci;
  • prof. dr. Herman Haller, član, Grad Rijeka;
  • doc. dr. Đulija Malatestinić, član, Primorsko-goranska županija.

Imajući u vidu trend širenja aktivnosti Zavoda na sva područja biomedicinskih znanosti Uprava Akademije, uz pozitivno mišljenje Razreda za medicinske znanosti, predložila je da se Zavod za kliničku i transplantacijsku imunologiju i molekularnu medicinu u Rijeci preimenuje u Zavod za biomedicinske znanosti u Rijeci, što je Skupština HAZU na svojoj redovitoj sjednici održanoj 6. travnja 2017. godine i prihvatila.

Predsjedništvo Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti je na temelju prijedloga Akademijinih razreda, na svojoj 7. (270.) redovitoj sjednici održanoj 29. rujna 2021.,  donijelo odluku da se akademik Daniel Rukavina imenuje voditeljem Zavoda za biomedicinske znanosti u Rijeci, u novom mandatnom razdoblju od 4 godine, počevši od 30. rujna 2021. godine.

Predsjedništvo HAZU na svojoj 2. (238.) sjednici od 28.02.2018. imenovalo je Vijeće Zavoda u istom sastavu kao i prethodno, a za predsjednika je određen akademik Daniel Rukavina.

Zavod za sada nema stalno zaposlenih u punom radnom vremenu. Za obavljanje poslova Tajništva Zavoda sklopljen je ugovor sa Sveučilištem u Rijeci pa te poslova obavlja gospođa Željana Mikovčić sa 20% radnoga vremena, dok ostatak vremena radi kao projektni menadžer na Odjelu za biotehnologiju.

CILJEVI

Zavod je zamišljen kao “virtualno” središte-centar za okupljanje vrhunskog znanstvenog i stručnog potencijala, a u cilju aktivnog doprinosa u promišljanju i osmišljavanju razboja riječke medicinske zajednice. Osnovni je cilj okupljati i poticati znanstveni potencijal Sveučilišta, Grada Rijeke i Primorsko-goranske županije u području biomedicine, biotehnologije i prirodnih znanosti (koje su u Rijeci dosta brojne i značajne međunarodne prepoznatljivosti), te poticati i koordinirati interdisciplinarnu suradnju temeljnih i kliničkih medicinskih znanosti i osmišljavanje zajedničkih projekata i općenito unapređivanje kliničkih istraživanja, a sve u cilju osnaživanja kompetencija timova koji će moći aplicirati na domaće i međunarodne istraživačke projekte i prerastati u prepoznatljive istraživačke grupe. Istraživački potencijal u području temeljnih medicinskih znanosti i u nekim drugim područjima ima i visoku svjetsku prepoznatljivost (npr. imunologija i virusologija) što zahtijeva rad na stvaranju uvjeta za sljedeći razvojni korak – izgradnju Centra za translacijsku medicinu (TransMedRi), što je prepoznala i izradu temeljne studije značajnim sredstvima (preko dva milijuna eura) financirala i Europska komisija. To je strateška odluka za Sveučilište, Medicinski fakultet i KBC Rijeka i u ovom trenutku najvažnija točka pametne specijalizacije Sveučilišta, pa i Grada i PGŽ-a. O tome se raspravljalo na više znanstvenih skupova, koje je suorganizirao Zavod, a i voditelj je višekratno razgovarao s čelnicima institucija.
O ovim pitanjima kao i o viziji razvoja KBC-a, Medicinskog fakulteta i Sveučilišta voditelj Zavoda je raspravljao i u stalnom je kontaktu sa čelnicima ovih institucija. Pokazalo se da je medicinska Rijeka željna rasprava o vizijama i otvaranju novih putova razvoja i napretka u svim segmentima, pa to ozračje treba poticati i podržavati i kroz osmišljavanje tema znanstvenih skupova koje Zavod organizira u suradnji s tim institucijama.
Znanstvenim aktivnostima Zavoda i na znanstvenim skupovima sudjeluju i studenti doktorskih studija s Medicinskog fakulteta i drugih sveučilišnih institucija (Odjel za biotehnologiju, drugi odjeli prirodnih znanosti…), koji za to dobivaju ECTS bodove. HLZ-Podružnica Rijeka naše znanstvene skupove certificira preko Hrvatske liječničke komore, pa je tako omogućeno da znanstvene informacije budu besplatno dostupne i najširem krugu zdravstvenih djelatnika kao dio programa trajne edukacije.
Znanstvenoistraživački rad voditelja Zavoda odvija se u laboratorijima Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci i usmjeren je posebno na kliničku imunologiju i biologiju i imunologiju reprodukcije, a opisan je redovito u Izvještaju o djelatnosti Razreda za medicinske znanosti i u godišnjim publikacijama HAZU.
Uzimajući u obzir činjenicu da je Zavod za biomedicinske znanosti u Rijeci konstituiran u principu kao “virtualna” institucija (bez stalno zaposlenih, iako u svakom izviješću tražimo da se takvo stanje promijeni) organizacija znanstvenih skupova, u pravilu međunarodnih, kao i izdavačka aktivnost, predstavljaju najvažnije aktivnosti Zavoda.

Organizacija domaćih i međunarodnih znanstvenih skupova
Organizacija znanstvenih skupova (simpoziji, znanstvene tribine, kolokviji, rasprave i okrugli stolovi) osnovni su oblik djelovanja kroz koje Zavod ostvaruje postavljene ciljeve. Teme i program simpozija i znanstvenih skupova u pravilu izrađuje se u suradnji sa grupom riječkih znanstvenika koja se bavi širom temom skupa, a organizira u suradnji sa nekom od sveučilišnih institucija (Medicinski fakultet, Sveučilišni odjeli), Kliničkim bolničkim centrom, AMZH-Podružnicom Rijeka i HLZ-Podružnica Rijeka. Time se osigurava interes i široka dostupnost medicinskoj populaciji. Teme se osmišljavaju tako da ispune sljedeće zadaće: a) budu aktualne i na tragu najsuvremenijih trendova medicinske znanosti u svijetu, b) njeguju interdisciplinarnost i na svakoj temi osiguraju vrhunske predavače (domaće i svjetske) koji će predstaviti rezultate temeljnih spoznaja, patofiziološke mehanizme, kliničke aspekte i terapijske prodore, c) prijenos temeljnih spoznaja u kliničku praksu (translacijski pristup), d) maksimalno poticati na aktivno sudjelovanje riječke znanstvenike i kliničare i tako doprinijeti izrastanju grupa i centara izvrsnosti u Rijeci.

Navigacija

Znanstvenoistraživačke jedinice

Muzeji - Galerije - Zbirke

Druge jedinice