Jedinice u sastavu HAZU

Znanstveni i umjetnički rad Akademije organizira se u njezinim razredima te znanstvenim i umjetničkim jedinicama.

Povijest

Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti (nekoć JAZU) osnovala je 1948. g. Historijski institut, koji do 1963. g. djeluje s ostalim njezinim jedinicama: Arhivom, Orijentalnom zbirkom, Laboratorijem za restauraciju rukopisa i arhivalija, Filigranološkim kabinetom, Fotoslužbom, Knjigovežnicom i Bibliotekom. Od 1963. Historijski institut postaje samostalna ustanova čiji djelatnici razvijaju znanstvenu i stručnu djelatnost koja se temelji na istraživanju i prikupljanju, analizi i objavljivanju diplomatičkih izvora, studija, priručnika i pomagala za hrvatsku povijest srednjega vijeka i feudalne epohe. U Institutu se od njegova osnivanja pa do danas neprestano vodi briga i poklanja posebna pažnja pomoćnim povijesnim znanostima unutar kojih se desetljećima održavaju tečajevi latinske, glagoljske i ćirilske paleografije te diplomatike, kronologije, genealogije, heraldike, sfragistike, arhivistike i povijesne metodologije radi stručnog usavršavanja/specijalizacije s toga područja. Takva je dugogodišnja praksa dala velik broj naših povjesničara i znanstvenih djelatnika za rad u drugim znanstvenim ustanovama, fakultetima, institutima, arhivima, knjižnicama i muzejima.

Djelatnost Instituta, koji se kasnije zvao Zavod za povijesne znanosti Istraživačkog centra JAZU, a danas se zove Odsjek za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti HAZU, odvijala se u proteklih 50-ak godina u tri glavna pravca:

 1. sustavno objavljivanje srednjovjekovne arhivske građe i drugih relevantnih izvora za hrvatsku povijest,
 2. izrada priručnika i pomagala za znanstveni rad na povijesti,
 3. izrada povijesnih studija, sinteza i monografija.

Tijekom svog postojanja i djelovanja, Odsjek za povijesne znanosti HAZU objelodanio je nekoliko kapitalnih priručnika i zbirki izvora iz hrvatske prošlosti i kulture koji/e su trajne vrijednosti:

 • Codex diplomaticus Regni Croatiae, Dalmatiae et Slavoniae, vol. I, XVI, XVII, XVIII;
 • Supplementa Codicis diplomatici, vol. I, II;
 • Monumenta Catarensia, vol. I, II;
 • Ćirilski rukopisi Jugoslavenske akademije, vol. I, II;
 • Glagoljski rukopisi Jugoslavenske akademije, vol. I, II;
 • Vodeni znakovi XIII. i XIV. vijeka, vol. I, II;
 • Jugoslaviae scriptores latini recentioris aetatis, vol. I, II;
 • Bibliographia metrologiae historicae, vol. I, II, III;
 • Povijesni spomenici obitelji Zrinskih i Frankopana, vol. I;
 • Lexicon latinitatis medii aevi Jugoslaviae, vol. I, II;
 • Prilozi za bibiliografiju objavljenih izvora za povijest Istre, vol. I, II, III, IV;
 • Monumenta Croatica Vaticana, Camera apostolica, vol. I, II;
 • Monumenta spectantia historiam Slavorum meridionalium, vol. LIII(Monumenta Spalatensia, vol. I.).

Uz povijesne izvore i pomagala djelatnici Odsjeka objelodanili su brojne studije i monografije:

 • Jakov Stipišić, Pomoćne povijesne znanosti u teoriji i praksi;
 • Zlatko Herkov, Naše stare mjere i utezi;
 • Zlatko Herkov, Građa za financijsko-pravni rječnik feudalne epohe Hrvatske;
 • Zlatko Herkov, Iz povijesti javnih financija, financijskog prava i razvitka  financijske znanosti Hrvatske;
 • Mirjana Matijević Sokol i Mate Zekan, Branimirova Hrvatska u pismima pape Ivana VIII;
 • Miroslav Kurelac, Ivan Lučić Lucius otac hrvatske historiografije;
 • Ante Gulin, Povijest obitelji Rattkay 1400-1793;
 • Ante Gulin, Hrvatska crkvena srednjovjekovna sfragistika;
 • Ante Gulin, Hrvatski srednjovjekovni kaptoli sjeverne i središnje Hrvatske;
 • Ante Gulin, Konstitucije Paškog kaptola crkve sv. Marije u Pagu iz 1393. godine;
 • Vesna Tudjina Gamulin, Marcus Antonius de Dominis – A Manifestation of the Motives;
 • Ivan Erceg, Ivan Kapistran Adamović;
 • Ivan Erceg, Jozefinski katastar grada Rijeke i njegove uže okolice;
 • Ante Nazor – Zoran Ladić, Povijest Hrvata. Ilustrirana kronologija;
 • Tihana Luetić, Die Geschichte der Universität Zagreb von ihrer gründung  bis heute.

Odsjek izdaje dvije znanstvene edicije: časopis Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti HAZU, vol. 1-21, te povremeno Rasprave iz hrvatske kulturne prošlosti, knj. I, II.

Knjižnica Odsjeka broji oko 40.000 svezaka vrlo vrijednih domaćih i inozemnih publikacija. Katalog periodike broji 864 naslova. Od serija ističemo: Radonićeva i Košćakova ostavštinaRad JAZU / HAZUStarine JAZU / HAZUMonumenta spectantia Slavorum meridionalium i dr.

Sa svojom izdavačkom djelatnošću te stručnim savjetima Odsjek je uspostavio i uspostavlja brojne kontakte i suradnju s vanjskim i domaćim suradnicima, koja se i danas održava.

Djelatnici Odsjeka s vanjskim suradnicima rade na dva glavna znanstvena projekta:

 1. Izvori, studije i pomagala za hrvatsku povijest od 7 do 19. st. (gl. istraživač: dr. sc. A. Gulin),
 2. Srednjovjekovni izvori za hrvatsku povijest (gl. istraživač: dr. sc. J. Barbarić),

koji su prijavljeni kod Ministarstva znanosti, informatike i tehnologije Republike Hrvatske.

U Odsjeku su zaposleni:

 1. dr. sc. Goran Budeč, znan. novak
 2. dr. sc. Florence Sabine Fabijanec
 3. dr. sc. Branka Grbavac
 4. dr. sc. Damir Karbić, upravitelj
 5. dr.sc. Iva Kurelac
 6. dr. sc. Zoran Ladić
 7. dr. sc. Tihana Luetić
 8. prof. Zrinka Novak, znan. novakinja
 9. prof. Suzana Miljan, znan. novakinja
 10. dr. sc. Mirko Sardelić, znan. novak
 11. dr. sc. Ivica Zvonar, bibliotekar

Navigacija

Znanstvenoistraživačke jedinice

Muzeji - Galerije - Zbirke

Druge jedinice