Natura 2000 obuhvatila Rakitje

Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 22. kolovoza 2019. godine donijela Uredbu o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže i time usvojila prijedlog Zavoda za ornitologiju o promjeni granica i naziva POP područja Sava kod Hrušćice.

Sava kod Hruščice posljednji je preostali lokalitet na ovoj rijeci na kojemu se još uvijek u značajnijoj mjeri stvaraju staništa prirodnih šljunčanih sprudova i otoka. Nizvodno od Zagreba rijeka Sava prelazi u spori nizinski tok, odlažući riječni nanos i stvarajući šljunčane sprudove koji predstavljaju rijetka i važna staništa za cijeli niz biljnih i životinjskih vrsta, među ostalima i za ptice koje se gnijezde na sprudovima. slijed brojnih regulacija i izgrađenih hidroelektrana u uzvodnom dijelu rijeke, takva staništa su na Savi nestala, riječno korito se produbilo, a količina riječnog nanosa drastično smanjila. Osim na ovom lokalitetu, takva prirodna riječna staništa značajna za gniježđenje ptica nalazimo u Hrvatskoj još jedino na nekim dijelovima Drave.

Ciljne vrste ovoga područja POP su gnjezdarice riječnih sprudova crvenokljuna čigra (Sterna hirundo) i mala čigra (Sterna albifrons) te vodomar (Alcedo atthis) koji gnijezda kopa u neutvrđenoj riječnoj obali. Osim ovih vrsta za koje se temeljem EU Direktive o pticama izdvajaju područja POP, Sava kod Hruščice je također gnjezdilište ptica ugroženih na nacionalnoj razini i uključenih u Crveni popis ugroženih vrsta Hrvatske: male prutke (Actitis hypoleucos) – gnjezdarice sprudova i bregunice (Riparia riparia) – gnjezdarice neutvrđenih riječnih obala. Gniježđenje ovih vrsta je dobar pokazatelj još uvijek očuvane i relativno prirodne dionice rijeke Save.

 
Crvenokljuna čigra (lijevo) i mala čigra (desno)

U obalnom prostoru koji je također uključen u granice područja POP nekoliko šljunčara obogaćuje vodena staništa. Šljunčare su značajni dodatni izvor hrane za ciljne vrste ptice, naročito za ribojedne vrste poput čigri, a predstavljaju i potencijalno pogodna gnjezdilišta čigri kojima su potrebni izolirani otoci na vodi, nedostupni grabežljivcima i zaštićeni od uznemiravanja. Jedino takvo gnijezdilište na šljunčarama u području POP nalazi se na malenoj umjetnoj platformi postavljenoj u sklopu Interreg V-A Sl-Hr projekta ČIGRA.

Šljunčare kao zamjenska gnjezdilišta naročito su važne s obzirom na činjenicu da gniježđenje na riječnim otocima u velikoj mjeri ovisi o trenutačnom vodnom režimu i vremenskim prilikama. Visoka razina vode nekih godina onemogućava gniježđenje, a nagli porast vodostaja u ljetnim mjesecima ponekad potopi sprudove i uništi gnijezda s jajima ili izleženim ptićima. Stoga je za održavanje stabilnih populacija crvenokljune i male čigre Natura područja presudna mogućnost gniježđenja na okolnim umjetnim staništima poput šljunčara s otocima. S obzirom da se čigre gnijezde na tlu, takvi otoci ne smiju biti obrasli grmolikom vegetacijom te trebaju biti nedostupni s kopna radi zaštite od uznemiravanja i grabežljivaca.

Ornitološkim istraživanjima šireg okolnog područja Save kod Hruščice utvrđeno je da se od 2008. godine najveći dio savske populacije crvenokljune čigre gnijezdi na otoku na šljunčari Rakitje kod Zaprešića. Ptice koriste oba lokaliteta kao jedinstveno područje gniježđenja te se premještaju iz godine u godinu, ovisno o razini vode i eventualnim drugim čimbenicima okoliša. Ukupna populacija u oba gnjezdilišta procijenjena je na 120 – 150 parova crvenokljune čigre i do 20 parova male čigre.

S obzirom na navedene nove spoznaje dobivene ornitološkim monitoringom, predložili smo korigirati granicu POP područja Sava kod Hruščice na način da se u područje uključi šljunčara Rakitje s gnjezdilištem crvenokljune čigre. Kako bi se opravdala promjena granica ovog Natura područja, iz samog POP područja Sava kod Hrušćice isključeni su dijelovi južno od obale Save za koje je utvrđeno da ne sadrže ključna staništa za prehranu i potencijalno gniježđenje ciljnih vrsta ptica. Ovim je promjenama površina ključnih staništa za gniježđenje čigri povećava za 152,55 ha.

Karta POP područja Sava kod Hrušćice sa šljunčarom Rakitje (omeđeno crveno) te dijelova isključenih iz POP područja (omeđeno plavo)