Očuvanje populacija čigri u porječju Save i Drave (ČIGRA)

Završeni Međunarodni

Djelatnici Zavoda za ornitologiju od rujna 2017. do veljače 2020. vodili su projekt “Očuvanje populacija čigri u porječju Save i Drave (ČIGRA)”, financiran iz sredstava Europskog fonda za regionalni razvoj u okviru Programa suradnje Interreg V – A Slovenija – Hrvatska 2014 – 2020. Zavod za ornitologiju HAZU projekt je provodio s partnerima iz Hrvatske (Udruga BIOM, Javna ustanova “Zeleni prsten” Zagrebačke županije, Prirodoslovno – matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu) i Slovenije (Nacionalni inštitut za biologijo, Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije).

Cigra logo

Opis projekta:

Crvenokljuna čigra (Sterna hirundo) se u kontinentalnom dijelu areala gnijezdi na šljunkovitim riječnim i jezerskim otocima. Šljunkovita staništa Save i Drave zauzimaju relativno mali dio tokova tih rijeka, smještenih u Sloveniji Hrvatskoj, većim dijelom unutar područja Natura 2000. Ta su područja pod velikim antropogenim utjecajem, koji uključuje vađenje šljunka iz riječnog korita, utvrđivanje obala, hidroenergiju, zagađenje voda, sportski ribolov itd. Ranije su u Hrvatskoj i Sloveniji provođena zasebna nadzorna istraživanja (monitorinzi) čigri i zasebne mjere održavanja staništa, koje nisu polučile zadovoljavajuće rezultate.

Cilj projekta bio je omogućiti održanje stabilne populacije čigre na šljunčanim staništima uz Savu i Dravu te povećati stupanj njezine očuvanosti u područjima Natura 2000. Aktivnim mjerama upravljanja staništem smo i dugoročno očuvali postojeće šljunkovite otoke s kolonijama čigri, a postavljanjem plutajuće platforme omogućili smo gniježđenje na području na kojemu prirodna staništa zbog plavljenja ne predstavljaju sigurno gnjezdilište. U okviru projekta priredili smo prijedlog za proširenje Natura 2000 područja u Hrvatskoj (HR1000002) na šljunčaru Rakitje.

Glavni ishodi uključuju povećanje površine dugoročno održivih gnijezdilišta, izradu zajedničkog protokola monitoringa za kontinentalne populacije čigre te izradu nacrta Prekograničnog akcijskog plana za zaštitu čigri.

Preduvjet za ostvarenje ovih ishoda je pravilna interpretacija dinamike populacije na kolonijama. U tu svrhu smo praćenjem ptica odašiljačima tijekom sezone gniježđenja ustanovili njihov areal kretanja, korištenje različitih tipova staništa i međusobnu povezanost kolonija unutar projektnog područja. Genetičkom analizom uzoraka krvi ustanovili smo pripadaju li ptice Save i Drave istoj populaciji te smo omogućili usporedbu s ostalim europskim populacijama. Edukativnim predavanjima i postavljanjem informativnih ploča povećali smo svijest o potrebi zaštite čigre i njenih staništa.

Po završetku projekta priredili smo i završno izvješće o provedenim aktivnostima i ostvarenim rezultatima.

Partneri na projektu: