Nacrt prekograničnog akcijskog plana za zaštitu kontinentalnih populacija čigri

U okviru projekta Interreg V-A Slovenija-Hrvatska „Očuvanje populacija čigri u porječju Save i Drave“ (ČIGRA) izrađena je stručna podloga prekograničnog akcijskog plana kako bi se doprinijelo dugoročnom očuvanju crvenokljune čigre i njenih staništa. Osim toga, ovaj Akcijski plan također predstavlja temelj za nadolazeće planove upravljanja područjima Natura 2000.

Tijekom provedbe projekta proveden je monitoring brojnosti i uspješnosti gniježđenja crvenokljune čigre u porječju Save i Drave, istražena su kretanja ptica i korištenje staništa tijekom sezone gniježđenja te genska raznolikost njenih populacija.

Na sastanku projektnih partnera utvrđene su glavne prijetnje kopnenim populacijama crvenokljune čigre. Najveću opasnost kolonijama čigri na riječnim staništima predstavljaju hidroelektrane, dok su kolonije na otocima ugrožene erozijom i sukcesijom vegetacije. Na radionici za dionike razrađene su prijetnje i potrebne aktivnosti očuvanja.

Hrvatska i Slovenija dijele rijeke Savu i Dravu kao i populaciju čigri koja na njima obitava, stoga će prekogranična suradnja biti važan čimbenik provedbe akcijskog plana.

Nacrt akcijskog plana možete preuzeti ovdje a protokol za monitoring čigri ovdje.