Nagrade i natječaji

Poništenje Javnog natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora i dvorišta u vlasništvu HAZU

Broj: 10-62-1/ 12 -2021.                                                                           Zagreb, 24. studenoga 2021.

Predsjedništvo Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti na svojoj 9. (272.) redovitoj sjednici održanoj 24. studenoga 2021., na temelju stavka 3. članka 23. Pravilnika o upravljanju i raspolaganju imovinom Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti pod posl. oznakom broj: 14-14/01-155-6-2019. od 26. veljače 2020.,  po provedenom Javnom natječaju broj: 10-62-1/1-2021. od 19. ožujka 2021.  jednoglasno je donijelo

O D L U K U

 1. Stavlja se izvan snage Odluka Predsjedništva Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za zakup poslovnog prostora i dvorišta u vlasništvu Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti na lokaciji Trg žrtava fašizma 10 – 13 u Zagrebu, pod poslovnom oznakom broj: 10-62-1/9-2021. od 1. srpnja 2021.
 2. Poništava se Javni natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora i dvorišta u vlasništvu HAZU, pod poslovnom oznakom broj 10-62-1/1-2021. od 19. ožujka 2021.
 3. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje

Predsjedništvo Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti je na 6. (269.) redovitoj sjednici Predsjedništva, održanoj 30. lipnja 2021.,  na temelju članka 21. i 37. Pravilnika o upravljanju i raspolaganju imovinom Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti donijelo odluku o odabiru konzorcija JAHT ULAGANJA d.o.o. za upravljačke djelatnosti (voditelj konzorcija) i LSG BUILDING SOLUTIONS d.o.o. iz Zagreba (član konzorcija) najpovoljnijim ponuditeljem za zakup poslovnog prostora i dvorišta u vlasništvu Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti na lokaciji Trg žrtava fašizma 10 – 13 u Zagrebu, prema javnom natječaju objavljenom 19. ožujka 2021. u Večernjem listu i na Akademijinoj mrežnoj stranici.

Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti je ponuditelju predložila sklapanje ugovora o zakupu, no ponuditelj je tražio odgodu tijekom ljetne stanke kako bi mogao osigurati sve preduvjete za potpisivanje ugovora. Nakon toga, ponuditelj je zatražio još dvije odgode radi osiguranja financijskih sredstava. Predsjedništvo Akademije je stoga na 7. (270.) redovitoj sjednici, održanoj 29. rujna 2021. te  na  8. (271.) redovitoj sjednici, održanoj 27. listopada 2021. donijelo odluku o produženju roka radi dogovora o uvjetima ugovora o zakupu navedenog poslovnog prostora i potpisivanja ugovora o zakupu s odabranim ponuditeljem do redovite sjednice Predsjedništva u listopadu odnosno studenome 2021. godine.

Ponuditelj je najavio da će se o spomenutome izjasniti najkasnije do održavanja sjednice  Predsjedništva u studenome ove godine, no na opetovane pozive da se izjasni,  to nije učinio.

S obzirom da s ponuditeljem, konzorcijem JAHT ULAGANJA d.o.o. za upravljačke djelatnosti (voditelj konzorcija) i LSG BUILDING SOLUTIONS d.o.o. iz Zagreba do 9. (272.) redovite sjednice Predsjedništva nisu dogovoreni uvjeti ugovora o zakupu, odlučeno je kao u izreci.

HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I UMJETNOSTI

 


Broj: 10-62-1/1-2021.                                                                                          Zagreb, 17. ožujka 2021.

Na temelju članka 56. Statuta Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti (od 12. lipnja 1996. i njegovih izmjena i dopuna od 13. listopada 2005. i 20. prosinca 2010. ) i članka 37. Pravilnika o upravljanju i raspolaganju imovinom Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti (Br.: 14-14/01-155-6-2019. od 26. veljače 2020. godine), Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti raspisuje

JAVNI NATJEČAJ ZA ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA I DVORIŠTA
U VLASNIŠTVU HRVATSKE AKADEMIJE ZNANOSTI I UMJETNOSTI
Trg žrtava fašizma 10 – 13

I.
Predmet javnog natječaja jest zakup poslovnog prostora i dvorišta u vlasništvu Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti (u daljnjem tekstu: HAZU) u Zagrebu, Trg žrtava fašizma 10-13, s mogućnošću davanja u podzakup te mogućnošću davanja suglasnosti HAZU na inicijativu za pokretanje postupka izmjene i dopune prostorno-planske dokumentacije, prikupljanjem zatvorenih pisanih ponuda. U naravi je nekretnina evidentirana u katastarskom operatu kao k.č. 7168 k.o. Centar, a u zemljišnoj knjizi upisana je u z.k.ul. 11838 kao z.k.č 2338/77, 2338/76, 2338/74, 2338/73 i 2338/75, sve k.o. Grad Zagreb. Zgradu čine četiri dilatacije u nizu, i to dvije krajnje peterokatne dilatacije te dvije srednje šesterokatne; zgrada je u cijelosti podrumljena. Privođenje zgrade planiranoj namjeni iziskuje obnovu u cijelosti. Zgrada ima bruto površinu cca 8.500 m2 ili cca 7.200 m2 neto. Dvorište je površine 1.640 m2 s kolnim ulazom i pomoćnim zgradama.

Poslovni prostor koji je predmet zakupa slobodan je od osoba i stvari, osim dijelova zgrade u kojima se nalaze 3 otkupljena stana u vlasništvu fizičkih osoba, kao i dva stana, od kojih se za jedan vodi parnični, a za drugi upravni postupak (sve prikazano u prilogu javnog natječaja na tlocrtima zgrade, dostupno na mrežnoj stranici www.hazu.hr). Za građevinu je izdana Uporabna dozvola za građevine izgrađene do 15. veljače 1968. godine za javnu i pomoćnu namjenu (studentski dom i poliklinika koji nisu u funkciji, radionicu i spremište) dostupna na mrežnoj stranici www.hazu.hr u prilogu javnog natječaja. Nije provedeno etažiranje. Po potrebi etažiranje u ime  HAZU o svom trošku poduzima zakupnik.

Zgrada se nalazi u atraktivnoj gradskoj zoni zaštićenog urbaniteta i zaštićeni je spomenik prijeratne graditeljske baštine. Izgrađena je u razdoblju od 1930. do 1933. godine. Zgrada je Generalnim urbanističkom planu Grada Zagreba (GUP) u zoni D – javna namjena. Za provedbu obnove, tj. izvođenje radova za prilagodbu prostora novim uvjetima korištenja, u okviru javne namjene, prije izvedbe radova potrebno je sukladno važećoj zakonskoj regulativi izraditi projektnu dokumentaciju i ishoditi odgovarajući akt za gradnju i uporabu, u skladu s važećom prostorno-planskom dokumentacijom ili pokrenuti postupak izmjene prostorno-planske dokumentacije,  ukoliko planirana namjena nije javna, uz prethodnu suglasnost HAZU za pokretanje inicijative za izmjenu i dopunu prostorno-planske dokumentacije. Za sve faze obnove, od izrade projektne dokumentacije do izvedbe radova za privođenja planiranoj namjeni zgrade potrebno je pisano odobrenje HAZU.

Poslovni prostor daje se u zakup u viđenom stanju uz obvezu obnove u skladu s uvjetima nadležnog Gradskog zavoda za zaštitu spomenika kulture i prirode kao i prethodnog odobrenja zakupodavca, a sve o trošku zakupnika radi privođenja ugovorenoj svrsi i bez prava na povrat sredstava uloženih u obnovu.

II.
Ugovor o zakupu zaključuje se na vrijeme od 39 (tridesetdevet) godina.

Početni iznos (minimalna cijena) zakupnine iznosi  4,00 eura/m2 + PDV mjesečno na neto iskazanu površinu od cca 7.200 m2 koja predstavlja cjelokupnu prostornu ponudu na opisanim česticama. Zakupnik snosi  troškove javnih davanja, komunalija i režija vezanih uz predmet zakupa.
Kriterij odabira najpovoljnije ponude jest, uz ispunjenje natječajnih uvjeta, i najviša ponuđena zakupnina te ponuđeno zadovoljavajuće osiguranje naplate.

III.
Javni natječaj provodi se prikupljanjem pisanih ponuda.

Pisane ponude dostavljaju se u roku od 20 (dvadeset)  dana od dana objave javnog natječaja u javnim glasilima i na mrežnoj stranici www.hazu.hr, putem pošte u zatvorenoj omotnici uz naznaku “NE OTVARAJ – JAVNI NATJEČAJ ZA ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA I DVORIŠTA U ZAGREBU, TRG ŽRTAVA FAŠIZMA 10-13”, na adresu: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Trg Nikole Šubića Zrinskog 11, 10 000 Zagreb, ili osobno u Urudžbeni zapisnik HAZU, Trg Nikole Šubića Zrinskog 11, Zagreb (u uredovno radno vrijeme od 8 do 16 sati).

Podnesena ponuda mora zadovoljiti sve uvjete iz javnog natječaja, jer će u protivnom biti ocijenjena kao nepotpuna i/ili nevaljana.

Pisana ponuda obvezno sadrži:

 1. Ime i prezime, odnosno tvrtku ponuditelja s naznakom prebivališta, odnosno sjedišta;
 2. Ponuđeni iznos zakupnine i izjava o obvezi podmirenja javnih davanja, troškova komunalija i režija od dana stupanja u posjed i cijelo vrijeme trajanja zakupnog odnosa;
 3. Izvornik izvatka iz sudskog, obrtnog ili drugog odgovarajućeg registra koji se vodi u državi članici ponuditeljeva poslovnog nastana;
 4. Dokaz o državljanstvu (preslika osobne iskaznice za fizičke osobe);
 5. Izvornik dokaza o uplaćenoj jamčevini (virmanski nalog ili potvrda banke o provedenoj transakciji), odnosno suglasnost/odobrenje nadležnog državnog tijela (Ministarstva državne imovine RH) za sudjelovanje u javnom natječaju;
 6. Izvornik potvrde Porezne uprave da ponuditelj nema dospjelih poreznih obveza i obveza za MIO ili potvrda ponuditelja iz države nastana gospodarskog subjekta ako nema poslovni nastan u RH. Potvrda ne smije biti starija od 30 dana računajući od dana objave javnog natječaja;
 7. Podatak o broju računa na koji će HAZU izvršiti povrat jamčevine ponuditelju čija ponuda nije prihvaćena;
 8. Bonitetne informacije dostavom obrasca BON PLUS ili odgovarajućeg financijskog dokumenta istog sadržaja koji je propisan u zemlji sjedišta gospodarskog subjekta ovjerenog od nadležne institucije koja izdaje taj dokument;
 9. Izjavu ponuditelja da ima iskustvo u obnovi, rekonstrukciji i/ili uređenju predmeta zakupa i relevantno stručno iskustvo u obnovi, rekonstrukciji i/ili uređenju povijesnih i kulturnih objekata i čime to dokazuje;
 10. Izjavu ponuditelja da će prilikom sklapanja ugovora kao sredstvo osiguranja plaćanja dostaviti garanciju prvorazredne banke u Hrvatskoj koju prihvati HAZU, a  kojom se banka obvezuje isplatiti HAZU na prvi poziv uz odricanje bilo kakvih prigovora iznos zakupnine i  PDV-a  i eventualnih troškova koje o dospijeću svakog pojedinog plaćanja ne plati zakupac ili da će kod jedne od prvorazrednih hrvatskih banaka s izborom koje se suglasi HAZU otvoriti račun na kojem će stalno držati i po potrebi dopunjavati iznos polugodišnje zakupnine i za to vrijeme dospjelih nepodmirenih javnih davanja te troškova komunalija uz nalog da HAZU isplati svaki iznos neplaćene zakupnine i spomenutih davanja i troškova na temelju njezine izjave da zakupnina i/ili davanja i/ili troškovi nisu plaćeni;
 11. Izjavu ponuditelja da će prilikom sklapanja ugovora dostaviti garanciju takve banke da će na prvi poziv uz odricanje bilo kakvih prigovora isplatiti HAZU iznos naknade štete koja bi mu  nastala povredom ugovora od strane zakupca ili osobe  kojoj je dio prostora dao u podzakup ili prestankom ugovora zbog razloga koji nije na strani HAZU kao i za ispunjenje drugih obveza zakupnika iz ugovora ili u vezi s njim.

IV.
Jamčevina za sudjelovanje u javnom natječaju utvrđuje se u iznosu od 100.000,00 kn te se uplaćuje na IBAN državnog proračuna broj: HR12 1001 0051 8630 0016 0, model za uplatu: HR64, poziv na broj uplate 9725-21828-OIB. Jamčevinu nije dužna uplatiti Republika Hrvatska kao ponuditelj.
Jamčevinu će zakupodavac vratiti najpovoljnijem ponuditelju u roku od 8 (osam) dana od sklapanja ugovora o zakupu.
Ostalim ponuditeljima iznos uplaćene jamčevine vratit će se u roku od 8 (osam) dana od dana donošenja odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja.

V.
Ponuditeljima čije su ponude utvrđene kao nepotpune ili nevaljane vratit će se uplaćena jamčevina u roku od 8 dana od dana donošenja odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja.
Ponuditeljima koji odustanu od ponude prije donošenja navedene odluke uplaćena jamčevina bit će vraćena u roku od 8 dana od dana dostave ili zaprimanja izjave o odustajanju od ponude.

VI.
Ugovor o zakupu poslovnog prostora solemnizirat će se kod javnog bilježnika na teret zakupnika, tako da predstavlja ovršnu ispravu radi ostvarenja neposredne prisilne naplate dospjele na naplatu tražbine od strane zakupodavca i njegova iseljenja iz predmeta zakupa, ako se ostvare za to propisane ili ugovorene pretpostavke.

VII.
HAZU zadržava pravo ne odabrati ponuditelja i poništiti javni natječaj, bez obveze da sudionicima navodi razlog poništenja natječaja ili neodabira ponuditelja, kao i pravo poništiti odluku o prihvatu ponude prije sklapanja ugovora.

VIII.
Razgledavanje poslovnog prostora i tehnički upiti o predmetu zakupa iz točke 1. ovog javnog natječaja mogući su prema prethodnom dogovoru s nadležnim Akademijinim Odjelom za zaštitu i održavanje imovine (gđa Dajana Županić Jaković, tel.: 01 4895 114).

Prilog:

 • kao u tekstu (tlocrt i uporabna dozvola)

HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I UMJETNOSTI
Javni natječaj je objavljen u petak, 19. ožujka 2021., u Večernjem listu.

 

Nacrti

Uporabna dozvola


 

 

Navigacija

PRETRAGA OBJAVLJENIH NATJEČAJA