Wriggers Peter

Dopisni članovi IX. Razred za tehničke znanosti
Wriggers Peter

Rođen:

  • 03. veljače 1951. u Hamburgu, Njemačka

E-mail adrese:

Wriggers Peter

Dopisni članovi IX. Razred za tehničke znanosti

Akademske titule:

  • redoviti profesor

Članstvo u Akademiji:

  • dopisni član – Razred za tehničke znanosti (10.05.2018. – …)

Životopis

Peter Wriggers rođen je 3. veljače 1951. u Hamburgu i voditelj je Instituta za mehaniku kontinuuma Leibnizova sveučilišta (Leibniz Universität) u Hannoveru. Od 2015. prorektor je za znanost istog sveučilišta. U razdoblju 1990. – 1998. bio je profesor na Tehničkom sveučilištu (Technische Universität) u Darmstadtu. Kao gostujući profesor boravio je u više navrata na Sveučilištu države Kalifornije (University of California), u Berkeleyu, u SAD-u, kao i na više drugih renomiranih svjetskih sveučilišta. Njegova je znanstvena djelatnost u području numeričke mehanike. Najvažniji su mu doprinosi: razvoj konačnih elemenata za nelinearnu analizu konstrukcija, rješavanje problema kontakta, višeskalne numeričke metode za modeliranje materijala, modeliranje bioloških tkiva. Bio je voditelj više od 47 doktorata. Autor je 13 knjiga i više od 239 članaka u renomiranim međunarodnim časopisima. Glavni je urednik triju znanstvenih časopisa. Njegovi radovi citirani su preko 5.000 puta, a h-indeks iznosi 39. Počasni je doktor triju sveučilišta: Tehnološkog sveučilišta (Technologia Poznańska) u Poznanju u Poljskoj, ENS-a u Cachanu u Francuskoj i Tehničkog sveučilišta u Darmstadtu. Član je ovih njemačkih akademija: Akademije znanosti i književnosti (Akademie der Wissenschaften und der Literatur) u Mainzu i Njemačke akademije tehničkih znanosti (Deutsche Akademie der Technikwissenschaften).

Prof. Wriggers uspostavio je plodnu suradnju sa znanstvenicima s hrvatskih sveučilišta. Imao je zajedničke projekte s grupom istraživača na Katedri za konstrukcije Fakulteta elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Splitu te na Katedri za mehaniku i čvrstoću Fakulteta strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu. Više mlađih hrvatskih kolega usavršavalo se na Institutu prof. Wriggersa te je pod njegovim mentorstvom izrađena i jedna doktorska disertacija. Zajednička istraživanja rezultirala su zajedničkim publikacijama u časopisima i zbornicima radova. Prof. Wriggers i njegovi suradnici u više su navrata posjetili Sveučilište u Zagrebu. Suradnja  je rezultirala znanstvenom knjigom Multiscale Modeling of Heterogeneous Structures, Springer, 2018., koja je zbornik radova s istoimenog znanstvenog skupa održanog u Dubrovniku 2016. godine, a urednici su J. Sorić, P. Wriggers i O. Allix. Prof. Wriggers, na prijedlog Razreda za tehničke znanosti, bio je gost Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u ožujku 2017. i tom je prilikom održao znanstveno predavanje Computational Mechanics in Science and Engineering-Quo Vadis. Na međunarodnim kongresima Hrvatskog društva za mehaniku 2009. i 2015. držao je plenarna predavanja.

Za dopisnog člana HAZU izabran je 2018.

Peter Wriggers  – osobna stranica