Wertheimer-Baletić Alica, akademkinja

Preminuli članovi I. Razred za društvene znanosti
Wertheimer-Baletić Alica

Rođena:

 • 10. prosinca 1937. u Vukovaru

Preminula:

 • 02. rujna 2022. u Zagrebu

Wertheimer-Baletić Alica, akademkinja

Preminuli članovi I. Razred za društvene znanosti

Akademske titule:

 • akademkinja
 • doktor znanosti

Institucije:

 • redovita profesorica u miru – Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Funkcije u Akademiji:

 • potpredsjednica – Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti (01.01.2004. – 31.12.2010.)
 • tajnica – Razred za društvene znanosti (01.01.1995. – 31.12.2000.)

Članstvo u Akademiji:

 • redoviti član – Razred za društvene znanosti (03.12.1992. – 2.9.2022.)
 • član suradnik – Razred za društvene znanosti (11.03.1986. – 03.12.1992.)

Životopis

Akademkinja Alica Wertheimer-Baletić, istaknuta hrvatska ekonomistica i demografkinja, rođena je 10. prosinca 1937. u Vukovaru gdje je završila osnovnu školu i gimnaziju. Na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu diplomirala 1960., magisterij ekonomskih znanosti stekla je 1964, a doktorat znanosti 1965. godine. U šk. godini 1965/66. bila je na studijskom boravku na University of Chicago, USA.Na Ekonomskom fakultetu izabrana za asistenticu 1961., za docenta 1966., za izvanrednog profesora 1972., za redovitog profesora Demografije 1976. godine. Od 1968. do 1972. bila je predstojnik Demografskog odjela Instituta za društvena istraživanja Sveučilišta u Zagrebu, od 1985. do 1989. jedan od direktora međunarodnog poslijediplomskog studija “Demographic Trends and Population Policies” na Interuniverzitetskom centru Sveučilišta u Zagrebu u Dubrovniku. Bila je, uz ostalo, predsjednik znanstvene sekcije za demografiju pri Savezu statističkih društava Jugoslavije i pročelnik Katedre za demografiju na Ekonomskom fakultetu. Sudjelovala na mnogim konferencijama i znanstvenim skupovima o stanovništvu u nas i u inozemstvu (London, Liège, Windsor (Kanada), Prag, Bratislava, Kijev, Helsinki, Firenza, Jüvaskyla, Geneva, New York, itd.)

Napisala je 17 knjiga, i monografija, među kojima ističemo: “Stanovništvo SR Hrvatske – studije”, 1971; “Ekonomska aktivnost stanovništva – demografski aspekt” 1978; Demografija – stanovništvo i ekonomski razvitak, 1972. i 1983.; “Stanovništvo Vukovara i vukovarskog kraja”, 1993; “Stanovništvo i razvoj”, 1999. Napisala je 170 članaka, studija, priloga u zbornicima, referata kao i brojne stručne radove. Za znanstveni rad primila je nagradu “Mijo Mirković (na Ekonomskom fakultetu sedam puta), nagradu Grada Zagreba (sa suradnicima) 1977., republičku nagradu “Božidar Adžija” za doprinos razvoju demografije (1983.). Državnu nagradu za životno djelo za područje društvenih znanosti (2000.), nagradu “Annales Pilar” za doprinos razvoju demografije u Hrvatskoj, (2004.). Odlikovana je ordenom Reda Danice Hrvatske s likom Ruđera Boškovića (1995.) i s likom Katarine Zrinske (1996.). Član je svjetskih demografskih udruženja (International Union for the Scientific Study of Population i European Association for Population Studies). Bila je član redakcija i savjeta mnogih časopisa (European Population Journal, Stanovništvo, Statistička revija, Encyclopaedia moderna, Rad – HAZU, Suvremeni ekonomski problemi – HAZU, Acta oeconomico-historica, Sociologija sela, Ekonomski pregled, Zbornik radova Ekonomskog fakulteta u Rijeci, itd.). Bila je član delegacije Hrvatske na Europskoj konferenciji o stanovništvu u Genevi i podnijela nacionalno izvješće o stanovništvu Hrvatske (1993.) te član delegacije Hrvatske na pripremnom sastanku za izradu završnog dokumenta UN Konferencije o stanovništvu i razvoju u Kairu (New York, 4-23. travnja 1994). Od godine 1998. do 2002. bila je kao stručnjak za demografiju predstavnik Hrvatske pri UN Komisiji za stanovništvo i razvoj, a na 33. zasjedanju te komisije (27.-31. ožujka 2000.) izabrana je za potpredsjednika te komisije za jedno mandatno razdoblje.

U 1986. izabrana je za članicu suradnicu, a u 1992. godini za redovitu članicu Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Od 1995. do 2000. godine bila je tajnica Razreda za društvene znanosti, od 2001. – 2003. članica Predsjedništva, a od 2004. do 2010. potpredsjednica Akademije.U listopadu 2004. izabrana je za člana Académie Européene des Sciences, des Arts et des Lettres u Parizu.


Bibliografija

Knjige

 1. “Stanovništvo SR Hrvatske – Studije”, Školska knjiga, Zagreb, 1971.
 2. “Demografija – Stanovništvo i ekonomski razvitak”, Informator, Zagreb 1973.
 3. “Politička ekonomija kapitalizma” (u suautorstvu) (poglavlja “Akumulacija kapitala i položaj radničke klase u kapitalizmu” i “Tendencijski pad profitne stope”), Zagreb 1974.
 4. “Stanovništvo općina Hercegovine” (suautor dr. Z. Baletić), Privredna komora, Mostar 1975.
 5. “Promjene u ekonomskoj strukturi stanovništva SR Hrvatske u razdoblju 1961-1971., s posebnim osvrtom na ekonomsku aktivnost stanovništva”,knjiga III., studije “Uzroci i posljedice demografskih promjena u SR Hrvatskoj”, Institut za društvena istraživanja Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb 1975., str. 128.
 6. “Politička ekonomija socijalizma” (u suautorstvu) (poglavlje “Proces potrošnje u socijalizmu”), Informator, Zagreb 1976.
 7. “Ekonomska aktivnost stanovništva – demografski aspekti”,Školska knjiga, Zagreb 1978.
 8. “Demografija-Popullsia dhe zhvilimi Economik” (prijevod), Universitet Prishtines, 1978.
 9. “Analiza i projekcija stanovništva Slavonije i Baranje” (suautor dr. Z. Baletić), Ekonomski institut, Zagreb 1979.
 10. “Demografija – Stanovništvo i ekonomski razvitak”, drugo prerađeno i dopunjeno izdanje, Informator 1982.
 11. Znanstvene osnove populacijske politike u SR Hrvatskoj, Republički zavod za društveno planiranje, Zagreb 1988.
 12. “Demografski i društveno-ekonomski uvjeti razvoja zagrebačke regije”, (u suautorstvu), Institut za ekonomska istraživanja Ekonomskog fakulteta, Zagreb 1989.
 13. “Promjene u ekonomsko-socijalnoj strukturi stanovništva Hrvatske u poslijeratnom razdoblju”, Institut za ekonomska istraživanja Ekonomskog fakulteta, Zagreb 1991.
 14. “Stanovništvo Vukovara i vukovarskog kraja”, Nakladni zavod Globus, Zagreb 1993.
 15. “Vukovar – vjekovni hrvatski grad na Dunavu”, (u suautorstvu), Nakladna kuća Feletar, Koprivnica 1994.
 16. “Stanovništvo i razvoj”, Nakladnička kuća MATE, Zagreb 1999.
 17. “The Population of Vukovar and Surrounding Area”, Izd: Ekološki glasnik, Zagreb 1999.

Monografije i studije

 1. “Demografski razvoj i populaciona politika”, Fakultet ekonomskih nauka, postdiplomski studij Politika ekonomskog razvoja i metode analize, Zagreb 1971., str. 124 (mimeo)
 2. “Analiza dosadašnjeg razvoja Jugoslavije sa gledišta utjecaja na demografska kretanja te analiza međuzavisnosti demografskog i društveno-ekonomskog razvoja Jugoslavije”, Institut za društvena istraživanja Sveučilišta u Zagrebu, Demografski odjel, Zagreb 1971., str. 441. (mimeo)
 3. “Projekcija rasta i promjene strukture stanovništva Gradske zajednice općina Zagreb do 2000 godine” ( u suautorstvu), Ekonomski institut, Zagreb, 1980., str. 23.
 4. “Demografski aspekti nezaposlenosti u Jugoslaviji”, u knjizi “Problemi nezaposlenosti u samoupravnom socijalizmu”, Institut za ekonomska istraživanja, Ekonomski fakultet, Zagreb 1981., str. 28.
 5. “Demografski razvitak Socijalističke Republike Hrvatske”, Enciklopedija hrvatske povijesti i kulture, Školska knjiga, Zagreb 1980., str. 92-99 (enciklopedijski format)
 6. “Stanovništvo i novi međunarodni ekonomski poredak”, u knjizi “Struktura svjetske privrede i novi međunarodni ekonomski poredak”, Informator, Zagreb 1983., str. 205-230.
 7. “Problemi demografske politike u SR Hrvatskoj”, knjiga IV, “Dugoročne promjene u ekonomsko-socijalnoj strukturi stanovništva i zaposlenosti”, Institut za društvena istraživanja Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb 1983., str. 1-34.
 8. “Analiza i projekcije stanovništva SR Hrvatske” (poglavlje 7, 8, 9), Ekonomski institut, Zagreb, 1983., str. 42-89.
 9. “Stanovništvo i ekonomski razvoj – politekonomska razmatranja”, u knjizi “Teoretske osnove novog međunarodnog ekonomskog poretka”, Institut za ekonomska istraživanja, Ekonomski fakultet, Zagreb 1984., str. 37.
 10. “Specifičnosti razvoja stanovništva SR Hrvatske”, knjiga/svezak 11., u “Znanstvene osnove dugoročnog razvoja SR Hrvatske do 2000. godine”, Zavod za ekonomska istraživanja, JAZU, Zagreb 1985. str. 43.
 11. “Ekonomsko-socijalna struktura stanovništva i suvremene demografske značajke Hrvatske”, knjiga/svezak 12., u “Znanstvene osnove dugoročnog razvoja SR Hrvatske”, Zavod za ekonomska istraživanja, JAZU, Zagreb, 1985., str. 63.
 12. “Stanovništvo Baranje u razdoblju 1857-1981. godine”, u knjizi “Tri stoljeća Belja”, Posebna izdanja JAZU, Osijek 1986. (str. 65-88, enciklopedijski format).
 13. “Ukupno i prirodno kretanje stanovništva” (u suautorstvu), poglavlje 1., u knjizi “Demografski faktori razvoja Hrvatske”, Institut za društvena istraživanja Sveučilišta u Zagrebu, Institut za ekonomska istraživanja Ekonomskog fakulteta, Zagreb 1990., str. 1-36.
 14. “Populacijska politika – znanstvena utemeljenost, ciljevi i mjere”, poglavlje II, u knjizi “Demografski faktori razvoja Hrvatske”, Institut za društvena istraživanja Sveučilišta u Zagrebu, Institut za ekonomska istraživanja Ekonomskog fakulteta, Zagreb 1990., str. 37-68.
 15. “Promjene u ekonomsko-socijalnoj strukturi stanovništva Hrvatske – novije tendencije” u knjizi “Znanstvene osnove dugoročnog razvoja SR Hrvatske do 2010.” Zavod za ekonomska istraživanja, JAZU, Zagreb, 1990., str. 39.
 16. “Demografske rezerve radne snage u Hrvatskoj”, u Suvremeni ekonomski problemi br. 1/1994., HAZU, Zagreb, str. 113-131.
 17. “Stanovništvo Osijeka”, u knjizi “Od turskog do suvremenog Osijeka”, Zavod za znanstveni rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Osijeku i Školska knjiga d.d., Osijek 1996., str. 403-412. (enciklopedijski format)
 18. “Demographic Factors in Human Development, u knjizi “Human Development Report, Croatia 1998”., UNDP, Publisher: The Institute of Economics, Zagreb 1998., str. 1-9. (enciklopedijski format)
 19. “Demografska tranzicija u svijetu (povijesni i suvremeni aspekti)”, RAD, Razred za društvene znanosti, knjiga 476, HAZU, Zagreb 1998., str. 149-255.
 20. “Tendencije u razvoju stanovništva Hrvatske (XX. stoljeće)”, – za ediciju HRVATSKA I EUROPA, V. Svezak, HAZU, str. 26.

Članci i priopćenja na znanstvenim skupovima

 1. “Karakteristike naseljenosti općine Vukovar”, Ekonomski pregled, br. 3-5/1964., Zagreb, str. 157-173.
 2. “Neki indikatori promjena u ekonomsko-socijalnoj strukturi stanovništva grada Zagreba”, Ekonomski pregled br. 2-3/1965., Zagreb, str. 155-187.
 3. “Promjene u strukturi lične potrošnje gradskih porodica SAD od 1950. do 1960. godine”, Ekonomski pregled, br. . 11-12/1966., Zagreb, str. 760-770.
 4. “Neka obilježja stanovništva SAD prema poljoprivrednom i nepoljoprivrednom porijeklu”, Stanovništvo br. 4/1966., Beograd, str. 305-314.
 5. “Razlike u dohotku i potrošnji gradskih, seoskih nepoljoprivrednih i seoskih poljoprivrednih porodica u SAD”, Sociologija sela br. 13-14/1966., Zagreb, str. 75-86.
 6. “Moderne građanske teorije potrošnje”, Ekonomist br. 3/1967., Zagreb, str. 494-510.
 7. “O nekim aspektima utjecaja ekonomsko-demografskih faktora na formiranje obujma i strukture lične potrošnje”, Ekonomist br. 1-2/1967., Zagreb, str. 246-249.
 8. “Utjecaj promjena u ekonomsko-socijalnoj strukturi stanovništva na potražnju prehrambenih proizvoda u SFRJ”, Ekonomski pregled br. 9-10/1967., Zagreb, str. 578-595.
 9. “Ljudski faktor i uklapanje Jugoslavije u međunarodnu podjelu rada”, Ekonomist br. 3/1968., Zagreb, 612-616.
 10. “Demografske determinante razvoja nedovoljno razvijenih zemalja”, Encyclopaedia moderna br. 9/1969., Zagreb, str. 54-62.
 11. “Neke novije tendencije u kretanju ekonomske strukture stanovništva u Jugoslaviji”, Ekonomski pregled br. 1-2/1969., Zagreb, str. 53-65.
 12. “Tendencije kretanja stanovništva u razvijenijim područjima Jugoslavije”, u knjizi “Problemi provođenja društveno-ekonomske reforme”, Informator, Zagreb 1969., str. 44-56.
 13. “Ekonomski uvjeti smanjivanja poljoprivrednog stanovništva u privrednom razvoju”, Stanovništvo, br. 1-2/1969., Beograd, str. 44-57.
 14. “Regionalne demografske implikacije zapošljavanja u inozemstvu”, Ekonomski pregled br. 7-8/1969., Zagreb, str. 703-723.
 15. “Suvremene unutar-evropske migracije radne snage i njihova ekonomsko-demografska uvjetovanost”, Politička misao br. 4/1969., Zagreb, str. 509-604.
 16. “Demografske rezerve ženske radne snage u Jugoslaviji”, Ekonomski pregled br. 2/1970., Zagreb, str. 129-147.
 17. “Demografski problemi suvremenog svijeta”, u knjizi Saveza udruženja za Ujedinjene nacije Jugoslavije: “Ujedinjene nacije i suvremeni svet”, Zbornik radova, Beograd, 1970.str. 232-242.
 18. “Demografske odrednice dinamike radne snage u SR Hrvatskoj”, Encyclopaedia moderna br. 14/1970., str. 46-52.
 19. “Neki faktori smanjivanja ekonomske aktivnosti žena u Jugoslaviji”, Žena (Znanstveni časopis za društvena i kulturna pitanja o ulozi žene u društvu), br. 2/1970., Zagreb, str. 70-76.
 20. “Tendencije kretanja ekonomske aktivnosti žena u Jugoslaviji u razdoblju 1966-1986”, Ekonomski pregled br. 4/1970., Zagreb, str. 56-65.
 21. “Regionalni aspekt nezaposlenosti u srednjoročnom planu razvoja Jugoslavije”, Ekonomist br. 4/1970., Zagreb, str. 781-794.
 22. “Radni kontingent i aktivno stanovništvo Slavonije u poslijeratnom razdoblju”, Prvi Znanstveni sabor Slavonije, pod pokroviteljstvom JAZU, knjiga 1., Osijek, 1970., str. 433-456.
 23. “Demografska slika suvremenog svijeta, Žena, br. 1/1971., Zagreb, str. 11-18.
 24. “Women’s Participation in the Labor Force in Yugoslavia, referat “Conference on Comparative Urban Economics and Development: Models, Issues, Policies”, Windsor, Canada, Novembar 1972.
 25. “Malthus i Marks – dileme demografske teorije”, Politička misao br. 4/1972., Zagreb, str. 66-78.
 26. “Statistička analiza u Lenjinovom djelu “Razvitak kapitalizma u Rusiji”, Ekonomska politika br. 1148, april 1974., Beograd, str. 29-33.
 27. “Populaciona politika i politika radne snage”, Naše teme br. 4/1974., Zagreb, str. 578-589.
 28. “Demografski okviri ponude radne snage u Jugoslaviji”, Ekonomist br. 1-2/1974., Zagreb, str. 95-104.
 29. “O nekim problemima statističkog praćenja ženskog poljoprivrednog stanovništva s posebnim osvrtom na primjer Kosova”, Savjetovanje statističara “Metodološki problemi statistike stanovništva”, Bled, 23-24. travanj 1974., Beograd, str. 27-39.
 30. “Demografski aspekti ekonomske aktivnosti ženskog stanovništva”, Žena br. 5/1972., Zagreb, str. 39-52.
 31. “Neke tendencije u zapošljavanju žena (anketno istraživanje)”, Žena br. 6/1973., Zagreb, str. 35-42.
 32. “Demografski razvitak razvijenih zemalja (sa primjerom Švedske)”, Ekonomska misao br. 3/1974., Beograd, str. 146-163.
 33. “Suvremeni problemi razvoja svjetskog stanovništva”, Žena br. 6/1974., Zagreb, str. 24-33.
 34. “Women’s Participation in the Labor Force”, u knjizi A.A. Brown, J.A. Licari, E.Neuberger (edited), “Urban and Social Economics in Market and Planned Economies”, Vol. 2., Praeger Publishers, New York 1974., str. 248-258.
 35. “Ekonomska aktivnost žena u SR Hrvatskoj”, Žena br. 1/1976., Zagreb, str. 36-47.
 36. “Razmatranje o kretanju radnih resursa SR Hrvatske u razdoblju 1970-1985.”, Sociologija sela br. 51-52/1976., Zagreb, str. 20-36.
 37. “Stope ekonomske aktivnosti stanovništva i njihove determinante u SR Hrvatskoj”, Stanovništvo br. 3-4/1975-1976., Beograd, str. 93-104.
 38. “Radni kontingent i aktivno stanovništvo SR Hrvatske 1961-1971.”, Revija za sociologiju br. 2-3/1976., Zagreb, str. 40-53.
 39. “Demografski kontrasti suvremenog svijeta kao funkcija različitog stupnja razvijenosti”, Geografski horizont br. 3-4/1976., Zagreb, str. 1-11.
 40. “Zaposlenost i zapošljavanje žena”, u knjizi “Zaposlenost i zapošljavanje u Jugoslaviji”, Ekonomski pregled, Zagreb 1977., str. 951-968.
 41. “Dosadašnje kretanje i projekcije stanovništva”, “Most” (časopis za kulturu i društvena pitanja) br. 12-13/1977., Mostar, st. 145-162.
 42. “Ekonomska aktivnost stanovništva Slavonske Požege”, referat na Znanstvenom skupu pod pokroviteljstvom JAZU povodom 750-te obljetnice grada Slavonska Požega, 1977., str. 28, JAZU, Zagreb
 43. “Changes in Age Structure as a Determinant of Labor Supply in Yugoslavia”, Acta Universitatis Carolinae, Geographica XII, No. 2/1977., Praha, str. 65-73.
 44. “Poljoprivredno stanovništvo Jugoslavije”, Jugoslavenski pregled br. 10/1977, Beograd, str. 371-376.
 45. “Privredni razvoj i promjene u ekonomsko-socijalnoj strukturi stanovništva Jugoslavije”, u knjizi “Prilozi teoriji i praksi privrednog razvoja Jugoslavije”, Suvremeni ekonomski problemi, knjiga 4., JAZU- Informator, Zagreb, 1977., str. 223-247.
 46. “Woman’s Employment in Yugoslavia”, Third European Population Seminar, “The Effect of Current Demographic Changes in Europe on Social Structures”, Belgrade 1978., str. 43-50.
 47. “Ekonomska aktivnost stanovništva Jugoslavije”, Economia, br. 4/1978. Priština, str. 411-435.
 48. “Poljoprivredno stanovništvo Slavonije i Baranje” (u suautorstvu), Stanovništvo br. 1-4/1978., Beograd, str. 140-152.
 49. “Demografske značajke jednog otočnog depopulacijskog područja – primjer općine Cres – Lošinj”, Ekonomski pregled br. 1-2/1979., Zagreb, str. 35-53.
 50. “Demografska kretanja – ekonomski i socijalni aspekti”, Ekonomski pregled, br. 2-3/1979., Zagreb, str. 74-79.
 51. “Demografski razvoj i politika zapošljavanja”, u knjizi “Materijalni i društveni razvoj SR Hrvatske do 2000. godine”, Republički komitet za znanost, tehnologiju i informatiku, JAZU, Zagreb, 1980., str. 363-385.
 52. “Reprodukcija stanovništva i društveni razvoj”, uvodno izlaganje, Savjetovanje na temu: Socio-biološka reprodukcija društva, Žena br. 2/1981., Zagreb, str. 13-17.
 53. “Stanovništvo i proširena reprodukcija”, u knjizi “Samoupravni sistem proširene reprodukcije u socijalističkoj Jugoslaviji”, Informator, Zagreb, 1980., str. 159-169.
 54. “Nizak fertilitet, aktivno stanovništvo i zaposlenost u SR Hrvatskoj”, Statistička revija br. 3-4/1981., Beograd, str. 267-275.
 55. “Demografska tranzicija kao svjetski proces”, Ekonomska revija br. 3-4/1982., Ljubljana, str. 271-281.
 56. “Demografičeskaja politika i politika trudovih resursov”, referat na Svesojuznoj konferenciji SSSR-a “Problemi demografičeskoj politiki v socijalističeskom obščestve”, Naučni Sovjet Akademii Nauk SSSR, Kiev, oktobar 1982.
 57. “Demografski razvoj Slavonije i Baranje”, Treći znanstveni Sabor Slavonije i Baranje pod pokroviteljstvom JAZU, Vukovar, listopad 1980: objavljeno u zborniku “Treći znanstveni Sabor Slavonije i Baranje”, Svezak 1., JAZU – Zavod za znanstveni rad, Osijek 1983., str. 90-104.
 58. “Ekonomski aktivno stanovništvo SR Hrvatske – stanje i tendencije”, Ekonomski pregled br. 11-12/1983., Zagreb, str. 425-437.
 59. “Populaciona politika u politici društveno-ekonomskog razvoja”, referat na Međunarodnom savjetovanju “Populaciona politika u socijalističkom samoupravnom društvu”, Beograd, svibnja 1984.; obj. u Stanovništvo, br. 1-4/1984-1985., Beograd, str. 37-42.
 60. “Kretanje stanovništva SR Hrvatske – novije tendencije”, Žena br. 2/1985., Zagreb, str. 36-45.
 61. “Karakteristike i problemi reprodukcije stanovništva u SR Hrvatskoj”, Ekonomski pregled br. 1-2/1985., Zagreb, str. 23-35.
 62. “The World Demographic Transition with a Special Emphasis to Developing Countries”, Interuniversity Center for Postgraduate Studies, “Demographic Trends and Population Policies”, II., Dubrovnik, 1986., str. 1-30.
 63. “Demografske karakteristike općine Nova Gradiška u poslijeratnom razdoblju”, Novogradiški zbornik br. 1/1986., Nova Gradiška, str. 139-151.
 64. “Razvoj stanovništva na području Zajednice općina Bjelovar”, RAD, knjiga 439., God. 1988., JAZU, Zagreb, str. 99-136.
 65. “Zaposlenost u privrednom razvoju Jugoslavije”, u knjizi “Perestrojka privrednog mehanizma u SSSR-u i karakteristike promjena u privrednom sistemu SFRJ”, Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti, Zavod za ekonomska istraživanja, Zagreb 1988., str. 200-210.
 66. “Stanovništvo općine Glina”, u knjizi “Glina – Glinski kraj kroz stoljeća”, Skupština općine Glina i Institut za hrvatsku povijest Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb 1988. (str. 425-431, enciklopedijski format)
 67. “Suvremena populacijska politika u zemljama u razvoju”, Ekonomski pregled, br. 1-2/1989., Zagreb, str. 14-27.
 68. “Mjesto demografije u društvenim znanostima”, Scientia Yugoslavica, br. 15 (3-4), 1989., Zagreb, str. 95-101. (enciklopedijski format)
 69. “Regionalne demografske odrednice nezaposlenosti u Jugoslaviji”, Zapošljavanje i udruženi rad, br. 1/1989., Zagreb, str. 38-57.
 70. “Tendencije u razvoju stanovništva općine Đakovo u razdoblju 1857-1981 godine”, referat na znanstvenom skupu “Đakovo – 750. godina”, JAZU – Centar za znanstveni rad Osijek, Đakovo, studenog 1989., str. 22.
 71. “Tendencije u razvitku stanovništva Hrvatske”, Ekonomski pregled br. 5-6/1989., Zagreb, str. 231-250.
 72. “O efikasnosti populacijske politike”, (prilog raspravi o nerazvijenim područjima Jugoslavije), Naše teme br.12/1989., Zagreb, str. 3277-3279.
 73. “Stanovništvo i ekonomski razvoj (tretman u ekonomskoj teoriji)”, Suvremeni ekonomski problemi, svezak 9., Informator – JAZU, 1989., str. 51-69.
 74. “Ekonomske determinante reprodukcije stanovništva u nedovoljno razvijenim područjima”, u knjizi “Problemi privrednog razvoja i privrednog sistema Jugoslavije”, četvrti svezak, Globus, Zagreb, 1989., str. 542-554.
 75. “Međunarodni aspekti populacijske politike”, u “Problemi obnavljanja stanovništva”, Demografski zbornik, SANU, knjiga 1., 1989., Beograd, str. 129-161.
 76. “Ekonomski faktori demografskih promjena”, referat na Znanstvenom međunarodnom skupu “Područja Jugoslavije s visokim prirodnim priraštajem stanovništva”, Kosovska akademija nauka i umetnosti i Međuakademijski demografski odbor, svibanj 1989., Priština.
 77. “Promjene u strukturi stanovništva SR Hrvatske prema ekonomskoj aktivnosti, djelatnosti i zanimanju”, Suvremeni ekonomski problemi, svezak 10., Informator – JAZU, Zagreb, 1990., str. 71-98.
 78. “Depopulacijske tendencije u SR Hrvatskoj – primjer općine Đurđevac”, Suvremeni ekonomski problemi, svezak 11., Informator – JAZU, Zagreb, 1990., str. 151-175.
 79. “Problemi determinacije posttranzicijske etape u razvoju stanovništva”, Stanovništvo br. 3-4/1-2, 1990-1991., Beograd, str. 45-56.
 80. “The World Economy and Yugosalv Development from the Point of View of Human Resources”, Razvoj/Development – International., Vol., No. 1., Zagreb, 1990., str. 91-102.
 81. “Demografska situacija u Hrvatskoj”, u publikaciji “IX kongres liječnika perinatologa Hrvatske”, Zadar, 1991., st. 1-5.
 82. “Utjecaj demografskog faktora na formiranje radne snage u Jugoslaviji” (u suautorstvu), Znanstveni skup “Demografski, socijalni i ekonomski aspekti na rabotnata sila i vrabotnasta”, Makedonska akademija na naukite i umetnostite, Skopje, 1991.
 83. “Demografske promjene i sadašnje stanje pučanstva u Republici Hrvatskoj”, u knjizi “Unapređivanje planiranja obitelji u Republici Hrvatskoj”, Institut za zaštitu majki i djece, Zagreb, svibanj 1992., str. 110-112., (enciklopedijski format)
 84. “Ekonomske odrednice procesa demografske tranzicije”, Encyclopaedia moderna, God. XIII, br. 1 (37), Zagreb, 1992., str. 106-113.
 85. “Posttranzicijska etapa u razvoju stanovništva (opća i metodološka razmatranja)” Ekonomski pregled br. 10-11-12/1992., Zagreb, str. 643-656.
 86. “Razvoj stanovništva i rat u Hrvatskoj”, u knjizi “Koncepcija i strategija gospodarskog razvoja Hrvatske”, Ekonomski institut, Zagreb, 1992., str. 18.
 87. “Demografske promjene i globalni demografski procesi u Hrvatskoj u poslijeratnom razdoblju”, Encyclopaedia moderna, God. XIII, br. 2 (38), Zagreb, 1992., str. 231-258. (enciklopedijski format)
 88. “Stanovništvo”, poglavlje 3. u knjizi “Hrvatska”, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb, 1992., str. 31-39.
 89. “Suvremene značajke svjetskog stanovništva i njihove ekonomske implikacije”, Suvremeni ekonomski problemi, sv. 13., Informator – HAZU, Zagreb, 1992., str. 67-88.
 90. “Croatia – Country Statement”, European Population Conference, Geneva, March 1993.
 91. “Jedno i pol stoljeće u brojčanom razvoju stanovništva Vukovara i vukovarskog kraja”, Društvena istraživanja, br. 4-5/1993., Zagreb, str. 455-478.
 92. “Demografski i etnički sastav (poseban osvrt na vukovarsko područje)”, u knjizi “Hrvatska – povijest sjeveroistočnog područja”, 1994., Osijek, str. 94-100.
 93. “Temeljna obilježja formiranja ukupnog i prirodnog kretanja stanovništva Hrvatske”, Računovodstvo, revizija, financije, br. 10/1994., Zagreb, str. 1817-1821. (enciklopedijski format)
 94. “Razvoj stanovništva đakovačkog kraja i njegove dinamičke odrednice”, RAD, knjiga 471, Razred za društvene znanosti, HAZU, Zagreb, 1995., str. 91-115.
 95. “Changes in the nationality structure of the population of Vukovar and Vukovar region (post World War II.), CROATIA TODAY, godište I., broj 3-4/1995., Zagreb, str. 18-31.
 96. “Povezanost demografije s društvenim napose ekonomskim znanostima”, Ekonomija, God. 1., br. 10-12/1995., Zagreb, str. 593-609.
 97. “Etapa posttranzicije u razvitku stanovništva – teorijske pretpostavke i stvarni razvoj”, Encyclopaedia moderna, God. XIV, br. 46/1996., Zagreb, str. 3-12 (enciklopedijski format)
 98. “Demoreprodukcijski procesi u Hrvatskoj, Rad, knjiga 473, Razred za društvene znanosti, HAZU, Zagreb, 1996. str. 114-140.
 99. “Stanovništvo Osijeka i osječkog kraja 1910-1991. godine”, Anali Zavoda za znanstveni rad HAZU u Osijeku, br. 12/1996., Zavod za znanstveni rad HAZU, Osijek, str. 1-35.
 100. “Reprodukcija stanovništva u Hrvatskoj – stanje i tendencije”, Računovodstvo, revizija i financije, br. 6/1996., str. 121-125. (enciklopedijski format)
 101. “Tendencije u reprodukciji stanovništva Hrvatske”, Vjesnik Đakovačke i srijemske biskupije, br. 2/1996., Đakovo, str. 82-86 (enciklopedijski format)
 102. “Depopulacijski procesi u Hrvatskoj”, Slobodno poduzetništvo br. 12/1996., Zagreb, str. 134-150.
 103. “Tendencije razvoja stanovništva Hrvatske u prvim desetljećima XXI. stoljeća, uvodni referat, Znanstveni skup “Zdravlje i bolest u Republici Hrvatskoj u prvim desetljećima XXI stoljeća”, Hrvatska akademija medicinskih znanosti, Zagreb, 1996., str. 1-15.
 104. “Specifičnosti demografskog razvoja Hrvatske i njegove socio-ekonomske implikacije”, Revija za socijalnu politiku br. 3-4/1996., Zagreb, str. 251-258.
 105. “Sličnosti i specifičnosti demografskih promjena u Hrvatskoj u odnosu na zapadno-europske zemlje”, Vjesnik Đakovačke i Srijemske biskupije, br. 4., Đakovo 1997., str. 241, 247. (enciklopedijski format)
 106. “Predvidiva demografska kretanja u Hrvatskoj”, RAD, knjiga 475, Razred za društvene znanosti, HAZU, Zagreb 1997., str. 189-198.
 107. “Stanovništvo Hrvatske u razdoblju 1991-2021. godine”, Slobodno poduzetništvo, br. 23-24/1997., str. 163-173., Zagreb
 108. “Croatia (nacionalno izvješće), “Population growth and Structure”, 31st Session, UN Commission on Population and Development, ECOSOC, New York, ožujak 1999.
 109. “Dugoročni demografski trendovi u Hrvatskoj”, VII. tradicionalno savjetovanje ekonomista, Gospodarska politika Hrvatske, Opatija 18-19. studenog 1999., Zagreb, str. 297-316.
 110. “Predvidive demografske odrednice kretanja radne snage u Hrvatskoj”, Ekonomija, br. 4/1999., Zagreb, str. 551-569.
 111. “Demografska kretanja u Hrvatskoj”, Gynaecologia et Perinatologija, XVIII. Perinatalni dani, 1999., Vol. VIII., Suppl. No. 1., Zagreb, str. 17-20. (enciklopedijski format)
 112. “Populacijska politika u zemljama s posttranzicijskim obilježjima razvoja stanovništva”, RAD, knjiga 480, Razred za društvene znanosti, HAZU, Zagreb, 2000., str. 163-181.
 113. “Croatia” (nacionalno vijeće), “Population, Gender und Development”, 33th Session, UN Commission on Population and Development, ECOSOC, New York, ožujak 2000.
 114. “Posttranzicijska etapa, razina vitalnih stopa i stupanj gospodarskog razvoja”, Slobodno poduzetništvo br. 18/2001., str. 135-145.
 115. “Stanovništvo Hrvatske – sadašnje i buduće promjene”, RAD, knjiga 482, Razred za društvene znanosti, HAZU, Zagreb, 2001., str. 109-124.
 116. “Dugoročni demografski procesi u Hrvatskoj u svjetlu popisa stanovništva 2001. godine”, Ekonomija br. 1/2003., str. 101-120.
 117. “Determinante reprodukcije stanovništva Hrvatske u drugoj polovici 20. stoljeća”, RAD, knjiga 487, Razred za društvene znanosti, HAZU, Zagreb 2003., str. 377-401.
 118. “Depopulacija i starenje stanovništva – dva temeljna dugoročna demografska procesa u Hrvatskoj, Društvena istraživanja, br. 4-5/2004., str. 631-651
 119. “Demografija Hrvatske – dugoročni demografski procesi u knjizi «Medicina starije dobi», drugo izd., Medicinska knjiga, Zagreb (u tisku)
 120. “Populacijska politika u razvijenim europskim zemljama», RAD, knjiga 492, Razred za društvene znanosti,Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb 2005., str. 297-330
 121. “Polazišta za populacijsku politiku u Hrvatskoj”, Zbornik radova Ekonomskog fakultete u Rijeci, Godina 23, sv.2, Rijeka 2005., str. 217-236
 122. “Depopulacija, starenje stanovništva i populacijska politika u Hrvatskoj», uvodni referat, znanstveni skup Demografska kretanja u Hrvatskoj – stanje i perspektive (društveno-ekonomski i demografski aspekti), Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Razred za društvene znanosti i Razred za medicinske znanosti te Akademija medicinskih znanosti Hrvatske, 28. ožujak 2006.
 123. “Stanovništvo kao osnova i cilj strategije razvoja”, referat. Konferencija ekonomista Hrvatske. “Ekonomska politika u Hrvatskoj”, 15. studenoga 2006. Opatija

Prilozi u zbornicima i ostali znanstveni radovi

 1. “Stanovništvo, radni kontingent i zaposlenost u SR Hrvatskoj”, Ekonomski institut, Zagreb, 1971., str. 20.
 2. “Tendencije kretanja radnog kontingenta i aktivnost stanovništva SR Hrvatske u razdoblju 1970-1985.”, u knjizi “Koncepcija razvoja SR Hrvatske”, Republički zavod za planiranje, Zagreb, 1975., str. 40.
 3. “Suvremene europske migracije”, III program Radio-Zagreba, 22.IV 1975., str. 15.
 4. “Stanovništvo Jugoslavije u poslijeratnom razdoblju”, Zbornik radova u povodu 80-te godišnjice rođenja Mije Mirkovića, Ekonomski fakultet, Zagreb, 1977., str. 24.
 5. “Ekonomsko-socijalne značajke stanovništva Osijeka”, Zbornik radova znanstvenog skupa “Osijek kao polarizacijsko žarište”, JAZU, Centar za znanstveni rad Osijek, Osijek, 1981., str. 61-65.
 6. “Regionalne karakteristike razvoja stanovništva Hrvatske”, Informator, br. 3581., 3582., 3583., srpanj 1989., Zagreb
 7. “Pučanstvo SR Hrvatske, migracije”, Zbornik radova “45 obljetnica Kongresa kulturnih radnika Hrvatske”, Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb, 1989., str. 14-19.
 8. “Zajedničko i posebno u populacijskoj politici”, u knjizi “Problemi obnavljanja stanovništva”, Demografski zbornik, knjiga I., SANU, Beograd, 1989., str. 200-206.
 9. “Suvremene tendencije promjena u natalitetu u Hrvatskoj”, Zbornik radova “Odabrana poglavlja iz pedijatrije”, Narodne novine, Zagreb, 1990., str. 71-81.
 10. “Stanovništvo Hrvatske – karakteristike i problemi”, Informator br. 3846, siječanj 1991., Zagreb.
 11. “Promjene u strukturama stanovništva Hrvatske”, Informator br. 3882., svibanj 1991., Zagreb
 12. “Demografska kretanja u Hrvatskoj – tendencije i perspektive”, Zbornik radova “Obitelj u Hrvatskoj – Stanje i perspektive”, Đakovo: Biskupski ordinarijat, Osijek: Zavod za znanstveni rad, HAZU, Đakovo, 1995., str. 1-10.
 13. “Stanovništvo Vukovara, 1857-1991.godine”, Zbornik radova, Znanstveni skup “250-obljetnica županije vukovarsko-srijemske”, Centar za znanstveni rad HAZU, Vinkovci, 1997., str. 41-62.
 14. “Future Demographic Structural Trends in Croatia”, Proceedings of Rijeka Faculty of Economics and Business, br. 1/1998., str. 23-34, Rijeka
 15. Predgovor – recenzija, u knjizi M. Smoljanović i suradnici, “Stanovništvo hrvatskih otoka”, Izd.: Zavod za javno zdravstvo, Split, 1999., str. 8-10. (enciklopedijski format)
 16. “Demografska analiza i projekcija stanovništva grada Karlovca do 2010.”, dionica projekta “Strategija razvitka grada Karlovca do 2010. godine, CEMA, Zagreb, 2001., 14 str., Zagreb, 2001., 14 str.
 17. “Populacijska politika kao dio ukupne razvojne politike”, Zbornik radova Ekonomskog fakulteta u Rijeci, Godina 10. , sv. 2, Rijeka 2001., str. 7-17.
 18. “Dugoročni demografski procesi u Hrvatskoj” u knjizi “Demografska i demostrateška drama Hrvatske”, Izd: A.G. Matoš, Samobor, 2002., 13-31.
 19. “Demografske promjene u ruralnim područjima Slavonije i Baranje, 1953-2001.” (u suautorstvu), Zbornik radova “Razvojne perspektive Slavonije i Baranje”, Osijek, listopad 2002., str. 27.
 20. “Razvojni kontekst populacijske politike”, Zbornik radova “Stabilizacija – participacija – razvoj”, u povodu 80. obljetnice rođenja akademika Jakova Sirotkovića, Sveučilište u Zagrebu, Ekonomski fakultet, Zagreb 2002., 159-169.
 21. “Reprodukcija radno-sposobnog stanovništva Hrvatske”, Zbornik radova (uz 70. godišnjicu života Dragutina Pavličevića), Institut društvenih znanosti “Ivo Pilar”, Zagreb, 2002., str. 421-429.
 22. “Sastavnice demografske bilance Hrvatske prema popisu stanovništva 2001. godine”, Zbornik radova “Hrvatski identitet u Europskoj Uniji”, Izd: Kaptol, Zagreb, 2003., str. 117-138.
 23. “Dugoročni demografski procesi u Hrvatskoj u svjetlu popisa stanovništva 2001. godine”, Zbornik radova Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, God. 1., br. 1., Zagreb, 2003., str. 91-105.
 24. “Razvoj stanovništva Hrvatske – reprodukcijske odrednice”, Zbornik radova Ekonomskog fakulteta Rijeka, br. 2/2003.
 25. “Determinante reprodukcije stanovništva u Hrvatskoj u drugoj polovici 20. stoljeća”, Zbornik radova “Stanovništvo Hrvatske – dosadašnji razvoj i perspektive”, Institut društvenih znanosti “Ivo Pilar”,  Zagreb 2005, str. 9-39
 26. “Stanovništvo Sjeverozapadne Hrvatske” (suautor A. Akrap), u Zborniku radova s međunarodnog znanstvenog skupa Prometna povezanost Hrvatske s europskim zemljama u funkciji društveno-ekonomskog i kulturnog razvoja Sjeverozapadne Hrvatske, Zavod za znanstveni rad HAZU u Varaždinu, knjiga, 14, Varaždin 2005., str. 9-28
 27. “Demografija Hrvatske – aktualni demografski procesi”, Diacoviensia XIII., no.1, Đakovo 2005, str. 98-118
 28. “Eksplicitna i implicitna populacijaka politika u Europi”, Zbornik radova Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, godina IV., 2006., str. 1-19.