Vuletić Nikola

Članovi suradnici V. Razred za filološke znanosti
Vuletić Nikola

Datum rođenja:

  • 1979.

Mjesto rođenja:

  • Zadar

Adrese:

  • Sveučilište u Zadru, Centar za jadransku onomastiku i etnolingvistiku, Trg kneza Višeslava 9, 23000 Zadar

Telefoni:

  • +385 023 200 665

E-mail adrese:

Vuletić Nikola

Članovi suradnici V. Razred za filološke znanosti

Akademske titule:

  • profesor doktor znanosti

Institucije:

  • redoviti profesor – Sveučilište u Zadru

Članstvo u Akademiji:

  • član suradnik – Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti (19.5.2022. – …)

Životopis

Nikola Vuletić, rođen u Zadru 1979. Osnovnu školu završio je u Sv. Filipu i Jakovu 1993., a opću gimnaziju u Zadru 1997. Godine 2000. upisao je studij francuskog jezika i književnosti te ruskog jezika i književnosti na Filozofskome fakultetu u Zadru. Po stjecanju diplome 2004. upisao je doktorski studij na Sveučilištu u Zadru, na kojem je upoznao profesore Augusta Kovačeca, Radoslava Katičića, Gorana Filipija, Ranka Matasovića i Georga Holzera. Pod njihovim utjecajem svoje je interese usmjerio prema proučavanju povijesti hrvatsko-romanskih dodira, lingvističkoj geografiji i etimologiji. Doktorirao je 2007. pod mentorstvom akademika Kovačeca na temi Dalmatska leksička geografija: talasozoonimi. Na Sveučilištu u Zadru zaposlio se 2005., prvo kao znanstveni novak na toponomastičkome projektu profesora Vladimira Skračića, potom kao asistent na Odjelu za francuski jezik i književnost. U zvanju docenta od 2008., posvetio se pokretanju studija hispanistike s katalonskim, galješkim i portugalskim lektoratom. Tijekom 2010. na Sveučilištu u Barceloni usavršavao se u području španjolske povijesne lingvistike. Nakon konsolidacije zadarskoga studija hispanistike, prešao je 2011. u Centar za jadranska onomastička istraživanja (sada Centar za jadransku onomastiku i etnolingvistiku), da bi se mogao posvetiti svojim primarnim znanstvenim interesima. Usporedno s prikupljanjem i obradom toponomastičke građe na sjevernodalmatinskim otocima, s Vladimirom Skračićem pokrenuo je projekt Jezični atlas pomorske i ribarske kulture Dalmacije i Kvarnera, u sklopu kojega su od 2016. do danas provedene opsežne ankete u sedamdeset punktova. Dugogodišnji je suradnik za jugoistočnu Romaniju na projektu Dictionnaire Étymologique Roman, a s Diegom Dottom radi na izdanju i jezičnoj studiji zadarskih mletačkih tekstova iz 14. stoljeća. U zvanje izvanrednoga profesora izabran je 2013., a u zvanje redovitoga profesora 2019. Pod njegovim mentorstvom doktoriralo je dosad šestero doktoranada.

Nikola Vuletić je do danas objavio šezdesetak naslova. Glavno područje njegovih istraživanja su slavensko-romanski dodiri na istočnom Jadranu u toponimiji i leksiku. Kontinuirano se bavi i poviješću romanskih jezika na istočnome Jadranu. Nizom radova dao je doprinos metodologiji proučavanja dalmatskog i mletačkog, a redovito se bavi i hispanističkim temama (židovskošpanjolski). U novije vrijeme bavio se i problemima  manjinskih jezika u Hrvatskoj, ponajprije arbanaškog. S kolegama je uredio tri međunarodna zbornika, dva u području etimologije i lingvističke geografije i jedan u području sociolingvistike manjinskih jezika.

Član suradnik Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti postao je 19. svibnja 2022.


Bibliografija

Nikola Vuletić – Hrvatska znanstvena bibliografija CROSBI