Viličić Damir

Članovi suradnici III. Razred za prirodne znanosti
Viličić Damir

Datum rođenja:

  • 27.05.1948

Mjesto rođenja:

  • Zagreb

E-mail adrese:

Viličić Damir

Članovi suradnici III. Razred za prirodne znanosti

Akademske titule:

  • professor emeritus
  • profesor doktor znanosti

Institucije:

  • znanstveni savjetnik – Institut za oceanografiju i ribarstvo, Split
  • redoviti profesor u miru – Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu
  • professor emeritus – Sveučilište u Zagrebu (19.05.2015. – …)

Funkcije u Akademiji:

  • predsjednik – Znanstveno vijeće za prirodoznanstvena istraživanja Jadrana (01.03.2012. – 30.09.2014.)

Članstvo u Akademiji:

  • član suradnik – Razred za prirodne znanosti (18.05.2006. – …)

Životopis

Damir Viličić rođen je 27. svibnja 1948. u Zagrebu, gdje je pohađao osnovnu i srednju školu. Studij biologije završio je 1973., magisterij znanosti 1977., a doktorat prirodnih znanosti, polje biologija, na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1983. Od 1976. do 1996. radio je u Biološkom zavodu IOR-a u Dubrovniku, a od 1996. do 2014. na Biološkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (PMF). Od 1991. znanstveni je savjetnik Instituta za oceanografiju i ribarstvo u Splitu, a 1996. izabran za redovitog profesora PMF-a. Godine 2003. izabran je za redovitog profesora u trajnom zvanju, a 2015 u počasno znanstveno-nastavno zvanje professor emeritus.

Publicirao je osamdesetak znanstvenih članaka od kojih 41 u časopisima koje indeksira CC te tri znanstvene knjige. Primio je Akademijinu nagradu za najviša znanstvena i umjetnička dostignuća u Republici Hrvatskoj za područje prirodnih znanosti i matematike, za godinu 2003.

Prof. dr. sc. Damir Viličić postigao je vrijedne i važne rezultate u području biološke oceanografije, jer je istaknuti stručnjak za taksonomiju i ekologiju fitoplanktona mora. Uvelike je unaprijedio istraživanja fitoplanktona u Jadranu. Njegov je izniman doprinos znanosti istraživanje sastava, raspodjele i razvoja fitoplanktona u Jadranu.

Osnovao je dva laboratorija za istraživanje fitoplanktona, u Biološkom institutu u Dubrovniku te na Biološkom odsjeku PMF-a. Istraživanja je proširio od sjevernog Jadrana do Otrantskih vrata. Surađuje s kemičarima i fizičarima, pa je odlika njegovih istraživanja interdisciplinarnost. Uspješno je pokazao i objasnio sezonsku i prostornu raspodjelu fitoplanktona i ovisnost razvoja fitoplanktona o drugim biološkim čimbenicima (zooplanktonu i mikroheterotrofima) i fizičkokemijskim čimbenicima. Započeo je istraživanja u visokostratificiranim estuarijima hrvatskih krških rijeka, Krki i Zrmanji. Definirao je ekološka svojstva, razvoj i raspodjelu fitoplanktona u obalnim i otvorenim vodama Jadrana.

Prelaskom na Sveučilište u Zagrebu organizirao je suvremenu sveučilišnu nastavu u području algologije i mikrobne ekologije mora. Organiziranjem suvremene nastave sudjeluje u odgoju studenata i mladih stručnjaka, te pojačano usmjerava nastavu u područje mikrobne ekologije pelagijala. Tome pridonose dva objavljena sveučilišna udžbenika na hrvatskom jeziku i jedna monografija na engleskom jeziku. Vodi diplomske i magistarske radove, te disertacije.

Surađuje s Hrvatskom akademijom znanosti i umjetnosti. Bio je predavač na skupovima u organizaciji Akademije. Obavljao je dužnost tajnika (1995.-2011.) i predsjednika (2012.- 2014.) Vijeća za znanstveno istraživanje Jadrana, Razreda za prirodne znanosti. Vijeće okuplja hrvatske znanstvenike različitih znanstvenih profila i savjetodavno je tijelo koje inicira zaštitu hrvatskog Jadrana i priobalja, prema aktualnoj problematici. Član je Odbora za istraživanje biološke raznolikosti, Akademijinog Razreda za prirodne znanosti.

Dobitnik je Nagrade Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti za najviša znanstvena i umjetnička dostignuća u Republici Hrvatskoj za 2003. godinu, za područje prirodnih znanosti i matematike. Pozvani je predavač na mnogim skupovima. Aktivno je sudjelovao na mnogobrojnim inozemnim i domaćim znanstvenim skupovima sa zapaženim predavanjima. Recenzent je mnogih radova poslanih u vrhunske svjetske znanstvene časopise.

Prof. dr. sc. Damir Viličić glavni je urednik međunarodnog znanstvenog časopisa Acta Botanica Croatica (izdavač: Biološki odsjek i Botanički zavod PMF-a) u razdoblju od 1998. do 2013. Član je uredničkog odbora mađarskog znanstvenog časopisa Collecta Clusiana (izdavač: Sveučilište u Veszpremu). Član je uredničkog odbora turskog znanstvenog časopisa Ekoloji. Vodi znanstvenoistraživačke projekte te sudjeluje u domaćim i međunarodnim projektima u kojima provodi taksonomska i ekološka istraživanja fitoplanktona u obalnim i međunarodnim vodama sjevernog, srednjeg i dubokog južnog Jadrana. Istraživanja provodi u suradnji s inozemnim znanstvenicima iz Norveške, SAD-a i Mađarske, čime osuvremenjuje metodiku istraživačkog rada, a time i sveučilišnu nastavu u Hrvatskoj.

Izabran je za člana suradnika Hrvatske akademije, u Razredu za prirodne znanosti (18. svibnja 2006.) te ponovno izabran 12. svibnja 2016. godine.


Bibliografija

Damir Viličić – Hrvatska znanstvena bibliografija CROSBI