Solar Milivoj, akademik

Redoviti članovi VI. Razred za književnost
Solar Milivoj

Datum rođenja:

  • 08.04.1936

Mjesto rođenja:

  • Koprivnica

Adrese:

  • Trg Nikole Šubića Zrinskog 11, 10000 Zagreb

Telefoni:

  • Razred za književnost HAZU: +385 01 4895 169

Solar Milivoj, akademik

Redoviti članovi VI. Razred za književnost

Akademske titule:

  • akademik (29.05.2008. – …)
  • doktor znanosti

Institucije:

  • redoviti profesor u miru – Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
  • dopisni član – Crnogorska akademije nauka i umjetnosti (CANU) u Podgorici (29.11.2011. – …)
  • professor emeritus – Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Članstvo u Akademiji:

  • redoviti član – Razred za književnost (29.05.2008. – …)

Životopis

Milivoj Solar, hrvatski književni i kulturni teoretičar i komparatist rođen je u Koprivnici 8. travnja 1936. Studij filozofije i jugoslavistike završio 1959. na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, gdje je 1964. doktorirao disertacijom o književnom opusu F. Galovića te bio redoviti profesor pri Katedri za teoriju i metodologiju proučavanja književnosti na Odsjeku za komparativnu književnost.

Od godine 1963. radi kao asistent, zatim kao docent, potom izvanredni, a od 1976. i redovni profesor teorije i metodologije proučavanja književnosti na Odsjeku za komparativnu književnost. U razdoblju od 1987-1990. bio je i ministar za prosvjetu i kulturu. Od 2007. je profesor emeritus. Gostujuća predavanja iz područja komparativne književnosti, hrvatske književnosti i književne teorije održavao je na mnogim inozemnim sveučilištima.

Solarov znanstveni rad i interes usmjeren je na temeljna pitanja književne teorije, posebice na probleme poetike i odnosa književne teorije prema filozofiji. Također, Solara zanimaju i metodologija književne znanosti, književna analiza te univerzalne kulturološke kategorije, poput mita. Objavio je mnogobrojne radove u domaćim i inozemnim časopisima.

Objavio je sljedeća djela: Pitanja poetike, Školska knjiga, Zagreb 1971, Ideja i priča, Liber, Zagreb 1974, drugo, prošireno izdanje, Znanje, Zagreb 1980, Književna kritika i filozofija književnosti, Školska knjiga, Zagreb 1976, Teorija književnosti, Školska knjiga, Zagreb 1976, dvadeseto izdanje 2005, Uvod u filozofiju književnosti, Studentski centar Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb 1978, Smrt Sancha Panze, Nakladni zavod Matice hrvatske, Zagreb 1981, Suvremena svjetska književnost, Školska knjiga, Zagreb 1982, 1990, treće prerađeno i dopunjeno izdanje 1997, Mit avangardi i mit dekadenciji, Nolit, Beograd 1985, Eseji fragmentima, Prosveta, Beograd 1985, Filozofija književnosti, Liber, Zagreb 1985, Roman i mit, August Cesarec, Zagreb 1988, Teorija proze, Liber, Zagreb 1989, Laka i teška književnostMatica hrvatska, Zagreb 1995, 2. izd. 2005, Vježbe tumačenjaMatica hrvatska, Zagreb 1997, 2. izd. 2005, Edipova braća i sinovi, Naprijed, Zagreb 1998, Granice znanosti književnosti, Naklada Pavičić, Zagreb 2000, Povijest svjetske književnosti, Golden marketing, Zagreb 2003, Predavanja lošem ukusu, Politička kultura, Zagreb 2004, Ideja i priča (Izabrana djela, 1. knjiga), Golden marketing-Tehnička knjiga, Zagreb 2004, Uvod u filozofiju književnosti (Izabrana djela, 2. knjiga), Golden marketing-Tehnička knjiga, Zagreb 2004, Retorika postmoderneMatica hrvatska, Zagreb 2005, Rječnik književnoga nazivlj, Golden marketing-Tehnička knjiga, Zagreb 2006., Književni leksikon, Matica hrvatska, Zagreb 2007., Nakon smrti Sancha Panze, Naklada Ljevak, Zagreb 2010., Ukus, mitovi i poetika, Glasnik, Beograd 2010., Kritika relativizma ukusa, Matica hrvatska, Zagreb 2011., Književni leksikon. Drugo, prošireno izdanje, Matica hrvatska, Zagreb 2011.

Redoviti je član Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti od 2008. godine u Razredu za književnost. Član je Društva hrvatskih književnika, Hrvatskoga filološkog društva i Hrvatskog filozofskog društva.

Dobitnik je Nagrade Grada Zagreba 1972, Nagrade Božidar Adžija 1975,  Nagrade Vladimir Nazor 1977., Nagrade HAZU za knjigu Povijest svjetske književnosti, Nagrade grada Koprivnice za životno djelo 2007., Nagrade Vladimir Nazor za životno djelo 2010 i Državne nagrade za znanost za životno djelo (2016).