Sečen Josip

Članovi suradnici IX. Razred za tehničke znanosti
Sečen Josip

Datum rođenja:

 • 20.09.1939

Mjesto rođenja:

 • Opatija, Pokupsko

E-mail adrese:

Sečen Josip

Članovi suradnici IX. Razred za tehničke znanosti

Akademske titule:

 • doktor znanosti

Institucije:

 • redoviti profesor u miru – Rudarsko-geološko-naftni fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Članstvo u Akademiji:

 • član suradnik – Razred za tehničke znanosti (16.05.2002. – …)

Životopis

Josip Sečen, diplomirani inženjer naftnog rudarstva i doktor tehničkih znanosti iz područja rudarstva, rođen je 20. rujna 1939. godine u Opatiji, općina Pokupsko. Gimnaziju je završio u Zagrebu 1958., a diplomirao na Rudarsko-geološko-naftnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1965. godine.

Stručna djelatnost

Nakon odsluženja vojnog roka zaposlio se u RO INA-Naftaplin, gdje je od 1. travnja 1966. do lipnja 1967. godine radio kao pogonski inženjer na poslovima proizvodnje nafte i plina na poljima Stružec i Mramor Brdo. Od lipnja 1967. do travnja 1979. godine radio je na poslovima inženjera referenta, samostalnog inženjera te šefa Grupe i Odjela za rezerve i projektiranje razrade naftnih, plinskih i plinsko-kondenzatnih ležišta u Službi proizvodnje. Da bi stekao pravo na projektiranja u naftnom rudarstvu trebao je položiti stručni ispit. Govori, čita i piše na engleskom, a služi se i ruskim jezikom.

Od travnja 1979. do kolovoza 1984. godine radi u Službi razvoja iste organizacije, a od kolovoza 1984. do travnja 1988. godine na mjestu glavnog inženjera Službe proizvodnje. Od travnja 1988. do rujna 1990. godine bio je potpredsjednik Poslovnog odbora INA-Nafaplina zadužen za proizvodnju, od rujna 1990. do ožujka 1992. godine bio je rukovodilac Sektora za pridobivanje, a od ožujka 1992. do kolovoza 1995. godine obnašao je dužnost direktora Sektora za istraživanje i razvoj. Od tada je bio savjetnik izvršnog direktora Segmenta za istraživanje i proizvodnju nafte i plina INA-Industrija nafte, d.d. do umirovljenja 2004. godine.

Bio je na osam specijalizacija u svjetski poznatim institutima i školama iz područja razrade naftnih, plinskih i plinsko-kondenzatnih ležišta, podzemnog skladištenja plina i hidrodinamičkih mjerenja.

Učestvovao je u izradi više od 40 elaborata o rezervama i projekata o razradi ležišta ugljikovodika primarnim metodama iskorištavanja i bio konzultant pri izradi brojnih elaborata takvih sadržaja. Bio je voditelj i učesnik u izradi projekata zavodnjavanja ležišta na devet naftnih polja te voditelj stručnih timova za projektiranje podzemnog skladišta plina i izradu predinvesticijske studije o mogućnostima istiskivanja nafte pomoću CO2 u tercijarnoj fazi iskorištavanja ležišta na poljima Ivanić i Žutica. Neprekidno je bio uključen u izradu godišnjih i srednjoročnih planova proizvodnje nafte i plina i strategija razvoja djelatnosti istraživanja i proizvodnje nafte i plina.

Nastavna djelatnost

Dodiplomski studij

U nastavnoj djelatnosti Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta sudjelovao je:
u honorarnom radu: od 1970. do 1974. godine kao asistent iz predmeta Pridobivanje nafte i plina, od 1974. do 1980. godine predavač istog predmeta, od 1980. do 1986. viši predavač istog predmeta, od 1986. do 1987. viši predavač predmeta Razrada ležišta I, te od 1987. do 1988. godine izvanredni profesor istog predmeta u udruženom radu s nepunim radnim vremenom: od 1988. do 1989. godine izvanredni profesor predmeta Razrada ležišta I, a od 1989. godine redoviti profesor predmeta Razrada ležišta I i Razrada ležišta II u četvrtoj i petoj godini studija. Senat Sveučilišta u Zagrebu je na 11. sjednici održanoj 25. lipnja 1996. godine donio odluku o potvrdi izbora u znanstveno – nastavno zvanje redovitog profesora kao trajno zvanje. Bio je redoviti profesor preimenovanih predmeta Razrada ležišta fluida i Projektiranje razrade ležišta ugljikovodika do umirovljenja 30. rujna 2009. godine.

Poslijediplomski studij

Na poslijediplomskom studiju držao je nastavu iz predmeta Racionalno vođenje razrade i iskorištavanja ležišta ugljikovodika, Odabrana poglavlja iz razrade naftnih, plinskih i plinsko-kondenzatnih ležišta i podzemnog skladištenja plina, Valorizacija ležišta kompleksne litologije i Klasifikacija i kategorizacija zaliha ugljikovodika na smjeru naftno rudarstvo te predmete Fizika naftnih ležišta, Razrada ležišta ugljikovodika u stijenama sa sekundarnim (pukotinskim) porozitetom i Odabrana poglavlja iz geokemije i naftne hidrogeologije na smjeru geološkog inženjerstva.

U nastavnoj djelatnosti uveo je novi program u predmetu Pridobivanje nafte i plina, te u nastavni plan uveo sve nabrojene predmete na dodiplomskom i poslijediplomskom studiju s odgovarajućim programima.

Bio je mentor oko 50 diplomskih radova i višestruko član ispitnih komisija te mentor pet magistarskih i tri doktorska rada.

Znanstvena djelatnost

Dosadašnja znanstvena djelatnost dr. Josipa Sečena obuhvaća područje razrade naftnih, plinskih i plinsko-kondenzatnih ležišta primarnim, sekundarnim i tercijarnim metodama, analiza gubitka tlaka u uzlaznim cijevima i površinskim sapnicama eruptivnih bušotinama i poboljšanje metoda proračuna optimalnih promjera, projektiranja i interpretacije hidrodinamičkih mjerenja naftnih i plinskih bušotina i energetske politike.

Nakon što mu je 1977. godine priznat ekvivalent magistarskog rada, počeo je raditi na disertaciji kojom je uspio dokazati da se i iza primjene tzv. sekundarnih metoda iskorištavanja ležišta, kojima se konačni iscrpak nafte uglavnom udvostručuje u odnosu na neefikasni prirodni režim, u tercijarnoj fazi iskorištavanja može uspješno primjenjivati CO2 za istiskivanje nafte pod uvjetima miješanja. Disertacija pod naslovom “Mogućnost primjene tekućina podatljivih miješanja za istiskivanje nafte iz ležišta u SR Hrvatskoj” uspješno je obranjena 29. prosinca 1982. godine na Rudarsko-geološko-naftnom fakultetu. Prema kriterijima određenim tom disertacijom i dodatnim numeričkim modeliranjima započelo je pokusno ispitivanje tih metoda na polju Ivanić.

U zvanje višeg znanstvenog suradnika u oblasti tehničkih znanosti iz područja rudarstva izabran je 1987., a u znanstvenog savjetnika iz znanstvenog područja rudarstva 1989. godine. Upisan je u registar istraživača Republičkog komiteta za znanost, tehnologiju i informatiku SRH 12. srpnja 1989. godine pod matičnim brojem 003003.

Bio je urednik zbornika većeg broja domaćih i međunarodnih znanstvenih skupova, recenzent tri knjige, jedne skripte i glosarija. Glavni je i odgovorni urednik znanstveno – stručnog časopisa nafta časopisa “Nafta”, a bio je i član uredništva Rudarsko-geološko-naftnog zbornika. Sudjelovao je na brojnim međunarodnim i domaćim znanstvenim i stručnim  skupovima.

Bio je voditelj dva znanstvena projekta: “Istraživanje i razvoj sekundarnih i tercijarnih metoda za dobivanje nafte u SR Hrvatskoj” u okviru projekta 17 SIZ-II za znanost i projekta teme istog sadržaja u okviru projekta 1.01.01. SIROVINE SIZ-a znanosti SR Hrvatske te suradnik u znanstvenom projektu “Povećanje proizvodnje ugljikovodika procesima utiskivanja plina” (projekt br. 2-16-230) i američko-hrvatskom projektu JF 278. Pokretač je znanstvenog projekta zbrinjavanje CO2.

Rezultat dosadašnje znanstvene aktivnosti su uz disertaciju objavljene: četiri knjige (I), poglavlja u četiri knjige (II), 15 znanstvenih radova u časopisu “Nafta” i po jedan rad u časopisu “Oil and Gas Journal” i „Rudarsko-geološko-naftnom zborniku“ (III), 30 znanstvenih radova u zbornicima međunarodnih znanstvenih skupova (IV), 10 znanstvenih radova u zbornicima domaćih skupova (V), 13 stručnih i znanstvenih radova s temama o razvoju domaće energetike i naftne privrede (VI)  Objavio je tri stručna rada u stručnom časopisu DIT INA-Naftaplin (VII).

Autor je i koautor šest tehničkih unapređenja.

Bio je redovi član, sada član emeritus Akademije tehničkih znanosti Hrvatske, član suradnik Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti i sedam stručnih i znanstvenih udruga

Znanstveni i stručni doprinos

Baveći se praktičnim, stručnim i znanstvenim radom  prof. dr.sc. Josip Sečen je po uzoru na inozemna pozitivna iskustva uveo u domaću praksu metode određivanja optimalnog promjera uzlaznih cijevi i promjera površinskih sapnica eruptivnih bušotina. O tome je 1977. godine objavio prvu knjigu koja je obrađivala tu problematiku. Pri tome je uspio doraditi Gilbertovu jednadžbu za izračunavanje optimalnog promjera površinskih sapnica, o čemu je objavljen i članak u Oil and Gas Journalu.

Baveći se razradom ležišta ugljikovodika, novom disciplinom u domaćoj praksi, prenosio je znanje i iskustvo u nastavni program Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta, čijim je razvojem i znanstvenim pristupom dotjerivao projekte na naftnim i plinskim  poljima. Uveo je metode optimalizacije razrade ležišta primarnim metodama iskorištavanja, bio je začetnik uvođenja sekundarnih metoda iskorištavanja naftnih ležišta, kojima je pridobiva količina nafte povećana za 35 milijuna m3, a izradom disertacije pokrenuo je potrebu i mogućnost uvođenja tercijarnih metoda iskorištavanja naftnih ležišta korištenjem ugljičnog dioksida, čija je primjena u fazi pripreme za realizaciju.

Bio je voditelj stručnog tima za projektiranje prvog hrvatskog skladišta plina u djelomično iscrpljenom plinskom ležištu na polju Okoli.

Članstva

Član je:

 • Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti – član suradnik
 • Znanstvenog vijeća za naftu HAZU – pročelnik Sekcije za naftno rudarstvo
 • Redoviti član pa nakon toga član emeritus Akademije tehničkih znanosti Hrvatske
 • Hrvatskog nacionalnog komiteta svjetskih kongresa za naftu
 • Hrvatskog energetskog društva sa dužnostima
 • član zaklade Hrvoje Požar
 • član Znanstvenog vijeća
 • Društva hrvatskih rudarskih inženjera
 • Hrvatske udruge naftnih inženjera i geologa
 • Hrvatske stručne udruge za plin
 • Društva sveučilišnih nastavnika i ostalih znanstvenih djelatnika u Zagrebu

Bibliografija

Uz disertaciju pod naslovom “Mogućnost primjene tekućina podatljivih miješanju za istiskivanje nafte iz ležišta u SR Hrvatskoj”, obranjenoj u prosincu 1982. godine, prof. dr. sc. Josip Sečen objavio je:

Knjige

 • Sečen J., Pridobivanje nafte eruptivnim načinom, RGN fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 1977., str.1-167, 102 slike, 24 bibl. izvora.
 • Sečen J., Istiskivanje nafte tekućinama podatljivim miješanju, INA-Naftaplin Zagreb, 1987., str.1-188, 124 slike, 254 bibl.izvora.
 • Sečen, J., Razrada ležišta ugljikovodika, INA Industrija nafte d.d., Naftaplin, Zagreb, 2002.
 • Sečen, J., Metode povećanja iscrpka nafte, INA Industrija nafte d.d., Naftaplin, Zagreb, 2006.

Poglavlja u knjigama

 • Ibrahimpašić I., Sečen J., Horvat V., Proizvodnja nafte i plina i ekonomski aspekti – VII poglavlje knjige D.Lalića i M.Kolomba: Mikroekonomika i razvoj u procesnoj industriji, Poslovna zajednica Nafta Zagreb, 1980., 209-260, 17 slika,48 bibl.izvora.
 • Sečen J., Bauk A., Razrada plinskih i plinsko-kondenzatnih ležišta – III poglavlje knjige grupe autora: Prirodni plin, INA-Naftaplin Zagreb, 1989., 55-123, 45 slika, 8 bibl.izvora.
 • Sečen J., Eksploatacija nalazišta nafte i plina, Tehnička enciklopedija IX, Zagreb, 1984.g., 213-216.
 • Sečen J., Bauk A., Prirodni plin, Tehnička enciklopedija XI, Zagreb 1984.g., 160-162.

Znanstveni radovi objavljeni u časopisima

 1. Sečen J., Barić B., Način određivanja površinskih sapnica, Nafta 26 (6) 303-314 (1975.).
 2. Sečen J., Način prognoziranja indeksa proizvodnosti, Nafta 27 (1) 19-25 (1976.).
 3. Sečen J., Način računanja točaka i predviđanja tokova indikatorskih krivulja, Nafta 27 (6) 317-327 (1976.).
 4. Sečen J., Surface-choke measurement equation improved by field testing analysis, Oil and Gas Journal August 30, 1976, p.65-68.
 5. Sečen J., Gazdag J., Određivanje početnih pridobivih zaliha nafte, otopljenog i slobodnog plina u razdoblju istraživanja, Nafta 27 (12) 633-646 (1976.).
 6. Sečen J., osvrt na članak “Određivanje stijena nosilaca ugljikovodika na osnovi krivulja kapilarnih pritisaka mjerenih metodom utiskivanja žive” autora K.Krizmanića i T.Vojkovića, Nafta 30 (1) 8-11 (1979.).
 7. Sečen J., Analiza dosadašnjih radova na povećanju stupnja iskorištenja naftnih ležišta i smjernice za buduće radove, Nafta 30 (4) 175-183 (1979.).
 8. Sečen J., Primjena dopunskih metoda eksploatacije (sekundarne i tercijarne metode), Nafta 31 (7-8) 355-368 (1980.).
 9. Sečen J., Oil recovery from reservoirs in SR Croatia, Nafta 34 (7-8) 429-436 (1983.).
 10. Sečen J., Kako otkrivamo i razrađujemo ležišta ugljikovodika, Nafta 38 (11-12) 633-646 (1987.).
 11. Saridja V., Sečen J., Car T., Horvat I., Kako povećati efikasnost zavodnjavanja ležišta, Nafta 38 (11-12) 659-674 (1987.).
 12. Sečen J., Vlasić B., Jančiković B., Čorak V., Većom kvalitetom radova do novih zaliha ugljikovodika, Nafta 39 (11-12) 641-649 (1988.).
 13. Sečen J., Saridja V., Goričnik B., Pregled dostignuća Znanstvenog savjeta za naftu tijekom proteklih dvadeset godina, Nafta 40 (4-5) 217-223 (1989.).
 14. Sečen, J., Utjecaj kaspijske nafte na svjetsko stržište, Nafta 56 (11), 413 – 417 (2005.).
 15. Sečen, J., IOR and EOR – chances for icrease of oil production and recoveries in existing, mature reservoirs, Rudarsko-geološko-naftni zbornik, Vol. 17, 27 – 30, Zagreb, 2005..
 16. Sečen, J., Hoće li svjetske zalihe nafte i plina biti dostatne za potrebe u 21. stoljeću?, Nafta 57 (5), 197 – 203 (2006.).
 17. Sečen, J., Sečen Đulabić S., Hydrocarbons – energy source of 21st century, Nafta59 (6), 311 – 318 (2008.).

Radovi s međunarodnih znanstvenih skupova

 1. Sečen J., Berdon L., Proračun razrade plinsko-kondenzatnih ležišta metodom molnog balansa i korištenjem konstantni faznih ravnoteža, Simpozij o razradi ležišta i pridobivanju nafte i plina, Cavtat, 18.-22.10.1976., Zbornik radova I., 35-46.
 2. Đorđević R., Babić D., Sečen J., Metodika izbora bušotina za obradu i interpretaciju postignutih rezultata, Simpozij o razradi ležišta i pridobivanju nafte i plina, Cavtat, 18.-22.10.1976., Zbornik radova I., 77-83.
 3. Sečen J., Saridja V., Utvrđivanje veličine ležišne energije u vodenom bazenu naftnog polja Stružec, Simpozij o razradi ležišta i pridobivanju nafte i plina, Cavtat, 18.-22.10.1976., Zbornik radova I., 35-46.
 4. Barić B., Sečen J., Analiza dvofaznog protoka kroz sapnicu postavljenu na ušću eruptivne bušotine, Simpozij o razradi ležišta i pridobivanju nafte i plina, Cavtat, 18.-22..10.1976., Zbornik radova II., 41-48.
 5. Babić D., Sečen J., Na koje sve načine oštećujemo produktivni sloj, Treći Jadranski susreti bušača, Poreć, 23.-26.5.1976., Zbornik radova 47-55.
 6. Sečen J., Babić D., Analysis of additional drop in the vicinity of a well, 16th Oil and Gas Conference, Balatonfured, 24.-27.9.1977., Zbornik radova.
 7. Sečen J., Analiza dosadašnjih radova na povećanju stupnja iskorištenja naftnih ležišta i smjernice za buduće radove, Simpozij o iscrpku ležišta, Zagreb, 11.-14.12.1978., Zbornik radova 235-256.
 8. Sečen J., Rajković J., Prilagođavanje Craigove metode proračuna zavodnjavanja iscrpljenih ležišta na djelomično iscrpljena ležišta nafte, Simpozij o iscrpku ležišta, Zagreb, 11.-14.12.1978., Zbornik radova, 211-234.
 9. Babić D., Sečen J., How accurate are productivity measurements, 17th Oil and Gas Conference, Pech, 24.-26.8.1979.
 10. Sečen J., Koje su sve mogućnosti povećanja iscrpka nafte, Četvrti jadranski susreti naftaša, Cavtat, 14.-17.10.1985., Zbornik radova.
 11. Horvat, I., Sečen, J., Novi pristup klasifikaciji ležišta ugljikovodika, Četvrti jadranski susret naftaša, 14. – 17. 10. 1985., Zbornik radova.
 12. Sečen J., EOR Processes for the Yugoslav Oil Production, 20th Itinerary Congress and Exhibition, Keszthely, 1.-3.10.1987.
 13. Bauk A., Sečen J., Đorđević R., Gas storage in a pertially depleted gas reservoir, Simposium on Current Developments and Trends in Underground Storage of Natural Gas and LNG, United Nations Economic Commission for Europe, Paris, 29.5.-2.6.1989., Topic B.
 14. Nadjaković Z., Sečen J., Bauk A, Hydrocarbon Reserves-Estimation, Classification and Importance in Evaluation of Exploration Projects, Proceedings of the 1st International Symposium on Petroleum Geology, Zagreb, April 18.-19. 1996.
 15. Sečen,J., Prnić ,Ž., Valjak ,M., Probable Discoveries of Hydrocarbon Reservoirs in Croatian Part of Pannonian Basin, 2nd International Symposium on Petroleum Geology, Zagreb, April 22.-24. 1999.
 16. Sreiner, I., Hernitz, Z., Sečen, J., By-passed Oil – A Contemporary Challenge, 2nd International Symposium on Petroleum Geology, Zagreb, April 22.-24. 1999.
 17. Belošić, Ž., Bauk, A., Sečen, J., Istraživanje i proizvodnja nafte i plina u Hrvatskoj – stanje i perspektive, XV. Međunarodni znanstveno-stručni susret stručnjaka za plin, Opatija, 3.-5. svibnja 2000., Zbornik radova, 141 – 147.
 18. Hernitz,Z., Sečen,J., Vlašić,B., Bokor,N., Naftnogeologijska istraživanja u Republici Hrvatskoj – plenarni članak, 2. Hrvatski geološki kongres, Zbornik radova, Zagreb, 2000., 11 – 14.
 19. Bokor, N., Hernitz, Z., Sečen., J., Steiner, I., By-passedd Oil: Šandrovac Oilfield (Northern Croatia), 62nd  EAGE Conference and Technical Exhibition, 29 May-2 June 2000, SECC, Glasgow, Scotland.
 20. Sečen, J., Kramberger, V.,Gorivi članci – šansa za racionalno iskorištavanje plitkih plinskih ležišta, XVI. Međunarodni znanstveno-stručni susret stručnjaka za plin, Opatija, 2. – 4. svibnja 2001., Zbornik radova, 107-114.
 21. Sečen, J., Hidrati metana – svjetski energetski potencijal, XVI. Međunarodni znanstveno-stručni susret stručnjaka za plin, Opatija, 2. – 4. svibnja 2001., Zbornik radova, 165 – 173.
 22. Sečen, J., Perić, M., Bauk, A., Mogućnost istiskivanja nafte pomoću CO2 u tercijarnoj fazi iskorištavanja ležišta, Međunarodni znanstveno-stručni skup o naftnom rudarstvu, Zadar, 2. – 5. listopad 2001.
 23. Sečen, J., Bauk, A., Revitalizacija starih naftnih polja, Međunarodni znanstveno-stručni skup o naftnom rudarstvu, Zadar, 2. – 5. listopad 2001.
 24. Sečen, J., Bilić-Subašić, V., Utjecaj kvalitete nafte i režima iskorištavanja na iscrpak, Međunarodni znanstveno-stručni skup o naftnom rudarstvu, Zadar, 2. – 5. listopad 2001.
 25. Novosel, D., Sečen, J., Analiza utjecaja sadržaja ugljičnog dioksida u dijelu polja Šandrovac na iscrpak nafte u primarnoj i sekundarnoj fazi iskorištavanja, Međunarodni znanstveno-stručni skup o naftnom rudarstvu, Zadar, 30.rujan – 3. listopada 2003.
 26. Sečen, J., Zelić, M., Hoće li metan iz hidrata biti emergent budućnosti?, XIX. Međunarodni znanstveno-stručni susret stručnjaka za plin, Opatija, 5.- 7. svibnja 2004., Zbornik radova, 2 – 13.
 27. Sečen, J., IOR and EOR – Chances for Increase Oil Production and Recoveries in Existing, Mature Reservoirs, 13th European Symposium on Emproved Oil Recovery, Budapest, 25-27 April 2005, D25.
 28. Sečen,J., Sečen, S., Hoće li ugljikovodici ostati energent 21. stoljeća?, 4. Međunarodni znanstveno-stručni skup o naftnom rudarstvu, Zadar, 2.-5. listopada  2007.
 29. Sečen, J., Nafta i prirodni plin energenti 21-og stoljeća? 17. Forum: Europa, Hrvatska i regija 2030. godine, Zagreb, studeni 2008., Zbornik radova, 59 – 72.
 30. Sečen, J., Sečen-Đulabić, S., Mogu li se primjenom metoda povećanja iscrpka nafte i poboljšanih metoda iskorištavanja naftnih ležišta zadovoljiti svjetske potrebe za naftom? 5. Međunarodni znanstveno-stručni skupo naftnom gospodarstvu, Šibenik, 29.rujna-1. listopada 2009., Zbornik radova “Uvodna izlaganja”, 69 – 81.

Radovi s domaćih znanstvenih skupova

 1. Babić D., Sečen J., Utvrđivanje parametara dubokih vodonosnih slojeva i slojnih tekućina, Simpozij o istraživanju, eksploatiranju i gospodarenju podzemnim vodama, Zagreb, 29.-31.3.1978., Zbornik radova.
 2. Sečen J., Mogućnosti povećanja iscrpka naftnih ležišta u SR Hrvatskoj, Četrdeset godina rada RGN fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 1979., Zbornik radova, 451-466.
 3. Sečen J., Urbiha H., Živković M., Koji radovi i ulaganja prethode pojavi kapljice nafte na površini, Četvrti “Ružičkini dani”, Borovo, 1984., Zbornik radova, 39-50.
 4. Aksin V., Sečen J. Stanje i perspektiva razvoja istraživanja i proizvodnje nafte i gasa u SFR Jugoslaviji, Simpozij o mjestu i ulozi nafte i plina u razvoju Jugoslavije u razdoblju 1986.-1990.god., Zagreb, 1986., Zbornik radova Znanstvenog savjeta za naftu JAZU, 7-20.
 5. Sečen J., Timilić D., Goričnik B., Sarapa M., Csisko M., Mogućnosti primjene tercijarnih metoda pri iskorištavanju ležišta ugljikovodika, Konferencija “Strategija naučno-tehnološkog razvoja u geologiji, rudarstvu i metalurgiji Jugoslavije”, Opatija, 1988., Zbornik radova 213-321.
 6. Sečen J., Suradnici, Razrada ležišta ugljikovodika, Znanstveni simpozij povodom 40-te godišnjice RGN fakulteta, Zagreb, 16.-17.11.1989., Zbirka radova.
 7. Bauk A., Sečen J., Barić B., Razrada ležišta ugljikovodika, Simpozij “Doprinos rudarstva energetici Hrvatske, RGN fakultet Sveučilista u Zagrebu, Zagreb, 3.12.1993., Zbornik radova.
 8. Sečen J., Vlašić B., Bauk A.., Istraživanje i proizvodnja nafte, plina i termalnih voda u Hrvatskoj, Znanstveni skup “Razvoj i dostignuća tehničkih područja u Hrvatskoj”, Zagreb, 23.9.1994., Zbornik radova, 197-211.
 9. Sečen J., Prnić Ž., Istraživanje i proizvodnja ugljikovodika u Hrvatskoj, Rudarsko-geološko-naftni zbornik, Vol.8, 19 –25, Zagreb, 1996.¸
 10. Sečen, J., IOR and EOR – Chanches foe Increase of Oil Production and Recoveries in Existing Mature Reservoirs, Annual 2005 of the Croatian Academy of Engineering, 79-84.

Stručni radovi

 1. Sečen J., Stupanj iskorištenja naftnih i plinskih ležišta u SR Hrvatskoj i mogućnosti za njegovo povećanje, Savjetovanje o energetici u S R Hrvatskoj, Zaggreb, 19.-20. 4. 1978.,289-303.
 2. Grupa autora, Razvoj i stanje tehnologije u naftnom rudarstvu, Znanstveni savjet za naftu JAZU, Zagreb, 1979., Serija P, knjiga 1, 35-36.
 3. Grupa autora, Prijedlog aktivnosti i mjera za racionalizaciju i štednju u tekućem i dugoročnom razvoju naftne privrede, Znanstveni savjet za naftu JAZU, Zagreb, prosinac 1979., 109-128.
 4. Sečen J., Proizvodnja nafte i plina u SR Hrvatskoj, Sloveniji i Bosni i Hercegovini, Savjetovanje o razvoju energetike Jugoslavije, 20.-22.3.1980., Zbornik radova.
 5. Grupa autora, Valorizacija zemnog plina iz SR Slovenije kao sirovine za kemijsku industriju, INA-Industrija nafte Zagreb, Radna jedinica Razvoj i istraživanje, Zagreb, rujan 1980., 8-13.
 6. Grupa autora, Studija o mogućnosti proizvodnje nafte i plina u SFR Jugoslaviji, RGN fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, svibanj 1981.g., 126-133.
 7. Sečen J., Prijedlog simbola u istraživanju i proizvodnji nafte i plina, Jugoslavensko savjetovanje “Nafta i standardizacija”, Zadar, 10.-12. ozujak 1982., C-6.
 8. Aksin V., Sečen J., Filjak R., Analiza postojećeg stanja istraženosti energetskih sirovina – sirove nafte i prirodnog gasa sa predlogom mera za intenziviranje istraživanja u zemlji i inozemstvu, Savezni geološki zavod, Beograd, april 1985.god.
 9. Aksin V., Sečen J., Razvoj i perspektiva istraživanja i proizvodnje nafte i gasa u Jugoslaviji, Jugoslavenski savez društva za širenje naučnih saznanja “Nikola Tesla”-Jugoslavenska naučna tribina, Beograd, 1986., 347-356.
 10. Sečen J., Metode iskorištavanja naftnih ležišta – svjetska i domaća praksa, Jugoslavenski savez društava za širenje naučnih saznanja “Nikola Tesla” – Jugoslavenska naučna tribina, Beograd.

Popularizacijski radovi

 • Sečen J., Prijedlog standardnih oznaka, naziva i jedinica, Stručni časopis DIT INA-Naftaplin, studeni 1979., 39-43.
 • Sečen J., Saridja V., Sekundarne metode – očekivani i postignuti efekti zavodnjavanja ležišta, Stručni časopis DIT INA-Naftaplin, Zagreb, travanj 1988. (97-104).
 • Juričić M., Sečen J., INA-Naftaplin u energetici Republike Hrvatske u narednim godinama- stručno glasilo DIT INA-Naftaplin, Zagreb, siječanj-lipanj, 1993.

Popis tehničkih unaprjeđenja

 • Prilagođavanje Craigove metode proračuna zavodnjavanja na djelomično iscrpljena ležišta” – 1978. godine.
 • Planiranje otklanjanja oštećenja bušotina – 1984.god.
 • Promjena režima iskorištavanja za naftno polje Beničanci u cilju povećanja iscrpka i regulacije udjela vode u proizvodnji – 1985.god.
 • Povećanje efikasnosti zavodnjavanja na polju Žutica-jug – 1988.god.
 • Nova metoda za rano otkrivanje energetskih mehanizama u nadpritisnutim plinskim ležištima – 1998. god.
 • Metoda određivanja PVT svojstava – 2000. god.
 • Metoda brzog procjenjivanja iscrpka nafte pod različitim kombinacijama energetskih režima iskorištavanja naftnih ležišta.

Josip Sečen – Hrvatska znanstvena bibliografija CROSBI