Kućan Željko, akademik

Preminuli članovi III. Razred za prirodne znanosti
Kućan Željko

Datum rođenja:

 • 24.05.1934

Mjesto rođenja:

 • Zagreb

Datum smrti:

 • 05.01.2023.

Mjesto smrti:

 • Zagreb

Kućan Željko, akademik

Preminuli članovi III. Razred za prirodne znanosti

Akademske titule:

 • akademik
 • doktor znanosti

Institucije:

 • redoviti profesor u miru – Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Funkcije u Akademiji:

 • tajnik – Razred za prirodne znanosti (01.01.2007. – 31.12.2010.)

Članstvo u Akademiji:

 • redoviti član – Razred za prirodne znanosti (24.07.1991. – 05.01.2023.)
 • izvanredni član – Razred za prirodne znanosti (17.05.1990. – 24.07.1991.)
 • član suradnik – Razred za prirodne znanosti (07.06.1977. – 17.05.1990.)

Životopis

Željko Kućan rođen je u Zagrebu 24. svibnja 1934. Maturirao u Zagrebu (II muška gimnazija) 1953. kada se upisao na Kemijski odjel Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, smjer Biokemija. Tijekom studija dobio stipendiju Instituta “Ruđer Bošković”. Diplomirao 1958. (“Pokušaj izolacije aktivne tvari iz Monilia laxa”, mentor K. Balenović), a doktorat kemijskih znanosti postigao 1964 (“Studij poremećaja biosinteze deoksiribonukleinske kiseline nakon X-zračenja”, mentor B. Miletić).

Od 1958. do 1983. radio je u Institutu “Ruđer Bošković”, isprva u Radiobiološkom odjelu, a zatim u Odjelu Organske kemije i biokemije. U Institutu je obavljao mnogobrojne dužnosti. Bio je pročelnik Odjela organske kemije i biokemije od 1972. do 1976., voditelj Laboratorija za biosintezu, kojega je i osnovao, a nekoliko je puta bio biran za tajnika Znanstvenog vijeća Instituta.

1972. godine je ujedno izbran za docenta, a odmah zatim i za izvanrednog profesora biokemije u Zavodu za organsku kemiju i biokemiju Prirodoslovno-matematičkog fakulteta. Godine 1983. posve prelazi na Fakultet kao redoviti profesor biokemije. Od 1985. do 1988. je pročelnik Kemijskog odjela, od 1988. predstojnik Zavoda za organsku kemiju i biokemiju, a od šk. god 1990/91 do 1993/4 dekan Fakulteta. Od 1995. do 1999. je predstojnik novoosnovanog Zavoda za biokemiju, a do 2000. i prodekan za ulaganja PMF.

Više od šest godina je proveo u inozemnim znanstvenim institucijama. Tako je 1961.-63. boravio u laboratoriju nobelovca Fritza Lipmanna u Rockefellerovom Institutu u New Yorku, gdje je započeo istraživanja biosinteze proteina. Od 1969. do 1972. radio je kao gostujući istraživač u laboratoriju R.W. Chambersa na Department of Biochemistry, New York University School of Medicine. Na istom odjelu bio je i gostujući profesor biokemije u šk. god. 1977/78 i 1978/79.

Više od četvrt stoljeća predaje na poslijedplomskim studijima medicinske biokemije, biofizike, biokemije i molekularne biologije na Sveučilištu u Zagrebu, studiju mikrobiologije na Sveučilištu u Ljubljani, te na studiju filozofije znanosti u Dubrovniku, što pokazuje njegovu izrazitu interdisciplinarnost.

Bio je predsjednik Hrvatskog biofizičkog duštva, u dva navrata predsjednik Hrvatskog biokemijskog društva, dugogodišnji član redakcija Croatica Chemica Acta i Periodicum Biologorum, organizator međunarodnih i domaćih ljetnih škola, kongresa itd. Bio je i član Stalnog odbora za biološke znanosti i okoliš Europske znanstvene zaklade.

Godine 1977. izabran je za člana-suradnika, a 1990. za izvanrednog člana Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti. Od 1991. je redoviti član Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Godine 1991. dobio je Republičku nagradu za znanstveni rad “Ruđer Bošković”. Nosilac je Reda Danice hrvatske i Nagrade za životno djelo (2004).

Znanstvena aktivnost

Glavno područje interesa mu je biokemija nukleinskih kiselina i njihova uloga u biosintezi proteina. Budući da se radi o području biokemije, koje se naziva i molekularnom biologijom, kemičari ga obično smatraju čistim biologom, a biolozi čistim kemičarom. S tog je područja objavio oko pedeset znanstvenih radova u najuglednijim svjetskim časopisima i više od 80 kongresnih saopćenja. Najcitiraniji mu je rad (>100 citiranja) Ž. Kućan & F. Lipmann, Differences in Chloramphenicol Sensitivity of Cell-free Amino Acid Polymerization Systems, J. Biol. Chem. 239(1964)516-520, najznačajnije otkriće razgradnje DNA nakon ionizirajućeg zračenja (Nature 202(1964)106-107 i 311-312, te 226(1970)752-753), najznačajnija serija radova o utjecaju spermina na transfer-RNA (sažeto u: Progress in Polyamine Research (Zappia & Pegg, eds), Plenum Press, New York (1989) pp. 525-533), a najmiliji rad On the role of spermine in protein synthesis, u The Roots of Modern Biochemistry (Kleinkauf, von Döhren, Jaenicke, eds.), Walter de Gruyter & Co., Berlin-New York (1988), pp.555-564.

Nastavna djelatnost

Nastavnu je djelatnost započeo 1960-tih godina na poslijediplomskom studiju Medicinske biokemije na Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu. Godine 1972. organizirao je i počeo predavati biokemiju na PMF-u u Zagrebu, koristeći se suvremenim biokemijskim udžbenicima (Lehninger, kasnije Stryer; ovu je knjigu preveo na hrvatski u suradnji sa S. Vuk-Pavlovićem). Ubrzo je organizirao i biokemijski praktikum u kojem se rade brojne vježbe iz enzimske kinetike, te kromatografske i elektroforetske analize bioloških makromolekula. Predavao je i na nastavničkim studijima u Osijeku i Splitu, gdje je odgojio novu nastavnicu, doc. dr. Maju Pavelu-Vrančić.

Kao njegovi suradnici, diplomci, poslijediplomci i doktorandi radili su, između ostaloga, pok. akademik Željko Trgovčević, bivša predstojnica Zavoda za biokemiju PMF-a pok. akademkinja Ivana Weygand-Đurašević, kasniji voditelji laboratorija u IRB pok. Dr. Vera Gamulin, Đurđica Ugarković, dr. Miroslav Plohl i dr. Ivica Rubelj,  te mnogi drugi.

Društvena djelatnost

Aktivan je u svakodnevnom sveučilišnom životu kao dugogodišnji član Odbora za nastavu Sveučilišta, član Znanstveno-nastavnog vijeća (Senata) Sveučilišta, član Matičnog povjerenstva za područje biologije, član Odbora za znanstveni, stručni i umjetnički rad Sveučilišta. Također je bio član Nacionalnog vijeća za visoku naobrazbu u prvom i drugom mandatu, član Odbora za podjelu državnih nagrada, član-radnik Matice hrvatske, sudionik brojnih tribina itd.

Akademik Željko Kućan umro je 5. siječnja 2023. u Zagrebu.


Bibliografija

ORIGINALNI ZNANSTVENI RADOVI

 1. B. Miletić, Ž. Kućan, and Lj. Zajec, Synthesis of DNA in X-irradiated Escherichia coli B. Biochem. Biophys. Res. Commun. 4 (1961) 343-347.
 2. B. Miletić, Ž. Kućan, M. Drakulić and Lj. Zajec, Effect of chloramphenicol on the biosynthesis of DNA in X-irradiated Escherichia coli B. Biochem. Biophys. Res. Commun. 4 (1961) 348-352.
 3. B. Miletić, Ž. Kućan and Lj. Šašel, The effect of X-irradiation on the degradation of DNA in closely-related strains of E. coli. Int. J. Rad. Biol. 7 (1963) 141-144.
 4. B. Miletić, Ž. Kućan, and Dj. Novak, Effect of repeated X-irradiation on the processes of degradatiomn of deoxyribonucleic acid. Nature 202 (1964) 106-107.
 5. B. Miletić, Ž. Kućan, and Lj. Šašel, Synthesis of deoxyribonucleic acid in X-irradiated bacteria treated with chloramphenicol. Nature 202 (1964) 311-312.
 6. Ž. Kućan and F. Lipmann, Differences in chloramphenicol sensitivity of cell-free amino acid polymerization systems. J. Biol. Chem. 239 (1964) 516-520.
 7. Ž. Kućan, Inactivation of isolated Escherichia coli ribosomes by gamma-irradiation. Radiation Res. 27 (1966) 229-236.
 8. Ž. Kućan, Activation of ribonuclease I by gamma-irradiation of 30 S ribosomes from Escherichia coli. Croat. Chem. Acta 38 (1966) 97-104.
 9. Ž. Trgovčević and Ž. Kućan, Preferential degradation of gamma-irradiated deoxyribonucleic acid by crude extract of Escherichia coli. Int. J. Rad. Biol. 12 (1967) 193-194.
 10. I. Pečevsky and Ž. Kućan, On the nature of the breakdown of RNA in X- irradiated Escherichia coli. Biochim. Biophys. Acta 145 (1967) 310-320.
 11. Ž. Trgovčević and Ž. Kućan, Breakdown of deoxyribonucleic acid in Escherichia coli iradiated at various stages of growth. Studia Biophysica, Berlin, 7 (1968) 155-160.
 12. Ž. Kućan, “Radiation-sensitive molecular weights” for the binding activity and for the synthetic capacity of Escherichia coli ribosomes. Abhandl. Deut. Akad. Wiss. Berlin, Kl. Medizin (1968) 599-601.
 13. I. Pečevsky and Ž. Kućan, The possible role of known enzymes in the breakdown of RNA in X-irradiated Escherichia coli. Croat. Chem. Acta 40 (1968) 171-179.
 14. Ž. Trgovčević and Ž. Kućan, Correlation between the breakdown of deoxyribonucleic acid and radio-sensitivity of Escherichia coli. Radiation Res. 37 (1969) 478-492.
 15. I. Pečevsky-Kućan and Ž. Kućan, Breakdown of ribosomal RNA caused by ionizing or ultraviolet irradiation of several bacterial strains. Int. J. Radiat. Biol. 17 (1970) 163-171.
 16. Ž. Trgovčević and Ž. Kućan, Is DNA-polymerase involved in DNA degradation following ionizing radiation? Nature 226 (1970) 752-753.
 17. Ž. Kućan, J. N. Herak, and I. Pečevsky-Kućan, Functional inactivation and appearence of breaks in RNA chains caused by gamma-irradiation of E. coli ribosomes. Biophys. J. 11 (1971) 237-251.
 18. D. Petranović, I. Pečevsky-Kućan, and Ž. Kućan, A comparison of the direct effect of gamma-rays on Escherichia coli ribosomes and bacteriophage f2. Radiation Res. 46 (1971) 621-630.
 19. Ž. Kućan, K.A. Freude, I. Kućan, and R.W. Chambers, Aminoacylation of bisulfite-modified yeast tyrosine tRNA. Nature New Biology 232 (1971) 177-179.
 20. Ž. Kućan, H.P. Waits, and R.W. Chambers, Acetone-sensitized photochemistry of some pyrimidine dinucleoside phosphates. Biochemistry 11 (1972) 3290-3295.
 21. Ž. Kućan and R.W. Chambers, Enzymatic exchange of 3′-terminal AMP in tRNA. FEBS Letters 25 (1972) 156-158.
 22. Ž. Kućan and R.W. Chambers, Purification of tyrosine:tRNA ligase from Saccharomyces cerevisiae aS288C. J. Biochem. (Japan) 73 (1973) 811-819.
 23. O. S. Bhanot, Ž. Kućan, S. Aoyagi, F. C. Lee, and R.W. Chambers, Purification of tyrosine:tRNA ligase, valine:tRNA ligase, alanine:tRNA ligase, and isoleucine:tRNA ligase from Saccharomyces cerevisiae aS288C. Methods in Enzymology 29 (1974) 547-576.
 24. Ž. Kućan, Ribosomes and the target theory. In: Lipmann Symposium: Energy, Biosynthesis and Regulation in Molecular Biology (Richter, D., ed.). Walter de Gruyter, Berlin-New York, 1974, pp. 359-367.
 25. I. Weygand-Đurašević, V. Nöthig-Laslo, J.N. Herak, and Ž. Kućan, Conformational changes in yeast tRNATyr revealed by EPR spectra of spin- labelled N6(D2-isopentenyl)-adenosine residue. Biochim. Biophys. Acta 479 (1977) 332-344.
 26. N. Franjić and Ž. Kućan, Nucleases in yeast acting on the 3′-terminus of transfer ribonucleic acid. Croat. Chem. Acta 52 (1979) 417-424.
 27. M. Protić and Ž. Kućan, A kinetic study of the inhibition of protein synthesis by several antibiotics. Croat. Chem. Acta 52 (1979) 425-435.
 28. P. Matijašević, N. Franjić, S. Đokić and Ž. Kućan, Erythromycin series. X. Inhibitory activity of several new erythromycin derivatives in cell-free amino acid polymerization systems. Croat. Chem. Acta 53 (1980) 519-524.
 29. Ž. Kućan, V. Gamulin, I. Weygand-Đurašević, V. Nöthig-Laslo, M. Podravec, and I. Kućan, Studies of conformation and function of yeast tRNATyr. Period. biol. 82 (1980) 341-345.
 30. V. Nöthig-Laslo, I. Weygand-Đurašević, T. Živković and Ž. Kućan, Binding of spermine to tRNATyr stabilizes the conformation of the anticodon loop and creates strong binding sites for divalent cations. Eur. J. Biochem. 117 (1981) 263-267.
 31. I. Kućan and Ž. Kućan, Amino acid acceptor activity of modified yeast tRNATyr. I. Structural basis for the inactivation of tRNATyr by ultraviolet light. Period. biol. 84 (1982) 253-264.
 32. Ž. Kućan and I. Kućan, Amino acid acceptor activity of modified yeast tRNATyr. II. A kinetic study of the aminoacylation reaction. Period. biol. 84 (1982) 265-274.
 33. R. W. Chambers, I. Kućan and Ž. Kućan, Isolation and characterization of fX174 mutants carrying lethal missense mutations in gene G. Nucleic Acids Res. 10 (1982) 6465-6473.
 34. I. Weygand-Đurašević, V. Nöthig-Laslo and Ž. Kućan, Involvement of the 3′-side of the anticodon loop of yeast tRNATyr in messenger-free binding to ribosomes. Eur. J. Biochem. 139 (1984) 541-545.
 35. Ž. Kućan, I. Weygand-Đurašević, V. Nöthig-Laslo, M. Plohl, and Ž. Kućan, Studies of conformational changes and macromolecular contacts of the anticodon loop of yeast tRNATyr. In: Cellular Regulation and Malignant Growth (Ebashi, S., ed.), Japan Sci. Soc. Press, Tokyo/Springer Verlag, Berlin (1985), pp. 81-90.
 36. V. Nöthig-Laslo, I. Weygand-Đurašević, and Ž. Kućan, Structural changes of yeast tRNATyr caused by the binding of divalent ions in the presence of spermine. J. Biomol. Struct. Dynamics 2 (1985) 941-951.
 37. T. Naranđa and Ž. Kućan, Kinetics of the inhibition of protein synthesis by erythromycins. Period. biol. 88 (1986) 172-173.
 38. V. Nöthig-Laslo, M. Podravec, and Ž. Kućan, Structural properties of nucleic acids as viewed by spin labeling. Period. biol. 89 (1987) 3-9.
 39. Ž. Kućan, On the role of spermine in protein synthesis. In: The Roots of Modern Biochemistry (Kleinkauf, von Döhren, Jaenicke, eds.), Walter de Gruyter & Co., Berlin-New York (1988), pp. 555-564.
 40. M. Plohl and Ž. Kućan, Effects of spermine and magnesium ions on the aminoacylation of yeast tRNATyr. Biochimie 70 (1988) 637-644.
 41. Ž. Kućan, T. Naranđa, M. Plohl, V. Nöthig-Laslo, and I. Weygand-Đurašević, Effect of spermine on transfer RNA and transfer RNA-ribosome interactions. In: Progress in Polyamine Research (Zappia, V., Pegg, A.E., eds.), Plenum Press, New York (1989) 525-533.
 42. T. Naranđa and Ž. Kućan, Effect of spermine on the efficiency and fidelity of the codon-specific binding of tRNA to the ribosomes. Eur. J. Biochem. 182 (1989) 291-297.
 43. I. Rubelj, I. Weygand-Đurašević and Ž. Kućan, Evidence for two types of complexes formed by yeast tyrosyl-tRNA synthetase with cognate and non- cognate tRNA. Effect of ribonucleoside triphosphates. Eur. J. Biochem. 193 (1990) 783-788.
 44. I. Weygand-Đurašević, I. Rubelj, T. Naranđa, N. Pešić, S. Vikić-Topić, S. Sever, I. Kućan, M. Plohl and Ž. Kućan, Factors determining the specificity of yeast tRNATyr interactions with tyrosyl-tRNA synthetase and with ribosomes. Italian Biochem. Society Transactions 1 (1990) 36.
 45. Ž. Kućan, Neke dileme suvremene biologije. Filozofska istraživanja 15 (1995) 93-101
 46. I. Gruić-Sovulj, H.-C. Lüdemann, F. Hillenkamp, I. Weygand-Đurašević, Ž. Kućan and J. Peter-Katalinić, Matrix-assisted laser desorption/ionization mass spectrometry of transfer ribonucleic acids isolated from yeast. Nucleic Acids Res. 25 (1997) 1859-1861.
 47. I. Gruić-Sovulj, H.-C. Lüdemann, F. Hillenkamp, I. Weygand-Đurašević, Ž. Kućan and J. Peter-Katalinić, Detection of non-covalent tRNA/aminoacyl- tRNA synthetase complexes by matrix-assisted laser desorption/ionisation mass spectrometry. J. Biol. Chem. 272 (1997) 32084-32091.
 48. Ž. Kućan, Petrićevo poimanje i kategorizacija “živih stvari”/Petrić’s Assessment and Categorization of “Living Things”. Zbornik o Frani Petriću, Hrvatsko filozofsko društvo, Zagreb, 1999., str. 205-211.
 49. I. Gruić Sovulj, I. Weygand-Đurašević, Ž.Kućan, Influence of modified tRNATyr on the activation of tyrosine catalyzed by tytosyl-tRNA synthetase from Saccharomyces cerevisiae. Croat. Chem. Acta 74 (2001) 161-171.
 50. R.E. Green, A.-S. Malaspinas, J .Krause, A.W. Briggs, P.L.F. Johnson, C. Uhler, M. Mayer, J.M. Good, T. Marino, U. Stenzel, K. Prüfer, M. Siebauer, H.A. Barbano, M. Ronan, J.M. Rothberg, M. Egholm, P. Rudan, D. Brajković, Ž. Kućan, I. Gušić, M. Wikström, A Complete Sequence of Neandertal Mitochondrial Genome. Cell 134(2008)416-426.
 51. 51.  A.W.Briggs, J.M.Good, R.E.Green, J.Krause, T.Maričić, U.Stenzel, C.Lalueza-Fox, P.Rudan, D.Brajković, Ž.Kućan, I.Gušić, R.Schmitz, V.B.Doronichev, V.Llubov, M.de la Rasilia, J.Fortea, A.Rosas, S.Päabo, Targeted Retrieval and Analysis of Five Neandertal mtDNA Genomes, Science 325 (2009) 318-321.
 52. 52. R.E. Green, R.E. Green, J. Krause, A.W. Briggs, T. Maričić, U. Stenzel, M. Kircher, N. Patterson, H. Li, W. Zhai, M. Hsi-Yang Fritz, N.F. Hansen, E.Y. Durand, A-S. Malaspinas, J.D.Jensen, T. Marques-Bonet, C. Alkan, K. Prüfer, M. Meyer, H.A. Burbano, J.M. Good, R. Schultz, A. Aximu-Petri, A. Butthof, B. Höber, B. Höffner, M. Siegemund, A. Wehmann, C. Nusbaum, E.S. Lander, C. Russ, N. Novod, J. Affourtit, M. Egholm, C. Verna, P. Rudan, D. Brajković, Ž. Kućan, I. Gušić, V.B. Doronichev, L.V. Golovanova, C. Lalueza-Fox, M. de la Rassila, J. Fortea, A. Rosas, R.W. Schmitz, P.L.F. Johnson, E.E. Eichler, D. Falush, E. Birney, J.C. Mullikin, M. Slatkin, R. Nielsen, J. Kelso, N. Lachmann, D. Reich, S. Pääbo, A Draft Sequence of the Neandertal Genome, Science 328 (2010) 710-723.
 53. 53. K. Preufer, C. de Filippo, F. Mafessoni, P. Hajdinjak, B. Vernot, L. Skov, P.Hsieh, S. Peyregne, D. Reher, C. Hop fe, S. Nagel, T. Maričić, Q. Fu, C. Theurnet, R. Rogers, P. Skoglund, M. Chintalapati. M. Dannemann, B.J. Nelson, F.M. Key, P. Rudan, Ž. Kućan, I. Gušić, L.V. Golovanova, V.B. Doronchiev, N.Patterson, D. Reich, E. Eichler, M. Slatkin, M.H. Schierup, A.M. Andres, J. Kelso, M. Meyer, S. Pääbo. A high-coverage Neandertal genome from Vindija Cave in Croatia. Science 358 (2017) 6363¸655-658.

IZABRANI STRUČNI I POPULARNI RADOVI

 1. B. Miletić, M. Denić, Ž. Kućan, Lj. Zajec, Djelovanje jonizirajućeg zračenja na metabolizam nukleinskih kiselina kod Escherichia coli. Vojnosanitetski pregled 18 (1961) 143-147.
 2. Ž. Kućan, B. Miletić, Lj. Zajec, Degradacija dezoksiribonukleinske kiseline bakterija zračenih X-zracima Vojnosanitetski pregled 18 (1961) 847-850.
 3. Ž. Kućan, Djelovanje zračenja na metabolizam i biološka svojstva nukleinskih kiselina. Nuklearna energija 4 (1967) 1-5
 4. Ž. Kućan, I. Pečevsky-Kućan, D. Petranović, Inactivation studies of Escherichia coli ribosomes. Symposium on Protein Biosynthesis, Olsztyn, Poland (P. Szafranski, S. Klita, P. Maslowski, Eds.). Polish Biochemical Society, Warszawa, 1969, pp. 85-93.
 5. D. Petranović, I. Pečevsky-Kućan, Ž. Kućan, Comparison between the radiosensitivity of E. coli ribosomes and f2 phage. Iugoslav. Physiol. Pharmacol. Acta 5 (1969) 237-241.
 6. Ž. Kućan, Genetička šifra. Medicinska enciklopedija (JLZ Miroslav Krleža, Zagreb), Dopunski svezak, 1975, str. 176-180.
 7. Ž. Kućan, Nobelova nagrada za kemiju 1982. Priroda 71 (1982/83) 135-136.
 8. Ž. Kućan, Trideseti rođendan dvostruke zavojnice DNA. Priroda 71 (1982/83) 261-263.
 9. Ž. Kućan, Nukleinske kiseline i Nobelove nagrade. Scientia Yugoslavica 8 (1983) 249-253.
 10. Ž. Kućan, O problemu kvalitete u znanosti. Naše teme 27 (1983) 1122-1125.
 11. Ž. Kućan, O problemu obrazovanja kadrova za biotehnologiju i genetičko inženjerstvo. Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, Posebna izdanja LXXV (1984) 99-105.
 12. Ž. Kućan, Interdisciplinarni prodori u znanosti. Tehnologija, samoupravljanje i društveni razvoj. Centar CK SKH za idejno-teorijski rad “Vladimir Bakarić”, Zagreb, 1986, 115-118.
 13. Ž. Kućan, Genetičko inženjerstvo. Medicinska enciklopedija (JLZ “Miroslav Krleža”, Zagreb). 2. dopunski svezak, 1986, 193-196.
 14. Ž. Kućan, Virusi. Molekulska biologija virusa. Medicinska enciklopedija (JLZ “Miroslav Krleža”, Zagreb). 2. dopunski svezak, 1986, 741-743. * Ž. Kućan, Kako je nastala i kamo smjera molekularna biologija? Priroda 75 (1986/87) 195-199.
 15. Ž. Kućan i Z. Maksić, Prirodne znanosti u SR Hrvatskoj – usponi i padovi. Zbornik radova “45. obljetnica Kongresa kulturnih radnika Hrvatske, JAZU, Zagreb, 1989, str. 44-52.
 16. Ž. Kućan, Nobelove nagrade za 1989. – Kemija: Sidney Altman i Thomas Cech; Fiziologija i medicina: Michael Bishop i Harold Varmus. Priroda 79 (1998/90) 10-12.
 17. L. Stryer: Biokemija. Prijevod: S. Vuk-Pavlović i Ž. Kućan, 876 str., Školska knjiga, Zagreb, 1991.
 18. Ž. Kućan, Četrdeset godina tajne života. Ecyclopaedia Moderna 14 (1993)115-121.
 19. Ž. Kućan, Crick, Francis Harry Compton Velikani naše epohe. Ličnosti i djela druge polovice XX. stoljeća. Biblioteka Hrvatski radio (ur. R. Vince), Zagreb, 1994. str. 152-155.
 20. Ž. Kućan, Watson, James Dewey, Velikani naše epohe. Ličnosti i djela druge polovice XX. stoljeća. Biblioteka Hrvatski radio (ur. R. Vince), Zagreb, 1994. str. 651-654.
 21. Ž. Kućan, gl. urednik, 120 godina nastave prirodoslovlja i matematike na Sveučilištu u Zagrebu. Spomenica PMF. Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, Zagreb, 1996., 607 str.
 22. Ž. Kućan, Osnovni pojmovi genske tehnologije, Društveni značaj genske tehnologije. Zbornici Instituta za društvene znanosti Ivo Pilar (ur. D. Polšek i K. Pavelić), Zagreb, 1999., str. 17-22.
 23. Ž. Kućan, Zgrada Lučbenog zavoda na Strossmayerovom trgu 14. Sveučilišni vjesnik 45 (1999) 141-144.
 24. E. Salaj-Šmic and Ž. Kućan, Academician Željko Trgovčević (1939-2000), Obituary, Period. biol. 102 (2000) 223-224.

REFERATI NA ZNANSTVENIM SKUPOVIMA – DJELOMIČNA LISTA

 1. Ž. Kućan, B. Miletić, M. Drakulić, Lj. Zajec, Utjecaj inhibicije biosinteze proteina na biosintezu DNA nakon X-zračenja. II Kongresni sastanak jugoslavenskih fiziologa, Beograd, 1.-3. VI 1961.
 2. B. Miletić, Ž. Kućan, Lj. Zajec, Metabolizam nukleinskih kiselina kod bakterija zračenih X-zracima, IV sastanak radiobiologa FNRJ, Rovinj, 2.-4. X 1961.
 3. Ž. Kućan, B. Miletić, M. Drakulić, Lj. Zajec, Utjecaj inhibicije sinteze proteina na degradaciju dezoksiribonukleinske kiseline kod bakterija zračenih X-zracima, IV sastanak radiobiologa FNRJ, Rovinj, 2.-4. X 1961.
 4. B. Miletić, Ž. Kućan, Đ. Novak, Utjecaj ponovljenog X-zračenja na metabolizam DNA. IV sastanak radiobiologa FNRJ, Rovinj, 2.-4. X 1961.
 5. B. Miletić, Ž. Kućan, Đ. Novak, Utjecaj ponovljenog X-zračenja i inhibicije sinteze proteina na proces degradacije DNA. II Kongres biologa Jugoslavije, Beograd, 7.-10. II 1962.
 6. B. Miletić, Ž. Kućan, S. Stavrić, M. Drakulić, Lj. Zajec, Metabolizam nukleinskih kiselina kod bakterija zračenih X-zracima. II Kongres biologa Jugoslavije, Beograd, 7.-10. II 1962.
 7. B. Miletić, Ž. Kućan, S. Stavrić, Đ. Novak, Metabolism of nucleic acids in X-irradiated bacteria. Jugoslavensko-poljski simpozij radiobiologa, Hercegnovi, 1.-7-IX 1962.
 8. Ž. Kućan, On the inhibition of protein synthesis by chloramphenicol, V Međuinstitutski simpozij radiobiologa, Ljubljana, 17.-19.VI 1964.
 9. Ž. Kućan, Activation of an anzyme which degrades polyuridylic acid by gamma irradiation of isolated Escherichia coli ribosomes. Second Meeting of the Federation of European Biochemical Societies, Vienna, 21.-24. IV 1963.
 10. Ž. Kućan, Studij inaktivacije ribosoma zračenjem. IV Kongresni sastanak jugoslavenskih fiziologa, Ljubljana, 27.-30.IX 1963.
 11. D. Petranović, Ž. Kućan, Komparacija djelovanja zračenja na bakterijske ribosome i RNA-bakteriofage (f2), IV Kongresni sastanak jugoslavenskih fiziologa, Ljubljana, 27.-30.IX 1963.
 12. Ž. Kućan, Some problems concerning the ribosomal ribonuclease. Symposium on the Methods of Estimation, Isolation and Fractionation of Nucleic acids, Varna, 10.-15. X 1965.
 13. Ž. Kućan, Radiation studies of isolated Escherichia coli ribosomes. Third International Congress of Radiation Research, Cortina d’Ampezzo, 26. VI-2. VII 1966.
 14. Ž. Kućan, “In vitro” studij fizičke i kemijske inaktivacije makromolekula, koje učestvuju u biosintezi proteina. Simpozij za molekularnu biologiju, Beograd, 26.-28. IX 1966.
 15. Ž. Kućan, “Radiation-sensitive molecular weights” for the binding activity and the synthetic capacity of Escherichia coli ribosomes. International Symposium on Biochemistry of Ribosomes and Messenger RNA, Scloss Reinhardsbrunn, 23.-26.V 1967.
 16. Ž. Trgovčević and Ž. Kućan, Breakdown of DNA in Escherichia coli irradiated at various stages of growth. Radiobiological Symposium and Fifth Annual Meeting of the European Society for Radiation Biology, Špindleruv Mlin, ČSR, 4.-8. IX 1967.
 17. Ž. Kućan, Ž. Trgovčević, Biokemijska priroda razgradnje DNA nakon gama-zračenja. Šesti sastanak radiobiologa Jugoslavije, Zagreb, 11.-12. XII 1967.
 18. I. Pečevsky, Ž. Kućan, Razgradnja RNA bakterija različite radiosenzitivnosti nakon X-zračenja. Šesti sastanak radiobiologa Jugoslavije, Zagreb, 11.-12. XII 1967.
 19. Ž. Trgovčević, Ž. Kućan, Uspoređenje razgradnje DNA i preživljenja bakterija E. coli nakon X-zračenja. Šesti sastanak radiobiologa Jugoslavije, Zagreb, 11.-12. XII 1967.
 20. Ž. Kućan, Istraživanje funkcije ribosoma bakterije E. coli. Simpozij o ćeliji, Beograd, 16.-18. I 1968.
 21. I. Pečevsky-Kućan, Ž. Kućan, Razgradnja ribonukleinske kiseline kod bakterije Escherichia coli koja nema ribonukleazu I. Simpozij o ćeliji, Beograd, 16.-18. I 1968.
 22. Ž. Trgovčević, Ž. Kućan, Radiobiološko značenje razgradnje DNA kod ozračenih bakterija. Simpozij o ćeliji, Beograd, 16.-18. I 1968.
 23. Ž. Trgovčević, Ž. Kućan, On the nature of DNA breakdown in E. coli after X-irradiation Sixth Annual Meeting of the European Society for Radiation Biology, Interlaken, 5.-8. VI 1968.
 24. Ž. Kućan, Ž. Trgovčević, The exonucleolytic nature of radiation-induced degradation of DNA in Escherichia coli. Fifth Meeting of the Federation of European Biochemical Societies, Prague, 15.-20. VII 1968.
 25. Ž. Kućan, Inactivation studies of Escherichia coli ribosomes. International Symposium on Protein Biosynthesis, Olsztyn, 25.-27.VII 1968.
 26. Ž. Kućan, D. Petranović, I. Pečevsky-Kućan, Komparativna radiobiologija bakterijskog ribosoma i bakteriofaga f2. VII Međuinstitutski sastanak radiobiologa, Beograd, 16.-17.XII 1968.
 27. I. Pečevsky-Kućan, Ž. Kućan, Utjecaj X-zračenja na stabilnost ribosomske RNA kod nekih sojeva bakterija. VII Međuinstitutski sastanak radiobiologa, Beograd, 16.-17.XII 1968.
 28. Ž. Trgovčević, Ž. Kućan, Hipoteza o ulozi razgradnje DNA u ozračenim bakterijama. VII Međuinstitutski sastanak radiobiologa, Beograd, 16.-17.XII 1968.
 29. S. Djokić, N. Babić, Z. Tamburašev, Ž. Žagar, Ž. Kućan, Erythromycin series. V. Investigation of antibacterial activity in vitro of erythromycin oxyme, erythromycyl amine, and some of their derivatives. VI Meeting of the Federation of European Biochemical Societies, Madrid, 7.-11- IV 1969.
 30. Ž. Kućan, I. Pečevsky-Kućan, Inactivation studies of Escherichia coli ribosomes. VI Meeting of the Federation of European Biochemical Societies, Madrid, 7.-11- IV 1969.
 31. I. Kućan, Ž. Kućan, W.J. Gartland, R.W. Chambers, A structural basis for tyrosine acceptor activity in tRNATyr. Federation of American Societies for Experimental Biology 54th Annual Meeting, Atlantic City, New Jersey, 12.-17. IV 1970.
 32. Ž. Trgovčević and Ž. Kućan, Some evidence concerning the role of DNA- polymerase in radiation-induced DNA breakdown. IVe Congress International de Radiobiologie et de Physico-chimie des Rayonnements, Evian, 29. VI-4. VII 1970.
 33. Ž. Kućan, K.A. Freude, I. Kućan, S. Aoyagi, R.W. Chambers, Bisulfite-induced CŽU transitions in yeast tyrosine transfer RNA. 62nd Annual Meeting of the American Society of Biological Chemists, San Francisco, 13. – 18. VI 1971.
 34. Ž. Kućan, I. Kućan, N. Franjić, R.W. Chambers, Enzymatic exchange of 3′-terminal AMP in normal and modified tRNA. Ninth International Congress of Biochemistry, Stockholm, 1.-7.VII 1973.
 35. Ž. Kućan, Inaktivacija nukleinskih kiselina i nukleoproteina zračenjem. IV Jugoslavenski simpozij biofizike, Stubičke toplice, 28.-30. X 1973.
 36. Ž. Kućan, Ribosomes and the Target Theory. Lipmann Symposium, Berlin, 7.-9. VII 1974.
 37. Ž. Kućan, D. Petranović, I. Kućan, Direct effect of gamma-rays on Escherichia coli ribosomes and bacteriophage f2. 9th Meeting of the Federation of European Biochemical Societies, Budapest, 25.-30. VIII 1974.
 38. I. Weygand, Ž. Kućan, V. Nöthig-Laslo, J.N. Herak, Spinsko označavanje N6-izopentenil-adenozina i tRNATyr. Sastanak kemičara Hrvatske 1977, sinopsisi, str. 190-191.
 39. Ž. Kućan, Interakcija L-tirozin:tRNA ligaze sa supstratima. Jugoslavenski simpozij o enzimima, Zagreb 1977., Sinopsisi, str. 484-485.
 40. V. Gamulin, I. Kućan, I. Weygand-Đurašević, V. Nöthig-Laslo, J.N. Herak, Ž. Kućan, Interaction of yeast tyrosine:tRNA ligase with tRNATyr. Federation of European Biochemical Societies, Special Meeting on Enzymes, Dubrovnik-Cavtat 1979, abstract s2-51.
 41. Ž. Kućan, V. Gamulin, I. Weygand-Đurašević, V. Nöthig-Laslo, I. Kućan, Interaction of yeast tRNATyr with tyrosyl-tRNA synthetase, spermine, and Mn2+ ions. EMBO-FEBS tRNA Workshop, Strasbourg, 1980, abstract 19/9.
 42. Ž. Kućan, V. Gamulin, I. Kućan, I. Weygand-Đurašević, V. Nöthig-Laslo, Interaction of the anticodon region of tRNATyr with some components of protein-synthesizing system. Federation of European Biochemical Societies, 13th Meeting, Jerusalem 1980, abstract C12-F61, p. 292.
 43. M. Podravec, I. Weygand-Đurašević, V. Nöthig-Laslo, Ž. Kućan, Binding of Mn2+ and spermine to tRNA. 11. Jugoslavenski simpozij biofizike, Trogir, 1980, Zbornik sažetaka, str. 33.
 44. Ž. Kućan, V. Gamulin, I. Weygand-Đurašević, V. Nöthig-Laslo, M. Podravec, I. Kućan, Studies of conformation and function of yeast tRNATyr. 3rd Balkan Biochemical and Biophysical Days, Beograd, 1980, Abstract Lo9.
 45. V. Nöthig-Laslo, I. Weygand-Đurašević, Ž. Kućan, Strong sequential binding of spermine to tRNATyr studied by electron spin resonance spectroscopy. 3rd Balkan Biochemical and Biophysical Days, Beograd, 1980, Abstract Po6a.
 46. Ž. Kućan, V. Gamulin, I. Weygand-Đurašević, I. Kućan, Aminoacylation of modified tRNATyr. IV Balkan Biochemical and Biophysical Days, Istanbul, 1981, abstr. NA-10.
 47. Ž. Kućan, V. Nöthig-Laslo, I. Weygand-Đurašević, Interaction of tRNATyr with some components of the protein-synthesizing machinery. IV Balkan Biochemical and Biophysical Days, Istanbul, 1981, abstr. NA-11.
 48. Ž. Kućan, Makromolekule i život. Prvi kongres biologa Hrvatske, Poreč, 1981., Zbornik sažetaka priopćenja, str. 27-29.
 49. Ž. Kućan, I. Weygand-Đurašević, V. Nöthig-Laslo, Interaction of the anticodon loop of tRNATyr with the P-site: EPR-studies. Seventh EMBO Annual Symposium 1981: Ribosome Structure and Function, Heidelberg, 1981, abstract.
 50. Ž. Kućan, Evolucija genetičke šifre. Simpozij “Darwin i darwinizam danas”, Zagreb, 12. IV 1982.
 51. Ž. Kućan, Transfer-ribonukleinske kiseline: molekule pomalo nalik proteinima (plenarno predavanje). Treći kongres Saveza biokemijskih društava Jugoslavije, Skopje, 21.-23- 09.1983., Sažetak UP-02/4.
 52. Ž. Kućan, Structure and function of tRNA (plenarno predavanje) XIV Jugoslavenski simpozij biofizike, Opatija, 29.09.-01.10.1983.
 53. M. Podravec, Ž. Kućan, Analiza strukture tRNASer i spinski označene tRNASer iz kvasca. Treći Kongres Saveza biokemijskih društava Jugoslavije, Skopje, 21.-23- 09.1983., Sažetak P-02/1.
 54. M. Plohl, I. Kućan, Ž. Kućan, Tirozil-tRNA-sintetaza iz kvasca: kinetička studija. Treći kongres Saveza biokemijskih društava Jugoslavije, Skopje, 21.-23- 09.1983., Sažetak P-02/3.
 55. I. Weygand-Đurašević, V. Nöthig-Laslo, Ž. Kućan, Učešće 3′-strane antikodonske petlje kvaščeve tRNATyr u vezanju na neprogramirane ribosome. ESR studij. Treći kongres Saveza biokemijskih društava Jugoslavije, Skopje, 21.-23- 09.1983., Sažetak P-02/4.
 56. V. Nöthig-Laslo, I. Weygand-Đurašević, Ž. Kućan, Influence of Mn2+ on the conformation of spin labelled yeast tRNATyr. XIV Jugoslavenski simpozij biofizike, Opatija, 29.09.-01.10.1983., Zbornik sažetaka, str. 36.
 57. M. Podravec, V. Nöthig-Laslo, Ž. Kućan, Conformational changes in yeast tRNASer revealed by ESR spectra of spin- labelled N6-(D2-isopentenyl)-adenosine residue. XIV Jugoslavenski simpozij biofizike, Opatija, 29.09.-01.10.1983., Zbornik sažetaka, str. 39.
 58. I. Weygand-Đurašević, V. Nöthig-Laslo, Ž. Kućan, Involvement of the 3′-side of the anticodon loop of yeast tRNATyr in messenger-free binding to ribosomes. An ESR study. XIV Jugoslavenski simpozij biofizike, Opatija, 29.09.-01.10.1983., Zbornik sažetaka, str. 52.
 59. Ž. Kućan, Studies of conformational changes and macromolecular contacts of the anticodon loop of yeast tRNATyr. Lipmann Symposium, Lake Kawaguchi, May 24-28, 1984.
 60. Ž. Kućan, I. Weygand-Đurašević, V. Nöthig-Laslo, M. Plohl, The 3′-side of the anticodon loop of yeast tRNATyr: Stabilization of its conformation by spermine and involvement in the messenger-free binding to ribosomes. 16th FEBS Meeting, Moscow, June 25-30, 1984, Abstr. X-009, p. 274.
 61. M. Podravec, Ž. Kućan, Identifikacija izoakceptora serinskih tRNA (antikodon IGA) iz kvasca. Jugoslavenski simpozij o kemijskom i biokemijskom inženjerstvu, Zagreb, 14.-15. veljače 1985., sinopsis S-E/17, str. 105.
 62. T. Naranđa, Ž. Kućan, Kinetika inhibicije sinteze proteina in vitro nekim novim derivatima eritromicina. Jugoslavenski simpozij o kemijskom i biokemijskom inženjerstvu, Zagreb, 14.-15. veljače 1985., sinopsis S-E/18, str. 106.
 63. M. Plohl, I. Weygand-Đurašević, V. Nöthig-Laslo, Ž. Kućan, Role of spermine in aminoacylation of yeast and stabilization of its structure. 13th International Congress of Biochemistry, Amsterdam, 25.-30. VIII 1985, Abstract FR-138, p. 674.
 64. Ž. Kućan, Structure and function of transfer ribonucleic acids, molecules reading the genetic code. XIII kongres Saveza društava fiziologa Jugoslavije, Skopje, 18.-21. IX 1985, Abstract 343.
 65. M. Plohl, Ž. Kućan, Influence of Mg2+ and spermine on aminoacylation of yeast tRNATyr. 17th FEBS Meeting, Berlin, 24.-29.08.1986., Abstract 04.02.09.
 66. T. Naranđa, Ž. Kućan, Inhibition of amino acid polymerization in vitro by some derivatives of erythromycin: a kinetic approach. 17th FEBS Meeting, Berlin, 24.-29.08.1986., Abstract 17.03.10.
 67. Ž. Kućan, Molekularni mehanizam biosinteze proteina: interakcija tRNA i nekih inhibitora s ribosomima (plenarno predavanje). IV Kongres Saveza biokemijskih društava Jugoslavije, Sarajevo, 1.- 4.10.1986., Sažetak R-03/2.
 68. M. Podravec, Ž. Kućan, Izoakceptori serinskih tRNA (antikodon IGA) iz kvasca. IV Kongres Saveza biokemijskih društava Jugoslavije, Sarajevo, 1.- 4.10.1986., Sažetak P-03/2.
 69. T. Naranđa, Ž. Kućan, Kinetika inhibicije sinteze proteina nekim makrolidima. IV Kongres Saveza biokemijskih društava Jugoslavije, Sarajevo, 1.-4.10.1986., Sažetak P-03/3.
 70. M. Plohl, Ž. Kućan, Utjecaj spermina na reakciju aminoaciliranja tRNATyr iz kvasca. IV Kongres Saveza biokemijskih društava Jugoslavije, Sarajevo, 1.-4.10.1986., Sažetak P-03/4.
 71. Ž. Kućan, The role of spermine in protein synthesis (sekcijsko predavanje). 18th FEBS Meeting, Ljubljana, 28.06.-03.07.1987., Abstract 3.1.3.
 72. T. Naranđa, Ž. Kućan, Spermine enhances the codon-directed and diminishes the codon-independent binding of tRNA to ribosomes. 18th FEBS Meeting, Ljubljana, 28.06.-03.07.1987., Abstract 3.8.
 73. Ž. Kućan, Spermine-tRNA interactions and their role in protein synthesis (plenarno predavanje). 7th Balkan Biochemical and Biophysical Days, Dubrovnik, 27.-29.04. 1988., Abstract L-10.
 74. I. Rubelj, I. Weygand-Đurašević, Ž. Kućan, Interaction of yeast tRNATyr with tyrosyl-tRNA synthetase. 7th Balkan Biochemical and Biophysical Days, Dubrovnik, 27.-29.04. 1988., Abstract P74.
 75. Ž. Kućan, Effect of spermine on tRNA and tRNA-ribosome interactions (predavanje po pozivu). International Symposium on Polyamines in Biochemical and Clinical Research, Sorrento, 13.-17.06.1988., Abstract L43.
 76. I. Rubelj, Ž. Kućan, Dva tipa kompleksa kvaščeve tirozil-tRNA-sintetaze sa tRNA. V Kongres Saveza biokemijskih društava Jugoslavije,, Novi Sad, 26.-29. 09. 1989., Sažetak, str. 386.
 77. I. Weygand-Đurašević, I. Rubelj, T. Naranđa, N. Pešić, S. Vikić-Topić, S. Sever, I. Kućan, M. Plohl and Ž. Kućan, Factors determining the specificity of yeast tRNATyr interactions with tyrosyl-tRNA synthetase and with ribosomes. Joint Symposia: Italian Biochemical society, Dutch Biochemical Society, Union of Biochemical Societies of Yugoslavia, Bari, 29.09.-03.10.1990., Italian Biochemical Society Transactions 1 (1990) 36.
 78. I. Rubelj, I. Weygand-Đurašević and Ž. Kućan, Interaction of yeast tyrosyl-tRNA synthetase with tRNA. Fourth International Summer School on Biophysics “Supramolecular structure and Function”, Dubrovnik, 16.-28-09.1990, Abstract P11.
 79. I. Rubelj, I. Weygand-Đurašević and Ž. Kućan, Complexes of yeast tyrosyl-tRNA synthetase with tRNA. 15th International Congress of Biochemistry, Jerusalem, 4.-8.08.1991., Abstracts, p. 149.
 80. N. Budiša, I. Rubelj, M. Katić and Ž. Kućan, Interactions of yeast tyrosyl-tRNA synthetase with ATP and tRNATyr. Annual Meeting of Croatian Biochemists, Zagreb, 17-18 June 1993., Abstracts, p. 41.
 81. Ž. Kućan, Što može molekularna biologija? 1. hrvatski kongres medicinske biokemije, Zagreb, 29.9.-1.10.1993. Abstract S3/1, Biochemia medica 4 (1993) 37.
 82. Ž. Kućan, Neke dileme suvremene biologije/Dilemmas of contemporary biology. Dani Frane Petriša, Cres, 17.-21.07.1994. Knjiga sažetaka, p. 41-42.
 83. Ž. Kućan O Biokemijskom odjelu Sveučilišni vjesnik 42 (1996) 29-31
 84. Ž. Kućan Petrićevo poimanje i kategorizacija “živih stvari” / Petrić’s Assessment and Categorization of “Living Things” Dani Frane Petriša, Cres, 13.-17. srpnja 1997. Knjiga sažetaka, p 34-36.
 85. Ž. Kućan Struktura i evolucija genoma 9. Ružičkini dani. Zbornik radova, Vukovar, 18. i 19. lipnja 1998., str 9-11.

ZNAČAJNIJI PRIJEVODI I UREDNIŠTVO KNJIGA /SELECTED BOOK TRANSLATIONS AND EDITORIAL

 1. Lubert Stryer, Biokemija. Školska Knjiga, Zagreb, 1991., XXI + 878 str. (prijevod s engleskog S. Vuk-Pavlović i Ž. Kućan). Zagreb 1996., 608 str. (glavni i odgovorni urednik Ž. Kućan).
 2. Adica Sliepčević i Ines Krajcar Bronić, Prilog bibliografiji Nacionalnog parka Plitvička jezera 1988.-2000. Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb 2002., 89 str. (urednik Ž. Kućan)
 3. Lubert Stryer, Biokemija. Školska Knjiga, Zagreb, 2013., (prijevod s engleskog I. Weygand-Đurašević i Ž. Kućan).