Jerbić Bojan, akademik

Redoviti članovi IX. Razred za tehničke znanosti
Jerbić Bojan

Datum rođenja:

 • 1957.

Mjesto rođenja:

 • Zagreb

Adrese:

 • Fakultet strojarstva i brodogradnje, Ivana Lučića 5, 10000 Zagreb

Telefoni:

 • Fakultet strojarstva i brodogradnje: 01 6168 575 / 01 6168 579
 • Razred za tehničke znanosti: +385 01 4895 170

E-mail adrese:

Jerbić Bojan, akademik

Redoviti članovi IX. Razred za tehničke znanosti

Akademske titule:

 • profesor doktor znanosti
 • akademik

Institucije:

 • redoviti profesor u trajnom zvanju – Fakultet strojarstva i brodogradnje (FSB) Sveučilišta u Zagrebu

Funkcije u Akademiji:

 • predsjednik – Znanstveno vijeće za medicinu i tehniku (2023. – …)
 • član – Knjižnični odbor Akademijine Knjižnice ( 2023. – …)
 • član – Znanstveno vijeće za obrazovanje i školstvo (2017. – …)
 • član  – Znanstveno vijeće za tehnološki razvoj (2009. – …)

Članstvo u Akademiji:

 • redoviti član – Razred za tehničke znanosti (19.5.2022. – …)

Životopis

Bojan Jerbić redoviti je profesor u trajnom zvanju na Fakultetu strojarstva i brodogradnje (FSB) Sveučilišta u Zagrebu. Rođen je 1957. u Zagrebu, gdje je stekao osnovno obrazovanje. Diplomirao je na Fakultetu strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu 1983. godine. Svoju znanstvenu karijeru započinje 1984. na FSB-u kao pripravnik i potom stručni suradnik na Zavodu za tehnologiju. Magistarski rad obranio je na FSB-u 1987. godine, u području Tehnologije u strojarskoj proizvodnji. Doktorska istraživanja provodi kao stipendist Florida State University tijekom 1989. godine na College of Engineering, Innovation Park (danas: Center for Intelligent, Systems, Control, and Robotics (CISCOR)). Disertaciju pod naslovom: “Interpretacija geometrije CAD modela u projektiranju automatske montaže ekspertnim sustavom” obranio je na FSB-u 1993. godine. Godine 1997. prelazi u zvanju docenta na Zavod za robotiku i automatizaciju proizvodnih sustava. Za redovitog profesora u trajnom zvanju izabran je 2009. Od 1993. do 2006. voditelj je Laboratorija za projektiranje izradbenih i montažnih sustava. Dužnost predstojnika Zavoda za robotiku i automatizaciju proizvodnih sustava FSB-a obnašao je od 2005. do 2008. Na mjestu voditelja Katedre za projektiranje izradbenih i montažnih sustava je od 2007. do 2020. godine. Od 2021. voditelj je Katedre za autonomne sustave i računalnu inteligenciju i Regionalnog centra izvrsnosti za robotske tehnologije (CRTA) koje je osnovao zajedno s laboratorijima za autonomne sustave, računalnu inteligenciju i medicinsku robotiku.

Bojan Jerbić sudjeluje u izvođenju nastave na preddiplomskom, diplomskom i poslijediplomskom studiju uglavnom iz područja robotike, automatizacije, umjetne inteligencije i inženjerskog računarstva. Do danas je uveo više od 30 novih nastavnih predmeta na FSB-u (Umjetna inteligencija, Računalne mreže, Inteligentni tehnički sustavi, Autonomni sustavi, Projektiranje automatskih montažnih sustava, Vizijski sustavi, Računalom podržano inženjerstvo, Programiranje automata, Računalno projektiranje mehatroničkih sustava i drugi). Sudjelovao je osmišljavanju novog Studija mehatronike i robotike pri Fakultetu strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu.

U svojem znanstveno-istraživačkom i stručnom radu Bojan Jerbić se posvetio razvoju računalnih metoda u inženjerstvu i metoda umjetne inteligencije u robotici. Posljednjih desetak godina radi na istraživanju i razvoju robotske primjene u medicini, surađujući s istaknutim liječnicima. Pri tome ostvaruje zapažene rezultate u kliničkoj primjeni, prepoznate na međunarodnoj razini. Rad na medicinskoj robotici obilježio je njegovu znanstveno-istraživačku karijeru, a rezultirao je razvojem neurokirurškog robota RONNA koji od 2016. godine redovito operira u Kliničkoj bolnici Dubrava.

Bio je voditelj ili suradnik na više od 30 domaćih i međunarodnih znanstvenih i tehnologijskih projekata, od kojih su mnogi doživjeli svoju primjenu u praksi. Na svojim istraživačkim projektima okupio je eminentne znanstvenike iz multidisciplinarnih područja kao i mlade suradnike-doktorande koji su jamstvo daljnjem uspješnom razvoju područja mehatronike, robotike i umjetne inteligencije. Na međunarodnom planu Bojan Jerbić je razvio intenzivnu suradnju s mnogim europskim sveučilištima i istraživačkim centrima. U suradnji s KTH (Stockholm), KIT (Karlsruhe) i KJCU (Madrid) okupio je 2010. godine u Dubrovniku vodeće europske znanstvenike iz područja robotike i umjetne inteligencije na poslijediplomskoj ljetnoj školi robotike (Robotic International Summer School – RISS 2010) koju su pohađali izabrani doktorandi s eminentnih europskih sveučilišta. Bio je to početak stvaranja nove generacije istraživača i profesora na FSB-u koji će kasnije predstavljati okosnicu razvoja Regionalnog centra izvrsnosti za robotske tehnologije. U suradnji s Ambasadom Italije, Italian Institute of Technology iz Genove i University of Naples organizirao je 2021. godine u CRTI radionicu „Robotics – From the workshop to the market“, produbljujući suradnju s vodećim europskim znanstvenicima iz područja robotike.

Bojan Jerbić kontinuirano doprinosi ukupnom razvoju znanstveno-nastavnih djelatnosti fakulteta aktivno sudjelujući u radnim tijelima FSB-a, kao što su povjerenstva za informatizaciju i kompjutorizaciju (1990. – 2006.), diplomske ispite (1997. – 2010.), poslijediplomske studije (2009. – 2010.) i studijske programe (od 2002.)., a u periodu od 2010. do 2012. godine obnašao je funkciju predsjednika fakultetskog Odbora za strategiju.

Unaprjeđenje i promicanje znanstvenog i stručnog rada obavlja i kroz znanstvene organizacije i stručna društva. Od 2021. član je Sveučilišnog savjeta Sveučilišta u Zagrebu. Član je Akademije tehničkih znanosti Hrvatske (HATZ) u Odjelu sustava i kibernetike od 2007. godine. Dužnost Tajnika Odjela sustava i kibernetike obnaša od 2013. do 2017. godine. Od 2015. do 2020. godine predsjednik je Hrvatskog društva za sustave (CROSS) te član IEEE Computer Science i Robotics & Automation (1991. – 2000.). Član je uredničkih odbora međunarodnih časopisa International Journal of Simulation Modeling i Transactions of FAMENA u kojem je obnašao dužnost glavnog urednika u razdoblju od 2020. do 2022. godine. Bio je predsjednik odnosno član većeg broja organizacijskih odbora međunarodnih i domaćih znanstvenih skupova, te recenzent znanstvenih i tehnoloških projekata.

Bojan Jerbić aktivan je u Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti (HAZU) od 2009. godine kao član Znanstvenog vijeća za tehnološki razvoj. Od 2017. godine član je i Znanstvenog vijeća za obrazovanje i školstvo Akademije. U HAZU je održao četiri pozvana predavanja:

 • Razumijevanje geometrije pomoću računala, Razred za matematičke, fizičke, kemijske i tehničke znanosti, Odbor za proizvodnju vođenu računalom, 1994.
 • Inteligentni proizvodni sustavi, Savjetovanje: Suvremene proizvodne tehnologije i materijali, HAZU – Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb, 14. 03. 2007.
 • Novi pristupi u inteligentnoj proizvodnji i montaži, 2009, objavljeno u Biltenu Razreda za tehničke znanosti, HAZU, Zagreb, 3 (2009) str. 7-34.
 • Kognitivni strojevi – izazov transdisciplinarnosti, 2015.

Aktivnost Bojana Jerbića kao istaknutog znanstvenika prepoznata je i izvan FSB-a o čemu svjedoči više od sedamdeset uvodnih i pozvanih predavanja održanih u zemlji i inozemstvu na uglednim sveučilištima i konferencijama (kao što su: Florida State University, Rochester Institute of Technology, Imperial College, King’s College, Osaka WCRAI – World Conference on Robotics and Artificial Intelligence, Malta MCAST – College of Arts, Science & Technology, King Juan Carlos University, Madrid itd.). S obzirom na značaj i atraktivnost područja kojim se bavi, i s obzirom na njegove postignute znanstvenoistraživačke rezultate, Bojan Jerbić aktivan je u medijskom prostoru promičući i popularizirajući znanstveno-istraživački rad, poglavito područja robotike i umjetne inteligencije. U tom smislu objavio je veći broj popularizacijskih članaka te sudjelovao u brojnim radio i televizijskim emisijama.