Družić Gordan, akademik

Redoviti članovi I. Razred za društvene znanosti
Družić Gordan

Datum rođenja:

 • 06.05.1955.

Mjesto rođenja:

 • Šibenik

Adrese:

 • Odsjek za ekonomska istraživanja Zavoda za povijesne i društvene znanosti HAZU, Hebrangova 1, 10000 Zagreb

Telefoni:

 • Odsjek za ekonomska istraživanja HAZU : +385 01 4895 102
 • Razred za društvene znanosti HAZU: +385 01 4895 169

E-mail adrese:

Družić Gordan, akademik

Redoviti članovi I. Razred za društvene znanosti

Akademske titule:

 • akademik (10.05.2012. – …)
 • doktor znanosti (1990. – …)

Funkcije u Akademiji:

 • voditelj – Odsjek za ekonomska istraživanja (2003. – …)
 • tajnik – Razred za društvene znanosti (01.01.2019. – …)
 • član Predsjedništva – Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti (01.01.2019. – …)

Članstvo u Akademiji:

 • redoviti član – Razred za društvene znanosti (10.05.2012. – …)
 • član suradnik – Razred za društvene znanosti (16.05.2002. – 10.05.2012.)

Životopis

Gordan Družić rođen je 6. svibnja 1955. godine u Šibeniku. Osnovnu školu pohađao je u Šibeniku, Splitu i Zagrebu. Nakon završetka I gimnazije upisao se na Ekonomski fakultet u Zagrebu, gdje je diplomirao 1979. godine na plansko-analitičkom smjeru.
Postdiplomski studij «Politika privrednog razvoja i metode makroekonomske analize» na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu završio je 1985. godine obranivši magistarski rad «Analiza položaja privrednih grupacija u stjecanju dohotka u društvenom sektoru privrede SRH u razdoblju 1977-82 godine».
Doktorsku disertaciju s temom «Utjecaj raspodjele na proces društvene reprodukcije u SRH – Analiza razdoblja 1977-1985(88) godine» obranio je u svibnju 1990. godine na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu.
U Odjelu za plan i analizu Ljubljanske banke – Osnovne banke Zagreb zaposlen je od 1980. do 1981. godine. Nakon završenog pripravničkog staža i položenog stručnog ispita od 1981. godine radi kao asistent u Zavodu za ekonomska istraživanja JAZU (od 1993. godine u Odsjeku za ekonomska istraživanja Zavoda za povijesna i društvena istraživanja HAZU). Za znanstvenog asistenta izabran je 1985. godine, a od 1986. do 2000. godine obnašao je dužnost upravitelja Zavoda (Odsjeka). U zvanje znanstvenog suradnika izabran je 1991. godine, višeg znanstvenog suradnika 1997. godine, znanstvenog savjetnika 2002. godine, a u znanstvenog savjetnika u trajnom zvanju 2007. godine.
Objavio je 14 knjiga, 7 samostalno i 7 u suautorstvu, 93 znanstvena i stručna članka, te obradio 61 natuknicu za «Ekonomski leksikon» (LZ «Miroslav Krleža», 1995.). Napisao je 157 natuknica Enciklopedije Hrvatske (LZ «Miroslav Krleža», 1999.-2007.), ukupno cca 8 autorskih araka.
Urednik je Ekonomske biblioteke nakladničke kuće «Golden Marketing» (2001.-2010.), član uredništva časopisa Acta Historico-Oeconomica, član uređivačkog savjeta Montenegrin Journal of Economics i član uredništva časopisa Ekonomija/Economics. U 2004. godini u izboru časopisa PROFIT proglašen je ekonomistom godine.

Za člana suradnika HAZU izabran je 2002., a za redovitog člana 2012. godine. Akademik Gordan Družić tajnik je Znanstvenog vijeća za hrvatsko gospodarstvo i ekonomska istraživanja i od 2003. voditelj Odsjeka za ekonomska istraživanja HAZU, a od 2019. i tajnik Razreda za društvene znanosti i član Predsjedništva.


Bibliografija

Knjige

 1. «Analiza položaja privrednih grana i grupacija u društvenom sektoru privrede SRH u periodu od 1971. do 1982. godine», suautor M. Škreb, Radovi Zavoda za ekonomska istraživanja, sv. 20, JAZU, Zagreb, 1985., str. 223.
 2. «Akumulativna i reproduktivna sposobnost privrede grada Zagreba u razdoblju 1978.-1983. godine», suautor Z. Stamenić, Istraživanja, sv. 5, CITRA, Zagreb, 1985., str. 250.
 3. «Analiza sekundarne raspodjele dohotka privrednih grana i grupacija društvenog sektora privrede SRH u razdoblju 1971.-1982. godine», Radovi Zavoda za ekonomska istraživanja, sv. 21, JAZU, Zagreb, 1986., str. 124.
 4. «Aktualnost markstističke teorije vrijednosti», Radovi Zavoda za ekonomska istraživanja, sv. 22, JAZU, Zagreb, 1986., str. 90.
 5. «Utjecaj raspodjele na proces društvene reprodukcije u SRH – Analiza razdoblja 1977.-1985(88) godine» (Doktorska disertacija u skraćenom i nešto izmjenjenom obliku), Radovi Zavoda za ekonomska istraživanja, sv. 26, JAZU, Zagreb, 1990., str. 126.
 6. «Utjecaj ekonomske politike na hrvatsko gospodarstvo», suautor Jakov Sirotković, Radovi Odsjeka za ekonomska istraživanja, sv. 31, HAZU i HITA-CONSULTING, Poslovna škola d.o.o., Zagreb, 1999. str. 65 – 115., (Utjecaj makroekonomskog okruženja na rezultate poslovanja poduzeća i funkcioniranje bankarskog sustava).
 7. «Kriza hrvatskog gospodarstva i ekonomska politika», Golden Marketing, Zagreb, 2001., str. 221.
 8. «Gospodarska i socijalna zbilja Hrvatske – stanje i perspektive», suatori Vladimir Veselica, Jakov Sirotković, Ivo Družić, Stjepan Bratko, Radovi Odsjeka za ekonomska istraživanja, sv. 34, HAZU i Hrvatsko društvo ekonomista, Zagreb, 2001. str. 537-651. (Dvije izgubljene dekade u ekonomskom razvoju Hrvatske – uzroci, posljedice i mogućnosti).
 9. «Hrvatska obratnica – Stanje i perspektive hrvatskoga gospodarstva», Golden marketing – Tehnička knjiga, Zagreb, 2004., str. 302.
 10. «Ekonomska politika i poduzetništvo», Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti – HITA d.d., Zagreb, 2005., str. 179.
 11. «Menadžersko-poduzetnička elita i modernizacija: Razvojna ili rentijerska elita?», suautori: Drago Čengić, Saša Poljanec-Borić, Goran Milas, Tomislav Smerić, Vojmir Franičević, Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb, 2005., str. 211-259 (Ekonomska politika i razvojni potencijal hrvatskog poduzetništva).
 12. “Doktrine ekonomske politike” (suautori: Dražen Kalogjera, Gorazd Nikić, Mladen Vedriš, Marina Kesner-Škreb, Uroš Dujšin, Domagoj Račić, Vladimir Cvijanović, Zoran Jašić, Dubravko Radošević), Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 2005, str. 45-54 (Proračunski deficit i javni dug Republike Hrvatske) i str. 239-253 (Stanje i mogući pravci izlaska iz krize).
 13. «Ideje o ekonomskoj politici (Doktrine ekonomske politike)» (suautori: Uroš Dujšin, Mladen Vedriš, Mate Babić, Aleksandar Bogunović, Vladimir Cvijanović, Tihomir Domazet, Marina Kesner-Škreb, Gorazd Nikić, Domagoj Račić, Dubravko Radošević, Marijana Ivanov i Ivan Lovrinović), Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 2006., str. 309-334 (Nužnost zaokreta ekonomske politike iz prorecesijske u razvojnu).
 14. «Ekonomska politika i poduzetništvo», Drugo, izmijenjeno i dopunjeno izdanje, HITA d.d., Zagreb, 2007., str. 202.
 15. „Croatian Economic Development and the EU“, Zagreb: Školska knjiga, Croatian Academy of Sciences and Arts, 2009., 359 str.  (monografija)

Znanstveni radovi u časopisima i zbornicima radova

 1. «Udruživanje rada i sredstava», Ekonomski pregled, br. 4-6, Zagreb, 1983., str. 239-240.
 2. «Reproduktivna sposobnost privrede Zagreba», suator Z. Stamenić, Naše teme, br. 3-4, Zagreb, 1986., str. 351-375.
 3. «Kretanje u primarnoj raspodjeli u privredi SR Hrvatske», suautor M. Škreb, Ekonomski pregled, br. 3-4, 1987., str. 129-144.
 4. «Ograničenja izvozne strategije». Objavljeno istovremeno u: Međunarodni problemi, Institut za međunarodnu politiku, Beograd 1987. i Rasprave, Konzorcijum ekonomskih instituta, br. 1, Beograd, 1987., str. 104-106.
 5. «Utjecaj raspodjele na proces društvene reprodukcije u Hrvatskoj», Suvremeni ekonomski problemi, br. 11, Zagreb, 1990., str. 185-201.
 6. «Problemi privrednog razvoja Hrvatske i Jugoslavije» (Ekonomske pretpostavke tehnološkog razvoja), Inovacijski subsistem i njegova okolina, IDIS, Zagreb 1991., str. 12-53.
 7. «Kreditiranje i subvencioniranje poljoprivrede u Republici Hrvatskoj», Ekonomski pregled, br. 1-2, Zagreb, 1995., str. 133-146.
 8. «Razvoj poduzetništva u Hrvatskoj», Restrukturiranje gospodarstva u Hrvatskoj (Međunarodna konferencija), knjiga 3, Ekonomski fakultet Zagreb, 1995., str. 51-59.
 9. «Korištenje instrumenata javnih prihoda i njihov utjecaj na moguće ciljeve ekonomske politike», Poduzetništvo br. 13/1995., HITA CONSULTING, Zagreb, str. 3-11.
 10. «Makroekonomska kretanja u gospodarstvu Hrvatske u razdoblju od 1990. do 1995. godine», Zbornik radova dvadesetog znanstvenog skupa «Susreti na dragom kamenu», Pula, 1996., str. 53-65.
 11. «Poduzetništvo u Hrvatskoj», referat na znanstvenom skupu GOSPODARSKI SUSTAV I EKONOMSKA POLITIKA HRVATSKE – STANJE I MOGUĆA RJEŠENJA koji se u organizaciji Razreda za društvene znanosti održao 29. veljače 1996. godine u Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti. Opseg 1 a.a.. Izlaganje je objavljeno u: Vjesnik Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, broj 1-3/1996., str. 41-45.
 12. «Državni proračun», Ekonomija/Economics br. 3, RIFIN, Zagreb 1998., str. 277-288.
 13. «Javni prihodi i rashodi u hrvatskom gospodarstvu», u zborniku: «Gospodarska politika – što i kako u 1998. godini», Opatijsko savjetovanje Hrvatskog društva ekonomista, Inženjerski biro, Zagreb, 1998., str. 91-108.
 14. «Fiskalna politika i njen utjecaj na kretanje u gospodarstvu», Ekonomski pregled br. 4-5, 1998., str. 381-398.
 15. «Monetarna tečajna politika i bankarski sustav», Ekonomija/Economics, godina 5, br. 2, RIFIN, Zagreb, 1998. str. 129-151.
 16. «Funkcioniranje bankarskog sustava: implikacija procesa sanacije banaka», Ekonomski pregled, br. 3-4, 1999., str. 451-478.
 17. «Ekonomski položaj privrede», u zborniku radova «Dugoročna strategija gospodarskog razvoja Hrvatske», Ekonomija/Economics, 4/99, RIFIN i HAZU, str. 687-723.
 18. «Utjecaj monetarne politike na bankarski sustav», Zbornik radova Ekonomskog fakulteta u Rijeci, godina 17 sv. 2, Rijeka, 1999., str. 31-47.
 19. «Utjecaj fiskalne politike na gospodarski razvoj Hrvatske», u zborniku radova: «Tendencije u razvoju financijske aktivnosti države», Odsjek za ekonomska istraživanja HAZU, Znanstveni skupovi, sv. 4, 2000., str. 57-75.
 20. «Ključni faktori koji su odredili stanje hrvatskog gospodarstva», Poduzetništvo br. 14/1999., HITA CONSULTING, Zagreb, str. 8-11.
 21. «Utjecaj javnih prihoda i rashoda na gospodarstvo Hrvatske», Ekonomski pregled br. 12, 1999., str. 1986-2009.
 22. «Utjecaj ekonomske politike na financijski položaj privrede i moguća rješenja», u zborniku radova: «Uvjeti i izgledi ekonomskog razvoja Hrvatske početkom 21. stoljeća», Odsjek za ekonomska istraživanja HAZU, Znanstveni skupovi, sv. 5, 2000., str. 337-386.
 23. «Financijski položaj poduzeća», u zborniku radova: Tržišna demokracija u Hrvatskoj – Stanje i perspektive, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti i CROMAR, Zagreb-Varaždin, 2000., str.129-139.
 24. «Proces pretvorbe i privatizacije», Zbornik radova Ekonomskog fakulteta u Rijeci, godina 18, sv. 2., Rijeka 2000., str. 81-98.
 25. «Politika prevladavanja krize hrvatskog gospodarstva», Ekonomija/Economics, godina 7, broj 1, 2001., str. 79-86.
 26. «Hrvatska gospodarska kriza i pravci zaokreta iz recesije u ekonomski razvoj», suautor Jakov Sirotković, u zborniku radova «Hrvatska gospodarska kriza i pravci zaokreta iz recesije u ekonomski razvoj», Ekonomija/Economics 1/2001., HAZU i RIFIN, str. 15-41.
 27. «Porezna politika», u zborniku radova: «Mijo Mirković – Hommage uz 100. obljetnicu rođenja», Prometej i Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2001., str. 338-348.
 28. «Bankarski sustav», Ekonomski pregled br. 3-4, Zagreb 2001., str. 293-313.
 29. «Ekonomska politika u 2002. i 2003. godini», Ekonomija/Economics, 2/2001, RIFIN, Zagreb, str. 503-514.
 30. «Ocjena ekonomskog razvoja Hrvatske u protekla dva desetljeća», Zbornik radova Ekonomskog fakulteta u Rijeci, godina 19, sv 1, Rijeka 2001, str. 137-151.
 31. «Da li je Hrvatskoj za ostvarivanje razvojnih ciljeva prijeko potreban strani kapital?», Ekonomija/Economics IX, 2002., 4, str. 709-728.
 32. «Bankarski sustav u RH», Zbornik radova Ekonomskog fakulteta u Rijeci – Časopis za ekonomsku teoriju i praksu, XX, 2002., 2, str. 67-90.
 33. «Restrukturiranje makroekonomske politike», Ekonomija/Economics, IX, 2002., 3, str. 563-582.
 34. «Teorija i politika ekonomskog razvoja», u zborniku radova: Stabilizacija-participacija-razvoj (međunarodna konferencija), Ekonomski fakultet, Zagreb, 2002., str. 137-159.
 35. «Polazišta, ciljevi i mogući smjerovi razvitka hrvatskoga gospodarstva», Ekonomski pregled, 54, 2003., 7-8, str. 527-546.
 36. «Polazišta, ciljevi i mogući pravci razvoja hrvatskog gospodarstva», Ekonomija/Economics. 10, 2003., I, str. 1-22.
 37. «Monetarna i tečajna politika», Ekonomija/Economics, broj 2, 2003., str. 281-298.
 38. «Gospodarska i socijalna zbilja Hrvatske», Inženjerski biro, Zagreb, 12.-14. studenog 2003., str. 117-137.
 39. «Starting Points, Objectives and Possible Lines of Development of Croatian Economy», Ekonomija/Economics. 10, 2003., 4, str. 717-740.
 40. «Proračunski deficit i javni dug Republike Hrvatske», Ekonomija/Economics, 11, 2, 2004., str. 191-205.
 41.  «Utjecaj ekonomske politike na razvoj poduzetništva u Hrvatskoj», Inženjerski biro, Zagreb, 10.-12. studenog 2004., str. 105-146.
 42. «Nužnost zaokreta ekonomske politike iz prorecesijske u razvojnu», Međunarodni znanstveni skup «Izvoz kao temelj strategije razvoja hrvatskog gospodarstva», Ekonomija/Economics, 12, 1, 2005., str. 1-35.
 43. «Nužnost radikalne promjene ekonomske politike», Povijesno društvo Rijeka, Rijeka, godina X., sv. 2, 2005., str. 237-257.
 44. «Utjecaj ekonomske politike na financijski položaj trgovačkih društava», Ekonomija/Economics, godina 12, sv. 1, 2006., str. 617-647.
 45. “Kakvu ulogu treba imati fiskalna politika u Hrvatskoj?”, suautor Sandra Krtalić, Ekonomija/Economics, godina 13, sv. 1, 2006., str. 67-83.
 46.  “Хорватин: вчера, сегодия, завтра”, МИР ПЕРЕМЕН, Ekonomski institut Ruske akademije nauka, 4, 2006., str. 42-53.
 47.  “Gospodarski razvoj Hrvatske i EU”, Ekonomija/Economics”, godina 14, sv. 1, 2007., str. 1-52.
 48. “Šteta što do svjetske krize nije došlo nekoliko godina ranije, kada su problemi hrvatskog gospodarstva bili mnogo manji”, Privredni vjesnik, godina LV, broj 3559/3560, 2008., str. 13.
 49. “The crisis should have occurred earlier”, Privredni vjesnik, Year II, 4 p., No 0049, 2008.
 50. Izravna inozemna ulaganja i ekonomski razvoj Hrvatske.  Ekonomija/Economics, 16(2), 2009, str. 373-393.
 51. Croatian Development Throughout History. Montenegrin Journal of Economics, 8, str. 157-177., 2012.
 52. Ekonomska politika i neka moguća polazišta za strategiju razvoja. Zbornik radova Iz krize u depresiju Znanstvenog skupa Krizno stanje hrvatskog gospodarstva i pravci zaokreta ekonomske politike iz prorecesijske u razvojnu, Baletić, Zvonimir ; Družić, Gordan (ur.). Znanstveni skupovi, sv. 8, Zagreb: HAZU, 2012., str. 59-68.
 53. Makroekonomska analiza hrvatskog drvnog sektora. Koautor Basarac, Martina, Zbornik radova Razvojna strategija malog nacionalnog gospodarstva u globaliziranom svijetu / Družić, Gordan ; Družić, Ivo (ur.). Znanstveni skupovi, sv. 9, HAZU i Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 2012., str. 251-279.
 54. Strategija razvoja i prirodni resursi.  Zbornik radova Razvojni potencijali hrvatskog gospodarstva, Družić, Gordan ; Družić, Ivo (ur.). Znanstveni skupovi, sv. 10., Zagreb: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2014., str. 1-17.
 55. A roadmap of actions aiming at ensuring furniture industry production growth: panel analysis. Koautor Basarac Sertić, Martina, Economic Research-Ekonomska Istraživanja, 28 (1), 2015.,  str. 572-582.
 56. Hrvatska i četvrta industrijska revolucija.  Koautor Basarac Sertić, Martina, Zbornik radova Modeli razvoja hrvatskog gospodarstva, Družić, Gordan ; Družić, Ivo (ur.). Znanstveni skupovi, sv. 11, Zagreb: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2018., str. 283-308.
 57. Bioekonomija u Europskoj uniji i Hrvatskoj.  Koautor Basarac Sertić, Martina, Conference Proceedings of the International Conference on the Economics of Decoupling (ICED), Družić, Gordan ; Gelo, Tomislav (ur.). Zagreb: Croatian Academy of Sciences and Arts ; Faculty of Economics and Business University of Zagreb, 2020., str. 385-413.

Radovi u leksikografskim izdanjima

 1. Ekonomski leksikon, LZ «Miroslav Krleža», Zagreb, 1995., napisao 61 natuknicu ukupnog opsega cca 3a.a.
 2. Enciklopedija Hrvatske, sv. 1, LZ «Miroslav Krleža», Zagreb, 1999., napisao 17 natuknica, cca 1a.a.
 3. Enciklopedija Hrvatske, sv. 2, LZ «Miroslav Krleža», Zagreb, 2000., napisao 7 natuknica, cca ½ a.a.
 4. Enciklopedija Hrvatske, sv. 3 , LZ «Miroslav Krleža», Zagreb, 2001., napisao 16 natuknica, cca ½ a.a.
 5. Enciklopedija Hrvatske, sv. 4 , LZ «Miroslav Krleža», Zagreb, 2002., napisao 12 natuknica, cca 1,5 a.a., među ostalim natuknicu Hrvatska – gospodarstvo 1 a.a.
 6. Enciklopedija Hrvatske, sv. 5 , LZ «Miroslav Krleža», Zagreb, 2003., napisao 22 natuknica, cca 1 a.a.
 7. Enciklopedija Hrvatske, sv. 6, LZ «Miroslav Krleža», Zagreb, 2004., napisao 12 natuknica, cca 1 a.a.
 8. Enciklopedija Hrvatske, sv. 7, LZ «Miroslav Krleža», Zagreb, 2005., napisao 29 natuknica, cca 1,5 a.a.
 9. Enciklopedija Hrvatske, sv. 7, LZ «Miroslav Krleža», Zagreb, 2006., napisao 18 natuknica, cca 1,5 a.a.
 10. Enciklopedija Hrvatske, sv. 8, LZ «Miroslav Krleža», Zagreb, 2007., napisao 24 natuknice, cca 1,5 a.a.
 11. Hrvatska opća enciklopedija, LZ „Miroslav Krleža“, sv. 11, Zagreb, 2008., napisao 28 natuknica
 12. Hrvatska opće enciklopedija, LZ „Miroslav Krleža“, sv. 12, Zagreb, 2008., napisao 31 natuknicu

Studije

 1. «CROATIA – Investment Recovery Project», Zagreb, studeni 1995. U suradnji s CROATEH-om izrađena studija koju je naručila Svjetska banka. Opseg teksta G. Družića iznosi 41 stranicu.
 2. «Razvojna uloga instrumenata javnih prihoda i rashoda i optimaliziranje procesa prilagodbe i harmonizacije fiskalnog sustava Hrvatske i EU-a», projekt Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, Zagreb, listopad 2003., str. 51.
 3. Studije budućnosti EU i strategija razvoja. Europski projekt-smisao, dometi, perspektive, Badovinac, Tomislav ; Lalović, Dragutin (ur.). Zagreb : Društvo “Povijest izvan mitova”, 2016., str. 153-167.

Ostali radovi (stručni, prikazi, publikacije, uredničke knjige i dr.)

 1. Prikaz knjige J. Sirotkovića «Osnovna pitanja teorije i politike ekonomskog razvoja», Vijesti JAZU, br. 11/1984., str.37.
 2.  Prikaz knjige M. Koraća «Analiza ekonomskog položaja društvenog sektora privrede republika i pokrajina u stjecanju i raspodeli dohotka», Vijesti JAZU, br. 11/1984., str. 38.
 3. Jan Tibergen: (1903.-1994.) – nekrolog, Ljetopis Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti za 1994. godinu, Zagreb, 1995., str. 504-505.
 4. «Riječ na predstavljanju knjige akademika Jakova Sirotkovića Hrvatsko gospodarstvo (privredna kretanja i ekonomska politika)», Ekonomija/Economics br. 2/1996., Rifin, Zagreb, str. 345-347.
 5. «Korištenje instrumenata javnih prihoda i njihov utjecaj na moguće ciljeve ekonomske politike», Zbornik Managment PDV-a, CROMA-CROCA, Zagreb, 1998., str. 25-33.
 6. «Država uzima sve više», «Jutarnji list» od 15.04.1998., str. 23.
 7. «Insolventnost u Hrvatskoj nezaustavljivo raste», «Jutarnji list» od 29.04.1998., str. 23.
 8. «Izmjene Zakona o trgovačkim društvima», «Jutarnji list», od 06.05.1998., str. 27.
 9. «Rashodi državnog proračuna», «Jutarnji list» od 13.05.1998., str. 27.
 10. Prikaz Zbornika radova «Današnja financijalna znanost», Pravo i porezi br. 4/1998., RRIF, Zagreb, str. 52-54.
 11. «Zemlja s tri bruto domaća proizvoda», «Poslovni tjednik» br. 2 od 21.09.1998., str. 12-13.
 12. «Poreznici za olakšice ne znaju», «Poslovni tjednik» br. 3 od 28.09.1998., str. 41.
 13. «Tajanstveni putevi proračunskog novca», «Poslovni tjednik» br. 4 od 05.10.1998., str. 41.
 14. «Hrvatsko gospodarstvo gubi ravnotežu», «Poslovni tjednik» br. 5 od 12.10.1998. str. 18-19.
 15. «Dugoročna strategija gospodarskog razvoja Hrvatske», suautor V. Stipetić, RRIF br. 7/99, Zagreb, 110-112.
 16. «Strateško planiranje ljudskih resursa», Zbornik radova «Suvremeno upravljanje ljudskim potencijalima», Hita consulting Poslovna škola, Zagreb, 2000., 5-7.
 17. «Utjecaj ekonomske politike na financijski položaj privrede i moguća rješenja», Informator br. 4858, Zagreb, 2000., str. 1-2.
 18. «Analiza utjecaja ekonomske politike na financijski položaj privrede» (I), Informator br. 4859, Zagreb, 2000., str. 8-10.
 19. «Poslovno planiranje i strateško planiranje», zbornik radova: «Planiranje i buđetiranje», HITA CONSULTING Poslovna škola, Zagreb, 12/2000., str.7-17.
 20. «Slom komunističkog gospodarskog sustava», «Vjesnik» od 22.03.2001., Podlistak «Zrcalo dvadesetog stoljeća» br. 88.
 21. «Devastacija gospodarstva u privatizaciji», «Vjesnik» od 23.03.2001., Podlistak «Zrcalo dvadesetog stoljeća», br. 89.
 22. «Mogućnosti hrvatske ekonomske i razvojne politike u sljedećoj dekadi», Informator br. 4918, Zagreb, 2001. str. 1-4.
 23. «Uloga i značaj ljudskih resursa u ekonomskom razvoju», zbornik radova: « Forum rada», HITA CONSULTING Poslovna škola, Zagreb, 6/2001, str. 5-13.
 24. «Banke kao glavni instrument pljački i devastacije hrvatskog gospodarstva», Galeb (Glasilo samostalnog sindikata ugostiteljstva i turizma) br. 31, lipanj/srpanj 2001., str. 2-4.
 25. «Što možemo očekivati od ekonomske politike RH u 2002?», Informator br. 4986, Zagreb, 2001., str. 1-3.
 26. «Mirovinska reforma novo žarište nestabilnosti», «Novi list» od 21.11.2001., Poslovni prilog, str. 2.
 27. «Rast će izvoz kapitala», Sindikalna akcija (dvotjednik Saveza samostalnih sindikata Hrvatske), broj 257/258 od 15. prosinca 2001., str. 8-9.
 28. «Ekonomska politika Vlade – završna faza demontiranja socijalne države», «Večernji list» od 07.01.2002., str. 37.
 29. «Utjecaj inozemnih ulaganja na gospodarski rast i zaposlenost u Hrvatskoj», Informator, 2002., 5078, str. 1-4
 30. “Stanje i perspektive hrvatskog gospodarstva”, Informator, broj 5146, godina LI, ISSN: 0537 6645, Zagreb, 2003., str. 1-3.
 31. «Javna i osobna potrošnja «prešišala» hrvatski BDP», «Novi list» od 4. lipnja 2003., Poslovni prilog, str. 2.
 32. «Uzroci ekonomskog fijaska Hrvatske i mogući pravci razvoja», «Profit», broj 22/23, 2003., str. 33/37.
 33. «Fiskalna politika i njen utjecaj na kretanje u gospodarstvu», Ekonomski pregled br. 4-5, 1998., str. 381-398.
 34. Prikaz knjige akademika Adolfa Dragičevića «Svjetski izazov Hrvatskoj», «Profit», 38, 2005., str. 63.
 35. «U stupici loše ekonomske politike», «Vjesnik» od 9.-10. srpnja 2005., str. 24.
 36. «Pomoć izvoznicima u povećanju PDV-a i rezanju troškova rada», «Vjesnik» od 29.-30. listopada 2005., str. 29.
 37. «Frazeri nas neće spasiti, intervju «Feral Tribuneu» od 4. studenog 2005., str. 16-18.
 38. «Porezni sustav prilagoditi gospodarstvu», «Vjesnik» od 18. studenog 2005., str. 10.
 39. Prikaz knjige akademika Adolfa Dragičevića «Dragičevićevo sagledavanje mogućnosti hrvatskog ekonomskog i društvenog razvoja», «Ekonomija/Economics», studeni 2005., str. 467-471.
 40. “Sve što nam treba jest jedna hrvatska Nokia”, “Privredni vjesnik” od 30. listopada 2006., str. 5.
 41. “Treba poticati stvaranje novih clustera”, intervju “Fokus” od 1. prosinca 2006., str. 8-9.
 42. “Promjene su nužne” u “Privrednom vjesniku” od 12. prosinca 2006., str. 13-16.
 43. «Žilavost i vitalnost hrvatskoga gospodarstva» u «Privrednom vjesniku» od 17. prosinca 2007., str. 11.
 44. «Za ravnopravnu utakmicu u EU treba nam hrvatska Nokia» u «Novom listu» od 31. prosinca 2007., str. 5.
 45. “Zablude su najskuplje” u “Privrednom vjesniku” od 17. ožujka 2008., str. 3.
 46. “Zabrinjavajući inozemni dug Hrvatske Preispitati ekonomsku politiku” od 1. travnja 2008., str. 6.
 47. Nekrolog “Ivo Perišin (1925.-2008.)”, Ljetopis za godinu 2008., knjiga 112, HAZU, Zagreb 2009., str. 715-718.
 48. „Nužnost zaokreta ekonomske politike iz prorecesijske u razvojnu“. Zagreb: Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2009., obrazovni materijal.
 49. Ivo Perišin : 1925.-2008., urednik Gordan Družić, Spomenica preminulim akademicima; sv. 151, Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Razred za društvene znanosti, 2009.
 50. „Nužnost zaokreta ekonomske politike iz prorecesijske u razvojnu“.  John M. Keynes i hrvatska ekonomska misao, Baletić, Zvonimir ; Medić, Đuro Š. (ur.). Zagreb: Ekonomski fakultet, 2010., str. 353-360.
 51. Hrvatska jučer, danas, sutra, zbirka radova za pripremu nastave i ispita iz izbornog kolegija Politička ekonomija posttranzicijskih zemalja, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 15. travnja 2010., str. 124-138.
 52. Arheologija u Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti / Nenad Cambi. Uredio Gordan Družić. Zagreb: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Razred za društvene znanosti, 2018. – 75 str. : ilustr. ; 21 cm. – (Predavanja održana u Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti ; sv. 89).
 53. Vladimir Stipetić : 1928.-2017.,uredio Gordan Družić, Spomenica preminulim akademicima ; sv. 223, Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Razred za društvene znanosti, 2019.
 54. Govor na komemorativnoj sjednici, U: Spomenica preminulim akademicima, Vladimir Stipetić 1928.-217., sv. 223, str. 9-12, Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Razred za društvene znanosti, 2019.
 55. Nenad Vekarić: 1955.-2018., uredili Gordan Družić; Nella Lonza, Spomenica preminulima akademicima. ; sv. 231, Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Razred za društvene znanosti, 2019.
 56. Svjetski financijski vrtlog – 30 godina poslije : zbornik radova. Znanstveni skup povodom 10. godišnjice smrti akademika Ive Perišina održanog 5. prosinca 2018. u Zagrebu ; [glavni urednici Gordan Družić, Ivan Lovrinović], Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti : Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2019
 57. Održivost javnih financija na putu u monetarnu uniju. Zbornik radova znanstvenog skupa održanog 13. ožujka 2020. u Zagrebu ; [glavni urednici Gordan Družić, Hrvoje Šimović], Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Odsjek za ekonomska istraživanja : Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2020.