Cambi Nenad, akademik

Redoviti članovi I. Razred za društvene znanosti
Cambi Nenad

Datum rođenja:

 • 21.02.1937

Mjesto rođenja:

 • Split

Adrese:

 • Odjel za arheologiju Sveučilište u Zadru, Obala Kralja Petra Krešimira IV, 2, 23000 Zadar

Telefoni:

 • Razred za društvene znanosti HAZU: +385 01 4895 169

E-mail adrese:

Cambi Nenad, akademik

Redoviti članovi I. Razred za društvene znanosti

Akademske titule:

 • akademik (16.05.2002. – …)
 • doktor znanosti (1975. – …)

Institucije:

 • redoviti profesor u miru – Filozofski fakultet u Zadru, Odjel za arheologiju
 • professor emeritus – Sveučilište u Zadru (2008. – …)

Funkcije u Akademiji:

 • voditelj – Zavod za povijesne znanosti u Zadru (05.11.2020. – …)
 • voditelj – Zavod za povijesne znanosti u Zadru (01.12.2016. – 05.11.2020.)

Članstvo u Akademiji:

 • redoviti član – Razred za društvene znanosti (16.05.2002. – …)
 • član suradnik – Razred za društvene znanosti (03.12.1992. – 16.05.2002.)

Životopis

Nenad Cambi rođen je 21. veljače 1937.god. u Splitu. Osnovnu školu i Klasičnu gimnaziju završio u Splitu. Diplomirao (1962.), magistrirao (1973.) i doktorirao na Filozofskom fakultetu u Zagrebu (1975). Radio kao kustos, viši kustos Arheološkog muzeja u Splitu. Od 1976.god. je honorarni docent, te od 1981.god. honorarni izvanredni profesor na Filozofskom fakultetu u Zadru. Od 1980. do 1982. ravnatelj Arheološkog muzeja u Splitu. 1. prosinca 1982.god. zasniva stali radni odnos s Filozofskim fakultetom u Zadru u zvanju izvanrednog profesora. Godine 1986. izabran je za r.edovnog profesora. Reizabran za redovnog profesora 1990. U trajno zvanje redovnog profesora izabran godine 1997. Na Sveučilištu u Zadru (ex Filozofski fakultet u Zadru) predaje predmete: Klasična arheologija i Starokršćanska arheologija. Umirovljen je 1. listopada 2007. Vrlo brzo izabran je u zvanje professor emeritus. Poslije umirovljenja na Sveučilištu u Zadru vodi poslijediplomski doktorski studij “Arheologija istočne obale Jadrana”). Na studiju povijesti u sklopu Odijela humanističkih studija Splitskog sveučilišta predavao  izborne kolegije “Poganstvo i kršćanstvo na kraju antike” te “Republika i carstvo”. Na reformiranom studiju povijesti na Filozofskom fakultetu u Splitu predaje kolegije “Antički grad na Jadranu” i “Rimski carevi i carski kult”
Predavao na raznim poslijediplomskim studijima u zemlji i inozemstvu (Dubrovnik, Zagreb-arheologija i povijest umjetnosti, Zagreb Hrvatski studiji, Zadar-arheologija, Split-zaštita spomenika kulture, Ljubljana, Macerata, Rim II (Torr Vergata), Bordeaux, Marburg/Lahn). Predavao različite kolegije.
Primio je godišnju nagradu grada Splita 1980. (za kulturu) i godišnju nagradu grada Splita za godinu 1994. (za znanost). Godišnje nagrade za znanost lista Slobodna Dalmacija za godine 1988. i 2002. (nagrada Kruno Prijatelj) te godišnju nagradu Matice Hrvatske za zananost (Oton Kučera) za godinu 2002. Iste godine dobio i godišnju nagradu Hrvatskog arheolokog društva Zagrebu (Josip Brunšmid) koju je dobio i 2018. Nagrada J.J. Strossmayer za humanističke znanosti dodijeljena mu je za 2005. Godine 2008. sa skupinom autora (M. Dizdar, R. Matijašić, B. Kuntić Makvić, M. Zaninović, M. Miličević, M. Sanader i N. Cambi, urednica M. Sanader) dobio nagradu INE za knjigu “Kroatien in der Antike”, Mainz 2007. Dobio i nagradu Frane Bulić Hrvatskog arheološkog društva 2009. za životno djelo. Nagradu za životno djelo grada Splita dobio godine 2010.
Član je Hrvatskog arheološkog društva, Centra za balkanološka ispitivanja akademije znanosti i umjetnosti Republike BiH (Sarajevo), dopisni je član Deutsches Archäologisches Institut (Berlin), dopisni član Pontificia Commissione di Archeologia Sacra (Vatikan), redovni član Centro di studi per l’ archeologia dell’ Adriatico Ravenna-Italija. Član suradnik Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti (Zagreb) je od 1992. 16. svibnja godine 2002., izabran za redovnog član u I. razredu (Razred za društvene znanosti). Bio je predsjednik Nacionalnog odbora XIII. Međunarodnoga kongresa za starokršćansku arheologiju (Split-Poreč) godine 1994. Otada je član Commitato promotore dei Congressi internazionali per l’ arheologia Crisatiana sa sjedištem u Vatikanu koji se brine za održavanje kongresa za starokršćansku arheologiju.
Bio je član Nacionalnog vijeća za znanost Ministarstva znanosti Republike Hrvatske. Bio je i član Nacionalnog vijeća za kulturna dobra Ministarstva kulture Republike Hrvatske. Do 1. siječnja 2009. bio je član je Nacionalnog vijeća za visoko obrazovanje Republike Hrvatske (u procesu provedbe tzv. “Bolonjskog procesa”).
Suradnik je najstarijeg projekta Njemačkog arheološkog instituta u Berlinu Corpus der antiken Sarkophagreliefs. Sudjelovao je na brojnim međunarodnim skupovima koje je organizirao Njemački arheološki institut u Berlinu.
Sudjelovao na više od stotinu domaćih i međunarodnih znanstvenih skupova s referatima od kojih je najveći dio tiskan. Osobno je organizirao više znanstvenih skupova te bio urednikom njihovih zbornika.
Sudjelovao kao suradnik i voditelj na brojnim terenskim (kopnenim i podmorskim istraživanjima). Najvažnija terenska istraživanja: Salona, Narona, Asseria, Burnum, Zmijavci kod Imotskog. Jedan je od pionira podmorske arheologije u Hrvatskoj. Najvažnije podmorska istraživanja zaštitnog karaktera uvala Vela Svitnja i uvala Špinut u Splitu te druga rekognosciranja zaštitno-znanstvenog karaktera.
Sudjelovao je u povjerenstvu za praćenje konzervatorskih radova na brončanom kipu Čistača strigila nađenog u vodama Malog Lošinja. Savjetnik je pri konzervatorskoj obradi mramornih sarkofaga nađenih u Saloni pri izradi temelja Mosta Franje Tuđmana.
Voditelj je arheoloških istraživanja i konzervacije amfiteatra i okolnih popratnih zgrada vojnog karaktera te voditelj postave Muzeja i istraživačkog centra (dovršeno) pri Nacionalnom parku u Puljanima kod Burnuma. Suvoditelj je projekta istraživanja nedestruktivne arheologije koji se provodi u Burnumu s Univerzitetom u Bologni.
Područje znanstvenih aktivnosti: klasična arheologija (antička skulptura, religija i arhitektura) i starokršćanska arheologija (arhitektura i skulptura te sitna umjetnost). U posljednje doba intenzivno se bavi poviješću kasne antike, osobito razdobljem tetrarhije (Dioklecijan i sudrugovi).
Napisao 18 monografija i oko 400 znanstvenih i stručnih radova, osim toga izradio je brojne recenzije i enciklopedijske jedinice u domaćim i svjetskim enciklopedijama te novinski članci. U izdanjima HAZU (nekoliko brojeva časopisa Arheološki radovi i rasprave, te Rad Razreda za društvene znanosti), a u knjižici predavanja održanih u HAZU tiskao je monografiju: “Je li Dioklecijan, utemeljitelj Splita, trebao bolje proći u projektu uređenja   Splitske rive”, Zagreb 2009.
Uredio je Spomenicu posvećenu preminulom akademiku Mati Suiću, redovitom članu Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, Zagreb 2004., kao i  Spomenicu posvećenu preminulom akademiku Ivi Petrinoviću,  Zagreb 2014.
Voditelj je znanstvenog projekta pri Ministarstvu znanosti i tehnologije pod naslovom “Istraživanja antičkog graditeljstva i umjetnosti u Dalmaciji” (šifra 269-269868-0919) u kojem sudjeluje veći broj istraživača.
Kao mentor vodi brojne magistarske i doktorske radnje. Do sada je bio voditelj 20 doktorskih i 14 magistarskih radova.
Predsjednik je Književnog kruga u Splitu od 1992. godine. koji se bavi kulturnim i znanstvenim te izdavačkim radom (izdane su brojne znanstvene knjige iz područja književnosti, komparativne književnosti, povijesti, povijesti umjetnosti i arheologije). Odlikovan je redom Danice hrvatske s likom Marka Marulića.

Podaci poslije izbora u HAZU godine 2002.:

 • Nastavak rada kao predsjednika Književnog kruga (već 20 godina). U Književnom krugu voditelj je godišnje znanstveno-kulturne manifestacije Knjiga Mediterana u okviru koje su redovno dva znansstvena simpozija.
 • Sudjelovao na 15 raznih znanstvenih skupova (vidi bibliografiju). Osim toga još nekoliko znanstvenih referata je spremno za tisak.
 • Kao predsjednik i glavni organizator znanstvenih skupova i kongresa: “Dioklecijan, tetrarhija i Dioklecijanova palača o 1700. obljetnici postojanja, Dioklecijan, tetrarhija i Dioklecijanova palača o 1700. obljetnici postojanja (Diokletian, Tetrarchy and Diocletian’s Palace on the 1700th Anniversary of Existence, Zbornik radova s međunarodnog simpozija održanog od 18. do 22. rujna 2005. u Splitu, Proceedings of the International Conference Held in Spit from September 18th to 22nd 2005 (tiskan 2009.)”. Vidi bibliografija.
 • S Guntramom Kochom glavni organizator i predsjednik skupa „Roman Funerary Art in South Eastern Europe, uvodni referat: „Development of the Roman Funerary Art from Western Illyricum“ (još netiskano)
 • Uvodni referat na XVII međunarodnom skupu ROMEC (Roman Military Equipment) u Zagrebu (svibanj 2010.). Refrat: „Roman Military Tropaea in Illyricum“ (još netiskan).
 • Uvodni referat na XII CRPA (Conference on Roman Provincial Art) u Puli svibanj 2011.). Naslov referata: “Roman Sculpture from Illyricum (Dalmatia and Istria). Import and Local Production. A Survey“ (još netiskan).
 • U HAZU: glavni urednik zbornika Arheoloških radova i rasprava (izdanje Odjela za arheologiju HAZU) te član uredništva časopisa Rad Razreda za društvene znanosti
  • Uredio spomenicu u čast preminulom akademiku Mati Suiću (tiskano 2004.).
  • Uredio spomenicu u čast preminulom akademiku Ivi Petrinoviću (tiskano 2014.).
  • Poslije izbora objavio
   • 6 knjiga i monografija
   • 18 priloga u knjigama i zbornicima
   • 30 znanstvenih radova
   • 17 referata na domaćim i međunarodnim skupovima
 • Kao mentor vodio 8 doktoranada nakon izbora (D. Maršić, M. Kolega, M. Ilkić, M. Glavičić, S. Gluščević, A. Busuladžić,  M. Brajčić, I. Borzić) koji su svi obranili svoje doktorate. Prije izbora u HAZU vodio 5 doktoranada (Ž. Miletić, A. Škegro, B. Matulić, B. Kirigin, M. Buzov). U ovome trenutku vodi još 6 doktoranada (V. Jović, I. Kamenjarin, Boris Čargo, Nikolina Uroda, Maja Bilić te Vendi Jukić Buča). Doktorandi imaju prijavljene radnje po predbolonjskom sustavu. Dvije vodi po bolonjskom sustavu (V. Jović i I. Kamenjarin).  Vodio i dva magisterija (A. Kilić i N. Uroda). Magisterije i doktorate vodio na Zagrebačkon Filozofskom fakultetu, kao i na Sveučilištu u Zadru.
 • Nema podataka u sudjelovanju u komisijama za obranu doktorata i magisterija (gruba procjena preko 30).
 • Poslije izbora u HAZU bio član Nacionalnog Vijeća za visoko školstvo (2006. do 1. 1. 2010.). Prije izbora u HAZU bio član Nacionalnog vijeća za kulturna dobra i član Nacinalnog vijeća za znanost.

Bibliografija

1. Knjige – monografije/Books – Monographs

1970.

 1. Priručnik za hidroarheološka istraživanja : namijenjen roniocima ronilačkih organizacija, predstavnicima organa unutrašnjih poslova i lučkih kapetnija. Zagreb, Republički zavod za zaštitu spomenika kulture, 1970. 29 cm [5] 75 str.

1972.

 1. Kasnoantička nadgrobna plastika u Dalmaciji : magistarski rad. Zagreb, Filozofski fakultet, 1972.

Napomena: Nije bilo moguće doći do materijalnih podataka magistarskog rada.

1974.

 1. Starokršćanska bazilika i benediktinski samostan u Stobreču. Split, Arheološki muzej u Splitu-Zavod za zaštitu spomenika kulture Split, 1974. 32 cm 18 str., 8 tabl. 13 sl. (Dokumentacija graditeljskog nasljeđa).

1975.

 1. Sarkofazi na istočnoj jadranskoj obali (III-VII st.n.e.) : doktorska disertacija. Zagreb, Filozofski fakultet, 1975. 31 cm 5, XIII, 636 str.
 2. Provenat du musée archélogique = from the archaeological museum = Iz arheološkog muzeja. Split, Arheološki muzej, 1979. 20 cm [8] str.

Koautor Željko Rapanić.

1988.

 1. Atički sarkofazi u Dalmaciji. Split, Književni krug, 1988. 24 cm 201 str., 32 tab. (Biblioteka znanstvenih djela ; 27)

1990.

 1. Antički portret u Dalmaciji i Istri : izložba. Zadar, Arheološki muzej, 1990. 24 cm 47 str. (Katalozi ; 4)

Koautor Marija Kolega

1991.

 1. Antički portret u Hrvatskoj. Zagreb, Nakladni zavod Matice Hrvatske, 1991. 20 cm 191 str., 126 sl. (Knjižnica Studije, monografije, kritike)

1994.

 1. Sarkofag Dobroga pastira iz Salone i njegova grupa = Good Shepherd and Its Group. Split, Arheološki muzej, 1994. 29 cm 107 str., 58 sl.

1997.

 1. Diocletian (the Person and Personality) and his Palace. Zagreb-Split, Croatian P. E. N. centre, 1997. 20 cm 83 str.

1999.

 1.  Starokršćanska bazilika u Zmijavcima. Split – Zmijavci, Zbornik Kačić – Poglavarstvo Općine, 1999. 25 cm 156 str., Ilustr. + 3 priloga (Knjižnica Zbornika Kačić: monografije, dokumenti, građa: 31)

Koautori: Anita Gamulin, Snježana Tonković.

2000.

 1. Imago animi : antički portret u Hrvatskoj. Split, Književni krug, 2000. 23 cm 441 str. ilustr. + 195 tabla. (Biblioteka Knjiga Mediterana ; 23)

2002.

 1. Antika. Zagreb, Naklada Ljevak, 2002. 28 cm 397 str., ilustr. (Povijest umjetnosti u Hrvatskoj ; 2)

2005.

 1. Lucije Cecilije Firmijan LaktancijeO smrtima progonitelja. Proslov, predgovor, bilješke i kazalo Nenad Cambi. Prijevod Nenad Cambi i Bratislav Lučin. Split, Književni krug, 2005. 21 cm 201 str. Ilustr. (Biblioteka Knjiga Mediterana ; 36)
 2. Kiparstvo rimske Dalmacije. Split, Književni krug, 2005. 27 cm 283 str., ilustr. (Biblioteka Knjiga Mediterana ; 38)

2009.

 1. Je li Dioklecijan, utemeljitelj Splita, trebao bolje proći u projektu uređenja splitske rive godine 2006./2007. Zagreb, HAZU, Razred za društvene znanosti, 2009. 20 cm 72 str., 38 sl.

Napomena: Predavanja održana u Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti, dana 20. lipnja 2007. godine.

2010.

 1. Sarkofazi lokalne produkcije u rimskoj Dalmaciji : (od II. do IV. Stoljeća) = Die Sarkophage der lokalen Werkstätten im römischen Dalmatien : (2. bis 4. Jh. n. CHr.). Split, Književni krug, 2010. 26 cm 327 str., ilustr. (Biblioteka Knjiga Mediterana ; 60)

2012.

 1.  Povijest antičke umjetnosti : odabrani ulomci iz XXXIII., XXXIV., i XXXVI iz knjige Prirodoslovlja. Bilješke i objašnjenja Nenad Cambi. Prijevod Uroš Pasini i Ante Podrug Knjige Prirodoslovlja. Split, Književni krug, 2012. 23 cm 378 str. ilustr. (Biblioteka Knjiga Mediterane ; 70)

2014.

 1. Arheološka zbirka Burnum. Autori Igor Borzić, [et al.] Šibenik, Javna ustanova “Nacionalni park Krka”, 2014. 31cm 291 str. ilustr. (Burnum: katalozi i monografije; 6)

Napomena: Nenad Cambi jedan od koautora.

2015.

 1. Izbor iz djela. Branimir Gabričević ; priredio i uvodom popratio Nenad Cambi. Split, Književni krug, 2015. 24 cm 666 str. ilustr. (Biblioteka Knjiga Mediterana; 83)

2016.

 1. Antička baština na novčanicama mediteranskih zemalja = The Legacy of Antiquity on the Banknotes of the Mediterranean Countries. Autori Nenad Cambi, [et al.] Šibenik, Javna ustanova “Nacionalni park Krka”, 2016. 25×30 cm 396 str., ilustr.

Napomena: Nenad Cambi jedan od koautora.

 1. The Burnum: archaeologcial collection. Autori Igor Borzić, [et al.] Drniš, City Museum; Šibenik, Publik Institution of Krka National Park, 2016. 31 cm 304 str.; ilustr. (Burnim catalogues and monographs, 9)

Napomena: Nenad Cambi jedan od koautora.

 1. Dioklecijan: vir prudens, moratus callide et subtilis ili inventor scelerum et machinator imnium malorum: povijesne kontrovrze i današnje dileme = Diocletian: vir prudens, moratus callide et subtilis or inventor scelerum et machinator omnium malroum: historical controversies and current dilemmas. Split, Književni krug; Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu, 2016. 24 cm 315 str., [24 str. s tablama u bojama] (Biblioteka Knjga Mediterana, 91)

2017.

 1. Archäologische sammlung Burnum. [Autoren Igor Borzić … [et al.] ; Fotografien Stanko Ferić … [et al.] ; Zeichnungen Svjetlana Olujić Tomaić ; Übersetzung Domagoj Tončinić]. Šibenik, Javna ustanova “Nacionalni park Krka”, 2017. 31 cm 285 str., ilustr.  (Burnum : Kataloge und Monographien ; 6)

Napomena: Nenad Cambi jedan od koautora.

 1. Dioklecijanov lik : između realnosti i transcendencije : artistički, ikonografski i sociološki aspekti = The image of Diocletian : between reality and transcendence : artistic, iconographic and sociological aspects. [Prijevod na engleski jezik Graham McMaster]. Split, Književni krug, 2017. 24 cm 247 str., [72] str. s tablama (pretežno u bojama), (Biblioteka  Knjiga Mediterana ; 98)

2018.

 1. Arheologija u Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti. Zagreb, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 2018. 21 cm 75 str., ilust. (Predavanja održana u Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti ; sv. 89)

2020.

27. Umjetnost antike u hrvatskim krajevima, Split-Zagreb, Književni krug, Institut za povijest umjetnosti, 2020. 27 cm 588 str., ilust.  (Biblioteka Knjiga Mediterana; 111, Studije i monografije, knj.; 55)

 

2. Prilozi u knjigama i zbornicima / Contribution in books or proceedings

1972.

 1. Lapidarij i vitrine. U: Arheološki muzej u Splitu. Vodič. Split 1972. str. 7-42.

1973.

 1.  Portico and cases. U: Guide to the Archaeological Museum at Split. Split 1973. str. 37-42.

1974.

 1. Podmorsko arheološka istraživanja u svijetu. (Kratak pregled razvoja i rezultata). U: D. Vrsalović. Istraživanja i zaštita podmorskih arheoloških spomenika u SR Hrvatskoj. Zagreb 1974. str. 211-245.

1977.

 1. Jugoslawien. U: B. Brenk. Spätantike und frühes Christentum P.o.: Propyläen Kunstgeschichte. Supplementband I, Berlin 1977. str. 301-310, ilustr.

1979.

 1. <Kataloške jedinice:> 13. Dionis – statua; 28. Silvan i Nimfe – reljef; 64. Portret grčkog dramatičara Eshila; 65. Portret grčkog dramatičara Euripida; 72. Mit o Hipolitu i Fedri na sarkofagu; 73. Prikaz mita o Hipolitu i Fedri – kameni reljef; 142. Ženske figure u igri – kameni reljef; 170. Antičko pozorište u Saloni); 171. Antičko pozorište na Visu; 188. Tragične maske na rimskom sarkofagu; 192. Tragična maska kao ukrasni element; 551-556.Urna gladijatora; 559-565. Urna gladijatora; 557 Kalup za izbivanje natpisa; 558. Natpis koji se odnosi na organizaciju igara; 607.Natpis koji se odnosi na organizaciju igara U: Antički teatar na tlu Jugoslavije. Novi Sad 1979. str. 81, 87, 101, 104, 125, 139, 140, 155, 156, 263-271, 289-290.

1980.

 1. Antički izvori o Naroni. U: Dolina rijeke Neretve od prethistorije do ranog srednjeg vijeka. Split 1980. str. 279-283. (Izdanja Hrvatskog arheološkog društva; 5)
  Koautor: U. Pasini
 2. Jupiter Amon na dva spomenika iz Arheološkog muzeja u Splitu. Summary. U: Gunjačin zbornik, Zagreb 1980. str. 43-50.
 3. Stela pomorskog centuriona Likeja u Osoru. U: Pomorstvo Lošinja i Cresa: u povodu sto dvadeset pete obljetnice uspostavljanja Pomorske škole u Malom Lošinju. Mali Lošinj 1980. str. 151-155. (Otočki ljetopis Cres-Lošinj; 3)

1984.

 1. Predgovor: Frane Bulić život i djelo. U: Frane BulićIzabrani spisi. Split, Književni krug, 1984. str. 7-52.
 2. Pogovor. U: Frane BulićIzabrani spisi. Split, Književni krug, 1984. str. 629-642.

1987.

 1. Rimski portret. U: Antički portret u Jugoslaviji. Beograd 1987. str. 45-59.
 2. Roman Portraiture. U: Antički portret u Jugoslaviji. Beograd 1987. str. 61-78.
 3. Rimski portret. U: Antički portret u Jugoslaviji. Beograd 1987. str. 81-86.

Napomena: Sažetak na slovenskom.

 1. Rimski portret. U: Antički portret u Jugoslaviji. Beograd 1987. str. 89-92.

Napomena: Sažetak na makedonskom.

 1. <kataloške jedinice:=””>9. Dio nadgrobnog reljefa = Part of a sepulchral relief; 34. Glava Oktavijana = Head of Octavianus; 36. Glava starijeg muškarca = Head of an elderly man; 46. Fragment stele s likom starijeg muškarca = Fragment of a stela with head of an elderly man Local limestone; 47. Fragment stele s likom starije žene = Fragment of a stele with the head of an elderly woman; 48. Glava – telamon Aleksandra Velikog = Head-telamon of Alexander the Great; 54. Glava Druza Mlađeg = Head of Drusus Junior; 55. Glava Nerona Julija Cezara = Head od Nero Julius Caesar; 57. Glava Druza Julija Cezara = Head of Drusus Julius Caesar; 61. Glava starijeg muškarca = Head of an elderly man; 62. Glava mlađeg muškarca = Head of a young man; 63. Glava mlađeg muškarca = Head of a young man; 66. Glava žene sa velom = Head of a woman with a veil; 68. Glava žene = Female head; 81. Glava Vespazijana = Head of Vespasianus; Glava starijeg pjesnika ili filozofa = Head of an elderly poet or philosopher; 105. Monumentalna glava Trajana = Monumental head of Trajan; 109. Glava – telamon = Head – telamon; 118. Fragment stele sa likom mladog muškarca = Fragment of a stela with the figure of a young man; 137. Bista cara = Bust of an emperor; 140. Glava mlađeg muškarca = Head of a young man; 141. Glava Eshila (?) = Head of Aeschylus; 148. Dvostruka herma = Double herm; 149. Fragment stele = Fragment of a stela; 151. Glava Faustine Mlađe = Head of Faustina Junior; 209. Fragment monumentalne glave = Fragment of a monumental head; 210. Glava žene = Female head; 211. Glava djevojke = Head of a girl; 227. Glava kasnoantičkog cara = Head of a late classical emperor; 230. Stela Julije Valerije = Stela of Julia Valeria; U: Antički portret u Jugoslaviji. Beograd 1987. str.128, 140, 141, 146, 147, 151-153, 155, 156, 158-159, 164, 166, 176, 179, 184, 193-195, 198-200, 228, 229, 236, 237.</kataloške>

1988.

 1. Zum römischen Porträt. U: Antike Porträts aus Jugoslawien. Frankfurt 1988. str. 21-31, ilustr.
 2. <kataloške jedinice:=””>9. Teil eines Grabreliefs (nicht ausgestellt); 34. Kopf Oktavians; 36. Kopf eines älteren Mannes; 46. Fragment einer Grabstele mit dem Kopf eines älteren Mannes; 47. Fragment einer Hrabstele mit dem Kopf einter älteren Frau; 48. Kopf – Telamon Alexanders d. Gr.; 54. Kopf von Drusus dem Jüngeren; 55. Kopf des jungen Nero Iulius Caesar; 57. Kopf von Drusus Iulius Caesar: 61. Kopf eines älteren Mannes; 62. Kopf eines jungen Mannes; 63. Kopf eines jungen Mannes; 66. Kopf einer Frau mit Schleier; 67. Stelenfragment mit Frauenkopf; 68. Kopf einer Frau; 81. Kopf Vespasians; 86. Kopf eines Dichters oder Philosophen in fortgeschrittenem Alter; 105. Überlebensgrosser Kopf Traians; 109. Kopf-Telamon; 118. Fragment einer Grabstele mit dem Bildnis eines Jünglings; 137. Büste eines römischen Kaisers; 140. Kopf eines jungen Mannes; 141. Kopf des Aischylos(?); 148. Doppelherme; 149. Fragment einer Grabstele; 151. Kopf Faustinas der Jüngeren; 209. Fragment eines überlebensgrossen Kopfes; 210. Kopf einer Frau; 211. Kopf eines Mädchens; 227. Kopf eines kaisers der spätklassischen Zeit; 230. Grabstele der Iulia Valeria; U: Antike Porträts aus Jugoslawien. Frankfurt 1988. str. 44, 58, 59, 64, 65, 66, 71, 72, 73, 76- 78, 81-83, 89, 92, 106, 111, 119, 130, 133, 134, 138-142, 183,184, 194, 198.</kataloške>

1989.

 1. El retrat Roma. U: Retrats antics a Jugoslavia. Barcelona 1989. str. 27-59, ilustr.
 2. <kataloške jedinice:=””>9. Fragment d’un relleu funerari; 150. Cap d’Octavià; 152. Cap d’un home gran; 153. Fragment d’una estela amb el cap d’un ancià; 154. Cap de dona amb vel; 155. Cap de Drus Júnior; 156. Cap de Neró Jul Cèsar; 158. Cap de Drus Jul Cèsar; 159. Fragment d’una estela amb el cap d’una anciana; 161. Fragment d’una estela emb un cap femení; 163. Cap femení; 166. Cap d’un ancià; 167. Cap d’un home jove; 168. Cap d’un Jove; 169. Retrat de Vespasià; 172. Cap monumental de Trajà; 175. Fragment d’una estela amb la figura d’un jove; 177. Cap – Telamó d’Alexandre Magne; 178. Cap – Telamó; 182. Cap d’un jove; 184. Fragment d’una estela; 186. Herma doble; 188. Cap de Faustina la Jove; 191. Cap d’Èsquil (?); 195. Cap femení; 196. Fragment d’un cap monumental; 197. Cap d’una jove; 200. Estela de Júlia Valèria; 201. Cap d’un emperador de l’antiguitat tardana U: Retrats antics a Jugoslavia. Barcelona 1989. str. 78, 120-129,131-134, 136-138.</kataloške>
 3. El retrato romano. U: Retratos antiguos en Yugoslavia. Barcelona 1989. str. 27-59, ilustr.
 4. <kataloške jedinice:=””>U: 9. Fragmento de un relieve funerario; 150. Cabeza de Octaviano; 152. Cabez de un hombre mayor; 153. Fragmento de una estela con la cabeza de un anciano; 154. Cabeza de mujer con un velo; 155. Cabeza de Druso junior; 156. Cabeza de Nerón Julio César; 158. Cabeza de Druso Julio César; 159. Fragmento de una estela con la cabeza de una anciana; 161. Fragmento de una estela con una cabeza femenina; 163. Cabeza femenina; 166. Cabeza de un anciano; 167. Cabeza de un joven; 168. Cabeza de un joven: 169. Retrato de Vespasiano; 172. Cabeza monumental de Trajano;  175. Fragmento de una estela con la figura de un joven; 177. Cabeza – Telamón de Alejando Magno; 178. Cabeza – Telamón; 182. Cabeza de un joven; 184. Fragmento de una estela; 186. Herma doble; 188. Cabeza de Faustina la Joven; 191. Cabeza de Esquilo (?); 195. Cabeza femenina; 196. Fragmento de una cabeza monumental; 197. Cabeza de una joven; 200. Estela de Julia Valeria; 201. Cabeza de un emperador de la antigüedad tardía. U: Retratos antiguos en Yugoslavia. Barcelona 1989. str. 78, 120-129, 131-134, 136-138.</kataloške>
 5. Odabrali i uredili Nenad Cambi i T. Marasović. U: Eynar Dyggve. Izabrani spisi. Split 1989. str.191
 6. Pauzanija i klasična arheologija. U: Pauzanija. Vodič po Heladi (prijevod U. Pasini). Split 1989. str. 655-662.

1990.

 1.  Lapidarium an Vitrinen. U: Archaeologisches Museum Split : Fuehrer. Split 1990. str. 37-42.
 2. Školovanje u antičkoj Dalmaciji. U: 290 godina Klasične gimnazije u Splitu 1700-1990. Split 1990. str. 401-415.

1991.

 1. Amfore kasnorepublikanskog doba i njihova produkcija u Dalmaciji. U: Zbornik radova posvećenih akademiku Alojzu Bencu. Sarajevo 1991. str. 55-65.
 2. Uvod U: Antička Salona, (Ur. Nenad Cambi.). Split 1991. str.7-36.
 3. Pogovor. U: Antička Salona, (Ur. Nenad Cambi.). Split 1991. str. 445-507.

1992.

 1. Frammento di sarcofago paleocristiano nel convento dei francescani “in ripa maris” a Split. U: Memoriam Sanctorum venerantesMiscellanea in onore di monsignor Victor Saxer.  Roma 1992 str. 97-109, ilustr.
 2. Rekonstrukcija atičkog sarkofaga s prikazom lova Budimpešta-Split. U: Der attische Jagdsarkophag = Atički sarkofag s prikazom lova Budapest – Split. Split 1992. str. 51-60.

1993.

 1. Riječ na otvorenju pete Knjige Mediterana. U: Knjiga Mediterana 1993. : predavanja. Split 1993. str. 3-5.

1994.

 1. Dioklecijanova palača i Dioklecijan (lik i ličnost). U: Dioklecijanova palača : katalog izložbe. Split 1994. str. 11-27
 2. Il motivo di Giona gettato nel mare. U: Historiam pictura refert. Miscellanea in onore di padre Alejandro Recio Vegazones O.F.M. Roma 1994. str. 81-96, ilustr.
 3. Izbor literature o Dioklecijanovoj palači u Splitu. U: Dioklecijanova palača : katalog izložbe. Split 1994. str. 69-71.
 4. Dodatak knjizi.Stjepan Antoljak. Pregled hrvatske povijesti. 2. izd. Split 1994. str. 192-203.

Napomena: Nenad Cambi jedan od koautora.

1995.

 1. On the Dedication of the Prostyle Temple of the Diocletian’s Palace in Split. U: Orbis romanus christianusque ab Diocletiani aetate usque ad Heraclium : Traveaux sur l Antichite Tardive rassembles autour des recherches de Noel Duval, Paris 1995. str. 253-264, ilustr.

1996.

 1. Od Salone do Splita. U: Živjeti u Splitu. Split 1996. str. 14-16.
 2. Pogovor. U: Eynar Dyggve. Povijest salonitanskog kršćanstva. Split 1996. str. 135-166.

1997.

 1. Umjesto predgovora. U: Emilio Marin. Ave Narona. Zagreb 1997. str. 5-9.
 2. Pogovor. U: Mate Suić. Odabrani radovi iz starije povijesti Hrvatske. Zadar 1997. str. 835-848.

1998.

 1. Lov kao MEΓA HΘOΣ I MEΓEΘΣ (Virtus et Dignitas) antičke carske i sepulkralne ikonografije. U: Kulturna animalistika, Split 1998. str. 85-103, ilustr.

1999.

 1. Pretkršćanska Salona. Ime, položaj i povijest Salone. U: Na kršćanskim i hrvatskim korijenima : prigodom posjeta Svetog Oca Ivana Pavla II Splitu i Solinu, 4. listopada 1998. Split 1999. str. 13-18.
 2. Zwei Vespasians Porträts aus Dalmatien. U: Narona, (ed. E. Marin). Zagreb – Opuzen 1999. str. 85-93.
 3. Narona u odnosu prema bosansko-hercegovačkom zaleđu u ranijoj antici. U: Narona (ed. E. Marin), Zagreb – Opuzen 1999. str. 103-120.
 4. Arhitektura Narone i njezina teritorija u kasnoj antici. U: Narona, (ed. E. Marin). Zagreb – Opuzen 1999. str. 149-177.
 5. Antički izvori o Naroni i Neretvi. U: Narona, (ed. E. Marin). Zagreb – Opuzen 1999. str. 255-269.

2000.

 1. Les sarcophages de Manastirine. Sarcophages décorés et typologie. U: Salona III, Recherches archéologieques franco-croates à Salone, Rome. Manastirine : Établissement préromain, nécropole et basilique paléochréchretienne, Rome – Split 2000, str. 227-257.
 2. Nadgrobna stela s Drvenika. U: Zbornik otoka Drvenika I, Drvenik 2000, str. 449-453.
 3. A Strange Sarcophagus Fragment in the Archaeological Museum Split. U: Munus : Festschrift für Hans Wiegartz, Münster 2000. str.67-70.

2001.

 1. Dugopolje u antici. U: Dugopolje : zbornik radova općine Dugopolje, Dugopolje 2001. str. 89-108.

2002.

 1. Kiparstvo. U: Longae Salonae I. Split 2002. str. 115-174, II. tab. 45-98.
 2. O “bazilici bez krova” u episkopalnom kompleksu u Saloni. U: Zbornik Tomislava Marasovića, Split 2002. str. 144-152.

2003.

 1. Meštrovićev sarkofag Ante Trumbića u samostanu Konventualaca u Splitu. U: Zbornik Ivana Mimice u povodu 70. rođendana, Split 2003. str. 203-209.
 2. Zmajeva pećina kod Murvice na otoku Braču. U: Nenad Cambi, Heinrich i Ingrid Kusch, Ivan Mužić. Mjesec u Hrvata i Zmajeva pećina. Split 2003. 37-45.

2004.

 1. Un ritratto tardoatico da Salona. U: Studi di archeologia in onore di Gustavo Traversari. Parte 1. Roma 2004. str. 179-183.

2005.

 1. Dioklecijanova palača i Dioklecijan : lik i ličnost. U: Frane Bulić, Nenad Cambi, Ivo Babić. Dioklecijan i Split. Split 2005. str. 145-177.
 2. Fragment nadgrobnog spomenika na Šperunu. U: Veli Varoš : povodom 1700 godina grada Splita, Split 2005. str. 363-365, ilustr.
 3. Srima i dvojne bazilike u Dalmaciji. Summary. U: Srima – Prižba : starokršćanske dvojne crkve. Šibenik 2005. str. 55-70.
 4. Zlatko Gunjača (1939.-1994.) In memoriam. U: Srima – Prižba : starokršćanske dvojne crkve. Šibenik 2005. str. 285-299.

2006.

 1. Amfiteatar u Burnumu : Stanje istraživanja 2003. -2005. Drniš – Šibenik – Zadar 2006. 32 str. ilustr. (Burnum: katalozi i monografije ; 1)

Napomena: Nenad Cambi jedan od koautora.

 1. Amphitheatre at Burnum : excavation: 2003-2005. Drniš – Šibenik – Zadar 2006. 32 str., ilustr. (Burnum: catalogues and monographs ; 1)

Napomena: Nenad Cambi jedan od koautora.

 1. The Athlete Cleaninig a Strygil. U: The Athlete of Croatia. Apoxyomenos. Milano – Firenze 2006. str. 21- 33.
 2. L’Atleta che pulisce lo strigile. U: L’Atleta della Croazia. Apoxyomenos. Milano – Firenze 2006. str. 21- 33.
 3. Il mare come deposito naturale. U: Archaeologia subacquea in Croazia. Venezia 2006. str. 105-116, ilustr.

2007.

 1.  Urbanisierung. U: Kroatien in der Antike, (hersg. M. Sanader). Mainz 2007. str. 82-110, ilustr.
 2.  Das Frühe Christentum, U: Kroatien in der Antike, (hersg. M. Sanader ). Mainz 2007. str. 121-138, ilustr.
 3. Rimska vojska u Burnumu = L’ esercito romano a Burnum. Drniš-Šibenik-Zadar 2007. 64 str., ilustr. (Burnum: katalozi i monografije Burnum; 2)

Napomena: Nenad Cambi jedan od koautora.

 1. Antički i ranokršćanski urbanizam i umjetnost. U: Dalmatinska Zagora – nepoznata zemlja. Zagreb 2007. str. 77-93, ilustr.

2008.

 1. Amfiteatar u Burnumu – preliminarno izvješće o istraživanjima. U: [Deseta] 10.  obljetnica «Oluje» (1995.-2005» : zbornik radova sa Znanstvenog skupa 10. obljetnica «Oluje», Kninski muzej, 4. kolovoza, 2005. Knin 2008. str. 397-408.

Napomena: Nenad Cambi jedan od koautora.

 1. Antički kameni spomenici s područja Hilejskog poluotoka (Bosoljina). U: Vinišćarski zbornik sv.2. Vinišća 2008. str. 55-73.
 2. Bilješke o skulpturalnoj baštini. U: Arheološka zbirka Franjevačkog samostana u Sinju : pax et bonum FF-AM. Sinj 2008. str. 73- 89.

2009.

 1. Aktivnost biskupa na salonitanskim nekropolama. U: Humanitas et Litterae: zbornik u čast Franje Šanjeka. Zagreb 2009. str. 723-733.
 2. Antička arheologija. U: Hrvatska arheologija u XX. Stoljeću : zbornik tekstova sa znanstvenog skupa održanog u Matici hrvatskoj od 24. do 26. svibnja 2007. str. 469-495.
 3. Bilješke o podmorsko-arheološkim nalazima na Jadranu. U: Jurišićev zbornik: zbornik radova u znak sjećanja na Marija Jurišića. Zagreb 2009. str.134-142.
 4. Frane Bulić. U: Hrvatska arheologija u XX. stoljeću : zbornik tekstova sa znanstvenog skupa održanog u Matici hrvatskoj od 24. do 26. svibnja 2007. str. 201-222.
 5. Frane Carrara. U: Hrvatska arheologija u XX. stoljeću : zbornik tekstova sa znanstvenog skupa održanog u Matici hrvatskoj od 24. do 26. svibnja 2007. str. 223-234.
 6. Dioklecijan, tetrarhija i Dioklecijanova palača o 1700. obljetnici postojanja U: Dioklecijan, tetrarhija i Dioklecijanova palača o 1700 obljetnici postojanja = Diocletian,Tetrarchy and Diocletian’s palace on the 1700th anniversary of existence : zbornik radova s međunarodnog simpozija održanog od 18. do 22. rujna 2005. u Splitu,[ uredili,editors: Nenad Cambi et al.]. Split 2009. str. 5-10.

2010.

 1. Antika i rano kršćanstvo. U: Hrvatska umjetnost: povijest i spomenici. Zagreb 2010. str. 31-65.
 2. Dalmatinski gradovi na Trajanovom stupu u Rimu. U: Scripta Branimiro Gabričević Dicata. Split 2010. str. 135-158.
 3. Grci i Iliri u međusobnome civilizacijskom dodiru. U: Izložba Antički Grci na tlu Hrvatske. Zagreb 2010. str. 29-35, ilustr.
 4. Istočna obalal Jadrana i grčka mitologija. U: Izložba Antički Grci na tlu Hrvatske. Zagreb 2010. str. 183-186, ilustr.
 5. Notes on the Scuptural Legacy. U: The Archaeological Collection of the Franciscan Monastery in Sinj. Sinj 2010. str. 73-111, sa sl.

Napomena: Nenad Cambi jedan od koautora.

2011.

 1. Priredio i predgovor napisao Nenad Cambi. Kazala priredio Nenad Cambi. U: Duje Rendić-Miočević : Dalmatia christiana – Opera omnia. Zagreb – Split 2011. str. 9-19, 467-485.
 2. Arheološki muzej na dnu mora. U: Dalmacija hrvatska ruža svjetova. Split 2011. str. 633-638, ilustr.
 3. Burnum : L’archeologia come vantaggio nel territorio protetto. Šibenik 2011. 59 str.  (Burnum : Cataloghi e Monografie; 3).

Napomena: Nenad Cambi jedan od koautora.

 1. Burnum : arheologija kao prednost na zaštićenom prostoru. Šibenik 2011. 59 str. (Burnum :   katalozi i monografije; 3)

Napomena: Nenad Cambi jedan od koautora.

 1. Burnum : archeology as an advantage in a potected area. Šibenik 2011. 59 str.  (Burnum : Catalogues and Monographs; 3).

Napomena: Nenad Cambi jedan od koautora.

 1. Kako su izgledali Dalmatinci prije 2000 godina: face s antičke pjace. U: Dalmacija hrvatska ruža svjetova. Split 2011.  str. 284-292.

2012.

 1. Predgovor. U: V. Paškvalin. Antički sepulkralni spomenici s područja Bosne i Hercegovine. Sarajevo 2012. str. 9-13.
 2. Akroteriji sarkofaga Valerija Dinensa iz Salone. U: Scripta in honorem Bojan Djurić. Ljubljana 2012. str. 83-87.
 3. Inicijali u Splitskom evangelijaru kao mogući kronološki oslonac. U: Munuscula in Honorem Željko Rapanić: zbornik povodom osamdestog rođendana=Festschrift on the occasion of his 80th birthday. Zagreb:Motovun 2012. str. 181-188.
 4. Un sarcofago crittocristiano dell’isola di Ugljan (Preko) in Dalmazia. U: Le plaisir de l’art du Moyen Âge . Commande, production et réception de l’ æuvre d’ art. Mélanges en hommage à Xavier Barral i Altet. Paris 2012. str. 90-93.

2013.

 1. Burnum: arheologija kao prednost na zaštićenom prostoru. 2. izmjenjeno izd. Šibenik, Javna ustanova „Nacionalni park „Krka“, 2013. 59 str. Ilustr. (Burnum: katalozi i monografije; 3)

Napomena: Nenad Cambi jedan od koautora.

 1. Bilješke o tetrarhijskoj religijskoj politici. U: Zbornik projekta „Mythos-cultus-imagines deorum“: od obreda do vjere = de ritv ad religionem. Zagreb 2013. str.133-153 sa sl. (Znakovi i riječi 4)

2014.

 1. Burnum. Imperatores militesque. Šibenik, Javna ustanova „Nacionalni park „Krka“,  2014. 60 str. ilustr.

Napomena: Nenad Cambi jedan od koautora. Publikacija objavljena na talijanskom jeziku. U 2015. objavljena na njemačkom i engleskom jeziku.

 1.  Dioklecijanova palača. U: Klasični Rim na tlu Hrvatske: arhitektura, urbanizam skulptura: Galerija Klovićevi dvori, Zagreb 27. ožujka – 25. svibnja 2014. Zagreb 2014. str. 125-131.
 2.  Kairos trogirskih benediktinki. U: Benediktinski samostan sv Nikole u Trogiru : duhovnost i kultura u okriglju Virgines Dei : zbornik radova prigodom 950. obljetnice utemeljenja. Trogir 2014. str.65-74 s [2] sl.
 3.  Prisca u frizu Dioklecijanova mauzoleja i Valerija na tzv. Malom slavoluku u Galerijevoj palači u Solunu. U: Spalatumque dedit ortum: zbornik povodom desete godišnjice Odsjeka za povijest Filozofskog fakulteta u Splitu. Split 2014. str. 135-148.
 4. Skulpttura. U: Klasični Rim na tlu Hrvatske: arhitektura, urbanizam skulptura: Galerija Klovićevi dvori, Zagreb 27. ožujka – 25. svibnja 2014. Zagreb 2014. str.144-172.

2016.

 1. Nadvratnik prezesa provincije Dalmacije Sermencija Rufina u čast cara Konstancija II. iz Salone. U: Finis coronat opus : zbornik radova posvećen Mariji Buzov povodom 65. obljetnice života. Zagreb 2016. str. 45-51 sa sl.
 2. Uvod u punu slobodu kršćanstva. Galerijev edikt o slobodi kršćanstva od 30. travnja 311. U: Liber amicorum: zbornik radova posvećen Antunu Cvitaniću. Split 2016. str. 43-52.

2017.

 1. Arheologija u provinciji. U: Gospodin vam dao mir. Split, Franjevačka provincija Presvetog otkupitelja 2017. str. 346-359.
 2. Carevi Prob i Dioklecijan, Panonac i Dalmatinac, sreli su se u Splitu. U: Kuća od knjiga : zbornik radova u povodu 70. rođendana Pavla Pavličića. Zagreb 2017. str. 9-16.
 3. Prisca in the Frieze of Diocletian’s Mausoleum in Split, Bonae Gratiae. U: Essays on Roman Sculpture in honour of professor Theodosia Stefanidou-Tiveriou. Thessalonike 2017. str. 197-204.
 4. Štovanje Silvana na području između Svilaje i Moseća. U: Župa Ogorje: Putovima života i vjere između Svilaje i Moseća : zbornik radova. Split 2017. str. 613-618.

2019.

 1. Inicijali u Splitskom evangelijaru kao mogući kronološki oslonac. U: Studije o Splitskom evangelijaru. [glavni urednik Nenad Cambi ; kazala sastavio Zvonimir Forker]. Split 2019. str. 257-263.
 2. Salona i Spalatum, dvije funkcionalne povezane luke. U: Pomorski Split do početka XX. stoljeća : zbornik radova s međunarodnog znanstvenog skupa održanog u  Split, 26. rujna i 27. rujna 2016. [glavni urednik Nenad Cambi ]. Split 2019. str. 55-76.

 

3. Radovi u serijskim publikacijama / Articles in serials

3.1 Znanstveni radovi / Scientific papers

1967.

 1. Personifikacije godišnjih doba na spomenicima u Saloni. Résumé. Vjesnik za arheologiju i historiju dalmatinsku 62/1960,  str. 55-78, ilustr. + table IX-XIX.

1968.

 1. Nekoliko neobjavljenih natpisa iz fonda nekadašnjeg društva Bihać u Institutu za nacionalnu arheologiju u Splitu. Résumé. Starohrvatska prosvjeta, 3. serija, 10/1968, str. 63-69.
 2. Silvan-Atis. Primjer kultnog sinkretizma. Summary. Diadora 4/1968, str. 131-140.

1969.

4. Amfore kao građevinski materijal u bedemima Salone. Résumé. Vjesnik za arheologiju i historiju dalmatinsku 63-64/1961-62, str. 145-150, ilustr. + table XXII-XXIII.

5. Sarkofag Gaja Albucija Menipa. Résumé. Vjesnik za arheologiju i historiju dalmatinsku 63-64/1961-62,  str. 99-111, + table IX-X.

1971.

6. Nove potvrde egipatskih kultova u antičkoj provinciji Dalmaciji. Résumé. Vjesnik za arheologiju i historiju dalmatinsku 65-67/1963-65, str. 85-112.

7. Ženski likovi s krunom u obliku gradskih zidina iz srednje Dalmacije. Résumé. Vjesnik za arheologiju i historiju dalmatinsku 65-67/1963-65, str. 55-71.

1974.

 1. Kult Marije u Solinu i Splitu (IV-XI st.) u svjetlu arheološke evidencije. Bogoslovska smotra 44/1974, 2-3, str. 273-292.

1975.

 1. Dvije antičke glave iz Dubrovnika. Résumé. Zbornik Narodnog muzeja Beograd 8/1975, str. 153-162 + II table.

1976.

 1. Two Heads of Tetrarchic Period from Diocletian s Palace at Split. Archaeologica Jugoslavica 17/1976, Beograd 1977, str. 23-38 sa sl.

1977.

 1. Dvije antičke glave telamona iz Salone. Summary. Radovi Filozofskog fakulteta u Zadru 16, Razdio društvenih djelatnosti (7), 1977, str. 183-192.
 2. Krist i njegova simbolika u likovnoj umjetnosti starokršćanskog perioda u Dalmaciji. Résumé. Vjesnik za arheologiju i historiju dalmatinsku 70-71/1968-69, str. 57-106.

1978.

 1. A new portrait of Vespasian from Narona. Archaeologia Jugoslavica 18/1977, str. 37-40.
 2. Dvije glave tetrarhijskog doba iz Dioklecijanove palače u Splitu. Kulturna baština 5/1978, 7-8, str. 17-27 s 2 sl.

1979.

 1. Glava Eshila u Arheološkom muzeju u Splitu. Summary. Radovi Filozofskog fakulteta u Zadru 18, Razdio društvenih znanosti (8), 1978-79, str. 127-136.
 2. Jedna starokršćanska lucerna iz Salone. Résumé. Zbornik Narodnog muzeja Beograd 9-10/1979, str. 81-86.
 3. Ara Lucija Granija Proclina iz Smrdečca kod Splita. Summary Vjesnik za arheologiju i historiju dalmatinsku 72-73/1979, str. 93-107.

Napomena: Koautor Željko Rapanić

1980.

 1. Enonska Venera Anzotica. Résumé.  Diadora 9 /1980, str. 273-283.
 2. Dvije skulpture iz antičkog Aequuma. Summary. Vjesnik za arheologiju i historiju dalmatinsku 74/1980, str. 27-46.
 3. Excavations at Issa. Island of Vis, Yugoslavia (1976-1979). Preliminary Repert. Rivista di archeologia 4/1980, str. 81-94.

Napomena: Koautori Branko Kirigin i Emilo Marin

 1. Naknadna razmišljanja o dva staklena privjeska iz Arheološkog muzeja u Splitu. Résumé. Prilozi povijesti umjetnosti Dalmacije 21/1980, str. 91-95. (Fiskovićev zbornik I).
 2. Trogir u antici. Mogućnosti 27/1980, 10-11 str. 950-963.

1981.

 1. Križ nad zapadnim vratima Dioklecijanove palače u Splitu). Kulturna baština 7/1981, br. 11-12, str. 6-14, ilustr.
 2. Zaštitna arheološka iskapanja helenističke nekropole Isse (1976-1979). Preliminarni izvještaj. Summary Vjesnik za arheologiju i historiju dalmatinsku 75/1981, str. 63-83 s 8 sl. + <1>plan + table:VII-XVIII.

Napomena: Koautori Branko Kirigin i Emilio Marin

1982.

 1. Kairos. Summary. Radovi Filozofskog fakulteta u Zadru 20, Razdio društvenih znanosti (9), 1980-81, str. 6-14, ilustr.
 2. Sarkofag iz Šipova. Résumé . Godišnjak ANUBiH 20, Centra za balkanološka ispitivanja 18, str. 91-109, ilustr.
 3. Ranokršćanske krstionice – Istraživanje starokršćanske crkve u Crkvini u selu Zmijavcima. Grad na gori 4/1982, 2(9),  str. 14-15, ilustr.

1984.

 1. Odjeci Skopasa i Lizipa na skulpturama Herakla iz Dalmacije. Summary. Radovi Filozofskog fakulteta u Zadru 23, Razdio društvenih znanosti (10), 1983-84, str. 29-40, ilustr.
 2. Zwei Vespasians Porträts aus Dalmatien. Boreas: Münstersche Beiträge zur Archäologie 7/ 1984, str. 82-88, ilustr.
 3. Frane Bulić. Mogućnosti 31/1984, 8-9, str. 736-763, ilustr.
 4. Salonitan „piscinae“. Vjesnik za arheologiju i historiju dalmatinsku 77/1984, str. 227-241, ilustr. + table. (Disputation Salonitanae II).

1985.

 1. Arhitektura Narone i njezina teritorija u kasnoj antici. Summary. Radovi Filozofskog fakulteta u Zadru 24, Razdio povijesnih znanosti (11), 1984-85, str. 33-59, ilustr.
 2. Antička skulptura u Arheološkoj zbirci Franjevačkog samostana u Sinju.  Zusammenfassung. Zbornik Kačić 17/1985, str. 415-433, ilustr.
 3. Glava Euripida iz Solina. Kulturna baština 11/1985, 16, str. 80-85

1986.

 1. Salona i njezine nekropole. Summary. Radovi Filozofskog fakulteta u Zadru 25, Razdio povijesnih znanosti (12), 1985-86, str. 61-109.
 2. Antički kameni spomenici iz Prološca. Proložac 5/1986, 1 (11), str. 10-13, ilustr.

1987.

 1. Portret bradatog muškarca u Arheološkom muzeju u Zadru. Summary. Radovi Filozofskog fakulteta u Zadru 26, Razdio povijesnih znanosti (13), 1986-87, str. 113-123 + table XXXVIII-XLI.
 2.  Studije o antičkim spomenicima u zgradama u Splitu i okolici (II). Reljef u južnom zidu crkve Sv. Duha. Kulturna baština 12/1987, 17, str. 7-18, ilustr.

1988.

 1. Dva ranocarska dječačka portreta iz Salone. Summary. Arheološki radovi i rasprave 11/1988, str. 115-132 + <4> table.
 2. Ikonografija pomorskih zanimanja na antičkim nadgrobnim spomenicima iz Dalmacije. Summary. Adrias 2/1988, str. 21-35, + table.
 3. Nadgrobna stela s čitavim ljudskim likom na istočnom Jadranu. Summary. Radovi Filozofskog fakulteta u Zadru 27, Razdio povijesnih znanosti (14), 1987-88, str. 92-114 sa sl. + V tabli.
 4. Obranimo ono što je ostalo. Dossier Salona. Mogućnosti 36/1988, 3-4, str. 343-349.
 5. Razmišljanja o antičkom portretu djevojke u Zemaljskom muzeju u Sarajevu. Résumé. Godišnjak ANUBiH 26, Centra za balkanološka ispitivanja 24, 1988, str. 101-111 + I tabla.

1989.

 1. Bilješke uz dvije panonske stele. Summary. Vjesnik Arheološkog muzeja u Zagrebu 3. serija, 22/1989, str. 59-73.
 2. Ilirska Salona. Summary . Obavijesti HAD-a 21/1989, 3, str. 37-42.
 3. Pristup razmatranju skulpturalnog programa Dioklecijanove palače u Splitu. Summary. Kulturna baština 14/1989, 19, str. 12-22 , ilustr.
 4. Suvremeno i zakašnjelo prihvaćanje stilskih, modnih i strukturalnih karakteristika na nadgrobnim spomenicima u Dalmaciji. Summary. Radovi Filozofskog fakulteta u Zadru 28, Razdio povijesnih znanosti (15), 1988-89, str. 33-48 + 5 tabli.

1990.

 1. Dvije antičke glave iz Plomina (Flanona). Histria Archaeologica 20-21/1989-90,<1990>, str. 91-108, ilustr.
 2. Emonski meščan i vrijeme njegova nastanka. Zusammenfassung. Arheološki vestnik 41/1990, str. 283-296.
 3. Nadgrobne stele s portretima podrijetlom s otoka Šolte i Drvenika. Summary. Vjesnik Arheološkog muzeja u Zagrebu, 3. serija, 23/1990, str. 111-124.
 4. Portret kao ukras koštanih kutijica. Summary.  Radovi Filozofskog fakulteta u Zadru 29, Razdio povijesnih znanosti (16), 1989-90, str. 155-162.
 5. Studije o antičkim spomenicima uzidanim u kuće Splita i okolice (III). Fragment nadgrobnog spomenika na Šperunu. Zusammenfassung. Kulturna baština 15/1990, 20, str. 57-68.

1991.

 1. Jedan antički portret iz Arheološkog muzeja u Zadru i recepcija stila rimskog republikanskog portreta na istočnoj obali Jadrana. Summary. Diadora 13/1991, str. 103-138.
 2. Two Soldier´s Stelai from Salona. Römisches Österreich : Jahresschrift der Österreichischen Gesellschaft für Archäologie 17-18/1989-90, str. 61-72, ilustr.

1992.

 1. Dvije nove akvizicije arheološke zbirke Franjevačkog samostana u Sinju. Summary. Vjesnik Arheološkog muzeja u Zagrebu, 3. serija, 24-25/1991-92, str. 121-136 s 2 sl.
 2. O danu Kristova rođenja i svečanosti Božića. Mogućnosti 40/1992, 8-10 , str. 674-682.
 3. O uzoru za glavu lijevog egzekutora u motivu bičevanja na sarkofagu Sv. Staša u splitskoj katedrali. Riassunto. Prilozi povijesti umjetnosti u Dalmaciji 32/1992, str. 459-479. (Prijateljev zbornik I)

1993.

 1. Arheološki pogled na probleme istraživanja, konzervacije, rekonstrukcije i prezentacije ilirskog naselja na Ošanićima. Summary. Radovi Filozofskog fakulteta u Zadru 32, Razdio povijesnih znanosti (19), 1992-93, str. 37-60.
 2. Bilješke uz kipove Kibele (Magna Mater) iz Senja. Zusammenfassung. Senjski zbornik 20 /1993, str. 33-44.
 3. Fragment antičke nadgrobne stele iz Salone. Zusammenfassung Zbornik Kačić 25 /1993, str. 351-359.
 4. Rimski nadgrobni spomenici iz Aserije. Summary. Radovi Filozofskog fakulteta u Zadru 31, Razdio povijesnih znanosti (18), 1991-92, str. 25-51.
 5. Tri brazde grčkog nasljeđa. Mogućnosti 41/1993, 1-2 , str. 224-226.

1994.

 1. Don Frane Bulić i kongresi za starokršćansku arheologiju (1894. – 1994). Summary. Kulturna baština 18/1994, 24-25, str. 1-6.
 2. Kasnoantička ženska glava iz Konjica i fenomen fizionomijskih karakteristika kao izraza određenog vremena. Summary. Radovi Filozofskog fakulteta u Zadru 33, Razdio povijesnih znanosti (20), 1993-94,  str. 83-92, ilustr.
 3. Međunarodni kongres za starokršćansku arheologiju Split-Poreč 1994. godine i starokršćanska arheologija na području Hrvatske. Summary. Diadora 15/1993,  str. 11-28.
 4. Stele kasnoantičke grobnice u Dugopolju. Zusammenfassung. Vjesnik za arheologiju i historiju dalmatinsku 86/1994, str. 147-181, ilustr.

1995.

 1. Još jedanput o Lizipovim djelima u Dalmaciji. U povodu izložbe u Rimu. Summary. Radovi Filozofskog fakulteta u Zadru 34, Razdio povijesnih znanosti (21), 1994-95, str. 1-10.
 2. O Dioklecijanu u povodu jedne nove knjige. Summary. Kulturna baština 19/1995, 26-27, str. 1-12.
 3. Reljef na stupu sramote na forumu u Zadru. Summary. Prilozi povijesti umjetnosti u Dalmaciji 35/1995, str. 285-291. (Petriciolijev zbornik I)

1996.

 1. Novi portret cara Trajana s otoka Cresa. Summary. Arheološki radovi i rasprave 12/1995, str. 71-81, ilustr.

1997.

 1. Studije o spomenicima uzidanima u kuće Splita i okolice (IV). Reljef Ivana Evanđelista u crkvici sv. Jere na Mrajanu. Summary. Kulturna baština 20/1997, 28-29, str. 25-36.
 2. Svetište (Augusteum) u Oneu (Oneum)? Summary. Radovi Filozofskog fakulteta u Zadru 35, Razdio povijesnih znanosti (22), 1995/96, str. 71-82.

1998.

 1. Ideo in honore duplicatus est locus. Summary. Radovi Filozofskog fakulteta u Zadru 36, Razdio povijesnih znanosti (23), 1997,  str. 79-88.

1999.

 1. Posveta prostilnoga hrama u Dioklecijanovoj palači. Summary. Radovi Filozofskog fakulteta u Zadru 36, Razdio povijesnih znanosti (24), 1998, str. 27-39.

2000.

 1. Kip Afrodizijske Afrodite iz Dalmacije. Summary. Opuscula archaeologica 23-24/1999-2000, str.127-133.
 2. Bilješke uz ikonografski program apsidalnih mozaika Eufrazijeve bazilike u Poreč. Summary. Radovi Filozofskog fakulteta u Zadru 38, Razdio povijesnih znanosti (25), 1999, str. 101-112.
 3. O svetištima Silvana u Dalmaciji. Summary. Adrias 8-10/1998-2000, str. 99-112.
 4. Fragment ženske glave u Trogiru i njezino mjesto u rimskoj skulpturi. Summary. Prilozi povijesti umjetnosti u Dalmaciji 38/1999-2000, str. 5-18, sa sl.

2001.

 1. Marginalije uz Edictum Diocletiani et collegarum de pretiis rerum venalium (35, 1-107). Summary. Radovi Filozofskog fakulteta u Zadru 39, Razdio povijesnih znanosti (26), 2001, str. 49-59.

2002.

 1. Bilješka o reversu mitričkog reljefa iz Konjica. Zusammenfassung. Godišnjak ANUBiH 32, Centar za balkanološka ispitivanja 30, 2002, str. 439-445.
 2. Bilješke uz reljef Epone iz Koprna. Summary. Vjesnik Arheološkog muzeja u Zagrebu, 3. serija, 35/2002, str. 205-214.
 3. Dioklecijanova i Konstantinova “politika” odabira imena. Rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti 485, Društvene znanosti 40, 2002, str. 31-55.

2003.

 1.  Bilješka o japodskim urnama i sarkofazima. Summary; Zusammenfassung. Senjski zbornik 30/2003, str. 97-108.
 2.  Bilješke o ikonografiji rimske paradne knemide iz Slavonskog Broda. Summary. Opuscula archaeologica 27/2003, str. 489-497.
 3. La civiltà dei Greci nell’ Adriatico orientale. Hesperìa : Studi sulla grecità di occidente 17/2003, str. 11-40.
 4. Ograda na aserijatskom forumu. Summary. Asseria 1/2003, str. 45-69.
 5. Stela iz župne crkve u Bjelovaru. Summary. Radovi Instituta za povijest umjetnosti 27/2003, str. 19-25.
 6. Toma Arhiđakon, Dioklecijan, tetrarsi, Dioklecijanova palača. Summary. Starohrvatska prosvjeta, 3. serija, 30/2003, str. 103-112

2004.

 1. Dioklecijanova žena Prisca i kćerka Valeria. Summary. Rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti 489, Razred za društvene znanosti knjiga 42, 2004. str. 1-18.
 2. Kiparstvo na Braču u antičko doba. Summary. Brački zbornik 21/2004, str. 239-272.
 3. Stropni reljef iz Aserije. Summary. Asseria 2/2004, str. 23-39.

2005.

 1. Antička baština samostana Sv. Frane u Splitu. Summary. Adrias 12/2005, str. 135-159.
 2. Mitrički Aion iz JaderaSummary. Diadora 21/2003, str. 101-117.
 3. Personifikacije godišnjih doba na spomenicima Salone. (Trogir, Vrt Garaganin-Fanfogna). Radovan 3/2005, str. 31-33 sa sl.

Napomena: Ovo je pretisak dijela rada koji je objavljen pod istim naslovom u Vjesnik za arheologiju i historiju dalmatinsku 62/1960.

2006.

 1. Antički Epidaur. Dubrovnik, n.s. 17/2006, 3, str. 185-217.
 2. The Relief on the Architrave of the Western Gate of Diocletian’s Palace in Split. Assaph : studies in art history 10-11/2005-2006, str. 143-154, ilustr. (Kalathos. Studies in honnour of Asher Ovadiah)

2007.

 1. Antička spolija na Lučcu : spomenici ugrađeni u kuće Splita. Summary. Arheološki radovi i rasprave 15/2007, str. 15-41.
 2. Brončani kip čistača strigila iz mora kod otočića Vele Orjule blizu Lošinja. Summary. Archaeologia Adriatica 1/2007, str. 85-109, ilustr.

Napomena: Članak je prijevod rada objavljen u skupini 2. pod rednim brojem 63. i 64.

 1. Brončani kip čistača strigila iz mora kod otočića Vele Orjule blizu Lošinja. Mogućnosti 54/ 2007, 7-9 str. 1-18, ilustr.

Napomena: Članak je prijevod rada objavljen u skupini 2. pod rednim brojem 63. i 64.

100. Bilješke o kasnoj antici otoka Brača. Brački zbornik, 22/2007, str. 87-126.

101. Dvije brončane figurice iz Muzeja Franjevačkog samostana u Sinju. Prilozi Instituta za arheologiju u Zagrebu 24/2007, str. 185-192.

2008.

102. Atički sarkofazi u zbirkci Matijević. Tusculum : časopis za solinske teme, 1/2008, str. 61-68.

2009.

103. Fragmenti atičkog sarkofaga iz Pule = Fragments o fan AtticSarcophages form pula. Histria Antiqua, 18/2009,1, str. 305-308.

104. Rimska glava iz zbirke Grčić. Arheološki radovi i rasprave 16/2009, str. 17-27, ilustr.

2010.

105. Nekoliko novih akvizicija u zbirci Matijević. Tusculum : časopis za solinske teme, 3/ 2010, str. 21-29.

106. Rimski vojni tropeji u Dalmaciji. Adrias : zbornik Zavoda za znanstveni i umjetnički rad HAZU 17/2010, str. 125-150.

2011.  

107. Glava Atene/Minerve iz Kaštel Lukšića. Kaštelanski zbornik 9/2011, str. 97-107.

108. Glava Sokrata iz zbirke Brangwyn u Arheološkom muzeju u Splitu. Vjesnik za arheologiju i povijest dalmatinsku 104/2011, str. 209-226, ilustr.

109. Natpisi za spas cara Valerijana iz Split? P.o.: Rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti 510. Knjiga III. Razred za društvene znanosti 48, 2011str. 1-10.

2012.

110. Fragment stele s likom mladića Konstantinova doba. Tusculum: časpis za solinske teme 5/2012, str. 83-87.

111. Kipić Lara iz Panonije. Vjesnik Arheološkog muzeja u Zagrebu 3 s., 45/2012, str. 173-179.

112. O nekim toponimima i opisu ratovanja na istočnom Jadranu u Lukanovom Građanskom ratu: bilješke uz Lukanov Građanski rat (Pharsalia) IV, 402-581 Rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti 512. Razred za  društvene znanosti 49, 2012, str. 1-28.

2013.

113. Herkul na Braču. Klesarstvo i graditeljstvo 24/2013, 1-2, str. 4-19.

114. Per hortvm sepvlcri. Tusculum časpis za solinske teme 6/2013str. 35-55 sa sl.

Napomena: Nenad Cambi jedan od koautora.

115. Razvoj nadgrobnih spomenika predrimskog doba na području istočne obale Jadrana. Diadora 26-27/2012-2013, str. 395-419 sa sl.

Napomena: Tema broja: Batovićev zbornik.

116. Škrip na otoku Braču: nerealizirani grad. Arheološki radovi i rasprave 17/2013, str. 55-84 sa sl.

2014.

117. Neobjavljeni fragment tropeja iz Salone. Tusculum časpis za solinske teme 7/2014, str. 75-79.

118. Početci kršćanstva u Dalmaciji: povijesni aspekt. Adris : zbornik Zavoda za znanstveni i umjetnički rad HAZU 20/2014, str. 119-128.

2015.

119. Ocjena Dioklecijanova vladanja. Mogućnosti 62/2015, 4-6, str. 1-17.

2016.

120. Četiri neobjavljena portreta iz Salone. Tusculum časpis za solinske teme 9/2016, str. 61-68, ilustr.

Napomena: Nenad Cambi jedan od koautora.

121. Dva natpisa otkrivena u neposrednoj blizini Dioklecijanove palače=Two inscriptions discovered in the immediate vicinity of Diocletian’s Palace. Miscellanea Hadriatica et Mediterranea 3/2016, str. 139-156.

122. O Dobrom pastiru kao sepulkralnom motivu u povodu objave fragmenta sarkofaga s otoka Raba. Vjesnik za arheologiju i povijest dalmatinsku 109/2016, 1, str. 305-337.

Napomena: Nenad Cambi jedan od koautora.

2017.

123. Ausonius comes sacrii consistorii, vir spectabiis. Rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti 529. Razred za  društvene znanosti 52, 2017, str. 157-167 sa sl.

124. Glava Augusta iz Brinja u svom historijskom i arheološkom kontekstu. Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU Zadar 59/2017, str. 1-19 sa sl.

Napomena: Nenad Cambi jedan od koautora.

125. Lik mladića na aversu novca Korkire Melanie: stilistička pitanja. Vjesnik za arheologiju i povijest dalmatinsku 110/2017, 1, str. 67-76 sa sl.

126. Sarajevski medaljon „Tračkog konjanika“. Arheološki radovi i rasprave 18/2017, str. 145-162.

127. Ženski kasnoantoninski portret otkriven na trasi plinovoda u Solinu. Tusculum časpis za solinske teme 10/2017, 1, str. 19-28.

Napomena: Nenad Cambi jedan od koautora.

2018.

128. Konstancijev natpis u kući Tavilić u Trogiru. Tusculum časpis za solinske teme 11/2018, str. 183-191.

2019.

129. Ženska glava u kući u Paraćevim dvorima u Saloni. Tusculum časpis za solinske teme 12/2019, str. 29-33.

 

3.2 Konferencijska priopćenja / Conference papers

1969.

 1. Tipološka i kronološka razmatranja o antičkim nalazištima na dnu srednjeg Jadrana. U: Pomorska djelatnost sa gledišta medicinskih i društvenih nauka. Beograd 1969. str. 145-150.

1970.

 1. Brodolom rimskog broda s teretom španjolskih amfora u Splitu. U: Pitanja zaštite hidroarheoloških lokaliteta na području SR Hrvatske. Pula 1970. str. 40 (sažetak izlaganja).

1971.

 1. Neki problemi dokumentacije hidroarheoloških lokaliteta. U: Zaštita hidroarheoloških spomenika na području SR Hrvatske. Rijeka 1971. str. 65-72.
 2. The Cult of the Blessed Virgin Mary at Salona and Split from the Fourth till the Eleventh Century in the Light of Archaeological Evidence. U: Acta Congressus Mariologici Mariani Internationalis in Croatia Anno 1971 Celebrati. Vol. 5. Roma 1972. str. 43-71, ilustr.

1973.

 1. Problemi smještaja i zaštite amfora. Iskustva nakon novih podmorsko arheoloških istraživanja na otoku Visu. U: Pitanja zaštite hidroarheoloških spomenika na području istočne obale Jadrana. Dubrovnik 1973. str. 106-110.

1975.

 1. Antički sarkofazi iz Like. Résumé. U: Arheološka problematika Like. Split 1975. str. 75-83. (Izdanja Hrvatskog arheološkog društva ; 1)
 2. Le figure du Christ sur les monuments paléochrétiens de Dalmatie. U: Međunarodni simpozij “Disputationes Salonitanae” I, Split 1971. Split 1975. str. 51-68.
 3. Problematika istraživanja, dokumentacije i zaštite opljačkanih hidroarheoloških spomenika na području istočne obale Jadrana. U: Pitanje zaštite hidroarheoloških spomenika na području istočne obale Jadrana, Split 1975. str. 144-152.

1976.

 1. Neki kasnoantički predmeti od stakla s figuralnim prikazima u Arheološkom muzeju u Splitu. Arheološki vestnik 25/1974,  str. 139-157.
 2. Neki problemi starokršćanske arheologije na istočnoj jadranskoj obali. Summary. Materijali 12/1972, str. 239-282 sa 26 sl. ( IX Kongres Saveza arheoloških društava Jugoslavije Zadar 1972.).
 3. Spanish Amphorae Found near Split. Sažetak. Međunarodni kongres „Rei Cretariae Romanae Fautorum Congressus“. Arheološki vestnik 26/1975, str. 115-124 s 14 sl.

1977.

 1. Die stadtrömische Sarkophage in Dalmatien. Archaologischer Anzeiger 1977, str. 444-459, ilustr.

1978.

 1. Antička Narona. Postanak i razvitak grada prema novijim arheološkim istraživanjima. Summary. U: Naseljavanje i naselja u antici. Beograd 1978. str. 57-66, ilustr. (Materijali; 15).
 2. Starokršćanska crkvena arhitektura na području salonitanske metropolije. Summary. Međunarodni skup „Zaton antike“ Ljubljana 1976. Arheološki vestnik 29/1978, str. 606-626., ilustr.
 3. Unpublished Excavations and Finds of Early Christian Period in Yugoslavia. U: Atti del IX Congresso Internazionale di Archeologia Cristiana, Roma 21-27 settembre 1975. Vol. 2. Roma 1978. str. 141-156, ilustr.

1980.

 1. Amfore kao građevinski i izolacijski materijal u antičkom graditeljstvu Dalmacije. Summary. U: Materijali, tehnike i strukture predantičkog i antičkog graditeljstva na istočnom jadranskom prostoru Zadar 1976. Zagreb 1980. str. 173-80, ilustr.
 2. Antička Narona – urbanistička topografija i kulturni profil grada. U: Dolina rijeke Neretve od prethistorije do ranog srednjeg vijeka. Split 1980. str. 127-153. (Izdanja Hrvatskog arheološkog društva ; 5).

1981.

 1. Bilješka o antičkom teatru u Naroni. Summary. U: Antički teatar na tlu Jugoslavije. Saopštenja sa naučnog skupa 14.-17. aprila 1980. Novi Sad 1981, str. 111-117 + table.
 2. Frane Bulić – utemeljitelj Hrvatskog društva za istraživanje domaće povijesti u Spljetu – „Bihać“. Zusammenfassung. U: Arheološka istraživanja u Zagrebu i njegovoj okolici. Zagreb 1981. str. 51-62, ilustr. (Izdanja Hrvatskog arheloškog društva; 6)
 3. Portreti grčkih tragika i scena iz grčkih tragedija u antičkoj likovnoj umjetnosti u Dalmaciji. Summary. U: Antički teatar na tlu Jugoslavije. Saopštenja sa naučnog skupa 14.-17. aprila 1980. Novi Sad 1981. str. 131-146 + table.

1982.

 1. Tri carska portreta iz Osora. Zusammenfassun. U: Arheološka istraživanja na otocima Cresu i Lošinju. Zagreb 1982. str. 85-98, ilustr. (Izdanja Hrvatskog arheološkog društva ; 7).
 2. The Imperial Portraits from Dalmatia. Their Significance in the Light of Drusus Minor Head. Wissenschaftliche Zeitschrift 31/1982, 2-3, str. 169-171.

1983.

 1. Le anfore Dressel 20 nella Jugoslavia. U: Produccion y comercio del aceite en la antiguedad, segundo congresso internacional Sevilla 1982. Madrid 1983. str. 363-389, ilustr.
 2. I rapporti tra le due sponde adriatiche nell età paleocristiana. Abruzzo 21/1983, 1-3, str. 145-157, ilustr.
 3. Una città dell’altra sponda: Narona e il suo territorio nella tarda antichità.  Studi romagnoli 34/1983, str. 675-707, ilustr.

1984.

 1. Gardunski tropej. Summary. U: Cetinska krajina od prethistorije do dolaska Turaka. Split 1984. str. 77-92. (Izdanja Hrvatskog arheološkog društva; 8)
 2. Il reimpiego dei sarcofagi romani in Dalmazia. U: Colloquio sul reimpiego dei sarcofagi romani nel medioevo, Pisa 5-12 sept. 1982. Marburg 1984. str. 75-92, ilustr. (Marburger Winckelmann-Programm 1983).
 3. Die Rekonstruktion des attischen Jagdsarkophages Budapest-Salona. U: Symposion über die antiken Sarkophage, Pisa 5-12 Sept. 1982, Marburg 1984. str. 185-196. (Marburger Winckelmann-Programm 1984).
 4. Triconch Churches on the Eastern Adriatic. U: Actes du Xe Congres International d’archéologie chrétienne 1980, vol. II, Roma – Thesalonique 1984. str. 45-54 sa sl.
 5. Sepulkralni spomenici antropomorfnog karaktera kod Ilira. Résumé. U: Simpozijum Duhovna kultura Ilira. Sarajevo 1984. str. 105-117.

1986.

 1. Frane Bulić kao arheolog. Summary. Vjesnik za arheologiju i historiju dalmatinsku 79/1986, str. 35-55. (Disputationes Salonitanae III).

1987.

 1. Prilozi poznavanju antičke medicine u Dalmaciji. Acta historiae medicinae, stomatologiae, medicinae veterinariae 27/1987, str. 5-21.
 2. Salona und seine Nekropolen. U: Römische Gräberstrassen. München 1987. str. 251-279, + 4 table.
 3. Zapažanja o antičkoj skulpturi na otoku Rabu. Zusammenfassung. U: Rapski zbornik : zbornik radova sa znanstvenog skupa o otoku Rabu održanog od 25. do 27. listopada 1984. Zagreb 1987. str. 175-182, ilustr.

1988.

 1. Un contributo alla ritrattistica dell imperatrice Plautilla. Quaderni della ricerca scientifica no. 116/1988, str. 221-227.
 2. Conclusioni. Quaderni della ricerca scientifica no. 116/1988, str. 569-570.
 3. Fragmenti antičkih sarkofaga na otoku Koločepu. (Summary) U: Arheološka istraživanja u Dubrovniku i dubrovačkom području. Zagreb 1988. str. 129-137, ilustr. (Izdanja Hrvatskog arheološkog društva ; 12)
 4. The Relief of Kairos from Trogir (Dalmatia). U: Praktika tou XII Dietnou sinedriou klasikes arhaiologias. Athenai 1988. str. 37-41.

1989.

 1. Anfore romane in Dalmazia. U: Anfore romane e storia economica: un decennio di ricerche. Rome 1989. str. 311-337, ilustr.
 2. Narona u odnosu prema bosansko-hercegovačkom zaleđu u ranoj antici. Zusammenfassung. U: Međunarodni simpozijum Bosna i Hercegovina u tokovima istorijskih i kulturnih kretanja u jugoistočnoj Evropi : Sarajevo, 6-7. oktobar 1988. Sarajevo 1989. str. 39-56, ilustr.
 3. Nuove scoperte di archeologia cristiana in Dalmazia. U: Actes du XIe Congrès international d’archéologie chrétienne : Lyon, Vienne, Grenoble, Geneve et Aoste (21-28 septembre 1986) vol. 3. Roma 1989. str. 2389-2440, ilustr.

1990.

 1. Collezione Danieli-Pellegrini (Zara-Padova) e i monumenti antichi della Dalmazia a Venezia.  Rivista di arheologia. Supplementi 7/1990, str. 100-104.

1992.

 1. Sućurac u antici. U: Kaštel Sućurac: 600. obljetnica. Split 1992. str. 49-59, ilustr.

1993.

 1. New Attic Sarcophagi from Dalmatia. U: Grabeskunst der römischen Kaiserzeit. Mainz am Rhein 1993. str. 77-90, + table.

1994.

 1. Klasična arheologija u provinciji. Opuscula archaeologica 17/1994, str. 37-47.
 2. Truhelka i starokršćanska arheologija. U: Ćiro Truhelka : zbornik. Zagreb 1994. str. 33-49, ilustr.

1998.

 1. Sarkophage aus salonitanischen Werkstätten. U: Akten des Symposiums “125 Jahre Sarkophag-Corpus” Marburg, 4.-7. Oktober 1995. Mainz am Rhein 1998. str. 169-181, ilustr. + table.
 2. L´âge de Justinien en Dalmatie et en Istrie. U: Radovi XIII. međunarodnog kongresa za starokršćansku arheologiju : Split – Poreč 25. IX -1. X. 1994. Dio 2. Split – Roma 1998. str. 933-958.
 3. Skupine carskih kipova u rimskoj provinciji Dalmaciji. Summary. Histria Antiqua 4/1998, str. 45-61.

1999.

 1. Kontinuitet ili diskontinuitet: kasna antika – rani srednji vijek. Historijski zbornik 52/1999, str. 107-116.

2000.

 1. Važnost Klisa u antici, Oslobođenje Klisa godine 1596. Mogućnosti 48/2000, 4-6, str. 83-91, ilustr.

2001.

 1. I porti della Dalmazia. U: Strutture portuali e rotte marittime nell’ Adriatico di età romana. Trieste – Roma 2001. str. 137-160.
 2. Područje šibenske biskupije u starokršćansko doba. U: Sedam stoljeća šibenske biskupije : zbornik radova sa znanstvenog skupa Šibenska biskupija od 1298. do 1998., Šibenik 22. do 26. rujna 1998. Šibenik 2001. str. 9-21, ilustr.

2002.

 1. Glava božice iz Isse (Vis, otok Vis). Summary. U: Grčki utjecaj na istočnoj obali Jadrana : zbornik radova sa znanstvenog skupa održanog 24. do 26. rujna 1998. godine u Splitu. Split 2002. str. 303-310, ilustr.
 2. Sarcofagi con la croce nel centro della cassa. U: Akten des Symposiums Frühchristliche Sarkophage, Sarkophag-Studien 2, Marburg 30. 6.-4.7. 1999. Mainz 2002. str. 47-56.
 3. Urbanistica e architettura del IV a.C. ad oriente dell’ Adriatico. U: La Sicilia dei due Dionisî : atti della settimana di studio, Agrigento, 24-28 febbraio 1999. Roma 2002. str. 47-75, ilustr.

2003.

 1. Attis or Someone else on Funerary Monuments from Dalmatia? U: Akten des VII. Internationalen Colloqium über Probleme des provinzialrömischen Kunstschaffens. Mainz 2003. str. 511-520.

2004.

 1. I sarcofagi della tarda antichità in Istria e Dalmazia. U: Sarcofagi tardoantichi, paleocristiani e altomedievali : atti della Giornata tematica dei seminari di archeologia cristiana, Città del Vaticano 2004. str. 75-96.
 2. Tetrarchic Practice in name giving. U: Diokletian und die Tetrarchie :  Aspekte einer Zeitwende. Berlin – New York 2004. str. 38-46.

2005.

 1. Funerary Monuments from Dalmatia, Istria and the Croatian part of Panonnia. A Comparative Study. U: Akti VIII. Međunarodnog kolokvija o problemima rimskog provincijalnog umjetničkog stvaralaštva. Zagreb 2005. str. 13-30, ilustr.
 2. Greek Amphora in Kaštel Sućurac. Sažetak. U: Illyrica antiqua. Ob honorem Duje Rendić-Miočević. Radovi s međunarodnog skupa o problemima antičke arheologije Zagreb, 6.-8. XI. 2003. Zagreb 2005. str. 155-162, ilustr.

2006.

 1. Prilog ikonografiji oltarne pregrade sjeverne bazilike u Zenici (Bilimišće). Hrvatska misao 10/2006, 39-40, str. 22-39, ilustr.

2007.

 1. Kiparstvo rimskog legijskog logora i kasnijeg municipija Burnum. Summary. U: Simpozij Rijeka Krka i Nacionalni park „Krka“ : prirodna i kulturna baština, zaštita i održivi razvitak . Šibenik 2007. str. 23-48, ilustr.
 2. Neue attische Sarkophag-Fragmente aus Dalmatien. U: Akten des Symposiums des Sarkophag-Corpus 2001, Marburg, 2.-7- Jul 2001. Mainz am Rhein 2007. str. 165-171, ilustr.  + table.

2008.

 1. La cristianizzazione della Dalmazia: aspetto archeologico. U: La cristianizzazione dell’ Adriatico. Antichità Altoadriatiche 66. Trieste-Roma 2008. str. 263-299.
 2. Franjevci, fra Josip Ante Soldo i njihov arheološko-muzeološki rad. U: Fra Josip Ante Soldo (1922.-2005.): život i djelo: zbornik radova. Sinj 2008. str. 149-157.
 3. Le raffigurazioni di Cristo nell’arte paleocristiana in Dalmazia. Ikon: časopis za ikonografske studije. 1/2008, str. 3-19.
 4. Uz poglavlje „De sancto Domnio et sancto Domnione“ kronike Tome Arhiđakona. U: Salonitansko splitska crkva u prvom tisućljeću kršćanske povijesti: zbornik međunarodnog skupa u povodu 1700. obljetnice mučeništva sv. Dujma. Split 14.-15. svibnja 2004. Split 2008. str. 67-80.

2009.

 1. Apostol Pavao na moru. U: Brodolom sv. Pavla u vodama hrvatskog otoka Mljeta: zbornik radova znanstvenog skupa Ignjat Đurđević i dubrovačka tradicija svetopavlovskog brodoloma u vodama hrvatskog otoka Mljeta. Dubrovnik-Mljet 10.-13.studenog 2008. Dubrovnik 2009. str. 207-229.
 2. Skribonijanova pobuna protiv Klaudija u Dalmaciji godine 42. Rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Razred za društvene znanosti 47 2009=knj.505, str. 63-79, ilustr.

2010.

 1. Dioklecijan u Splitu. Radovi Zavoda za hrvatsku povijest 42/2010, str. 169-194.
 2. Numen Hippi Fluminis i riječna božanstva u rimskoj Dalmaciji. U: Zbornik Stjepan Gunjača i hrvatska srednjovjekovna povijesno-arheološka baština 1 : zbornik radova sa Znanstvenog skupa “Stjepan Gunjača i hrvatska srednjovjekovna povijesno-arheološka baština” : u povodu 100. obljetnice rođenja akademika Stjepana Gunjače, Split 3.- 6. studenog 2009. Split 2010. str. 115-125, ilustr.
 3. Paul the Apostle at Sea. U: Biblija knjiga Mediterana par excellence: zbornik radova s međunarodnog znanstvenog skupa održanog Split 24.-26. rujna 2007. Split 2010. str. 471-491, ilustr.
 4. Početci kršćanstva u Dalmaciji s posebnim obzirom na Jader. U: Sedamnaest stoljeća Zadarske crkve: zbornik radova sa znanstvenog skupa o 1700. obljetnici mučeništva sv. Stošije (Anastazije), 16.-18.studenoga 2004. Zadar 2010. str. 9-22, ilustr.

2012.

75. Lošinjski kip u svjetlu Plinija Starijeg i Pauzanije. U: Podvodna arheologija i nalaz brončane statue atlete Apoksiomena: zbornik radova sa znanstvenog skupa 10. svibnja 2011. Mali lošinj 2012. str. 41-55, sa sl.

2013.

76. Kultni kipovi iz Senja. Senjski zbornik 40/2013, str. 195-208, sa sl.

77. Pregled razvoja nadgrobnih spomeniak u Dalmaciji = A Review of the Development of the Funerary Monuments in Dalmatia. U:  Sepulkralna skulptura zapadnog Ilirika i susjednih oblasti u doba rimskog carstva = Funerary Sculpture of the Western Illyricum and Neighbouring Regions of the Roman Empire: zbornik radova s međunarodnog simpozija održanog od 27. do 30. rujna 2009. u Splitu. Split 2013. str. 17-37, sa sl.

78. Roman Military Tropaea from Dalmatia. U: Rimska vojna oprema u pogrebnom kontekstu: radovi XVII. ROMEC-a = Wapons and military equipment in a funerary context: proceedings of the XVIIth Roman Military Equipmnt Conference. Zagreb 2013. str. 9-21.

79. Religija Silvana u rimskoj Dalmaciji. U: Kultovi, mitovi i vjerovanja u Zagori: zbornik radova sa znanstvenog skupa održanog 14.prosinca 2012. u Unešiću. Split 2013. str. 15-41.

80. Romanization of the western Illyricum from religious point of view. Godišnjak Centra za balkanološka ispitivanja 42/ 2013, str. 71-88.

2014.

81. Lucije Artorije Kast: njegovi grobišni areal i sarkofag u Podstrani (Sv. Martin) kod Splita. U: Lucije Artorije Kast i legenda o kralju Arturu: zbornik radova s međunarodnog znanstvenog skupa održanog u Podstrani od 30. ožujka do 2. travnja 2012. Split 2014. str. 29-40 + table.

82. Maurilius (Illyricum Sacrum I, 414) = Marcus Aurelius Iulius V(ir) V(larissimus) praeses provinciae Dalmatiae (CIL III 8569). U: Splitska hagiografska baština: povijest, legenda, tekst : zbornik radova s međunarodnog znanstvenog skupa održanog u Splitu od 26. do 27. rujna 2011. Split 2014. 185-193 + [1] tabla.

83. Roman Sculpture from Illyricum (Dalmatia nad Istria). Import and Local Production: a survey. U: Akti XII. međunarodnog kolokvija o rimskoj provincijalnoj umjetnosti : datiranje kamenih spomenika i kriteriji za određivanje kronologije, Pula 23.-28. svibnja 2011. Pula 2014. str. 14-39, sa sl.

2015.

84. Splitski Statut, Salona, Lukan, Toma Arhiđakon. U: Splitski Statut iz 1312. godine: povijest i pravo : povodom 700. obljetnice : zbornik radova s međunarodnog znanstvenog skupa održanog od 24. do 25. rujna 2012. u Splitu. Split 2015. str. 91-98.

2016.

85. Sarkophag-Deckel aus prokonesischen mramor im „gemischten“ Typus, U: Akten des Symposiums „Römische Sarkophage“ Marbure 2.-8.Juli 2006. Archäologisches Seminar der Philips Universität Marburg. Marburger Beiträge zur Archäologie 3. Marburg 2016. str. 89-94, sa sl.

 2017.

86. Burnum – nove znanstvne spoznaje i predvidive perspektive razvoja (2003.-2015.). U: Vizija i izazovi upravljanja zaštićenim područjima prirode u Republici Hrvatskoj: stručno-znanstveni skup: aktivna zaštita i održivo upravljanje u Nacionalnom parku „Krka“: zbornik radova 28.rujna-3.listopada 2015., Šibenik. Šibenik 2017. str. 21-32.

87. Duje Rendić-Miočević i Književni krug Split. U: Illyrica Antiqua:  in honorem Duje Rencić-Miočević : proceedings of the International Conference Šibenik 12th-15th September 2013. Zagreb 2017. str. 19-27.

88. Grci, Etrušćani i Rimljani. Tri različita naroda srodne kulture na Apeninskom poluotoku. Simpozij X. Mediteranski korijeni filozofije Split 7.-9.travnja 2016. Filozofska istraživanja 37/2017, 2(146), str. 253-256.

89. Nova svjedočanstva solarnih i mističkih kultova u Dalmaciji. Znanstveni kolokvij Salonitanska muza Duje Rendića-Miočevića. Muza ne dopušta da umre muž vrijedan hvale (Hor., Carm. IV, 8, 28) 29.lipnja 2016. Tusculum: časopis za solinske teme 10/2017, 2, str. 23-36.

2018.

90. „Epona“ iz Koprna u Muzeju grada Šibenika. U: Šibenik od prvog spomena: zbornik radova s međunarodnog znanstvenog skupa 950.godina od prvog spomena Šibenika. Šibenik 2018. str. 37-42.

91. Funerary Monuments and Quarry management in Middle Dalmatia. U: ASMOSIA XI, Interdisciplinary Studies of Ancient Stone, Proceedings of the Eleventh International Conference of ASMOSIA, Split, 18.-22- May 2015. Split 2018. str. 827-838.

2019.

92. Salona – kratka povijest grada od nastanka do propasti = Salona – A brief history of the city from its founding to the fall.  U: Međunarodni znanstveni skup Salona od godine 119. prije Krista do kasne antike. 31. Split 2019. str.11-22, ilustr.

 

3.3 Znanstveno-popularni radovi/ Popular-science papers

1984.

 1. Importirani antički sarkofazi s otoka Koločepa. Summary. Obavijesti HAD-a 16/1984, 2, str. 20-21.

1985.

 1. Prijedlog za raspravu o radu starokršćanske sekcije SADJ. Informator Savez arheoloških društava Jugoslavije 50/1985, str. 19-20.

1986.

 1. Međunarodni kolokvij Rimske amfore i gospodarska povijest: jedno desetljeće istraživanja u Sieni. Obavijesti HAD-a 18/1986, 3, str. 22-23.

1990.

 1. XI. Međunarodni kongres za starokršćansku arheologiju. Obavijesti HAD-a 22/1990, 3, str. 26-28.
 2. Julijan Medini – vrsni istraživač antičke religije (1939-1990.). Zadarska revija 39/1990, 5-6, str. 645-650.
 3. Povodom 75. obljetnice života Branimira Gabričevića. Obavijesti HAD-a 22/1990, 3, str. 61-63.
 4. Uz 75. obljetnicu života akademika Mate Suića. Obavijesti HAD-a 22/1990, 3, str. 63-64.

1991.

 1. Dr. Julijan Medini, redovni profesor Filozofskog fakulteta u Zadru. Radovi Filozofskog fakulteta u Zadru 30, Razdio povijesnih znanosti 17/ 1990-91, str. 291-301.

Napomena: Nekrolog.

 1.   XII. Međunarodni kongres za starokršćansku arheologiju u Bonnu. Obavijesti  HAD-a 23/1991, 3, str. 39-41.

1995.

 1. Uz 1700 obljetnicu grada Splita. AMCA : bulletin de liaison des anciens etudiants des universites de Croatie = glasnik povezivanja bivših studenata hrvatskih  sveučilišta 3/1995, 5, str. 2-3.

1996.

 1. Branimir Gabričević (1915.-1996.). Obavijesti HAD-a 28/1996, 3, str. 147-149.
 2. Stopedeseta obljetnica rođenja don Frane Bulića (1846.-1934.). Obavijesti  HAD-a 28/1996, 2, str. 55-56.

1997.

 1. Dr. Branimir Gabričević, redovni profesor Filozofskog fakulteta u.m. (in memoriam). Radovi Filozofskog fakulteta u Zadru 35, Razdio povijesnih znanosti 22/1995-96, str. 361-371.
 2. Poslije Čakavskoga sabora Književni krug. Mogućnosti 45/1997, 7/9, str. 13-15.
 3. U spomen. Arheolog Mladen Nikolanci (1916-1997). Hrvatska obzorja 3/1997, str. 707-709.

1998.

 1. La civilisation antique IV siècle avant J.C.-VI siècle apres J.-C. U: Les arts en Croatie. L Oeil, Paris 1998. str. 8-17.
 2. Gentili signore e signori, care colleghe e colleghi. U: Acta XIII Congressus Internationalis Archaeologiae Christianae I, Città del Vaticano – Split 1998. str. 74-76.
 3. Grčki utjecaj na istočnoj obali Jadrana. Obavijesti HAD-a 30/1998, 1, str. 26-27.
 4. Kruno Prijatelj kao arheolog. Mogućnosti 46/1998, 7/9, str. 211-214.

2000.

 1. Ulomci antičkih sarkofaga s Koločepa. U: Oltarna ograda s Koločepa, Split 2000. str. 5-8.

2002.

 1. Mate Suić (1915. – 2002). Ljetopis hrvatske akademije za godinu 2002. knj. 106, str. 656-660.

2003.

 1. Dasen Vrsalović, U: D. Vrsalović, Povijest otoka Brača. 2. izd. Zagreb 2003. str. 406-408.

2004.

 1. Bulić i Liburnija. Uz 70. obljetnicu smrti. Zadarska smotra 53/2004, 1-4, str. 65-76.
 2. Mate Suić, akademik (1915-2002). In memoriam. U: Spomenica preminulim akademicima – svezak 122, Zagreb 2004. str. 9-14.
 3. Poštovani profesore, ražalošćena rodbino! Tužni skupe! U: Spomenica preminulim akademicima – svezak 122, Zagreb 2004. str. 34-35.

Napomena: Komemoracija akadeiku Mati Suiću.

2005.

 1. Tromeđa: povijest, kultura i tradicija. Školski vjesnik 54/2005, 1-2, str. 129-131.
 2. U: Međunarodni znanstveni skup „Dioklecijan, tetrarhija i Dioklecijanova palača : o 1700. obljetnici postojanja, 18. – 22. rujna 2005. Split 2005. str. 7-7, 57-59.

Napomena: Publikacija je programska knjižica navedenog skupa.

28. Predgovor. U: Srima – Pridžba : starokršćanske dvojne crkve. Šibenik 2005. str. 5.

2006.

 1. Don Frani Buliću s ljubavlju u povodu 160. obljetnice rođenja. Obavijest HAD-a  38/2006, 3, str. 130-131.
 2. Fra Josip Ante Soldo i njegov arheološko-muzeološki rad. Cetinska vrila 1/2006, 28, str. 10-14 sa sl.

2007.

31. Kojim se športom bavio Čistač strigila. Olimp 25. prosinac 2007, str. 6-7.

32. U početku bijaše luka. More, More, 13/2007, 144 travanj/april, str. 72-76.

33. Vasku Lipovcu u počast, godinu dana poslije smrti. Mogućnosti 54/2007, 4/6, str. 208-209.

 1. U splitskom susjedstvu. Antički duh Mediterana. Welcome to Split : časopis za turizam i kulturu 10, zima 2007/8, str. 17-21.

2008.

35. The Croatian Archaeological Heritage: some Introductory Remarks. U: Archaia : case studies on research planning, Characterisation, Conservation and Management of Archaeological Sites BAR International Series 1877.Oxford 2008. str. 399.

Napomena: Nenad Cambi jedan o koautora.

 1. Urbanizacija.; Ranokršćanska civilizacija. U: Nagrada INE za promicanje hrvatske kulture u svijetu  za 2007= Ina-Preis 2007 fuer die Foerderung der Kroatischen Kultur im Ausland. Zagreb 2008. str. 60-64; 67-70.
 2. Plemenitost suživota Mediterana i zaleđa. Visit Split: welcome magazine  winter 2008/2009, 12, str. 17-21.

2009.

38. Tri antičke glave ih Dubrovnika. U: Tri antičke glave = Three antique heads. Dubrovnik 2009. str. [12]

Napomena: Katalo izložbe održan u Arheološkom muzeju Dubrovnik.

2010.

39. Amfiteatar u Burnumu : stanje istraživanja 2003.-2005. Buk (Šibenik) 1/2010, 1, str. 50-61.

Napomena:  Nenad Cambi jedan od koautora.

40. Projekt Burnum : mogući zamašnjak razvoja gornjeg porječja Krke (Pokrčje). Godišnjak Titius 3 /2010, 3, str. 83-91

2011.

41. [Prikaz.] Međunarodni znanstveni skup Lucius Artorius Castus i Podstrana u antici. Podstranska revija 10/2011, 22, str. 39-40.

2012.

42Burnum : arheologija kao prednost na zaštićenom prostoru. Buk (Šibenik) 3/2012, 5, str. 52-59.

Napomena: Nenad Cambi jedan od koautora.

2013.

43. [Proslov.] U: Sepulkralna skulptura zapadnog Ilirika i susjednih oblasti u doba rimskog carstva = Funerary Sculpture of the Western Illyricum and Neighbouring Regions of the Roman Empire: zbornik radova s međunarodnog simpozija održanog od 27. do 30. rujna 2009. u Splitu. Split 2013. str. 5-16

Napomena: u koautorstvu s G. Kochom.

2014.

44. Ivo Petrinović: 1929.-2003. In memoriam. U: Spomenica preminulim akademicima – svezak 191, Zagreb 2014. str. 31-35.

45. Proslov. U: Lucije Artorije Kast i legenda o kralju Arturu: zbornik radova s međunarodnog znanstvenog skupa održanog u Podstrani od 30. ožujka do 2. travnja 2012. Split 2014. str. 5-10.

2015.

46. [Sažetak.] Production of Local Limestone Statuary and SArcophagi in Dalmatia. U: ASMOSIA, Assosiation for the Study of Marble and Other Stones in Antiquity, XI International conference, Split, 18-22 May 2015. str. 90-91.

47. Burnum – nove znanstvene spoznaje i predvidive perspektive. U: Knjiga sažetaka znanstveno-stručnog skupa Vizija i izazovi upravljanja zaštićenim područjima prirode u Republici Hrvatskoj. Aktivna zaštita i održivo upravljanje u Nacionalnom parku „Krka“, Šibenik, 28.rujna-3.listopada 2015. str. 28-29.

2016.

48. [Recenzija.] U:  Hrvatski bervijar 1. Zagreb 2016. str. 13-14.

2017.

49. O reviziji povijesti: (Antička egzempla). Forum: časopis Razreda za književnost HAZU 56/ 2017,10-12, str. 1287-1299.

2018.

50. Otac Splitske povijest: Toma Arhiđakon – povjesničar splitskog temperamenta. Visit Split : welcome magazine summer 2018, 23,  str. 8-16.

51. Jerolim Cambj. U: Spomenica povodom 135. obljetnice pohrvaćenja splitske općine. Split 2018, str. 67-72.

52. [Pogovor.] U: Zbornik Zavičajna baština. Problemi i perspektive u upravljanju baštinom. Split 2018. str. 239-240.

53. Predgovor. U: Plemstvo Kraljevine Dalmacije: 1814. – 1918. Zadar-Split 2018. str.7.

2019.

54. Uvod. U: Pomorski Split do početka XX. stoljeća : zbornik radova s međunarodnog znanstvenog skupa održanog u  Split, 26. rujna i 27. rujna 2016. [glavni urednik Nenad Cambi]. Split 2019. str. 5-6.

 

3.4 Novinski članci / Newspaper articles

1967.

 1. Ljudska toplina u kamenu. Telegram 14. IV. 1967, str. 5.

1971.

 1. Opljačkana nalazišta – podmorsko arheološka ispitivanja na Jadranu. Slobodna Dalmacija 26/1971, 24. X. 1971.

1972.

 1. Brodolom rimske lađe s teretom hispaniskih amfora u Splitu. Nedjeljna Dalmacija 2/1972, 23. I. 1972, s <1>sl.
 2. Oživjela antika. Nedjeljna Dalmacija 2/1972, 24. IX. 1972, str. 17.

1974.

 1. Arheologija pod morem – nema mjesta za amfore. Večernji list 23. i 24. II. 1974, str. 11.

1976.

 1. Radionice antičkih sarkofaga u Dalmaciji. Slobodna Dalmacija 32/1976, 3. IV. 1976, str. 8.

1977.

 1. Međunarodni skup arheologa. Slobodna Dalmacija 33/1977, 23. VII. 1977.
 2. Parametri gradogradnje. Značajno djelo Mate Suića, Antički grad na istočnom Jadranu, Vjesnik 25. I. 1977, br. 10570, str. 12.
 3. Nalaz u antičkoj Naroni. Slobodna Dalmacija 33/1977, 23. VII. 1977.
 4. Antički teatar u Dalmaciji. Slobodna Dalmacija 34/1977, 11. II. 1978.
 5. Značajna saznanja o Naroni. Slobodna Dalmacija 34/1977, 26. VIII. 1978.
 6. Novi značajni nalazi u Saloni. Slobodna Dalmacija 34/1977, 23. XII. 1978.

1988.

 1. Salona 86/87. Strojevi i spomenici. Slobodna Dalmacija, 3.III.1988, str. 8

1991.

 1. Zadar – povijesni stradalnik. Eksplozija prahistorijske savjesti. Večernji list, 10. XI.1991, str. 20-21.

1994.

 1. Kada je utemeljen Split. Godišnjica duga desetljeće. Slobodna Dalmacija 50/1994, 26. VII. 1994, str. 17.
 2. Antički portret u Hrvatskoj. Krug razvoja. Jet- Set magazin, 12, str. 146-148.

1995.

 1. 1700 godina Splita. Slavimo li prerano? Na čemu osnivati starost grada. Dan 1/1995, 1, 10. XII. 1995, str. 22.

1998.

 1. Ime, položaj i povijest Salone. Papa na korijenima kršćanstva. Slobodna Dalmacija 55/1998, 23. IX 1998, str. 9.
 2. Osvrt na knjigu Maria-Nepe Kuzmanića “Splitski plemići, prezime i etnos. Glasnik Hrvatskog plemićkog zbora 1/1998, 1, XII. 1998,  str. 23-24
 3. La storia dell´ antica città romana. L’ Osservatore romano mercoledi 30. X. 1998, str. 14.

1999.

 1. Maruliću je mjesto u središtu grada. Vijenac 7/1999, 133, 8.IV. 1999, str. 7.
 2. Šetnja muzejima. Nova lica stare slave. Vijenac 7/1999, 134, 22. IV. 1999, str. 31
 3. Knjiga Mediterana. Iscrpi nas borba neprekidna. Vijenac 7/1999, 146, 7. X. 1999, str. 6.

2000.

 1. Otkriće koje će tek postati senzacija. Čuvajte se lešinara. Slobodna Dalmacija 57/2000, 13. VI. 2000. Forum, str. 1.

2001.

 1. Špinutsko nalazište okruglih amfora tek treba istražiti i adekvatno zaštititi. Slobodna Dalmacija 58/2001, 8. IX. 2001.
 2. Bog se rodio sa svjetlom. Slobodna Dalmacija 58/2001, 24-26. XII. 2001, str. 16.

2002.

 1. Da nije bilo splitske luke ne bi bilo ni Splita. Vijenac 10/2002, 213, 2. V. 2002, str. 36.
 2. Memorija Kristova rođenja u Betlehemu i Dioklecijanov mauzolej u Splitu. Veza arhitekture mauzoleja i krstionice. Slobodna Dalmacija 59/2002, 24-26. XII. 2002. Božić.

2005.

 1. Uz 1700 godina Splita. Dioklecijan u Splitu (od abdikacije do smrti) 1.Dragovoljan odlazak u privatnost. Slobodna Dalmacija 62/2005, 30. IV. ,1. V. 2005, str. 85.
 2. Uz 1700 godina Splita. Dioklecijan u Splitu (od abdikacije do smrti) 2. Jupiterova zemaljska emanacija. Slobodna Dalmacija 62/2005, 2. V. 2005, str. 62.
 3. Uz 1700 godina Splita. Dioklecijan u Splitu (od abdikacije do smrti) 3. Odakle je zapravo Dioklecijan? Slobodna Dalmacija 62/2005, 3. V. 2005, str. 62.
 4. Uz 1700 godina Splita. Dioklecijan u Splitu (od abdikacije do smrti) 4. Splitski poluotok prije Dioklecijana. Slobodna Dalmacija 62/2005, 4. V. 2005, str. 70.
 5. Uz 1700 godina Splita. Dioklecijan u Splitu (od abdikacije do smrti) 5. Od čega je ostarjeli car bolovao? Slobodna Dalmacija 62/2005, 5.V. 2005, str. 94
 6. Uz 1700 godina Splita. Dioklecijan u Splitu (od abdikacije do smrti) 6. Dioklecijanov autoritet i Galerijevi planovi. Slobodna Dalmacija 62/2005, 6. V. 2005, str. 70.
 7. Uz 1700 godina Splita. Diokelcijan u Splitu (od abdikacije do smrti) 7. Dva nelegalna augusta i jedan cezar. Slobodna Dalmacija 62/2005, 7. V. 2005, str. 86.
 8. Uz 1700 godina Splita. Diokelcijan u Splitu (od abdikacije do smrti) 8. Carsko zasjedanje u Karnuntumu. Slobodna Dalmacija 62/2005, 8.V. 2005, str. 48.
 9. Uz 1700 godina Splita. Diokelcijan u Splitu (od abdikacije do smrti) 9. Edikt o ukinuću progona kršćanstva. Slobodna Dalmacija 62/2005, 9. V. 2005, str. 62.
 10. Uz 1700 godina Splita. Diokelcijan u Splitu (od abdikacije do smrti) 10. Dioklecijan i Milanski edikt. Slobodna Dalmacija 62/2005, 10.V. 2005, str. 78.
 11. Uz 1700 godina Splita. Diokelcijan u Splitu (od abdikacije do smrti) 11. Stradanje po Valeriji i Priski. Slobodna Dalmacija 62/2005, 11.V. 2005, str. 62.
 12. Uz 1700 godina Splita. Diokelcijan u Splitu (od abdikacije do smrti) 12. Kako je umro nekad moćni imperator? Slobodna Dalmacija 62/2005, 12. V. 2005, str. 85.
 13. Uz 1700 godina Splita. Diokelcijan u Splitu (od abdikacije do smrti) 13. Diviniziran i uvršten među bogove. Slobodna Dalmacija 62/2005, 13.V. 2005, str. 78.
 14. Uz 1700 godina Splita. Diokelcijan u Splitu (od abdikacije do smrti) 14. Dvorska spletka i krađa grimiznog vela. Slobodna Dalmacija 62/2005, 14.V. 2005, str. 78.

2006.

 1. Opet nas zove splitska Riva. Vijenac 14/2006, 9. XI. 2006, str. 17-18.
 2. Kip je vrlo vjerojatno autentičan. DOM Valpovo – Belišće 89, VI. 2006.
 3. Cista Velika u „Mimari“. Što skrivaju Crkvine. Hrvatsko slovo 12/2006, 15. XII. 2006, str. 26 sa sl.

2007.

 1. Bogatstvo u riječnoj brani. Solinska kronika 14/2007, 154, 15. VII. 2007, str. 12-13.

2009.

 1. Pola vijeka s peristilom. Slobodna dalmacija 66/2009, 1.VIII. 2009, str. 27.

2012.

 1. Obitelji Cambi još ne prijeti izumiranje. Slobodna dalmacija 70/2012, 29. III. 2012, str.48.
 2. Prema otkrivanju Plinija Starijeg. Universitas 4/2012, 36, 5.XI. A.D. 2012, str. 9.

2014.

50. Višestoljetna prožetost Dioklecijana i Splita. Hrvatsko slovo 20/2014, 5. IX. 2014,1011, str. 7.

2015.

51. Prvi Splićanin gotovo nepoznat, Dioklecijan. Hommage prvom Splićaninu. Slobodna dalmacija, Prilog povodom izrade spomenika rimskom caru, utemeljitelju Splita 73/2015, 22.VI.2015, str.4-5.

2016.

52. Problematičan početak, vrstan završetak. Ah, kako li počinje moje školovanje. Školske novine: tjednik za odgoj i obrazovanje 67/2016, 7, 23.  II. 2016, str. 28.

 

3.5 Recenzije i prikazi / Book reviews and reviews

1972.

 1. Antika na pariškoj izložbi. Život umjetnosti 18/1972, str. 11-17.

1975.

 1. H. Gabelmann, Die Werstattgruppen der oberitalischen Sarkophage. Beihefte der Bonner Jahrbücher 34, Bonn 1973. Vjesnik Arheološkog muzeja u Zagrebu, 3. ser., 9/1975, str. 175-183.

1980.

 1. H. Stern. Receuil general des mosaiques de la Gaule I-IV. X Supplement à Gallia, Paris 1957-1980. Vjesnik za arheologiju i historiju dalmatinsku 71/1980, str. 241-242.

1983.

 1. M. Robertson. A History of Greek Art. Cambridge University Press 1975. Vjesnik za arheologiju i historiju dalmatinsku 74/1983, str. 113-115.

1984.

 1. Uz izložbu “Issa-otok Vis u helenističko doba“. Mogućnosti 31/1984, 4-5, str. 448-453.

1988.

 1. Branimir Gabričević. Studije i članci o religijama i kultovima antičkog svijeta. Obavijesti HAD-a 20/1988, 1, str. 33-36.

1990.

 1. Duje Rendić-Miočević, Iliri i antički svijet. Obavijesti HAD-a 22/1990, 2, str. 57-60.

1997.

 1. R. Adam. Ruins of the Palace of the Emperor Diocletian at Spalatro in Dalmatia.  Obavijesti HAD-a 29/1997, 1, str. 41-43.

1998.

 1. Grčki utjecaj na istočnoj obali Jadrana. Obavijesti  HAD-a 30/1998, 2, str. 26-27.
 2. Znanstveni skup Traianus Optimus Princeps Rim, 19.-21. studenoga 1998. Obavijesti HAD-a 30/1998, 3, str. 37-39.

1999.

 1. Signori Ambasciatori, Monsignori, Colleghi, Allievi e Signori. U: Presentazione degli Atti del XIII Congresso Internazionale di Archeologia Cristiana (Roma, Split, Zadar 12, 23 e 26 aprile 1999), Città del Vaticano 1999. str. 27-30.

2005.

 1. Lipovčev Marul. U: Izložba Vasko Lipovac Studije za Marulića. Split 2005. (otvorenje 22. travnja 2005.)

2006.

 1.  Od svetišta Mitre do Crkve Sv. Mihovila. Rezultati istraživanja u Prološcu Donjem – Postranju (godine 1986.-1997.). Obavijesti  HAD-a 38/2006, 2, str. 153-155.

Napomena: Nenad Cambi jedan od koautora.

2009.

 1. Recenzija. U: Neda Messmer-Grisogono (1919.-2006.). Split 2009. str. 95-96.
 2. Povijesnost i suvremenost znanstvenog promišljanja porječja Krke. Godišnjak Titius 2/2009, 2, str. 325-327.
 3. Prikaz. Godišnjak Titius. Školski vjesnik 58/2009, 3, str. 355-357.

2011.

17. Početak lajonizma u Splitu: osobne uspomene jednog člana utemeljitelja. U: LC Split 1991. Split 2011, str. 7-10.

2013.

18. Uz posljednju izložbu Mile Skračića (1933.-2013.). Mogućnosti 5-6/2013, str. 159-161.

2014.

19. Recenzija. U: I. Goleš. Zaboravljena Dalmacija na starim razglednicama. Split: Zagreb 2014. str. 11-12.

20. Recenzija. U: A. Duplančić, Gaius Aurelius Valerius Diocletianus: život u carskoj palači. Split 2014, str. 6-7.

 

4) Izvješća s terenskih istraživanja/Excavation report

1970.

 1. Narona – rimski grad. Arheološki pregled 12/1970, str. 103-105.
 2.  Salona – antički grad. Arheološki pregled 12/1970, str. 106-111

Napomena: Koautor Željko Rapanić.

1971.

 1. Narona – selo Vid kod Metkovića. Arheološki pregled 13/ 1971, str. 67-70.

1972.

 1. Salona – Solin, radovi u 1972. godini. I) Kompleks civilne arhitekture na Ilincu. Arheološki pregled 14/1972, str. 55-58.

Napomena: Koautor Željko Rapanić

 1. Narona, Vid, Metković – antički bedemi i starokršćanska bazilika. Arheološki pregled 14/1972, str. 62-64 + 1 tabla.
 2. Vis – uvala Vela Svitnja – brodolom antičkog broda. Arheološki pregled 14/1972, str. 80-82.
 3. Stobreč, Split, crkva Sv. Lovre – starokršćanska bazilika, antički i kasniji tragovi. Arheološki pregled 14/1972, str. 102-104.

1993.

 1. Dikovača ranokršćanski sklop. Konzervatorski bilten br. 16, studeni1993.

 

5) Prilozi u enciklopedijama/Contribute articles in encyclopaedia

1981.

 1. Arheologija i more. Pomorska enciklopedija I (2. izdanje). Zagreb, JLZ ,1981, str. 149-50.
 2. More i arheologija. Pomorska enciklopedija V. (2. izdanje). Zagreb, JLZ, 1981, str. 104-105.

1983.

 1. Dalmazia. Dizionario patristico e di antichita cristiane I. Casa editrice Marietti-Casale Monferato 1983, str. 880-882.
 2. Norico, II archeologia. Dizionario patristico e di antichita cristiane II. Monferato 1983, str. 2419-2420.
 3. Pannonia, II archeologia. Dizionario patristico e di antichita cristiane II. Monferato 1983, str. 2600-2601.
 4. Salona. Dizionario patristico e di antichita cristiane II. Monferato 1983, str. 3068-3070.
 5. Savia. Dizionario patristico e di antichita cristiane II. Monferato 1983, str. 3108-3109.
 6. Sirmium. Dizionario patristico e di antichita cristiane II. Monferato 1983, str. 3239-3240.
 7. Valeria. Dizionario patristico e di antichita cristiane II. Monferato 1983, str. 3545-3546.

1989.

 1.  Bulić, Frane. Hrvatski biografski leksikon II, Zagreb, JLZ, 1989, str. 478-481

Napomena: Koautor Anđelka Stipčević-Despotović

 1.  Bulić, Ivan st. Hrvatski biografski leksikon II, Zagreb, JLZ, 1989, str. 482.
 2.   Bulić, Ivan ml. Hrvatski biografski leksikon II, Zagreb, JLZ, 1989, str. 82.

Napomena: Koautor Zdravko Mužinić

1994.

 1. Neptunus-Bindus. Lexicon Iconographicum Mythologiae Classicae 7.1. Zürich – München, Artemis, 1994, str. 500.
 2. Salona. Lexicon Iconographicum Mythologiae Classicae 7. 2. Zürich – München , Artemis 1994, str. 655-656.

1995.

 1. Amfiteatar. Enciklopedija hrvatske umjetnosti I. Zagreb, LZ Miroslav Krleža, 1995, str. 5.
 2. Antika. Enciklopedija hrvatske umjetnosti I. Zagreb, LZ Miroslav Krleža, 1995, 14-20.
 3. Ara. Enciklopedija hrvatske umjetnosti I. Zagreb, LZ Miroslav Krleža, 1995, str. 26.
 4. Baćina. Enciklopedija hrvatske umjetnosti I. Zagreb, LZ Miroslav Krleža, 1995, str. 42.
 5. Bulić, Frane. Enciklopedija hrvatske umjetnosti I. Zagreb, LZ Miroslav Krleža, 1995, str. 136-137.
 6. Carrara, Frano. Enciklopedija hrvatske umjetnosti I. Zagreb, LZ Miroslav Krleža, 1995, str. 144.
 7. Colnago, Antun. Enciklopedija hrvatske umjetnosti I. Zagreb, LZ Miroslav Krleža,1995, str. 153.
 8. Čitluk. Enciklopedija hrvatske umjetnosti I. Zagreb, LZ Miroslav Krleža, 1995, str. 168.
 9. Dikovača. Enciklopedija hrvatske umjetnosti I. Zagreb, LZ Miroslav Krleža, 1995, str. 187.
 10. Egger, Rudolf. Enciklopedija hrvatske umjetnosti I. Zagreb, LZ Miroslav Krleža, 1995, str. 234.
 11. Gardun. Enciklopedija hrvatske umjetnosti I. Zagreb, LZ Miroslav Krleža, 1995, str. 273.
 12. Glavinić, Mihovil. Enciklopedija hrvatske umjetnosti I. Zagreb, LZ Miroslav Krleža, 1995, str. 280.
 13. Jelić, Luka. Enciklopedija hrvatske umjetnosti I. Zagreb, LZ Miroslav Krleža, 1995, str. 281.
 14. Kapitolij. Enciklopedija hrvatske umjetnosti I. Zagreb, LZ Miroslav Krleža, 1995, str. 401-402.
 15. Lanza, Frano. Enciklopedija hrvatske umjetnosti I. Zagreb, LZ Miroslav Krleža, 1995, str. 504.
 16. Mauzolej. Enciklopedija hrvatske umjetnosti I. Zagreb, LZ Miroslav Krleža, 1995, str. 554.
 17. Mozaik. Enciklopedija hrvatske umjetnosti I. Zagreb, LZ Miroslav Krleža, 1995, str. 595-597.
 18. Domnius (Domnio, Domno). Lexicon für Theologie und Kirche T. 4. Freiburg im Breisgau 1995, str. 329.

1996.

 1. Illyrien II. (Kirchengeschichte). Lexicon für Theologie und Kirche T. 5. Freiburg im Breisgau 1996. str. 425-426.
 2. Starokršćanska (ranokršćanska) umjetnost. Enciklopedija hrvatske umjetnosti II. Zagreb, LZ Miroslav Krleža, 1996, str.271-275.
 3. Stela. Enciklopedija hrvatske umjetnosti II. Zagreb, LZ Miroslav Krleža, 1996, str. 277-278.

1997.

 1. Salona. Enciclopedia dell arte antica, classica e orientale. Secondo supplemento 1971-1994. Roma, Istituto della Enciclopedia italiana, 1997, str. 72-73
 2. Spalato. Enciclopedia dell arte antica, classica e orientale. Secondo Supplemento 1971-1994. Roma, Istituto della Enciclopedia italiana, 1997, str. 333-334.
 3. Šipovo. Enciclopedia dell arte antica, classica e orientale. Secondo Supplemento 1971-1994. Roma, Istituto della Enciclopedia italiana, 1997, str. 271.
 4. Maurus. Lexicon für Theologie und Kirchengeschichte 6. Freiburg im Breisgau 1997, str. 1503.
 5. Latra. Lexicon Iconographicum Mythologiae Classicae 8.1. Zürich – Dusseldorf, Artemis, 1997, str. 770.
 6. Medaurus. Lexicon Iconographicum Mythologiae Classicae 8.1. Zürich – Düsseldorf, Artemis, 1997, str. 819.
 7. Venus Anzotica. Lexicon Iconographicum Mythologiae Classicae 8.1.2. Zürich – Düsseldorf, Artemis 1997, str. 233.

1998.

 1. Bulić, Frane (1846-1934). Suvremena katolička enciklopedija. Split, Laus, 1998. str. 123-124.

2006.

 1. Ivoševci kraj Kistanja. Stotinu arheoloških nalazišta. Zagreb 2006, str. 140-141.
 2. Split antika i Split rano kršćanstvo. Stotinu arheoloških nalazišta. Zagreb 2006, str. 250-253.

2014.

46. Antika i Ranokršćanska umjetnost. Likovni leksikon. LZ Miroslav Krleža Zagreb 2014, str. 38-40, 780-781.

2018.

 1. La dea da Issa, Nel mare dell’ intimità. L’archeologia subacquea racconta l’Adriatico. Trieste, ex Pescheria – Salone dei Incanti 17 dicembre 2017 – 1.Maggio 2018. str. 63.
 2. Ercole di Salone, Nel mare dell’intimità. . L’archeologia subacquea racconta l’Adriatico. Trieste, ex Pescheria – Salone dei Incanti 17 dicembre 2017 – 1.Maggio 2018. str. 156.
 3.  L’ Amzone di Poreč/Parenzo, Nel mare dell’intimità. L’archeologia subacquea racconta l’Adriatico. Trieste, ex Pescheria – Salone dei Incanti 17 dicembre 2017 – 1.Maggio 2018. str. 156.
 4.  Le teste imperiali dal mare di Cres/Cherso, Nel mare dell’intimità. L’archeologia subacquea racconta l’Adriatico. Trieste, ex Pescheria – Salone dei Incanti 17 dicembre 2017 – 1.Maggio 2018. str. 159.

 

6) Ostale publikacije s autorskim udjelom

 1. Croatie. [traduction Mauricette Begić-Sullerot… [et al.]; illustrations Jean Chevallier… et al.], Paris 1999.
 2. Croazia. [illustrazioni Jean Chevallier… [et al.]; traduzione Alessandra Costa], Milano 2000.
 3. Hrvatska. [autori Stanko Andrić… [et al.]; ilustracije Jean Chevallier… [et al.]; fotografije Ivo Pervan… [et al.]; prijevod Sonja Pintar, Danijela Bašić, Martina Domines], Zagreb 2000.
 4. Croatie. [traduction Mauricette Begić-Sullerot … [et al.]; illustrations Jean Chevallier … et al.], Paris 2005.
 5. Andrija Matijaš-Pauk … da se ne zaboravi. Nada Matijaš; [predgovori Damir Krstičević, Josip Pečarić, Nenad Cambi; pogovor Ivo Šimunović; likovno uredio Josip Botteri-Dini], Split 2005.
 6. Župa sv. Petra Apostola Muć Gornji. [odgovara Pavao Pavić]. Muć Gornji 2011. Napomena: Nenad Cambi navodi se kao jedan od autora.
 7. Pomorski Split do početka XX. stoljeća : znanstveni skup : Split, 26. rujna i 27. rujna 2016. : [u okviru priredbe] Knjiga Mediterana 2016, (Split, 25. rujna – 1. listopada) / organizatori Književni krug, Split, zavod za znanstveni i umjetnički rad HAZU u Splitu ; [organizacijski odbor Nenad Cambi … et al.]. Split, Književni krug 2016.
 8. Lucius Artorius Castus, čimbenik u stvaranju mita o kralju Arturu i Podstrana u antici : međunarodni znanstveni skup, (Podstrana, 31. ožujka – 1. travnja [2012.]) / organizatori Općina Podstrana … [et al.] ; [prijevod na engleski Nenad Cambj [i. e. Cambi]]. Podstrana 2012.

 

 1. Mentorstvo Nenada Cambija pri izradi magistarski  i doktorski radova

S obzirom da se u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji, kao i u katalogu knjižnica navodi mentor doktorskog ili magistarskog rada, na ovom mjestu držim značajnim navesti i mentorstva akademika Cambija. Naime, profesorski i znanstveni doprinos akademika Cambija razvidan je iz njegovog mentorskog rada kod izrade 20 doktorskih i 12 magistarskih radova, čime je doprinio razvoju arheologije kao znanosti. Jasno je da dolje navedene jedinice nisu dio bibliografije Nenada Cambia no značajne su kao doprinos razvoju znanosti i osobnom razvoju znanstvenika koji su nekada i sami bili na počektu znanstvene karijere. Magisterije i doktorate vodio je na zagrebačkom Filozofskom fakultetu, kao i na Sveučilištu u Zadru.

 

Doktorski radovi:

 1. Miletić, Željko. Mitraizam u rimskoj provinciji Dalmaciji : doktorska disertacija ; mentor nenad Cambi. Zadar 1996.
 2. Škegro, Ante. Gospodarstvo rimske provincije Dalmacije u vrijeme principata : doktorska disertacija ; mentor Nenad Cambi. Zagreb 1997.
 3. Buzov, Marija. Topografija antičke Siscije na temelju arheološke baštine : disertacija ; mentor Nenad Cambi. Zadar 2000.
 4. Kirigin, Branko. Faros, parska naseobina : prilog proučavanju grčke civilizacije u Dalmaciji: doktorska disertacija ; mentor Nenad Cambi. Split 2000.
 5. Matulić, Branko. Mozaici rimske provincije Dalmacije I Istre (X region Italiae) : doktorska disertacija ; mentor Nenad Cambi. Zadar 2000.
 6. Fadić, Ivo. Antičko staklo u Liburniji : doktorska disertacija ; mentor Nenad Cambi, Zadar 2001.
 7. Glavičić, Miroslav. Gradski dužnosnici na natpisia obalnog područja rimske provincije Dalmacije : doktorska disertacija ; mentor Nenad Cambi. Zadar 2002.
 8. Maršić, Dražen. Portretne stele na obalnom području rimske provincije Dalmacije : doktorska disertacija ; mentor Nenad Cambi. Zadar 2002.
 9. Kolega Marija. Antička kamena plastika u Liburniji od 1. do 4. st. : disertacija ; mentor Nenad Cambi. Zadar 2003.
 10. Ilkić, Mato. Cornacum: sotinski proctor I njegovo mjesto u organizaciji južnog dijela provincije Panonije: disertacija ; mentor Nenad Cambi. Zadar 2004.
 11. Gluščevi, Smiljan. Zadarske nekropole od 1. do 4. stoljeća: organizacija groblja, pogrebni obredi, podrijetlo, kultura, status i standard pokojnika : disertacija ; mentor Nenad Cambi. Zadar 2005.
 12. Busuladžić, Adnan. Rimske vile u Bosni i Hercegovini : (doktorska disertacija) ; mentor Mirjana Sanader ; komentor Nenad Cambi. Zagreb 2008.
 13. Katić, Miroslav. Urbanistički i kulturni profil antičke Isse : doktorski rad  ; mentor Nenad Cambi. Zadar 2009.
 14. Borzić, Igor. Keramički nalazi s arheološkog lokaliteta Burnum-Amfiteatar : doktorski rad ; mentor Nenad Cambi. Zadar 2010.
 15. Brajčić, Marija. Arheološki parkovi i spomenici : doprinos očuvanju kulturne baštine : (stanje i perspective) : doktorski rad ; mentor Nenad Cambi. Zadar 2011.
 16. Giunio, Kornelija A. Svećenici I svećeničke organizaije u rimskoj provinciji Dalmaciji : doktorski rad ; mentor Nenad Cambi. Zadar 2011.
 17. Jović Gazić, Vedrana. Razvoj urbanizma na prostoru rimske provincije Dalmacije na prijelazu iz antike u srednji vijek : doktorska disertacija ; mentor Nenad Cambi. Zadar 2015.
 18. Jukić Buća, Vendi. Kasnoantička i ranosrednjovjekovna arhitektura i skulptura na lokalitetu sv. Teodor u Puli u kontekstu istodobnih nalaza u Puli i širem području Istre : doktorski rad ; mentori, supervisors Nenad Cambi, Mirja Jarak. Zagreb 2015.
 19. Periša, Darko. Arheološka svjedočanstva o rimsko-delmatskim ratovima : doktorska disertacija  ; mentor Nenad Cambi. Zadar 2015.
 20. Uroda, Nikolina. Arheološka baština pustinjaka i redovničkih zajednica u srednjoj Dalmaciji od njihovih početaka do 12. stoljeća : doktorski rad ; mentor, supervisor Nenad Cambi. Zagreb 2019.

 

Magistarski radovi:

 1. Glučina, Toni. Prikaz Artemide/Dijane u antičkoj Dalmaciji : magistarski rad ; mentor Nenad Cambi. Zadar 2011.
 2. Čargo, Boris. Martvilo, zapadna isejska nekropola : (magistarski rad) ; mentor Nenad Cambi. Zagreb 2009.
 3. Štefanac, Berislav. Starokršćanska arhitektura između Zrmanje i Neretve na temelju recentnih istraživanja : magistarski rad ; mentor Nenad Cambi. Zadar 2008.
 4. Borzić, Igor. Otok Korčula – primjer romanizacije dalmatinskog otoka : magistarski rad ; mentor Nenad Cambi. Zadar 2007.
 5. Uroda, Nikolina. Biograd i njegova okolica u antici na temelju neobjavljenog arheološkog materijala : magistarski rad; mentor Nenad Cambi. Zagreb 2005.
 6. Kilić-Matić, Ana. Rimske vilae rusticate na istočnoj jadranskoj obali : magistarski rad ; mentor NenadCambi. Zagreb 2002.
 7. Giunio, Kornelija A. Tipologija rimskih hramova carskog doba I njihov odraz na istočnoj obali Jadrana : magistarski rad ; mentor Nenad Cambi. Zagreb 1997.
 8. Maršić, Dražen. Antički Epetij: magistarska radnja ; mentor Nenad Cambi. Zagrb 1995.
 9. Radić Rossi, Irena. Amfore tipa Lamboglia 2 i Dressel 6 na istočnoj obali Jadrana u svjetlu podmorskih nalaza : magistarski rad ; mentor Nenad Cambi. Zagreb 1993.
 10. Schönauer, Srđana. Analiza odjevnih predmeta i nakita na antičkim spomeniima u Dalmaciji : magistarski rad ; mentor Nenad Cambi. Dubrovnik 1993.
 11. Kolega, Marija. Rimksa portretna plastika u Arheološkom muzeju u Zadru : magistarski rad ; mentor Nenad Cambi. Dubrovnik 1986.
 12. Migotti, Branka. Topografija starokršćanskih kultnih gradnji na području između Krke i Cetine: magistarski rad ; mentor Nenad Cambi. Dubrovnik 1985.