Bašić Martina, dr. sc.

Zaposlenici Akademije
Bašić Martina, dr. sc.

Datum rođenja:

 • 1979

Mjesto rođenja:

 • Rijeka

Adrese:

 • Zavod za lingvistička istraživanja, Ante Kovačića 5, 10000 Zagreb

Telefoni:

 • +38501 4698 241

E-mail adrese:

Bašić Martina, dr. sc.

Zaposlenici Akademije

Akademske titule:

 • doktor znanosti

Institucije:

 • viša znanstvena suradnica – Zavod za lingvistička istraživanja HAZU

Životopis

Martina Bašić (r. Kovačević), rođena je 1979. godine u Rijeci. Osnovnu školu i opću gimnaziju završila je u Crikvenici. Na Filozofskome fakultetu Sveučilišta u Zagrebu diplomirala je 2004. godine studij fonetike i informatologije (smjer opća informatologija). 2006. godine upisala je poslijediplomski sveučilišni doktorski studij kroatistike, smjer jezik, na Filozofskome fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Doktorirala je 2012. godine s temom Kvantitativna sociolingvistička analiza crikveničkoga idioma pod mentorstvom prof. dr. Mire Menac Mihalić (članovi povjerenstva: akademik Milan Moguš, prof. dr. Damir Kalogjera i prof. dr. Mira Menac Mihalić).

Zaposlena je 2005. godine kao znanstvena novakinja/asistentica u Zavodu za lingvistička istraživanja Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti . U znanstveno je zvanje znanstvene suradnice za znanstveno polje filologije u području humanističkih znanosti izabrana 2013. godine, a 2016. godine zaposlena je na radnome mjestu znanstvene suradnice u Zavodu za lingvistička istraživanja Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Zagrebu. U znanstveno je zvanje više znanstvene suradnice za znanstveno polje filologije u području humanističkih znanosti izabrana 2019. godine, a od 2022. godine zaposlena je na radnome mjestu više znanstvene suradnice u Zavodu za lingvistička istraživanja Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Zagrebu.

U Zavodu za lingvistička istraživanja Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti od svojega dolaska 2005. godine radi na projektu Istraživanje hrvatskih dijalekata, voditelja akademika Milana Moguša. Odlukom Razreda za filološke znanosti i Uprave Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti 2018. godine imenovana je voditeljicom projekta Istraživanje hrvatskih dijalekata.

Od 2018. godine članica je hrvatskoga povjerenstva međunarodnoga istraživačkog projekta Općeslavenski lingvistički atlas (OLA).

Od 2020. godine suradnica je na projektu Lingvistička geografija Hrvatske u europskome okružju (LinGeH), voditeljice prof. dr. sc. Dunje Brozović Rončević, koji pri Sveučilištu u Zadru financira Hrvatska zaklada za znanost pod brojem HRZZ 3688.

Od 2024. godine suradnica je na dvama projektima koje pri Institutu za hrvatski jezik do 2028. godine financira Europska unija iz paketa za gospodarski oporavak Next Generation EU: Hrvatska somatska frazeologija (frazeografski pristup) (SOMA), voditeljice dr. sc. Barbare Kovačević, i Od fertuna do peruna – dijalektološka i etimološka analiza leksema povezanih sa semantičkim poljem kuhinje (DIJETA), voditeljice dr. sc. Perine Vukše Nahod.

Članica je od 2012. godine, a od 2019. i tajnica Odbora za dijalektologiju Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.

Bila je tajnica i članica organizacijskih odbora dvaju skupova u organizaciji Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, V. međunarodnoga leksikološko-leksikografskoga znanstvenoga skupa 2009. godine i 14. znanstvenoga skupa o hrvatskim dijalektima 2021. godine te je kao članica organizacijskog odbora sudjelovala u organizaciji međunarodnoga znanstvenog skupa Kontaktna dialektologija akad. Gorana Filipija 2021. godine.

Tehnička je i mrežna urednica redovitih publikacija Razreda za filološke znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti – FilologijaFolia onomastica Croatica Hrvatski dijalektološki zbornik  i tajnica uredništva Hrvatskoga dijalektološkog zbornika.

Znanstveni je interes Martine Bašić usmjeren na različita područja dijalektologije (fonologija, morfologija, frazeologija, leksikografija čakavskih govora), a posebno zanimanje pokazuje za sjeverozapadno čakavsko područje i za dijalektološka i sociolingvistička istraživanja proučavanja jezičnih promjena i varijabilnosti u organskim govorima te metodologiju dijalektoloških i sociolingvističkih terenskih istraživanja.

Izobrazba

 • 2012. doktorat Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, poslijediplomski sveučilišni doktorski studij kroatistike, smjer jezik; tema Kvantitativna sociolingvistička analiza crikveničkoga idioma
 • 2005. diploma Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, dvopredmetni studij fonetike i informatologije (smjer opća informatologija)

Akademski razvoj

 • Od 2019. Viša znanstvena suradnica u Zavodu za lingvistička istraživanja Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
 • 2013. – 2019. Znanstvena suradnica u Zavodu za lingvistička istraživanja Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
 • 2012. – 2013. Viša asistentica u Zavodu za lingvistička istraživanja Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
 • 2005. – 2012. Znanstvena novakinja/asistentica u Zavodu za lingvistička istraživanja Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti

Znanstvenoistraživački projekti

Nacionalni projekti 

 • Od 2023. suradnica na projektu Hrvatska somatska frazeologija (frazeografski pristup) – SOMA, voditeljica Barbara Kovačević, koji pri Institutu za hrvatski jezik financira Europska unija – NextGenerationEU
 • Od 2023. suradnica na projektu Od fertuna do peruna – dijalektološka i etimološka analiza riječi povezanih sa semantičkim poljem kuhinje, voditeljica Perina Vukša Nahod, koji pri Institutu za hrvatski jezik financira Europska unija – NextGenerationEU
 • 2023. suradnica na istraživačkom projektu Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagreb Jezik – Tekst – Kultura (hrvatsko-slavenska kontrastivna istraživanja, voditeljica dr. sc. Ivana Vidović Bolt
 • 2022. suradnica na istraživačkom projektu Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagreb Jezik – Tekst – Kultura (hrvatsko-poljska kontrastivna istraživanja /11-931-1079/, voditeljica dr. sc. Ivana Vidović Bolt
 • Od 2020. suradnica na projektu Lingvistička geografija Hrvatske u europskome okružju (LinGeH), voditeljica prof. dr. sc. Dunja Brozović Rončević, koji pri Sveučilištu u Zadru financira Hrvatska zaklada za znanost pod brojem HRZZ 3688
 • Od 2018. voditeljica projekta Istraživanje hrvatskih dijalekata
 • 2016. – 2023. voditeljica projekta Suvremeni dijalektološki opis vinodolskih govora
 • 2012. – 2018. suradnica na projektu Istraživanje hrvatskih dijalekata, voditeljica dr. sc. Jela Maresić
 • 2007. – 2011. suradnica na projektu Istraživanje hrvatskih dijalekata (MZOS, br. 101-1012676-2675), voditelj akademik Milan Moguš
 • 2005. – 2006. suradnica na projektu Istraživanje hrvatskih dijalekata (MZOS br. 0101213), voditelj akademik Milan Moguš

Međunarodni projekti

 • Od 2018. članica je hrvatskoga povjerenstva međunarodnoga istraživačkog projekta Općeslavenski lingvistički atlas (OLA)
 • 2015. – 2017. zamjenica članova Upravljačkoga odbora europskoga projekta COST Action IS1306 New Speakers in a Multilingual Europe: Opportunities and Challenges uime Republike Hrvatske

Usavršavanja

 • 2019. radionica Računalni korpusi u frazeološkim istraživanjima i frazeografiji, Zagreb, 6. veljače (u okviru projekta Digitalni frazeološki rječnik hrvatskoga jezika)
 • 2018. ljetna škola Limits of Variability in Language, Potsdam (Njemačka), 18. – 22. lipnja (u organizaciji Collaborative Research Centre SFB 1287 Limits of Variability in Language: Cognitive, Grammatical, and Social Aspects)
 • 2018. 3. simpozij SCIMETH Etička pitanja u suvremenim lingvističkim istraživanjima, Rijeka, 2. svibnja (u suorganizaciji Centra za jezična istraživanja Filozofskoga fakulteta u Rijeci i Hrvatskoga društva za primjenjenu lingvistiku)
 • 2018. dvodnevna radionica Obrada statističkih i korpusnih podataka te programiranje umjetnih neuronskih mreža, Zagreb, 29. – 30. siječnja (u okviru projekta Hrvatske zaklade za znanost HRZZ-IP-2016-06-1210 Modeliranje mentalne gramatike hrvatskoga: ograničenja informacijske strukture)
 • 2017. stručni skup SCOPUS seminar za uredništva hrvatskih znanstvenih časopisa za časopise Hrvatski dijalektološki zbornik i Folia onomastica Croatica, Zagreb, 30. lipnja (u suorganizaciji Elsevier, Povjerenstva za znanstveno-izdavačku djelatnost Ministarstva znanosti o obrazovanja RH, Knjižnice Pravnoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Sveučilišne knjižnice u Splitu)
 • 2017. predavanja i radionice iz povijesne sociolingvistike, Zagreb, 28. travnja (u suorganizaciji Odjela za sociokulturnu lingvistiku HFD-a i Zavoda za lingvistiku Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu)
 • 2017. ReLDI ZG2 seminar Analiza podataka u istraživanju jezika (2), Zagreb, 23. – 26. veljače
 • 2016. 1. simpoziju SCIMETH Metodologija znanstvenih istraživanja: statistika u filološkim istraživanjima, Rijeka, 11. svibnja (u suorganizaciji Centra za jezična istraživanja Filozofskoga fakulteta u Rijeci i Hrvatskoga društva za primjenjenu lingvistiku)
 • 2016. radionica Statističke metode u lingvistici uporabom alata R na XXX. međunarodnom znanstvenom skupu Jezik kao predmet proučavanja i jezik kao predmet poučavanja, Rijeka, 14. svibnja (u organizaciji Hrvatskoga društva za primjenjenu lingvistiku)
 • 2009. CARNetov online tečaj Obrada audio video zapisa, 7. listopada – 4. studenoga

Javna predavanja, predstavljanja i radionice

 • 2019. predavanje Šćeto neto o dijalektnim frazemima i predavanje Otkrivamo frazeme na Danu otvorenih vrata HAZU (13. studenoga)
 • 2019. predstavljanje Senjskog zbornika 45 posvećenog akademiku Milanu Mogušu (17. svibnja)
 • 2018. radionica Uvod u hrvatska narječja na Danu otvorenih vrata HAZU (6. studenoga)
 • 2016. predavanje Frazeološko i dijalektološko „ubijanje dosade“ na Danima otvorenih vrata HAZU (12. i 13. travnja)
 • 2015. predavanje Primjena kvantitativne sociolingvističke teorije u opisima hrvatskih idioma u organizaciji Zagrebačkoga lingvističkog kruga Hrvatskoga filološkog društva (14. travnja)
 • 2013. lingvistička radionica Metoda varijacijske kvantitativne sociolingvistike na Danima otvorenih vrata HAZU (19. i 20. studenoga)
 • 2010. predavanje Od *crьky do crikva – razvoj čakavskih jezičnih značajki od ishodišnoga jezika do suvremenoga crikveničkog govora u suorganizaciji Katedre čakavskoga sabora Kotor Crikvenica i Centra za kulturu Dr. Ivan Kostrenčić (3. prosinca)
 • 2009. predavanje Nȁ more u Crĩkvu – dijalektološke osobitosti crikveničkoga govora u organizaciji Odjela za fonetiku Hrvatskoga filološkog društva u sklopu ciklusa Hrvatski dijalekti (30. studenoga)

Uredništva, tajništva i članstva

 • 2021. tajnica i članica organizacijskoga odbora 14. znanstvenoga skupa o hrvatskim dijalektima u organizaciji Odbora za dijalektologiju Razreda za filološke znanosti HAZU, Zavoda za lingvistička istraživanja HAZU i Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje (1. i 2. prosinca)
 • 2021. članica organizacijskog odbora međunarodnoga znanstvenog skupa Kontaktna dialektologija akad. Gorana Filipija u organizaciji Center za jezike in medkulturnost Pedagoške Fakultete Univerze na Primorskem, Koper, Slovenija (22. listopada)
 • Od 2019. tajnica Odbora za dijalektologiju Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
 • Od 2015. tajnica uredništva Hrvatskoga dijalektološkog zbornika, redovite publikacije Razreda za filološke znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
 • Od 2014. članica uredničkoga odbora Vinodolskoga zbornika, časopisa Centra za kulturu Dr. Ivan Kostrenčić
 • Od 2012. članica Odbora za dijalektologiju Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
 • Od 2010. članica Katedre čakavskoga sabora Kotor Crikvenica
 • 2009. tajnica organizacijskoga odbora V. međunarodnoga leksikološko-leksikografskoga znanstvenoga skupa u organizaciji Hrvatske akademije i Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje (3. i 4. prosinca)
 • 2005. – 2006. tajnica uredništva Filologije, časopisa Razreda za filološke znanosti HAZU

Održavanje sveučilišne nastave

 • 2020./2021. i 2021./2022. suradnja na kolegiju Hrvatska dijalektna leksikografija, nositelj kolegija prof. dr. sc. Mira Menac-Mihalić, diplomski studij Kroatistike, Odsjek za kroatistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
 • od 2022. sudjelovanje u izvođenju programa poslijediplomskoga doktorskog studija Humanističke znanosti Sveučilišta u Zadru

Mentorstva/komentorstva

 • od 2022. komentorica pristupnice Paule Jurić na poslijediplomskom doktorskom studiju Humanističke znanosti Sveučilišta u Zadru, okvirna tema disertacije Jezična varijabilnost i jezične promjene u čakavskim govorima otoka Hvara

Ostali rad

 • 2023. kao tehnička urednica računalno pripremila za tisak knjigu Marije Malnar Jurišić Frazeologija govora Tršća u Gorskome kotaru s opisom govora i rječnicima (Čabar: Matica hrvatska – Ogranak Matice hrvatske u Čabru)
 • 2023. sudjelovala u usustavljivanju dijalektne građe u knjizi Bibliografija hrvatske frazeologije s frazeobibliografskim rječnikom Željke Fink Arsovski, Barbare Kovačević i Anite Hrnjak (Zagreb: Knjigra)
 • od 2021. web suradnik (content contributor) za uređivanje sadržaja Zavoda za lingvistička istraživanja i osobnih stranica zavodskih zaposlenika na web stranicama Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
 • 2020. sudjelovala u računalnoj pripremi za tisak knjige Anđele Frančić i Mire Menac-Mihalić Rječnik frazema i poslovica međimurskoga govora Svete Marije: Kaj? Storijapa Kanižaj! (Zagreb: Knjigra)
 • 2018. izradila dijalektološke i onomastičke karte za sudionike šestoga panela Linguistic diversity and linguistic geography na međunarodnoj jezikoslovnoj konferenciji CLARC 2018 Perspektive jezične raznolikosti u organizaciji Centra za jezična istraživanja pri Filozofskom fakultetu u Rijeci održana u Rijeci (od 8. do 10. lipnja)
 • 2013. kao tehnička urednica računalno pripremila za tisak knjigu Đurđice Ivančić-Dusper i Martine Bašić Rječnik crikveničkoga govora (Crikvenica: Centar za kulturu Dr. Ivan Kostrenčić)
 • 2012. kao tehnička urednica računalno pripremila za tisak pretisak članka Stjepana Ivšića Jezik Hrvata kajkavaca (Zagreb: HAZU)
 • 2012. kao tehnička urednica računalno pripremila za tisak knjigu Barbare Kovačević Hrvatski frazemi od glave do pete (Zagreb: Institut za jezik i jezikoslovlje)
 • 2011. sudjelovala u prijepisu tekstova za knjigu Čakavska čitanka akademika Petra Šimunovića (Zagreb: Golden marketing)
 • 2011. kao tehnička urednica računalno pripremila za tisak knjigu Jele Maresić i Vladimira Miholeka Opis i rječnik đurđevečkoga govora (Đurđevac: Gradska knjižnica)
 • 2010. izradila kazalo pojmova za knjigu akademika Milana Moguša Povijesna fonologija hrvatskoga jezika (Zagreb: Školska knjiga)

Suradnja s Odjelom za izdavačku djelatnost Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti

 • Filologija

Od rujna 2018. godine (u suradnji s dr. sc. Mariom Grčevićem) obavlja poslove tehničke urednice i računalne pripreme Filologije, redovite publikacije Razreda za filološke znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.

 • Folia onomastica Croatica

Od svibnja 2015. godine obavlja poslove tehničke urednice i računalne pripreme za tisak časopisa Folia onomastica Croatica, redovite publikacije Razreda za filološke znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Urednica je mrežnoga izdanja časopisa Folia onomastica Croatica na središnjem portalu hrvatskih znanstvenih i stručnih časopisa Hrčak. Digitalizirala je sve objavljene brojeve časopisa Folia onomastica Croatica.

 • Hrvatski dijalektološki zbornik

Od siječnja 2009. godine obavlja poslove tehničke urednice i računalne pripreme za tisak Hrvatskoga dijalektološkoga zbornika, redovite publikacije Razreda za filološke znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, a od 2015. godine i poslove tajnice Zbornika. Uz podršku urednice, prof. dr. sc. Mire Menac-Mihalić, povećala je znanstvenu vidljivost Hrvatskoga dijalektološkog zbornika (nalazi se u svim, za humanističke znanosti, relevantnim sekundarnim izvorima publikacija ESCI i SCOPUS i tercijarnim bazama podataka Hrčak, ERIH, DOAJ…) te je radila na postizanju uvjeta potrebnih za njegovu kategorizaciju u znanstvene časopise najvišega ranga (a1) što je Nacionalno vijeće za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj potvrdilo 2019. godine. Urednica je mrežnoga izdanja Hrvatskoga dijalektološkog zbornika na središnjem portalu hrvatskih znanstvenih i stručnih časopisa Hrčak. Digitalizirala je sve objavljene brojeve Hrvatskoga dijalektološkog zbornika.

Rad na popularizaciji znanosti

 • 2021. gostovanje u emisiji Hrvatske radio i televizije Bilješke o jeziku: O hrvatskim dijalektima (s prof. Mirom Menac-Mihalić)

Sudjelovanja na međunarodnim i domaćim znanstvenim i stručnim skupovima

 • 2023. Sarajevski filološki susreti 7, Sarajevo, 26. – 27. listopada; izlaganje: Geolingvistički pogled na hrvatske lekseme sadržaja ‘majka’ s posebnim osvrtom na leksičku jedinicu mater
 • 2022. Dvostransko frazeološko delovno srečanje, Ljubljana, 16. prosinca; izlaganje: Zač se reče i kako se još reče
 • 2022. međunarodna znanstvena konferencija Komparativnoslavističke lingvokulturalne teme (KOMPAS): Pragmatika i frazeologija u komparativnoslavističkom okružju, 6. – 9. rujna, Zagreb; izlaganje Čověk od rěči – trokomponentni čakavski frazemi sa imenicom čověk (u suautorstvu s dr. sc. Barbarom Kovačević)
 • 2021. 14. međunarodni znanstveni skup o hrvatskim dijalektima, 1. – 2. studenoga, Zagreb; izlaganje: Leksemi sadržaja ‘makar’ i ‘barem’ u rječnicima čakavskih govora
 • 2021. 10th International Symposium Intercontinental Dialogue on Phraseology „The World of Plants in Phraseology and Proverbs“, 20. studenoga, Bialystok/Zagreb – Zoom; izlaganje: Kad slika ne govori više od 1000 riječi (u suautorstvu s dr. sc. Barbarom Kovačević)
 • 2021. Kontaktna dialektologija akad. Gorana Filipija, 22. listopada, Koper (Slovenija) – Zoom; izlaganje: Kolokacijske sveze i frazemi strukture ‘raditi (činiti, napraviti) + što’ u rječnicima čakavskih govora
 • 2019. Svečani kolokvij u čast 65. rođendana profesorice Mire Menac-Mihalić, 8. studenoga, Zagreb; izlaganje Mir(i)ni frazemi
 • 2019. Znanstveni simpozij 35 godina lingvističkih istraživanja (Proslava 35. obljetnice Zavoda za lingvistička istraživanja Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti), 15. listopada, Zagreb; izlaganje: Pune ruke posla u čakavskoj leksikografiji
 • 2019. Sedmi hrvatski slavistički kongres, 25. – 28. rujna, Šibenik; izlaganje: Romanizmi u frazemima sjeverozapadnih čakavskih govora (u suautorstvu s dr. sc. Barbarom Kovačević)
 • 2018. 1. Senjski interdisiplinarni simpozij: Fenomen Kranjčević, 27. – 28. travnja, Senj; izlaganje: Trũncić o cakavizmima u “Metli i škavaceri”
 • 2017. XXXI. međunarodni znanstveni skup Jezik i njegovi učinci, 4. – 6. svibnja, Rijeka; izlaganje: Primjena teorije društvene mreže u sociolingvističkom istraživanju
 • 2016. 13. međunarodni znanstveni skup o hrvatskim dijalektima, 29. – 30. rujna, Zagreb; izlaganje: Nove spoznaje o prijedlogu zi u sjevernočakavskom arealu
 • 2016. međunarodni znanstveni skup Slavofraz 2016 International conference “Phraseology and (naive) psychology“, 7. – 10. travnja, Graz (Austrija); izlaganje: Frazeološko ubijanje dosade
 • 2016. 1. simpozij SCIMETH Metodologija znanstvenih istraživanja: statistika u filološkim istraživanjima, 11. svibnja, Rijeka; izlaganje: Varijabla odraz jata u leksičkim korijenskim morfemima u crikveničkome govoru
 • 2015. znanstveni skup povodom 140 godina kroatistike na Sveučilištu u Zagrebu Zaboravljeni počeci. Nacionalna filologija u interdisciplinarnoj humanistici, 26. – 27. studenoga, Zagreb; izlaganje: Hrvatska dijalektološka istraživanja  ščera, danas, jutra (u suautorstvu s dr. sc. Marijom Malnar Jurišić)
 • 2015. znanstveni skup Čakavština: čakavski idiomi i hrvatski jezični identitet, 21. rujna, Split; izlaganje: Jezične značajke neobjavljene pjesničke zbirke mladoga griškog pjesnika i šansonijera Nevena Barca
 • 2015. XXIX. međunarodni znanstveni skup Metodologija i primjena lingvističkih istraživanja, 24. – 26. travnja, Zadar; izlaganje: Sociolingvističke/dijalektološke transkripcijske metode
 • 2014. VIII. Skokovi etimološko-onomastički susreti, 23. – 25. listopada, Zadar; izlaganje: Ima li dalmatskih/veljotskih ostataka na Kirije? (u suautorstvu s dr. sc. Alemkom Gluhakom)
 • 2014. Šesti hrvatski slavistički kongres, 10. – 13. rujna, Vukovar i Vinkovci; izlaganje: Utječe li metoda istraživanja mjesnoga govora na dobivene dijalektološke rezultate?
 • 2014. XXVIII. međunarodni znanstveni skup Višejezičnost kao predmet multidisciplinarnih istraživanja, 25. – 27. travnja, Zagreb; izlaganje: Fonem /ď/ – hod po rubu čakavskih ekavskih konsonantskih inventara
 • 2008. 11. međunarodni znanstveni skup o hrvatskim dijalektima, 15. – 17. svibnja, Zagreb; izlaganje: O skakanju akcenta na proklitiku u mjesnom govoru Crikvenice
 • 2007. VI. znanstveni skup s međunarodnim sudjelovanjem Istraživanje govora, 6. – 8. prosinca, Zagreb; izlaganje: O akcentuaciji arhileksema u budućem sintetskom rječniku izvornih čakavskih govora
 • 2005. IV. međunarodni leksikološko-leksikografski znanstveni skup Jezikoslovno nazivlje; Dijalekatna leksikografija, 1. – 2. prosinca, Zagrebu; izlaganje: Multimedijski pristup u proučavanju dijalektologije

Bibliografija

Martina Bašić – Hrvatska znanstvena bibliografija CroRIS