Bašić Martina

Academy employees
Bašić Martina

Date of birth:

 • 1979

Place of birth:

 • Rijeka

Addresses:

 • Zavod za lingvistička istraživanja, Ante Kovačića 5, 10000 Zagreb

Phones:

 • +385(0)14698241

Emails:

Bašić Martina

Academy employees

Akademske titule:

 • doktor znanosti

Institucije:

 • viša znanstvena suradnica – Zavod za lingvistička istraživanja HAZU

Životopis

Martina Bašić (r. Kovačević), rođena je 1979. godine u Rijeci. Osnovnu školu i opću gimnaziju završila je u Crikvenici.

Na Filozofskome fakultetu Sveučilišta u Zagrebu upisala je 1999. godine studij fonetike i informatologije (smjer opća informatologija). Diplomirala je u studenome 2004. godine. U rujnu 2006. godine upisala je poslijediplomski sveučilišni doktorski studij kroatistike, smjer jezik, na Filozofskome fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Doktorirala je u svibnju 2012. godine s temom Kvantitativna sociolingvistička analiza crikveničkoga idioma pod mentorstvom prof. dr. Mire Menac Mihalić (članovi povjerenstva: akademik Milan Moguš, prof. dr. Damir Kalogjera i prof. dr. Mira Menac Mihalić).

U ožujku 2005. godine zaposlena je kao asistentica (znanstvena novakinja) u Zavodu za lingvistička istraživanja Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, a u znanstveno je zvanje znanstvene suradnice za znanstveno polje filologije u području humanističkih znanosti izabrana u studenome 2013. godine. Od prosinca 2016. godine zaposlena je na radnome mjestu znanstvene suradnice u Zavodu za lingvistička istraživanja Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Zagrebu. U znanstveno je zvanje više znanstvene suradnice za znanstveno polje filologije u području humanističkih znanosti izabrana u ožujku 2019. godine.

U Zavodu za lingvistička istraživanja Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti od svojega dolaska 2005. godine radi na projektu Istraživanje hrvatskih dijalekata, voditelja akademika Milana Moguša, a od 2010. godine voditeljice dr. sc. Jele Maresić.

Od studenoga 2018. godine imenovana je voditeljicom projekta Istraživanje hrvatskih dijalekata i povijesti hrvatskoga jezika.

Od listopada 2018. godine voditeljica je projekta Suvremeni dijalektološki opis vinodolskih govora koji od 2016. godine financijski podupire Zaklada Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.

U prosincu 2018. godine priključila se, kao član radne skupine, međunarodnome projektu Općeslavenski lingvistički atlas (OLA).

Od siječnja 2020. godine suradnica je na projektu Lingvistička geografija Hrvatske u europskome okružju (LinGeH), voditelja akademika Gorana Filipija, koji je financira Hrvatska zaklada za znanost.

Članica je od 2012. godine, a od 2019. i tajnica Odbora za dijalektologiju Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.

Tehnička je i mrežna urednica redovitih publikacija Razreda za filološke znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti – FilologijaFolia onomastica Croatica Hrvatski dijalektološki zbornik  i tajnica uredništva Hrvatskoga dijalektološkog zbornika.

Znanstveni je interes Martine Bašić usmjeren na različita područja dijalektologije (fonologija, morfologija, frazeologija, leksikografija čakavskih govora), a posebno zanimanje pokazuje za sjeverozapadno čakavsko područje i za dijalektološka i sociolingvistička istraživanja proučavanja jezičnih promjena i varijabilnosti u organskim govorima te metodologiju dijalektoloških i sociolingvističkih terenskih istraživanja.

Izobrazba

 • 2012. doktorat Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, poslijediplomski sveučilišni doktorski studij kroatistike, smjer jezik; tema Kvantitativna sociolingvistička analiza crikveničkoga idioma
 • 2005. diploma Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, dvopredmetni studij fonetike i informatologije (smjer opća informatologija)

Akademski razvoj

 • Od 2019. Viša znanstvena suradnica u Zavodu za lingvistička istraživanja Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
 • 2013. – 2019. Znanstvena suradnica u Zavodu za lingvistička istraživanja Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
 • 2012. – 2013. Viša asistentica u Zavodu za lingvistička istraživanja Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
 • 2005. – 2012. Asistentica u Zavodu za lingvistička istraživanja Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti

Znanstvenoistraživački projekti

Nacionalni projekti (Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti)

 • Od 2020. Lingvistička geografija Hrvatske u europskome okružju (LinGeH) (suradnica na projektu)
 • Od 2018. Istraživanje hrvatskih dijalektata i povijesti hrvatskoga jezika (voditeljica projekta)
 • Od 2016. Suvremeni dijalektološki opis vinodolskih govora Zavoda za lingvistička istraživanja (voditeljica projekta)
 • 2005. – 2018. Istraživanje hrvatskih dijalekata (MZOS br. 0101213), voditelj akademik Milan Moguš (suradnica na projektu), te od 2006. na projektu istoga imena (MZOS, br. 101-1012676-2675), voditelja akademika Milana Moguša, a od 2010. godine voditeljice dr. sc. Jele Maresić  (suradnica na projektu)

Međunarodni projekti

 • Od 2018. Općeslavenski lingvistički atlas (OLA) (član radne skupine)
 • 2015. – 2017. zamjenica članova Upravljačkoga odbora europskoga projekta COST Action IS1306 New Speakers in a Multilingual Europe: Opportunities and Challenges uime Republike Hrvatske

Usavršavanja

 • 2019. radionica Računalni korpusi u frazeološkim istraživanjima i frazeografiji, Zagreb, 6. veljače (u okviru projekta Digitalni frazeološki rječnik hrvatskoga jezika)
 • 2018. ljetna škola Limits of Variability in Language, Potsdam (Njemačka), 18. – 22. lipnja (u organizaciji Collaborative Research Centre SFB 1287 Limits of Variability in Language: Cognitive, Grammatical, and Social Aspects)
 • 2018. 3. simpozij SCIMETH Etička pitanja u suvremenim lingvističkim istraživanjima, Rijeka, 2. svibnja (u suorganizaciji Centra za jezična istraživanja Filozofskoga fakulteta u Rijeci i Hrvatskoga društva za primjenjenu lingvistiku)
 • 2018. dvodnevna radionica Obrada statističkih i korpusnih podataka te programiranje umjetnih neuronskih mreža, Zagreb, 29. – 30. siječnja (u okviru projekta Hrvatske zaklade za znanost HRZZ-IP-2016-06-1210 Modeliranje mentalne gramatike hrvatskoga: ograničenja informacijske strukture)
 • 2017. stručni skup SCOPUS seminar za uredništva hrvatskih znanstvenih časopisa za časopise Hrvatski dijalektološki zbornik i Folia onomastica Croatica, Zagreb, 30. lipnja (u suorganizaciji Elsevier, Povjerenstva za znanstveno-izdavačku djelatnost Ministarstva znanosti o obrazovanja RH, Knjižnice Pravnoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Sveučilišne knjižnice u Splitu)
 • 2017. predavanja i radionice iz povijesne sociolingvistike, Zagreb, 28. travnja (u suorganizaciji Odjela za sociokulturnu lingvistiku HFD-a i Zavoda za lingvistiku Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu)
 • 2017. ReLDI ZG2 seminar Analiza podataka u istraživanju jezika (2), Zagreb, 23. – 26. veljače
 • 2016. 1. simpoziju SCIMETH Metodologija znanstvenih istraživanja: statistika u filološkim istraživanjima, Rijeka, 11. svibnja (u suorganizaciji Centra za jezična istraživanja Filozofskoga fakulteta u Rijeci i Hrvatskoga društva za primjenjenu lingvistiku)
 • 2009. CARNetov online tečaj Obrada audio video zapisa, 7. listopada – 4. studenoga

Javna predavanja, predstavljanja i radionice

 • 2019. predavanje Šćeto neto o dijalektnim frazemima na Danu otvorenih vrata HAZU (13. studenoga)
 • 2019. predstavljanje Senjskog zbornika 45 posvećenog akademiku Milanu Mogušu (17. svibnja)
 • 2018. radionica Uvod u hrvatska narječja na Danu otvorenih vrata HAZU (6. studenoga)
 • 2016. predavanje Frazeološko i dijalektološko „ubijanje dosade“ na Danima otvorenih vrata HAZU (12. i 13. travnja)
 • 2015. predavanje Primjena kvantitativne sociolingvističke teorije u opisima hrvatskih idioma u organizaciji Zagrebačkoga lingvističkog kruga Hrvatskoga filološkog društva (14. travnja)
 • 2013. lingvistička radionica Metoda varijacijske kvantitativne sociolingvistike na Danima otvorenih vrata HAZU (19. i 20. studenoga)
 • 2010. predavanje Od *crьky do crikva – razvoj čakavskih jezičnih značajki od ishodišnoga jezika do suvremenoga crikveničkog govora u suorganizaciji Katedre čakavskoga sabora Kotor Crikvenica i Centra za kulturu Dr. Ivan Kostrenčić (3. prosinca)
 • 2009. predavanje Nȁ more u Crĩkvu – dijalektološke osobitosti crikveničkoga govora u organizaciji Odjela za fonetiku Hrvatskoga filološkog društva u sklopu ciklusa Hrvatski dijalekti (30. studenoga)

Uredništva, tajništva i članstva

 • 2020. tajnica organizacijskoga odbora 14. znanstvenoga skupa o hrvatskim dijalektima u organizaciji Odbora za dijalektologiju Razreda za filološke znanosti HAZU, Zavoda za lingvistička istraživanja HAZU i Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje (3. i 4. prosinca)
 • Od 2019. tajnica Odbora za dijalektologiju Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
 • Od 2015. tajnica uredništva Hrvatskoga dijalektološkog zbornika, redovite publikacije Razreda za filološke znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
 • Od 2014. članica uredničkoga odbora Vinodolskoga zbornika, časopisa Centra za kulturu Dr. Ivan Kostrenčić
 • Od 2012. članica Odbora za dijalektologiju Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
 • Od 2010. članica Katedre čakavskoga sabora Kotor Crikvenica
 • 2009. tajnica organizacijskoga odbora V. međunarodnoga leksikološko-leksikografskoga znanstvenoga skupa u organizaciji Hrvatske akademije i Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje (3. i 4. prosinca)
 • 2005. – 2006. tajnica uredništva Filologije, časopisa Razreda za filološke znanosti HAZU

Ostali rad

 • 2018. izradila dijelektološke i onomastičke karte za sudionike šestoga panela Linguistic diversity and linguistic geography na međunarodnoj jezikoslovnoj konferenciji CLARC 2018 Perspektive jezične raznolikosti u organizaciji Centra za jezična istraživanja pri Filozofskom fakultetu u Rijeci održana u Rijeci (od 8. do 10. lipnja)
 • 2013. kao tehnička urednica računalno pripremila za tisak knjigu Đurđice Ivančić-Dusper i Martine Bašić Rječnik crikveničkoga govora (Crikvenica: Centar za kulturu Dr. Ivan Kostrenčić)
 • 2012. kao tehnička urednica računalno pripremila za tisak pretisak članka Stjepana Ivšića Jezik Hrvata kajkavaca (Zagreb: HAZU)
 • 2012. kao tehnička urednica računalno pripremila za tisak knjigu dr. sc. Barbare Kovačević Hrvatski frazemi od glave do pete (Zagreb: Institut za jezik i jezikoslovlje)
 • 2011. sudjelovala u prijepisu tekstova za knjigu Čakavska čitanka akademika Petra Šimunovića (Zagreb: Golden marketing)
 • 2011. kao tehnička urednica računalno pripremila za tisak knjigu dr. sc. Jele Maresić i Vladimira Miholeka Opis i rječnik đurđevečkoga govora (Đurđevac: Gradska knjižnica)
 • 2010. izradila kazalo pojmova za knjigu akademika Milana Moguša Povijesna fonologija hrvatskoga jezika (Zagreb: Školska knjiga)

Suradnja s Odjelom za izdavačku djelatnost Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti

 • Filologija

Od rujna 2018. godine (u suradnji s dr. sc. Mariom Grčevićem) obavlja poslove tehničke urednice i računalne pripreme Filologije, redovite publikacije Razreda za filološke znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.

 • Folia onomastica Croatica

Od svibnja 2015. godine obavlja poslove tehničke urednice i računalne pripreme za tisak časopisa Folia onomastica Croatica, redovite publikacije Razreda za filološke znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Urednica je mrežnoga izdanja časopisa Folia onomastica Croatica na središnjem portalu hrvatskih znanstvenih i stručnih časopisa Hrčak. Digitalizirala je sve objavljene brojeve časopisa Folia onomastica Croatica.

 • Hrvatski dijalektološki zbornik

Od siječnja 2009. godine obavlja poslove tehničke urednice i računalne pripreme za tisak Hrvatskoga dijalektološkoga zbornika, redovite publikacije Razreda za filološke znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, a od 2015. godine i poslove tajnice Zbornika. Uz podršku urednice, prof. dr. sc. Mire Menac-Mihalić, povećala je znanstvenu vidljivost Hrvatskoga dijalektološkog zbornika (nalazi se u svim, za humanističke znanosti, relevantnim sekundarnim izvorima publikacija ESCI i SCOPUS i tercijarnim bazama podataka Hrčak, ERIH, DOAJ…) te je radila na postizanju uvjeta potrebnih za njegovu kategorizaciju u znanstvene časopise najvišega ranga (a1) što je Nacionalno vijeće za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj potvrdilo 2019. godine. Urednica je mrežnoga izdanja Hrvatskoga dijalektološkog zbornika na središnjem portalu hrvatskih znanstvenih i stručnih časopisa Hrčak. Digitalizirala je sve objavljene brojeve Hrvatskoga dijalektološkog zbornika.

Sudjelovanja na međunarodnim i domaćim znanstvenim i stručnim skupovima

 • 2019. Svečani kolokvij u čast 65. rođendana profesorice Mire Menac-Mihalić, 8. studenoga, Zagreb; izlaganje Mir(i)ni frazemi 
  2019. Znanstveni simpozij 35 godina lingvističkih istraživanja (Proslava 35. obljetnice Zavoda za lingvistička istraživanja Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti), 15. listopada, Zagreb; izlaganje: Pune ruke posla u čakavskoj leksikografij
 • 2019. Sedmi hrvatski slavistički kongres, 25. – 28. rujna, Šibenik; izlaganje: Romanizmi u frazemima sjeverozapadnih čakavskih govora (u suautorstvu s dr. sc. Barbarom Kovačević)
 • 2018. 1. Senjski interdisiplinarni simpozij: Fenomen Kranjčević, 27. – 28. travnja, Senj; izlaganje: Trũncić o cakavizmima u “Metli i škavaceri”
 • 2017. XXXI. međunarodni znanstveni skup Jezik i njegovi učinci, 4. – 6. svibnja, Rijeka; izlaganje: Primjena teorije društvene mreže u sociolingvističkom istraživanju
 • 2016. 13. međunarodni znanstveni skup o hrvatskim dijalektima, 29. – 30. rujna, Zagreb; izlaganje: Nove spoznaje o prijedlogu zi u sjevernočakavskom arealu
 • 2016. međunarodni znanstveni skup Slavofraz 2016 International conference “Phraseology and (naive) psychology“, 7. – 10. travnja, Graz (Austrija); izlaganje: Frazeološko ubijanje dosade
 • 2015. znanstveni skup povodom 140 godina kroatistike na Sveučilištu u Zagrebu Zaboravljeni počeci. Nacionalna filologija u interdisciplinarnoj humanistici, 26. – 27. studenoga, Zagreb; izlaganje: Hrvatska dijalektološka istraživanja  ščera, danas, jutra (u suautorstvu s dr. sc. Marijom Malnar Jurišić)
 • 2015. znanstveni skup Čakavština: čakavski idiomi i hrvatski jezični identitet, 21. rujna, Split; izlaganje: Jezične značajke neobjavljene pjesničke zbirke mladoga griškog pjesnika i šansonijera Nevena Barca
 • 2015. XXIX. međunarodni znanstveni skup Metodologija i primjena lingvističkih istraživanja, 24. – 26. travnja, Zadar; izlaganje: Sociolingvističke/dijalektološke transkripcijske metode
 • 2014. VIII. Skokovi etimološko-onomastički susreti, 23. – 25. listopada, Zadar; izlaganje: Ima li dalmatskih/veljotskih ostataka na Kirije? (u suautorstvu s dr. sc. Alemkom Gluhakom)
 • 2014. Šesti hrvatski slavistički kongres, 10. – 13. rujna, Vukovar i Vinkovci; izlaganje: Utječe li metoda istraživanja mjesnoga govora na dobivene dijalektološke rezultate?
 • 2014. XXVIII. međunarodni znanstveni skup Višejezičnost kao predmet multidisciplinarnih istraživanja, 25. – 27. travnja, Zagreb; izlaganje: Fonem /ď/ – hod po rubu čakavskih ekavskih konsonantskih inventara
 • 2008. 11. međunarodni znanstveni skup o hrvatskim dijalektima, 15. – 17. svibnja, Zagreb; izlaganje: O skakanju akcenta na proklitiku u mjesnom govoru Crikvenice
 • 2007. VI. znanstveni skup s međunarodnim sudjelovanjem Istraživanje govora, 6. – 8. prosinca, Zagreb; izlaganje: O akcentuaciji arhileksema u budućem sintetskom rječniku izvornih čakavskih govora
 • 2005. IV. međunarodni leksikološko-leksikografski znanstveni skup Jezikoslovno nazivlje; Dijalekatna leksikografija, 1. – 2. prosinca, Zagrebu; izlaganje: Multimedijski pristup u proučavanju dijalektologije