Barbić Jakša, akademik

Redoviti članovi I. Razred za društvene znanosti
Barbić Jakša

Datum rođenja:

 • 12. 12. 1936.

Mjesto rođenja:

 • Zagreb

Adrese:

 • Trg Nikole Šubića Zrinskog 11, 10000 Zagreb

Telefoni:

 • +385 01 4895 169

E-mail adrese:

Barbić Jakša, akademik

Redoviti članovi I. Razred za društvene znanosti

Akademske titule:

 • akademik
 • doktor znanosti

Institucije:

 • redoviti profesor u miru – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 • professor emeritus – Sveučilište u Zagrebu (14.07.2009. – …)

Funkcije u Akademiji:

 • predsjednik – Odbor za Statut (30.03.2011. – …)
 • predsjednik Znanstvenog vijeća – Znanstveno vijeće za državnu upravu, pravosuđe i vladavinu prava
 • član Predsjedništva – Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti (01.01.2011. – …)
 • voditelj – Jadranski zavod (29.01.2021. – …)
 • potpredsjednik – Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti (01.01.2011. – 31.12.2018.)
 • zamjenik tajnika – Razred za društvene znanosti (01.01.2007. – 31.12.2010.)

Članstvo u Akademiji:

 • redoviti član – Razred za društvene znanosti (20.05.2004. – …)
 • član suradnik – Razred za društvene znanosti (16.05.2002. – 20.05.2004.)

Životopis

Jakša Barbić rođen je 12. prosinca 1936. u Zagrebu. Na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu diplomirao 30. siječnja 1960. Od 1961. do 1963. radio na Kotarskom sudu u Jastrebarskom, Okružnom sudu u Zagrebu i Višem privrednom sudu Hrvatske u Zagrebu kao sudski pripravnik. Položio sudski ispit 1963. i nakon toga bio zaposlen kao sudski referent na Općinskom sudu I. u Zagrebu na radu na Višem privrednom sudu Hrvatske. Položio javnobilježnički ispit. Na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu radio od 1. kolovoza 1963. do odlaska u mirovinu 30. rujna 2007. kao asistent, docent, izvanredni profesor, od 28. veljače 1981. kao redoviti profesor i redoviti profesor u trajnom zvanju na predmetima Privredno pravo i Pravo međunarodne trgovine sada Trgovačko pravo i pravo društava. Doktorirao 1973. na tom fakultetu s doktorskom disertacijom pod naslovom “Ugovor o consulting engineeringu”. Predaje na Poslijediplomskom studiju iz trgovačkog prava i prava društava na Pravnom fakultetu u Zagrebu a predavao je i na drugim poslijediplomskim studijima na pravnim fakultetima u Zagrebu, Splitu, Ljubljani, Mariboru, Skopju, Novom Sadu i Beogradu te na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu. Obnašao je sve važnije funkcije na Fakultetu: u akademskim godinama 1975/76 i 1976/77 bio je prodekan, od 1981 do 1984. predsjednik Savjeta, prvi puta izabran za dekana Fakulteta za akademske godine 1993/94 i 1994/95 i drugi puta za akademske godine 1995/96 i 1996/97. za koje je vrijeme bio po položaju član Senata Sveučilišta u Zagrebu. Vodio Poslijediplomski studij iz privrednog prava, sada trgovačkog prava i prava društava na Fakultetu od 1. siječnja 1985. do umirovljenja 2007. Od 1981. bio predstojnik Katedre za trgovačko, ranije privredno, sada trgovačko pravo i pravo društava. Bio  predstojnik jednog zavoda Fakulteta. U hrvatski pravni sustav i u pravnu nastavu uveo Pravo društava kao posebnu granu prava. Za člana suradnika HAZU izabran 2002., a za redovitog člana 2004. Od 2011. do 2018. bio je potpredsjednik HAZU, a od 2019. član je Predsjedništva HAZU.

U HAZU je kao inicijator utemeljenja i predsjednik Znanstvenog vijeća za državnu upravu, pravosuđe i vladavinu prava pokrenuo održavanje okruglih stolova i objavljivanje knjiga utemeljivši nakladnički niz Modernizacija prava kojega je glavni urednik uredivši  49 od dosad objavljenih knjiga. U 14 godina održano  je 55 okruglih stolova i objavljene su 54 knjige o najaktualnijim temama iz područja prava ili u vezi s njim u kojima su naši vodeći znanstvenici i praktičari iznijeli brojne analize i prijedloge za poboljšanje pravnog sustava. Posebno treba istaknuti jedinstveni mini niz od 10 knjiga Pravna zaštita okoliša u kojima su prvi put cjelovito obrađena pravna pitanja zaštite okoliša (zaštita šuma, tla, voda, mora, zraka, prostora, gospodarenje otpadom, upravnopravna, građanskopravna i kaznenopravna zaštita okoliša).

Redoviti je član i član predsjedništva Akademije pravnih znanosti Hrvatske. Stalno  surađivao s Višim privrednim sudom Hrvatske u Zagrebu kao povremeni sudac (kasnije sudac porotnik) i s Visokim trgovačkim sudom Republike Hrvatske u Zagrebu. Arbitar je i bio je član, od 2004. do  2008. i potpredsjednik,  Predsjedništva Stalnog arbitražnog sudišta pri Hrvatskoj gospodarskoj komori u Zagrebu. Dosada je arbitrirao u brojnim arbitražnim sporovima u domaćim i međunarodnim trgovačkim arbitražama u zemlji i u vodećim abitražnim centrima u inozemstvu. Arbitrirao je u Parizu, Haagu, Londonu, Zürichu, Genevi, Stockholmu, Beču, Grazu, na Mauritiusu, Zagrebu, Ljubljani, Beogradu, u arbitraži Komisije Ujedinjenih naroda za međunarodno trgovačko pravo i u ad hoc arbitražama. Na listi je arbitara prestižnog Međunarodnog centra za rješavanje investicijskih sporova u Washingtonu i arbitrirao u tim arbitražama. U jednom mandatnom razdoblju bio član Pravnog savjeta Sabora SR Hrvatske. Radio na izradi brojnih zakona od kojih valja posebno istaknuti vodeću ulogu u izradi Zakona o trgovačkim društvima, temeljnog zakona za uređenje gospodarskih subjekata i dosad najtrajnijeg zakona donesenog u Republici Hrvatskoj koji nije bio preuzet iz pravnog sustava bivše države. Od 1981. do 2016. bio je predsjednik strukovnog udruženja pravnika u gospodarstvu (od 1981. do 1985. predsjednik Udruženja društava pravnika u privredi Hrvatske, od 1985. do 1990. predsjednik Predsjedništva Saveza pravnika u privredi Jugoslavije, od 1991. predsjednik Hrvatskog saveza udruga pravnika u gospodarstvu), član predsjedništva Hrvatskog društva za građanskopravne znanosti i praksu. Od osnutka, tj. od 1993. predsjednik je Kluba pravnika grada Zagreba. Osnovao je Tribinu Kluba i inicirao da  se održavanju tribina priključi i Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Organizirao i  vodio prvih 214 redovitih mjesečnih tribina Kluba, koje se i dalje nastavljaju. Pokrenuo i uređivao stalni Bilten  te izdavanje Godišnjaka Tribine od kojih je uredio prvih 16 brojeva. Počasni je član Hrvatske udruge sudaca. Bio  dugogodišnji član uredništva časopisa “Privreda i pravo” (sada “Pravo u gospodarstvu”), član uredništva Zbornika Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Bio predsjednik nakladničkog vijeća časopisa “Hrvatska pravna revija” i član nakladničkog vijeća časopisa “Pravo i porezi”, predsjednik nakladničkog vijeća časopisa „Zakonitost“ a sad je član nakladničkog savjeta lista “Novi informator”.

Bio član Nacionalnog vijeća za znanost, državni  savjetnik u Ministarstvu pravosuđa Republike Hrvatske, član ispitnog povjerenstva za polaganje prvih javnobilježničkih ispita. Od  2007. do 2010. bio član  Savjetodavnog vijeća Pravosudne akademije. Član je  stručnog vijeća Hrvatske javnobilježničke akademije. Bio  član Savjetodavnog odbora bivše Agencije za promicanje izvoza i ulaganja. Od 2012. član je izvršnog odbora Hrvatskog nacionalnog odbora Međunarodne trgovačke komore – ICC Hrvatska. Znanstveni je savjetnik Ustavnog suda Republike Hrvatske. Organizirao je i/ili vodio i/ili sudjelovao s referatima na više stotina znanstvenih i stručnih savjetovanja i seminara u zemlji i u inozemstvu te održao brojna javna predavanja.
Član je izvršnog odbora Zaklade „Dr. Jadranko Crnić“ od njezina utemeljenja 2010., član odbora povjerenika Zaklade „Marija i Mirjan Damaška“ od utemeljenja i od 2019. član upravnog odbora Zaklade Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. U posljednja tri desetljeća bio predsjednik, potpredsjednik ili član nadzornih odbora te predsjednik skupština brojnih dioničkih društava uglavnom u sastavu velikih međunarodnih koncerna.

Objavio je uključujući i izmijenjena i dopunjena izdanja 39 knjiga i monografija. Suautor je 19 knjiga. Uredio je 64 knjige. Objavio  159 znanstvenih članaka u časopisima i zbornicima radova i 49 stručnih radova. Najvažnije djelo je „Pravo društava“ objavljeno u tri knjige opsega 5.000 strana, prvi i najveći sustav prava društava u nas. Time je zaokružio svoju ulogu na tom području, od izrade Zakona o trgovačkim društvima do sveobuhvatne pravne obrade društava u našem pravu utemeljivši tako novu granu hrvatskog prava i uveo je u nastavu na pravnim fakultetima. Za to je djelo dobio nagradu HAZU za 2003. za znanstveni doprinos od trajne vrijednosti za Republiku Hrvatsku i 2006. Državnu nagradu za znanost.

Dodijeljeno mu je Priznanje za doprinos razvoju i djelovanju privrednog sudstva 1979., Priznanje tadašnje Privredne komore Zagreba s plaketom, dobitnik je nagrade za životno djelo Hrvatskog udruženja managera “Croma” za 2005. Upravni odbor Hrvatske javnobilježničke komore dodijelio mu je  2009. plaketu za izuzetan doprinos javnobilježničkoj službi u Republici Hrvatskoj. Zlatna kuna Hrvatske gospodarske komore dodijeljena mu je 2011. za životno djelo za izniman doprinos razvoju gospodarstva Republike Hrvatske. Visoki trgovački sud Republike Hrvatske dao mu je 2013. priznanje  za dugogodišnju uspješnu suradnju. Stalno arbitražno sudište pri Hrvatskoj gospodarskoj komori dalo mu je 2017. priznanje u znak zahvalnosti za doprinos radu Sudišta u njegovu Predsjedništvu. Hrvatski radijski forum, HUP – koordinacija komercijalnih radio postaja i Media Servis Global dodijelilo mu je 2018. posebno priznanje “Nikola Tesla” za izniman doprinos uspjehu I. Hrvatskog radijskog foruma održanog povodom Svjetskog dana radija 2018.
Za zasluge u znanosti odlikovan je redom Danice Hrvatske s likom Ruđera Boškovića.