Općeslavenski lingvistički atlas (OLA) i Europski lingvistički atlas (ELA)

Završeni HRZZ

Projekt br. 8706:Općeslavenski lingvistički atlas (OLA) i Europski lingvistički atlas (ELA)“, voditelj je akademik Petar Šimunović (financiranje u razdoblju od 4 godine, od 1. rujna 2014. do 31 kolovoza 2018.). Aneksom navedenoga ugovora nakon smrti akademika Šimunovića sva prava i obveze voditelja projekta prenesena su na novoga voditelja akademika Ranka Matasovića.


http://ola-ale.hazu.hr/