SKUPOVI I PREDAVANJA

HAZU organizira raznovrsna događanja kao što su znanstveni skupovi, okrugli stolovi, promocije knjiga, komemoracije, konferencije za novinare, znanstvena i stručna predavanja

Zlatko Karač: „Studije o urbanističkom naslijeđu Hrvatske“ – predstavljanje knjige i popratno predavanje „Paradigme hrvatske urbane baštine“

U organizaciji Znanstvenog vijeća za arhitekturu, urbanizam i uređenje prostora Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, 30. lipnja u Knjižnici HAZU održana je promocija knjige „Studije o urbanističkom naslijeđu Hrvatske“ prof. dr. sc. Zlatka Karača. Nakon uvodnog pozdravnog govora predsjednika Znanstvenog vijeća, akademika Branka Kincla, prof. dr. sc. Zlatko Karač održao je predavanje „Paradigme hrvatske urbane baštine“, nakon kojega je uslijedilo predstavljanje knjige. Uz autora prof. dr. sc. Karača, knjigu su predstavili recenzent prof. dr. sc. Zlatko Jurić i urednik doc. dr. sc. Alen Žunić.

_________________

Zlatko Karač
STUDIJE O URBANISTIČKOM NASLIJEĐU HRVATSKE | ODABRANI TEKSTOVI
STUDIES ON THE URBAN HERITAGE OF CROATIA | SELECTED PAPERS
____________________________________________
Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, UPI-2m Plus
Zagreb, 2022.
Manualia Universitatis studiorum Zagrabiensis
Recenzenti: akademik Mladen Obad Šćitaroci, prof. dr. sc. Zlatko Jurić
Urednik: doc. dr. sc. Alen Žunić
Oblikovanje naslovnice i vanjske opreme: Nedjeljko Špoljar [SDF]
Grafička priprema, tisak i uvez: ITG d.o.o.
UDK 711.4(497.5)(091)
ISBN 978-953-7703-295 [UPI-2m Plus]
CIP 001045744 [NSK]
___________________

76 odabranih studija
436 stranica, 578 ilustracija
23/28 cm, crno-bijeli tisak, tvrdi uvez, platno, ovitak
engleski sažetci svih tekstova
bibliografija i biografija autora, višestruka kazala

O KNJIZI

Nakon zaokruženih pojedinih sekvenca znanstvenog djelovanja ili dovršenih etapa vlastita istraživačkog curriculuma uobičajeno je da se plodni i produktivni autori pozabave kritičkom rekapitulacijom i sistematizacijom svoga opusa rasutog u brojnim, već teško dostupnim publikacijama, katkad efemernim časopisima koje ne čuvamo, katalozima, davnim simpozijskim zbornicima (u nas često i nepoznatim ako su izdani u inozemstvu), nepubliciranim studijama i elaboratima, ili poglavljima u knjigama koje zbog tek jednoga ili dva korisna priloga nikad i ne nabavimo. Odgovornost je znanstvenika pobrinuti se za ‘vidljivost’ i dostupnost svojih istraživanja i objava, jer samo tako one imaju smisla, a također je i dužnost profesora svojim studentima osigurati mogućnost praktičnoga korištenja vlastitih radova na kojima temelji određene dionice nastave.

U ovaj je svezak Studija uvršteno 76 tekstova grupiranih u dvije veće cjeline, pri čemu su u prvoj – Istraživanja | znanstveni prilozi – objedinjene opsežnije studije, rasprave i ogledi, a u drugoj – Prikazi | Kronika – donose se kraći napisi, osvrti i recenzije o temama grada i prostora. Povijesni diskurs autorove interpretacije odredio je kronološki, odnosno periodizacijski redoslijed znanstvenih priloga koji se nižu od prapovijesnih i antičkih tema do suvremenoga urbanizma 20. stoljeća. Takav pristup pregledno dokumentira autorove interese, a ujedno pokazuje i istraživačku svestranost Zlatka Karača koji je pisao o gotovo svim slojevima i razdobljima naše urbane baštine. Pritom se kompetentno i uravnoteženo bavio cjelinom hrvatskoga prostora – od Iloka, Osijeka i brojnih slavonskih lokaliteta do Zagreba, istarskih i dalmatinskih gradova, ili otočne urbane baštine Lastova i Mljeta. Među odabranim je prilozima i nekoliko dosad neobjavljenih tekstova i konzervatorskih studija, rađenih za potrebe prostornih planova, koje pripadaju primijenjenim istraživanjima iz autorove urbanističke prakse. U drugoj cjelini knjige objedinjeni su kraći kritički prikazi o raznim urbanističkim aktualnostima, razvrstani u nekoliko poglavlja posvećenih novim knjigama, izložbama, nagradama, natječajima, nekrolozima i obljetnicama…, a koji čine i danas zanimljivu kroniku svoga vremena, pa je ova grupa tekstova i složena kronološkim slijedom objava.

Svi su prilozi u knjizi, u skladu s uobičajenim hrestomatijskim principima, preuzeti prema izvornoj objavi, bez naknadne lekture i ujednačavanja, pa postoje razlike u jezičnom standardu, kao i u uredničkom slogu, s obzirom na to da su prema pravilima pojedinih časopisa ili nakladnika primjenjivani različiti načini pisanja referenca, popisa literature, izvora i sl. U ovoj su publikaciji ispravljene samo očigledne tehničke pogreške ili ranije uredničke intervencije koje su bile učinjene bez suglasnosti autora. Tekstovi objavljeni u inozemstvu na stranim jezicima ovdje su – radi praktičnosti korištenja – doneseni u hrvatskoj inačici. Svaki je prilog opremljen bibliografskom napomenom o izvornoj objavi, iz koje je, uz ostalo, razvidno da je nekoliko priloga u knjizi nastalo u koautorskoj suradnji. Ilustracijska je oprema, gdje je god bilo moguće doći do izvornika, identična originalnoj objavi, no ponegdje su morale biti uvrštene i zamjenske ili dopunske slike koje će vjerujemo pridonijeti kvalitetnijoj prezentaciji pojedine teme. Svaki je tekst opremljen sažetkom na engleskom jeziku – izvornim summaryjem, ako je postojao, ili je za ovu prigodu pripremljen novi sažetak. S obzirom na to da ovako objedinjeni tekstovi sada čine novu cjelinu povezanu na više mogućih razina čitanja i korištenja, monografija je opremljena zbirnim kazalima, zajedničkom kartom i bibliografskim popisom svih autorovih radova s urbanističkom tematikom, kojih je, kako ćemo vidjeti, znatno više od izbora uvrštenog u ovu publikaciju.

Želja je autora da ova knjiga, uz obraćanje struci (arhitektima, povjesničarima umjetnosti, arheolozima, geografima i dr.), služi i kao sveučilišni priručnik za kolegije koje Zlatko Karač vodi na Arhitektonskom i Filozofskom fakultetu.

[Urednik doc. dr. sc. Alen Žunić]

_______________________

IZ RECENZIJA

U ovoj opsežnoj i precizno strukturiranoj knjizi sabrani su najvažniji autorovi radovi s urbanističkim fokusom, poglavito oni baštinski usmjereni na istraživanje i zaštitu hrvatskih povijesnih gradova. Djelo je strukturirano u dvije pregledne cjeline, pri čemu prva, veća, sadrži opsežnije znanstvene i stručne studije (uključujući i neke neobjavljene tekstove), dok drugi blok čine manji prilozi poput simpozijskih sažetaka, prikaza knjiga i izložaba, uredničkih uvodnika te komentara na natječaje i aktualnosti iz urbanističke prakse. S obzirom da je knjiga funkcionalno zamišljena kao sveučilišni priručnik za potrebe autorovih povijesnih kolegija, u glavnoj su cjelini tekstovi složeni kronološkim slijedom tema – od prapovijesnih naselja, do suvremenih urbanističkih opusa 21. stoljeća. Upravo takav sinopsis zorno dokumentira istraživačku širinu Zlatka Karača, jer nema gotovo ni jednog razdoblja o kojem nije kompetentno pisao – bile to teme Vučedola, antičkih ili bizantskih gradova, srednjovjekovnih statuta, burgova, osmanske urbanistike… ili novijih industrijskih gradova 19. stoljeća i razdoblja moderne. Iako su tekstovi nastajali sukcesivno, tijekom 35 godina autorova djelovanja, knjiga je kao originalno osmišljena nova cjelina ostvarena na Arhitektonskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, u okviru znanstvenog projekta Urbanizam naslijeđa / Heritage Urbanism (HERU)

[Akademik Mladen Obad Šćitaroci]

 

Monografija ima karakter kritičke hrestomatije ključnih tekstova Zlatka Karača posvećenih urbanističkim problemima te povijesti i zaštiti hrvatskoga urbanog naslijeđa. Djelo je znanstveno i didaktički relevantna zbirka odabranih radova povezanih u pregledno strukturiranu cjelinu koja će neke teže dostupne ranije autorove objave učiniti bližim suvremenim korisnicima, uz primjeren udio posve novih, do sada nepubliciranih tekstova koje knjizi daju i dimenziju izvorne publikacije. Valja napomenuti da je autorov opus urbanističkih studija znatno opsežniji od ovdje prezentiranog izbora, osobito u dijelu koji se odnosi na istraživanje urbaniteta Vukovara, što će, međutim, biti tema posebne monografije u ediciji Studija. Knjiga ima status sveučilišnog priručnika za autorov kolegij Povijest hrvatskog urbanizma na Arhitektonskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu te za njegov modul Povijesna hrvatska arhitektura i urbanizam u europskom kontekstu na doktorskom studiju AF. U proširenom korištenju ova je monografija namijenjena znanstvenim potrebama istraživača u raznim disciplinama (arhitektima, povjesničarima umjetnosti, arheolozima, geografima i dr.), kao i stručnjacima u urbanističko-planerskoj praksi. Zemlja prebogata povijesnim gradovima, poput Hrvatske, nesumnjivo zaslužuje urbanološke monografije poput ove…

[Prof. dr. sc. Zlatko Jurić]

___________________

O AUTORU

Prof. dr. sc. Zlatko Karač, mag. ing. arch. (Vukovar, 1961.), diplomirao je i doktorirao na Arhitektonskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, gdje je sada redoviti profesor i znanstveni savjetnik na Katedri za urbanizam, donedavno i prodekan za znanost te član Uprave Arhitektonskog fakulteta (2011. – 2020.). Bio je član Senata Sveučilišta u Zagrebu, Vijeća tehničkog područja te Vijeća doktorskog studija ‘Arhitektura i urbanizam’; recenzent je Hrvatske zaklade za znanost.

Na matičnom je fakultetu vodio niz teorijskih i vježbovnih kolegija, nositelj je predmeta Povijest hrvatskog urbanizma i Hrvatska tradicijska arhitektura; na Filozofskom je fakultetu utemeljio kolegije Islamska arhitektura i umjetnost te Židovi i arhitektura; predavao je na Građevinskom i Šumarskom fakultetu i Tehničkom veleučilištu u Zagrebu. Na Specijalističkom studiju ‘Prostorno uređenje’ na Arhitektonskome fakultetu suvoditelj je modula Planiranje u prostorima graditeljskog i prirodnog naslijeđa; na Doktorskom studiju ‘Arhitektura i urbanizam’ vodio je Povijesnu hrvatsku arhitekturu i urbanizam u europskom kontekstu, a trenutno predaje Metodologiju znanstveno-istraživačkog rada te Uvod u znanstveno publiciranje.

Bavi se urbanističkim i prostornim planiranjem, konzervatorskom problematikom te poviješću urbanizma i arhitekture. Objavio je više od 550 znanstvenih, stručnih i popularizacijskih radova. Dobitnik je godišnje Državne nagrade za znanost (2012.), međunarodne Nagrade Ranko Radović za teorijski doprinos arhitekturi (2016. i 2018.); laureat je godišnje Nagrade Radovan Ivančević (2019.) te Nagrade Grada Zagreba (2019.). Bio je voditelj i urednik nakladništva Arhitektonskog fakulteta; donedavno je bio glavni i odgovorni urednik znanstvenog časopisa Prostor [WoS]; član je savjeta restauratorskog časopisa Portal.

Projekti su mu nagrađivani i otkupljeni na javnim natječajima; izlagao je na Zagrebačkom salonu, Godišnjoj izložbi ostvarenja hrvatskih arhitekata i dr. Aktivan je u stručnim udrugama arhitekata, arheologa, povjesničara umjetnosti i konzervatora; ovlašteni je arhitekt i urbanist Hrvatske komore arhitekata, bio je član Stručnog savjeta Udruženja hrvatskih arhitekata, Hrvatskog vijeća za kulturna dobra pri Ministarstvu kulture, Hrvatskog povjerenstva za UNESCO, Državnog stožera za obnovu kulturne baštine Vukovara te povjerenstava za ocjenu arhitektonskih projekata u Zagrebu i Vukovaru. Vodeći je stručnjak za konzervatorsko-urbanističku dionicu nedavno dovršenog UNESCO-ova Plana upravljanja zaštićenom spomeničkom cjelinom grada Dubrovnika. Tajnik je Znanstvenog vijeća za arhitekturu, urbanizam i uređenje prostora HAZU.

Datum

30. lipnja, 2022
Isteklo!

Vrijeme

12:00 - 14:00

Lokacija

Knjižnica HAZU
Trg J. J. Strossmayera 14, Zagreb
Znanstveno vijeće za arhitekturu, urbanizam i uređenje prostora HAZU

Organizator

Znanstveno vijeće za arhitekturu, urbanizam i uređenje prostora HAZU
Telefon
+385(0)1 4895 169
Email
zmuhek@hazu.hr
Website
https://www.info.hazu.hr/znanstvena-vijeca/znanstveno-vijece-za-arhitekturu-urbanizam-i-uredenje-prostora/