Žagar Mateo, akademik

Redoviti članovi V. Razred za filološke znanosti
Žagar Mateo

Datum rođenja:

 • 14.02.1965.

Mjesto rođenja:

 • Zagreb

Adrese:

 • Katedra za staroslavenski jezik i hrvatsko glagoljaštvo Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Ivana Lučića 3, 10000 Zagreb

Telefoni:

 • Katedra za staroslavenski jezik i hrvatsko glagoljaštvo: +385 01 6120 072

E-mail adrese:

Žagar Mateo, akademik

Redoviti članovi V. Razred za filološke znanosti

Akademske titule:

 • akademik
 • profesor doktor znanosti

Institucije:

 • redoviti profesor – Katedra za staroslavenski jezik i hrvatsko glagoljaštvo Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Članstvo u Akademiji:

 • redoviti član – Razred za filološke znanosti (19.05.2022. – …)
 • član suradnik – Razred za filološke znanosti (15.05.2014. – 19.05.2022.)

Životopis

Mateo Žagar rođen 14. veljače 1965. u Zagrebu. Osnovnu i srednju školu završio u Zagrebu. Diplomirao 1990. g. studij hrvatskoga jezika i jugoslavenskih književnosti na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, iste godine upisao poslijediplomski studij iz lingvistike na istom fakultetu. Od siječnja 1991. godine zaposlen kao znanstveni novak na Katedri za staroslavenski jezik i hrvatsko glagoljaštvo na Odsjeku za hrvatski jezik i književnost. Redoviti je profesor Filozofskoga fakulteta u Zagrebu na Katedri za staroslavenski jezik i hrvatsko glagoljaštvo.

Mateo Žagar jedan je od vodećih stručnjaka za glagoljsku paleografiju i povijest hrvatske glagoljice i glagoljaštva. Objavio je 4 samostalne knjige i 4 knjige u suautorstvu, uredio 12 važnih knjiga i izdanja, transliterirao 7 izdanja te objavio gotovo 60 izvornih znanstvenih radova i 20-ak preglednih znanstvenih tekstova.

Samostalne su mu znanstvene knjige: 1. Kako je tkan tekst Bašćanske ploče (Zagreb, 1997.), u kojoj modernim metodama tekstne lingvistike pokušava odgovoriti je li na Bašćansku ploču uklesan jedan tekst ili više njih te kako je tekst strukturiran i time zapravo odgovara na pitanje koja je osnovna komunikacijska funkcija Bašćanske ploče; 2. Grafolingvistika srednjovjekovnih tekstova (Zagreb, 2007.) knjiga je koja unosi u našu sredinu nove znanstvene i stručne spoznaje o pisanju, posebice onom srednjovjekovnom. Ona u najboljem smislu riječi europeizira taj odsječak naše filologije nudeći niz vrijednih kulturoloških spoznaja. Za tu je knjigu dobio Nagradu HAZU za područje filoloških znanosti 2008. godine (za 2007. godinu); 3. Uvod u glagoljsku paleografiju 1 (Zagreb, 2013.) – tu knjigu obilježuje pregled suvremenih teorija i rasprava (od odnosa prema pismu općenito do pregleda mogućih odgovora na pitanje o ustanovljavanju i razvoju glagoljskoga pisma, njegova odnosa prema drugim misionarskim pismima, ćirilici itd.), ali i jasno opredjeljenje za razlikovanje pouzdanog i vjerojatnog od onog nepouzdanog i nemogućeg. Autor je uspio postići i cjelovitost obrade i jasno razlikovanje po jezičnim i „nejezičnim“ razinama te pritom stvoriti dobru pretpostavku za istovrsnu obradu hrvatske glagoljice srednjega vijeka. Za tu knjigu dobio je državnu Godišnju nagradu za znanost; 4. Introduction to Glagolitic Palaeography (Heidelberg, 2021) – riječ je o prvom engleskom izdanju jednoga paleografskoga glagoljskog priručnika uopće, o prerađenom i za trećinu dopunjenom izdanju koje je prethodno izišlo na hrvatskome (Uvod u glagoljsku paleografiju 1). Taj priručnik počiva na intenzivnim autorskim istraživanjima razvoja glagoljskoga pisanja od 9. st. pa do hrvatskoga srednjovjekovlja.

Profesor Mateo Žagar svoj znanstveni i stručni rad temelji na vrlo dobrom poznavanju novih jezikoslovnih teorija, posebice onih koje istražuju narav pisanoga jezika i poznavanju hrvatskoglagoljskoga tekstovnoga korpusa. Svojim je radovima unio bitne novosti u istraživanje toga korpusa i ostvario priloge koji pomažu potpunijem razumijevanju hrvatske jezične povijesti, posebice povijesti pisanja na našim prostorima. Najbolji je hrvatski paleograf koji u inozemnim edicijama i na znanstvenim skupovima na najbolji način predstavlja hrvatsku filologiju i širi spoznaje o glagoljičnom odsječku hrvatske pismenosti i kulture.

Za člana suradnika HAZU izabran je 2014. godine, a 2022. postaje redoviti član.

Mateo Žagar – osobna stranica


Bibliografija

Mateo Žagar – Hrvatska znanstvena bibliografija CROSBI

Objavljene knjige

 1. Žagar, Mateo: Kako je tkan tekst Bašćanske ploče, Znanstvena biblioteka HFD, HFD-Matica hrvatska-Povijesno društvo otoka Krka, Zagreb 1997, 157 str.
 2. Žagar, Mateo: Grafolingvistika srednjovjekovnih tekstova, MH, Zagreb 2007, 530 str.
 3. Žagar, Mateo: Uvod u glagoljsku paleografiju 1, Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Zagreb 2013.
 4. U suautorstvu
 5. Žagar, Mateo i dr.: Hrvatski jezični savjetnik (u suautorstvu), slova H (str. 575-593), Nj (str. 921-922), pa-pinceta (str. 1029-1053), presbiro-PVC (str. 1151-1234), Ž (str. 1638-1646); Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje – Pergamena – Školske novine, Zagreb 1999.
 6. Damjanović, Stjepan; Jurčević, Ivan; Kuštović, Tanja; Kuzmić, Boris; Lukić, Milica; Žagar, Mateo. Mali staroslavensko – hrvatski rječnik . Zagreb : Matica hrvatska, 2004 (u redakciji S. Damjanovića i M. Žagara), 321 str.
 7. Franolić, Branko; Žagar, Mateo: An Historical outline of literary
 8. Croatian; The Glagolitic heritage of croatian culture, Erasmus Publisher, CSYPN, London/Zagreb 2008, 111 str.
 9. Badurina Stipčević, Vesna; Kuštović, Tanja; Žagar, Mateo: Novi testament. 1562. Latinički prijepis glagoljskog izvornika. Zagreb: Adventističko teološko visoko učilište ; Filozofski fakultet ; Školska knjiga, 2013 (monografija); koncepcija transliteracije i transliteracija, te autor poglavlja “Slovopis i ortografija u glagoljičkom Novom testamentu (1562.) (487-493)
 10. Ceković, Blanka; Eterović, Ivana; Kuštović, Tanja; Žagar, Mateo: Misal hruacki Šimuna Kožičića Benje 1531. transliteracija i komentar, Nacionalna i sveučilišna knjižnica, Zagreb 2016.
 11. Badurina Stipčević, Vesna (…); Mateo Žagar: Drugi beramski brevijar 1. dio; hrvatskoglagoljski rukopis 15. stoljeća (ur. M. Mihaljević), latinički prijepis, Staroslavenski institut – Biblioteka spomenici, knj. 2; Zagreb 2018.
 12. Uredio
 13. Dukić, Davor – Mateo Žagar (ur): Knjige poštujući, knjigama poštovan, Zbornik o 70. rođendanu Josipa Bratulića, Zagreb 2010.
 14. Žagar, Mateo (ur): Nova Croatica, broj posvećen Stjepanu Damjanoviću, VI, 6, Zagreb 2012.
 15. Žagar, Mateo – Antonija Zaradija Kiš (ur.). Glagoljaška Muka Kristova, odabrane kulturološko-filološke studije. Hrvatska sveučilišna naklada, Državni arhiv u Pazinu, Institut za etnologiju i folkloristiku, Zagreb 2014.
 16. Žagar, Mateo (ur): Misal hruacki Šimuna Kožičića Benje, 1531. faksimilno izdanje; Nacionalna i sveučilišna knjižnica, Zagreb 2016.
 17. Žagar, Mateo (ur). Jezik Misala hruackoga, Hrvatska sveučilišna naklada, Zagreb 2016, zbornik radova.
 18. Žagar, Mateo (ur.). Ceković, Blanka; Eterović, Ivana; Kuštović, Tanja; Žagar, Mateo: Misal hruacki Šimuna Kožičića Benje 1531. transliteracija i komentar, Nacionalna i sveučilišna knjižnica, Zagreb 2016.
 19. Žagar, Mateo – Ivan Ferenčak (ur.). Ofičje Blažene Djeve Marije i Petnaest molitava Svete Bridžide. Latinički prijepis ćirilskoga izvornika.
 20. Žagar, Mateo – Tanja Kuštović (ur.) Meandrima hrvatskoga glagoljaštva. Zbornik posvećen akademiku Stjepanu Damjanoviću o 70. rođendanu, Hrvatska sveučilišna naklada 2017.
 21. Žagar, Mateo (ur.). Artikuli ili deli stare krstjanske vere 1562, faksimilno izdanje glagoljskog izvornika s latiničkom transliteracijom i usporedbom s usporednim ćiriličkim izdanjem, ur. Mateo Žagar, Nacionalna i sveučilišna knjižnica Zagreb i Visoko evanđeosko teološko učilište Osijek, Zagreb 2017.

Izvorni znanstveni radovi

 1. Žagar, Mateo: “Prinos Šimuna Kožičića Benje uređenju jezika hrvatskoglagoljske neliturgijske književnosti (na fonološkom i grafemskom sustavu Knižica od žitija rimskih arhierjeov i cesarov”, u: Croatica 37/38/39, godište XXIII/XXIV, Zagreb 1993, str. 467-487.
 2. Žagar, Mateo: “Neka grafijska rješenja u najstarijem hrvatskom i crnogorskom tisku”, u: Zborniku radova “Pola milenijuma Crnojevića štamparije”, Zagreb 1996, str. 161-171
 3. Žagar, Mateo: “Neka grafetička ujednačavanja u hrvatskoglagoljskim tiskanim misalima”, u: Croatica 42/43/44, godište XXVI, Zagreb1996, str. 453-468
 4. Žagar, Mateo: “Konektori u tekstu Bašćanske ploče”, u: Hungaro-slavica 1997, Budimpešta 1997, str. 358-362
 5. Žagar, Mateo: “Gruzijska epizoda glagoljske paleografije”, u: Kolo 1, godište IX, Zagreb 1999, str. 259-271
 6. Žagar, Mateo: “Neke grafetičke osebujnosti u najstarijim hrvatskoglagoljskim tekstovima (s posebnim obzirom na raspored bjelina)”, u: Zbornik radova “Glagolitica: Zum Ursprung der slavischen Schriftkultur”, Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, philosophisch-historische Klasse, Schriften der Balkan-Kommission (ur. Heinz Miklas), Beč 2000, str. 164-174
 7. Žagar, Mateo: “Ortografija natpisa Bašćanske ploče”, Krčki zbornik, svezak 42, posebno izdanje 36, Rijeka-Baška 2000, str. 211-225.
 8. Žagar, Mateo: “Hrvatskoglagoljske ligature XII. i XIII. st.”, Dometi 7-12, godina IX – 1999, Rijeka 2000, str. 39-45
 9. Žagar, Mateo (s Nikom Kapetanićem): “Najjužniji hrvatski glagoljski natpis”, Anali Zavoda za povijesne znanosti HAZU, sv. XXXIX, Zagreb-Dubrovnik 2001, str. 9-48
 10. Žagar, Mateo: “Grafetičke funkcije jerova u najstarijim hrvatskoglagoljskim fragmentima”, u: Zbornik Drugog slavističkog kongresa / Sesar, Dubravka (ur.), Zagreb : Hrvatsko filološko društvo, 2001, str. 309-318
 11. Žagar, Mateo: “Karakteristična grafijska rješenja u Muci Hrvojeva misala” u: Muka kao nepresušno nadahnuće kulture, Zbornik radova međunarodnog znastrvenog simpozija, Zadar-Preko 2000, Zagreb 2001, str. 231-248
 12. Žagar, Mateo: ”Punktuacija u najstarijim hrvatskoglagoljskim tekstovima”. // Croatica. Prinosi proučavanju hrvatske književnosti. XXX (Zagreb 2002 – godina izlaska iz tiska; 2000. – godina na koricama), 31-65
 13. Žagar, Mateo: «Osnovni procesi konstituiranja ustavne glagoljice”, u: B’lgari i H’rvati prez vekovete, Božilova, Rumjana (ur.) Sofija 2003, 31-42
 14. Žagar, Mateo (s Milanom Paunom): “Slavonski glagoljski natpisi”, u: Zbornik sa znanstvenog skupa Glagoljica i hrvatski glagolizam, održanog u Krku 2002, Zagreb 2004, 271-284
 15. Žagar, Mateo. «Jezikoslovni temelji paleografije: glagoljičko motrište”, u: Drugi Hercigonjin zbornik / Damjanović, Stjepan (ur.), Zagreb 2005, 23-42
 16. Žagar, Mateo: «Grafolingvistika i stari tekstovi: osebujnosti pisanog jezika” , u: Od fonetike do etike (zbornik), Pranjković, Ivo (ur.). Zagreb 2005, 223-258
 17. Žagar, Mateo: «Grafolingvistički opis Bečkih listića», u: Raukarov zbornik, Budak, Neven (ur), Zagreb 2005, 637-650
 18. Žagar, Mateo: Rešetarove paleslavističke teme: s margina, u: Zbornik o Milanu Rešetaru, Maštrović, Tihomil (ur.), Zagreb 2005, 295-304
 19. Žagar, Mateo: «Aoristno bisi za 3. lice jednine u hrvatskim glagoljskim tekstovima», u: Die Welt der Slaven, Sammelbande: Festschrift fur Helmut Keipert zum 65. Geburtstag , ur. Bunčić, Daniel i Trunte, Nikolaos; Munchen 2006, 157-163
 20. Zaradija-Kiš, Antonija; Žagar, Mateo: «Muka po Mateju u Parčićevu misalu», u: Muka kao nepresušno nadahnuće kulture; Boka kotorska – jedno od izvorišta hrvatske pasionske baštine, Zagreb 2007, 153-189
 21. Žagar, Mateo: «Struktura Jagićeve glagoljske paleografje», u: Zbornik o Vatroslavu Jagiću, Hrvatski književni povjesničari, Znanstveni zbornici 10/1; Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb 2007, 117-128
 22. Žagar, Mateo: «Grafetičke posebnosti tekstova istočne grane hrvatskoga glagoljaštva», u Slovo 56-57 (Zbornik Anice Nazor); Zagreb 2008, 695-708
 23. Žagar, Mateo: «Ustanovljivanje kurzivne glagoljice u XIV. st», u: Vidjeti Ohrid, Referati hrvatskih sudionica i sudionika na XIV. međunarodnom slavističkom kongresu (ur. Marko Samardžija), Ohrid, 10-16. rujna 2008, Zagreb 2008, 141-170
 24. Žagar, Mateo: “Die glagolitische Schriftreform des 13. Jahrhunderts im Kontext der lateinischen Schriftreform”, Dalmatien als europaeischer Kulturraum (ur. W. Potthoff, A. Jakir, M. Trogrlić, N. Trunte), Split 2010, 163-180
 25. Žagar, Mateo: “Reforma glagoljičkog pisanja u 13. stoljeću u svjetlu latiničkih reformi”, Knjige poštujući, knjigama poštovan, Zbornik o 70. rođendanu Josipa Bratulića, Zagreb 2010, 171-183
 26. Žagar, Mateo: «Grafija hrvatskoglagoljskih tekstova XIV. st. između grčkih temelja i latinskih slojeva (na primjeru Regule Svetog Benedikta)», u: Zbornik radova s međunarodnog znanstvenog skupa «Vizantija i slavjanite», Sofija 12-14 svibnja 2006; Godišnik na Sofijskija universitet „Sv. Kliment Ohridski“ i Cent’r za slavjano-vizantijski proučvanija „Ivan Dujčev“, Sofija 2011, 333-342
 27. Ceković, Blanka – Sanković, Ivana – Žagar, Mateo: „Glagolski oblici u Kožičićevu Misalu hruackom: metodološke pretpostavke poredbenog opisa“, Slovo 60, 2010, 133-166.
 28. Žagar, Mateo: „Paleografske smjernice glagoljske epigrafike u znanstvenom djelu Branka Fučića”, Az grišni diak Branko pridivkom Fučić, Zbornik sa znanstvenoga skupa u čast Branku Fučiću, Malinska-Rijeka-Zagreb 2011, 621-626
 29. Žagar, Mateo: “Hrvatska pisma u srednjem vijeku” u: Povijest hrvatskog jezika, ur. Bićanić, Ante (ur), Zagreb 2009, 107-220
 30. Žagar, Mateo: „Zadaci i perspektive istraživanja jezika glagoljskih tiskanih izdanja Šimuna Kožičića Benje“, Fluminensia 24 (2012), 1, 111-123
 31. Žagar, Mateo: „Strategija leksičkog odabiranja u Misalu hruackom Šimuna Kožičića Benje (1531)“, Schnittpunkt Slavistik. Ost und West Im Wissenschaftlichen Dialog II (ur. I. Podtergera), Bonn-Goettingen 2012, 251-262
 32. Žagar, Mateo: „Prinos tipologiziranju pisma i pisanja dubrovačkih srednjovjekovnih ćiriličkih isprava“, A tko to ide, prilozi hrvatskih slavista na Međunarodnom slavističkom kongresu u Minsku, 20-26. 8. 2013 (ur. Marija Turk ), Hrvatska sveučilišna naklada i Hrvatsko filološko društvo, Zagreb 2013, 25-35
 33. Žagar, Mateo: “Slovopis i ortografija u glagoljičkom Novom testamentu (1562): načela latiničkog prijepisa”, u: Matak Dragutin (ur), Novi testament S. Konzula i A. Dalmatina, Zagreb 2013, 487-493
 34. Žagar Mateo: “Hrvatska pisma i pravopisi u 17. i 18. st.”, Povijest hrvatskoga jezika, 3. knjiga: 17. i 18. stoljeće, (ur. Ante Bićanić), Zagreb 2013, 343-370
 35. Žagar, Mateo – Nataša Dimitrijević: „Najstarije štokavske inovacije u glagolskoj morfologiji ćiriličkih isprava Dubrovačkog arhiva“, Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, 41/2 (2015), Zagreb 2015, 263-283.
 36. Žagar, Mateo: „Paleografska analiza Prozorske povelje iz 1366. godine“, Bosanski ban Tvrtko ‘pod Prozorom u Rami’ (ur. Tomislav Brković), Prozor-Sarajevo-Zagreb 2016, 33-60.
 37. Žagar, Mateo: „Metodološke pretpostavke paleografskog opisa hrvatske liturgijske glagoljice XIV. i XV. st.“ Romanoslavica LII, 2 (2016), 451-461.
 38. Žagar, Mateo: „Grafetički postav glagoljičkog izdanja Artikula (Tübingen/Urach 1562.)“, u: Meandrima hrvatskoga glagoljaštva (ur. Tanja Kuštović, M. Žagar), Hrvatska sveučilišna naklada, Zagreb 2017, 585-606.
 39. Grmača, Dolores – Mateo Žagar: „Prva bosanična početnica u Divkovićevu malom Nauku“, Zbornik radova sa znanstvenog skupa Matija Divković i kultura pisane riječi 2, Kulturno-povijesni institut Bosne Srebrene, Sarajevo; Hrvatska sveučilišna naklada, 2017, Zagreb, 159-194.
 40. Žagar, Mateo: „The Written Croatian Vernacular in the Middle Ages between Church Slavonic and Latin“, Anfangsgeschichten / Origin Stories (ur. N. Kössinger, E. Krotz, S. Müler, P. Rychterová) Mittelalterstudien des Instituts zur Interdisziplinären Erforschung des Mittelalters und seines Nachwirkens, Paderborn 2018., 185-197.
 41. Žagar, Mateo: „Elementi leksičkog odabiranja u izdanjima hrvatskih protestanata (Urach, 1561-1564): kontekst i metodološke pretpostavke“, Hrvatski prilozi 16. međunarodnom slavističkom kongresu, Hrvatsko filološko društvo, Zagreb 2018, 213-224.

Pregledni radovi

 1. Žagar, Mateo: “Kako je tkan tekst Bašćanske ploče (kontinuitet iščitavanja)”, u: Riječ 1, sv 1-2, Rijeka 1995, str. 89-100
 2. Žagar, Mateo: “Il plurilinguismo nell’ opera di Šimun Kožičić Benja / Simone Kožičić Begna (1460-1536)”, u: Documenti letterari del plurilinguismo, Rim 2000, str. 411-424
 3. Žagar, Mateo: “Plurilingvizam u djelu Šimuna Kožičića Benje (1460-1536)”, u: Kolo X, 4, 2000, 41-51 (prijevod talijanskog izvornika: Žagar, Mateo: “Il plurilinguismo nell’ opera di Šimun Kožičić Benja / Simone Kožičić Begna (1460-1536)”, u: Documenti letterari del plurilinguismo, Rim 2000, str. 411-424
 4. Žagar, Mateo: «Josip Hamm i najstariji hrvatski glagoljski tekstovi», u: Josip Hamm i njegovo djelo; Zbornik radova s Međunarodnoga znanstvenoga skupa povodom 100. obljetnice rođenja Josipa Hamma, Zagreb 2007, 257-263
 5. Žagar, Mateo: »Između slavonskih korijena i slavističkih obzora – Opus akademika Stjepana Damjanovića«, Bibliografija Stjepana Damjanovića, u povodu 65. godišnjice života i 40. obljetnice rada (ur. Anita Šikić), Hrvatska sveučilišna naklada, Zagreb 2011, 7-21
 6. Žagar, Mateo: „Profesor Damjanović i njegov odsjek“, Nova Croatica 6, 6, Zagreb 2012, 2-6
 7. Žagar, Mateo: „Staroslavenski ideologemi u hrvatskoj kulturi XX. st“, II Meždunarodnyj naučnyj simpozium Slavjanskie jazyki i kul’tury v sovremennom mire, 21-24. 3. 2012; Trudy i materialy (ur. O. V. Dedova i dr), Moskva 2012.
 8. Žagar, Mateo: “Lovranski glagoljski abecedariji”, Zbornik Lovranšćine (ur. I. Eterović), knj. 3, Lovran 2014, 67-76
 9. Žagar, Mateo: „Filološka zanovijetanja: Ogled o žarištima krize suvremene kroatistike“ Transmisije kroatistike. Zbornik radova s međunarodnoga znanstvenog skupa održanog u Poznanju 9. i 10. prosinca 2013 (ur. Krystyna Pieniąžek-Marković, Tvrtko Vuković), Zagreb 2015, 269-288.
 10. Žagar, Mateo: „Suvremene metode kontrastivnog paleografskog opisa (Drugi beramski brevijar, XV. st : Brevijar Vida Omišljanina, 1396.)“, Materialy meždunarodnoj naučnoj konferencii, Desjatye Zagrebynskie čtenija (29-30. oktjabra 2015 goda), Sankt-Peterburg 2016, 195-198.
 11. Hančić, Nenad – Mateo Žagar: „Koncepcijske smjernice pri izradi fonta za hrvatsku ćirilicu po uzoru na Divkovićev tisak“, Zbornik radova sa znanstvenog skupa Matija Divković i kultura pisane riječi 2, Kulturno-povijesni institut Bosne Srebrene, Sarajevo; Hrvatska sveučilišna naklada, Zagreb, 641-652.

Stručni radovi (stručni i pregledni)
Leksikografska obrada

 1. Žagar, Mateo: “Ćirilica”, natuknica u Hrvatskoj enciklopediji, II. svezak, Hrvatski leksikografski zavod, Zagreb 2000.
 2. Žagar, Mateo: “Dž”, “Dj”, “E”, “F”, “Frьtь”, “Fučić, Branko”, natuknice u Hrvatskoj enciklopediji, III. svezak, Hrvatski leksikografski zavod 2001 (u tisku)
 3. Žagar, Mateo: “G”, “Glagoljo”, “H”, “hjer”, “I”, “Glagoljica”, “Glagoljaštvo”, “Grdoselski odlomak”, “Hilandarski odlomci”, “Hrvojev misal”, natuknice u Hrvatskoj enciklopediji, IV. svezak, Hrvatski leksikografski zavod Miroslav Krleža 2001
 4. Žagar, Mateo: «I», «Ižica», «Istarski razvod»,»J», «jat», «L», Ljudje», «M», «Marijinsko evanđelje», natuknice u Hrvatskoj enciklopediji, V. svezak, Hrvatski leksikografski zavod Miroslav Krleža
 5. Žagar, Mateo: «Mihanović odlomak apostola, Milčetić Ivan, Miroslavljevo evanđelje, Misal kneza Novaka, mislite, Mošin Vladimir, n, naš, Nazor, Anica, nestorijanci, Nikoljsko evanđelje, nun, nj, o, on», u Hrvatskoj enciklopediji, VI. svezak, Hrvatski leksikografski zavod Miroslav Krleža
 6. Žagar, Mateo: «Ot, p, pe, pismo, pokoj, Plominski natpis, poluglas (staroslavenski), poljičica, Poljički statut, Povaljska listina, Povaljski prag, Praški listići», u Hrvatskoj enciklopediji, VII. svezak, Hrvatski leksikografski zavod Miroslav Krleža
 7. Žagar, Mateo: «Paleografija, epigrafika, ćirilica, Hrvojev misal, Šimun Klimantović, Stjepan Damjanović, Eduard Hercigonja, Dragutin Antun Parčić, Rumanac trojski, Prepiranje duše i dijela, Antonija Zaradija Kiš» u: Hrvatskoj književnoj enciklopediji, Hrvatski leksikografski zavod Miroslav Krleža
 8. Žagar, Mateo: «Q, R, recenzija, redakcija, Reimski evanđelistar, reš, rukopis, S, sa, sigla, sin, slogovno pismo, slovo, spojnica, Stički rukopis, Suprasaljski zbornik, šin, šta», u VIII. i IX. svesku Hrvatske enciklopedije
 9. Komentari uz kritička izdanja, katalozi
 10. Žagar, Mateo: “I… Turci nalegoše na jazik hrvatski”, katalog izložbe “Krbavska bitka i glagoljske knjige” (Pula, rujan 1993), Međunarodni slavistički centar Republike Hrvatske1993, Zagreb 1993, str. 3-18
 11. Žagar, Mateo: “Senjski trijumf pomičnih slova”, katalog istoimene izložbe (Pula, rujan 1994), Međunarodni slavistički centar Republike Hrvatske, Zagreb 1994, str. 3-17
 12. Žagar, Mateo: Transkripcija s komentarom “Razgovor duhovni od Svetoga Bone Mučenika” (pretisak), Gradski muzej Vukovar u Zagrebu, Zagreb 1994, str. 5-36
 13. Žagar, Mateo: “Djelovanje Dragutina Antuna Parčića na Krku”, u: Slovo 44-46 (prilozi: Staroslavenska akademija i njezino značenje), (1994-1996) Zagreb 1996, str. 406-412
 14. Žagar, Mateo: «Čitanje i pisanje u pravilima redovničkoga života», u: Vijenac, 327/XIV, str. 11
 15. Žagar, Mateo: «Die Tafel von Baška», u: Fischer, G. – Okuka, M (ur): Europa erlesen: Kvarner, Klagenfurt/Celovec 2007, 219-223
 16. Žagar, Mateo: «500 godina Veprinačkog zakona», deplijan uz marku br. 0643: Veprinački zakon 15007-2007, Zagreb 2007
 17. Recenzije i prikazi
 18. Žagar, Mateo: “Istarski razvod”, Radovi Zavoda za slavensku filologiju, 25, 1990.
 19. Žagar, Mateo. :”Otkrivanje baštine”, Republika 5-6, 1991.
 20. Žagar, Mateo: “Biskup Kožičić budi savjest Evrope”, Vjesnik 14. siječnja 1992.
 21. Žagar, Mateo: “O Kožičiću Benji, biskupu modruškome i piscu”, Republika 1-2, 1992.
 22. Žagar, Mateo: “Znanost i sjećanje”, Encyclopedia moderna, (1) 37, 1992.
 23. Žagar, Mateo: “Bolje glagoljica nego hijeroglifi”, Večernji list, 9. kolovoza 1992.
 24. Žagar, Mateo: “Jedanaest stoljeća nezaborava; S. Damjanović (…)”, Suvremena lingvistika 33, 1992
 25. Žagar, Mateo: “Pohvala filologiji”, Republika 4-6, 1994
 26. Žagar, Mateo: “Milan Mihaljević: Generativna fonologija hrvatske redakcije crkvenoslavenskog jezika”, Slovo 41-43, 1993
 27. Žagar, Mateo: “Od početka hrvatske knjige do jezičnog standarda”, Republika 11-12, 1993.
 28. Žagar, Mateo: “Aleja glagoljaša, krajolik hrvatske pisane riječi”, Hrvatsko slovo, 20. X. 1995.
 29. Žagar, Mateo: “Pluralizam književnih izvorišta”, Encyclopedia moderna, 46, 1996.
 30. Žagar, Mateo: “Što je nama jazik otačaski?”, Republika 5-6, 1995
 31. Žagar, Mateo: “Glagoljaši našeg doba”, Republika 7-8, 1996.
 32. Žagar, Mateo: “Miljokazi jezične i književne povijesti”, Republika 11-12, 1995.
 33. Žagar, Mateo: “Mjerila hrvatske slavistike”, Republika 11-12, 1995
 34. Žagar, Mateo: “Hercigonjino zborište”, Republika 3-4, 1996
 35. Žagar, Mateo: “Vrtovi filoloških znanja” (prikaz knjige Stjepana Damjanovića Filološki razgovori), u: Republika 7-9, 2000
 36. Žagar, Mateo: “Prikaz knjige Benedikte Zelić-Bućan Bosančica ili hrvatska ćirilica u srednjoj Dalmaciji”, u: Čakavska rič XXVIII (2000), br. 1-2 (1-214), Split 2001.
 37. Žagar, Mateo: “Temeljitost, pouzdanost, svestranost – Eduard Hercigonja”, Vijenac IX, 1992, 12. srpnja 2001.
 38. Žagar, Mateo: «Petar Runje: Školovanje glagoljaša, Matica hrvatska Ogulin, 2003» (recenzija), u: Vjesnik franjevaca trećoredaca 40/2003, 4, str. 205-208
 39. Žagar, Mateo: «Povijest knjige; recenzija istoimene knjige A. Stipčevića», u: Vijenac 323-325, Zagreb 2006.
 40. Žagar, Mateo: „Organizmi hrvatske srednjovjekovne književnosti; prikaz knjige E. Hercigonje: Na temeljima hrvatske književne kulture“, Forum 77, Zagreb 2006.
 41. Žagar, Mateo: «Osebujna povijest hrvatske pisanje riječi; prikaz knjige S. Damjanovića i J. Bratulića: Hrvatska pisana kultura», u: Hrvatski jezik III, 1-2, 142-145, Zagreb 2007
 42. Žagar, Mateo: „Anica Nazor, Knjiga o hrvatskoj glagoljici: Ja slovo znajući govorim“ Slovo 59/2009, 375-384
 43. Žagar, Mateo: „Glagoljaški udio hrvatske jezične povijesti: Stjepan Damjanović – Jezik hrvatskih glagoljaša, Zagreb, Matica hrvatska“, Filologija 53, 2009, 109-116
 44. Žagar, Mateo: „Carstvo glagoljice; E. Hercigonja: Tisućljeće hrvatskoga glagoljaštva, Zagreb 2009“, Vijenac 417/ g. XVIIII, 25. II. 2010, str. 11
 45. Žagar, Mateo: „Zrinko Mičetić, Praputnjak i Vinodolski zakon, Praputnjak 2009“, Slovo 61, 2011, 341-346
 46. Žagar, Mateo: „Marinka Šimić, Jezik srednjovjekovnih kamenih natpisa iz Hercegovine, Matica hrvatska, Sarajevo 2009“, Slovo 61, 347-356.
 47. Žagar, Mateo: „Riječka dionica glagoljaštva: Darko Deković, Istraživanja o riječkome glagoljaškom krugu. Priredio Stjepan Damjanović, Matica hrvatska, Zagreb 2011“, Slovo 62, 2012, 309-318
 48. Žagar, Mateo: „Rukopisi i tiskopisi hrvatskoglagoljskih brevijara“. Vijenac 546, 5. II. 2015.
 49. Žagar, Mateo: „Fototipsko i kritičko izdanje Vrutočkoga evanđelja (Vrutočko bosansko četveroevanđelje. Uredila Lejla Nakaš. Forum Bosnae 67-68/15, Sarajevo 2014),“ Slovo 65, Zagreb 2015, 239-243.
 50. Žagar, Mateo: „Emilija Crvenkovska, Staroslavenska čitanka. Univerzitet Sv. Kiril i Metodij u Skoplju, Filološki fakultet Blaže Koneski, Skopje 2015“, Slovo 65, Zagreb 2015, 244-246.
 51. Žagar, Mateo: „Milan Mihaljević: Slavenska poredbena gramatika, 2. dio: Morfologija, Prozodija, Slavenska pradomovina, Školska knjiga, Zagreb 2014“, prikaz knjige, Filologija 65, Zagreb 2016, 157-166.
 52. Žagar, Mateo: „Kultura i kult Svetoga Martina“, Vijenac XXV, 597, str. 11.
 53. Žagar, Mateo: „I u stanu i u dućanu. Stipo Manđeralo, Pismo za puk i gospodu. Prilozi proučavanju bosančice, Sarajevo 2015“, Slovo 66, Zagreb 2016., 282-288.
 54. Žagar, Mateo: „Benedikta Zelić Bučan“, Croatica et Slavica Iadertina, 11/2, 11, Zadar 2016, 496-500.
 55. Žagar, Mateo: „Učitelj staroslavenske riječi (Stjepan Damjanović)“, Bašćina 18, Zagreb 2017, 48-51.
 56. Žagar, Mateo: „Filološkim strujama i rukavcima“, prikaz knjige Stjepana Damjanovića „Izvori i rukavci“, Vijenac XX5, 602, 30. ožujka 2017, str. 10.
 57. Žagar, Mateo: „Novo ruho stare filologije“, prikaz knjige Vuka Tadije Barbarića „Nastajanje i jezično oblikovanje hrvatskih lekcionara“, XXVI, 636-638, 19. srpnja 2018, str. 22.