Žagar Mateo

Članovi suradnici V. Razred za filološke znanosti
Žagar Mateo

Datum rođenja:

 • 14.02.1965

Mjesto rođenja:

 • Zagreb

Adrese:

 • Posao: Katedra za staroslavenski jezik i hrvatsko glagoljaštvo Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Ivana Lučića 3, 10000 Zagreb

Telefoni:

 • Posao: +385(0)16120072

E-mail adrese:

Žagar Mateo

Članovi suradnici V. Razred za filološke znanosti

Akademske titule:

 • profesor doktor znanosti

Institucije:

 • redoviti profesor – Katedra za staroslavenski jezik i hrvatsko glagoljaštvo Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Članstvo u Akademiji:

 • član suradnik – Razred za filološke znanosti (15.05.2014. – …)

 

Životopis

Mateo ŽAGAR redoviti je profesor Filozofskoga fakulteta u Zagrebu na Katedri za staroslavenski jezik i hrvatsko glagoljaštvo. Jedan je od malobrojnih hrvatskih filologa paleoslavističkoga i paleokroatističkoga usmjerenja. Svoj znanstveni i stručni rad temelji na vrlo dobrom poznavanju novih jezikoslovnih teorija, posebice onih koje istražuju narav pisanoga jezika, i poznavanju hrvatskoglagoljskoga tekstovnoga korpusa. Dosad je napisao 3 samostalne autorske knjige, 4 knjige u suautorstvu, 33 znanstvene rasprave, 7 preglednih i 8 stručnih radova, 30 recenzija, mnoštvo natuknica enciklopedijskoga karaktera, 7 predgovora izdanjima knjiga i u katalozima izložbi. Svojim je radovima unio bitne novosti u istraživanje hrvatskoglagoljskoga korpusa i ostvario priloge koji pomažu potpunijem razumijevanju hrvatske jezične povijesti, posebice povijesti pisanja na našim prostorima. U inozemnim edicijama i na znanstvenim skupovima na najbolji je način predstavljao hrvatsku filologiju i širio spoznaje o glagoljičnom odsječku hrvatske pismenosti i kulture. Osim znanstvenim i stručnim radom istaknuo se i promicanjem dostignuća svoje struke.

Iz: Pregled kandidata za nove članove Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti IZBORNA SKUPŠTINA – 15. svibnja 2014.


Prof. dr. sc. Mateo ŽAGAR rođen 14. veljače 1965. u Zagrebu. Osnovnu i srednju školu završio u Zagrebu. Diplomirao 1990. g. studij hrvatskoga jezika i jugoslavenskih književnosti na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, iste godine upisao poslijediplomski studij iz lingvistike na istom fakultetu. Od siječnja 1991. godine zaposlen kao znanstveni novak na Katedri za staroslavenski jezik i hrvatsko glagoljaštvo na Odsjeku za hrvatski jezik i književnost.

Pohađao ljetne slavističke škole: u Ljubljani (1989), Sofiji (1990) i Ohridu (1991).

Magistarski rad („Koherencija natpisa Bašćanske ploče“) obranio 1993. g.

Od samoga početka zaposlenja vodio seminare, kasnije i predavanja, iz staroslavenskoga jezika, osim na FF u Zagrebu, i na FF u Puli, te na Hrvatskim studijima u Zagrebu.

Kao predavač gostovao na stranim sveučilištima: u Budimpešti 1994. i 2011., u Udinama 1998, u Ljubljani 1997, 1999, 2000, Londonu 2001, Würzburgu 2002, Heidelbergu 2003, Oslu 2008, Grazu 2008, Tuzli 2010, Rimu 2012, Skoplju 2013, Kopenhagenu 2013, Beču 2013.

Višegodišnji suradnik Leksikografskoga zavoda Miroslav Krleža (pri izradi natuknica za Hrvatsku enciklopediju i Hrvatsku književnu enciklopediju).

Kao dugogodišnji suradnik na Zagrebačkoj slavističkoj školi (ljetnom slavističkom seminaru hrvatskog jezika, književnosti i kulture), vodio tečajeve hrvatskoga jezika za strance, kao i tečajeve staroslavenskoga i starohrvatskoga jezika, te predavao. Od 1993. do 1996. bio zamjenik ravnatelja ZSŠ-e

Koordinator CEEPUS-a, pri Odsjeku za kroatistiku Filozofskog fakulteta, mreža HR-13 (kojoj je i osnivač) i A-4, od 1994. do 1999, preko koje je omogućeno stotinama studenata kroatistike i slavistike, te desecima profesora, da ostvare mjesečne i višemjesečne stipendije u inozemstvu.

Doktorirao 2000. g. tezom „Osnovne smjernice grafetičkog uređivanja hrvatskoglagoljskih tekstova XII. i XIII. st.“ G. 2002. promaknut u znanstveno-nastavno zvanje docenta. G. 2006. stekao znanstveno-nastavno zvanje izvanrednoga profesora, a 2010. zvanje redovnoga profesora.

Na znanstvenom usavršavanju u inozemstvu, na Institutu za slavistiku Sveučilišta u Beču, boravio triput na višemjesečnim stipendijama: 1996, 1998, 2001.

U ak. godinama 2001/2002. i 2002/2003. radio kao lektor hrvatskoga jezika na Sveučilištu u Bonnu, te iskorištava to vrijeme za znanstveno usavršavanje.

Kao voditelj za kroatističko područje sudjeluje u pripremanju i provođenju interkulturalnog poslijediplomskoga studija medievistike pri Filozofskom fakultetu u Zagrebu (voditelj prof. dr. Neven Budak). Sudjeluje i u nastavi poslijediplomskoga studija kroatistike (voditelj prof. dr. Vinko Brešić), povijesti hrvatskoga jezika na Riječkom sveučilištu te kroatologije na Hrvatskim studijima.

Suradnik je na projektu prof. dr. Stjepana Damjanovića „Enciklopedija hrvatskoga glagoljaštva“, na kojemu organizira istraživanja jezika „Misala hruackoga“ Š. Kožičića Benje (1531).

Od 2008. do 2010. g. zamjenik pročelnice Odsjeka za kroatistiku Filozofskoga fakulteta u Zagrebu, a od 2010. do 2012. pročelnik Odsjeka.

Godine 2008. dobio Godišnju nagradu HAZU za znanost za knjigu “Grafolingvistika srednjovjekovnih tekstova”.

Od 2008. g. član Upravnog vijeća Staroslavenskoga instituta.

Član međunarodnog znanstvenog savjeta časopisa “Richerche slavistiche” (ur. Mario Capaldo) od 2008. g.

Član organizacijskog odbora Međunarodnog znanstvenog skupa „Hrvatska ćirilična baština“, koji je priredila HAZU u studenome 2013. g. Od 2012. do 2014. prodekan Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Od 2014. član suradnik Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.

Od 2014. zamjenik voditelja Znanstvenog centra izvrsnosti za hrvatsko glagoljaštvo koji je registriran pri Staroslavenskom institutu u Zagrebu.

Za godinu 2014. dobitnik je godišnje Državne nagrade za znanost za knjigu „Uvod u glagoljsku paleografiju 1“, Zagreb 2014.

Od 2015. glavni urednik časopisa Croatica, koji izdaje Odsjek za kroatistiku Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Hrvatsko filološko društvo.

U studenome 2015. u povodu 140 godina predavanja hrvatskoga jezika na zagrebačkom sveučilištu organizirao sam znanstveni skup Zaboravljeni počeci. Hrvatska filologija u interdisciplinarnoj humanistici i bio mu na čelu organizacijskog odbora.

Od 1. listopada 2015. g. voditelj projekta Jezik izdanja Hrvatske protestantske tiskare u kontekstu književnojezičnih smjernica XVI. st. koji podupire Hrvatska zaklada za znanost.

Od 2015. redoviti profesor u trajnom zvanju.

Iz: web stranica Odsjeka za kroatistiku, Katedre za staroslavenski jezik i hrvatsko glagoljaštvo, Filozofski fakultet Sveručilišta u Zagrebu


Bibliografija

Objavljene knjige

 1. Žagar, Mateo: Kako je tkan tekst Bašćanske ploče, Znanstvena biblioteka HFD, HFD-Matica hrvatska-Povijesno društvo otoka Krka, Zagreb 1997, 157 str.
 2. Žagar, Mateo: Grafolingvistika srednjovjekovnih tekstova, MH, Zagreb 2007, 530 str.
 3. Žagar, Mateo: Uvod u glagoljsku paleografiju 1, Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Zagreb 2013.
 4. U suautorstvu
 5. Žagar, Mateo i dr.: Hrvatski jezični savjetnik (u suautorstvu), slova H (str. 575-593), Nj (str. 921-922), pa-pinceta (str. 1029-1053), presbiro-PVC (str. 1151-1234), Ž (str. 1638-1646); Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje – Pergamena – Školske novine, Zagreb 1999.
 6. Damjanović, Stjepan; Jurčević, Ivan; Kuštović, Tanja; Kuzmić, Boris; Lukić, Milica; Žagar, Mateo. Mali staroslavensko – hrvatski rječnik . Zagreb : Matica hrvatska, 2004 (u redakciji S. Damjanovića i M. Žagara), 321 str.
 7. Franolić, Branko; Žagar, Mateo: An Historical outline of literary
 8. Croatian; The Glagolitic heritage of croatian culture, Erasmus Publisher, CSYPN, London/Zagreb 2008, 111 str.
 9. Badurina Stipčević, Vesna; Kuštović, Tanja; Žagar, Mateo: Novi testament. 1562. Latinički prijepis glagoljskog izvornika. Zagreb: Adventističko teološko visoko učilište ; Filozofski fakultet ; Školska knjiga, 2013 (monografija); koncepcija transliteracije i transliteracija, te autor poglavlja “Slovopis i ortografija u glagoljičkom Novom testamentu (1562.) (487-493)
 10. Ceković, Blanka; Eterović, Ivana; Kuštović, Tanja; Žagar, Mateo: Misal hruacki Šimuna Kožičića Benje 1531. transliteracija i komentar, Nacionalna i sveučilišna knjižnica, Zagreb 2016.
 11. Badurina Stipčević, Vesna (…); Mateo Žagar: Drugi beramski brevijar 1. dio; hrvatskoglagoljski rukopis 15. stoljeća (ur. M. Mihaljević), latinički prijepis, Staroslavenski institut – Biblioteka spomenici, knj. 2; Zagreb 2018.
 12. Uredio
 13. Dukić, Davor – Mateo Žagar (ur): Knjige poštujući, knjigama poštovan, Zbornik o 70. rođendanu Josipa Bratulića, Zagreb 2010.
 14. Žagar, Mateo (ur): Nova Croatica, broj posvećen Stjepanu Damjanoviću, VI, 6, Zagreb 2012.
 15. Žagar, Mateo – Antonija Zaradija Kiš (ur.). Glagoljaška Muka Kristova, odabrane kulturološko-filološke studije. Hrvatska sveučilišna naklada, Državni arhiv u Pazinu, Institut za etnologiju i folkloristiku, Zagreb 2014.
 16. Žagar, Mateo (ur): Misal hruacki Šimuna Kožičića Benje, 1531. faksimilno izdanje; Nacionalna i sveučilišna knjižnica, Zagreb 2016.
 17. Žagar, Mateo (ur). Jezik Misala hruackoga, Hrvatska sveučilišna naklada, Zagreb 2016, zbornik radova.
 18. Žagar, Mateo (ur.). Ceković, Blanka; Eterović, Ivana; Kuštović, Tanja; Žagar, Mateo: Misal hruacki Šimuna Kožičića Benje 1531. transliteracija i komentar, Nacionalna i sveučilišna knjižnica, Zagreb 2016.
 19. Žagar, Mateo – Ivan Ferenčak (ur.). Ofičje Blažene Djeve Marije i Petnaest molitava Svete Bridžide. Latinički prijepis ćirilskoga izvornika.
 20. Žagar, Mateo – Tanja Kuštović (ur.) Meandrima hrvatskoga glagoljaštva. Zbornik posvećen akademiku Stjepanu Damjanoviću o 70. rođendanu, Hrvatska sveučilišna naklada 2017.
 21. Žagar, Mateo (ur.). Artikuli ili deli stare krstjanske vere 1562, faksimilno izdanje glagoljskog izvornika s latiničkom transliteracijom i usporedbom s usporednim ćiriličkim izdanjem, ur. Mateo Žagar, Nacionalna i sveučilišna knjižnica Zagreb i Visoko evanđeosko teološko učilište Osijek, Zagreb 2017.

Izvorni znanstveni radovi

 1. Žagar, Mateo: “Prinos Šimuna Kožičića Benje uređenju jezika hrvatskoglagoljske neliturgijske književnosti (na fonološkom i grafemskom sustavu Knižica od žitija rimskih arhierjeov i cesarov”, u: Croatica 37/38/39, godište XXIII/XXIV, Zagreb 1993, str. 467-487.
 2. Žagar, Mateo: “Neka grafijska rješenja u najstarijem hrvatskom i crnogorskom tisku”, u: Zborniku radova “Pola milenijuma Crnojevića štamparije”, Zagreb 1996, str. 161-171
 3. Žagar, Mateo: “Neka grafetička ujednačavanja u hrvatskoglagoljskim tiskanim misalima”, u: Croatica 42/43/44, godište XXVI, Zagreb1996, str. 453-468
 4. Žagar, Mateo: “Konektori u tekstu Bašćanske ploče”, u: Hungaro-slavica 1997, Budimpešta 1997, str. 358-362
 5. Žagar, Mateo: “Gruzijska epizoda glagoljske paleografije”, u: Kolo 1, godište IX, Zagreb 1999, str. 259-271
 6. Žagar, Mateo: “Neke grafetičke osebujnosti u najstarijim hrvatskoglagoljskim tekstovima (s posebnim obzirom na raspored bjelina)”, u: Zbornik radova “Glagolitica: Zum Ursprung der slavischen Schriftkultur”, Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, philosophisch-historische Klasse, Schriften der Balkan-Kommission (ur. Heinz Miklas), Beč 2000, str. 164-174
 7. Žagar, Mateo: “Ortografija natpisa Bašćanske ploče”, Krčki zbornik, svezak 42, posebno izdanje 36, Rijeka-Baška 2000, str. 211-225.
 8. Žagar, Mateo: “Hrvatskoglagoljske ligature XII. i XIII. st.”, Dometi 7-12, godina IX – 1999, Rijeka 2000, str. 39-45
 9. Žagar, Mateo (s Nikom Kapetanićem): “Najjužniji hrvatski glagoljski natpis”, Anali Zavoda za povijesne znanosti HAZU, sv. XXXIX, Zagreb-Dubrovnik 2001, str. 9-48
 10. Žagar, Mateo: “Grafetičke funkcije jerova u najstarijim hrvatskoglagoljskim fragmentima”, u: Zbornik Drugog slavističkog kongresa / Sesar, Dubravka (ur.), Zagreb : Hrvatsko filološko društvo, 2001, str. 309-318
 11. Žagar, Mateo: “Karakteristična grafijska rješenja u Muci Hrvojeva misala” u: Muka kao nepresušno nadahnuće kulture, Zbornik radova međunarodnog znastrvenog simpozija, Zadar-Preko 2000, Zagreb 2001, str. 231-248
 12. Žagar, Mateo: ”Punktuacija u najstarijim hrvatskoglagoljskim tekstovima”. // Croatica. Prinosi proučavanju hrvatske književnosti. XXX (Zagreb 2002 – godina izlaska iz tiska; 2000. – godina na koricama), 31-65
 13. Žagar, Mateo: «Osnovni procesi konstituiranja ustavne glagoljice”, u: B’lgari i H’rvati prez vekovete, Božilova, Rumjana (ur.) Sofija 2003, 31-42
 14. Žagar, Mateo (s Milanom Paunom): “Slavonski glagoljski natpisi”, u: Zbornik sa znanstvenog skupa Glagoljica i hrvatski glagolizam, održanog u Krku 2002, Zagreb 2004, 271-284
 15. Žagar, Mateo. «Jezikoslovni temelji paleografije: glagoljičko motrište”, u: Drugi Hercigonjin zbornik / Damjanović, Stjepan (ur.), Zagreb 2005, 23-42
 16. Žagar, Mateo: «Grafolingvistika i stari tekstovi: osebujnosti pisanog jezika” , u: Od fonetike do etike (zbornik), Pranjković, Ivo (ur.). Zagreb 2005, 223-258
 17. Žagar, Mateo: «Grafolingvistički opis Bečkih listića», u: Raukarov zbornik, Budak, Neven (ur), Zagreb 2005, 637-650
 18. Žagar, Mateo: Rešetarove paleslavističke teme: s margina, u: Zbornik o Milanu Rešetaru, Maštrović, Tihomil (ur.), Zagreb 2005, 295-304
 19. Žagar, Mateo: «Aoristno bisi za 3. lice jednine u hrvatskim glagoljskim tekstovima», u: Die Welt der Slaven, Sammelbande: Festschrift fur Helmut Keipert zum 65. Geburtstag , ur. Bunčić, Daniel i Trunte, Nikolaos; Munchen 2006, 157-163
 20. Zaradija-Kiš, Antonija; Žagar, Mateo: «Muka po Mateju u Parčićevu misalu», u: Muka kao nepresušno nadahnuće kulture; Boka kotorska – jedno od izvorišta hrvatske pasionske baštine, Zagreb 2007, 153-189
 21. Žagar, Mateo: «Struktura Jagićeve glagoljske paleografje», u: Zbornik o Vatroslavu Jagiću, Hrvatski književni povjesničari, Znanstveni zbornici 10/1; Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb 2007, 117-128
 22. Žagar, Mateo: «Grafetičke posebnosti tekstova istočne grane hrvatskoga glagoljaštva», u Slovo 56-57 (Zbornik Anice Nazor); Zagreb 2008, 695-708
 23. Žagar, Mateo: «Ustanovljivanje kurzivne glagoljice u XIV. st», u: Vidjeti Ohrid, Referati hrvatskih sudionica i sudionika na XIV. međunarodnom slavističkom kongresu (ur. Marko Samardžija), Ohrid, 10-16. rujna 2008, Zagreb 2008, 141-170
 24. Žagar, Mateo: “Die glagolitische Schriftreform des 13. Jahrhunderts im Kontext der lateinischen Schriftreform”, Dalmatien als europaeischer Kulturraum (ur. W. Potthoff, A. Jakir, M. Trogrlić, N. Trunte), Split 2010, 163-180
 25. Žagar, Mateo: “Reforma glagoljičkog pisanja u 13. stoljeću u svjetlu latiničkih reformi”, Knjige poštujući, knjigama poštovan, Zbornik o 70. rođendanu Josipa Bratulića, Zagreb 2010, 171-183
 26. Žagar, Mateo: «Grafija hrvatskoglagoljskih tekstova XIV. st. između grčkih temelja i latinskih slojeva (na primjeru Regule Svetog Benedikta)», u: Zbornik radova s međunarodnog znanstvenog skupa «Vizantija i slavjanite», Sofija 12-14 svibnja 2006; Godišnik na Sofijskija universitet „Sv. Kliment Ohridski“ i Cent’r za slavjano-vizantijski proučvanija „Ivan Dujčev“, Sofija 2011, 333-342
 27. Ceković, Blanka – Sanković, Ivana – Žagar, Mateo: „Glagolski oblici u Kožičićevu Misalu hruackom: metodološke pretpostavke poredbenog opisa“, Slovo 60, 2010, 133-166.
 28. Žagar, Mateo: „Paleografske smjernice glagoljske epigrafike u znanstvenom djelu Branka Fučića”, Az grišni diak Branko pridivkom Fučić, Zbornik sa znanstvenoga skupa u čast Branku Fučiću, Malinska-Rijeka-Zagreb 2011, 621-626
 29. Žagar, Mateo: “Hrvatska pisma u srednjem vijeku” u: Povijest hrvatskog jezika, ur. Bićanić, Ante (ur), Zagreb 2009, 107-220
 30. Žagar, Mateo: „Zadaci i perspektive istraživanja jezika glagoljskih tiskanih izdanja Šimuna Kožičića Benje“, Fluminensia 24 (2012), 1, 111-123
 31. Žagar, Mateo: „Strategija leksičkog odabiranja u Misalu hruackom Šimuna Kožičića Benje (1531)“, Schnittpunkt Slavistik. Ost und West Im Wissenschaftlichen Dialog II (ur. I. Podtergera), Bonn-Goettingen 2012, 251-262
 32. Žagar, Mateo: „Prinos tipologiziranju pisma i pisanja dubrovačkih srednjovjekovnih ćiriličkih isprava“, A tko to ide, prilozi hrvatskih slavista na Međunarodnom slavističkom kongresu u Minsku, 20-26. 8. 2013 (ur. Marija Turk ), Hrvatska sveučilišna naklada i Hrvatsko filološko društvo, Zagreb 2013, 25-35
 33. Žagar, Mateo: “Slovopis i ortografija u glagoljičkom Novom testamentu (1562): načela latiničkog prijepisa”, u: Matak Dragutin (ur), Novi testament S. Konzula i A. Dalmatina, Zagreb 2013, 487-493
 34. Žagar Mateo: “Hrvatska pisma i pravopisi u 17. i 18. st.”, Povijest hrvatskoga jezika, 3. knjiga: 17. i 18. stoljeće, (ur. Ante Bićanić), Zagreb 2013, 343-370
 35. Žagar, Mateo – Nataša Dimitrijević: „Najstarije štokavske inovacije u glagolskoj morfologiji ćiriličkih isprava Dubrovačkog arhiva“, Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, 41/2 (2015), Zagreb 2015, 263-283.
 36. Žagar, Mateo: „Paleografska analiza Prozorske povelje iz 1366. godine“, Bosanski ban Tvrtko ‘pod Prozorom u Rami’ (ur. Tomislav Brković), Prozor-Sarajevo-Zagreb 2016, 33-60.
 37. Žagar, Mateo: „Metodološke pretpostavke paleografskog opisa hrvatske liturgijske glagoljice XIV. i XV. st.“ Romanoslavica LII, 2 (2016), 451-461.
 38. Žagar, Mateo: „Grafetički postav glagoljičkog izdanja Artikula (Tübingen/Urach 1562.)“, u: Meandrima hrvatskoga glagoljaštva (ur. Tanja Kuštović, M. Žagar), Hrvatska sveučilišna naklada, Zagreb 2017, 585-606.
 39. Grmača, Dolores – Mateo Žagar: „Prva bosanična početnica u Divkovićevu malom Nauku“, Zbornik radova sa znanstvenog skupa Matija Divković i kultura pisane riječi 2, Kulturno-povijesni institut Bosne Srebrene, Sarajevo; Hrvatska sveučilišna naklada, 2017, Zagreb, 159-194.
 40. Žagar, Mateo: „The Written Croatian Vernacular in the Middle Ages between Church Slavonic and Latin“, Anfangsgeschichten / Origin Stories (ur. N. Kössinger, E. Krotz, S. Müler, P. Rychterová) Mittelalterstudien des Instituts zur Interdisziplinären Erforschung des Mittelalters und seines Nachwirkens, Paderborn 2018., 185-197.
 41. Žagar, Mateo: „Elementi leksičkog odabiranja u izdanjima hrvatskih protestanata (Urach, 1561-1564): kontekst i metodološke pretpostavke“, Hrvatski prilozi 16. međunarodnom slavističkom kongresu, Hrvatsko filološko društvo, Zagreb 2018, 213-224.

Pregledni radovi

 1. Žagar, Mateo: “Kako je tkan tekst Bašćanske ploče (kontinuitet iščitavanja)”, u: Riječ 1, sv 1-2, Rijeka 1995, str. 89-100
 2. Žagar, Mateo: “Il plurilinguismo nell’ opera di Šimun Kožičić Benja / Simone Kožičić Begna (1460-1536)”, u: Documenti letterari del plurilinguismo, Rim 2000, str. 411-424
 3. Žagar, Mateo: “Plurilingvizam u djelu Šimuna Kožičića Benje (1460-1536)”, u: Kolo X, 4, 2000, 41-51 (prijevod talijanskog izvornika: Žagar, Mateo: “Il plurilinguismo nell’ opera di Šimun Kožičić Benja / Simone Kožičić Begna (1460-1536)”, u: Documenti letterari del plurilinguismo, Rim 2000, str. 411-424
 4. Žagar, Mateo: «Josip Hamm i najstariji hrvatski glagoljski tekstovi», u: Josip Hamm i njegovo djelo; Zbornik radova s Međunarodnoga znanstvenoga skupa povodom 100. obljetnice rođenja Josipa Hamma, Zagreb 2007, 257-263
 5. Žagar, Mateo: »Između slavonskih korijena i slavističkih obzora – Opus akademika Stjepana Damjanovića«, Bibliografija Stjepana Damjanovića, u povodu 65. godišnjice života i 40. obljetnice rada (ur. Anita Šikić), Hrvatska sveučilišna naklada, Zagreb 2011, 7-21
 6. Žagar, Mateo: „Profesor Damjanović i njegov odsjek“, Nova Croatica 6, 6, Zagreb 2012, 2-6
 7. Žagar, Mateo: „Staroslavenski ideologemi u hrvatskoj kulturi XX. st“, II Meždunarodnyj naučnyj simpozium Slavjanskie jazyki i kul’tury v sovremennom mire, 21-24. 3. 2012; Trudy i materialy (ur. O. V. Dedova i dr), Moskva 2012.
 8. Žagar, Mateo: “Lovranski glagoljski abecedariji”, Zbornik Lovranšćine (ur. I. Eterović), knj. 3, Lovran 2014, 67-76
 9. Žagar, Mateo: „Filološka zanovijetanja: Ogled o žarištima krize suvremene kroatistike“ Transmisije kroatistike. Zbornik radova s međunarodnoga znanstvenog skupa održanog u Poznanju 9. i 10. prosinca 2013 (ur. Krystyna Pieniąžek-Marković, Tvrtko Vuković), Zagreb 2015, 269-288.
 10. Žagar, Mateo: „Suvremene metode kontrastivnog paleografskog opisa (Drugi beramski brevijar, XV. st : Brevijar Vida Omišljanina, 1396.)“, Materialy meždunarodnoj naučnoj konferencii, Desjatye Zagrebynskie čtenija (29-30. oktjabra 2015 goda), Sankt-Peterburg 2016, 195-198.
 11. Hančić, Nenad – Mateo Žagar: „Koncepcijske smjernice pri izradi fonta za hrvatsku ćirilicu po uzoru na Divkovićev tisak“, Zbornik radova sa znanstvenog skupa Matija Divković i kultura pisane riječi 2, Kulturno-povijesni institut Bosne Srebrene, Sarajevo; Hrvatska sveučilišna naklada, Zagreb, 641-652.

Stručni radovi (stručni i pregledni)
Leksikografska obrada

 1. Žagar, Mateo: “Ćirilica”, natuknica u Hrvatskoj enciklopediji, II. svezak, Hrvatski leksikografski zavod, Zagreb 2000.
 2. Žagar, Mateo: “Dž”, “Dj”, “E”, “F”, “Frьtь”, “Fučić, Branko”, natuknice u Hrvatskoj enciklopediji, III. svezak, Hrvatski leksikografski zavod 2001 (u tisku)
 3. Žagar, Mateo: “G”, “Glagoljo”, “H”, “hjer”, “I”, “Glagoljica”, “Glagoljaštvo”, “Grdoselski odlomak”, “Hilandarski odlomci”, “Hrvojev misal”, natuknice u Hrvatskoj enciklopediji, IV. svezak, Hrvatski leksikografski zavod Miroslav Krleža 2001
 4. Žagar, Mateo: «I», «Ižica», «Istarski razvod»,»J», «jat», «L», Ljudje», «M», «Marijinsko evanđelje», natuknice u Hrvatskoj enciklopediji, V. svezak, Hrvatski leksikografski zavod Miroslav Krleža
 5. Žagar, Mateo: «Mihanović odlomak apostola, Milčetić Ivan, Miroslavljevo evanđelje, Misal kneza Novaka, mislite, Mošin Vladimir, n, naš, Nazor, Anica, nestorijanci, Nikoljsko evanđelje, nun, nj, o, on», u Hrvatskoj enciklopediji, VI. svezak, Hrvatski leksikografski zavod Miroslav Krleža
 6. Žagar, Mateo: «Ot, p, pe, pismo, pokoj, Plominski natpis, poluglas (staroslavenski), poljičica, Poljički statut, Povaljska listina, Povaljski prag, Praški listići», u Hrvatskoj enciklopediji, VII. svezak, Hrvatski leksikografski zavod Miroslav Krleža
 7. Žagar, Mateo: «Paleografija, epigrafika, ćirilica, Hrvojev misal, Šimun Klimantović, Stjepan Damjanović, Eduard Hercigonja, Dragutin Antun Parčić, Rumanac trojski, Prepiranje duše i dijela, Antonija Zaradija Kiš» u: Hrvatskoj književnoj enciklopediji, Hrvatski leksikografski zavod Miroslav Krleža
 8. Žagar, Mateo: «Q, R, recenzija, redakcija, Reimski evanđelistar, reš, rukopis, S, sa, sigla, sin, slogovno pismo, slovo, spojnica, Stički rukopis, Suprasaljski zbornik, šin, šta», u VIII. i IX. svesku Hrvatske enciklopedije
 9. Komentari uz kritička izdanja, katalozi
 10. Žagar, Mateo: “I… Turci nalegoše na jazik hrvatski”, katalog izložbe “Krbavska bitka i glagoljske knjige” (Pula, rujan 1993), Međunarodni slavistički centar Republike Hrvatske1993, Zagreb 1993, str. 3-18
 11. Žagar, Mateo: “Senjski trijumf pomičnih slova”, katalog istoimene izložbe (Pula, rujan 1994), Međunarodni slavistički centar Republike Hrvatske, Zagreb 1994, str. 3-17
 12. Žagar, Mateo: Transkripcija s komentarom “Razgovor duhovni od Svetoga Bone Mučenika” (pretisak), Gradski muzej Vukovar u Zagrebu, Zagreb 1994, str. 5-36
 13. Žagar, Mateo: “Djelovanje Dragutina Antuna Parčića na Krku”, u: Slovo 44-46 (prilozi: Staroslavenska akademija i njezino značenje), (1994-1996) Zagreb 1996, str. 406-412
 14. Žagar, Mateo: «Čitanje i pisanje u pravilima redovničkoga života», u: Vijenac, 327/XIV, str. 11
 15. Žagar, Mateo: «Die Tafel von Baška», u: Fischer, G. – Okuka, M (ur): Europa erlesen: Kvarner, Klagenfurt/Celovec 2007, 219-223
 16. Žagar, Mateo: «500 godina Veprinačkog zakona», deplijan uz marku br. 0643: Veprinački zakon 15007-2007, Zagreb 2007
 17. Recenzije i prikazi
 18. Žagar, Mateo: “Istarski razvod”, Radovi Zavoda za slavensku filologiju, 25, 1990.
 19. Žagar, Mateo. :”Otkrivanje baštine”, Republika 5-6, 1991.
 20. Žagar, Mateo: “Biskup Kožičić budi savjest Evrope”, Vjesnik 14. siječnja 1992.
 21. Žagar, Mateo: “O Kožičiću Benji, biskupu modruškome i piscu”, Republika 1-2, 1992.
 22. Žagar, Mateo: “Znanost i sjećanje”, Encyclopedia moderna, (1) 37, 1992.
 23. Žagar, Mateo: “Bolje glagoljica nego hijeroglifi”, Večernji list, 9. kolovoza 1992.
 24. Žagar, Mateo: “Jedanaest stoljeća nezaborava; S. Damjanović (…)”, Suvremena lingvistika 33, 1992
 25. Žagar, Mateo: “Pohvala filologiji”, Republika 4-6, 1994
 26. Žagar, Mateo: “Milan Mihaljević: Generativna fonologija hrvatske redakcije crkvenoslavenskog jezika”, Slovo 41-43, 1993
 27. Žagar, Mateo: “Od početka hrvatske knjige do jezičnog standarda”, Republika 11-12, 1993.
 28. Žagar, Mateo: “Aleja glagoljaša, krajolik hrvatske pisane riječi”, Hrvatsko slovo, 20. X. 1995.
 29. Žagar, Mateo: “Pluralizam književnih izvorišta”, Encyclopedia moderna, 46, 1996.
 30. Žagar, Mateo: “Što je nama jazik otačaski?”, Republika 5-6, 1995
 31. Žagar, Mateo: “Glagoljaši našeg doba”, Republika 7-8, 1996.
 32. Žagar, Mateo: “Miljokazi jezične i književne povijesti”, Republika 11-12, 1995.
 33. Žagar, Mateo: “Mjerila hrvatske slavistike”, Republika 11-12, 1995
 34. Žagar, Mateo: “Hercigonjino zborište”, Republika 3-4, 1996
 35. Žagar, Mateo: “Vrtovi filoloških znanja” (prikaz knjige Stjepana Damjanovića Filološki razgovori), u: Republika 7-9, 2000
 36. Žagar, Mateo: “Prikaz knjige Benedikte Zelić-Bućan Bosančica ili hrvatska ćirilica u srednjoj Dalmaciji”, u: Čakavska rič XXVIII (2000), br. 1-2 (1-214), Split 2001.
 37. Žagar, Mateo: “Temeljitost, pouzdanost, svestranost – Eduard Hercigonja”, Vijenac IX, 1992, 12. srpnja 2001.
 38. Žagar, Mateo: «Petar Runje: Školovanje glagoljaša, Matica hrvatska Ogulin, 2003» (recenzija), u: Vjesnik franjevaca trećoredaca 40/2003, 4, str. 205-208
 39. Žagar, Mateo: «Povijest knjige; recenzija istoimene knjige A. Stipčevića», u: Vijenac 323-325, Zagreb 2006.
 40. Žagar, Mateo: „Organizmi hrvatske srednjovjekovne književnosti; prikaz knjige E. Hercigonje: Na temeljima hrvatske književne kulture“, Forum 77, Zagreb 2006.
 41. Žagar, Mateo: «Osebujna povijest hrvatske pisanje riječi; prikaz knjige S. Damjanovića i J. Bratulića: Hrvatska pisana kultura», u: Hrvatski jezik III, 1-2, 142-145, Zagreb 2007
 42. Žagar, Mateo: „Anica Nazor, Knjiga o hrvatskoj glagoljici: Ja slovo znajući govorim“ Slovo 59/2009, 375-384
 43. Žagar, Mateo: „Glagoljaški udio hrvatske jezične povijesti: Stjepan Damjanović – Jezik hrvatskih glagoljaša, Zagreb, Matica hrvatska“, Filologija 53, 2009, 109-116
 44. Žagar, Mateo: „Carstvo glagoljice; E. Hercigonja: Tisućljeće hrvatskoga glagoljaštva, Zagreb 2009“, Vijenac 417/ g. XVIIII, 25. II. 2010, str. 11
 45. Žagar, Mateo: „Zrinko Mičetić, Praputnjak i Vinodolski zakon, Praputnjak 2009“, Slovo 61, 2011, 341-346
 46. Žagar, Mateo: „Marinka Šimić, Jezik srednjovjekovnih kamenih natpisa iz Hercegovine, Matica hrvatska, Sarajevo 2009“, Slovo 61, 347-356.
 47. Žagar, Mateo: „Riječka dionica glagoljaštva: Darko Deković, Istraživanja o riječkome glagoljaškom krugu. Priredio Stjepan Damjanović, Matica hrvatska, Zagreb 2011“, Slovo 62, 2012, 309-318
 48. Žagar, Mateo: „Rukopisi i tiskopisi hrvatskoglagoljskih brevijara“. Vijenac 546, 5. II. 2015.
 49. Žagar, Mateo: „Fototipsko i kritičko izdanje Vrutočkoga evanđelja (Vrutočko bosansko četveroevanđelje. Uredila Lejla Nakaš. Forum Bosnae 67-68/15, Sarajevo 2014),“ Slovo 65, Zagreb 2015, 239-243.
 50. Žagar, Mateo: „Emilija Crvenkovska, Staroslavenska čitanka. Univerzitet Sv. Kiril i Metodij u Skoplju, Filološki fakultet Blaže Koneski, Skopje 2015“, Slovo 65, Zagreb 2015, 244-246.
 51. Žagar, Mateo: „Milan Mihaljević: Slavenska poredbena gramatika, 2. dio: Morfologija, Prozodija, Slavenska pradomovina, Školska knjiga, Zagreb 2014“, prikaz knjige, Filologija 65, Zagreb 2016, 157-166.
 52. Žagar, Mateo: „Kultura i kult Svetoga Martina“, Vijenac XXV, 597, str. 11.
 53. Žagar, Mateo: „I u stanu i u dućanu. Stipo Manđeralo, Pismo za puk i gospodu. Prilozi proučavanju bosančice, Sarajevo 2015“, Slovo 66, Zagreb 2016., 282-288.
 54. Žagar, Mateo: „Benedikta Zelić Bučan“, Croatica et Slavica Iadertina, 11/2, 11, Zadar 2016, 496-500.
 55. Žagar, Mateo: „Učitelj staroslavenske riječi (Stjepan Damjanović)“, Bašćina 18, Zagreb 2017, 48-51.
 56. Žagar, Mateo: „Filološkim strujama i rukavcima“, prikaz knjige Stjepana Damjanovića „Izvori i rukavci“, Vijenac XX5, 602, 30. ožujka 2017, str. 10.
 57. Žagar, Mateo: „Novo ruho stare filologije“, prikaz knjige Vuka Tadije Barbarića „Nastajanje i jezično oblikovanje hrvatskih lekcionara“, XXVI, 636-638, 19. srpnja 2018, str. 22.

 

Iz: web stranica Odsjeka za kroatistiku, Katedre za staroslavenski jezik i hrvatsko glagoljaštvo, Filozofski fakultet Sveručilišta u Zagrebu

Pregled radova po znanstveniku u bazi CROSBI