Vondraček Zoran

Članovi suradnici II. Razred za matematičke, fizičke i kemijske znanosti
Vondraček Zoran

Datum rođenja:

  • 28.07.1959

Mjesto rođenja:

  • Zagreb

Adrese:

  • Matematički odjel PMF, Bijenička cesta 30, 10000 Zagreb

Telefon:

  • +385 01 4605 792

E-mail adrese:

Vondraček Zoran

Članovi suradnici II. Razred za matematičke, fizičke i kemijske znanosti

Akademske titule:

  • profesor doktor znanosti

Institucije:

  • profesor u trajnom zvanju – Matematički odsjek Prirodoslovno-matematičkog fakulteta

Članstvo u Akademiji:

  • član suradnik – Razred za matematičke, fizičke i kemijske znanosti (12.05.2016. – …)

Životopis

Zoran Vondraček rođen je 28. srpnja 1959. u Zagrebu. Osnovnu školu i gimnaziju završio je u Koprivnici. Studij matematike na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu (PMF) Sveučilišta u Zagrebu upisao je 1978. Diplomirao je 1982. na smjeru Matematička informatika i statistika diplomskim radom Kruti sistemi diferencijalnih jednadžbi (mentor prof. dr. sc. Mladen Alić). Poslijediplomski studij iz matematike na PMF-u u Zagrebu upisao je 1982. Od iste godine sudjeluje u radu Seminara iz teorije vjerojatnosti. Magistrirao je 1985. magistarskim radom Kvazimartingali (mentor prof. dr. sc. Nikola Sarapa). Godine 1987. otišao je na doktorski studij u SAD na University of Florida, Gainesville, Florida, gdje je doktorirao 1990. disertacijom Special classes of excessive functions satisfying the Harnack principle (mentor prof. dr. sc. Murali Rao).
Od 1. prosinca 1982. zaposlen je na Matematičkom odjelu PMF-a u Zagrebu, prvo kao pripravnik, zatim kao asistent, od 1992. kao docent, od 1997. kao izvanredni profesor, od 2002. kao redoviti profesor, a 2007. izabran je u trajno zvanje. Od prosinca 1993. do studenog 1994. boravio je na Fachbereich Mathematik, Universität des Saarlandes, Saarbrücken, Njemačka, kao stipendist zaklade Alexander von Humboldt. Akademsku godinu 1998./1999. proveo je kao gostujući profesor na Department of Mathematics, University of Florida, Gainesville, Florida, a akademske godine 2006./2007., 2014./2015. i 2015./2016. na Department of Mathematics, University of Illinois at Urbana-Champaign.
Bavi se teorijom vjerojatnosti, odnosno preciznije teorijom slučajnih procesa, vjerojatnosnom teorijom potencijala i stohastičkom analizom. Najvažnije znanstvene doprinose dobio je u području fine teorije potencijala za slučajne procese sa skokovima, te specijalno za subordinirano Brownovo gibanje. Također je radio u primjeni teorije vjerojatnosti u matematici osiguranja i biologiji. Objavio je 52 znanstvena rada (od toga 46 u WoS), znanstvenu monografiju Bernstein Functions: Theory and Applications, Walter de Gruyter, 2010, drugo prošireno izdanje 2012. (u suautorstvu s R. L. Schillingom i R. Songom), te je bio suurednik izabranih radova Wiliam Feller: Selected Papers I, II, Springer, 2015. Svoju znanstvenu djelatnost prikazao je na oko 40 znanstvenih konferencija i oko 40 kolokvijskih i seminarskih predavanja u raznim europskim zemljama, SAD, Kanadi, Kini, Japanu i Koreji. Bio je voditelj četiri hrvatska i pet međunarodnih znanstvenih projekata (SAD, Njemačka, Austrija, Slovenija).
Na preddiplomskim i diplomskim studijima matematike na PMF-u uveo je tri nova kolegija (Markovljevi lanci, Slučajni procesi, Financijsko modeliranje) i predavao još desetak raznih drugih kolegija. Jedan je od osnivača diplomskog studija Financijska i poslovna matematika. Na poslijediplomskom studiju matematike uveo je i predavao šest kolegija. Jedan je od pokretača specijalističkog studija Aktuarska matematika, na kojem je predavao dva kolegija. Voditelj je šest disertacija, šest znanstvenih magistarskih radova, osam specijalističkih radova i preko šezdeset diplomskih i magistarskih radova. Također je predavao na dodiplomskim i doktorskim studijima na University of Florida, Gainesville, i University of Illinois at Urbana-Champaign.
Dobitnik je Nagrade Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti za 2006. godinu za područje prirodnih znanosti i matematike te Državne nagrade za znanost za 2010. godinu. Član je uređivačkog odbora znanstvenog časopisa Glasnik matematički (od prosinca 1994. do lipnja 1998. izvršni urednik). Bio je predsjednik Matičnog odbora za matematiku. Član je Hrvatskog društva, American Mathematical Society i Institute of Mathematical Statistics.

Zoran Vondraček – osobna stranica


Bibliografija

Zoran Vondraček – Hrvatska znanstvena bibliografija CROSBI