Tuksar Stanislav, akademik

Redoviti članovi VIII. Razred za glazbenu umjetnost i muzikologiju
Tuksar Stanislav

Datum rođenja:

 • 27.07.1945

Mjesto rođenja:

 • Gornji Kraljevec

Adrese:

 • Trg Nikole Šubića Zrinskog 11, 10000 Zagreb

Telefoni:

 • Razred za glazbenu umjetnost i muzikologiju HAZU: +385 01 4895 171

E-mail adrese:

Tuksar Stanislav, akademik

Redoviti članovi VIII. Razred za glazbenu umjetnost i muzikologiju

Akademske titule:

 • doktor znanosti
 • akademik

Institucije:

 • redoviti profesor – Muzička akademija, Sveučilište u Zagrebu
 • professor emeritus – Sveučilište u Zagrebu (11.07.2017. – …)

Funkcije u Akademiji:

 • tajnik – Razred za glazbenu umjetnost i muzikologiju (01.01.2019. – …)
 • član Predsjedništva – Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti (01.01.2019. – …)

Članstvo u Akademiji:

 • redoviti član – Razred za glazbenu umjetnost i muzikologiju (10.05.2012. – …)
 • član suradnik – Razred za glazbenu umjetnost i muzikologiju (17.05.1990. – 10.05.2012.)

Zaposlenja

 • 1970-1992. radio u Muzikološkom zavodu Muzičke akademije i u Zavodu za muzikološka istraživanja HAZU u Zagrebu
 • 1992-2015. profesor na Odsjeku za muzikologiju Muzičke akademije Sveučilišta u Zagrebu (od 2003. redoviti profesor u trajnom zvanju);
 • 1997-1998. i 1998-2000. prodekan Muzičke akademije Sveučilišta u Zagrebu
 • 2004-2009. pročelnik Odsjeka za muzikologiju Muzičke akademije Sveučilišta u Zagrebu

Objavljeni radovi

 • 7 knjiga kao autor, 16 knjiga kao urednik, 5 knjiga kao prevoditelj
 • Objavio više od 240 stručnih i znanstvenih članaka na hrvatskom, engleskom, francuskom, njemačkom i flamanskom u časopisima i zbornicima u SAD-u, Francuskoj, Italiji, Švicarskoj, Belgiji, Austriji, Njemačkoj, Španjolskoj, Sloveniji, Poljskoj, Litvi, Mađarskoj, BiH, Hrvatskoj i dr.
 • preveo dvadesetak stručnih i znanstvenih članaka s područja estetike, sociologije i glazbene historiografije

Projekti

 • 1980-1991: “Fundamentalna istraživanja za povijest hrvatske glazbe” (istraživač)
 • 1991-2013. glavni istraživač projekta “Sređivanje, katalogizacija i obradba glazbenih arhiva i zbirki u Hrvatskoj” (Ministarstvo znanosti, tehnologije i sporta RH)
 • od 2013: „Musica Rudolphina“ (Association for Central European Cultural Studies i Institute of Musicology of the Charles University Faculty of Arts, Prag)
 • 2013-2016: istraživač na europskom projektu HERA “Music Migrations in the Early Modern Age: the Meeting of the European East, West and South (MusMig)”
 • 2017-2021: istraživač na projektu „Umrežavanje glazbom: promjene paradigmi u ‘dugom’ 19. stoljeću – od Luke Sorkočevića do Franje Ks. Kuhača“ HRZZ-a

Predavački rad, sudjelovanje i organizacija simpozija

 • držao predavanja iz povijesti hrvatske glazbene kulture i opće estetike glazbe na dvadeset četiri inozemna sveučilišta i akademske institucije u SAD-u (Orange, Dallas, Topeka, Lawrence, Kansas City, Berkeley, Stanford, Chicago, Houston), Kanadi (Toronto), Australiji (Clayton-Melbourne), Južnoj Africi (Johannesburg, Pretoria, Stellenbosch, Durban), Irskoj (Dublin, Maynooth), Njemačkoj (Potsdam, München), Poljskoj (Varšava, Poznań) i Italiji (Palermo)
 • u siječnju/veljači 1996. gostujući profesor estetike glazbe na Washburn University, Topeka, Kansas, SAD
 • 2003-2004. izabrani vanjski profesor na poslijediplomskom studiju na Conservatory of Music, University of Missouri, Kansas City, SAD
 • u veljači 2010. gostujući profesor na Conservatory of Music, University of Missouri, Kansas City, SAD
 • predavao na Hrvatskim studijima (1994-2020) i na Umjetničkoj akademiji Sveučilišta u Osijeku (1994-2005; 2010-2011)
 • sudjelovao aktivno referatima na 135 simpozija (48 domaćih i 87 inozemnih – u Australiji, Austriji, BiH, Bugarskoj, Cipru, Češkoj, Francuskoj, Italiji, Južnoj Africi, Kanadi, Litvi, Mađarskoj, Nizozemskoj, Njemačkoj, Poljskoj, Rumunjskoj, Rusiji, SAD-u, Slovačkoj, Sloveniji, Španjolskoj, Švicarskoj, Turskoj, U.K. i Ukrajini)
 • organizirao i suorganizirao 18 znanstvenih skupova u zemlji i inozemstvu (Italija, Španjolska)
 • član povjerenstava za izbore u zvanja na Sveučilištima u Zagrebu, Splitu, Kansas Cityju i Berkeleyu (SAD)

Urednički rad

 • 1991-1997. glavni urednik hrvatskog muzikološkog časopisa Arti musices (Zagreb)
 • od 2000. glavni urednik međunarodnog časopisa International Review of the Aesthetics and Sociology of Music (Zagreb)
 • pokretač i glavni urednik serije “Indices collectiorum musicarum tabulariorumque in Croatia” Odsjeka za povijest hrvatske glazbe HAZU i Hrvatskog muzikološkog društva (Zagreb), 1988-
 • uredio 17 zbornika znanstvenih muzikoloških radova i niz pojedinačnih naslova
 • 1996-2009. urednik za glazbu u Hrvatskoj enciklopediji Leksikografskog zavoda Miroslav Krleža u Zagrebu
 • 2005: uredio knj. 455 Rada HAZU

Član redakcija znanstvenih časopisa

 • od 1976: Arti Musices, Zagreb (glavni urednik 1991-1997)
 • od 1980: International Review of the Aesthetics and Sociology of Music, Zagreb (glavni urednik od 2000)
 • 1981-2002: Current Musicology, New York (corresponding editor)
 • 1987-1991; 2011-2015: Acta Musicologica, Basel (član Izdavačkog savjeta)
 • 1996-2005: The South African Journal of Musicology, Sunnyside (savjetnik za Overseas Panel)
 • od 2006: De musica disserenda, Ljubljana
 • od 2010: Kroatologija, Zagreb

Članstva

 • od 1990. član suradnik HAZU (Razred za glazbenu umjetnost i muzikologiju)
 • član Hrvatskog muzikološkog društva
 • član Hrvatskog glazbenog zavoda
 • član Matice hrvatske

Ostalo

 • 1970-1974: član ansambla za ranu glazbu “Universitas studiorum Zagrabiensis” (viola da gamba); LP ploča “Renesansne svečanosti”, Zagreb 1973.
 • suosnivač Hrvatskog muzikološkog društva 1992. (1992-1997. tajnik; 2001-2006., 2013-2018.  predsjednik)
 • suradnik međunarodnih glazbenih enciklopedija: UTET (Italija, 1986), The New Grove’s Dictionary of Music and Musicians (Engleska; 1995-2001), Musik in Geschichte und Gegenwart (Njemačka; od 1993), Connaissance de la Musique (Francuska, 2002), Österreichisches Musiklexicon (Austrija)
 • procjenitelj znanstvenih projekata ministarstava i agencija za znanost u Hrvatskoj, Sloveniji i Irskoj

Nagrade i priznanja

 • 1998: Povelja Grada Zagreba
 • 2009: godišnja Nagrada Dragan Plamenac Hrvatskog muzikološkog društva
 • 2015: godišnja Nagrada Dragan Plamenac Hrvatskog muzikološkog društva za uređenje zbornika o Ivanu Zajcu
 • 2018: Nagrada Dragan Plamenac Hrvatskog muzikološkog društva za životno djelo

Bibliografija

ZNANSTVENI RADOVI

K NJ I G E

1978.
1) Hrvatski renesansni teoretičari glazbe (JAZU: Zagreb), str. / pp. 133.

1980.
2) Croatian Renaissance Music Theorists (MIC: Zagreb), str. / pp. 151.

1992.
3) Hrvatska glazbena terminologija u razdoblju baroka. Nazivlje glazbala i instrumentalne glazbe u hrvatskim tiskanim rječnicima od 1649. do 1742. Organografsko-povijesni i sociolingvistički aspekti, Hrvatsko muzikološko društvo – Muzički informativni centar, Zagreb, 1992, str. / pp. 674 + 32.

Č L A N C I

1974.

1) Elementi antičkih i srednjovjekovnih teorija glazbe u djelu Federika Grisogona Bartolačića, Arti Musices (Zagreb), 5: 49-66.

1976.

2) Hrvatska glazbena terminologija u ‘Rječniku’ Fausta Vrančića (1595), Arti Musices (Zagreb), 7: 41-59.

1977.

3) Pavao Skalić kao glazbeni pisac i njegov ‘Discursus Harmonicus’ (1559), Arti Musices (Zagreb), 8/2: 97-122.

4) Bedeutungstheorie in der Musik in ‘Irene, ovvero della bellezza’ (1599) von Miho Monaldi. Ein Beitrag zur Geschichte der semiologischen Doktrinen in der Musik, International Review of the Aesthetics and Sociology of Music (Zagreb), VIII/2: 263-272.

1979.

5) Musique et politique à Dubrovnik à l’époque de Renaissance, International Review of the Aesthetics and Sociology of Music (Zagreb), X/1: 99-111.

Isto: Musique et politique a Dubrovnik a l’époque de la Renaissance, International Review of the Aesthetics and Sociology of Music (Zagreb), 25/1,2 (1994): 191-202.

6) Politika i glazba u renesansnom Dubrovniku, u: Zbornik radova o Pavlu Markovcu, JAZU, Zagreb, 99-109.

7) Musique et politique à Dubrovnik à l’époque de la Renaissance, The Bridge, 3 (1991): 201-205.

1980.

8) Hrvatska glazbena terminologija u ‘Blagu jezika slovinskoga’ (1649-1651) Jakova Mikalje, Arti Musices (Zagreb), 11/1: 5-35.

9) Kajkavska glazbena terminologija u ‘Dictionaru’ (1670) Jurja Habdelića, u: Glazbena baština naroda i narodnosti Jugoslavije od 16. do 19. stoljeća, Zagreb-Varaždin, I: 51-68.

– isto na engleskom: Kajkavian Music Terminology in Juraj Habdelić’s Dictionary (1670), u: isto, 171-188.

10) Pitanje Jarnovićeva identiteta, u: Ivan Mane Jarnović – hrvatski skladatelj, Zagreb-Osor, II: 15-25.

– isto na engleskom: The Question of Jarnović’s Identity, u: isto, 119-130.

1982.

11) Glazbeno-teoretski fragmenti dvaju hrvatskih autora srednjega vijeka: Hermana Dalmatinca i Petra Pavla Vergerija st., u: Zbornik radova IV. simpozija iz povijesti znanosti ‘Znanost u Hrvata u Srednjemu vijeku’, Zagreb, 97-107.

12) Musico-Theoretical Fragments by Two Medieval Scholars: Herman Dalmatinac and Petar Pavao Vergerije, Sr., International Review of the Aesthetics and Sociology of Music (Zagreb), 13/1: 93-106.

13) Josip Hatze – dirigent, pedagog i kompozitor – u svjetlu novinskih prikaza 1901-1959, u: Josip Hatze – hrvatski skladatelj, MIC, Zagreb, 27-48.

– isto na engleskom: Josip Hatze – Conductor, Teacher and Composer – in the Light of Newspaper Reviews (1901-1959), u: isto, 161-183

14) Premijere Zajčevih glazbeno-scenskih djela u Beču u ogledalu kritike, u: Ivan Zajc – Zbornik radova, JAZU, Zagreb, 79-113.

1983.

15) Nazivlje glazbenog instrumentarija u ‘Gazofilaciju’ (1740) Ivana Belostenca, u: Varaždinski zbornik 1181-1981, Varaždin, 441-460.

16) Vijesti o tursko-osmanlijskoj glazbi u spisu ‘De Turcarum ritu et caeremoniis’ Bartola Djurdjevića (1506?-1566?), u: Zbornik za narodni život i običaje Južnih Slavena, JAZU, Zagreb, 679-691.

1984.

17) Prvi tragovi osmanlijske glazbene tradicije u našim krajevima, u: Zbornik trećeg programa Radio Zagreba, Zagreb, 9-10: 225-233.

1985.

18) New Musical Sources in Croatia (Yugoslavia), Acta Musicologica (Basel), LVII/I: 121-138.

19) Glazbeni arhiv samostana Male braće u Dubrovniku. Opći pregled fonda i popis ranih tiskovina, u: Samostan Male braće u Dubrovniku, 1235-1985, Zagreb-Dubrovnik, 665-773.

1986.

20) Gdje je i kada rodjen Ivan Mane Jarnović – III, Arti Musices (Zagreb), 17/1: 144-151.

21) Imprimés musicaux européens anciens et rares dans les archives croates, u: Les Croates et la civilisation du livre, Croatica Parisiensia (Paris), Presses de l’Université de Paris-Sorbonne, 1: 67-74.

1989.
22) Hrvatska glazbena terminologija u leksikografiji od 1649. do 1742. godine, u: Glazbeni barok u Hrvatskoj, Osor, 70-80.

23) Muzikologija u Hrvatskoj 1979-1989. Postignuća osamdesetih i perspektive za devedesete godine 20. stoljeća, Zvuk (Zagreb), IV:3-12.

1990.

24) On Early Reports about Turkish Music Culture in the Writings of Some Late-Renaissance Humanists, u: Atti del XIV Congresso della Società Internazionale di Musicologia, EDT, Torino, III: 17-26.

25) Dalmatia in the 16th Century and Music in its Theatre, u: Il Diletto della scena e dell’armonia. Teatro e musica nelle Venezie dal ‘500 al ‘700, Minelliana, Rovigo, 71-89 (koautor).

26) Musical Collections and Archives in Dubrovnik. General Review, Manuscripts and Prints from 1600 to 1900, u: Fonti musicali in Italia, 4, Rim 1990, 7-30 (koautor s V. Katalinić).

1991.

27) Musikwissenschaft, Kulturwissenschaft und Musikkulturarchäologie: Der Sonderfall der kroatischen Länder vom 16. bis zum 18. Jahrhundert, u: Musikwissenschaft als Kulturwissenschaft. Festschrift zum 65. Geburtstag von Hans-Peter Reinecke (= Perspektiven zur Musikpädagogik und Musikwissenschaft), Gustav Bosse Verlag, Regensburg, 59-64.

28) Muzikologija, znanost o kulturi i arheologija glazbene kulture. Poseban slučaj: hrvatske zemlje od 16. do 18. stoljeća, Arti Musices (Zagreb), 22/2: 201-205.

29) Prvi europski spomen naziva trompetta u Dubrovniku 1302. godine, Arti Musices (Zagreb), 22/1: 95-96.

30) Reception of Italian Musical Culture in the Croatian Lands between 1500 and 1800, u: Itinerari di idee, uomini e cose fra Est ed Ovest europeo, Atti del Convegno Internazionale (ur. Marialuisa Ferrazzi), Aviani Editore, Udine, 387-394.

31) La musicologie en Croatie de 1980 à 1989. Réalisations des années 80 et perspectives des années 90, Acta Musicologica (Kassel), LXIII/II: 200-210.

32) Music and Bourgeois Thought in Philosophical Dialogues of the Ragusan “Accademia dei Concordi”, u: Il teatro musicale del Rinascimento e del Barocco. Tra Venezia, Regione Giulia e Dalmazia: idee accademiche a confronto, Circolo della cultura e delle arti, Trst, 9-14.

1992.

33) Croatian 16th-Century Music Writers – A Bridge between East and West, u: Essays in Honor of Claude V. Palisca, Festschrift Series No. 11, ed. by Nancy Kovaleff Baker and Barbara Russano Hanning, Pendragon Press, Stuyvesan, New York, 129-142.

34) Music Research Libraries, Archives and Collections in Croatia, International Review of the Aesthetics and Sociology of Music  (Zagreb), 23/2: 119-140.

35) Glazbene zbirke i arhivi u Hrvatskoj, Arti musices, 24/1: 3-26.

36) Giuseppe Tartini i Josip Mihovil Stratico, Muzikološki zbornik (Ljubljana), XXVIII: 59-62.

37) La terminologia musicale nei dizionari di Faustus Verantius (1595) e di Jacobus Micalia (1649-1651), u: Musica e cultura delle accademie nei centri di Alpe-Adria 1550-1650, Asolo.

1993.

38) Some Historical and Socio-Cultural Determinants Concerning the Place and Role of Western Slavs in European Musical Baroque, u: Musical Baroque, Western Slavs and the European Cultural Communion, HMD-HAZU, Zagreb, 21-28.

 • isto na hrvatskom: Neke povijesne i društveno-kulturne odrednice mjesta i uloge zapadnih Slavena u europskom glazbenom baroku, u: isto (Glazbeni barok i zapadni Slaveni u kontekstu europskog kulturnog zajedništva), HMD-HAZU, Zagreb, 167-174.

39) Prema identifikaciji četiriju dosad nepoznatih kasnijih opusa Tomasa Cecchinija iz 1623, 1627, 1630. i 1634. godine, Arti musices, 24/1: 91-97.

40) Hrvatsko-njemački protestantski teolog Matija Vlačić Ilirik (1520-1575) i problem glazbe u Interimima iz 1548. godine, u: Glazba, ideje i društvo / Music, Ideas and Society, ur. S. Tuksar, Hrvatsko muzikološko društvo, Zagreb 1993, 249-255.

1994.

41) Stage Music, Italian Opera Performances, and Librettos in Dubrovnik from 1670’s to 1800, u: Giovanni Legrenzi e la Cappella Ducale di San Marco, Atti dei convegni internazionali di studi, Venezia, 24-26 maggio 1990 – Clusone, 14-16 settembre 1990, a cura di Francesco Passadore e Franco Rossi, Leo S. Olschki, Firenze 1994, 207-213.

42) Djela hrvatskih kompozitora 18. stoljeća u glazbenim arhivima Kraljevine Švedske, Arti musices (Zagreb), 25/1,2 (1994): 231-237.

43) The Madrigal. Destiny of a Form in Croatian Musical Culture, u: Il madrigale oltre il madrigale, Atti del IV Convegno internazionale sulla musica italiana nel secolo XVII, A.M.I.S., ur. A. Colzani-A. Luppi-M. Padoan, Como 1994, 49-58.

1995.

44) Writers on Music in the Croatian Lands in the Period 1750-1820: A Preliminary Review of Personalities, Topics and Social Milieus, u: Off-Mozart. Glazbena kultura i “mali majstori” srednje Europe 1750.-1820., ur. V. Katalinić, HMD-HAZU, Zagreb 1995, 167-179.

45) Hrvatska glazbena terminologija u Dizionario Italiano-Latino-Illirico Ardelia Della Belle (Mleci, 1. izd. 1728): Nazivlje glazbala i instrumentalne glazbe, u: Dani hvarskog kazališta – Hrvatska književnost 18. stoljeća, Književni krug, Split 1995, 267-280.

46) Music Writers, Theorists and Lexicographers of Mediterranean Croatia in the c.1500-c.1800 Period, u: Actas del XV Congreso de la Sociedad Internacional de Musicologia, Revista de Musicologia (Madrid), XVI/3 (1993): 1407-1415.

1996.

47) Croatian, Latin and Italian Musical Terminology in the Dictionary ’Blago jezika slovinskoga’ (Loreto-Ancona, 1649-1651) by Jacobus Micalia, u: Musica, scienze e idee nella Serenissima durante il Seicento, Atti del Convegno internazionale di studi, Venezia 1993, ur. F. Passsadore-F. Rossi, Edizioni Fondazione Levi, Venecija 1996, 269-283.

48) Pregled rukopisnih i tiskanih muzikalija u franjevačkom samostanu u Koprivnici, Podravski zbornik 1996, Muzej grada Koprivnice, Koprivnica 1996, 105-110.

1997.

49) Počeci hrvatske glazbe, u: Hrvatska i Europa. Kultura, znanost i umjetnost, sv. 1, AGM, Zagreb 1997, 561-568.

 • isto na francuskom: Les débuts de la musique croate, Croatie. Trésors de la Croatie ancienne des origines à la fin du XIIe siècle, ur. Ivan Supičić, Somogy Editions d’art, Paris 1999, 561-568.

50) Za i protiv Hanslicka. Glazbena teorija i praksa u Zagrebu od 1890. do 1918., u: Fin de siècle Zagreb-Beč, ur. D. Barbarić, Školska knjiga, Zagreb 1997, 171-194.

– isto na njemačkom: Für und gegen Hanslick. Musiktheorie und –praxis in Zagreb von 1890 bis 1918, u: Ambivalenz des Fin-de-siècle: Wien-Zagreb, ur. Damir Barbarić-Michael Benedikt, Böhlau Verlag, Beč-Köln-Weimar 1998, 172-198.

51) Music by Eighteenth-Century German and Austrian Composers Preserved in Venetian Dalmatia and Dubrovnik. Differences and Similarities, u: Relazioni musicali tra Italia e Germania nell’età barocca / Deutsch-italienische Beziehungen in der Musik des Barock, Atti del VI Convegno internazionale sulla musica italiana nei secoli XVII-XVIII, A.M.I.S., Loveno di Menaggio (Como), Como 1997, 447-461.

52) Djela njemačkih i austrijskih glazbenika 18. stoljeća sačuvana u Dalmaciji i Dubrovniku. Razlike i sličnosti, Arti musices (Zagreb), 28/1-2 (1997): 35-46.

53) Les éditions rares de Mozart – jusqu’en 1815 – conservées en Croatie, u: Mozart: Les chemins de l’Europe. Actes du Congrès de Strasbourg 14-16 octobre 1991, ur. Brigitte Massin, Editions du Conseil de l’Europe, Strasbourg 1997, 179-187.

54) Hrvatski isusovački barokni rječnici kao izvor glazbene terminologije, u: Glasbeni barok na Slovenskem in evropska glasba / Baroque Music in Slovenia and European Music, SAZU, Ljubljana 1997, 171-177.

55) Tekstovi glazbenoteorijskog karaktera u hrvatskim zemljama od Mihaela Šiloboda-Bolšića (1760.) do Džona Rastića (1816.), Dani hvarskog kazališta. Hrvatska književnost uoči preporoda, Književni krug, Split 1997, 581-588.

1998.

56) The Musical Baroque and Western Slavs, u: Music, Politics, and War – Views from Croatia, ur. S. Pettan, Institute of Ethnology and Folklore Research, Zagreb 1998, 55-63.

57) Aristotelova ideja zabavnog u glazbi: povijesna jezgra psihologijskog, društvenog i estetičkog liberalizma u glazbi?, Arti musices (Zagreb), 29/1 (1998): 5-11.

58) Aristotelova ideja zabavnega v glasbi: zgodovinsko jedro psihološkega, družbenega in estetskega liberalizma v glasbi?, Varia musicologica, Ljubljana.

59) Eduard Hanslick, Franjo Ks. Kuhač et Alii and the “National-International” Relationship in the Croatian Fin-de-Siècle Musical Culture, International Review of the Aesthetics and Sociology of Music  (Zagreb), 29/2 (1998): 155-164.

60) Nine Centuries of Musical Zagreb at the Meeting-Point of the Mediterranean and Central Europe: A Sketch for a Sketch, u: Zagreb 1094-1994. Zagreb i hrvatske zemlje kao most između srednjoeuropskih i mediteranskih glazbenih kultura / Zagreb and Croatian Lands as a Bridge between Central-European and Mediterranean Musical Cultures, Hrvatsko muzikološko društvo, Zagreb 1998, 27-34.

61) Glazba u djelu Izbor dugoványh vszakoverztnéh za haszen, y razveszelénye szluséchéh (1821.) Tome Mikloušića, Arti musices (Zagreb), 29/2 (1998): 231-242.

1999.

62) The First Centuries of Croatian Music, u: Croatia in the Early Middle Ages. A Cultural Survey, ur. Ivan Supičić, Ph. Wilson, London 1999, 561-568.

63) Late 18th and Early 19th Century Diffusion of the First Viennese School Music in Croatian Lands: Factography and Some Socio-Cultural Aspects, u: Glazba, riječi i slike / Music, Words and Images. Svečani zbornik za Koraljku Kos, ur. Vjera Katalinić – Z. Blažeković, HMD, Zagreb 1999, 195-209.

64) Ivan Belostenec, Gazophylacium – Terminologija vokalne glazbe, u: Lepoglavski zbornik 1998., Lepoglava 1999, 39-66.

2000.

65) An Outline for a Chronology of the Musical Theatre in Croatia from the 12th to the 18th Century, Zbornik ob jubileju Jožeta Sivca / Essays Presented to Jože Sivec, Slovensko muzikološko društvo, Ljubljana 2000, 151-160.

66) Skica za kronologiju glazbenog kazališta u Hrvatskoj od 12. do 18. stoljeća, u: Krležini dani u Osijeku 1998. Hrvatska dramska književnost i kazalište u europskom kontekstu, HAZU-HNK u Osijeku-Pedagoški fakultet, Osijek, prir. N. Batušić i B. Senker, Osijek 2000, 136-143.

67) Renesansni teoretici i pisci o glazbi, u: Hrvatska i Europa. Kultura, znanost i umjetnost, sv. II, Školska knjiga, Zagreb 2000, 721-727.

2001.

68) Popularno glazbeno kazalište od Ivana pl. Zajca do Alfija Kabilja: 140 godina musicala u Hrvatskoj?, u: Krležini dani u Osijeku 1999. Hrvatska dramska književnost i kazalište. Inventura milenija, Odsjek za povijest hrvatskog kazališta HAZU – HNK u Osijeku – Pedagoški fakultet, Osijek 2001.

2002.

69) Le cappelle musicali in Split (Spalato) and Dubrovnik (Ragusa) in the 18th Century – Repertoires, Cultural Missions, and Social Importance, u: Barocco padano 1. Atti del IX Convegno internazionale sulla musica sacra nei secoli XVII-XVIII,  Brescia 1999, ur. Alberto Colzani – Andrea Luppi – Maurizio Padoan, A.M.I.S., Como 2002, 361-377.

2003.

70) Rane tiskovine u glazbenoj zbirci Uršulinskog samostana u Varaždinu, u: 300 godina Uršulinki u Varaždinu, ur. E. Vargović i K. Đuran, Zagreb-Varaždin 2003, 171-191.

71) Premijere Zajčevih glazbenoscenskih djela u Beču u ogledalu kritike – II. dio, u: Mladi Zajc / Young Zajc, Beč/Vienna, 1862-1870, ur. V. Katalinić i S. Tuksar, Izdavački centar Rijeka, Rijeka 2003, 25-39.

– isto na engleskom: First Performances of Zajc’s Stage Works in Vienna as Reflected in Criticism – Part II, u: Mladi Zajc / Young Zajc, Beč/Vienna, 1862-1870, ur. V. Katalinić i S. Tuksar, Izdavački centar Rijeka, Rijeka 2003, 129-145.

72) Operna libreta tiskana između 1760-ih i 1860-ih, sačuvana u Znanstvenoj knjižnici u Dubrovniku, u: Krležini dani u Osijeku 2002. Žanrovi u hrvatskoj dramskoj književnosti i struke u hrvatskom kazalištu, Odsjek za povijest hrvatskog kazališta HAZU – HNK u Osijeku – Pedagoški fakultet, Osijek 2003, 75-88.

73) Glazbena kultura Hrvata u ranom srednjem vijeku; Glazbena kultura hrvatskih gradova; Osobe: skladatelji, učenjaci, svirači i pjevači, u: Povijest Hrvata. Knj. 1: Srednji vijek, ur. F. Šanjek, Školska knjiga, Zagreb 2003, 306-310, 477-486.

74) Glazbeni pisci i teoretičari, u: Hrvatska i Europa. Barok i prosvjetiteljstvo, sv. III, Školska knjiga, Zagreb 2003, 735-742.

2004.

75) The Composers of Lombardy and the Po Valley and the Preserved Repertories of the 17th and 18th-Century Split «Cappella Musicale», u: Barocco padano 3. Atti dell’ XI Convegno internazionale sulla musica italiana nei secoli XVII-XVIII, Brescia 2001, ur. Alberto Colzani – Andrea Luppi – Maurizio Padoan, A.M.I.S., Como 2004, 179-197.

76) Music, Academies and Learned Societies in the Croatian Lands from the 16th to the 18th Centuries, Zbornik 300 let Academia Philharmonicorum Labacensium 1701-2001,  SAZU, Ljubljana 2004, 179-193.

77) Glazba, akademije i učena društva u hrvatskim zemljama od 16. do 18. stoljeća, Arti musices, 35/1 (2004), 3-18.

78) «Die Geburt der Musik aus dem Geiste des Volkes»: The Construction of the Idea of National Music in Franjo Ksaver Kuhač’s (1834-1911) Historiography – Slavic vs. German vs. Italian, Musica e storia, Venecija, XII/3 (2004), 563-589.

2005.

79) Franciscans and the Musical Heritage of the Ancient Republic of Ragusa (Dubrovnik), u: Plaude turba paupercula – Franziskaner Geist in Musik, Literatur und Kunst, Konferenzbericht, ur. Ladislav Kačic, Slavisticky ustav jana Stanislava SAV, Bratislava 2005, str. 257-269.

80) Neke glazbenofilozofijske teme u djelu Miha Monaldija, Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine, Institut za filozofiju Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb 2005, XXXI/61-62, str. 115-128.

81) Les théoriciens de la musique à l’epoque de la Renaissance, u: Croatie. Trésors du Moyen Age et da la Renaissance (XIIIe-XVIe siècle, La Croatie et l’Europe, ur. E. Hercigonja i I. Supičić, HAZU-Somogy-Školska knjiga, Zagreb-Pariz, sv. II, str. 645-651.

2006.

82) Ideja i praksa virtuoziteta u glazbenom izvoditeljstvu u prvoj polovini 19. stoljeća, u: Ivan Padovec (1800-1873) i njegovo doba, Radovi s međunarodnog znanstvenog skupa održanog u Zagrebu i Varaždinu 28-30. 9. 2000, ur. V. Katalinić & S. Majer-Bobetko, serija: Muzikološki zbornici br. 12, Hrvatsko muzikološko društvo, Zagreb 2006, str. 9-16.

2007.

83) On Music Culture of Dalmatia between the Sixteenth and the Eighteenth Centuries, u: On Bunker’s Hill. Essays Offered in Honor of Bunker Clarke, ur. William A. Everett i Paul Laird, Detroit Monographs in Musicology/Studies in Music, br. 50, Harmonie Park Press, Sterling Heights (MI) 2007, str. 169-178.

84) Božidar Kunc između skladateljstva, pijanizma i operne korepeticije, u: Božidar Kunc (1903.-1964.). Život i djelo, ur. K. Kos i S. Majer-Bobetko, HMD, Zagreb 2007, str. 53-62.

2008.

85) The Presence of Italian Music in the Croatian Lands in the 1600-1800 Period – A General Survey, Early Music – Context and Ideas II, Institute of Musicology, Jagiellonian University, Kraków 2008, 372-388.

86) General Dictionaries of Croatian Language Compiled by Jesuit Scholars and Published between 1649 and 1742: Codification of a Language with a Case Study in Music Terminology, u: Aurora Musas nutrit. Die Jesuiten und die Kultur Mitteleuropas im 16.-18. Jahrhundert, ur. Ladislav Kačic i Svorad Zavarský, Slavistický ústav Jána Stanislava SAV – Teologická fakulta Trnavskej univerzity, Bratislava 2008, 71-79.

2009.

87) The idea of „national“ in Croatian 19th-century musical culture, u: Muzykolog wobec świadectw źródłowych i dokumentów / The musicologist and source documentary evidence. Księga pamiątkowa dedykowana professorowi Piotrowi Poźniakowi w 70. rocznicę urodzin / A Book of essays in honour of Professor Piotr Poźniak on his 70th birthday, ur. Zofia Fabiańska – Jakub Kubieniec – Andrzej Sitarz – Piotr Wilk, Musica Iagellonica, Kraków 2009, 699-717.

88) Josip Andreis i njegovo djelo Uvod u glasbenu estetiku (Zagreb 1944.), Arti musices, 40/1,2 (2009), 135-167.

89) Renaissance Music Writers Originating from Croatian Lands, u: Croatia in the Late Middle Ages and the Renaissance. A Cultural Survey, Philip Wilson Publishers – Školska knjiga, London-Zagreb 2008, 721-727.

2010.

90) Zur Musikkultur Dalmatiens zwischen dem 16. und 18. Jahrhundert, u: Dalmatien als europäischer Kulturraumaum. Beiträge zu den Internationalen wissenschaftlichen Symposien „Dalmatien als Raum europäischer Kultursynthese (Bonn, 6-10. Oktober 2003) und „Städtische Kultur in Dalmatien. Die Genese eines europäischen Kulturraums (Bonn, 9-13. Oktober 2006), ur. Wilfried Potthoff – Aleksandar Jakir – Marko Trogrlić – Nikolaos Trunte, Filozofski fakultet u Splitu – Odsjek za povijest, Split 2010, str. 567-581.

2011.

91) Hrvatska glazba od srednjovjekovnih kodeksa i Ivana Lukačića do 20. stoljeća, Nova prisutnost, 9/1 (2011), 65-70.

92) Rukopis R81 iz 14. stoljeća s glazbenom tematikom u franjevačkom samostanu u Zadru, Arti musices, 42/2 (2011), 261-269.

93) The Evolution of the Idea of ‘National’ as a Multi-Level Construct within 19th-Century Croatian Musical Culture, Studia Musicologica, 52/1-4, Budimpešta 2011,

179-188.

2012.

94) Music, Reformation and Catholic Renewal in Early 17th-Century Dalmatia, u: Barocco Padano. Atti del XV Convegno internazionale sulla musica italiana nei secoli XVII-XVIII, ur. A. Colzani – A. Luppi – M. Padoan, A.M.I.S., Como 2012, 399-412.

95) Les écrivains musicaux et les théoriciens de la musique, u: Croatie. Le temps du Baroque et des Lumières. Trésors d’art et de culture (XVIIe – XVIIIe siècle, ur. I. Golub – I. Supičić, Presses Universitaires de Rennes – Školska knjiga, Rennes-Zagreb 2012, 631-638.

96) On Some Concepts of Panslavism and Illyrism in South Slavic Peoples, and the Idea of National Music in Croatia during the 19th Century, u: Nation and/or Homeland, ur. I. Cavallini, Mimesis Edizioni, Milano 2012, 79-102.

97) Franz Xaver Koch vs. Franjo Ksaver Kuhač. Kuhačevi glazbeni i drugi identiteti: skica za psihogram, Arti musices, 43/2 (2012), 205-211.

2013.

98) Franjevci i glazbena baština nekadašnje Dubrovačke Republike, u: Ivan Jurković (ur.), Bertošin zbornik: zbornik u čast Miroslava Bertoše, knj. 2, Pula-Pazin: Sveučilište Jurja Dobrile u Puli – Državni arhiv u Pazinu, 2013, 391-402.

99) Franz Xaver Koch’s vs. Franjo Ksaver Kuhač’s Musical and Other Identities: German/Austrian, Pan-Slavic, South-Slavic and/or Croatian?, u: Franjo Ksaver Kuhač (1834.-1911.): Glazbena historiografija i identitet / Music Historiography and Identity, Zbornik radova s međunarodnog muzikološkog skupa / Proceedings of the International Musicological Conference, V. Katalinić – S. Tuksar, ur., Zagreb: HMD, str. 27-32.

2014.

100) U Bibliothèque Nationale de France u Parizu pronađeni zagubljeni primjerci dvaju Križanićevih djela (Asserta musicalia i Tabulae nouae, exhibentes musicam), Arti musices, 45/1 (2014), 73-84.

101) Croatian Musicians in Venice, Rome and Naples during the Period 1650-1750, Analecta musicologica, sv. 51: Musikbiographien. Reisen, Karrieren, Professionalisierung, ur. Anne-Madeleine Goulet – Gesa zur Nieden, Kassel: Bärenreiter-Verlag, 2014, 193-210.

102) Glazbena zbirka katedrale, u: Katedrala Gospe Velike u Dubrovniku, ur. Katarina Horvat-Levaj, Dubrovnik-Zagreb: Katedralna župa Gospe Velike – Institut za povijest umjetnosti, 2014, ISBN 978-953-7875-14-5, 381-395. (koautor s V. Katalinić)

103) Glazbena kultura Dubrovačke Republike, u: Katalog izložbe ‘Luka i Antun Sorkočević – diplomati i skladatelji’, Dubrovnik: Muzeji grada Dubrovnika, 2014, str. 26-44.

104) Glazbena ostavština Luke i Antuna Sorkočevića, u: Katalog izložbe ‘Luka i Antun Sorkočević – diplomati i skladatelji’, Dubrovnik: Muzeji grada Dubrovnika, 2014, str. 172-179.

105) Music Connections of Antoniana with the Eastern Adriatic Coast, u: Barocco padano e musici francescani. L’apporto dei maestri conventuali, Atti del XVI Convegno internazionale sul barocco padano (secoli XVII-XVIII), Padova 1-3 luglio 2013, ur. Alberto Colzano – Andrea Luppi – Maurizio Padoan, Padova: Centro studi antoniani, 2014, 355-367 (koautor s Lucijom Konfic)

106) Djela Jana Křtitela Vaňhala / Johanna Baptista Waňhala u hrvatskim glazbenim zbirkama – Works by Jan Křtitel Vaňhal / Johann Baptist Waňhal in Croatian Musical Collections, Radovi Zavoda za znanstveni rad Varaždin, 25 (2014), 229-246.

107) Hrvatski narodni preporod (1830.-1848.) i glazba / Hrvaški narodni preporod (1830-1848) in glasba / Il risorgimento nazionale croato (1830-1848) e la musica, u: Umetnostni izraz ob nacionalnem vprašanju. Glasba, likovna in besedna umetnost ob slovensko-italijanski meji v drugi polovici XIX. stoletja do prihoda fašizma / L’espressione artistica e la questione nazionale. La musica, le arti figurative e le lettere nella seconda metà dell’ Ottocento al confine italo-sloveno fino all’ avvento del fascismo, Trst: Glasbena matica, 2014, 333-362.

2015.

108) Hidden and overt socio-political messages in 1941 Croatian newspapers: Totalitarian rightest ideology and its musico-pictorial projections, u: Music, Politics and Ideology in the Visual Arts, ur. Paweł Gancarczyk & Dominika Grabiec, Warszawa: Instytut Sztuki PAN – Stowarzyszenie Liber Pro Arte, 2015 (Ikonografia muzyczna. Studia i materiały, sv. 3), 115-137.

109) Dubrovački ranobarokni skladatelj Vinko Komnen u mreži odnosa s prethodnicima i suvremenicima, Arti musices, 46/1: 5-25.

110) Prepodavaneto na historija na muzikata v Zagrebskija universitet: ot nacionalnoto k’m supranacionalnoto i vice versa / Teaching Music History at the Zagreb University: From National to Supranational and Vice Versa, u: Meždunarodna naučna konferencija – „Izkustvo i obrazovanie – tradicii i s’vremenost“ / International Scientific Conference – „Art and Education – Traditions and Contemporaneity“, sv. II, ur. Juliyan Kuyumdzhiev, Plovdiv: Akademija za muzikalno, tancovo i izobrazitelno izkustvo, 2015, 45-58.

111) The Split Cathedral Maestri di Cappella Case in the 1789-1918 Period: Change of Politics – Shift in Cultural and Stylistic Orientations. A Contribution to the Relationship of Music and Politics in the 19th Century, u: Sociocultural Crossings and Borders: Musical Microhistories, ur. Rūta Stenevičiūtė – Rima Povilionienė, Vilnius: Lithuanian Academy of Music and Theatre, 2015, 155-167.

112) Juraj Križanić, His Treatise De Musica (1663-66), and His Remarks on Performing Practices, Diasporas: “Musiques nomades. Réseaux, itinéraires, objets (Europe, XVIIe-XIXe siècles), 26, Paris (Nov. 2015), 35-55.

113) Glazbeni rukopisi sačuvani u Hrvatskoj – stanje, problemi, perspektive, u: Rukopisne ostavštine kao dio hrvatske baštine. Zbornik radova, ur. Melina Lučić – Marina Škalić, Zagreb: Hrvatski državni arhiv, 2015,107-121.

114) Music Theorists and Writers on Music, u: Croatia in the Baroque and the Enlightenment. A Cultural Survey, ur. Ivan Golub – Stanislav Tuksar, Zagreb: Školska knjiga, 2015, str. 717-726.

2016.

115) The Cathedral Music Collection, u: The Cathedral of the Assumption of the Virgin in Dubrovnik, ur. Katarina Horvat-Levaj, Dubrovnik-Zagreb: Institute of Art History, Studies and Monographs, book 46, 2016, 381-395. (koautor s V. Katalinić)

116) National Music History vs. History of Musical Regions and Centres: the Case of Croatia, u: Ars musica and its contexts in medieval and early modern culture, Festschrift for Elżbieta Witkowska-Zaremba, ur. Paweł Gancarczyk, Varšava: Liber Pro Arte, 2016, str. 467-483.

117) Između društvenih odrednica i umjetničke slobode: o pojavama migracije i kulturnog transfera kao dinamičkih principa u hrvatskoj glazbenoj kulturi od Lukačića do Zajca, u: Ivan Zajc (1832-1914): Glazbene migracije i kulturni transferi u srednjoj Europi i šire u ‘dugom’ 19. stoljećuur. Stanislav Tuksar, Zagreb: Hrvatsko muzikološko društvo, 2016, str. 15-30.

118) Art Music in Croatia during the 20th-Century: Strivings for an Equilibrium between Aesthetics, Ideologies and Politics, u: Schichten, Geschichte, System. Geologische Metaphern und Denkformen in den Kunstwissenschaften, ur. Hanns-Werner Heister, Zwischen/Töne. Neue Folge – Bd. 6, Berlin: Weidler Buchverlag, 2016, str. 139-160.

119) Inventing of Musical Illyrism, Musica disserenda, Ljubljana, XII/1 (2016), str. 57-66.

120) Cristoforo Ivanovich – A 17th-Century Dalmatian Migrant in Serenissima, Revisited, u: Musical Migrations in the Early Modern Age – People, Markets, Patterns, Styles, ur. Vjera Katalinić, Zagreb: Hrvatsko muzikološko društvo, 2016, str. 49-63.

121) The Case of Juraj Križanić (1619–1683?) – His Texts on Music: From Artefacts to Cultural Study (Croatian Writers on Music and Transfer of Ideas in Their New Environments), u: Musicians’ Mobilities and Music Migrations in Early Modern Europe. Biographical Patterns and Cultural Exchanges, ur. Gesa zur Nieden – Berthold Over, Mainz: Transcript Verlag, 2016, str. 379-388.

122) ‘Quid agat musica in tarantis & in aliis morbis’ – Ideas on Music Therapy in Dissertatio VI (1695) by Giorgio Baglivi, u: Music Migration in the Early Modern Age: Centres and Peripheries – People, Works, Styles, Paths of Dissemination and Influence, ur. Jolanta Guzy-Pasiak – Aneta Markuszewska, Varšava: Liber Pro Arte, 2016, str. 295-312.

123) Misao o glazbi u autora podrijetlom iz hrvatskih povijesnih zemalja u tiskom objavljenim djelima 16. i 17. stoljeća, Filozofska istraživanja, god. 36 (2016), sv. 2, br. 142, str. 273-287.

124) Works by Croatian 16th- to 18th-century Writers on Music in Polish Libraries. A Contribution to the Migration of Ideas on Music, Muzyka, 4 (2016), str. 71-86.

2017.

125) Nastava nacionalne i opće povijesti glazbe na visokoškolskim ustanovama i na Sveučilištu u Zagrebu, Arti musices, 48/1 (2017), 61-75.

2018.

126) Musical Prints from c. 1750-1815 in the Dubrovnik Franciscan Music Collection (HR-Dsmb), u: Music Preferred: Essays in Musicology, Cultural History and Analysis in Honour of Harry White, ur. Lorraine Byrne Bodley, Vienna: Hollitzer Verlag, 2018, 683-697.

127) Ideja nacionalnog u glazbi i njezin razvitak u hrvatskoj glazbenoj kulturi 19. stoljeća, u: Bitka kod Sigeta i Nikola Šubić Zrinski u umjetnosti (glazba, likovne umjetnosti, književnost), ur. Stanislav Tuksar – Kristina Milković – Petra Babić, Zagreb: Hrvatsko muzikološko društvo, 2018, 65-78.

128) Works with Musical Topics by 16th- and 17th-Century Croatian Authors Preserved in Polish Libraries, u: The Collection of Papers. The 10th International Symposium „Music in Society“, Sarajevo, October, 20-22, 2016, ur. Amra Bosnić – Naida Hukić, Sarajevo: Musicological Society of the Federation of Bosnia and Herzegovina, 2018, 342-358.

129) Kuhač, Liszt, Weimar i Zagreb, Arti musices, 49/1 (2018), 33-48.

2019.

130) Opseg, karakter i značenje izdanja Matice hrvatske na području glazbe, u: Skrb za duh nacije. Prilozi za povijest nakladništva Matice hrvatske, Damir Barbarić i Stjepan Damjanović, ur., Zagreb: Matica hrvatska, 2019, 205-233.

131) The Issues of Programme and Absolute Music in the Writings of the Leading Croatian 19th-Century Musicologist Franjo Ksaver Kuhač, u: José Ignacio Suárez García and Ramón Sobrino, ur., u: Symphonism in Nineteenth-Century Europe, Turnhout, Brepols, 2019, 449-458 (Speculum Musicae, 35), ISBN 978-2-503-58643-4.

132) From Rome and Lisbon to Russia and Poland: Music and Politics in the Life of Georgius Crisanius/Juraj Križanić, Barok”. Historia-Literatura-Sztuka (Varšava), XXVI/1(51) (2019), 131-141.

133) Augustin Kažotić, biskup zagrebački, sakralna glazba i liturgijsko pjevanje, Arti musices, 50/1-2 (2019), 9-19.

134) Od Lamberta Courtoysa do Ludomira Michała Rogowskog – četiri stoljeća glazbenih migracija kao identitskog obilježja dubrovačke glazbene kulture, u: Dubrovnik u hrvatskoj povijesti. Zbornik u čast akademiku Nenadu Vekariću, Mario Grčević i Nenad Vekarić, ur., Zagreb: Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu, 2019, 637-646.

2020.

135) Franjo Ksaver Kuhač and Eduard Hanslick – The Meeting of a West-Balkan Field Researcher and a Central-European Aesthetician: A Nineteenth-Century Musicological ‘Clash of Civilisations’ o ran Aesthetic Dialogue?, u: Glazba, migracije i europska kultura. Svečani zbornik za Vjeru Katalinić / Music, Migration and European Culture. Essays in Honour of Vjera Katalinić, Ivano Cavallini – Jolanta Guzy-Pasiak – Harry White, ur.,Zagreb: Hrvatsko muzikološko društvo, 2020,533-543.

 

STRUČNI RADOVI

K NJ I G E

1989.

1) Katalog muzikalija u Muzeju grada Splita / Catalogue of Music Manuscripts and Prints in the City Museum of Split (JAZU: Zagreb), str. /pp. 109.

2000.

2) Kratka povijest hrvatske glazbe, Matica hrvatska, Zagreb 2000, str. / pp. 149.

3) Kratka povijest europske glazbe, Matica hrvatska, Zagreb 2000, str. / pp. 183.

2002.

4) Sveučilište u Zagrebu / Muzička akademija 1922.-2002., Muzička akademija u Zagrebu, Zagreb 2002, str. / pp. 94.

 

Č L A N C I (IZBOR)

1976.
1) De Musica Intehritate (1507) door Frederik Grisogono, Muziek-Mozaiek, Leuven, 1: 1-5.

2) Pavao Skalić (1534-1575) kao glazbeni pisac, u/in: Zbornik radova DHS (Zagreb), 1:21-23.

1977.
3) Glazbeni arhiv splitske stolne crkve sv. Dujma. Izvještaj o sredjivanju i katalogiziranju izvršenom u razdoblju od 1973. do 1975. godine, Arti Musices  (Zagreb), 8/2: 171-190.

1978.
4) Die kroatische Musikkultur, u/in: Musikschafen der Völker und Nationalitäten Jugoslawiens, MIC, Zagreb, 17-30.

5) Prisutnost fenomena pop i rock glazbe u jugoslavenskom muzičkom životu, Zvuk (Sarajevo), 3:10-13.

6) Klasifikacija kiča i šunda u muzičkom stvaralaštvu, Zvuk (Sarajevo), 3:19-21.

1979.
7) Izvještaj o preliminarnom istraživanju muzikalija na otocima Cres i Lošinj 1978. i sredjivanje glazbenog arhiva samostana sv. Petra u Cresu,  Arti Musices (Zagreb), 10/2: 169-183 (koautor/co-author).

1980.
8) Muzikološki zavod Muzičke akademije 1969-1979, Arti Musices (Zagreb), 11/2: 203-213.

1983.
9) Izvještaj o sredjivanju glazbenih arhiva samostana sv. Frane u Cresu, Arti Musices (Zagreb), 14/1: 67-75.

1984.
10) Project of Croatian Musicological Research, Current Musicology (New York), 34/1982: 75-77.

11) Milka Trnina 1863-1941-1984, Kaj (Zagreb), IV-V: 157-162.

12) Zagabria (Zagreb), u/in: Dizionario Enciclopedico  Universale della Musica e dei Musicisti, UTET, Torino, IV: 772-773.

1986.
13) Gdje je i kada rodjen Ivan Mane Jarnović – III, Arti Musices (Zagreb), 17/1: 144-151.

1989.
14) Muzikologija u Hrvatskoj 1979-1989. Postignuća osamdesetih i perspektive za devedesete godine 20. stoljeća, Zvuk (Zagreb), IV:3-12.

1991.
15) Prvi europski spomen naziva trompetta u Dubrovniku 1302. godine, Arti Musices (Zagreb), 22/1: 95-96.

1992.
16) Ten Centuries of Croatian Music, u/in: Croatian Music Circle – MIDEM 1992, MIC, Zagreb, 5-10.

17) Osnutak Hrvatskog muzikološkog društva, Arti musices (Zagreb), 23/1: 83-84.

18) Uz 100. obljetnicu rođenja: Anka Koščević-Badalić (1892-1985) – Skica za portret, Arti musices (Zagreb), 23/2: 205-208.

1993.
19) Glazbena kultura hrvatskih zemalja u razdoblju baroka, u/in: Od svagdana do blagdana – Katalog izložbe ‘Barok u Hrvatskoj’, MUO, Zagreb, 108-121.

 • isto na engleskom / in English: Musical culture in Croatian lands in the Baroque period, u/in: From Everyday to Holidays – Baroque in Croatia).

1996.
20) The Arrangement and Cataloguing of Music Collections in Croatia, u/in: Cultural Research in Europe 1996, Boekman Foundation & Circle, Amsterdam 1996, 205-206.

1999.
21) Ivan Belostenec, Gazophylacium – Terminologija vokalne glazbe, u/in: Lepoglavski zbornik 1998., Lepoglava 1999, 39-66.

2001.
22) Croatia. Art Music, u/in: Grove’s Dictionary of Music and Musicians, 2. izd., London itd. 2001, sv. 6, 700-702.

23) Zagreb, u/in: Grove’s Dictionary of Music and Musicians, 2. izd., London itd. 2001, sv. 27, 718-721.

2002.
24) Croatie, u/in: Dictionnaire du musicien, Larousse, Pariz 2002.

2003.
25) Glazbena kultura Hrvata u ranom srednjem vijeku; Glazbena kultura hrvatskih gradova; Osobe: skladatelji, učenjaci, svirači i pjevači, u/in: Povijest Hrvata. Knj. 1: Srednji vijek, ur./ed. by F. Šanjek, Školska knjiga, Zagreb 2003, 306-310, 477-486.

2004.
26) Dalmatien, u/in: Österreichisches Musiklexicon, Österreichische Akademie der Wissenschaften, Beč 2004, sv./vol. 2.

2009.
27) Niz „Opća povijest glazbe“, Hrvatsko muzikološko društvo, 2004-2008, Republika, LXV/4 (2009): 37-44.

28) Zoran Juranić ili tradicija u tranziciji / Zoran Juranić or Tradition in Transition (tekst za autorski CD / text for the CD booklet), Cantus, HDS, HRT, Zagreb 2009, 4-14.

2010.
29) Rudolf Matz, u/in: Zbirka Margite i Rudolfa Matza, Muzej grada Zagreba, Zagreb 2010, 113-119.

30) Glazbena baština, u/in: Milost susreta. Umjetnička baština Franjevačke provincije sv. Jeronima, u/in: Katalog izložbe, Galerija Klovićevi dvori, Zagreb 2010, 308-318.

2011.

31) Hrvatska glazba od srednjovjekovnih kodeksa i Ivana Lukačića do 20. stoljeća, Nova prisutnost, 9/1 (2011), 65-70.

2014.

32) Glazbena ostavština Luke i Antuna Sorkočevića, u: Katalog izložbe ‘Luka i Antun Sorkočević – diplomati i skladatelji’, Dubrovnik: Muzeji grada Dubrovnika, 2014, 172-179.

2015.

33) Violina King Bartolomea Giuseppea Guarnerija del Gesùa u HAZU / Bartolomeo Giuseppe Guarneri’s Violin the King at the Croatian Academy of Sciences and Arts, Glasnik HAZU, I/2 (2015), str. 41-45.

2017.

34) Rudolf Matz – čovjek, u: Katalog izložbe „Veliki opus vedrine – Rudolf Matz“, ur. Zrinka Jelčić, Zagreb: Muzej grada Zagreba, 2017, 112-116.

2019.

35) IRASM 1970-2019: 50 Years of Continuity and Changes, International Review of the Aesthetica and Sociology of Music, 50/1-2 (2019), 365-372.

36) VIII. Razred za glazbenu umjetnost i muzikologiju, Glasnik HAZU, 10 (2019), 27-29.

37) Glazba i muzikologija, u: Sveučilište u Zagrebu 350 godina – 1669.-2019., Mirjana Polić-Bobić, ur., Zagreb: Sveučilište u Zagrebu, 2019, 435-438.

 

RECENZIJE, PRIKAZI I OSTALO (IZBOR)

1980.
1) Recenzija: H. Kayser: Akroasis, Die Lehre von der Harmonik der Welt, International Review of the Aesthetics and Sociology of Music (Zagreb), 11/2: 253-256.

1981.
2) Recenzija: D. P. Walker: Studies in Musical Science in the Late Renaissance, International Review of the Aesthetics and Sociology of Music (Zagreb), 12/1: 75-78.

3) Recenzija: Sanja Majer-Bobetko: Estetika glazbe u Hrvatskoj u 19. stoljeću, Arti Musices (Zagreb), 12/1-2: 135-138.

 • isto na engleskom / in English: Sanja Majer-Bobetko: Aesthetics of Music in 19th-Century Croatia, recenzija u / review in: International Review of the Aesthetics and Sociology of Music (Zagreb), 13/1 (1982): 132-134.

1982.

4) Recenzija: Miho Demović: Musik und Musiker in der Republik Dubrovnik vom Anfang des 11. Jahrhunderts bis zur Mitte des 17. Jahrhunderts, International Review of the Aesthetics and Sociology of Music (Zagreb), 13/1: 127-130.

 • isto na hrvatskom / in Croatian: Miho Demović: Glazba i glazbenici u Dubrovačkoj Republici od početka XI. do polovine XVII. stoljeća, recenzija u / review in: Dubrovnik (Dubrovnik), 4: 117-121.

5) Strasbourg – Trinaesti kongres Medjunarodnog muzikološkog društva, 1982, (izvještaj s kongresa / report), Arti Musices (Zagreb), 13/2: 191-198.

1990.
6) Recenzija: Miho Demović: Glazba i glazbenici u Dubrovačkoj Republici od polovine XVII. do prvog desetljeća XIX. stoljeća, Arti Musices (Zagreb), 21/2: 282-285.

1991.
7) Clusone – Giovanni Legrenzi. Un musicista barocco, (izvještaj sa znanstvenog skupa), Arti Musices (Zagreb), 22/1: 100-101.

8) Udine –  Itinerari di idee, uomini e cose fra est ed ovest Europeo (izvještaj sa znanstvenog skupa), Arti Musices (Zagreb), 22/1: 109.

9) Recenzije: Cataloghi di fondi musicali italiani. Sv. / vol. 10: E. Negri, Il fondo musicale Malspina nell’Archivio di stato di Verona; sv. / vol. 11: F. Passadore, Il fondo musicale dell’archivio capitolare della cattedrale di Adria; sv. / vol. 12: F. Ferrarese – C. Gallo, Il fondo musicale della biblioteca capitolare del duomo di Treviso; sv. 13: S. de Sanctis – N- Nigris, Il fondo musicale dell’I.R.E.: Istituzioni di ricovero e di educazione di Venezia, Arti Musices (Zagreb), 22/1: 116-119.

10) Recenzija: Heinrich Schütz und die Musik in Dänemark zur Zeit Christians IV (ur. A. Orbaek i O. Kingsted), Engstrom & Sodring, Kopenhagen 1989, Arti Musices (Zagreb), 22/2: 220-224.

1992.
11) Trst –  Il teatro musicale del Rinascimento e del Barocco tra Venezia, regione Giulia e Dalmazia: Idee accademiche a confronto, (izvještaj sa znanstvenog skupa), Arti musices (Zagreb), 23/1: 77-78.

12) Strasbourg – Congres international “Mozart musicien Européen”, (izvješće sa znanstvenog skupa), Arti musices (Zagreb), 23/1: 78-80.

1993.
13) Madrid – XV Congreso de la Sociedad Internacional de Musicologia, 1992. (izvještaj o kongresu / report), Arti musices, 24/1: 113-115.

14) Koprivnica – Fortunat Pintarić i njegovo doba, (izvještaj sa znanstvenog skupa), 1992, Arti musices, 24/1: 115-116.

15) An Introductory Word, u: The Musical Baroque, Western Slavs, and the Spirit of the European Cultural Communion, HMD-HAZU, Zagreb, 7-8.
– isto na hrvatskom / in Croatian: Uvodna riječ, ibid., 159-160.

1994.
16) Moravany – Međunarodni muzikološki simpozij o sistematičkoj muzikologiji, 26.-29.9.1993. (izvještaj sa znanstvenog skupa), Arti musices, 25/1,2 (1994): 295-297.

17) Venezia –  Musica, scienza e idee nella Serenissima del Seicento, 13.-15.12.1993. (izvještaj sa znanstvenog skupa), Arti musices, 25/1,2 (1994): 300-301.

1995.
18) Coral Gables/Miami – Fifteenth International Research Seminar of the ISME Research Commission, 9-15.7.1994. (izvještaj sa znanstvenog skupa), Arti musices, 26/1 (1995): 95-96.

19) The Violin Masterpieces of Guarneri del Gesu, New York, 3.12.1994. (izvještaj / report), Arti musices, 26/1 (1995): 104-106.

20) Ladislavu Šabanu kao naknadni zbogom, Kaj, 6 (1995): 61-64.

1996.
21) Ladislav Šaban – Istraživanje glazbenih zbirki i arhiva u Hrvatskoj, Kaj, 1-2 (1996): 55-58.

22) Venecija – Seminario di studio: La musica delle antiche civilta mediterranee – Civilta musicali a confronto. Istria e Dalmazia nella dominazione veneziana del Cinquecento e del Seicento, 04.-06.05.1995. (izvještaj sa znanstvenog skupa), Arti musices, 27/1 (1996): 112-114.

23) Como, Menaggio – VI Convegno iternazionale: Relazioni musicali tra Italia e Germania nell’eta barocca, A.M.I.S.- 11.-13.07.1995. (izvještaj sa znanstvenog skupa), Arti musices, 27/1 (1996): 119-122.

24) Halberstadt – 1. Internationale Andreas-Werckmeister-Konferenz: Theorie und Praxis der Musik im Zeitalter von Andreas Werckmeister, 15.-17.09.1995. (izvještaj sa znanstvenog skupa), Arti musices, 27/1 (1996): 123-125.

25) Coral Gables, Florida, U.S.A. — The Fifteenth International research Seminar of the ISME (International Society for Music Education), July 9-15, 1994. (izvještaj sa znanstvenog skupa), International Review of the Aesthetics and Sociology of Music  (Zagreb), 27/2: 186-187.

26) Zagreb, Croatia — Zagreb and Croatian Lands as a Bridge Between Central-European and Mediterranean Musical Cultures, September 28 – October 1, 1994. (izvještaj sa znanstvenog skupa), International Review of the Aesthetics and Sociology of Music  (Zagreb), 27/2: 190-193.

27) Moravany, Slovakia — First Symposium on Systematic Musicology, September 26-29, 1993.  (izvještaj sa znanstvenog skupa), International Review of the Aesthetics and Sociology of Music  (Zagreb), 27/2: 198-200.

28) Venezia, Italy — Musica, scienza e idee nella Serenissima del Seicento, December 13-15, 1993.  (izvještaj sa znanstvenog skupa), International Review of the Aesthetics and Sociology of Music  (Zagreb), 27/2: 201-202.

29) Madrid, Spain — XV Congreso de la Sociedad Internacional de Musicologia, April 3-10, 1992.  (izvještaj sa znanstvenog skupa), International Review of the Aesthetics and Sociology of Music  (Zagreb), 27/2: 204-206.

30) Recenzija: Margery Enix, Rudolf Matz – Cellist, Teacher, Composer, Dominis Publishing, Ottawa 1996., str. 292, Arti musices (Zagreb), 27/2 (1996): 251-253.

1997.
31) Ottawa – Austria, 996-1996: Music in a Changing Society, 3.-7.1996. (izvještaj sa znanstvenog skupa), Arti musices (Zagreb), 28/1-2 (1997): 163-165.

32) Rijeka – Rani Zajc: Rijeka-Milano-Rijeka (1832.-1862.), 23.11.1996. (izvještaj sa znanstvenog skupa), Arti musices (Zagreb), 28/1-2 (1997): 174-175.

33) In memoriam: Barry S. Brook (1918.-1997.), Arti musices (Zagreb), 28/1-2 (1997): 179-180.

1998.
34) Europska glazba u razdoblju između 1840. i 1862., u/in: Rani Zajc: Rijeka-Milano-Rijeka (1832.-1862.), HNK I. pl. Zajca, Rijeka 1998, 75-82.

 • isto na engleskom / in English: European Music in the Period Between 1840 and 1862, in: Early Zajc: Rijeka-Milan-Rijeka (1832-1862), Croatian National Theatre Ivan pl. Zajc, Rijeka 1998, 153-161.

35) Srednjovjekovne glazbene kulture na istočnoj i zapadnoj obali Jadrana do početka 15. stoljeća / Mediaeval Musical Cultures on the Eastern and Western Shores of the Adriatic Until the Beginning of the 15th Century, Split, 21.-24. 05. 1997. (izvještaj sa znanstvenog skupa), Arti musices (Zagreb), 29/1 (1998): 104-106.

36) Uvodna riječ / Introductory Word, u: Zagreb 1094-1994. Zagreb i hrvatske zemlje kao most između srednjoeuropskih i mediteranskih glazbenih kultura / Zagreb and Croatian Lands as a Bridge between Central-European and Mediterranean Musical Cultures, Hrvatsko muzikološko društvo, Zagreb 1998, 9-11.

37) Venecija – Seminario di studio: La musica delle antiche civilta mediterranee – Civilta musicali a confronto. Istria e Dalmazia nella dominazione veneziana del Cinquecento e del Seicento, 04.-06.05.1995. (izvještaj sa znanstvenog skupa), International Review of the Aesthetics and Sociology of Music, 29/2 (1998), 167-169.

38) Como, Menaggio – VI Convegno internazionale: Relazioni musicali tra Italia e Germania nell’eta barocca, A.M.I.S.- 11.-13.07.1995. (izvještaj sa znanstvenog skupa), International Review of the Aesthetics and Sociology of Music, 29/2 (1998), 173-176.

39) Halberstadt – 1. Internationale Andreas-Werckmeister-Konferenz: Theorie und Praxis der Musik im Zeitalter von Andreas Werckmeister, 15.-17.09.1995. (izvještaj sa znanstvenog skupa), International Review of the Aesthetics and Sociology of Music, 29/2 (1998), 176-178.

40) Ottawa – Austria, 996-1996: Music in a Changing Society, 3.-7.1996. (izvještaj sa znanstvenog skupa), International Review of the Aesthetics and Sociology of Music, 29/2 (1998), 180-182.

1999.
41) Recenzija: Srednjeveška glasba na Slovenskem in njene evropske vzporednice, zbornik referatov, Ljubljana 1998, Bilten 12, Slovensko muzikološko društvo, Ljubljana 1999, 38-42.

42) Znanstveno savjetovanje HAZU u čast 125. godišnjice otvorenja kazališne zgrade i 100. godišnjice osnutka prvog profesionalnog ansambla, Varaždin, 19.20.11.1998. (izvještaj sa znanstvenog skupa), Arti musices (Zagreb), 30/1 (1999).

43) Krležini dani: Hrvatska dramska književnost i kazalište u europskom kontekstu, Osijek, 8.-10.12.1998. (izvještaj sa znanstvenog skupa),, Arti musices (Zagreb), 30/1 (1999).

2000.
44) Venezia – Civilta musicali a confronto: tendenze del periodo barocco a Venezia e in Dalmazia, Fondazione Ugo e Olga Levi, Palazzo Giustinian Lolin, 6.-8. 5. 1999. (izvještaj sa znanstvenog skupa), Arti musices (Zagreb), 31/1-2 (2000).

45) Brescia – Le cappelle musicali in area lombardo-padana nel barocco, 13.-15. 07. 1999. (izvještaj sa znanstvenog skupa), Arti musices (Zagreb), 31/1-2 (2000).

46) St. Louis, MI, SAD – AAASS 31st National Convention, 18.-21. 11. 1999. (izvještaj sa znanstvenog skupa), Arti musices (Zagreb), 31/1-2 (2000).

47) Bloemfontein – 26th Annual Congress of the Musicological Society of Southern Africa, Department of Music, University of the Orange Free State, 26.-27. 08. 1999. (izvještaj sa znanstvenog skupa), Arti musices (Zagreb), 31/1-2 (2000).

2004.
48) Recenzija: Lada Duraković, Pulski glazbeni život u razdoblju fašističke diktature 1926.-1943., International Review of the Aesthetics and Sociology of Music, 35/1 (2004), 117-122.

49) Venecija – XXIX Seminario di Studio, La Musica nelle antiche civilta Mediterranee, Nazionalismo e cosmopolitismo in musica: La questione Adriatica, V incontro Italo-Croato, Findazione Levi, 8.-10. 5. 2003. (izvještaj sa znanstvenog skupa), Arti musices (Zagreb), 35/1 (2004), 86-88.

50) Bonn – Dalmatien als Raum europäischer Kultursynthese, Rheinische-Wilhelms-Universität, 6.-10. 10. 2003. (izvještaj sa znanstvenog skupa), Arti musices (Zagreb), 35/1 (2004), 93-97.

2005.
51) St. Petersburg, Rusija – Ivan Mane Jarnovič i ego vremja, 23-24. 11. 2004. (izvještaj sa znanstvenog skupa), Arti musices (Zagreb), 36/1 (2005), 174-175.

2006.
52) Brescia – La Musica e il Sacro. XII. Convegno internazionale sul Barocco Padano (Secoli XVII-XVIII), 6.-10. 10. 2003. (izvještaj sa znanstvenog skupa), Arti musices (Zagreb), 37/1 (2006), 109-113.

2007.
53) Varšava – 12th Biennal International Conference on Baroque Music, 26.-30.7.2006. (izvještaj sa znanstvenog skupa), Arti musices (Zagreb), 38/1 (2007), 158-160.
– isto na engleskom / in English: International Review of the Aesthetics and Sociology of Music, 40/1 (2009), 159-161.

2008.
54) Bratislava – Aurora musas nutrit – Jesuiten und die Kultur Mitteleuropas im 16.-18. Jahrhundert, (izvještaj sa znanstvenog skupa), Arti musices, 39/1 (2008), 162-165.
– isto na engleskom / in English: International Review of the Aesthetics and Sociology of Music, 40/1 (2009), 167-169.

55) Recenzija: Book about an Innovative Thinker in Poetic Theory: Ljerka Schiffler, Frane Petrić o pjesničkom umijeću (Frane Petrić on Poetic Art. A Selection of Texts), Most / The Bridge, 3-4 (2008): 80-83.

2009.
56) Milano – La musica e il sacro. XV Convegno internazionale sul barocco padano (secoli XVII-XVIII), 14.-16.7.2009. (izvještaj sa znanstvenog skupa), Arti musices (Zagreb), 41/1 (2010), 119-121.

2010.
57) Recenzija: Jelena Knešaurek Carić (prir. i prev.), Mihael Šilobod-Bolšić: Osnova gregorijanskog ili koralnog pjevanja, Arti musices, 41/1 (2010), 112-116.

58) Istanbul – Musical Societies and Politics. Ottoman and early Republican Turkey in Its European Context, 29.-31.10.2009. (izvještaj sa znanstvenog skupa), Arti musices (Zagreb), 41/1 (2010), 126-128.

59) Croatian Recordings 1901-1936, Narodna umjetnost, 47/2 (2010), 223-224.

2011.
61) Predgovor (Introductory Word), 2. izd. knjige Radoslava Katičića, Na kroatističkim raskrižjima, Hrvatski studiji – Studia Croatica, Zagreb 2011, 7-8.

62) Predgovor (Introductory Word) knjizi Gorane Doliner, Glagoljaško pjevanje u Kraljevici, HMD, Zagreb 2011, 7-8.

62) Budimpešta – Opera and Nation. An International Musicological Conference on the Bicentary of the Birth of Ferenc Erkel, 28.-30.10.2010, (izvještaj sa znanstvenog skupa), Arti musices, 42/1 (2011), 108-111.

63) Predgovor, 2. izd. knjige Radoslava Katičića, Na kroatističkim raskrižjima, Hrvatski studiji – Studia Croatica, Zagreb 2011, 7-8.

64) Predgovor knjizi Gorane Doliner, Glagoljaško pjevanje u Kraljevici, HMD, Zagreb 2011, 7-8.

2012.

64) Berlin – Hegemoniale Strukturen der Musik. Besatztungpolitiken, Emotionen und ihr Transfer im Europa der Weltkriege 1914-1949, 11.-13.3.2011., (izvještaj sa znanstvenog skupa),  Arti musices, 43/1 (2012), 125-127.

2013.

65) Rim – Convegno finale del programma MUSICI (Agence nationale de la recherche – Deutsche Forschungsgemeinschaft), 19-21.1.2012, (izvještaj sa znanstvenog skupa), Arti musices, 44/1 (2013), 131-134.

66) Varšava – Music and Propaganda in the Visual Arts, 29-30.3.2012, (izvještaj sa znanstvenog skupa), Arti musices, 44/1 (2013), 135-137.

2014.

67) Padova – Musica barocca padana e tradizione francescana. L’apporto dei Francescani conventuali alla musica barocca padana, 1-3.7.2013, (izvještaj sa znanstvenog skupa), Arti musices, 45/1 (2014), 93-96.

68) Varaždin – Jan Křtitel Vaňhal – Život i djelo, 30.9.2013, (izvještaj sa znanstvenog skupa), Arti musices, 45/1 (2014), 108-110.

2015.

69) Radziejowice – Nationality / Universality – Musical Historiography in Central and East Europe 15-17.9.2014, (izvještaj sa znanstvenog skupa), Arti musices, 46/1 (2015), 134-137.

70) Zagreb – Rukopisne ostavštine kao dio hrvatske baštine, 9. 10. 2014, (izvještaj sa znanstvenog skupa), Arti musices, 46/1 (2015), 137-139.

71) Nica – Colloque International ‘Les Circulations Musicales et Théâtrales en Europe vers 1750 – vers 1815’, 20-22. 11. 2014, (izvještaj sa znanstvenog skupa), Arti musices, 46/1 (2015), 151-153.

2017.

72) Rim – Congress of the International Association of Music Libraries, Archives and Documentation Centres (IAML), 3-8.7.2016. (izvještaj sa znanstvenog skupa), Arti musices, 48/1 (2017), 166-168.

73) Zagreb – Međunarodni znanstveni skup ‘Odjeci bitke kod Sigeta i mita o Nikoli Šubiću Zrinskom u umjetnosti (glazba, likovne umjetnosti, književnost), 2-4. 11. 2016. (izvještaj sa znanstvenog skupa), Arti musices, 48/1 (2017), 181-183.

2018.

74) Recenzija: Ennio Stipčević, Renesansna glazba i kultura u Hrvatskoj, Arti musices, 49/2 (2018), 410-420.

2019.

75) Recenzija: Ennio Stipčević, Renessance Music and Culture in Croatia, International Review of the Aesthetica and Sociology of Music, 50/1-2 (2019), 376-383.

76) Bukurešt, Rumunjska – International musicological conference „Musical and cultural osmoses in the Balkans“, National University of Music, 2-6. 9. 2019., (izvještaj sa znanstvenog skupa), Arti musices, 51/1 (2020), 158-160.

 

PRIJEVODI (KNJIGE)

 1. Zofia Lissa: Estetika glazbe (ogledi), Naprijed, Zagreb 1977.
 2. Erich Fromm: S onu stranu okova iluzije, Naprijed, Zagreb 1980. (do 1988. ukupno 4 izdanja / 4 editions).
 3. Erich Fromm: Kriza psihoanalize, Naprijed, Zagreb 1980. (do 1988. ukupno 4 izdanja / 4 editions).
 4. Howard M. Brown – Louise Stein: Glazba u renesansi, Hrvatsko muzikološko društvo, Zagreb 2005.
 5. Claude V. Palisca: Barokna glazba, Hrvatsko muzikološko društvo, Zagreb 2005.

 

ZBORNICI ZNANSTVENIH RADOVA (KNJIGE, urednik)

 1. Ivan Mane Jarnović – hrvatski skladatelj, sv. I, OGV-MIC, Osor-Zagreb 1978.
 2. Ivan Mane Jarnović – hrvatski skladatelj, sv. II, OGV-MIC, Osor-Zagreb 1980.
 3. Luka i Antun Sorkočević, MIC-OGV, Zagreb-Osor 1983.
 4. Musical Baroque, Western Slavs, and the European Cultural Communion / Glazbeni barok i zapadni Slaveni u kontekstu europskog kulturnog zajedništva, Hrvatsko muzikološko društvo-HAZU, Zagreb 1993.
 5. Glazba, ideje i društvo / Music, Ideas, and Society. Svečani zbornik za Ivana Supičića / Essays in Honour of Ivan Supičić, Hrvatsko muzikološko društvo, Zagreb 1993.
 6. Rani Zajc: Rijeka-Milano-Rijeka (1832.-1862.), Hrvatsko narodno kazalište Ivana pl. Zajca, Rijeka 1998.
 7. Zagreb 1094-1994. Zagreb i hrvatske zemlje kao most između srednjoeuropskih i mediteranskih glazbenih kultura / Zagreb and Croatian Lands as a Bridge Between Central-European and Mediterranean Musical Cultures, Hrvatsko muzikološko društvo-HAZU, Zagreb 1998.
 8. Srednjovjekovne glazbene kulture na istočnoj i zapadnoj obali Jadrana do početka 15. stoljeća / Mediaeval Musical Cultures on the Eastern and Western Adriatic Shores Until the Beginning of the 15th Century, Hrvatsko muzikološko društvo, Zagreb 2000.
 9. Mladi Zajc / Young Zajc: Beč / Vienna (1862.-1870.), Izdavački centar Rijeka, Rijeka 2003. (suurednik s V. Katalinić / co-editor with V. Katalinić).
 10. Glazbene kulture na Jadranu u razdoblju klasicizma / Musical Cultures in the Adriatic Region During the Age of Classicism, Hrvatsko muzikološko društvo, Zagreb 2004. (suurednik s V. Katalinić / co-editor with V. Katalinić).
 11. Glazbeno kazalište kao elitna kultura? / Musical Theatre as High Culture? HMD, Zagreb 2011. (suurednik s V. Katalinić i H. White / co-editor with V. Katalinić and H. White)
 12. Franjo Ksaver Kuhač (1834.-1911.): Glazbena historiografija i identitet / Music Historiography and Identity, Zbornik radova s međunarodnog muzikološkog skupa / Proceedings of the International Musicological Conference, Zagreb: Hrvatsko muzikološko društvo, 2013, str. 323 (suurednik s V. Katalinić)
 13. Croatia in the Baroque and the Enlightenment. A Cultural Survey, Zagreb: Školska knjiga, 2015, str. 754 (suurednik s Ivanom Golubom)
 14. Ivan Zajc (1832-1914): Ivan Zajc (1832-1914): Glazbene migracije i kulturni transferi u srednjoj Europi i šire u ‘dugom’ 19. stoljeću, Zbornik radova s međunarodnog muzikološkog skupa / Proceedings of the International Musicological Conference, Zagreb: Hrvatsko muzikološko društvo, 2016, str. 568. (urednik)
 15. Odjeci bitke kod Sigeta i mita o Nikoli Šubiću Zrinskom u umjetnosti (glazba, likovne umjetnosti, književnost) / The Impact of the Battle of Szigetvar and the Myth of Nikola Šubić Zrinski on the Arts (Music, Visual Arts, Literature), Zagreb: Hrvatsko muzikološko društvo, 2018, str. 452 (suurednik s K. Milković i P. Babić)
 16. Prvi svjetski rat (1914-1918) i glazba, Zagreb: Hrvatsko muzikološko društvo, 2019, str. 774 (suurednik s M. Jurić Janjik)