Szavits-Nossan Antun

Članovi suradnici IX. Razred za tehničke znanosti
Szavits-Nossan Antun

Datum rođenja:

  • 16.11.1948

Mjesto rođenja:

  • Zagreb

Adrese:

  • Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Fra Andrije Kačića-Miošića 26, 10000 Zagreb

Telefoni:

  • +385 01 4639 272

E-mail adrese:

Szavits-Nossan Antun

Članovi suradnici IX. Razred za tehničke znanosti

Akademske titule:

  • doktor znanosti

Institucije:

  • redoviti profesor u miru – Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Članstvo u Akademiji:

  • član suradnik – Razred za tehničke znanosti (28.05.1998. – …)

Životopis

Antun Szavits-Nossan, rođen u Zagrebu 16. studenoga 1948., redoviti je profesor u miru Građevinskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.
Diplomirao je i doktorirao na Građevinskome fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, a magistrirao na Sveučilištu u Birminghamu, Velika Britanija. Od 1972. bio je zaposlen na Građevinskome fakultetu, prvo kao stručni suradnik, pa asistent, docent i redoviti profesor za geotehničke predmete od 1986. do 2014., kada odlazi u mirovinu i osniva vlastitu konzultantsku tvrtku.
Na Građevinskome fakultetu, gdje je bio dugogodišnji predstojnik Zavoda za geotehniku, prodekan i dekan, uveo je u domaću praksu složena geotehnička opažanja, osnovao dva laboratorija i više novih geotehničkih kolegija na diplomskome i poslijediplomskome studiju. Bio je mentor pri izradi mnogo magistarskih i doktorskih radova.
U dva je navrata bio gostujući znanstvenik na Sveučilištu u Boulderu, Colorado, SAD. Bio je voditelj mnogo domaćih i međunarodnih znanstvenih projekata, održao je više pozvanih predavanja u zemlji i inozemstvu. Koautor je dviju knjiga i objavio je preko osamdeset znanstvenih i stručnih radova u domaćim i stranim časopisima te zbornicima skupova. Bio je konzultant pri projektiranju i izvođenju nekoliko stotina složenih građevina. Bio je voditelj jednoga tehničkog odbora Međunarodnoga društva za mehaniku tla i geotehničko inženjerstvo. Član je nekoliko domaćih i međunarodnih stručnih društava. Aktivan je u Hrvatskoj komori inženjera građevinarstva.
Dobitnik je Državne nagrade za znanstvenoistraživački rad Nikola Tesla za 1991. Odlikovan je Redom Danice hrvatske s likom Nikole Tesle za osobite zasluge za izumiteljstvo 1997. Za člana suradnika Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Razredu za tehničke znanosti izabran je 1998.


Bibliografija

Antun Szavits-Nossan – Hrvatska znanstvena bibliografija CROSBI