Šlaus Mario, akademik

Redoviti članovi III. Razred za prirodne znanosti
Šlaus Mario

Datum rođenja:

 • 08.09.1959.

Mjesto rođenja:

 • Zagreb

Adrese:

 • Antropološki centar, Ante Kovačića 5, 10000 Zagreb

Telefoni:

 • +385 01 4698 256

E-mail adrese:

Šlaus Mario, akademik

Redoviti članovi III. Razred za prirodne znanosti

Akademske titule:

 • akademik
 • profesor doktor znanosti

Institucije:

 • znanstveni savjetnik – Antropološki centar HAZU

Funkcije u Akademiji:

 • upravitelj – Antropološki centar HAZU (01.11.2012. – …)
 • član Odbora za nagrade HAZU (26.02.2023. – …)

Članstvo u Akademiji:

 • redoviti član – Razred za prirodne znanosti (19.05.2022. – …)
 • član suradnik – Razred za prirodne znanosti (15.05.2014. – 19.05.2022.)

Životopis

Akademik Mario Šlaus, znanstveni savjetnik u trajnom zvanju u Antropološkom centru Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti i naslovni redoviti profesor Sveučilišta u Zadru, rođen je 1959. u Zagrebu. Studirao je medicinu i arheologiju na Sveučilištu u Zagrebu. Magistrirao je 1992. a doktorirao 1996. na Sveučilištu u Zagrebu s temama iz bioantropologije. Od 1990. zaposlen je u Znanstvenoistraživačkim jedinicama Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, prvo u Odsjeku za arheologiju, a od 2012. u novoosnovanom Centru za antropologiju čiji je i upravitelj. U zvanje trajno izabranog znanstvenog savjetnika izabran je 2012. godine.

Godine 1990. bio je stipendist Smithsonian Institution u Washingtonu DC i u tamošnjem je National Museum of Natural History specijalizirao bioantropologiju i forenzičku antropologiju. Upravo zahvaljujući svom poznavanju forenzičke antropologije, 1995. postaje član multidisciplinarne skupine forenzičkih stručnjaka koju je Vlada Republike Hrvatske formirala da analizira i identificira žrtve Domovinskog rata.  U tom je kontekstu do danas sudjelovao u 2.636 pozitivnih identifikacija žrtava Domovinskog rata, uključujući one iz masovnih grobnica Ovčara, Lovas i Novo groblje u Vukovaru. U Izvještaju glavnog tajnika Ujedinjenih naroda s 54. sjednice Komisije za ljudska prava iz 1998. godine Mario Šlaus je poimence naveden kao recommended expert iz forenzičke antropologije u poglavlju “Human rights and forensic science”. Zbog obaveza preuzetih u procesu identifikacije žrtava Domovinskog rata od 2001. do 2020. imao je kumulativni radni odnos u znanstvenoj grani Antropologija na Katedri za sudsku medicinu i kriminalistiku Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, gdje je izabran u zvanje znanstvenog savjetnika.

Akademik Mario Šlaus osnovao je bioarheološki laboratorij i utemeljio Osteološku zbirku Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti – do tada takav laboratorij i zbirka nisu postojali u Hrvatskoj. Zahvaljujući suradnji sa svim relevantnim ustanovama zbirka se neprestano povećava i trenutno sadrži oko 9.500 kostura sa 188 arheoloških nalazišta u Hrvatskoj, Sloveniji te Bosni i Hercegovini, u vremenskom rasponu od mezolitika do kasnog povijesnog razdoblja. Ovako velike osteološke zbirke izuzetno su rijetke – slične se nalaze u Smithsonian Institution u Washingtonu DC, u Museum of London, u Musée de l’Homme u Parizu i u Naturhistorisches Museum u Beču. Godine 2012. osnovao je Antropološki centar Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, čiji je i upravitelj. Na inicijativu prof. Šlausa Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti potpisala je 2021. memorandume o zajedničkoj znanstvenoj suradnji sa Sveučilištem u Edinburghu i s Max Planck institutom u Njemačkoj, gdje se trenutno provode dugoročni istraživački projekti o genetskoj povijesti željeznodobnih zajednica Europe te o molekularno-genetičkoj potvrdi prisutnosti uzročnika kuge, bruceloze, malarije i šarlaha u arheološkim populacijama Europe.

Do danas je vodio ili sudjelovao kao znanstveni istraživač u realizaciji 11 znanstvenoistraživačkih projekata od kojih su tri projekta bila međunarodni projekti (u suradnji sa  Smithsonian Institution iz SAD-a, s Bugarskom akademijom znanosti te sa Slovenskom akademijom znanosti), jedan kolaborativni projekt i sedam projekata financiranih od Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske ili Hrvatske zaklade za znanost. Na šest projekata bio je voditelj istraživanja ili koordinator. Radi se o slijedećim projektima: 1) Utjecaj endemskog ratovanja na zdravlje kasnosrednjovjekovnih i ranonovovjekovnih populacija Hrvatske (HRZZ br. 8100) – voditelj istraživanja; 2) Bioarheološka istraživanja srednjovjekovnih populacija Hrvatske (br. 101-1970677-0670) – voditelj istraživanja (2007.–2013.); 3) Grobišče Župna cerkev v Kranju – hrvatski koordinator zajedničkog projekta Hrvatske i Slovenske akademije znanosti i umjetnosti (2011-2014); 4) Stvaranje bioarheološke baze podataka za jugoistočnu i središnju Europu – hrvatski koordinator zajedničkog projekta Hrvatske i Bugarske akademije znanosti i umjetnosti (2004.–2007.); 5) Stvaranje arheološke, bioarheološke i paleontološke baze podataka za Hrvatsku – koordinator kolaborativnog projekta koji je objedinjavao šest projekata iz područja arheologije, antropologije, paleontologije i lingvistike; 6) Stvaranje bioarheološke baze podataka za Hrvatsku (br. 0101021) – voditelj istraživanja (2002.–2007.).

Mario Šlaus osnovao je i vodi sedam studijskih programa u rasponu od dodiplomskih kolegija do doktorskog studija na tri sveučilišta (Zagreb, Zadar i Split), koji su posvećeni bioantropologiji i forenzičkoj antropologiji: 1) poslijediplomski kolegij Forenzička antropologija, na Odjelu za animalnu fiziologiju Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (od 1998. do danas); 2) dodiplomski kolegij Arheološka antropologija na Zavodu za arheologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (od 1999. do danas); 3) poslijediplomski kolegij “Analiza ljudskih ostataka nađenih na arheološkim nalazištima”, na Odsjeku za arheologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (od 2005. do danas); 4) poslijediplomski kolegij “Forenzička antropologija – analiza trauma i osobna biologija”, na Studiju antropologije na Sveučilištu u Zagrebu (2005.–2014.); 5) poslijediplomski kolegij “Antropologija slavenskih nekropola, na Odjelu za arheologiju Sveučilišta u Zadru (od 2005. do danas); 6) kolegij “Forenzička antropologija” na Odjelu za antropologiju Sveučilišta u Zadru (od 2008. do danas); 7) kolegij “Forenzička antropologija” na Sveučilišnom odjelu za forenzične znanosti Sveučilišta u Splitu (od 2010. do danas). Mentorirao je 10 doktorskih disertacija, 13 magistarskih radova i 13 diplomskih ili završnih radova.

Sudjelovao je u radu velikog broja domaćih i međunarodnih znanstvenih kongresa na kojima je održao brojna pozvana predavanja i key-note adress o svojim istraživanjima. U rujnu 2014. organizirao je u Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti 4th Forensic Anthropology Society of Europe Workshop on Forensic Anthropology, tijekom kojega je govorio o hrvatskim iskustvima u identifikaciji žrtava Domovinskog rata, a u studenom 2021. je u Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti organizirao međunarodni znanstveni skup 45. Škola biološke antropologije “Dr. Hubert Maver”, pod nazivom “Strategija bioantropoloških analiza drevnih populacija”.

Akademik Mario Šlaus vrhunski je znanstvenik koji se bavi širokim spektrom različitih tema među koje spadaju: bioantropološka istraživanja arheoloških populacija Hrvatske (radovi objavljeni u časopisima American Journal of Physical Anthropology, International Journal of Osteoarchaeology, International Journal of Paleopathology); paleogenetička istraživanja arheoloških zajednica Europe (radovi objavljeni u časopisima Nature, Current Biology, Proceedings of the Royal Society of London B: Biological Sciences), forenzično-antropološka istraživanja uglavnom vezana uz proces identifikacije žrtava Domovinskog rata (radovi objavljeni u časopisima Journal of Forensic Sciences, International Journal of Legal Medicine, Forensic Science International); i istraživanja mobilnosti i prehrane arheoloških populacija (radovi objavljeni u časopisima Scientific Reports, Archives of Oral Biology).

Do lipnja 2022. objavio je 190 izvornih znanstvenih radova, i to: 57 radova u  CC i SCI časopisima, 13 radova u ostalim međunarodno peer-reviewed časopisima, 31 rad u ostalim inozemnim i domaćim časopisima, 4 autorske knjige, 21 poglavlje u međunarodnim i domaćim knjigama te 64 radova u in extenso kongresnim zbornicima i sažetaka u kongresnim zbornicima. Radove je najvećim dijelom objavio u vrhunskim časopisima Q1 i Q2 kategorije poput Nature, Current Biology, Proceedings of the Royal Society of London B: Biological Sciences, American Journal of Physical Anthropology, Journal of Forensic Sciences, Scientific Reports, Archives of Oral Biology, Forensic Science International. Prema bazi podataka Web of Science do danas je bio citiran 1.338 puta s H-indeksom 19, a prema bazi podataka Google Scholar bio je citiran 3.497 puta s H-indeksom 31.

Među njegovim najvažnijim otkrićima su sljedeća: a) najstarije poljoprivredne populacije jugoistočne Europe imale su ograničenu genetsku primjesu lovaca i skupljača. Jugoistočna Europa ostala je spona između istoka i zapada i nakon dolaska prvih poljoprivrednih populacija s povremenim genetskim kontaktom sa stepskim populacijama (Nature, 555: 197-203, 2018); b) najranija molekularno-genetička potvrda prisutnosti uzročnika kuge (Y. pestis) u euroazijskim arheološkim zajednicama ustanovljena je u 3. tisućljeću pr. Kr., između ostalih i na nalazištu Beli Manastir u Baranji (Current Biology  27: 3683-3691.e8, 2017.); c) analiza dentalnog kalkulusa i radioaktivnih izotopa ugljika i dušika kostura s nalazišta na Dugom otoku pružila je najstariju direktnu potvrdu konzumacije ribe i poljoprivrednih kultura u mediteranskom bazenu tijekom mezolitika (Scientific Reports 8: 8147, 2018; d) morfološka i molekularno-genetička potvrda najstarijeg primjera lepre u kontinentalnoj Hrvatskoj (Journal of Archaeological Science: Reports 25: 47–55, 2019); e) osteološki i dentalni pokazatelji zdravlja pokazuju značajno pogoršanje uvjeta života tijekom tranzicije iz kasnoantičkog u ranosrednjovjekovno razdoblje koje je bilo puno naglašenije u Dalmaciji nego li u kontinentalnoj Hrvatskoj (American Journal of Physical Anthropology 136: 455–469, 2008).

Mario Šlaus član je brojnih domaćih i međunarodnih znanstvenih organizacija i tijela uključujući: American Association of Physical Anthropologists, Paleopathology Association, International Association for Paleodontology (potpredsjednik), the European Association of Archaeologists, European Association of Anthropologists, European Generation of the European Academy of Sciences, Hrvatskog antropološkog društva i Hrvatskog arheološkog društva. Recenzirao je radove za najjače međunarodne i domaće znanstvene časopise, kao i više od šezdeset domaćih i međunarodnih znanstvenih projekata. Na pozive nadbiskupa Franje Kuharića, Mate Uzinića i Želimira Puljića radio je na antropološkoj analizi relikvija sv. Stjepana (u Zagrebu), sv. Vlaha (u Dubrovniku) te sv. Stošije, sv. Krševana i sv. Donata (u Zadru). Akademik Šlaus kontinuirano radi na promociji znanosti te je u tom kontekstu sudjelovao u brojnim televizijskim i radio emisijama posvećenima znanosti, a osmislio je, napisao scenarije i sudjelovao u dvije sezone dokumentarne serije naslovljene “Zapisano u kostima”, koju je HRT emitirala na svom Prvom programu 2014. i 2017. i koja je bila posvećena bioarheološkim istraživanjima u Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti.

Za svoj znanstveni doprinos bioarheologiji i forenzičkoj antropologiji Mario Šlaus je 2011. dobio Državnu godišnju nagradu za znanost, 2014. izabran je za člana suradnika Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Razredu za prirodne znanosti, a 2022. u istome je Razredu izabran za redovitog člana Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.


Bibliografija

 1. Lazaridis I, Alpaslan-Roodenberg S, Acar A, Açıkkol A, Agelarakis A, Aghikyan L, Akyüz U, Andreeva D, Andrijašević G, Antonović D, Armit I, Atmaca A, Avetisyan P, Aytek Aİ, Bacvarov K, Badalyan R, Bakardzhiev S, Balen J, Bejko L, Bernardos R, Bertsatos A, Biber H, Bilir A, Bodružić M, Bonogofsky M, Bonsall C, Borić D, Borovinić N, Bravo Morante G, Buttinger K, Callan K, Candilio F, Carić M, Cheronet O, Chohadzhiev S, Chovalopoulou ME, Chryssoulaki S, Ciobanu I, Čondić N, Constantinescu M, Cristiani E, Culleton BJ, Curtis E, Davis J, Demcenco TI, Dergachev V, Derin Z, Deskaj S, Devejyan S, Djordjević V, Duffett Carlson KS, Eccles LR, Elenski N, Engin A, Erdoğan N, Erir-Pazarcı S, Fernandes DM, Ferry M, Freilich S, Frînculeasa A, Galaty ML, Gamarra B, Gasparyan B, Gaydarska B, Genç E, Gültekin T, Gündüz S, Hajdu T, Heyd V, Hobosyan S, Hovhannisyan N, Iliev I, Iliev L, Iliev S, İvgin İ, Janković I, Jovanova L, Karkanas P, Kavaz-Kındığılı B, Kaya EH, Keating D, Kennett DJ, Deniz Kesici S, Khudaverdyan A, Kiss K, Kılıç S, Klostermann P, Kostak Boca Negra Valdes S, Kovačević S, Krenz-Niedbała M, Krznarić Škrivanko M, Kurti R, Kuzman P, Lawson AM, Lazar C, Leshtakov K, Levy TE, Liritzis I, Lorentz KO, Łukasik S, Mah M, Mallick S, Mandl K, Martirosyan-Olshansky K, Matthews R, Matthews W, McSweeney K, Melikyan V, Micco A, Michel M, Milašinović L, Mittnik A, Monge JM, Nekhrizov G, Nicholls R, Nikitin AG, Nikolov V, Novak M, Olalde I, Oppenheimer J, Osterholtz A, Özdemir C, Özdoğan KT, Öztürk N, Papadimitriou N, Papakonstantinou N, Papathanasiou A, Paraman L, Paskary EG, Patterson N, Petrakiev I, Petrosyan L, Petrova V, Philippa-Touchais A, Piliposyan A, Pocuca Kuzman N, Potrebica H, Preda-Bălănică B, Premužić Z, Price TD, Qiu L, Radović S, Raeuf Aziz K, Rajić Šikanjić P, Rasheed Raheem K, Razumov S, Richardson A, Roodenberg J, Ruka R, Russeva V, Şahin M, Şarbak A, Savaş E, Schattke C, Schepartz L, Selçuk T, Sevim-Erol A, Shamoon-Pour M, Shephard HM, Sideris A, Simalcsik A, Simonyan H, Sinika V, Sirak K, Sirbu G, Šlaus M, Soficaru A, Söğüt B, Sołtysiak A, Sönmez-Sözer Ç, Stathi M, Steskal M, Stewardson K, Stocker S, Suata-Alpaslan F, Suvorov A, Szécsényi-Nagy A, Szeniczey T, Telnov N, Temov S, Todorova N, Tota U, Touchais G, Triantaphyllou S, Türker A, Ugarković M, Valchev T, Veljanovska F, Videvski Z, Virag C, Wagner A, Walsh S, Włodarczak P, Workman JN, Yardumian A, Yarovoy E, Yavuz AY, Yılmaz H, Zalzala F, Zettl A, Zhang Z, Çavuşoğlu R, Rohland N, Pinhasi R, Reich D, Davtyan R. (2022) The genetic history of the Southern Arc: A bridge between West Asia and Europe. Science; 377(6609): eabm4247. doi: 10.1126/science.abm4247. Epub 2022 Aug 26. PMID: 36007055.
 2. Lazaridis I, Alpaslan-Roodenberg S, Acar A, Açıkkol A, Agelarakis A, Aghikyan L, Akyüz U, Andreeva D, Andrijašević G, Antonović D, Armit I, Atmaca A, Avetisyan P, Aytek Aİ, Bacvarov K, Badalyan R, Bakardzhiev S, Balen J, Bejko L, Bernardos R, Bertsatos A, Biber H, Bilir A, Bodružić M, Bonogofsky M, Bonsall C, Borić D, Borovinić N, Bravo Morante G, Buttinger K, Callan K, Candilio F, Carić M, Cheronet O, Chohadzhiev S, Chovalopoulou ME, Chryssoulaki S, Ciobanu I, Čondić N, Constantinescu M, Cristiani E, Culleton BJ, Curtis E, Davis J, Demcenco TI, Dergachev V, Derin Z, Deskaj S, Devejyan S, Djordjević V, Duffett Carlson KS, Eccles LR, Elenski N, Engin A, Erdoğan N, Erir-Pazarcı S, Fernandes DM, Ferry M, Freilich S, Frînculeasa A, Galaty ML, Gamarra B, Gasparyan B, Gaydarska B, Genç E, Gültekin T, Gündüz S, Hajdu T, Heyd V, Hobosyan S, Hovhannisyan N, Iliev I, Iliev L, Iliev S, İvgin İ, Janković I, Jovanova L, Karkanas P, Kavaz-Kındığılı B, Kaya EH, Keating D, Kennett DJ, Deniz Kesici S, Khudaverdyan A, Kiss K, Kılıç S, Klostermann P, Kostak Boca Negra Valdes S, Kovačević S, Krenz-Niedbała M, Krznarić Škrivanko M, Kurti R, Kuzman P, Lawson AM, Lazar C, Leshtakov K, Levy TE, Liritzis I, Lorentz KO, Łukasik S, Mah M, Mallick S, Mandl K, Martirosyan-Olshansky K, Matthews R, Matthews W, McSweeney K, Melikyan V, Micco A, Michel M, Milašinović L, Mittnik A, Monge JM, Nekhrizov G, Nicholls R, Nikitin AG, Nikolov V, Novak M, Olalde I, Oppenheimer J, Osterholtz A, Özdemir C, Özdoğan KT, Öztürk N, Papadimitriou N, Papakonstantinou N, Papathanasiou A, Paraman L, Paskary EG, Patterson N, Petrakiev I, Petrosyan L, Petrova V, Philippa-Touchais A, Piliposyan A, Pocuca Kuzman N, Potrebica H, Preda-Bălănică B, Premužić Z, Price TD, Qiu L, Radović S, Raeuf Aziz K, Rajić Šikanjić P, Rasheed Raheem K, Razumov S, Richardson A, Roodenberg J, Ruka R, Russeva V, Şahin M, Şarbak A, Savaş E, Schattke C, Schepartz L, Selçuk T, Sevim-Erol A, Shamoon-Pour M, Shephard HM, Sideris A, Simalcsik A, Simonyan H, Sinika V, Sirak K, Sirbu G, Šlaus M, Soficaru A, Söğüt B, Sołtysiak A, Sönmez-Sözer Ç, Stathi M, Steskal M, Stewardson K, Stocker S, Suata-Alpaslan F, Suvorov A, Szécsényi-Nagy A, Szeniczey T, Telnov N, Temov S, Todorova N, Tota U, Touchais G, Triantaphyllou S, Türker A, Ugarković M, Valchev T, Veljanovska F, Videvski Z, Virag C, Wagner A, Walsh S, Włodarczak P, Workman JN, Yardumian A, Yarovoy E, Yavuz AY, Yılmaz H, Zalzala F, Zettl A, Zhang Z, Çavuşoğlu R, Rohland N, Pinhasi R, Reich D, Davtyan R. (2022) A genetic probe into the ancient and medieval history of Southern Europe and West Asia. Science;377(6609):940-951. doi: 10.1126/science.abq0755. Epub 2022 Aug 25. PMID: 36007020.
 3. Lazaridis I, Alpaslan-Roodenberg S, Acar A, Açıkkol A, Agelarakis A, Aghikyan L, Akyüz U, Andreeva D, Andrijašević G, Antonović D, Armit I, Atmaca A, Avetisyan P, Aytek Aİ, Bacvarov K, Badalyan R, Bakardzhiev S, Balen J, Bejko L, Bernardos R, Bertsatos A, Biber H, Bilir A, Bodružić M, Bonogofsky M, Bonsall C, Borić D, Borovinić N, Bravo Morante G, Buttinger K, Callan K, Candilio F, Carić M, Cheronet O, Chohadzhiev S, Chovalopoulou ME, Chryssoulaki S, Ciobanu I, Čondić N, Constantinescu M, Cristiani E, Culleton BJ, Curtis E, Davis J, Demcenco TI, Dergachev V, Derin Z, Deskaj S, Devejyan S, Djordjević V, Duffett Carlson KS, Eccles LR, Elenski N, Engin A, Erdoğan N, Erir-Pazarcı S, Fernandes DM, Ferry M, Freilich S, Frînculeasa A, Galaty ML, Gamarra B, Gasparyan B, Gaydarska B, Genç E, Gültekin T, Gündüz S, Hajdu T, Heyd V, Hobosyan S, Hovhannisyan N, Iliev I, Iliev L, Iliev S, İvgin İ, Janković I, Jovanova L, Karkanas P, Kavaz-Kındığılı B, Kaya EH, Keating D, Kennett DJ, Deniz Kesici S, Khudaverdyan A, Kiss K, Kılıç S, Klostermann P, Kostak Boca Negra Valdes S, Kovačević S, Krenz-Niedbała M, Krznarić Škrivanko M, Kurti R, Kuzman P, Lawson AM, Lazar C, Leshtakov K, Levy TE, Liritzis I, Lorentz KO, Łukasik S, Mah M, Mallick S, Mandl K, Martirosyan-Olshansky K, Matthews R, Matthews W, McSweeney K, Melikyan V, Micco A, Michel M, Milašinović L, Mittnik A, Monge JM, Nekhrizov G, Nicholls R, Nikitin AG, Nikolov V, Novak M, Olalde I, Oppenheimer J, Osterholtz A, Özdemir C, Özdoğan KT, Öztürk N, Papadimitriou N, Papakonstantinou N, Papathanasiou A, Paraman L, Paskary EG, Patterson N, Petrakiev I, Petrosyan L, Petrova V, Philippa-Touchais A, Piliposyan A, Pocuca Kuzman N, Potrebica H, Preda-Bălănică B, Premužić Z, Price TD, Qiu L, Radović S, Raeuf Aziz K, Rajić Šikanjić P, Rasheed Raheem K, Razumov S, Richardson A, Roodenberg J, Ruka R, Russeva V, Şahin M, Şarbak A, Savaş E, Schattke C, Schepartz L, Selçuk T, Sevim-Erol A, Shamoon-Pour M, Shephard HM, Sideris A, Simalcsik A, Simonyan H, Sinika V, Sirak K, Sirbu G, Šlaus M, Soficaru A, Söğüt B, Sołtysiak A, Sönmez-Sözer Ç, Stathi M, Steskal M, Stewardson K, Stocker S, Suata-Alpaslan F, Suvorov A, Szécsényi-Nagy A, Szeniczey T, Telnov N, Temov S, Todorova N, Tota U, Touchais G, Triantaphyllou S, Türker A, Ugarković M, Valchev T, Veljanovska F, Videvski Z, Virag C, Wagner A, Walsh S, Włodarczak P, Workman JN, Yardumian A, Yarovoy E, Yavuz AY, Yılmaz H, Zalzala F, Zettl A, Zhang Z, Çavuşoğlu R, Rohland N, Pinhasi R, Reich D, Davtyan R. (2022) Ancient DNA from Mesopotamia suggests distinct Pre-Pottery and Pottery Neolithic migrations into Anatolia.  Science;377(6609):982-987. doi: 10.1126/science.abq0762. Epub 2022 Aug 25. PMID: 36007054.
 4. Šlaus M. (2022) Antropološka analiza. U (Udovč K. urednica): Mokrice – na špici, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije (Zbirka: Arheologija na avtocestah Slovenije), E-knjga, Ljubljana, 32.
 5. Allen KG, Šlaus M, Adamić Hadžić A, von Cramon-Taubadel N. (2022) In service to the sultan: Biological affinity analysis of Vlach Ottoman vassals from the Šarić Struga and Koprivno-Križ sites in southern Croatia. International Journal of Osteoarchaeology 32: 1049– 1060.
 6. Šlaus M, Uglešić A. (2022) Sveti Donat ili sveti Krševan? U (P. Batelja Majić, D. Delač, T. Hačko, R. Ivančan, A. Košćak, A. Szabo urednici): Tragovima sveca, Zbornik u čast dr. sc. Jurja Batelje prigodom tridesete obljetnice rada postulatora kauze blaženoga Alojzija Stepinca, Postulatura blaženoga Alojzija Stepinca, Zagreb, 619-649.
 7. Jerković I, Bašić Ž, Bareša T, Krešić E, Adamić Hadžić A, Dolić K, Ćavar Borić M, Budimir Mršić D, Čavka M, Šlaus M, Primorac D, Anđelinović Š, Kružić I. (2022) The repeatability of standard cranial measurements on dry bones and MSCT images. Journal of Forensic Sciences 67: 1938– 1947.
 8. Šlaus M. (2022) Rezultati antropološke analize žganih grobov. U (Udovč K. urednica): Draga pri Beli cerkvi, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije (Zbirka: Arheologija na avtocestah Slovenije), E-knjga, Ljubljana, 87.
 9. Uglešić A, Šlaus M. (2022) Rekognicija dvaju relikvijara sv. Krševana iz zadarske katedrale sv. Stošije. Rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti Razred za društvene znanosti 550: 139-157.
 10. Šlaus M. (2021) Antropološka analiza srednjovjekovne populacije iz Lištana kraj Livna, građa iskopana u kampanjama do 2005. Cleuna 4: 49-76.
 11. Šlaus M. (2021) Vrijedne kosti. Školska knjiga, Zagreb.
 12. Jovanović J, Blagojević T, Marković J, Novak M, Bedić Ž, Naumov G, Stojanova Kanzurova E, Los Dž, Hutinec M, Fidanoski Lj, Skelac G, Šlaus M, Stefanović S. (2021) New radiocarbon dates, stable isotope, and anthropological analysis of prehistoric human bones from the Balkans and southwestern Carpathian basin. Documenta Praehistorica 48: 224-251.
 13. Petaros A, Sholts SB, Čavka M, Šlaus M, Wärmländer SKTS. (2021) Sexual dimorphism in mastoid process volumes measured from 3D models of dry crania from mediaeval Croatia. HOMO – Journal of comparative human biology 72: 113-127.
 14. Vyroubal V, Bedić Ž, Adamić Hadžić A, Šlaus M. (2020) Correlation between social status and health in Early Medieval Dalmatia. Collegium Antropologicum 44: 87–94.
 15. Topić N, Bedić Ž, Vyroubal V, Šlaus M, Barešić J, Sironić A, Iklić M, Moore AMT, Drašković Vlašić N. (2019) Inventar nalaza i višefazno groblje uz utvrdu Sokol u Konavlima. Archaeologia Adriatica 13: 107-251.
 16. Bedić Ž, Janeš A, Šlaus M. (2019) Anthropological Analysis of Trauma Frequencies and Distribution in the Skeletal Series from the Benedictine Monastery of St Margaret in Bijela, Croatia. Collegium Antropologicum 43: 141–146.
 17. Družijanić A, Vodanović M, Šlaus M, Čapkun V i Brkić H. (2019) Correlation of chronological age with tooth wear in archaeological populations. Collegium antropologicum 43: 191-200.
 18. Bedić Ž, Šlaus M, Donoghue HB. (2019) The earliest recorded case of lepromatous leprosy in continental Croatia. Journal of Archaeological Science: Reports 25: 47–55.
 19. Bedić Ž, Azinović Bebek A, Čavka M, Šlaus M. (2019) A case of hydrocephalus in a child from early modern period Žumberak, Croatia. International Journal of Paleopathology 26: 1-7.
 20. Bedalov A, Bašić Ž, Marelja I, Dolić K, Bukarica K, Missoni S, Šlaus M, Primorac D, Andjelinović Š, Kružić I. (2019) Sex estimation of the sternum by automatic image processing of multi-slice computed tomography images in a Croatian population sample: a retrospective study. Croatian Medical Journal 60: 237-245.
 21. Cristiani E, Radini A, Borić D, Robson HK, Caricola I, Carra M, Mutri G, Oxilia G, Zupancich A, Šlaus M, Vujević D. (2018) Dental calculus and isotopes provide direct evidence of fish and plant consumption in Mesolithic Mediterranean. Scientific Reports 8: 8147 (2018).
 22. Brkić H, Karija Vlahović M, Kubat M, Strinović D, Šlaus M. (2018) Osnove medicinske kriminalistike, u (Dušan Zečević i suradnici): Sudska medicina i deontologija (5., obnovljeno i dopunjeno izdanje), Medicinska Naklada, Zagreb, 272-317.
 23. Šlaus M, Domić Kunić A, Pivac T, Adamić Hadžić A. 2018. Reconstructing the life of a roman soldier buried in Resnik near Split, based on the anthropological analysis of his skeleton. Collegium Antropologicum 42: 287-294.
 24. Mathieson I, Alpaslan-Roodenberg S, Posth CC, Szécsényi-Nagy A, Rohland N, Mallick S, Olalde I, Broomandkhoshbacht N, Candilio F, Cheronet O, Fernandes D, Ferry M, Gamarra B, González Fortes G, Haak W, Harney E, Jones E, Keating D, Krause-Kyora B, Kucukkalipci I, Michel M, Mittnik A, Nägele K, Novak M, Oppenheimer J, Patterson N, Pfrengle S, Sirak K, Stewardson K, Vai S, Alexandrov S,  Alt KW, Andreescu R, Antonović D, Ash A, Atanassova N,  Bacvarov K, Balázs Gusztáv M, Bocherens H, Bolus M, Boroneanţ A, Boyadzhiev Y, Budnik A, Burmaz J, Chohadzhiev S, Conard NJ, Cottiaux R, Čuka M, Cupillard C, Drucker DG, Elenski N, Francken M, Galabova B, Ganetsovski G, Gély B, Hajdu T, Handzhyiska V, Harvati K, Higham T, Iliev S, Janković I, Karavanić I, J. Kennett DJ, Komšo D, Kozak A, Labuda D, Lari M, Lazar C, Leppek M, Leshtakov K, Lo Vetro D, Los D, Lozanov I, Malina M, Martini F, McSweeney K, Meller H, Menđušić M, Mirea P, Moiseyev V, Petrova V, Price TD, Simalcsik A, Sineo L, Šlaus M, Slavchev V, Stanev P, Starović A, Szeniczey T, Talamo S, Teschler-Nicola M, Thevenet C, Valchev I, Valentin F, Vasilyev S, Veljanovska F, Venelinova S, Veselovskaya E, Viola B, Virag C, Zaninović J, Zäuner S,  Stockhammer PW, Catalano G, Krauß R, Caramelli D, Zariņa G, Gaydarska B, Lillie M, Nikitin AG, Potekhina I, Papathanasiou A, Borić D, Bonsall C, Krause J, Pinhasi R, Reich D. (2018) The genomic history of southeastern Europe. Nature 555: 197-203.
 25. Novak M, Vyroubal V, Krnčević Ž, Petrinec M, Howcroft R, Pinhasi R, Šlaus M. (2018) Assessing childhood stress in early mediaeval Croatia by using multiple lines of inquiry. Anthropologischer Anzeiger 75: 155–167.
 26. Pećina HI, Cicvara Pećina T, Vyroubal V, Kruljac I, Šlaus M. (2017) Age and sex related differences in normal pituitary gland and fossa volumes. Frontiers in Bioscience, Elite, 9: 204-213.
 27. Adamić A, Šlaus M. (2017) Comparative analysis of dental health in two archaeological populations from Croatia: the late medieval Dugopolje and early modern Vlach population from Koprivno. Bulletin of the International Association of Paleodontology 11: 11-22.
 28. Andrades Valtueña A, Mittnik A, Key FM, Haak W, Allmäe R, Belinskij A, Daubaras M, Feldman M, Jankauskas R, Janković I, Massy K, Novak M, Pfrengle S, Reinhold S, Šlaus M, Spyrou MA, Szécsényi-Nagy A, Tõrv M, Hansen S, Bos KI, Stockhammer PW, Herbig A, Krause J. (2017) The Stone Age plague and it’s persistence in Eurasia. Current Biology 27: 3683-3691.e8.
 29.  Šlaus M, Bedić Ž, Bačić A, Bradić J, Vodanović M, Brkić H. (2017) Endemic warfare and dental health in historic period archaeological series from Croatia. International Journal of Osteoarchaeology 28: 65-74.
 30. Kranjčić J, Šlaus M, Peršić S, Vodanović M, Vojvodić D. (2016) Differences in skeletal components of temporomandibular joint of an early medieval and contemporary Croatian population obtained by different methods. Annals of Anatomy 203: 52-58.
 31. Lukačević M, Šlaus M. (2016) Rezultati antropološke analize ljudskog osteološkog materijala s nalazišta Žumberak – Sveti Nikola biskup. U (S. Krznar, T. Sekelj Ivančanin, T. Tkalčec, J. Belaj urednici): Groblja i pogrebni običaji u srednjem i ranom novom vijeku na prostoru sjeverne Hrvatske, Institut za arheologiju, Zagreb, 141-160.
 32. Šlaus M, Novak M, Bedić Ž, Vyroubal V. (2016) Anthropological analysis of human bone remains from the Rijeka – Trg Pul Vele Crikve site. U (N. Radić Štivić, L. Bekić urednici): Pul Vele Crikve, Archaeological investigation of Rijeka’s Late Medieval and Early Post Medieval cemetery, Grad Rijeka i Hrvatski restauratorski Zavod, Rijeka, 537-615.
 33. Kranjčić J, Šlaus M, Vodanović M, Peršić S, Vojvodić D. (2016) Articular eminence inclination in medieval and contemporary Croatian populations. Acta Clinica Croatica 55: 529-534.
 34. Szécsényi-Nagy A, Brandt G, Haak W, KeerlV, Jakucs J, Möller-Rieker S, Köhler K, Gusztáv Mende B, Oross K, Marton T, Osztás A, Kiss  V, Fecher M, Pálfi G, Molnár E, Sebők K, Czene A, Paluch T, Šlaus M, Novak M, Pećina-Šlaus N, Ősz B, Voicsek V, Somogyi K, Tóth G, Kromer B, Bánffy E, Alt KW. (2015) Tracing the genetic origin of Europe’s first farmers reveals insights into their social organization. Proceedings of the Royal Society of London B: Biological Sciences 282: 20150339.
 35. Petaros A, Sholts SB, Šlaus M, Bosnar A, Warmlander SKTS. (2015) Evaluating Sexual Dimorphism in the Human Mastoid Process: A Viewpoint on the Methodology. Clinical Anatomy 28:593-601.
 36. Šlaus M, Petaros A. (2015) Croatia (Hrvatska): from WWII and the 1991 war to contemporary forensic cases. U (Groen, MWJ, Márquez-Grant N, Janaway, RC urednici): Forensic Archaeology: A Global Perspective, Wiley-Blackwell, New York, 39-45.
 37. Šlaus M. Petaros A, Adamić A. (2015) Bioarchaeology – a discipline that encompasses the past, present and future of mankind. Periodicum Biologorum 117: 27-34.
 38. Šošić Klindžić, R, Radović S,  Težak-Gregl T, Šlaus M, Perhoč Z, Altherr R, Hulina M, Gerometta K, Boschian G, Vukosavljević N, Ahern JCM, Janković I, Richards M, Karavanić I. (2015) Late Upper Paleolithic, Early Mesolithic and Early Neolithic from the cave site Zemunica near Bisko (Dalmatia, Croatia). Eurasian Prehistory 12: 346.
 39. Bedić, Ž, Vyroubal V, Tkalčec T, Šlaus M. (2015) A case of childhood tuberculosis from Modern period burial, from Crkvari Northern Croatia. Podravina 28: 64-72.
 40. Novak M, Čavka M, Šlaus M. (2014) Two cases of neurogenic paralysis in medieval skeletal samples from Croatia. International Journal of Paleopathology 7: 25-32.
 41. Lightfoot E, Šlaus M, O’Connell TC. (2014) Water consumption in Iron Age, Roman, and Early Medieval Croatia. American Journal of Physical Anthropology 154: 535-543.
 42. Pinhasi R, Timpson A, Thomas M, Šlaus M. (2014) Bone growth, limb proportions and non-specific stress in archaeological populations from Croatia. Annals of Human Biology 41:127-137.
 43. Lightfoot E, Šlaus M, Šikanjić Rajić P, O’Connell TC. (2014) Metals and millets: Bronze and Iron age diet in inland and costal Croatia  seen through stable isotope analysis. Archaeological and Anthropological Sciences 7: 375-386.
 44. Šlaus M, Novak M. (2014) Antropološka analiza ljudskog osteološkog materijala. U: Tilurium III. Istraživanja 2002. – 2006. godine. Sanader M., Tončinić D., Buljević Z., Ivčević S., Šeparović T. Zagreb: Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu; 117-131.
 45. Šlaus MBedić ŽStrinović, DPetrovečki V. (2013) Sex determination by discriminant function analysis of the tibia for contemporary Croats. Forensic Science International 226: 302.e1-302.e4.
 46. Haluzan DEhrenfreund TSimek ZLabidi MDobrić IAugustin GDavila SŠlaus M. (2013)  Mathematical approximation of fibular malleolus curvature. Injury 44: S23-S25.
 47. Vodanović MZukanović AGalić IHarvey LSavić Pavičin IDumančić JBedić ŽNjemirovskij VŠlaus MBrkić H. (2013) Carabelli’s trait in Croatian populations over 1800 years. HOMO – Journal of comparative human biology 64: 273-285.
 48. Petaros AŠlaus MČoklo MSosa IČengija MBosnar A. (2013) Retrospective analysis of free-fall fractures with regard to height and cause of fall. Forensic Science International 226: 290-295.
 49. Šlaus M, Novak M, Vyroubal V, Bedić Ž, Brkić H, Vodanović M. (2013). Photographic Atlas of Bioarchaeology from the Osteological Collection of the Croatian Academy of Sciences and Arts. School of Dental Medicine University of Zagreb and Croatian Academy of Sciences and Arts, Zagreb.
 50. Šlaus M, Novak M. (2013.) Antropološka analiza spaljenih ljudskih kostiju / An anthropological analysis of human cremated bones. U: Zvonimirovo – Veliko Polje: groblje latenske culture 1 / Zvonimirovo – Veliko Polje: A Cemetery of the La Tene Culture 1. Dizdar M. Zagreb: Institut za arheologiju u Zagrebu; 513-521.
 51. Novak M, Alihodžić T, Šlaus M. (2013.) Navigare necesse est. A possible reconstruction of a maritime activities related occupation based on the presence of auditory exostoses in an individual from the Roman period city of Iader. Anthropological Review 76: 83-94.
 52. Bedić, Ž, Novak M, Šlaus M. (2013) Anthropological analysis of the human skeletal remains from the late antique necropolis (4th century AD) of Tekić – Treštanovačka gradina near Požega. Arheološki radovi i rasprave 17: 301-320.
 53. Vyroubal, V, Perić Peručić J, Šlaus M. (2013) Biological indicators of subadult stress in the Late Antique population of Cibalae and Štrbinci. Arheološki  radovi i rasprave 17: 321-336.
 54. Vodanović M, Galić I, Strujić M, Peroš K, Šlaus M, Brkić H. (2012) Orthodontic anomalies and malocclusions in Late Antique and Early Mediaeval period in Croatia. Archives of Oral Biology 57: 401-412.
 55. Lightfoot E, Šlaus M, O’Connell TC. (2012) Changing cultures, changing cuisines: Cultural transitions and dietary change in Iron Age, Roman, and Early medieval Croatia. American Journal of Physical Anthropology 148: 543-556.
 56. Šlaus M, Novak M, Bedić Ž, Strinović D. (2012) Bone fractures as indicators of intentional violence in the Eastern Adriatic from the Antique to the Late Medieval period (2nd-16th century AD). American Journal of Physical Anthropology 149: 26-38.
 57. Novak M, Šlaus M. (2012) Frequency and patterning of bone trauma in the Late Medieval population (13th-16th century) from Dugopolje, southern Croatia. Anthropologischer  Anzeiger 69: 335-350.
 58. Šlaus M, Novak M, Bedić Ž, Vyroubal V. (2012) Anthropological analysis of the Early Croatian skeletal sample from the Krneza-Jokina glavica site. U (B. Marijanović urednik): Tumuli in Krneza and Podvršje near Zadar. University of Zadar, Department of archaeology, Zadar, 91-102.
 59. Vodanović M, Peroš K, Zukanović A, Knežević M, Novak M, Šlaus M, Brkić H. (2012) Periodontal diseases at the transition from the late antique to the early mediaeval period in Croatia. Archives of Oral Biology 57: 1362-1376.
 60. Šlaus M, Novak M, Čavka M. (2012) Four cases of ankylosing spondylitis in medieval skeletal series from Croatia. Rheumatology International 32: 3985-3992.
 61. Novak M, Martinčić O, Strinović D, Šlaus M. (2012) Skeletal and dental indicators of health in the late mediaeval (12th-15th century) population from Nin, southern Croatia. HOMO – Journal of Comparative Human Biology 63: 435-450.
 62. Šlaus M, Vyroubal V, Bedić Ž. (2011) Neke karakteristike kvalitete života i zdravlja socijalno povlaštenog muškarca pokopanog na starohrvatskom groblju na Ždrijcu u Ninu. Archaeologia Adriatica 4: 25-35.
 63. Šlaus M, Bedić Ž, Rajić Šikanjić P, Vodanović M, Domić Kunić A. (2010) Dental health at the transition from the Late antique to the Early medieval period on Croatia’s eastern Adriatic coast. International Journal of Osteoarchaeology 21: 577-590.
 64. Vodanović M, Šlaus M, Galić I, Marotti M, Brkić H. (2011) Stafne’s defects in two mandibles from archaeological sites in Croatia. International Journal of Osteoarchaeology 21: 119-126.
 65. Lightfoot E, Boneva B, Miracle PT, Šlaus M, O’Connell TC. (2011) Exploring the Mesolithic and Neolithic transition in Croatia through isotopic investigations. Antiquity 85: 73-86.
 66. Novak M, Šlaus M. (2011) Vertebral pathologies in two Early Modern period (16th-19th century) populations from Croatia. American Journal of Physical Anthropology 145: 270-281.
 67. Šlaus M, Novak M, Vodanović M. (2011) Croatia/Hrvatska. U (N. Marquez-Grant i L. Fibiger urednici): The Routledge Handbook of Archaeological Human Remains and Legislation. An international guide to laws and practices in the excavation and treatment of archaeological human remains. Routledge, London and New York, 83-96.
 68. Šlaus M, Novak M, Vyroubal V, Bedić Ž. (2011) Antropološka analiza ljudskog osteološkog materijala s nalazišta Stranče-Gorica. U (Ž. Cetinić urednica): Stranče-Vinodol, starohrvatsko groblje na Gorici. Povijesni i pomorski muzej Hrvatskog primorja Rijeka, Rijeka, 303-340.
 69. Šlaus M, Novak M, Vyroubal V, Bedić Ž. (2010) The harsh life on the 15th century Croatia-Ottoman Empire military border: Analyzing and identifying the reasons for the massacre in Čepin.  American Journal of Physical Anthropology 141: 358–372.
 70. Bedić Ž, Šlaus M. (2010) Supernumerary teeth and pseudoarthrosis of the mandible in a young male from the mediaeval cemetery in Stenjevec. Bulletin of the International Association of Paleodontology 4: 4-10.
 71. Novak M, Šlaus M, Vyroubal V, Bedić Ž. (2010) Dental pathologies in rural mediaeval populations from continental Croatia. Antropologiai Közlemenyek 51: 11-21.
 72. Novak M, Šlaus M. (2010) Health and disease in a Roman walled city: and example of Colonia Iulia Iader. Journal of Anthropological Sciences 88: 189-206.
 73. Šlaus M. (2010) Letter to the Editor: The role of the akinji in the 15th century massacre in Čepin, Croatia. American Journal of Physical Anthropology 143: 162.
 74. Šlaus M. (2010) Measuring bodies or souls and the Mirila conundrum – a physical anthropological assessment based on stature analysis. U (A. Pleterski i G.P. Šantek urednici): Mirila – Kulturni fenomen, Inštitut za arheologijo ZRC SAZU (Zbirka Studia mythologica Slavica), Ljubljana, 95-104.
 75. Šlaus M. (2010) Results of the anthropological analysis of cremated human remains. U (B. Djurić urednik): Gorice pri Turnišču, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije (Zbirka Arheologija na avtocestah Slovenije), Ljubljana, 124-126.
 76. Šlaus M, Cicvara-Pećina T, Lucijanić I, Pećina M, Strinović D. (2010). Osteochondritis dissecans of the knee in a subadult from a medieval (ninth century AD) site in Croatia. Acta Clinica Croatica 49: 189-195.
 77. Novak M, Šlaus M. (2010) Bone traumas in Late Antique populations from Croatia. Collegium Antropologicum 34: 1239-1248.
 78. Watson CL, Popescu E, Boldsen J, Šlaus M, Lockwood DNJ (2010) Correction: Single nucleotide polymorphism analysis of European archaeological M. leprae DNA. PLOS ONE 5(1): 10.1371/annotation/1b400b6e-8883-436c-b3c4-00e1ec2db101.
 79. Šlaus M. (2009) Rezultati antropološke analize spaljenog ljudskog osteološkog materijala. U (I. Šavel urednica): Pod Kotom – jug pri Krogu, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije (Zbirka Arheologija na avtocestah Slovenije), Ljubljana, 113-137.
 80. Šlaus M. (2009) Arheologija 20. stoljeća. Bioarheologija starohrvatskih populacija. U (J. Balen i B. Čečuk urednici): Hrvatska arheologija u 20. stoljeću, Matica Hrvatska, Zagreb, 135-150.
 81. Novak M, Premužić Z, Vyroubal V, Šlaus M. (2009) Bioarchaeology of the Late Antique population from Štrbinci. Arheološki radovi i rasprave 16: 265–326.
 82. Bedić Ž, Novak M, Šlaus M. (2009) Dentalna oboljenja s tri kasnoantička nalazišta u sjeveroistočnoj Hrvatskoj. Arheološki radovi i rasprave 16: 247–263.
 83. Šlaus M, Strinović D, Petrovečki V, Mayer D, Vyroubal V, Bedić Ž. (2009) Identification and analyses of female victims of the 1991 war in Croatia from the Glina and Petrinja areas. Forensic Science International Supplement Series 1: 69-71.
 84. Šlaus M. (2009) Antropološka analiza ljudskog kostura. U (B. Marijanović urednik): Crno Vrilo 2, Odjel za arheologiju Sveučilišta u Zadru, Zadar, 35-47.
 85. Novak M, Šlaus M, Pasarić M. (2009) Subadult stres in the Medieval and Early Modern populations of continental Croatia. Prilozi Instituta za arheologiju u Zagrebu 26: 247-270.
 86. Šlaus M. (2008) Osteological and dental markers of health in the transition from the Late Antique to the Early Medieval period in Croatia. American Journal of Physical Anthropology 136: 455–469.
 87. Novak M, Vyroubal V, Bedić Ž, Šlaus M. (2008) Antropološka analiza groblja Konjsko polje-Livade u kontekstu drugih ranosrednjovjekovnih groblja iz Dalmacije. Starohrvatska prosvjeta 35: 211-238.
 88. Pećina–Šlaus N, Žigmund M, Kušec V, Nikuševa Martić T, Čačić M, Šlaus M. (2007) E–cadherin and β–catenin expression patterns in malignant melanoma assessed by image analysis. Journal of Cutaneous Pathology 34: 239–246.
 89. Šlaus M, Strinović D, Pećina Šlaus N, Brkić H, Baličević D, Petrovečki V, Cicvara Pećina T. (2007) Identification and analysis of human remains recovered from wells from the 1991 War in Croatia. Forensic Science International 171: 37–43.
 90. Petrovečki V, Mayer D, Šlaus M, Strinović D, Škavić J. (2007) Prediction of stature based on radiographic measurements of cadaver long bones: a study of the Croatian population. Journal of  Forensic Sciences 52: 547–552.
 91. Šlaus M, Novak M, Bedić Ž, Vyroubal V. (2007) Antropološka analiza kasnosrednjovjekovnog groblja kraj crkve Sv. Franje na Opatovini u Zagrebu. Arheološki radovi i rasprave 15: 211–247.
 92. Šlaus M, Strinović D, Petrovečki V, Vyroubal V. (2007) Contribution of forensic anthropology to identification process in Croatia: Examples of victims recovered in wells. Croatian Medical Journal 48: 503–512.
 93. Šlaus M, Bedić Ž, Vyroubal V. (2007) Forenzično–antropološka analiza ljudskih kostiju iz groba 1 s nalazišta Guran – Na križu u Istri – Davno počinjeno ubojstvo i primjer kako postmortalna oštećenja kostiju mogu oponašati ubojstvo. U (L. Bekić  urednik): Zaštitna arheologija na magistralnom plinovodu Pula–Karlovac, Denona, Zagreb, 42-48.
 94. Novak M, Šlaus M. (2007) Učestalost i distribucija cribrae orbitaliae u kasnosrednjovjekovnoj populaciji iz Dugopolja. Starohrvatska prosvjeta 34: 451–475.
 95. Šlaus M, Novak M, (2007) A Case of Veneral Syphilis in the Modern Age Horizon of Graves near the Church of St. Lawrence in Crkvari. Prilozi Instituta za arheologiju u Zagrebu 24: 503–510.
 96. Novak M, Šlaus M, Pasarić M. (2007) Bioarchaeological characteristics of the Early Modern population from the Koprivno–kod križa site near Klis. Opuscula Archaeologica 31: 303-346.
 97. Šlaus M. (2006) Bioarheologija. Demografija, zdravlje, traume i prehrana starohrvatskih populacija. Školska knjiga, Zagreb.
 98. Petrovečki V, Mayer D, Kiš I, Šlaus M, Strinović D. (2006) Ljudski ili životinjski koštani ostaci? Liječnički Vjesnik 128: 238–241.
 99. Šlaus M, Novak M. (2006) Analiza trauma u srednjovjekovnim uzorcima iz Kliškovca i Crkvara. Prilozi Instituta za arheologiju u Zagrebu 23: 213–228.
 100. Šlaus M, Tomičić Ž. (2005) Discriminant function sexing of fragmentary and complete tibiae from medieval Croatian sites. Forensic Science International 147: 147–152.
 101. Vodanović M, Brkić H, Šlaus M, Demo Ž. (2005) The frequency and distribution of caries in the mediaeval population of Bijelo Brdo in Croatia (10th–11th century). Archives of Oral Biology 50: 669–680.
 102. Pećina–Šlaus N, Gall–Trošelj K, Šlaus M, Radić K, Nikuševa–Martić T, Pavelić K. (2004) Genetic changes of the E–cadherin and APC tumour suppressor genes in clear cell renal carcinoma, Pathology 36: 145–151.
 103. Šlaus M, Pećina–Šlaus N, Brkić H. (2004) Life stress on the Roman limes in continental Croatia, HOMO – Journal of comparative human biology 54: 240–263.
 104. Šlaus M, Novak M, Kollmann D. (2004) The Štrbinci skeletal series in context of other Late Antique skeletal series from continental Croatia, Arheološki radovi i rasprave 14: 247–292.
 105. Šlaus M, Tomičić Ž, Uglešić A, Jurić R. (2004) Craniometric relationships among medieval Central European populations: Implications for Croat migration and expansion, Croatian Medical Journal 45: 434–444.
 106. Šlaus M. (2004) Anthropological remarks on the graveyard, u (E. Marin i M. Vickers  urednici): The Rise and Fall of an Imperial Shrine, Arheološki muzej, Split, 265-266.
 107. Šlaus M. (2004) Sudska antropologija, u (D. Zečević urednik): Sudska medicina i deontologija, Medicinska naklada, Zagreb, 190–209.
 108. Brkić H, Šlaus M, Keros J, Jerolimov V, Petrovečki M. (2004) Dental evidence of exhumed human remains from the 1991 War in Croatia, Collegium Antropologicum 28 (Supplement 2): 259–266.
 109. Šlaus M. (2004) Bioarheološka analiza ljudskog osteološkog materijala s nalazišta Narona–Augusteum, Vjesnik za arheologiju i historiju dalmatinsku 96: 539-561.
 110. Šlaus M. (2004) Comentaris antropologics sobre la necropoli, u (E. Marin i I. Roda  urednici): Divo Augusto, La descoberta d’un temple Roma a Croacia, Arheološki muzej, Split, 265-266.
 111. Šlaus M, Strinović D, Škavić J, Petrovečki V. (2003) Discriminant function sexing of fragmentary and complete femora: standards for contemporary Croatia, Journal Forensic Sciences 48: 509-512.
 112. Šlaus I, Šlaus M. (2003) Knowledge-based society, Acque&Terre 2: 61-63.
 113. Jakovljević G, Šlaus M. (2003) Rača i župna crkva Uznesenja Blažene Djevice Marije  u Novoj Rači u svijetlu povijesnih i arheološko-antropoloških istraživanja, Izdanja Hrvatskog arheološkog društva 21: 121-144.
 114. Šlaus M, Novak M, Krznar S. (2003) Paleodemografska i paleopatološka analiza ljudskog osteološkog materijala s kasnosrednjovjekovnog nalazišta Torčec-Cirkvišće kraj Koprivnice, Podravina – časopis za multidisciplinarna istraživanja 2: 37-48.
 115. Šlaus M. (2003) Anthropological analysis of human skeletal remains from the Hallstatt period “Vinkovci–Nama” site, Opuscula Archaeologica 27: 257-267.
 116. Majnarić–Pandžić N, Šlaus M, Jurišić M. (2003) Ein spathallstattzeitliches Graberfeld in Vinkovci (Nordostkroatien) und das Problem eines neuen Phanomens der Pferdeausstattung in diesem Gebiet, Germania 81: 481–511.
 117. Šlaus M. (2002) The Bioarchaeology of Continental Croatia. An analysis of human skeletal remains from the prehistoric to post-medieval periods. Archaeopress, BAR International Series 1021, Oxford.
 118. Šlaus M, Kollmann D, Novak S, Novak M. (2002) Temporal trends in demographic profiles and stress levels in medieval (6th-13th century) population samples from continental Croatia, Croatian Medical Journal 43: 598-605.
 119. Šlaus M. (2002) Demography and pathology of the medieval population from Stenjevec, Opuscula Archaeologica 26: 257-273.
 120. Šlaus M. (2002) Rezultati antropološke analize ljudskog osteološkog materijala s nalazišta Narona-Erešove bare, Vjesnik za arheologiju i historiju dalmatinsku 94: 205-215.
 121. Šlaus M. (2001) Bioarchaeological research of the Štrbinci skeletal series, Arheološki radovi i rasprave 13: 205-224.
 122. Šlaus M. (2000) Biocultural analysis of sex differences in mortality profiles and stress levels in the late Medieval population from Nova Rača, Croatia, American Journal of Physical Anthropology 111: 193-209.
 123. Šlaus M. (2000) Craniometric analysis of medieval crania from Central Europe: New evidence for Croat expansion from the 10th to the 13th century, Opuscula Archaeologica 23/24: 273-284.
 124. Šlaus M, Orlić D, Pećina M. (2000) Osteochondroma in a skeleton from an 11th century Croatian cemetery, Croatian Medical Journal 41: 336-340.
 125. Pećina-Šlaus N, Šlaus M. (2000) Genetic polymorphism in exon 11 of the APC tumor suppressor gene in a Croatian sample, HOMO – Journal of comparative human biology  51: 151-155.
 126. Owsley DW, Strinović D, Šlaus M, Kollmann DD, Richardson ML. (2000) Recovery and Identification of Civilian Victims of War in Croatia. U  (M.A. Park urednik) Biological Anthropology: An Introductory Reader (second edition). Mayfield Publishing Company, Mountain View, CA, 215–218.
 127. Šlaus M. (1999) Antropološka analiza kasnoantičke populacije s nalazišta Ad Basilicas Pictas, Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel, Split, 60-65.
 128. Šlaus M. (1998) Kraniometrijska analiza srednjovjekovnih populacija središnje Europe s posebnim osvrtom na položaj hrvatskih nalazišta, Starohrvatska prosvjeta 25: 81-107.
 129. Šlaus M. (1998) Antropološka analiza osteološkoga materijala s kasno antičkog lokaliteta Štrbinci, u (B. Migotti urednica): Accede ad Certissiam, Antički i ranokršćanski horizonzt arheološkog nalazišta Štrbinci kod Đakova, HAZU, Zagreb, 121-134.
 130. Šlaus M, Filipec K. (1998) Bioarchaeology of the medieval Đakovo cemetery; Archaeological and anthropological evidence for ethnic affiliation and migration, Opuscula Archaeologica 22: 129-139.
 131. Owsley DW, Strinović D, Šlaus M, Kollmann D, Richardson ML. (1997) Recovery and identification of civilian victims of war in Croatia. Cultural Resource Management 19:  33- 36.
 132. Brkić H, Strinović D, Šlaus M, Škavić J, Zečević D, Miličević M. (1997) Dental identification of war victims from Petrinja in Croatia, International Journal of Legal Medicine 110: 47-51.
 133. Šlaus M, Pećina-Hrnčević A, Jakovljević G. (1997) Dental disease in the late medieval population from Nova Rača, Croatia, Collegium Antropologicum 21: 561-572.
 134. Šlaus M. (1997) Discriminant function sexing of fragmentary and complete femora from medieval sites in continental Croatia, Opuscula Archaeologica 21: 167-175.
 135. Šlaus M. (1996) Antropološka analiza kasno srednjovjekovne populacije iz Danila Gornjeg kraj Šibenika, Arheološki radovi i rasprave 12: 343-364.
 136. Brkić H, Strinović D, Čadež J, Gusić S, Šlaus M. (1996) Dentalna identifikacija žrtava Domovinskog rata u Hrvatskoj. Acta Stomatologica Croatica 20:173-179.
 137. Šlaus M.(1996) Demography and disease in the early medieval site of Privlaka, Opuscula Archaeologica 20: 141-149.
 138. Šlaus M. (1994) Osteological evidence for perimortem trauma and occupational stress in two medieval skeletons from Croatia, Collegium Antropologicum 18: 165-175.
 139. Šlaus M. (1993) Cranial variation and microevolution in two early medieval sites from Croatia; Privlaka and Stari Jankovci, Opuscula Archaeologica 17: 273-307.

 

Kongresna priopćenja, sažetci i prošireni sažetci:

 1. Gelabert P, Olalde I, Hofmann D, Bickle P, Teschler-Nicola M, Anders A, Fernandes DM, Pieler F, Paluch T, Krznarić Škrivanko M, Hutinec M, Šlaus M, Bedić Ž, Dani J, Tvrdy Z, Rohland N, Novak M, Borić D, Cheronet O, Hajdu T, Pinhasi R, Reich D. (2022) Large-scale genomic analysis of population structure in three LBK cemeteries in Central Europe, EMBL Symposium: Reconstructing the human past: using ancient and modern genomics, 3rd September – 16th September, Heidelberg, Germany.
 2. Bareša T, Jerković I, Adamić Hadžić A, Šlaus M, Čavka M, Bašić Ž, Kružić I. (2022) Visibility of epigenetic cranial traits on multi-slice computed tomography (MSCT) scans and dry bones, 10th International Scientific Conference Methodology and Archaeometry, 1st December – 2nd December, Zagreb, Hrvatska, pp. 47.
 3. Jerković I, Bareša T, Krešić E, Adamić Hadžić A, Bašić Ž, Dolić K, Ćavar Borić M, Budimir Mršić D, Čavka M, Šlaus M, Primorac D, Anđelinović Š, Kružić I (2022) The Precision of Standard Cranial Measurements in Dry Bones and Multi-Slice Computed Tomography (MSCT) Images: A Preliminary Study. Proceedings of the American Academy of Forensic Sciences 74th Annual Scientific Conference, 21st February – 25th February, Seattle, Washington, pp. 178.
 4. Bedić Ž, Vyroubal V, Adamić Hadžić A, Šlaus M, Vujević D (2021) Antropološka analiza ljudskih kostiju iz pećine Vlakno na Dugom otoku. Arheologija pećina na zadarskom području – recentna istraživanja, Povodom 120 godina speleoloških istraživanja na zadarskom području. 16th September – 19th September, Zadar, Hrvatska, pp. 28.
 5. Družijanić A, Vodanović M, Šlaus M, Dumančić J, Brkić H (2021) Correlation of osseal age and lifetime tooth wear in archaeological sample. 7th International Congress of the School of Dental Medicine University of Zagreb. 21st May – 22nd May, Rovinj, Hrvatska, pp. 218.
 6. Šlaus M (2019) Osteoarchaeological identification of rare diseases from the Osteological collection of the Croatian Academy of Sciences and Arts. Invited speaker, 1st Workshop on Ancient Rare Diseases, 27th February – 1st March 2019, Berlin, Germany, pp. 15.
 7. Grow Allen K, Šlaus M, Adamić Hadžić A, Von Cramon Taubadel N (2019) In Service to the Sultan: Biological affinity analysis of Vlach Ottoman vassals from southern Croatia. 88th Annual Meeting of the American Association of Physical Anthropologists, 27th March -30th March 2019, Cleveland, Ohio, USA, pp. 5.
 8. Bedić Ž, Vyroubal V, Šlaus M, Šučur J, Gusar K (2018) Traumatic injuries in the late Medieval population from Pakoštane-Crkvina, Eastern Adriatic coast.  Second Annual conference on Byzantine and Medieval studies, 12th–14th  January 2018, Nicosia, Cyprus, pp. 22-23.
 9. Adamić A, Bedić Ž, Vyroubal V, Šlaus M (2018) Endemic warfare and scurvy in Historic period Croatia. 87th Annual Meeting of the American Association of Physical Anthropologists, 11th-14th April 2018, Austin, USA, American Journal of Physical Anthropology, Suplement 66, pp. 5.
 10. Ilas I, Jantz RL, Owsley DW, Šlaus M (2018) Secular change in Croatian male crania: 1812-1973. 87th Annual Meeting of the American Association of Physical Anthropologists, 11th-14th April 2018, Austin, USA, American Journal of Physical Anthropology, Suplement 66, pp. 129.
 11. Šlaus M (2018) A history of paleopathological research in Croatia with emphasis on recent investigations dealing with the ways in which low intensity, endemic warfare affects health. Key-note lecture, 22nd European Meeting of the Paleopathology Association, 28th August – 1st September 2018, Zagreb, Croatia, pp. 1.
 12. Bedić Ž, Janeš A, Šlaus M (2018) New insights from trauma analysis of skeletal remains from the Benedictine monastery in Bijela, Croatia. 22nd European Meeting of the Paleopathology Association, 28th August – 1st September 2018, Zagreb, Croatia, pp. 6.
 13. Schuster S, Šlaus M, Mustapić M (2018) Mediaeval and contemporary cervical spine – paleopathological and clinical research. 22nd European Meeting of the Paleopathology Association, 28th August – 1st September 2018, Zagreb, Croatia, pp. 58.
 14. Savić Pavičin I, Adamić A, Vodanović M, Šlaus M (2018) The influence of oral health on the mandibular cortex in three archaeological populations from Croatia. 21st Congress of the European Anthropological Association, 22nd August – 25th August, Odense, Denmark, pp. 46-47.
 15. Thorson LJH, Vyroubal V, Bedić Ž, Šlaus M, Gray PJ (2018) Differential subadult health status informed by odontometric, genetic, and cultural estimates for sex. 22nd European Meeting of the Paleopathology Association, 28th August – 1st September 2018, Zagreb, Croatia, pp. 64.
 16. Vyroubal V, Lončar D, Mihaljević M, Matković Vrban M, Šlaus M (2018) A contribution to the history of medicine in 19th century Croatia. 22nd European Meeting of the Paleopathology Association, 28th August – 1st September 2018, Zagreb, Croatia, pp. 67.
 17. Thorson LJ, Vyroubal V, Šlaus M (2017) A characterization of nutritional stress among Early Medieval subadult females of the central Dalmatian region of Croatia. 86th Annual Meeting of the American Association of Physical Anthropologists, 19th-22nd April 2017, New Orleans, USA, American Journal of Physical Anthropology, Suplement 64, pp. 381.
 18. Vyroubal V, Šlaus M, Bedić Ž, Pleterski A, Štular B (2017) Unidentified, multifocal joint disease from the Slovenian Kranj skeletal series. 86th Annual Meeting of the American Association of Physical Anthropologists, 19th-22nd April 2017, New Orleans, USA, American Journal of Physical Anthropology, Suplement 64, pp. 399.
 19. Kljajić Lukačević M, Wojcinski M, Šlaus M (2017) Subadult stress: continental Croatia vs Adriatic coast. 86th Annual Meeting of the American Association of Physical Anthropologists, 19th-22nd April 2017, New Orleans, USA, American Journal of Physical Anthropology, Suplement 64, pp. 248.
 20. Adamić A, Šlaus M (2017) Bone fractures in the Late Medieval Bribirska glavica site. International scientific conference Colloquium on Bribir II, 5th-6th May 2017,  pp. 63-64.
 21. Cicvara-Pećina T, Adamić A, Pećina M, Šlaus M (2017) Osteochondritis dissecans of the knee in an individual from ninth century Croatia – morphological and radiological analysis.  South-East European Forum on Orthopaedics and Traumatology,  27th – 29th April, Dubrovnik, Croatia, e-poster.
 22. Novak M, Bedić Ž, Vyroubal V, Krznar S, Janković I, Lightfoot E, Šlaus M (2017) The effects of the Little Ice Age on oral health and diet in populations from continental Croatia. 44th Annual North American Meeting of the Paleopathology Association, 17th-19th April 2017, New Orleans, USA, pp. 34.
 23. Vyroubal V, Bedić Ž, Adamić A, Šlaus M (2017) Health risks associated with medieval urban living – examples from Croatia. 3rd International Archaeological Conference Archaeological ‘Perspectives on Medieval Urbanity’  16th–18th November 2017, Ljubljana, Slovenia, pp. 22.
 24. Andrades Valtuena A, Mittnik A, Key Felix M, Haak W, Allmae R, Belinskij A, Daubaras M, Feldman M, Jankauskas R, Janković I,  Massy K, Novak M, Pfrengle S, Reinhold S, Šlaus M, Spyrou Maria A, Szecsenyi-Nagy A, Torv M, Hansen S, Bos K, Stockhammer Philipp W, Herbig A, Krause J (2017). The Stone Age Plague: 1000 years of Persistence in Eurasia. Annual Meeting of the Society for Molecular Biology and Evolution, 2nd July -6th July, Austin, SAD.
 25. Bedić Ž, Krznar S, Turkalj K, Šlaus M (2017) The life of children in the area of Medieval and Early Modern Podravina – a bioarchaeological view of the village of Torčec. International Symposium on Funerary Anthropology “Homines, Funera, Astra” Sixth edition, Death and Children from Prehistory to Middle Ages 15th–18th, October 2017, Alba Julia, Romania, pp. 59.
 26. Caldwell SJ, Šlaus M (2016) In the wake of war: population health and Ottoman occupation in 14th-16th century Croatia, Proceedings of the 85th Meeting of the American Association of Physical Anthropologists, 12th April – 16th April, Atlanta, USA, American Journal of Physical Anthropology, Suplement 62, pp. 107-108.
 27. Kljajić M, Perić Peručić J, Wojcinski M, Šlaus M (2016) Battle versus massacre – the use of perimortem injuries to differentiate between violent encounters, Proceedings of the 85th Meeting of the American Association of Physical Anthropologists, 12th April – 16th April, Atlanta, USA,American Journal of Physical Anthropology, Suplement 62, pp. 193.
 28. Novak M, Howcroft  R, Pinhasi R, Šlaus M (2016)  Dietary trends in eraly medieval Croatia as evidenced by stable isotope analysis, Proceedings of the 85th Meeting of the American Association of Physical Anthropologists, 12th April – 16th April, Atlanta, USA, American Journal of Physical Anthropology, Suplement 62, pp. 242.
 29. Vyroubal V, Bedić Ž, Šlaus M (2016) Two cases of childhood tuberculosis from Late Medieval/Modern period Croatia, The Little Lives – New perspectives on child health and the life course in Bioarchaeology conference,  30th January,  University Durham, Durham, UK, pp. 26.
 30. Schuster S, Paja L, László O, Šlaus M (2016) Typology of the Schmorl’s nodes – methodology, anthropological approach and clinical significance. Inter-Congress World anthropologies and privatization of knowledge: engaging anthropology in public. 4th May – 9th May Dubrovnik, Croatia.
 31. Vyroubal V, Bedić Ž, Balen J, Adamić A, Šlaus M (2016) Cranial deformations in a Osthrogoth cemetery from Croatia. 20th Congress of the European Anthropological Association, Zagreb, Croatia, 24th-28th August 2016, pp. 30.
 32. Bedić Ž, Vyroubal V, Gusar K, Šućur J, Uglešić A, Adamić A, Šlaus M (2016) Two skulls with evidence of trepanning from Late Medieval and Modern Age sites in North Dalmatia, Croatia. 20th Congress of the European Anthropological Association, Zagreb, Croatia, 24th-28th August 2016, pp. 9.
 33. Bradić J, Bačić A, Bedić Ž, Šlaus M, Vodanović M (2016) Dental health in pre-Ottoman and Ottoman period in Croatia. Sažeci 2. Međunarodnog kongresa Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Academy of Operative Dentistry.  5th March – 6th March, Zagreb, Croatia, pp. 169.
 34. Kranjčić J, Šlaus M, Čelebić A, Vodanović M, Peršić S, Vojvodić D (2016) Utjecaj spola na nagib posteriornog zida zglobne kvržice historijskih populacija Hrvatske. Sažeci međunarodnog znanstvenog simpozija dentalne antropologije. 9th June – 11th June, Zagreb, Croatia, pp. 194.
 35. Novak M, Krnčević Ž, Jović J, Šlaus M (2015) Osteobiografija dva starohrvatska odličnika iz Vaćana – rezultati multidisciplinarne analize. Program i knjiga sažetaka znanstvenog skupa ‘‘Rezultati arheoloških istraživanja na prostoru Šibensko-kninske županije’’. 5th October – 9th October, Šibenik, Croatia, pp. 13.
 36. Šlaus M (2015) The impact of low intensity endemic warfare on the health of medieval populations in Croatia. Proceedings of the 11th Meeting of the Society for Anthropology (GfA), Evolutionary and Modern Challenges to Homo sapiens, an anthropological inquiry (15th September – 18th September, Munich, Germany, pp. 63.
 37. Novak M, Pinhasi R, Šlaus M (2015) Forgotten children – A comparative assessmant of subasdult health in Early medieval Ireland and Croatia. Proceedings of the 21st Annual Meeting of the European Association of Archaeologists (2nd September – 5th September, Glasgow, Škotska UK, pp. 151-152.
 38. Salarić I, Galić I, Šlaus M, Vodanović M (2014) Oval bone cavity in a 4th century mandible. Proceedings of the16th International Symposium on Dental Morphology and the 1st Congress of the International Association for Paleodontology, 26th August – 30th August, Zagreb, Croatia. Bull Int Assoc Paleodont. 2014; 8(1): pp. 127.
 39. Kranjčić J, Šlaus M, Peršić S, Vodanović M, Vojvodić D (2014) Analysis of skeletal components of tempomandibular joint of an early medieval Croatian population. Proceedings of the16th International Symposium on Dental Morphology and the 1st Congress of the International Association for Paleodontology, 26th August – 30th August, Zagreb, Croatia. Bull Int Assoc Paleodont. 2014; 8(1): pp. 42.
 40. Šlaus M (2014) Review of paleodontological analyses carried out at the Anthropological centre of the Croatian Academy of Sciences and Arts. Proceedings of the16th International Symposium on Dental Morphology and the 1st Congress of the International Association for Paleodontology, 26th August – 30th August,  Zagreb, Croatia. Bull Int Assoc Paleodont. 2014; 8(1): pp. 55.
 41. Kranjčić J, Čatlak Z, Šlaus M, Vodanović M, Peršić S, Vojvodić D (2014) Applying possibilities of optical three- dimensional digitalization method in anthropometric analysis of temporomandibular joint. Sažeci 5. Međunarodnog kongresa Hrvatskog stomatološkog društva HLZ-a. 5th December – 7th December 2013. Zagreb, Croatia, pp. 72-73.
 42. Bedić Ž, Demo Ž, Šlaus M (2013) Osteological evidence for rheumatoid arthritis in the Early Modern Age cemetery Drinovci-Greblje from Croatia. Proceedings of the 19th meeting of the European Association of Archaeologists, 5th September – 7th September, Pilsen, Czech republic, pp. 207.
 43. Novak M, Šlaus M (2012) Je li u ranosrednjovjekovnom sarkofagu iz crkve sv. Petra od Vitla u Zadru doista pokopan svećenik/redovnik Juraj? Rezultati bioarheološke analize. Sažetci radova znanstvenog skupa “Hrvatska arheologija i Aachenski mir, 812.-2012.”, 29th November – 30th November, Zadar, Croatia, pp. 43.
 44. Vodanović M, Galić I, Njemirovskij V, Šlaus M, Brkić H (2011) Expression of Carabelli`s trait on deciduous molars in Croatian late antique and medieval populations. Proceedings of the 15th International Symposium on Dental Morphology, 23rd August -28th August, Newcastle, United Kingdom, pp. 15.
 45. Šlaus M (2010) Osteological evidence of leprosy in an 8th – 9th century cemetery from Croatia. Proceedings of the 18th European meeting of the Paleopathology association, 22nd August – 26th August, Vienna, Austria, pp. 224.
 46. Čavka M, Tičinović N, Radoš S, Ivanac G, Šlaus M, Čavka K, Brkljačić B (2010) Paleoradiologija nova stara znanost – naša početna iskustva. 5. Kongres Hrvatskog društva radiologa, 13th October – 16th October, Rijeka/Opatija, Croatia, pp. 96.
 47. Vodanović M, Brkić H, Njemirovskij V, Galić N, Šlaus M (2009) Periapical Health of Croatian Populations during the Late Antique – Early Middle Ages Transition. Proceedings of the 14th Biennial Congress of the European Society of Endodontology, 23rd September –27th September, Edinburgh, United Kingdom, Book of abstracts: abstract number: 40.
 48. Vodanović M, Brkić H, Njemirovskij V, Šlaus M (2009) Human skull dimensions from antique to late medieval in continental Croatia. Proceedings of the 6th ISABS Conference on Human Genome Project Based Applications in Forensic Science, Anthropology and Individualized Medicine, 1st June – 5th June, Split, Croatia, pp. 122.
 49. Šlaus M (2008) Perimortem trauma from the fifteenth–century Battle on Krbava field in Croatia. Proceedings of the 16th Congress of the European Anthropological Association, 28th–31st August, Odense, Denmark, University of Southern Denmark, Denmark , pp. 141.
 50. Bedić Ž, Premužić Z, Šlaus M (2008) Subadult stress in Early Modern Period (16th-18th century) skeletal sample from Koprivno – Kod križa near Klis, southern Croatia. Proceedings of the 16th Congress of the European Anthropological Association, 28th August –31st August, University of Southern Denmark , Odense, Denmark, pp. 113.
 51. Watson C, Popescu E, Boldsen J, Šlaus M, Lockwood D (2008) Teaching old bones new tricks; molecular analysis of archaeological Mycobacterium leprae DNA. Proceedings of the Seventh International Conference on the Pathogenesis of Mycobacterial Infections, 26th June – 29th June, Saltsjöbaden, Stockholm, Sweden, pp. 7.
 52. Vodanović M, Brkić H, Šlaus M (2008) Teeth Crowding in Late Antique and Early Medieval Populations from Continental Croatia: Acta Stomatologica Croatica Vol. 42(4), pp. 370-371.
 53. Vodanović M, Brkić H, Šlaus M (2008) Tooth wear and changes of tooth dimensions in two Croatian skeletal populations. Proceedings of the 14th International Symposium on Dental Morphology, 26th August – 31st August,   Greifswald, Germany, pp. 49.
 54. Galić I, Vodanović M, Šlaus M, Marotti M (2008) CT analysis of the Stafne’s bone defects in an archaeological sample from Croatia. Acta Stomatologica Croatica Vol. 42(4), pp. 371.
 55. Šlaus M, Strinović D, Petrovečki V, Vyroubal V, Bedić Ž (2008) Identification and analyses of female civilian victims of the 1991 war in Croatia from the Glina and Petrinja areas. Proceedings of the 17th International Meeting on Forensic Medicine Alpe -Adria-Pannonia, 7th May –10th May, Portorož, Slovenia, pp. 74-75.
 56. Šlaus M (2007) Analysis of traumas in two medieval series from continental Croatia: Kliškovac and Crkvari. Proceedings of the 13th annual meeting of the European Association of Archaeologists, 18th September –23rd September, Zadar, Croatia, pp. 297.
 57. Lightfoot E, Šlaus M, O’Connell T (2007) Bioarchaeological analyses of archaeological populations from Dalmatia (Croatia). Proceedings of the 13th annual meeting of the European Association of Archaeologists, 18th September –23rd September, Zadar, Croatia, pp. 296.
 58. Bedić Ž, Vyroubal V, Meić D, Premužić Z, Šlaus M (2007) Anthropological analyses of the early mediaeval Stranče–Gorica skeletal series. Proceedings of the 13th annual meeting of the European Association of Archaeologists, 18th September –23rd September, Zadar, Croatia, pp. 340.
 59. Vodanović M, Brkić H, Šlaus M, Demo Ž (2007) Sex determination using teeth dimensions in a Croatian mediaeval population. 85th General session and exhibition of the International Association for Dental Research, 21st March – 24th  March, New Orleans, Louisiana, USA., abstract number: 2843.
 60. Lightfoot E, Šlaus M, O’Connell T (2007) Isotopic analyses of archaeological populations from Dalmatia (Croatia). Simsug 2007 stable isotope mass spectrometry user group, 20th June – 22nd June, Civil Engineering and Geosciences and Newcastle University, Newcastle, UK, pp. 43.
 61. Foster AD, Meyer CR, Šlaus M, Ahern JCM, Gill GW (2006) Midfacial and femoral variation in a 9th century Croatian population. Am. J. Phys. Anthropol. Vol. 129, Suplement 42, pp. 90.
 62. Brkić H, Vodanović M, Šlaus M, Demo Ž (2004) Caries prevalence of a medieval population from Croatia. IADR/AADR/CADR 82nd General Session (10th March –13th March, Honolulu, USA, pp. 0788.
 63. Šlaus M, Pećina–Šlaus N, Tomičić Ž, Minichreiter K, Uglešić A (2004) Skeletal evidence for neoplasms in Croatian archaeological series. Proceedings of the 18th Meeting of the European Association for Cancer Research, 3rd July – 6th July, Innsbruck, Austria, pp. 277–278.
 64. Novak SA, Kopp DV, Kollmann DD, MacKinnon G, Šlaus M (2003) Human skeletal remains from a third century Roman cave necropolis in Croatia. Am. J. Phys. Anthropol. Vol. 120, Suplement 36, pp. 159.
 65. Šlaus M, Novak M (2003) Zvonimirovo-Veliko Polje, nalazište Latenske kulture – analiza spaljenog ljudskog osteološkog materijala. Obavijesti Hrvatskog arheološkog društva, 35(2), pp. 15.
 66. Pećina-Šlaus N, Gall-Trošelj K, Fischer-Žigmund M, Šlaus M (2002) Two distinct genetic polymorphisms as potential anthroplogical/population markers. 13th Congress of the European Anthropological Association, Coll. Anthropol.  Vol. 26, 2002, Suplement, pp. 152.
 67. Šlaus M, Petrovečki V, Šimac-Kubat G, Strinović D (2001) The role of forensic anthropology in the analysis and identification of war victims in Croatia, Proceedings of the 10th International meeting on forensic medicine Alpe-Adria-Pannonia, 23rd – 26th May, Opatija, Croatia, pp. 68-72.
 68. Strinović D, Škavić J, Zečević D, Kubat M, Petrovečki V, Brkić H, Šlaus M, Gusić S, Čadež J (2001) Experience-based identification model for mass disasters, Proceedings of the 10th International meeting on forensic medicine Alpe-Adria-Pannonia, 23rd – 26th May, Opatija, Croatia, pp. 55-62.
 69. Brkić H, Strinović D, Petrovečki V, Šlaus M, Abshere PM (2001) Dental identification of exhumed bodies in Croatia, Jornal of Dental Research, 80 Special Issue (IADR Abstracts), Chiba, Japan, pp. 669.
 70. Petrovečki V, Šlaus M, Brkić H, Kubat M, Strinović D (2000) Water well burial as a type of discharging war victims. Incontri 1, pp. 93-94.
 71. Ross AH, Jantz RL, Owsley DW, Cihlarz Z, Vedo T, Šlaus M, Strinović D (1999) Cranial Variation Among American Whites, Croatians and Bosnians, Proceedings of the American Academy of Forensic Sciences, Orlando, USA.
 72. Ross AH, Jantz RL, Owsley DW, Cihlarz Z, Vedo T, Šlaus M, Strinović D (1999) Allometric relationships of Americans, Croatians, and Bosnians, Am. J. Phys. Anthropol. Suplement 28, pp. 236.
 73. Owsley DW, Šlaus M, Jantz RL, Ross AH, Strinović D (1999) Developing a forensic database for Southeastern Europe, Advances in personal identification in mass disasters, United States Army CILHI and Smithsonian Institution, Hawaii, USA.
 74. Strinović D, Kubat M, Petrovečki V, Brkić H, Šlaus M (1998) Iskustva u vezi s identifikacijom žrtava iz masovnih grobnica, 2. Međunarodni kongres hrvatskih stomatologa, 22nd May – 25th May, Cavtat, Croatia,
 75. Brkić H, Strinović D, Kubat M, Petrovečki V, Šlaus M, Abshere PM, Free EW (1998) Dental identification of bodies exhumed from the mass grave “Ovčara”, 2. Međunarodni kongres hrvatskih stomatologa, 22nd May – 25th May, Cavtat, Croatia.
 76. Owsley DW, Šlaus M, Strinović D, Kollmann D, Richardson M (1997) Recovery and Identification of Civilian Victims of War in Croatia, Proceedings of the 30th Conference on Historical and Underwater Archaeology, Corpus Christi, USA, pp. 24.

 

Mario Šlaus – Hrvatska znanstvena bibliografija CROSBI