Šarić Marko, akademik

Preminuli članovi IV. Razred za medicinske znanosti
Šarić Marko

Datum rođenja:

 • 1924

Mjesto rođenja:

 • Knin

Datum smrti:

 • 2019

Mjesto smrti:

 • Zagreb

Šarić Marko, akademik

Preminuli članovi IV. Razred za medicinske znanosti

Akademske titule:

 • akademik
 • doktor znanosti

Institucije:

 • redoviti profesor u miru – Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 • ravnatelj u miru – Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada

Funkcije u Akademiji:

 • predsjednik Odbora – Odbor za medicinu rada, športa i zdravstvenu ekologiju
 • predsjednik Odbora – Odbor za utvrđivanje postojanja djela koje nije u skladu s ugledom i dostojanstvom člana Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti (30.03.2011. – 28.03.2018.)

Članstvo u Akademiji:

 • redoviti član – Razred za medicinske znanosti (24.07.1991. – 22.07.2019)
 • izvanredni član – Razred za medicinske znanosti (09.06.1983. – 24.07.1991.)

Marko Šarić rođen je 1924. godine u Kninu. Srednju školu završio je u Splitu, a studij medicine upisao 1945. godine na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Diplomirao je 1951. godine. Nakon završenog studija medicine i obveznog liječničkog staža radio je kraće vrijeme u praksi kao liječnik opće medicine. U školskoj godini 1953/1954 završio je tečaj javnog zdravstva u Školi narodnog zdravlja, a u razdoblju od 1954. do 1957. godine specijalizirao je medicinu rada. U okviru te specijalizacije boravio je kao stipendist Svjetske zdravstvene organizacije devet mjeseci u Velikoj Britaniji, Švedskoj i Norveškoj. Specijalistički ispit položio je 1957. godine. Iste godine počeo je raditi u Institutu za higijenu rada u Zagrebu (sada Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada). Godine 1959. obranio je doktorsku disertaciju pod naslovom Prilog metodici sistemskih zdravstvenih pregleda u industriji i stekao zvanje doktora medicinskih znanosti na Sveučilištu u Zagrebu. Godine 1962. habilitirao je na Medicinskom fakultetu u Zagrebu za predmet medicina rada, a 1966. godine izabran je za izvanrednog profesora toga predmeta na istom fakultetu. Godine 1981. izabran je za redovitog profesora (medicina rada i zdravstvena ekologija). Od 1962.-63. godine boravio je kao stipendist Nacionalnih instituta za zdravlje SAD (NIH) jednu godinu na Sveučilištu u Berkely-u i Stanfordskom sveučilištu u Palo Alto-u (SAD) (postdoktorska stipendija). U Institutu za medicinska istraživanja i medicinu rada u Zagrebu počeo je kao asistent, a od 1959. do 1964. godine obavljao je dužnost pomoćnika direktora. Direktorom Instituta bio je od 1964. godine nadalje. Godine 1960. izabran je za znanstvenog suradnika , 1964. godine za višeg znanstvenog suradnika, a 1969. godine za znanstvenog savjetnika. Bio je voditelj Laboratorija za epidemiologiju kroničnih bolesti. Umirovljen je pod konac listopada 1991. godine, ali radi i dalje kao vanjski suradnik Instituta.

Članstvo i funkcije u znanstvenim i stručnim društvima

Marko Šarić je bio dugogodišnji predsjednik Sekcije za medicinu rada ZLH (1968-1991), predsjednik Udruženja za medicinu rada Jugoslavije, član Stalne komisije (Međunarodnog udruženja) za medicinu rada i član njenog Izvršnog odbora u razdoblju 1978-1984, član Znanstvenog komiteta za epidemiologiju, te Znanstvenog komiteta za plućne bolesti istog udruženja, bio je član Američkog društva za medicinu rada, Američkog udruženja za unapređenje znanosti, Međunarodnog udruženja za analizu izloženosti.

Nagrade

 • Nagrada grada Zagreba (1967. i 1979. godine)
 • Republička nagrada za znanstveni rad Ruđer Bošković (1978. godine)
 • Nagrada AVNOJ-a (1983. godine)
 • Počasni član Udruge za medicinu rada Poljske (1978. godine)
 • Počasni član Liječničkog društva Čehoslovačke (1980. godine)
 • Počasni član MEDICHEM-a (1986. godine)
 • Medalja Instituta za medicinu rada; Helsinki, Finska (1978. godine)
 • Medalja Instituta za sigurnost na radu Argentine (1978. godine)
 • Medalja Udruge za medicinu rada Brazila (1978. godine)
 • Plaketa za znanstveni doprinos Američke agencije za zaštitu okoliša (USEPA, 1980. godine)
 • Grb Slavonskog Broda za ostvareni doprinos aktivnosti na spriječavanju endemske nefropatije (1982. godine)
 • Počasni član Stalne međunarodne komisije (Udruge) za medicinu rada (ICOH, 1994)
 • Začasni član Hrvatskog liječničkog zbora (1995. godine)
 • Začasni član Hrvatskog antropološkog društva (1997. godine)
 • Počasni član Društva za medicinu rada Republike Češke (1998. godine)
 • Godine 1983. izabran je za izvanrednog člana JAZU (sada HAZU) a od 1991. godine redoviti je član HAZU; predsjednik je Odbora za medicinu rada, športa i zdravstvenu ekologiju Razreda za medicinska istraživanja HAZU.
 • Redoviti je član Akademije medicinskih znanosti Hrvatske od njezinog osnivanja i član je Senata.
 • Državna znanstvena Nagrada za životno djelo Zagreb, 2000.
 • Akademija medicinskih znanosti Hrvatske (AMZH) – Laureat za 2002.
 • ICOH Distinguished Award, 2006.

Organizacijska djelatnost

Marko Šarić se dugi niz godina (1964-1991) nalazio na čelu Instituta za medicinska istraživanja i medicinu rada. Kroz to je vremensko razdoblje s uspjehom nastavio s razvojem Instituta na koncepcijama koje su bile zacrtane pri njegovom osnivanju 1948. godine. Proširen je i unaprijeđen dio koji se bavio područjem medicine rada i ocjenjivanjem radne sposobnosti radnika. Proširena su istraživanja o čimbenicima iz okoliša, njihovom ponašanju u različitim medijima u okolišu, humanoj izloženosti i njezinoj ocjeni i ocjeni rizika za zdravlje. Institut je postigao značajan ugled u nas i u svijetu.
Bio je aktivan u organima za znanost u Hrvatskoj. Bio je predsjednik Programskog savjeta za medicinska istraživanja.

Znanstveni i stručni skupovi

Sudjelovanje

Sudjelovao je na 85 domaćih i 46 međunarodnih skupova. U više navrata sudjelovao je kao uvodni, pozvani predavač: Kongres liječnika Hrvatske, Zagreb 1964, II Kongres liječnika Jugoslavije, Zagreb 1966, Simpozij o radnom vremenu, Bled 1966, Simpozij: Health conditions in the ceramic industry, Stoke – on – Trend, Engleska 1969, International Conference of Coalworkers’ Pneumoconiosis, New York 1971, International symposium on toxic hazards in the production of PVC and synthetic rubber, Research Triangle Park, USA 1975, International symposium on lead in the environment, Cincinnati, USA 1978, XIX International Congress on Occupational Health, Dubrovnik 1978, World Congress on Environmental Health in Development Planing, Mexico City 1979, International meeting on occupational health, Lisbon, Portugal 1980, International Symposium on Public Health Institutions, Roma, Italia 1984, International Congress for Occupational Health in the Building Industry, Haifa, Israel 1985, Second NAS – SAJ Joint Workshop, Washington 1985, Teisinger’s Day, Praha 1990, The Third Conference of the International Society for Environmental Epidemiology, Jerusalem 1991, X National Congress on Occupational Health, Budapest 1991, VII Kongres kancerologa Jugoslavije, Zagreb 1991, HEAL Coordinators Meeting: Lead exposure and lead effects studies, Bangkok, Thailand 1992, Ocjena humane izloženosti onečišćenjima u okolišu, Znanstveni skup, Zagreb 1993, International Conference: Promotion of Environmental Health Sciences in Central and Eastern Europe, Sosnowiec, Poland 1993, Conference: Occupational lung diseases, Sosnowiec, Poland 1996. Sudjelovao je višekratno kao član grupe eksperata SZO i Međunarodne organizacije rada (ILO) u izradi ili razmatranju različitih dokumenata: Working group on definition of pneumoconioses, ILO, Bucharest 1971, WHO Working group on health aspects of environmental pollution control – planing and implementation of national programmes, Geneva 1973, WHO Working group on environmental health criteria on manganese, Geneva 1975, WHO Study group on health – based permissible levels in occupational exposure to heavy metals, Geneva 1979, WHO Working Group on evaluation of occupational health and industrial hygiene services, Stockholm 1980, WHO Working group on occupational profiles in toxic chemical control, Brusselles 1980, WHO Group of principal investigators on Epidemiological surveillance of environmental hazards, Reykjavik 1981, WHO – Reg Office for Europe: Working group on air quality guidelines, Dü sseldorf, 1984, WHO – Reg. Office for Europe: Linkage of occupational exposure information with morbidity data, Copenhagen 1985. Uz prethodno aktivno sudjelovanje na međunarodnim kongresima medicine rada, aktivno je sudjelovao na međunarodnom kongresu medicine rada u Nici 1994., u Stockholmu 1997., u Brazilu 2003., i u Milanu 2006., Konferencija: Ban of asbestos in Europe, Monfalcone 2003., Simpozij Risk Assessment of Metals, Copenhagen 2005. 2. hrvatski znanstveni simpozij “Azbest i bolesti izazvane azbestom”, Split 2008., „Aktualna istraživanja u zaštiti zdravlja radnika“ 2008., Zagreb; „Dani Andrije Štampara“ 2008., Brodski Stupnik; „Aktualna javno-zdravstvena istraživanja o izloženosti elektromagnetskom zračenju“ 2010., Zagreb.

Predsjedavanje

Predsjedavao je na 45 domaćih i 8 međunarodnih skupova.

Organiziranje

Kao predsjednik Udruženja za medicinu rada Jugoslavije organizirao je II Jugoslavenski kongres medicine rada u Splitu 1967. godine, a kao predsjednik Sekcije za medicinu rada ZLH bio je organizator 32 stručna sastanka Sekcije u različitim dijelovima (mjestima) Hrvatske. Bio je predsjednik Organizacijskog odbora XIX Međunarodnog kongresa medicine rada održanog u Dubrovniku 1978. godine. Organizirao je radni sastanak (međunarodni) o Balkanskoj endemskoj nefropatiji,1989, Zagreb, JAZU. Organizator je radnog sastanka: Stanje i ciljevi znanstvenog istraživanja na području zdravstvenih znanosti u nas, 1989, Zagreb, JAZU. Godine 1993. organizirao je radni (znanstveni) skup: Ergonomija u medicini rada, Zagreb. Godine 1999. organizirao je u HAZU Znanstveni sastanak: Maligni tumori i štetnosti u okolišu u nas. Zatim 2001. Simptomi prenaprezanja sustava za kretanje u radu i športu, 2003. Alergija – profesija – okoliš: aktualni problemi, 2005. Otpad – ekološki i zdravstveni problemi u nas. 2008. Aktualna istraživanja u zaštiti zdravlja radnika i zdravstvenoj ekologiji.

Znanstveni projekti

U okviru svoje znanstveno-istraživačke aktivnosti akademik Šarić vodio je nekoliko većih znanstvenih projekata: dva projekta s Nacionalnim institutom za sigurnost na radu i medicinu rada SAD (NIOSH) o proučavanju kroničnih učinaka izloženosti prašini u rudnicima ugljena i proizvodnji cementa; projekt o biološkim učincima u izloženosti manganu, s Agencijom za zaštitu okoliša SAD (US EPA); projekt (dio) o učincima na zdravlje zaposlenih radnika u procesu rasplinjavanja ugljena, s US EPA i NIOSH. Bio je koordinator na nacionalnoj razini Međunarodnog biološkog programa Human adaptibility. Kao savjetnik bio je angažiran u projektu Lead in the environment s Međunarodnom organizacijom za istraživanje olova i cinka (ILZRO). Bio je koordinator projekta IMI-a: Utjecaj faktora okoline na zdravlje, te projekta: Utjecaj dugotrajne izloženosti različitim kemijskim i fizikalnim agensima na biološke procese (projekti sa SIZ-V). Vodio je projekt IMI-a o Ocjeni ukupne izloženosti polutantima u okolišu, koji je financiralo Ministarstvo znanosti Republike Hrvatske, te koordinator našeg sudjelovanja u projektu WHO/UNEP: Human Exposure Assessment Location (HEAL)

Nastavna djelatnost

Marko Šarić je održavao nastavu o patologiji rada i epidemiologiji kroničnih bolesti u dodiplomskom studiju medicine i poslijediplomskim studijima medicine rada i drugima na Medicinskom fakultetu u Zagrebu, Rijeci, Ljubljani, Sarajevu, Prištini. Nosilac je kolegija: Epidemiologija kroničnih bolesti na poslijediplomskom studiju: Biologija – biomedicina koji vodi Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Pod njegovim mentorstvom izrađeno je i obranjeno 18 doktorskih disertacija i 31 magistarski rad. Uz rukovođenje Institutom za medicinska istraživanja predloženik je neposredno odgojio skupinu znanstvenih radnika – suradnika u Laboratoriju za epidemiolgiju kroničnih bolesti, koji je vodio. Svi suradnici koji su radili u toj jedinici obranili su doktorske disertacije (7) ili magistarske radove (5). Bio je dugogodišnji predsjednik povjerenstva (komisije) za polaganje specijalističkog ispita iz medicine rada za liječnike. Godine 1979. boravio je na Sveučilištu u Aleksandriji u Egiptu, a godine 1986. na Sveučilištu za medicinu rada i medicinsku ekologiju u Kitakiushi-u, Japan kao visiting profesor. Voditeljstvo teza (diplomske, magistarske, doktorske teze) / Theses advising (underground theses, M.A. theses, Ph. D. theses) Bio je voditelj 31 magistarskog rada i 18 doktorata znanosti. U 65 magisterija odnosno doktorata znanosti bio je član komosije za obranu teze.

Uređivanje publikacija

Bio je ili je sada član uredništva ovih časopisa: Arhiv za higijenu rada i toksikologiju (Savjetodavni odbor); Arhiv za plućne bolesti i tuberkulozu; Arhiv za zaštitu majke i djece; Journal of Environmental Pathology and Toxicology; Environmental Management and Health – An International Journal; International Journal of Occupational and Environmental Health (Contributing editors); American Journal of Industrial Medicine.

Edicije

Uz ostalo bio je u nekoliko navrata gost-urednik u Arhivu za higijenu rada i toksikologiju, te gost-urednik jednog broja časopisa Environmental Management and Health.