Prelogović Eduard

Preminuli članovi III. Razred za prirodne znanosti

Datum rođenja:

 • 07.04.1936

Mjesto rođenja:

 • Zagreb

Datum smrti:

 • 08.05.2023.

Mjesto smrti:

 • Zagreb

Prelogović Eduard

Preminuli članovi III. Razred za prirodne znanosti

Akademske titule:

 • profesor doktor znanosti

Institucije:

 • redoviti profesor u miru – Rudarsko-geološko-naftni fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Članstvo u Akademiji:

 • član suradnik – Razred za prirodne znanosti (03.12.1992. – 08.05.2023.)

Životopis

Eduard Prelogović, rođen je 7. travnja 1936. godine. Cjelovito školovanje završio je u Zagrebu. Diplomirao je na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu 1962. godine. Početkom 1964. godine stalno djeluje na Rudarsko-geološko naftnom fakultetu kao asistent (1964.-1974.), docent (1974.-1977.), izvanredni profesor (1977.-1982.) i redoviti profesor (1982. do danas). 1999. godine izabran je u stalno zvanje redoviti profesor. Umirovljen 2007. godine. Obavljao je nastavu iz slijedećih predmeta: Geološko kartiranje, Strukturna geologija, Strukturna geomorfologija i geologija kvartara, Neotektonika sa seizmotektonikom, Seizmotektonika, te na nekoliko predmeta poslijediplomskog studija iz područja geologije i fizike.
Deset godina bio je predsjednik povjerenstva za diplomske ispite. Više desetaka puta mentor ili član povjerenstva na diplomskim ispitima. Bio je mentor ili član povjerenstva dvadesetak magistarskih radova, te mentor deset doktorskih disertacija i više puta član povjerenstva. Stručne ispite iz geologije i rudarstva u Ministarstvu znanosti i tehnologije obavlja dvadeset godina.

Do sada je sudjelovao na relativno brojnim geološkim istraživanjima. Ističu se: sudjelovanje u izradi Osnovne geološke karte, izradi strukturnih i litofacijelnih karata, definiranju legendi neotektonskih, seizmotektonskih i strukturno-geomorfoloških karata i izradi pojedinih karata. Tipična su proučavanja strukturnih odnosa, posebice recentne tektonske i seizmotektonske aktivnosti. Posebno se naglašava izdvajanje seizmičkih izvora, seizmotektonskih aktivnih zona u prostoru, amplituda tektonskih pomaka, morfogeneze reljefa i postanka struktura, te posebice definiranje polja stresa i recentnih tektonskih pomaka iz geoloških i geodetskih GPS mjerenja. Izdvajaju se i najvažniji projekti: Seismicity of the Balkan Peninsula (1974. god.), Seizmic zonationes of the Medvednica and areas of Zagreb (1988. god.), evolution od the possible danger for NPP Krško (1992./94. god.), Tektonske dinamike prostora Panonskog bazena (1995./98. god.), Recentni strukturni sklop prostora Dinarida (2000./2002. god.) i Geodinamika prostora grada Zagreba (1997./2008. god.).

Od znanstvenih projekata Ministarstva znanosti i tehnologije navode se četiri:

 • Najnovija tektonska gibanja i seizmička aktivnost u području Hrvatske (voditelj),
 • Dubinska geološka građa i neotektonski odnosi u Hrvatskoj (voditelj),
 • Strukturna građa i zaštita vodonosnika (voditelj) i
 • Dubinska geološka i geohazardna istraživanja u Hrvatskoj ( suradnik).

Značajno je i sudjelovanje na 55 znanstvenih i stručnih skupova. Pozvanih predavanja bilo je sedamnaest. Objavljeni radovi sa skupova navedeni su u Bibliografiji.
Ukupno je objavio 113 znanstvena rada, 6 stručnih radova i 1 rad u monografiji i knjigu u koautorstvu.
Dobitnik je republičke nagrade za znanstveni rad ‘Nikola Tesla’ 1982. godine.
Za člana suradnika HAZU izabran je 1992. godine. Također se napominje učešće u radu Znanstvenog savjeta HAZU Sveučilišta u Osijeku, Znanstvenog vijeća za dubinska istraživanja i fotointerpretaciju HAZU, te međunarodne komisije o sigurnosti nuklearne elektrane Krško (Inter. Com. For The Independent Safety Analysis of the NNP Krško).
Član je Hrvatskog geološkog društva, hrvatskog geomorfološkog društva, Znanstvenog savjeta za naftu HAZU i INQUA (International Union for Quaternary Research – Neotectonic Commission).

Najvažniji projekt:

 • Seismicity of the Balkan Peninsula (1974.)
 • Seismic zonations of mt. Medvednica and areas of Zagreb (1988.)
 • Evolution of the possible danger for NPP Krško (1992./94.)
 • Tektonska dinamika prostora Panonskog bazena (1995./98.)
 • Recentni strukturni sklop prostora Dinarida (2000./2002.)

Eduard Prelogović umro je u Zagrebu 8. svibnja 2023.