Palinkaš Ladislav

Članovi suradnici III. Razred za prirodne znanosti
Palinkaš Ladislav

Datum rođenja:

 • 19.10.1944

Mjesto rođenja:

 • Zagreb

E-mail adrese:

Palinkaš Ladislav

Članovi suradnici III. Razred za prirodne znanosti

Akademske titule:

 • doktor znanosti

Institucije:

 • redoviti profesor u miru – Prirodoslovno matematički fakultet, Sveučilišta u Zagrebu – Geološki odsjek

Članstvo u Akademiji:

 • član suradnik – Razred za prirodne znanosti (30.01.1997. – …)

Životopis

Prof. dr. sc. Ladislav Palinkaš rođen je 19. listopada 1944. u Zagrebu. Osnovnu i srednju školu pohađao je u Zagrebu. Diplomirao je kemiju  (1971.) na Kemijsko-tehnološkom fakultetu i geologiju (1973.) na Rudarsko-geološko-naftnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Poslijediplomski studij iz geokemije i rudnih ležišta pohađao je 1974./ 75. na Rudarsko-geološko-naftnom fakultetu, Geološki odjel, a 1975./76. na Pennsylvania State University, USA gdje je završio potpun program američkog postdiplomskog studija. Magistrirao je u Zagrebu 1981. s temom “Geokemijsko istraživanje rudnog tijela i njegove okoline u rudniku urana Žirovski Vrh, Slovenija”.

Obranom doktorske disertacije (1988.) “Geokemijske karakteristike paleo-zojskih metalogenetskih područja Samoborske gore, Gorskog kotara, Like, Korduna i Banije” na Rudarsko-geološko-naftnom fakultetu postigao je doktorat prirodnih znanosti iz područja geologije. Zbog stručnog i znanstvenog usavršavanja iz područja geokemije boravio u Austriji, Sjedinjenim Američkim Državama, Mađarskoj, Sloveniji, Kini, Rusiji i drugdje. U tijeku tih kraćih ili dužih studijskih boravaka pregledao 70 metalnih i nemetalnih rudnih ležišta u zemlji i inozemstvu.

Uspostavio je plodnu međunarodnu znanstvenu suradnju s mnogobrojnim sveučilištima i institutima širom svijeta.

Dr. L. Palinkaš bio je glavni istraživač na projektu Ministarstva znanosti i tehnologije “Geokemijska karta grada Zagreba”, istraživač-suradnik na projektu “Metalogenija paleozoika u Hrvatskoj, zapadnoj i srednjoj Bosni” u razdoblju 1991.-1996. te glavni istraživač na projektu “Magmatizam, metamorfizam i rudna ležišta Dinarida” za razdoblje 1996.-1999.

U razdoblju 1972/1973. radi u Odjelu za kompjutorsko inženjerstvo “INA-Naftaplina” u Zagrebu, a od 1973. do 1989. kao asistent u Zavodu za mineralogiju, petrologiju i ekonomsku geologiju Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta. Godine 1989. izabran je za docenta, a 1993. za izvanrednog profesora.

Na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu izabran je godine 1998. u nastavno zvanje redovitog profesora, a za redovitog profesora u trajnom zvanju izabran je godine 2002. Od 1997. predstojnik je Zavoda za mineralogiju, petrologiju i ekonomsku geologiju. Voditelj je poslijediplomske nastave u školskoj godini 2003.-2005., pročelnik Geološkog odsjeka 2005.-2007.

Bio je predsjednik Hrvatskog geološkog društva, te tajnik, dopredsjednik i predsjednik Odbora za geokemiju Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Nacionalni predstavnik je Hrvatske u International Associaton of Geochemistry and Cosmochemistrv (IAGC), nacionalni predstavnik u International Mineralogical Association, sekcija fluidne inkluzije, nacionalni predstavnik u Srednjoeuropskoj inicijativi, sekcija geologija, član European Union of Geoscience (EDG) itd. Bio je voditelj mnogobrojnih domaćih i stranih projekata.

Njegova znanstvena djelatnost koncentrirana je s težištem na tri glavna problema: 1. geokemija rudnih ležišta (radiogeni izotopi, stabilni izotopi, fluidne inkluzije); 2. geokemija okoliša i geokemijsko kartiranje; 3. metalogenija Dinarida. Iz tih domena objavio je kao prvi autor dva rada, a kao koautor četiri rada u uglednim međunarodnim publikacijama (četiri iz skupine CC časopisa).

U toku svojih znanstvenih istraživanja i nastavne djelatnosti dao je dr. Ladislav Palinkaš važan doprinos uvođenju i razvoju geokemijskih terenskih i laboratorijskih metoda istraživanja u Hrvatskoj.

Objavio je 42 znanstvena rada, od tog broja 32 u znanstvenim časopisima i monografijama, a 10 u vidu članaka ili u zbornicima i knjigama tiskanih nakon predavanja održanih na 7 međunarodnih i 3 domaća simpozija. 34 znanstvena rada objavljena su na engleskom, a 8 na hrvatskom jeziku. Pretežan broj radova prošao je međunarodnu znanstvenu recenziju. U inozemstvu su tiskana 22 znanstvena rada, a 20 u domaćim znanstvenim časopisima.

Visokoškolska izobrazba u dva komplementarna znanstvena područja, u geologiji i u kemiji, omogućila su dr. Ladislavu Palinkašu da geokemijske procese i genetske probleme rješava u suglasju između geoloških činjenica utvrđenih pri terenskim istraživanjima te fizikalno-kemijskih zakonitosti na osnovi laboratorijskih mjerenja. To je rezultiralo u izvornim, znanstveno utemeljenim hipotezama i rješenjima geneze pojedinih rudnih ležišta ili u uspješnom rješavanju geokemijskih problema zagađenja okoliša. Posebno se ističe rješavanje geneze ranodijagenetskih baritnih ležišta Gorskog kotara, fundirana na facijelnoj analizi i geokemiji sumpornih izotopa jer je to prva registracija Sabkhe u Dinaridima što ima i šire značenje u razumijevanju genetskog problema bakrenih škriljevaca. Nadalje, razdvajanje riftnih permokarbonskih metalogenetskih procesa od srednjotrijaskih (SEDEX), vezanih za napredno riftiranje u Tetisu, uspješno je dokazano studijom fluidnih i sumpornih izotopa. Rezultati plumbometrije te K-Ar datiranja unijeli su važan pomak u rješavanju kronostratigrafskih odnosa u Dinaridima. U području geokemije okoliša izrađene su sa suradnicima geokemijske karte grada Zagreba, prve urbane karte takve vrste u ovom dijelu Europe. Studij utjecaja starog rudarenja u Idriji daje kompletnu sliku zagađenja svih prirodnih sredina: tla, zraka, vode, stijena i vodotočnih sedimenata, uz uporabu raznih analitičkih tehnika određivanja žive, te prati zagađenja okoliša, kao posljedice ratnih razaranja u Hrvatskoj od samog izbijanja sukoba. Širok spektar analitičkih fizikalno-kemijskih metoda laboratorijskih istraživanja koje je L. Palinkaš koristio, a neke prvi puta uveo u našu zemlju, kao i vrlo široka i raznovrsna međunarodna znanstvena suradnja promovirala su dr. L. Palinkaša medu naše istaknute znanstvenike geokemije rudnih ležišta i okoliša. To je našlo odraza i u nastavnom procesu koji on kao asistent, docent i izvanredni profesor već 24 godine vrlo uspješno obavlja za studente geologije uvodeći najsuvremenije metode nastave.

U časopisu Mineralogv and petrology objavio je rad o petrologiji i geokemiji paleogenih tonalita Perijadranske linije, a u časopisu Acta volcanologica geokemijsku evoluciju magmatizma kroz najistočniji dio Perijadriatika. Iz geokemije rudnih ležišta objavljena su dva rada u koautorstvu. Jedan od njih tretira rudotvorne fluide u Griibler rudnom tijelu, u rudnom ležištu Idriji (Slovenija), objavljen u Swiss Bullettin of Mineralogy and Petrology. Drugi rad utvrđuje diskriminacijske kriterije za svrstavanje rudnih ležišta od paleozoika do trijasa u varističku ili alpsku metalogenezu. Nakon uspješnog prikaza na EUG kongresu u Strasbourgu, autori na poziv nakladnika tiskaju spomenuti rad u prominentnoj publikaciji iz serije monografija Londonskog geološkog društva pod naslovom The timing and location of the major ore deposits in an evolving orogen. U Neues Jahrbuch für Mineralogie tiskanje u koautorstvu rad Uloga uranijskog iona (V) u kemijskom sastavu meta-autunita iz pegmatita Quintos de Baixo, Brazil. Šesti rad iz te serije je iz područja geokemije okoliša (u koautorstvu), o distribuciji i ponašanju teških metala, uključujući živu, u tlu iznad rudnika Pb-Ag rude Sv. Jakob, Hrvatska, tiskan u Journal of Geochemical Explorations.

Brojem objavljenih znanstvenih radova, neki u vrhunskim međunarodnim edicijama, iznimno svestranom i aktivnom međunarodnom suradnjom u vidu izrade znanstvenih projekata, sudjelovanja na mnogobrojnim geološkim kongresima, simpozijima, posebnim skupovima, na kojima je izlagao sa suradnicima, ponajviše iz područja geokemije rudnih ležišta, metalogenije Dinarida i geokemije okoliša, u potpunosti je ne samo ispunio nego i premašio kriterije za reizbor u člana suradnika.


Bibliografija

Ladislav Palinkaš – Hrvatska znanstvena bibliografija CROSBI

POPIS  RADOVA

A.  Lista znanstvenih radova s recenzijom i publiciranih u znanstvenim časopisima i monografijama (knjigama)

 1.  Palinkaš, A. L. (1980.): Geokemijsko istraživanje rudnog tijela i njegove neposredne okoline u rudniku urana Žirovski Vrh, magisterij, Sveučilište u Zagrebu, 127 str.
 2. Palinkaš, A. L. (1985.): Lead Isotope Patterns in Galenas from some Selected Ore Deposits in Croatia and NW Bosnia, Geol. vjesnik, Vol. 38, 175-189, Zagreb.
 3. Šebečić, B., Palinkaš, A. L„ Pavišić, D., Šebečić, BI., Trutin, M. (1985): Bauxite Occurrences in the Region of Zavojane and northwardly of Imotski, Geol. vjesnik, Vol. 38, 191-213, Zagreb.
 4. Palinkaš, A. L., Šinkovec, B. (1986.): Tidal Fiat Facies and Barite Mineralization in Gorski Kotar, Geol. vjesnik, Vol. 39, 215-224, Zagreb.
 5. Palinkaš, A. L. (1986.): Geochemical Facies Analvsis of Groeden Sediments and Ore Forming Processes in Žirovski Vrh Uranium Mine, Slovenia, Yugoslavia, Acta Geologica, Vol. 16, 2, 43-82, HAZU Zagreb.
 6. Palinkaš, A. L., Sremac, J. (1987.): Barite-bearing Stromatolites at the Permian-Triassic Boundarv in Gorski Kotar (Croatia), Memorie della Societa Geologica Italiana, Vol. XL, 259-264, 1989., Rome.
 7. Šinkovec, B., Palinkaš, A. L., Durn, G. (1988.): Rudne pojave Medvednice (Ore occurrences on the Medvednica mountain), Geol. vjesnik, Vol. 41, pp. 395-405, Zagreb.
 8. Palinkaš, A. L. (1988.): Geokemijske karakteristike paleozojskih metalogenetskih područja: Samoborske gore, Gorskog Kotara, Like, Korduna i Banije, disertacija, Zagreb, Sveučilište u Zagrebu, 108 str.
 9. Palinkaš, A. L. (1989.): Unexpected Fluid Inclusion Composition in Barite from the Lika Barite Deposits, Geol. vjesnik, 42, 301-310, Zagreb.
 10. Šinkovec, B., Sakač, K., Palinkaš, A. L., Miko, S. (1989.): Geology of Bauxite Deposits in the Listića (Herzegovina) and Imotski (Dalmatia) Regions, Travaux, Vol. 19, 459-477, (ICSOBA), 6th Int. Cong., Pocos de Caldas, Brazil, Zagreb.
 11. Palinkaš, A. L., Sholupov, S., Šinkovec, B., Miko, S., Sesvečan, T. (1989.): Mercurv as a Pathfinder Element for Istrian Bauxite Deposits – A Tentative Exploration Model, Rudarsko-geološko-naftni zbornik, vol. 1. 47-62, Zagreb.
 12. Palinkaš, A. L. (1990.): Siderite-barite-polysulfide deposits and early Continental rifting in Dinarides, Geol. vjesnik, Vol. 43, 181-185, Zagreb.
 13. Palinkaš, A. L., Sholupov, S. E., Mashyanov, N. R., Durn, G., Miko, S. (1990.): Mercury in atmosphere over rural, urban and industrial parts of Zagreb city, Rudarsko-geološko-naftni zbornik, Vol. 2, 19-27, Zagreb.
 14. Namjesnik, K., Palinkaš, A. L., Miko, S., Durn, G., Polić, D., Kvrgnjaš, L. (1992.): Lead, zine, nickel and mercury in soil along road sides and of some rural and urban parts of Zagreb, Croatia Min. Metali. Quart„ Vol. 39, 1-2, 93-112, Ljubljana.
 15. Miko, S., Durn, G., Palinkaš, A. L., Mashyanov, N., Namjesnik, K., Ilyin, Y. (1992.): Distribution of mercury, and aerosols of lead and cadmium in the atmosphere of Zagreb, Min. Metali. Quart, 39, 369-387, 3-4, Ljubljana.
 16. Maltig, U., Mulder, E. F. J., Palinkaš, A. L. (1992.): Some results of the GEPI Project (First results from Central and Eastern Europe), Cogeoenvironment, Nevvsletter, 2, 5-8, Haarlem.
 17. Durn, G., Palinkaš, A. L., Bašić, F, Miko, S., Grgić-Kapelj, S. (1993.): Heavy metals in liming material from some quarries in NW Croatia and possible impact on their permissible content in arable soils, Geol. Croatica, 46, 145-156, Zagreb.
 18. Palinkaš, A. L., Pezdič, J., Šinkovec, B. (1993.): Lokve Barite Deposit, Croatia: an Example of Early Diagenetic Sedimentary Ore Deposits, Geol. Croatica, 46, 84-95, Zagreb.
 19. Palinkaš, A. L., Jurković, I. (1993.): Lanthanide geochemistry and fluid Indusion peculiarities of the fluorite from the barite deposits south of Kreševo, Bosnia, Geol. Croatica, 47, 103-115, Zagreb.
 20. Palinkaš, A. L., Miko, S., Dragičević, L, Namjesnik, K., Papeš, J. (1993.): Geochemical exploration for blind bauxite ore bodies, Jajce, Central Bosnia, Acta Geol. Hungarica, 36/4, 459-477, Budapest.
 21. Palinkaš, A. L., Srebočan, E., Miko, F. S., Pompe-Gotal, L, Namjesnik, K., Pire, S. (1994.): Regional contamination of soil and biota with heavy metals following the explosion of an ammunition stockpile near Oštarije, Croatia, Chemical Safety, Richardson (ed.), Chapter 21, 311-328, VCH Publisher, Cambridge, Weinheim, New York, Basel, 613.
 22. Miko, S., Palinkaš, A. L., Biondić, B., Namjesnik, K., Štiglić, S. (1995.): Groundvvater pollution hazard by heavy metals follovving the explosion of an ammunition depot near Oštarije, Croatia, The effects of war on the Environ-ment: Croatia, Richardson (ed.) Chapter 7, 175-193, E & FN SPON, Chapmen & Hali Publisher, London, Glasgovv, New York, Tokyo, Melbourne, Madras, 229.
 23. Palinkaš, A. L., Pire, S., Miko, F. S., Durn, G., Namjesnik, K., Kapelj, S. (1995.): The Idrija mercury mine Slovenia, a semi-millenium of continous operation: an ecological impact, Richardson M. (ed.): Environmental Toxicology Assessment, Chapter 23, 317-339, Tavlor & Francis, London, 438.
 24. Palinkaš, A. L., Namjesnik, K., Miko, S., Muvrin, B., Kavedžija, B. (1995.): Augmentation of Mercury Concentration in Soil and Sediments of the Sava River Banks and Terraces in Zagreb City, Croatia, Land contamination & Reclamation, Vol. 3, No. 4, 145-147, London.
 25. Palinkaš, A. L., Namjesnik-Dejanović, K., Miko, S. F., Pire. S., Durn, G. (1996.): Distribution of Mercury, Lead and Cadmium in Zagreb City Soil, Richardson, M. (Ed.): Environmental Kenobiotics, Chapter 19, 355-372, Tavlor & Francis, London, 492.
 26. Miko, F. S., Palinkaš, A. L., Biondić, B., Namjesnik, K., Štiglić, S. (1996.): Opasnost od onečišćenja podzemnih voda teškim metalima zbog eksplozije skladišta streljiva u blizini Oštarija, Richardson, M. (Ed.): Učinci rata na okoliš: Hrvatska, Poglavlje 7, 163-181, Izvori, Zagreb, prijevod s engleskog (190 str.).
 27. Jurković, I. and Palinkaš, A. L. (1996.): Late Variscan, Middle-Upper Permian, Post-Variscan and Middle triassic rifting related ore deposits in the Northwestern and central Dinarides, Plate Tectonic aspects of the Alpine metallogeny in the  Carpatho-Balkan  region,  Vol.   l,   19-27,  IGCP-356,  Sofia.
 28. Palinkaš, A. L., Balogh, Kad., Bermanec, V, Zebec, V, Svingor, E. (1996.): On Use of Hyalophane for K-Ar Dating in the Central Bosnian Schist Mts., Acta Geologica Hung., 39, 149-153, Budapest.
 29. Palinkaš, A. L., Drobne, K., Durn G., Miko, S. (1996.): Mercury anomaly at the Cretaceous-Tertiary boundary: Dolenja Vas, Slovenia, The role of impact proces-ses in the geological and biological evolution of planet Earth, Int. workshop, Filed guide, 57-60, Postojna.
 30. Miko, S., Krkalo, E., Durn, G., Palinkaš, A. L. (1996.): Geokemijska i mineraloška istraživanja u praćenju i kontroli onečišćenja kod eksploatacije mineralnih sirovina, Simpozij: Zaštita prirode i okoliša i eksploatacija mineralnih sirovina, Ekološke monografije 8, 215-222, Varaždin.
 31. Drobne, K., Ogorelec, B., Dolenec, T., Marton, E., Palinakš, L. (1996.): Biota and abiota at the K/T boundary in the Dolenja Vas sections, Slovenia. The role of impact processes in the geological and biological evolution of planet Earth, Int. \vorkshop, Field guide, 163-179, Postojna.
 32.  Palinkaš, A. L., Pire, S., Miko, S., Namjesnik, K., Durn, G. (1996.): R-mode factor and cluster analysis an efficient tool in recognition of man-made and natural heavy metal distribution in the soils of Zagreb, Environmental Geoche-mical Baseline Mapping in Europe Conf., IGCP-360, Global Geochemical Baselines, Slovakia, 138-140, Spišska Nova Ves.

B.   Sudjelovanje na međunarodnim znanstvenim kongresima, simpozijima, mitinzima s publiciranim proširenim sažecima u zbornicima

 1. Palinkaš, A. L. (1983.): Origin of green, gray and red colour of the Permian clastics in the Žirovski Vrh mountain, 4th IAS Regional Meeting, 133-135, Split, 1983.
 2. Palinkaš, A. L., Šinkovec, B. (1986.): Barite mineralization and dolomitization in Gorski Kotar, Abstracts, pp. 125-127, 5th Meeting of Vugoslav sedimentologists, Brijuni.
 3. Palinkaš, A. L., Pavušek, I. (1989.): Recognition of water-table position by means of Fe, Mn-incrustations. A čaše study in recent and paleofluvial environment, Abstract, lOth Regional Meeting on Sedimentology, 181-182, Budapest.
 4.  Palinkaš, A. L., Sholupov, S. E., Mashvanov, N. R., Durn, G. and Miko, S. (1990.): Mercury in atmosphere over rural, urban and industrial parts of Zagreb, International Symposium on Geochemical Prospecting, 24-25, Prague.
 5. Palinkaš, A. L., Jurković, I. (1993.): Geochemistry of hydrothermal ore-forming processes in the Mid-Bosnian schist mountains, Final Meeting IGCP 291, 12-13, Prague.
 6. Namjesnik, K., Palinkaš, A. L., Opić, L, (1993.): Shema uzorkovanja i analiza u geokemijskim istraživanjima tla Zagreba i okolice. Savjetovanje “Od uzorka do podatka i informacije”, Hrvatsko društvo za sustave, 293-294, Opatija.
 7. Jurković, L, Palinkaš, A. L. (1994.): Geochemistry of rift related metallogeny in the Dinarides, Plate tectonics and metallogeny in the East Carpathians and Apuseni Mts, lipanj, 7-19, 1994, Baia Mare, Romania, Abstracts, 23-24, IGCP Pr. No. 356.
 8. Namjesnik, K., Palinkaš, A. L. (1994.): Karte raspodjele teških metala u tlu grada Zagreba, Zbornik radova znanstvenog skupa, Metali u hrani i okolišu, 1-3. lipnja, 1994., 293-294, Stubičke Toplice.
 9. Mayer, D., Palinkaš, A. L., Miko, S., Namjesnik, K., Alajbeg, A., Horvatinčić, N. (1994.): “Kaštijun” deponij grada Pule, primjer uspješno odabrane lokacije odlagališta otpada, III. simpozij, Gospodarenje otpadom, 410-411, Zagreb, 1994. 10. Palinkaš, A. L., Biondić, B., Osmond, K. J. (1994.): Water Tracing in the Dinaride Karst Using Uranium Series Disequilibria, 13th Intr. Symposium “Chemistry of the Mediterranean” – “Distribution of Microconstituents between Marine Compartments”, 11-18. V. 1994., 57-59, Rovinj.

 

C.  Sudjelovanje na domaćim i međunarodnim simpozijima, kongresima i mitinzima sa sažecima

 1. Palinkaš, A. L., Šinkovec, B. (1987.): Stream sediment geochemistrv of some selected Paleozoic regions in Croatia, Yugoslavia, as an indicator of global tectonic metalogenic events, Abstracts, 5th Meeting of Europ. Geol. Societies, 66, Dubrovnik.
 2. Šebečić, B., Palinkaš, A. L., Slovenec, D. (1987.): Mn, Fe-Mineralization in the Middle triassic Volcanogenic-sedimentary series, near Striževo, NW Herzegovina, Yugoslavia, Abstracts, 5th Meeting of Europ. Geol. Societies, 86, Dubrovnik.
 3. Palinkaš, A. L., (1988.): Fluid inclusion studies in Ljubija siderite mine in NW Bosnia (Vugoslavia), Chem. Geology, Vol. 70, 1/2, p. 14, Elsevier, Int. Cong. Geochem. & Cosmoch., Pariš, 1988.
 4. Palinkaš, A. L., Pezdič, J. (1989.): Sulfur isotope distribution in the Gorski Kotar barite deposit (Vugoslavia), Terra abstracts, EUG V, 124-125, Strasbourg, France.
 5. Palinkaš, A. L., Šinkovec, B., Durn, G., Miko, S. (1992.): Mercury in Dinaride bauxites as an indicator of terrestrial volcanism in the Tethvan historv, Abstracts of 7th Inter. Congr. ICSOBA, 96, Balatonalmadi, 1992.
 6. Kapelj, S., Palinkaš, A. L., Miko, S. (1993.): Heavy metals distribution in the Eastern Slavonia aquifer as a consequence of diagenetic evolution and agricul-tural activity, 8th Meeting of the Ass. European Geological Societies, 64, Budapest.
 7. Palinkaš, A. L., Miko, S., Namjesnik, K., Pire, S. (1993.): Regional contamination of soil by mercury and cadmium follovving the explosion of an ammunition stockpile near Oštarije, Croatia, ibid., 64.
 8. Namjesnik, K., Palinkaš, A. L., Miko, S., Kramarić, K. (1993.): Distribution of mercury in soil, flood plain sediments and atmosphere of Zagreb, Croatia, Ibid., 69.
 9. Palinkaš, A. L., Jurković, I. (1993.): Lanthanide geochemistry and fluid inclu-sions of the fluorite from the barite deposits near Kreševo, Bosnia. Seventh Biennal Meeting of the European Union of Geosciences (EUG-VII), travanj, 4-8, 1993., Strasbourg, Francuska, Terra abstracts, Strasbourg 1993.
 10. Palinkaš, A. L., Jurković, I. (1994.): Genesis of Ljubija siderite deposit: metallogenic implication, Plate tectonics and metallogeny in the East Carpathians and Apuseni Mts., lipanj, 7.-19., 1994, Baia Mare, Rumunjska, 25, IGCP, Pr. No. 356.
 11. Palinkaš, A. L., Jurković, I. (1994.): Siderite-barite-polysulfide deposits from Petrova and Trgovska gora Mts. Central Croatia, precursors of the Post-Variscan metallogeny, Int. Conference, Variscan metallogeny in the Alpine orogenic belt, 25. IX-2. X. 1994., 16, High Tatra Mts., Slovačka.
 12. Jurković, I. Šiftar, D., Palinkaš, A. L., Pezdič, J. (1994.): Geological and geochemical characteristics of the Variscan and Post-Variscan barite deposits of the Western Dinarides, ibid., 23.
 13. Opić, L, Palinkaš, A. L. (1994.): Affects of the war on georesources and reconstruction of settlements in Croatia, Workshop, Settlement reconstruction in Croatia, 12-16. IX. 1994., Dubrovnik.
 14. Palinkaš, A. L. (1995.): Ore Deposits and Global Tectonics in Dinarides, I. Croatian Geological Congress, 19-22. listopad, Croatia, Abstracts, 69, Opatija.
 15. Palinkaš, A. L., Namjesnik, K., Miko, S., Pire, S. (1995.): Geochemical mapping of the Zagreb city, ibid., 70.
 16. Durn, G., Palinkaš, L. A., Miko, S., Namjesnik-Dejanović, K., Julardžija, N. (1995.): Soil contamination with Heavy Metals, Čaše Study: Old Mining at Sv. Jakob, Mt. Medvednica, ibid., 32.
 17. Miko, S., Palinkaš, A. L., Durn, G., Mashvanov, N. R., Sholupov, S. E. (1996.): Geochemical prospecting for gold in the tributaries of the Mentebach and Tenangun rivers in central Kalimantan, Indonesia, Abstracts, Inter. Conference, Regularities of Evolution of the Earth Crust, St. Petersburg, Russia.
 18. Palinkaš, A. L., Durn, G., Miko, S. (1996.): Teški metali u našoj okolici; Koliko toksično je stvarno toksično?, Ist Croatian Congress of Toxicology, 118, Zagreb.
 19. Palinkaš, A. L., Majer, V, Balogh, K., Bermanec, V, Jurković, I. (1996.): Geochronometry and Termochronometrv of the metamorphism in the Inner Dinarides, Mid-Bosnian schist Mts., Plate Tectonic aspects of the Alpine metallogenv in the Carpatho-Balkan region, Proceedings, Vol. 2, IGCP-356, Sofia.
 20. Palinkaš, A. L., Marchig, V. (1996.): Geochemical study of stratabound Sabkha barite- pvrite deposit, Lokve, Croatia, Abstracts, 30th Int. Geol. Congress, Vol. 2-3, 709, Beijing, Kina.

D. Predavanja u znanstvenim društvima, sveučilištima, akademijama

 1. Palinkaš, A. L. (1984.): Geochemical investigation of the Žirovski Vrh Uranium mine, NW Vugoslavia, Florida State University, Spring colloquium series, Tallahassee.
 2. Palinkaš, A. L. (1986.): Paleoenvironmental significans of Permian/Lovver Triassic stratabound ore deposits of the Dinarides, Studies on the Mesozoic and Tertiary Geodynamics of the Periadriatic Region, Sumeg, Mađarska.
 3. Palinkaš, A. L. (1989.): Termalni događaji u geološkoj historiji Ljubije, Slovensko geološko društvo, Ljubljana.
 4. Palinkaš, A. L. (1989.): Termalni događaji u geološkoj evoluciji rudišta Ljubija, Srpsko geološko društvo, Beograd.
 5. Palinkaš, A. L. (1989.): Geneza Ljubije u svjetlu novijih eksperimentalnih znanstvenih istraživanja, Akademija nauka BiH, Sarajevo.
 6. Palinkaš, A. L., Gatter, I. (1989.): Fluid inclusions in quartz from Trgovska gora and Petrova gora deposits (Croatia), Abstracts of Workshop on Fluids in Geological Processes, Bratislava.
 7. Palinkaš, A. L. (1989): Early Continental rifting and siderite-barite-sulfide deposits in Tethvan history, Konferencia o teoreticke a praktičke poznatky vyskumu, periskumu a exploatacie nerastnvch surovin zapadnych Karpat. Herlani, Košice, ČSSR.
 8. Palinkaš, A. L., Sholupov, S., Šinkovec, B., Miko, S., Sesvečan, T. (1989.): Mercury as a pathfinder element for Istrian bauxite deposits – a tentative exploration   model.   –   “Tethyan   bauxite”,   Meeting   on   the   IGCP-287   program Sumeg,  Mađarska.
 9. Palinkaš, A. L. (1990.): Geneza Ljubije u svjetlu najnovijih istraživanja, Rudnik željezne rude Ljubija, Prijedor, Republika Bosna i Hercegovina.
 10. Palinkaš, A. L. (1991,): Ore deposits and global dynamics in Dinarides, Hungarian Academy of Science, Sopron, Mađarska.
 11. Palinkaš, A. L., Pire, S., Miko, F. S., Durn, G., Namjesnik, K. (1994.): The Idrija mercury mine, Slovenia, semi-millenium of continuous operation, an ecological impact, Meeting on earth sciences and environmental protection, 12.-13. prosinca 1994., Central European Initiative, Committee of Earth Sciences, International Center for theoretical physics, Trieste.
 12. Palinkaš, A. L. (1995.): Siderite-barite-polysulfide deposits in Dinarides, Univer-sität Wien, Institut für Mineralogie und Kristallographie, Wien.
 13. Palinkaš, A. L. (1995.): Epithermal deposits with obscure linkage with volcanics, Lectures on epithermal gold deposits, 5-7. rujna, 1995, Budapest, by J. Hedenquist.
 14. Palinkaš, A. L. (1996.): Metallogeny of Dinarides in the frame of plate tectonics, Poljsko mineraloško društvo, Krakow.
 15. Palinkaš, A. L. (1978.): Geokemijske metode u facijelnoj analizi sedimenata, Hrvatsko geološko društvo, sedimentološka sekcija, Zagreb.
 16. Palinkaš, A, L. (1982.): Sedimentna ležišta urana Colorado platoa, Hrvatsko geološko društvo, Zagreb.
 17. Palinkaš, A. L., Pavušek, L, (1990.): Prepoznavanje položaja vodnog lica u recentnoj i paleofluvijalnoj sredini pomoću Fe, Mn inkrustacija – primjer Jaruna i Žirovskog Vrha, Hrvatsko geološko društvo, Zagreb.
 18. Palinkaš, A. L. (1991.): Geokemijske metode u istraživanju rudnih ležišta, Plenarno predavanje na Plenumu Odbora za geokemiju HAZU, Zagreb.
 19. Palinkaš, A. L., Jurković, I. (1993.): Značaj istraživanja rijetkih zemalja i fluidnih inkluzija u fluoritu iz Kreševa, Bosna, Odbor za geokemiju HAZU.
 20. Palinkaš, A. L., Miko, S., Dragičević, L, Namjesnik, K., Papeš, J. (1993.): Otkrivanje skrivenih boksitnih rudnih tijela, Jajce, Centralna Bosna. Plenarno predavanje na III. plenumu Odbora za geokemiju HAZU, Zagreb.
 21. Palinkaš, A. L., Bermanec, V, Zebec, V, Pavlović, G. (1995.): Metamorfogeni kvare i hijalofan iz Busovače; studij fluidnih inkluzija. Plenarno predavanje na IV. plenumu Odbora za geokemiju HAZU, Zagreb.

E. Popularni članci

 1. Palinkaš, A.  L.  (1985.):  Uran i energetska kriza, Priroda, 9/10.

F. Prijevodi

 1. Symes, R. F. (1988.): Rock & Minerals. Dorling Kinderslv and the Natural History Museum, 1988, London (prijevod: Stijene i minerali, Mladost, 1990, Zagreb).

POPIS RADOVA nakon izbora za člana suradnika godine 1997.

Članci s međunarodnom recenzijom tiskani u inozemnim časopisima

 1. G. Durn, S. Miko, M. Čović, U. Barudžija, N. Tadej, K. Namjesnik-Dejanović, L. Palinkaš, Distribution and behaviour of selected elements in soil developed over a historical Pb-Ag mining site at Sv. Jakob, Croatia, Jour. Geochem. Exploration, 67,1999., 361-376.
 2. J. Pamić, A. L. Palinkaš, Petrology and geochemistry of Paleogene tonalites from the easternmost parts of the Periadriatic Zone, Mineralogy and Petrology, 70, 2000., 121-141.
 3. A. L. Palinkaš, J. Pamić, Geochemical evolution of magmatism across the easternmost Periadriatic lineament, Acta volcanologica, 13,1/2, 2001., 45-56.
 4. L. A. Palinkaš, S. Strmić, J. E. Spangenberg, W. Prochaska, U. Herlec, Ore-forming fluids in the Griibler orebody, Idrija mercury deposit, Slovenia, Swiss Bulletin of Mineralogy and Petrology, 84,1-2, 2004., 173-188.
 5. V. Bermanec, R. Wegner, G. Kniewald, B. Rakvin, L. Palinkaš, M. Rajić, N. Tomašić, K. Furić, The role of uranium (V) ion in the chemical composition of meta-autunite from pegmatites of Quintos de Baixo, Brazil, Neues Jahrbuch fiir Mineralogie, Abhandlungen, 181, l, 2005., 27-38.

Znanstveni rad tiskan na poziv izdavača u monografijama

 1. Jurković, A. L. Palinkaš, Discrimination criteria for assigning ore depo-sits located in the Dinaridic Triassic-Paleozoic formations to Variscan or Alpidic metallogeny, u: D. J. Blundell, F. Neubauer, A. von Quadt (ur.), The Timing and Location of Major Ore Deposits in an Evolving Orogen, Geological Society of London, Special Publication, 204, London, 2002., 229-245.

Znanstveni radovi izloženi na geološkim kongresima i simpozijima

 1. I. Jurković, L. A. Palinkaš, S. Miko, M. Jakšić, J. Pezdić, D. Slovenec, D. Šiftar, Geochemical characteristics of Mercurian Tetrahedrites from the Middle Bosnian Schist Mountains, Mineral Deposits, 1997., 829-833.
 2. I. Jurković, L. A. Palinkaš, Sulfide isotope and fluid inclusion data of ba-rites from the Dinarides, u: Stanley et al. (ur.), Mineral Deposits, Processes to Processing, Vol. l, 1999., 802, 45-48.
 3. V. Bermanec, A. L. Palinkaš, K. Balogh, G. Sijarić, J. C. Melgarejo, C. Conet, J. Proenza, Stratabound hydrothermal metamorphogenic Ba-Cr-Fe-Cu-Zn deposit of Busovaca Central Bosnia, u: Stanley et al. (ur.), Mineral Deposits, Processes to Processing, Vol. 2,1468,1999., 927-930.
 4. A. L. Palinkaš, S. Strmić, U. Herlec, The ore forming fluids in the Idrija mer-cury mine, Slovenia, u: Piestrzynski et al. (ur.), Mineral Deposits at the Beginning of the 21th Century, 2001., 321-324.
 5. V. Bermanec, A. L. Palinkaš, S. Strmić, R. Gault, B. Boev, V. Zebec, Mineralogy of pegmatite with giant epidot crystals, near Čanište, Macedonia, ibid., 939-942.
 6. A. L. Palinkaš, S. Borojević, W. Prochaska, B. Šinkovec, D. Šiftar, Rude, Samobor deposits as a prototype of the siderite-barite polysulfide-hematite mi-neralization in the Inner Dinarides, Croatia, ibid., 325-328.
 7. A. L. Palinkaš, S. Borojević, S. Strmić, W. Prochaska, J. Spangenberg, Siderite-hematite-barite-polvsulfide mineral deposits, related to the early intra-continental Tethyan rifting, Inner Dinarides, u: Eliopoulos et al. (ur.), Mineral Exploration and Sustainable Development, 2003., 1225-1228.
 8. A. L. Palinkaš, S. Strmić, J. Spangenberg, W. Prochaska, Vareš and Veovača, Triassic Fe-Pb-Zn-Ba SEDEX deposits, related to the advanced Tethyan rifting, Central Bosnia, ibid., 1221-1224.
 9. L. A. Palinkaš, S. Borojević-Šoštarić, S. Strmić Palinkaš, Alpine metallo-geny of the North-Western and Central Dinarides, u: J. Colin, Andrew et al. (ur.), Digging deeper, Irish Association for Economic Geology, 2007., 149-152.
 10. S. Strmić Palinkaš, S. Borojević-Šoštarić, A. L. Palinkaš, V. Bermanec, B. Boev, Ore forming fluids in the Allchar Au-Sb-As Tl deposit, FYR Macedonia, u: Colin, J. Andrew et al. (ur.), Proceedings of the 9th Biennal SGA Meeting Minera Exploration and Research: Digging Deeper, Navan, Irish Association for Economic Geology, 2007., 181-184.
 11. S. Strmić Palinkaš, L. Palinkaš, M. Diehl, F. Molnar, Basic research in service of successful exploitation in Pb-Zn-Ag Stari Trg mine, Trepča, Kosovo, ibid., 165-167.

Geološki vodiči

 1. A. L. Palinkaš, K. Nemeth (ur.), Volcanoes and their products, Field guide, Int. Workshop, Croatian Geological Societv, Zagreb, 1997., 99 str.
 2. A. L. Palinkaš, D. Skaberne, B. Ogorelec, S. Borojević-Šoštarić, S. Strmić Palinkaš, Break-up of Pangea. Evidences from Permo-Triassic sedimentology and ore deposits (Western Slovenia and Western Croatia), u: I. Vlahović, J. Tišljar (ur.), 22nd IAS Meeting of Sedimentologists, Field trip A3, 2003., 109-152.
 3. M. Juračić, A. L. Palilnkaš, Adriatic-Dinaridic Mesozoic carbonate plat-form, environments and facies from Permian to recent time, 32nd International Geological Congress, Firenca, 2004., 53.

Znanstveno-popularni članci, prijevodi, recenzije

 1. Factopedia, Earth, Dorling Kinderslev Ltd, London, 1997. Prijevod: Faktopedija, poglavlje Zemlja, Mozaik knjiga, Zagreb, 1998., 455 str.
 2. Razmicanje kontinenata prije Wegenera, ili pripovijest o otkrićima prije otkrića, Geološke vijesti, 38/1, 2001., 35-42.
 3. Leonardo da Vinci – genij i prethodnik geoznanosti, Geološke vijesti, 39/1, 2002., 32-37.
 4. A. L. Palinkaš, S. Pire, Život s vulkanom, ibid., 38-43.
 5. A. L. Palinkaš, V. Bermanec, G. Kniewald, Namibija – geološka fascinacija, Geološke vijesti, 39/2, Zagreb, 2002., 21-28.
 6. Niels Steensen, alijas Nicolaus Steno, osnivač moderne stratigrafije, ibid., 34-37.
 7. Magmatski kompleks, Bushveld, svjetsko geološko čudo, Geološke vijesti, 40/1, Zagreb, 2003., 29-32.

Projekti,voditelj domaćeg projekta

 1. Projekt Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa: Magmatizam, meta-morfizam i rudna ležišta Dinarida, 1996.-2002.
 2. Projekt Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa: Termalni događaji na jadransko-dinarskoj karbonatnoj platformi, 2002.-2005.
 3. Projekt Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa Geo-kemija mineralnih ležišta u Dinaridima i njezin utjecaj na vode u kršu, 2007.-2011.

Voditelj stranog projekta

 1. Projekt SCOPES, suvoditelj: J. Spangenberg, Lausanne University, Thermal events in the Adriatic-Dinaridic carbonate platform recorded through bitumens in oil seeps and ore deposits, 2001.-2004.
 2. Hrvatsko-slovenski projekt Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske i Republike Slovenije, suvoditelj: R. Šajn, Geološki institut, Ljubljana, Teške kovine u okolišu kao posljedica rudarenja i metalurške djelatnosti, 2003.-2004.
 3. Hrvatsko-mađarski projekt Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti i Mađarske akademije znanosti, suvoditelji: K. Balogh i Z. Pecskay, Nuklearni institut u Debrecenu, Datiranje K/Ar metodom pegmatita Tisije i trijaskih magmatita Dinarida, 2003.-2005.
 4. Hrvatsko-mađarski projekt Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, su-voditelj: F. Molnar, Eotvos Lorand sveučilište, Budimpešta, Mesozoic magmatism and post-magmatic systems in the Sava and Bikk units of the Pelsonia megaunit, 2005.-2007.
 5. Hrvatsko-mađarski projekt Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, suvoditelj: F. Molnar, Eotvos Lorand sveučilište, Budimpešta, Correlation of mag-matic and sedimentarv units of Triassic-Jurassic age in Dinarides and Northern Hungarv, 2007.-2009.