Muljačić Žarko

Preminuli članovi V. Razred za filološke znanosti

Datum rođenja:

  • 02.10.1922

Mjesto rođenja:

  • Split

Datum smrti:

  • 06.08.2009

Mjesto smrti:

  • Zagreb

Muljačić Žarko

Preminuli članovi V. Razred za filološke znanosti

Institucije:

  • redoviti profesor – Freie Universität Berlin (1973. – 1988.)

Članstvo u Akademiji:

  • dopisni član – Razred za filološke znanosti (07.06.1977. – 06.08.2009)

 

MULJAČIĆ, Žarko, jezikoslovac (Split, 2. X. 1922). Osnovnu školu i Realnu gimnaziju završio je u Splitu. Diplomirao je 1947. romanistiku na Filozofskom fakultetu u Zagrebu na kojem je doktorirao 1955. i habilitirao se 1960. Od 1947. do 1950. bio je srednjoškolski profesor u Puli i Splitu. Radio je kao arhivist Državnog arhiva u Dubrovniku 1950-53. Nakon toga je bio asistent na Katedri za talijanski jezik i književnost na Filozofskom fakultetu u Zagrebu do 1956. Jedan je od osnivača Filozofskog fakulteta u Zadru 1956. te utemeljitelj i organizator njegove talijanistike i romanske lingvistike. Od 1956. do 1973. radio je kao docent (1956-61), izvanredni (1961-65) i redoviti profesor (1965-72) na Filozofskom fakultetu u Zadru. Dekan Filozofskog fakulteta u Zadru bio je 1964-66. Nakon izbora za profesora romanske filologije (lingvistike), na Freie Universität u Berlinu predavao je talijanski, francuski jezik i komparativnu romanistiku od 1973. do umirovljenja 1988. Objavio je nekoliko knjiga, 400 znanstvenih priloga i preko 270 recenzija. Sudjelovao je na više od 200 znanstvenih kongresa, simpozija, seminara i sl. te održao skoro isto toliko predavanja kao gost raznih fakulteta i znanstvenih društava. Napisao je više kritičkih sinteza, izradio načela za dinamičku klasifikaciju romanskih jezika, proučavao nastanak standardnih romanskih jezika i pitanje odnosa jezika i dijalekta. Napisao je članak Prva moderna geografska karta dubrovačkog područja. Objavio je knjigu o putovanjima kartografa Alberta Fortisa po Hrvatskoj i Sloveniji od 1765. do 1791. u kojoj se nalaze dvije karte. Na tim su kartama ucrtani njegovi pravci kretanja po Hrvatskoj od oko 20. srpnja do sredine rujna 1771. i od oko 20. svibnja do kraja studenoga 1772. Karte je izradio Željkov brat, arhitekt Slavko Muljačić, koji je izradio i kartu Centri urbani della latinita dalmatica e prevalitana. Ta je karta objavljena dvaput s talijanskom i jedanput s hrvatskom legendom. Član je desetak znanstvenih udruženja u zemlji i inozemstvu. Dopisni je član Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, Accademia della Crusca (Firenca), Sociata di Linguistica Italiana (Rim), Sociate de Linguistique Romane (Strasburg), Sociata Italiana di Glottologia (Pisa), Sociatas Linguistica Europea, Accademia Nazionale dei Lincei (Rim). Dobitnik je nagrade grada Zadra (1964), nagrade “Božidar Adžija” (1971), međunarodne nagrade “Galileo Galilei” (1983) i Commendatore dell’Ordine al Marito della Republica Italiana. Odlikovan je Redom Danice Hrvatske s likom Ruđera Boškovića (1999).

DJELA: Prva moderna geografska karta dubrovačkog područja. Naše more 1958, 4-5, str. 260-264. – Dalmatinski elementi u mletački pisanim dokumentima 14. stoljeća, Prilog raguzijskoj dijakronoj fonologiji i dalmatinsko-mletačkoj konvergenciji. Rad JAZU 1962. – Opća fonologija i fonologija suvremenog talijanskog jezika. Zagreb 1972. – Putovanja Alberta Fotrisa po Hrvatskoj i Sloveniji (1765-1791). Književni krug, Split 1996.

LIT.: F. Maletić (ur.): Tko je tko u Hrvatskoj, Who is who in Croatia, Golden marketing, Zagreb 1993, str. 504-505. – Muljačić, Žarko, u: A. Vujić (ur.): Hrvatski leksikon, II. sv. Naklada Leksikon, Zagreb 1997, str. 141.

Preuzeto sa stranice: http://www.kartografija.hr/kartzadra/Kartografi/Muljacic.htm