Mikelić Andro

Preminuli članovi II. Razred za matematičke, fizičke i kemijske znanosti
Mikelić Andro

Rođen:

  • 02. listopada 1956. u Splitu

Preminuo:

  • 28. studenog 2020. u Lyonu, Francuska

Mikelić Andro

Preminuli članovi II. Razred za matematičke, fizičke i kemijske znanosti

Akademske titule:

  • profesor doktor znanosti

Članstvo u Akademiji:

  • dopisni član – Razred za matematičke, fizičke i kemijske znanosti (15.05.2014. – 28.11.2020.)

Andro MIKELIĆ rođen je 2. listopada 1956. u Splitu. Diplomirao je 1979. na studiju matematike na Sveučilištu u Zagrebu, gdje je i magistrirao 1981. te doktorirao 1983. godine. Od diplomiranja do 1992. radi u Institutu Ruđer Bošković kao asistent, znanstveni suradnik, viši znanstveni suradnik i znanstveni savjetnik. Od 1992. do 2011. radi kao profesor primijenjene matematike na Sveučilištu Claude Bernard Lyon 1 u Francuskoj. Od 2011. godine istaknuti je profesor (Full Distinguished Professor) primijenjene matematike na istom sveučilištu. Koristio je svoje sabatikale za boravke na uglednim sveučilištima u Njemačkoj, Nizozemskoj i SAD-u (Sveučilište u Heidelbergu, Tehničko sveučilište Eindhoven, Sveučilište Texas u Austinu). U razdoblju 2011. – 2013. bio je gostujući profesor na Sveučilištu u Heidelbergu.

Znanstveni rad Andre Mikelića odnosi se na teoriju homogenizacije, mehaniku fluida i statističku hidrodinamiku. Posebno se bavi homogenizacijom jednadžbi Navier-Stokesa i Eulera, jednadžbama koje opisuju višefazne tokove kroz poroznu sredinu i određivanjem zakona na granici porozne sredine i slobodnog fluida. Radi i na pronalaženju nelinearnih zakona filtracije te filtracije kroz poroznu sredinu koja se dade deformirati, kao i kroz topljive sredine. U novije vrijeme bavi se i modeliranjem krvotoka. Radi na primjenama teorije homogenizacije na mehaniku fluida te na parcijalnim diferencijalnim jednadžbama koje se javljaju u mehanici fluida. Tema njegovih istraživanja jest i tok kroz viskozni fluid koji je mehanički inkompresibilan, ali termički podliježe dilataciji. Ima i radova koji se odnose na dinamičke efekte, na zakon kapilarnog tlaka, na statističku hidrodinamiku, na Cahn- -Hilliardovu jednadžbu i na probleme trenja u linearnoj elastičnosti. Mikelić intenzivno znanstveno surađuje s nizom matematičara u Hrvatskoj.

Dobitnik je  nagrade Procter and Gamble Award 2012 Međunarodnog društva za porozne sredine Interpore za svoja velika dostignuća (enormous achievements) u istraživanju poroznih sredina. Suautor je šest knjiga te autor ili suautor 138 znanstvenih radova, koji su citirani 1.010 puta (prema bazi MathSciNet Američkog matematičkog društva). Mikelić je član uređivačkog odbora niza časopisa: Applicable Analysis, ESAIM Proceedings, Differential Equations and Applications, International Journal of Differential Equations. Za dopisnog člana HAZU izabran je 2014.

Za više podataka: http://amikelic.free.fr/