Matić Slavko, akademik

Preminuli članovi III. Razred za prirodne znanosti
Matić Slavko

Rođen:

 • 20. siječnja 1938. u Livnu (BiH)

Preminuo:

 • 30.03.2021. u Zagrebu

Matić Slavko, akademik

Preminuli članovi III. Razred za prirodne znanosti

Akademske titule:

 • akademik
 • doktor znanosti

Institucije:

 • professor emeritus – Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Funkcije u Akademiji:

 • član Predsjedništva – Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti (01.01.2019. – 30.03.2021.)
 • predsjednik – Znanstveno vijeće za poljoprivredu i šumarstvo (01.07.2011. – 30.03.2021.)
 • voditelj – Centar za znanstveni rad u Vinkovcima (27.10.2004. – 30.03.2021.)

Članstvo u Akademiji:

 • redoviti član – Razred za prirodne znanosti (20.05.2004. – 30.03.2021.)

Spomenica Slavko Matić : 1937.-2021. / uredio Igor Anić

 

Akademik Slavko Matić, prof. emeritus, doktor honoris causa, rođen je 20. siječnja 1938. u Livnu. Pučku školu i gimnaziju završio je u obiteljskom zavičaju Kninu. Diplomirao je na Šumarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1962. godine. Radio je na Šumarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu od 1963. do 2003. godine, kada je umirovljen.
Magistrirao je na Šumarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1972. godine obranivši temu »Prirodno pomlađivanje kao faktor strukture sastojine u šumama jele s rebračom (Blechno-Abietetum Horv.)«.
Doktorirao je 1980. godine na istom Fakultetu obranivši disertaciju »Utjecaj ekoloških i strukturnih činilaca na prirodno pomlađivanje prebornih šuma jele i bukve u Gorskom kotaru«.
Za redovitoga profesora izabran je 1986. godine. Godine 1991. ponovno je izabran u isto zvanje, a 1997. godine je stekao trajno zvanje redovitoga profesora.
Za profesora emeritusa Šumarskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu izabran je 2004. godine.
Godine 2000. dodijeljeno mu je počasno zvanje doktor honoris causa na Mendelovom poljoprivredno-šumarskom Sveučilištu u Brnu.
Istovrsno zvanje dodijeljeno mu je 2003. godine na Tehničkom sveučilištu u Zvolenu u Slovačkoj.
Redoviti je član Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti od 2004. godine. Predsjednik je Znanstvenoga vijeća za poljoprivredu i šumarstvo Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti od 23. veljače 2011. do 20. veljače 2015. te voditelj Akademijina Centra za znanstveni rad u Vinkovcima od 27. listopada 2004.
Jedan je od osnivača, redoviti član te prvi predsjednik Akademije šumarskih znanosti od 1997.
U dva mandata biran je za dekana (1992., 1994. – 1996.), a u tri mandata za prodekana (1982. – 1984., 1984. – 1986., 1990. – 1992.) Šumarskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.
Bio je predstojnik Zavoda za uzgajanje šuma Šumarskoga fakulteta (1997. – 2003.) i predsjednik Odbora za šume Šumarskoga fakulteta (1986. – 2003.).

Znanstveno područje interesa

 • uzgajanje šuma kao temeljna šumarska znanost koja osigurava produktivnost, opstojnost i vječnost šuma
 • obnova i njega prebornih i regularnih prirodnih šuma, šumskih kultura i plantaža
 • šumsko sjemenarstvo i rasadničarstvo
 • uzgojni postupci u funkciji povećanja gospodarskih i općekorisnih vrijednosti šuma s posebnim naglaskom na bioraznolikost, potrajni održivi razvoj i vječnost šuma
 • uzgojni radovi s posebnim naglaskom na povećanju gospodarskih i općekorisnih vrijednosti šuma
 • gospodarenje s poplavnim šumama s ciljem njihovog proširenja i povratka na autohtona staništa
 • šumska bioenergija, potencijalna, do danas neiskorištena, vrijednost šuma svih uzgojnih oblika, razvojnih i degradacijskih stadija šuma

Znanstveno-nastavna zvanja

1962. – diplomirao
1972. – magistrirao
1980. – doktorirao
1986. – redoviti profesor
1997. – redoviti profesor u trajnom zvanju
2000 – doktor honoris causa na Mendelovom poljoprivredno-šumarskom sveučilištu u Brnu (Češka)
2003. – doktor honoris causa na Tehničkom sveučilištu u Zvolenu (Slovačka)
2004. – profesor emeritus na Šumarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu

Članstvo i funkcije u znanstvenim i stručnim društvima

 • predsjednik Hrvatskoga šumarskog društva (1993. – 2006.)
 • redoviti član i predsjednik Akademije šumarskih znanosti (1997. –    )
 • počasni član Hrvatskoga društva za znanost i umjetnost u Sarajevu (2010. –    )

Znanstvena djelatnost

Znanstveni rad akademika Slavka Matića kreće se unutar znanstvenoga područja biotehničkih znanosti, polja šumarstva, grane uzgajanja šuma. U svojemu znanstvenom i nastavnom radu provodi i afirmira temeljna načela zagrebačke škole uzgajanja šuma.
Na originalan je način odredio intenzitet prorjeda u regularnim šumama, afirmirao u šumarskoj struci trajno opredjeljenje za prirodno pomlađivanje, prirodnu strukturu sastojine i prirodne, raznolike i stabilne šume, predložio je novi pristup u gospodarenju niskim šumama (panjačama), definirao ulogu pionirskih vrsta drveća listača i četinjača kod povratka prirodnih šuma na degradirana staništa, dao prijedlog o uzgajanju kontejnerskih sadnica hrastova s posebnim naglaskom na vrstu kontejnera, supstrat i vrijeme sadnje, odredio optimalan broj biljaka i količinu sjemena za prirodnu i umjetnu obnovu te pošumljavanje, prezentirao novi pristup u gospodarenju ritskim šumama, dao originalno rješenje kod izlučivanja sjemenskih sastojina i sjemenarske politike glavnih vrsta drveća.
Rezultati njegovih istraživanja našli su neposrednu primjenu u domaćoj i inozemnoj praksi. Neki su ugrađeni u podzakonske akte Zakona o šumama Republike Hrvatske (Pravilnik o uređivanju šuma). Vodio je mnoge znanstvene projekte, od čega je tri financiralo Ministarstvo znanosti Republike Hrvatske od 1992. godine. Objavio je preko 260 znanstvenih članaka i ostalih tekstova.

Nastavna djelatnost

Akademik Slavko Matić za asistenta iz kolegija Uzgajanje šuma izabran je 1963. godine. Na tom je kolegiju biran od asistenta do redovitoga profesora u trajnom zvanju.
Predavao je i predmet Osnove šumarstva na Drvnotehnološkom odjelu. Među zaslužnima je za uspostavu Nastavno-pokusnoga šumskoga objekta Šumarskoga fakulteta na otoku Rabu koji uključuje 100 ha šume i zgradu za boravak studenata.
U razdoblju 1986. – 2003. upravljao je Nastavno-pokusnim šumskim objektom Zagreb s 900 ha šuma i četiri objekta gdje studenti obavljaju terensku nastavu i gdje se obavlja znanstveni rad, s tri rasadnika za hortikulturne i šumske vrste drveća sa staklenicima u kojima studenti obavljaju vježbe i terensku nastavu i gdje se obavljaju znanstvena istraživanja.
U istom razdoblju bio je predsjednik Odbora za šume Šumarskoga fakulteta koji neposredno rukovodi sa svih pet nastavno-pokusnih šumskih objekata Šumarskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu s 3000 ha šuma i osam objekata, koji su opremljeni za boravak studenata tijekom terenskih nastava i znanstvenika za vrijeme istraživanja.
Bio je voditelj poslijediplomskoga znanstvenoga studija Uzgajanje šuma, gdje je predavao dva redovita predmeta i pet obveznih izbornih predmeta. Na ostalim usmjerenjima poslijediplomskoga znanstvenoga i stručnih studija na Šumarskom fakultetu predavao je pet redovitih i jedan obvezni izborni predmet. Vodio je dva usmjerenja poslijediplomskoga stručnoga studija (specijalizacija) na Šumarskom fakultetu: Uzgajanje prirodnih sastojina i Rasadničarska proizvodnja i šumske kulture.
Bio je mentor 8 doktoranata, 27 magistranata i približno 300 diplomskih radova te član brojnih povjerenstava za obranu magistarskih i doktorskih radova.

Stručna i međunarodna djelatnost

Akademik Slavko Matić sudjelovao je u rješavanju stručnih problema, posebno vezanih za područje uzgajanja šuma u šumarskoj privredi. Radio je u velikom broju povjerenstava te bio aktivan u praktičnom rješavanju problema od sušenja i propadanja šuma do izradbe elaborata i projekata glede utjecaja značajnih zahvata u prostoru (elektroprivreda, vodoprivreda i dr.) na šumske ekosustave. Aktivno je sudjelovao u izradi eleborata FAO i Svjetske banke za realizaciju kredita radi obnove primorskih šuma.
Bio je koordinator izradbe šumarske komponente za »Prvo nacionalno izvješće Republike Hrvatske prema Okvirnoj konvenciji UN o promjeni klime (UNFCCC)«, a također je koordinator provedbe rezolucije pod nazivom »Smjernice za potrajno gospodarenje europskim šumama« za Republiku Hrvatsku.
Razvio je intenzivnu i plodnu međunarodnu suradnju sa šumarskim znanstvenim institucijama u Češkoj, Slovačkoj, Mađarskoj, Estoniji i Sloveniji. Član je međunarodnoga projektnoga tima i uredništva za izradu monografije o poplavnim šumama Europe.
Bio je predstavnik Hrvatske u IUFRO International Council i u European Forest Institute. Povjerena mu je organizacija IUFRO kongresa o hrastu 2000. godine u Zagrebu. Aktivni je sudionik na brojnim simpozijima, kongresima i sastancima IUFRO, PRO SILVA EUROPA, ALPE ADRIA, IUFRO sekcije profesora uzgajanja šuma i drugih šumarskih organizacija.

Društvena aktivnost, odlikovanja i priznanja

Akademik Slavko Matić 2010. izabran je za počasnoga člana Hrvatskoga društva za znanost i umjetnost u Sarajevu. Od 1992. do 2002. potpredsjednik je Savjeta za poljoprivredu i šumarstvo Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti te predsjednik Hrvatskoga šumarskoga društva od 1993. do 2006. U razdoblju od 2000. do 2003. član je Znanstvenoga područnoga vijeća za biotehničke znanosti te Matičnoga povjerenstva za biotehničke znanosti od 1990. do 1996. Od 1994. do 2002. član je Odbora za evidenciju i unapređenje kadrova Senata Sveučilišta u Zagrebu i koordinator Almae Matris Alumni Croaticae za Šumarski fakultet. Član je povjerenstva za poslijediplomsku nastavu Šumarskoga fakulteta od 1986. do 2003., član IUFRO (International Union of Forest Research Organization) international council od 1996. do 2000., koordinator je grupe IUFRO 8.01.08 – Floodplain forest ecosystems od 2001. do 2006., predstavnik Hrvatske u EFI (European Forest Institute) international council od 1998. do 2003., te član Upravnog odbora »Hrvatske šume« p. o. Zagreb od 1990. do 1995. kao i član Upravnoga vijeća Instituta za jadranske kulture i melioracije krša u Splitu od 1998. do 2001.
Odlukom Predsjednika Republike Hrvatske od 28. svibnja 1996. odlikovan je Redom Danice hrvatske s likom Ruđera Boškovića za osobite zasluge u znanosti i Redom Danice hrvatske s likom Blaža Lorkovića, za osobite zasluge u gospodarstvu.
Odlukom Hrvatskoga sabora u lipnju 2005. akademik Matić primio je nagradu za životno djelo za 2004. godinu za cjelokupni znanstvenoistraživački rad u području biotehničkih znanosti, za znanstveni i stručni rad, a posebno za veliku i plodnu angažiranost na izobrazbi šumarskih stručnjaka, afirmaciju šumarske struke pomoću novog pristupa u gospodarenju niskim šumama i pri kontejnerskom uzgoju sadnica hrasta lužnjaka i kitnjaka, te za bogatu međunarodnu suradnju, kao i doprinos razvoju šumarske znanosti ne samo u Hrvatskoj nego i u svijetu.

Urednička djelatnost

Akademik Slavko Matić glavni je urednik sljedećih izdanja:

 • Sveučilišna šumarska nastava u Hrvatskoj 1898 – 1998, Sto godina sveučilišne šumarske nastave u Hrvatskoj, knjiga II., Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 1998.
 • Obična bukva (Fagus sylvatica L.) u Hrvatskoj / Common beech (Fagus sylvatica L.) in Croatia, Akademija šumarskih znanosti, Zagreb, 2003., 855 str.

Urednik je sljedećih izdanja:

 • Znanost u potrajnom gospodarenju hrvatskim šumama, Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Šumarski institut Jastrebarsko, Zagreb, 2001., str. 636. (suurednici A. P. B. Krpan, J. Gračan).
 • Zbornik sažetaka Znanstvenoga skupa Poljoprivreda i šumarstvo kao proizvođači obnovljivih izvora energije, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Znanstveno vijeće za poljoprivredu i šumarstvo, Zagreb, 2006., 64 str.
 • Zbornik radova Znanstvenog skupa Poljoprivreda i šumarstvo kao proizvođači obnovljivih izvora energije / Agriculture and forestry as the producers of the renewable energy sources, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Znanstveno vijeće za poljoprivredu i šumarstvo, Zagreb, 2007., 213 str.
 • Zbornik sažetaka Znanstvenoga skupa Prašumski ekosustavi dinarskoga krša i prirodno gospodarenje šumama u Hrvatskoj / Proceedings of the Scientific Symposium Virgin Forest Ecosystems of Dinaric Karst and Nature-Based Forest Management in Croatia, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Razred za prirodne znanosti, Znanstveno vijeće za poljoprivredu i šumarstvo, Sekcija za šumarstvo, urednici S. Matić, I. Anić, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb, 2007., 48 str. (suurednik I. Anić)
 • Zbornik sažetaka Znanstvenog skupa Šume hrasta lužnjaka u promijenjenim stanišnim i gospodarskim uvjetima Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Znanstveno vijeće za poljoprivredu i šumarsvo, Sekcija za šumarsvo, Centar za znanstveni rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Vinkovcima, Zagreb, 2008., 64 str. (suurednik I. Anić).
 • Zbornik radova Znanstvenoga skupa Prašumski ekosustavi dinarskoga krša i prirodno gospodarenje šumama u Hrvatskoj / Proceedings of the Scientific Symposium Virgin Forest Ecosystems of Dinaric Karst and Nature-Based Forest Management in Croatia, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Razred za prirodne znanosti, Znanstveno vijeće za poljoprivredu i šumarstvo, Sekcija za šumarstvo, Zagreb, 2009. (suurednik I. Anić).
 • Znanstvena knjiga Park-šume grada Zagreba, Akademija šumarskih znanosti, Zagreb, 2010. 200 str. (suurednik I. Anić).

Slavko Matić član je uredništva monografije Šume u Hrvatskoj / Forests of Croatia, urednik Đ. Rauš, Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu i Hrvatske šume, p. o. Zagreb, Zagreb, 1992., 340 str.
Predsjednik uredničkog vijeća monografije Obična jela (Abies alba Mill.) u Hrvatskoj / Silver fir (Abies alba Mill.) in Croatia, urednik B. Prpić, Akademija šumarskih znanosti, Hrvatske šume p. o. Zagreb, Zagreb, 2001., 895 str.
Predsjednik Uredničkoga savjeta znanstveno-stručnoga i staleškoga glasila Šumarski list.
Urednik je za znanstveno područje Uzgajanje šuma i hortikultura u Šumarskom listu.
Član je uredničkoga savjeta časopisa Mehanizacija u šumarstvu.
Urednik je edicija Radovi i Posebna izdanja Centra za znanstveni rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Vinkovcima s dr. sc. Anicom Bilić.


Bibliografija

Slavko Matić – Hrvatska znanstvena bibliografija CROSBI