Matić Slavko, akademik

Preminuli članovi III. Razred za prirodne znanosti
Matić Slavko

Datum rođenja:

 • 20.01.1938

Mjesto rođenja:

 • Livno (BiH)

Datum smrti:

 • 30.03.2021

Mjesto smrti:

 • Zagreb

Matić Slavko, akademik

Preminuli članovi III. Razred za prirodne znanosti

Akademske titule:

 • akademik
 • doktor znanosti

Institucije:

 • professor emeritus – Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Funkcije u Akademiji:

 • član Predsjedništva – Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti (01.01.2019. – 30.03.2021)
 • predsjednik – Znanstveno vijeće za poljoprivredu i šumarstvo (01.07.2011. – 30.03.2021))
 • voditelj – Centar za znanstveni rad u Vinkovcima (27.10.2004. – 30.03.2021)

Članstvo u Akademiji:

 • redoviti član – Razred za prirodne znanosti (20.05.2004. – 30.03.2021)

 

Životopis

Akademik Slavko Matić, prof. emeritus, doktor honoris causa, rođen je 20. siječnja 1938. u Livnu. Pučku školu i gimnaziju završio je u obiteljskom zavičaju Kninu. Diplomirao je na Šumarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1962. godine. Radio je na Šumarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu od 1963. do 2003. godine, kada je umirovljen.
Magistrirao je na Šumarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1972. godine obranivši temu »Prirodno pomlađivanje kao faktor strukture sastojine u šumama jele s rebračom (Blechno-Abietetum Horv.)«.
Doktorirao je 1980. godine na istom Fakultetu obranivši disertaciju »Utjecaj ekoloških i strukturnih činilaca na prirodno pomlađivanje prebornih šuma jele i bukve u Gorskom kotaru«.
Za redovitoga profesora izabran je 1986. godine. Godine 1991. ponovno je izabran u isto zvanje, a 1997. godine je stekao trajno zvanje redovitoga profesora.
Za profesora emeritusa Šumarskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu izabran je 2004. godine.
Godine 2000. dodijeljeno mu je počasno zvanje doktor honoris causa na Mendelovom poljoprivredno-šumarskom Sveučilištu u Brnu.
Istovrsno zvanje dodijeljeno mu je 2003. godine na Tehničkom sveučilištu u Zvolenu u Slovačkoj.
Redoviti je član Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti od 2004. godine. Predsjednik je Znanstvenoga vijeća za poljoprivredu i šumarstvo Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti od 23. veljače 2011. do 20. veljače 2015. te voditelj Akademijina Centra za znanstveni rad u Vinkovcima od 27. listopada 2004.
Jedan je od osnivača, redoviti član te prvi predsjednik Akademije šumarskih znanosti od 1997.
U dva mandata biran je za dekana (1992., 1994. – 1996.), a u tri mandata za prodekana (1982. – 1984., 1984. – 1986., 1990. – 1992.) Šumarskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.
Bio je predstojnik Zavoda za uzgajanje šuma Šumarskoga fakulteta (1997. – 2003.) i predsjednik Odbora za šume Šumarskoga fakulteta (1986. – 2003.).

Znanstveno područje interesa

 • uzgajanje šuma kao temeljna šumarska znanost koja osigurava produktivnost, opstojnost i vječnost šuma
 • obnova i njega prebornih i regularnih prirodnih šuma, šumskih kultura i plantaža
 • šumsko sjemenarstvo i rasadničarstvo
 • uzgojni postupci u funkciji povećanja gospodarskih i općekorisnih vrijednosti šuma s posebnim naglaskom na bioraznolikost, potrajni održivi razvoj i vječnost šuma
 • uzgojni radovi s posebnim naglaskom na povećanju gospodarskih i općekorisnih vrijednosti šuma
 • gospodarenje s poplavnim šumama s ciljem njihovog proširenja i povratka na autohtona staništa
 • šumska bioenergija, potencijalna, do danas neiskorištena, vrijednost šuma svih uzgojnih oblika, razvojnih i degradacijskih stadija šuma

Znanstveno-nastavna zvanja

1962. – diplomirao
1972. – magistrirao
1980. – doktorirao
1986. – redoviti profesor
1997. – redoviti profesor u trajnom zvanju
2000 – doktor honoris causa na Mendelovom poljoprivredno-šumarskom sveučilištu u Brnu (Češka)
2003. – doktor honoris causa na Tehničkom sveučilištu u Zvolenu (Slovačka)
2004. – profesor emeritus na Šumarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu
Članstvo i funkcije u znanstvenim i stručnim društvima

 • predsjednik Hrvatskoga šumarskog društva (1993. – 2006.)
 • redoviti član i predsjednik Akademije šumarskih znanosti (1997. –    )
 • počasni član Hrvatskoga društva za znanost i umjetnost u Sarajevu (2010. –    )

Znanstvena djelatnost

Znanstveni rad akademika Slavka Matića kreće se unutar znanstvenoga područja biotehničkih znanosti, polja šumarstva, grane uzgajanja šuma. U svojemu znanstvenom i nastavnom radu provodi i afirmira temeljna načela zagrebačke škole uzgajanja šuma.
Na originalan je način odredio intenzitet prorjeda u regularnim šumama, afirmirao u šumarskoj struci trajno opredjeljenje za prirodno pomlađivanje, prirodnu strukturu sastojine i prirodne, raznolike i stabilne šume, predložio je novi pristup u gospodarenju niskim šumama (panjačama), definirao ulogu pionirskih vrsta drveća listača i četinjača kod povratka prirodnih šuma na degradirana staništa, dao prijedlog o uzgajanju kontejnerskih sadnica hrastova s posebnim naglaskom na vrstu kontejnera, supstrat i vrijeme sadnje, odredio optimalan broj biljaka i količinu sjemena za prirodnu i umjetnu obnovu te pošumljavanje, prezentirao novi pristup u gospodarenju ritskim šumama, dao originalno rješenje kod izlučivanja sjemenskih sastojina i sjemenarske politike glavnih vrsta drveća.
Rezultati njegovih istraživanja našli su neposrednu primjenu u domaćoj i inozemnoj praksi. Neki su ugrađeni u podzakonske akte Zakona o šumama Republike Hrvatske (Pravilnik o uređivanju šuma). Vodio je mnoge znanstvene projekte, od čega je tri financiralo Ministarstvo znanosti Republike Hrvatske od 1992. godine. Objavio je preko 260 znanstvenih članaka i ostalih tekstova.

Nastavna djelatnost

Akademik Slavko Matić za asistenta iz kolegija Uzgajanje šuma izabran je 1963. godine. Na tom je kolegiju biran od asistenta do redovitoga profesora u trajnom zvanju.
Predavao je i predmet Osnove šumarstva na Drvnotehnološkom odjelu. Među zaslužnima je za uspostavu Nastavno-pokusnoga šumskoga objekta Šumarskoga fakulteta na otoku Rabu koji uključuje 100 ha šume i zgradu za boravak studenata.
U razdoblju 1986. – 2003. upravljao je Nastavno-pokusnim šumskim objektom Zagreb s 900 ha šuma i četiri objekta gdje studenti obavljaju terensku nastavu i gdje se obavlja znanstveni rad, s tri rasadnika za hortikulturne i šumske vrste drveća sa staklenicima u kojima studenti obavljaju vježbe i terensku nastavu i gdje se obavljaju znanstvena istraživanja.
U istom razdoblju bio je predsjednik Odbora za šume Šumarskoga fakulteta koji neposredno rukovodi sa svih pet nastavno-pokusnih šumskih objekata Šumarskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu s 3000 ha šuma i osam objekata, koji su opremljeni za boravak studenata tijekom terenskih nastava i znanstvenika za vrijeme istraživanja.
Bio je voditelj poslijediplomskoga znanstvenoga studija Uzgajanje šuma, gdje je predavao dva redovita predmeta i pet obveznih izbornih predmeta. Na ostalim usmjerenjima poslijediplomskoga znanstvenoga i stručnih studija na Šumarskom fakultetu predavao je pet redovitih i jedan obvezni izborni predmet. Vodio je dva usmjerenja poslijediplomskoga stručnoga studija (specijalizacija) na Šumarskom fakultetu: Uzgajanje prirodnih sastojina i Rasadničarska proizvodnja i šumske kulture.
Bio je mentor 8 doktoranata, 27 magistranata i približno 300 diplomskih radova te član brojnih povjerenstava za obranu magistarskih i doktorskih radova.

Stručna i međunarodna djelatnost

Akademik Slavko Matić sudjelovao je u rješavanju stručnih problema, posebno vezanih za područje uzgajanja šuma u šumarskoj privredi. Radio je u velikom broju povjerenstava te bio aktivan u praktičnom rješavanju problema od sušenja i propadanja šuma do izradbe elaborata i projekata glede utjecaja značajnih zahvata u prostoru (elektroprivreda, vodoprivreda i dr.) na šumske ekosustave. Aktivno je sudjelovao u izradi eleborata FAO i Svjetske banke za realizaciju kredita radi obnove primorskih šuma.
Bio je koordinator izradbe šumarske komponente za »Prvo nacionalno izvješće Republike Hrvatske prema Okvirnoj konvenciji UN o promjeni klime (UNFCCC)«, a također je koordinator provedbe rezolucije pod nazivom »Smjernice za potrajno gospodarenje europskim šumama« za Republiku Hrvatsku.
Razvio je intenzivnu i plodnu međunarodnu suradnju sa šumarskim znanstvenim institucijama u Češkoj, Slovačkoj, Mađarskoj, Estoniji i Sloveniji. Član je međunarodnoga projektnoga tima i uredništva za izradu monografije o poplavnim šumama Europe.
Bio je predstavnik Hrvatske u IUFRO International Council i u European Forest Institute. Povjerena mu je organizacija IUFRO kongresa o hrastu 2000. godine u Zagrebu. Aktivni je sudionik na brojnim simpozijima, kongresima i sastancima IUFRO, PRO SILVA EUROPA, ALPE ADRIA, IUFRO sekcije profesora uzgajanja šuma i drugih šumarskih organizacija.

Društvena aktivnost, odlikovanja i priznanja

Akademik Slavko Matić 2010. izabran je za počasnoga člana Hrvatskoga društva za znanost i umjetnost u Sarajevu. Od 1992. do 2002. potpredsjednik je Savjeta za poljoprivredu i šumarstvo Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti te predsjednik Hrvatskoga šumarskoga društva od 1993. do 2006. U razdoblju od 2000. do 2003. član je Znanstvenoga područnoga vijeća za biotehničke znanosti te Matičnoga povjerenstva za biotehničke znanosti od 1990. do 1996. Od 1994. do 2002. član je Odbora za evidenciju i unapređenje kadrova Senata Sveučilišta u Zagrebu i koordinator Almae Matris Alumni Croaticae za Šumarski fakultet. Član je povjerenstva za poslijediplomsku nastavu Šumarskoga fakulteta od 1986. do 2003., član IUFRO (International Union of Forest Research Organization) international council od 1996. do 2000., koordinator je grupe IUFRO 8.01.08 – Floodplain forest ecosystems od 2001. do 2006., predstavnik Hrvatske u EFI (European Forest Institute) international council od 1998. do 2003., te član Upravnog odbora »Hrvatske šume« p. o. Zagreb od 1990. do 1995. kao i član Upravnoga vijeća Instituta za jadranske kulture i melioracije krša u Splitu od 1998. do 2001.
Odlukom Predsjednika Republike Hrvatske od 28. svibnja 1996. odlikovan je Redom Danice hrvatske s likom Ruđera Boškovića za osobite zasluge u znanosti i Redom Danice hrvatske s likom Blaža Lorkovića, za osobite zasluge u gospodarstvu.
Odlukom Hrvatskoga sabora u lipnju 2005. akademik Matić primio je nagradu za životno djelo za 2004. godinu za cjelokupni znanstvenoistraživački rad u području biotehničkih znanosti, za znanstveni i stručni rad, a posebno za veliku i plodnu angažiranost na izobrazbi šumarskih stručnjaka, afirmaciju šumarske struke pomoću novog pristupa u gospodarenju niskim šumama i pri kontejnerskom uzgoju sadnica hrasta lužnjaka i kitnjaka, te za bogatu međunarodnu suradnju, kao i doprinos razvoju šumarske znanosti ne samo u Hrvatskoj nego i u svijetu.

Urednička djelatnost

Akademik Slavko Matić glavni je urednik sljedećih izdanja:

 • Sveučilišna šumarska nastava u Hrvatskoj 1898 – 1998, Sto godina sveučilišne šumarske nastave u Hrvatskoj, knjiga II., Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 1998.
 • Obična bukva (Fagus sylvatica L.) u Hrvatskoj / Common beech (Fagus sylvatica L.) in Croatia, Akademija šumarskih znanosti, Zagreb, 2003., 855 str.

Urednik je sljedećih izdanja:

 • Znanost u potrajnom gospodarenju hrvatskim šumama, Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Šumarski institut Jastrebarsko, Zagreb, 2001., str. 636. (suurednici A. P. B. Krpan, J. Gračan).
 • Zbornik sažetaka Znanstvenoga skupa Poljoprivreda i šumarstvo kao proizvođači obnovljivih izvora energije, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Znanstveno vijeće za poljoprivredu i šumarstvo, Zagreb, 2006., 64 str.
 • Zbornik radova Znanstvenog skupa Poljoprivreda i šumarstvo kao proizvođači obnovljivih izvora energije / Agriculture and forestry as the producers of the renewable energy sources, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Znanstveno vijeće za poljoprivredu i šumarstvo, Zagreb, 2007., 213 str.
 • Zbornik sažetaka Znanstvenoga skupa Prašumski ekosustavi dinarskoga krša i prirodno gospodarenje šumama u Hrvatskoj / Proceedings of the Scientific Symposium Virgin Forest Ecosystems of Dinaric Karst and Nature-Based Forest Management in Croatia, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Razred za prirodne znanosti, Znanstveno vijeće za poljoprivredu i šumarstvo, Sekcija za šumarstvo, urednici S. Matić, I. Anić, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb, 2007., 48 str. (suurednik I. Anić)
 • Zbornik sažetaka Znanstvenog skupa Šume hrasta lužnjaka u promijenjenim stanišnim i gospodarskim uvjetima Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Znanstveno vijeće za poljoprivredu i šumarsvo, Sekcija za šumarsvo, Centar za znanstveni rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Vinkovcima, Zagreb, 2008., 64 str. (suurednik I. Anić).
 • Zbornik radova Znanstvenoga skupa Prašumski ekosustavi dinarskoga krša i prirodno gospodarenje šumama u Hrvatskoj / Proceedings of the Scientific Symposium Virgin Forest Ecosystems of Dinaric Karst and Nature-Based Forest Management in Croatia, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Razred za prirodne znanosti, Znanstveno vijeće za poljoprivredu i šumarstvo, Sekcija za šumarstvo, Zagreb, 2009. (suurednik I. Anić).
 • Znanstvena knjiga Park-šume grada Zagreba, Akademija šumarskih znanosti, Zagreb, 2010. 200 str. (suurednik I. Anić).

Slavko Matić član je uredništva monografije Šume u Hrvatskoj / Forests of Croatia, urednik Đ. Rauš, Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu i Hrvatske šume, p. o. Zagreb, Zagreb, 1992., 340 str.
Predsjednik uredničkog vijeća monografije Obična jela (Abies alba Mill.) u Hrvatskoj / Silver fir (Abies alba Mill.) in Croatia, urednik B. Prpić, Akademija šumarskih znanosti, Hrvatske šume p. o. Zagreb, Zagreb, 2001., 895 str.
Predsjednik Uredničkoga savjeta znanstveno-stručnoga i staleškoga glasila Šumarski list.
Urednik je za znanstveno područje Uzgajanje šuma i hortikultura u Šumarskom listu.
Član je uredničkoga savjeta časopisa Mehanizacija u šumarstvu.
Urednik je edicija Radovi i Posebna izdanja Centra za znanstveni rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Vinkovcima s dr. sc. Anicom Bilić.

Više podataka na osobnoj stranici

 

Bibliografija

 1. Prirodno pomlađivanje poljskog jasena (Fraxinus angustifolia Vahl) u Posavini, Savjetovanje o Posavini, urednici J. Kovačević, Z. Racz, Poljoprivredni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 1971., str. 343–346.
 2. Zbornik radova “Savjetovanje o Posavini”, Šumarski list, god. XCV., br. 1–2, Savez inženjera i tehničara šumarstva i drvne industrije Hrvatske, Zagreb, 1971., str. 40–44.
 3. Prirodno pomlađivanje u zaraženim jelovim sastojinama, Šumarski list, god. XCVI., br. 11–12, Savez inženjera i tehničara šumarstva i drvne industrije Hrvatske, Zagreb, 1972., str. 432–441.
 4. Prirodno pomlađivanje kao faktor strukture sastojina u šumama jele s rebračom (Blechno-Abietetum Horv.), Magistarski rad, Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 1972., 77 str.
 5. Mehanizacija i racionalizacija bioloških radova u šumarstvu (Simpozij održan u Novom Sadu 18. V. 1973.), Šumarski list, god. XCVII., br. 5–6, Savez inženjera i tehničara šumarstva i drvne industrije Hrvatske, Zagreb, 1973., str. 229–236.
 6. Prirodno pomlađivanje kao faktor strukture sastojina u šumama jele s rebračom (Blechno-Abietetum Horv.), Šumarski list, god. XCVII., br. 9–10, str. 321–355; br. 11–12, str. 432–462, Savez inženjera i tehničara šumarstva i drvne industrije Hrvatske, Zagreb, 1973.
 7. Prilog poznavanju fitocenoloških i gospodarskih odnosa šuma hrasta kitnjaka na Kalniku, Šumarski list, god. XCVIII., br. 7–9, Savez inženjera i tehničara šumarstva i drvne industrije Hrvatske, Zagreb, 1974., str. 299–323 (suautor Đ. Rauš).
 8. Utjecaj borovih kultura na sukcesiju autohtone vegetacije u staništima hrasta crnike, Simpozij Uloga šumske vegetacije u zaštiti čovjekove okoline s posebnim osvrtom na jadransko otočje, Zadar, 1975.
 9. Rezultati početnih istraživanja trajno zaštićenog i upravljanog prirodnog šumskog rezervata Dundo na otoku Rabu, Ekologija, vol. 11, br. 2, Beograd, 1976., str. 146–147 (suautori Đ. Rauš, A. Vranković).
 10. Šumarska genetika, Povijest šumarstva Hrvatske 1846 – 1976 kroz stranice Šumarskog lista, Savez inženjera i tehničara šumarstva i drvne industrije Hrvatske, Zagreb, 1976., str. 43–47.
 11. Sjemenarstvo, rasadničarska proizvodnja, kulture i plantaže, Povijest šumarstva Hrvatske 1846 – 1976 kroz stranice Šumarskog lista, Savez inženjera i tehničara šumarstva i drvne industrije Hrvatske, Zagreb, 1976., str. 59–77.
 12. Melioracije krša i ostalih devastiranih šumskih terena, Povijest šumarstva Hrvatske 1846 – 1976 kroz stranice Šumarskog lista, Savez inženjera i tehničara šumarstva i drvne industrije Hrvatske, Zagreb, 1976., str. 121–129.
 13. Ecological and structural data about the Silver Fir–Beech selection forests in Croatia with special reference to their natural regeneration, XVI. IUFRO World Congres, Oslo, 1976.
 14. Uzgojne mjere u sastojinama primorskog krša u svrhu očuvanja i širenja prirodne vegetacije, Simpozij Ekološko valoriziranje primorskog krša (Split, 18. – 20. listopada 1976.) Međuakademijski odbor za zaštitu prirode pri Jugoslavenskoj akademiji znanosti i umjetnosti, Split – Zagreb, 1976., str. 126–127.
 15. Posljedice narušavanja ekološke ravnoteže nizinskih šumskih ekosistema hidromelioracijskim zahvatima u površini buduće retencije Kupčine, Šumarski list, god. CI., br. 5–7, Savez inženjera i tehničara šumarstva i drvne industrije Hrvatske, Zagreb, 1977., str. 312–318 (suautori B. Prpić, Đ. Rauš).
 16. Rezultati komparativnih istraživanja uspjeha pošumljavanja mehaniziranim i klasičnim načinom sadnje, Mehanizacija šumarstva, Hrvatske šume, Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu i Šumarski institut, Jastrebarsko, br. 9–10, Zagreb, 1978., str. 252–261.
 17. Istraživanja uspjeha sadnje topola dubokom sadnjom pomoću stroja Ellettari i IVA-3M, Mehanizacija šumarstva, Hrvatske šume, Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu i Šumarski institut, Jastrebarsko, br. 9–10, Zagreb, 1978., str. 241–251.
 18. Sanacija vegetacije područja parka Maksimir, Zagreb, 1978. (suautor I. Dekanić).
 19. Jednomjesečni studijski boravak u šumama SSSR-a, Šumarski list, god. CII., br. 8–10, Savez inženjera i tehničara šumarstva i drvne industrije Hrvatske, Zagreb, 1978., str. 374 (suautor Đ. Rauš).
 20. Obnova šuma i pokušaj stvaranja prihoda od celuloznog drva, deset godina nakon sječe 36 pokusnih ploha u istočnoj Kanadi, Mehanizacija šumarstva, br. 9–10, Hrvatske šume, Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu i Šumarski institut, Jastrebarsko, Zagreb, 1978., str. 280–281.
 21. Ekološke i strukturne karakteristike prebornih šuma jele i bukve u Gorskom kotaru, Drugi kongres ekologa Jugoslavije, urednik Đ. Rauš, Savez društava ekologa Jugoslavije, Zagreb, 1979., str. 741–765.
 22. Ekološko-uzgojne osobine specijalnih rezervata šumske vegetacije Prašnik i Muški bunar u Slavoniji, Drugi kongres ekologa Jugoslavije, urednik Đ. Rauš, knj. I., Savez društava ekologa Jugoslavije, Zagreb, 1979., str. 767–823 (suautori B. Prpić, Đ. Rauš, A. Vranković, Z. Seletković).
 23. Ekološke značajke nizinskih šumskih ekosistema u svjetlu regulacije rijeke Save, Drugi kongres ekologa Jugoslavije, uredio Đ. Rauš, Savez društava ekologa Jugoslavije, Zagreb, 1979., str. 877–897 (suautori B. Prpić, A. Vranković, Đ. Rauš).
 24. Prilog poznavanju biološko-ekoloških svojstava kasnog hrasta lužnjaka (Quercus robur vat. tardissima Sin), Drugi kongres ekologa Jugoslavije, uredio Đ. Rauš, Savez društava ekologa Jugoslavije, Zagreb, 1979., str. 997–1010 (suautori Đ. Rauš, B. Prpić, A. Vranković).
 25. Rezervati šumske vegetacije Prašnik i Muški bunar, Studija ekološko uzgojnih osobina ŠG „Josip Kozarac“ Nova Gradiška, Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 1979., 131 str. (suautori B. Prpić, Đ. Rauš, A. Vranković).
 26. Utjecaj ekoloških i strukturnih čimbenika na prirodno pomlađivanje prebornih šuma jele i bukve u Gorskom kotaru, Doktorska disertacija, Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 1979., 195 str.
 27. Drugi kongres ekologa Jugoslavije, Šumarski list, god. CIII., br. 11–12, Savez inženjera i tehničara šumarstva i drvne industrije Hrvatske, Zagreb, 1979., str. 620–626.
 28. Natural regeneration of Fir forests on the northwestern part of the Balkan Peninnsula (Gorski kotar), II International symposium on the problems of Balkan flora and vegetation, Istanbul, 1980.
 29. Uzgojni zahvati u ritskim šumama, Šumarska enciklopedija, svezak 3 (Plj –Žut), Jugoslavenski leksikografski zavod, Zagreb, 1980., str. 157–159 (suautor Đ. Rauš).
 30. Ekološko gospodarska studija šumskog područja Međuvođe, Zagreb, 1980. (suautori Đ. Rauš, B. Prpić, A. Vranković).
 31. Mjesto i uloga mehanizacije u radovima na proširenoj biološkoj reprodukciji šuma, Mehanizacija šumarstva, br. 5–6, Hrvatske šume, Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu i Šumarski institut, Jastrebarsko, Zagreb, 1981.
 32. Šumske kulture alohtonih borova na otoku Rabu, Prvi kongres biologa Hrvatske, Poreč, 1981. (suautor Đ. Rauš).
 33. Pošumljavanje novih površina kao osnovni preduvjet boljih životnih uvjeta i gospodarskog napretka, Priroda, br. 5, Hrvatsko prirodoslovno društvo, Zagreb, 1982.
 34. Uloga i značenje šumskih rasadnika pri pošumljavanju novih površina, Priroda, br. 6, Hrvatsko prirodoslovno društvo, Zagreb, 1982.
 35. Pripremni radovi kod pošumljavanja novih površina, Priroda, br. 7, Hrvatsko prirodoslovno društvo, Zagreb, 1982.
 36. Načini pošumljavanja, Priroda, br. 8, Hrvatsko prirodoslovno društvo, Zagreb, 1982.
 37. Njega novih šuma podignutih pošumljavanjem, Priroda, br. 9 i br.10, Hrvatsko prirodoslovno društvo, Zagreb, 1982.
 38. Procjena štete od ledoloma na području šumarije Gračac, Zagreb, 1982.
 39. Program za gospodarenje šumom s posebnom namjenom Šljukingon za razdoblje 1979 – 1988, Zagreb, 1983. (suautor Đ. Rauš).
 40. Pošumljavanje, Priručnik, Odbor za provođenje društvenog dogovora i realizaciju pripreme pošumljavanja 1981 – 1985, Savez inženjera i tehničara šumarstva i drvne industrije Hrvatske, Zagreb, 1983., 79 str. (suautor B. Prpić).
 41. Struktura šuma hrasta crnike (Orno-Quercetum ilicis H-ić 1958) na Rabu, Zbornik Roberta Visianija Šibenčanina, Šibenik, 1983.
 42. Šuma i mehanizacija, Zbornik radova Mehanizacija šumarstva u teoriji i praksi, Opatija, 1983.
 43. Utjecaj ekoloških i strukturnih činilaca na prirodno pomlađivanje prebornih šuma jele i bukve u Gorskom kotaru / The impact of ecological and structural factors on natural regeneration of fir and beech selection forests in Gorski kotar, Glasnik za šumske pokuse, vol. 21, Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 1983., str. 223–400.
 44. Neki biološki pokazatelji učinka mehanizacije u uzgajanju šuma, Zbornik radova Mehanizacija šumarstva u teoriji i praksi, Opatija, 1983.
 45. Prirodne i ostale mogućnosti proizvodnje drveta u Slavoniji i Baranji, Zbornik radova Treći znanstveni sabor Slavonije i Baranje, Osijek, 1983., str. 435–467 (suautori Đ. Rauš, B. Prpić, Đ. Kovačić).
 46. Muški bunar, specijalni rezervat šumske vegetacije, Šumarska enciklopedija, svezak 2 (Građ – Pl), Jugoslavenski leksikografski zavod, Zagreb, 1983., str. 431.
 47. Prašnik, specijalni rezervat šumske vegetacije, Šumarska enciklopedija, svezak 3 (Plj –Žut), Jugoslavenski leksikografski zavod, Zagreb, 1983., str. 35.
 48. Sinekološko-uzgojna istraživanja u šumama otoka Raba, Šumarski list, god. CVIII., br. 3–4, Savez inženjera i tehničara šumarstva i drvne industrije Hrvatske, Zagreb, 1984., str. 131–144 (suautor Đ. Rauš).
 49. Uzgojni radovi u šumama hrasta lužnjaka Slavonije i Baranje kao mjera povećanja kvalitete drvne mase, Zbornik radova Istraživanje, razvoj, kvaliteta proizvoda u preradi drva, Osijek, 1984., str. 167–177.
 50. Šume hrasta lužnjaka i njihova prirodna obnova, Bilten Društva ekologa Jugoslavije, knj. I., Sarajevo, 1984., str. 211–217.
 51. Utjecaj ekoloških i strukturnih činilaca za prirodno pomlađivanje prebornih šuma jele i bukve u Gorskom kotaru / The Effect of Ecological and Structural Factors on Natural Regeneration of Selection Forests of Fir and Beech in Gorski kotar, Šumarski list, god. CVIII., br. 9–10, Savez inženjera i tehničara šumarstva i drvene industrije Hrvatske, Zagreb, 1984., str. 391–398.
 52. Prevođenje makija i panjača hrasta crnike u sastojine višeg uzgojnog oblika / Umwaldung der Macchien und der Stockwälder der Steineiche in Bestände höherer waidbaulicher Formen, Glasnik za šumske pokuse, Pos. izd. 2, Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 1986., str. 79–86 (suautor Đ. Rauš).
 53. Šumske kulture alepskog bora i njihova uloga u šumarstvu Mediterana / Waldkulturen der Aleppokiefer und ihre Aufgabe im Forstwesen des Mediterrans, Glasnik za šumske pokuse, Pos. izd. 2, Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 1986., str. 125–145.
 54. Nastavni i pokusni šumski objekti Zagreb, Glasnik za šumske pokuse, Pos. izd. 2, Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 1986., str. 277–284.
 55. R. Sabadi, Ekonomika šumarstva – udžbenik i priručnik, Šumarski list, god. CX., br. 5–6, Savez inženjera i tehničara šumarstva i drvne industrije Hrvatske, Zagreb, 1986., str. 237.
 56. Die pannonischen Auenwaelder, Allgemeine Forst Zeitschrift, 30/31, Stuttgart, 1986., str. 763–765.
 57. Sadašnje stanje i povijesni razvoj uzgajanja šuma u šumarskoj praksi i znanosti Hrvatske, Šumarski list, god. CX., br. 5–6, Savez inženjera i tehničara šumarstva i drvne industrije Hrvatske, Zagreb, 1986., str. 307–312.
 58. Panonske ritske šume, Šume i prerada drveta Jugoslavije, uredio B. Prpić, Savez inženjera i tehničara šumarstva i industrije za preradu drveta Jugodslavije, Beograd, 1986., str. 82–86.
 59. Uzgajanje i zaštita šuma, Šume i prerada drveta Jugoslavije, uredio B. Prpić, Savez inženjera i tehničara šumarstva i industrije za preradu drveta Jugoslavije, Beograd, 1986., str. 177–194.
 60. Projekt uređivanja i gospodarenja park šumom Župetnica, Zagreb, 1986. (suautori Đ. Rauš, Š. Meštrović).
 61. Izvedbeni hortikulturni projekt uređenja brane i obale V. jezera u parku Maksimir, Zagreb, 1986.
 62. Gospodarski zahvati u panjačama kao mjera povećanja produktivnosti i stabilnosti šuma, Šumarski list, god. CXI., br. 3–4, Savez inženjera i tehničara šumarstva i drvne industrije Hrvatske, Zagreb, 1987., str. 143–148.
 63. Selection structure and natural regeneration, editors L. Paule, Š. Korpel, V IUFRO Tannensymposium, Zvolen, 1987., str. 235–238.
 64. Mjesto i uloga uzgajanja šuma u zaštiti i očuvanju čovjekovog okoliša, Edicija povodom 10 godišnjice hrvatskog ekološkog društva, Zagreb, 1987.
 65. Uzgojni zahvati u mediteranskim šumama kao mjera povećanja njihove stabilnosti i produktivnosti, III. kongres biologa Hrvatske, Mali Lošinj, 1987.
 66. Gospodarenje i namjena rapskih šuma u prošlosti, sadašnjosti i budućnosti, Rapski zbornik, Zagreb, 1987., str. 99–109.
 67. Prof. dr. Andrija Petračić, Povodom 80-godišnjica prvih doktora šumarske znanosti, Šumarski list, god. CXI., br. 10–12, Savez inženjera i tehničara šumarstva i drvne industrije Hrvatske, Zagreb, 1987., str. 673–675.
 68. Gospodarenje i namjena rapskih šuma u prošlosti, sadašnjosti i budućnosti, Zusammenfassung: Das Wirtschaften und die Verwertung der Wälder auf Rab in der Vergagenheit, Gegenwart und in der Zukunft, Rapski zbornik, Zbornik radova sa Znanstvenog skupa o otoku Rabu održanog od 25. do 27. listopada 1984. godine, Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti, Skupština općine Rab, Zagreb – Rab, 1987., str. 99–110.
 69. Sušenje i propadanje šuma kao znak sve ugroženijeg i nestabilnijeg čovjekovog okoliša, Odvjetnik, br. 1–2, Zagreb, 1988.
 70. Neki problemi vezani za šumsko sjeme na području Hrvatske, Savjetovanje o sjemenskim sastojinama, Vinkovci, 1988.
 71. Stanje i problemi na podizanju i uzgajanju šuma, Struktura i proizvodne mogućnosti šuma i šumskog zemljišta, Tehnologija i razvoj, Beograd, 1988., str. 869–879 (suautor Lj. Stojanović).
 72. Studija tala i površina pogodnih za poljoprivredu i šumarstvo SO Cres – Lošinj, Zagreb, 1988. (suautori Đ. Rauš, B. Prpić, M. Bogunović, D. Romić, I. Kisić).
 73. Utjecaj različitih načina pripreme staništa na pomlađivanje naših regularnih sastojina, Zbornik plenarnih referata i sažetaka priopćenja savjetovanja Šume Hrvatske u današnjim ekološkim i gospodarskim uvjetima, Zagreb, 1988., str. 191 (suautori I. Djuričić, T. Starčević).
 74. Uzgojne mjere u sastojinama narušenim sušenjem hrasta lužnjaka / Silvicultur measures in stands damaged by dieback of Pedunculate oak, Glasnik za šumske pokuse, vol. 25, Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 1989., str. 67–77.
 75. Intenzitet prorede i njegov utjecaj na stabilnost, proizvodnost i pomlađivanje sastojina hrasta lužnjaka / Thinning intensity and ist impact on the stability, productivity and regeneration of Pedunculate oak stands, Glasnik za šumske pokuse, vol. 25, Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 1989., str. 261–278.
 76. Uzgojni radovi u prirodnim sastojinama i mogućnost njihovog normiranja, Šumarski list, god. CXIII., br. 1–2, Savez inženjera i tehničara šumarstva i drvne industrije Hrvatske, Zagreb, 1989., str. 39–53.
 77. Prof. dr. Rudolf Sabadi: Osnove trgovačke tehnike, trgovačke politike i marketinga u šumarstvu i drvnoj industriji, Šumarski list, god. CXIII., br. 1–2, Savez inženjera i tehničara šumarstva i drvne industrije Hrvatske, Zagreb, 1989., str. 88.
 78. Sastojinski oblici, struktura i razvojne faze šuma na Lokrumu, Zbornik radova Simpozija održanog od 8. – 11. 09. 1987. u Dubrovniku, Ekološka monografija „Otok Lokrum“, Zagreb, 1989., str. 239–251.
 79. Prilog poznavanju broja sadnica listopadnih vrsta drveća kod osnivanja šumskih kultura, Seminar o pošumljavanju u Istri, 1–4, Zagreb, 1989.
 80. Šumskogospodarska područja u organizaciji šumarstva Hrvatske, Šumarski list, god. CXIII., br. 9–10, Savez inženjera i tehničara šumarstva i drvne industrije Hrvatske, Zagreb, 1989., str. 423–442 (suautori Š. Meštrović, B. Prpić).
 81. Šume i šumarstvo Hrvatske – jučer, danas, sutra / Forests and forestry of Croatia – yesterday, today, tomorow, Glasnik za šumske pokuse, vol. 26, Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 1990., str. 33–56.
 82. Vegetacijska i uzgojna istraživanja u G. J.”Vukovarske dunavske ade” P. J. šumarije Vukovar, Šumarski list, god. CXIV., br. 1–2, Savez inženjera i tehničara šumarstva i drvne industrije Hrvatske, Zagreb, 1990., str. 5–44 (suautor Đ. Rauš).
 83. Model za njegu i obnovu park šume Čikat na Lošinju, Šumarski list, god. CXIV., br. 6–8, Savez inženjera i tehničara šumarstva i drvne industrije Hrvatske, Zagreb, 1990., str. 213–225 (suautori B. Prpić, Đ. Rauš).
 84. Smjernice gospodarenja šumama u parku prirode Medvednica / Guidelines for management of forests in Medvednica nature park, Zbornik radova znanstvenog savjetovanja Zelenilo grada Zagreba (Zagreb, 10. i 11. siječnja 1990.), Znanstveni savjet za promet Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti, Zagreb, 1989., str. 63–66 (suautor Šime Meštrović).
 85. Njega sastojina proredom u mladim, srednjodobnim i starijim sastojinama hrasta lužnjaka u Spačvanskom bazenu, Seminar o proredama u lužnjakovim šumama, Zagreb, 1990., 43 str.
 86. Revirni sustav u šumarstvu Hrvatske kao osnovni preduvjet povećanja ekoloških, socijalnih i sirovinskih funkcija šuma, Šumarski list, god. CXV., br. 6–7, Savez inženjera i tehničara šumarstva i drvne industrije Hrvatske, Zagreb, 1991., str. 345–349.
 87. Njega šuma proredom, Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu i JP Hrvatske šume, Uprava šuma Koprivnica, Zagreb, 1991., 45 str.
 88. Uzgajanje šuma / Silviculture, Šume u Hrvatskoj / Forests of Croatia, urednik Đ. Rauš, Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu i Hrvatske šume p. o., Zagreb, 1992., str. 81–95 (suautor J. Skenderović).
 89. Šumsko sjemenarstvo / Forest Seed production, Šume u Hrvatskoj / Forests of Croatia, urednik Đ. Rauš, Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu i Hrvatske šume p. o., Zagreb, 1992., str. 97–100.
 90. Šumski rasadnici / Forest Nurseries, Šume u Hrvatskoj / Forests of Croatia, urednik Đ. Rauš, Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu i Hrvatske šume p. o., Zagreb, 1992., str. 101–104 (suautori A. Dokuš, S. Orlić, Ž. Orešković, M. Žgela, M. Oršanić).
 91. Šumske kulture i plantaže / Forest Cultures and Plantations, Šume u Hrvatskoj / Forests of Croatia, urednik Đ. Rauš, Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu i Hrvatske šume p. o., Zagreb, 1992., str. 105–108 (suautori A. Dokuš, S. Orlić).
 92. Razvoj šumarstva s gledišta osiguranja sirovinske baze prerade drva u Hrvatskoj, Znanstveno stručno savjetovanje Strategija mogućnosti razvoja i očekivani gospodarski efekti u preradi drva Republike Hrvatske, Zagreb, 1992., str. 7–18.
 93. Selection Beech and Fir Forests in Croatia in Todays Ecological and Economical Circumstances, VI IUFRO Tannensymposium, urednici B. Prpić, Z. Seletković, Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 1992., str. 123–132.
 94. Unapređenje proizvodnje biomase šumskih ekosustava Hrvatske / Improvement of the Biomasa Production from Croatian Forest Ecosystemx, Glasnik za šumske pokuse, Pos. izd. 4, Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 1993., str. 1–6.
 95. Brojnost pomlatka glavne vrste drveća kao temeljni preduvjet kvalitetne obnove, podizanja i njege šuma / Sufficient Number of Young Trees in the Most Significant Condition for Proper Regeneration, Growth and Care of the Major Tree Species, Simpozij Doprinos znanosti razvoju šumarstva Hrvatske, Brijuni, 20. – 23. 10. 1992., Glasnik za šumske pokuse, Pos. izd. 4, Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 1993., str. 365–379.
 96. Studija biološkog i gospodarskog rješenja šume Turopoljski lug ugrožene propadanjem (uzgojna istraživanja), Glasnik za šumske pokuse, vol. 29, Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 1993., str. 295–334 (suautor J. Skenderović).
 97. Ecocide – the most important ecological problem of our country, Coll. Antropol., 17, Zagreb, 1993., str. 1–5 (suautori D. Božičević, Đ. Pavičić, B. Skupnjak).
 98. Rasadnička proizvodnja listača i njen utjecaj na kvalitetu šumskih kultura, Izvješće o znanstvenoistraživačkom radu za 1992., Šumarski institut, Jastrebarsko i Šumarski fakultet u Zagrebu, Hrvatske šume, Zagreb, 1993., str. 159–161 (suautor M. Oršanić).
 99. Uzroci propadanja nizinskih šuma Odranskog polja, Zbornik priopćenja Četvrtog kongresa biologa Hrvatske, urednik D. Šerman, Zagreb, 1993., str. 60 (suautori B. Prpić, A. Pranjić, Đ. Rauš, Z. Seletković).
 100. Obnova šuma hrasta lužnjaka u šumskom gospodarstvu Sisak / Regeneration of the Pedunculed Oak Forests in the Sisak Forest Management, Glasnik za šumske pokuse, vol. 30, Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 1994., str. 299–335 (suautori B. Prpić, Đ. Rauš, Š. Meštrović).
 101. Istraživanje vegetacijskih i uzgojnih problema obične breze (Betula pendula Roth.) na području Požege i Slatine / Research on the Vegetation and Silvicultural Problems of Common Birch (Betula pendula Roth.) on the Požega and Slatina Areas, Glasnik za šumske pokuse, vol. 30, Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 1994., str. 337–360 (suautor Đ. Rauš).
 102. Utjecaj ekoloških i gospodarskih činilaca na sušenje hrasta lužnjaka u gospodarskoj jedinici Kalje šumskog gospodarstva Sisak / Environmental Factors Influencing the Dieback of Peduncled Oak in the Kalje Unit of the Sisak Forest Management, Glasnik za šumske pokuse, vol. 30, Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 1994., str. 361–420 (suautori B. Prpić, A. Vranković, Đ. Rauš, A. Pranjić, Š. Meštrović).
 103. Prilog poznavanju broja biljaka i količine sjemena za kvalitetno pomlađivanje i pošumljavanje, Šumarski list, god. CXVIII., br. 3–4, Hrvatsko šumarsko društvo, Zagreb, 1994., str. 71–79.
 104. Šume visokih gora i planina dinarskog područja, Silvae nostrae Croatiae, urednici Đ. Rauš, J. Vukelić, Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva Republike Hrvatske, Hrvatske šume p. o. i Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 1994., str. 145–153.
 105. Šume mediteranskog područja, Silvae nostrae Croatiae, urednici Đ. Rauš, J. Vukelić, Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva Republike Hrvatske, Hrvatske šume p. o. i Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 1994., str. 239–245 (suautor Đ. Rauš).
 106. Ekološke i gospodarske značajke revitalizacije privatnih šuma u Hrvatskoj / Ecology and management of private forest revitalization in Croatia, Zbornik radova savjetovanja Privatne šume u Hrvatskoj u ozračju rezolucija helsinške konferencije o zaštiti i očuvanju europskih šuma, urednici M. Vidaković i J. Gračan, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Razred za prirodne znanosti, Znanstveni savjet za poljoprivredu i šumarstvo, Sekcija za šumarstvo, Zagreb, 1994., str. 39–61.
 107. Silviculture, Review of Forestry and forest industries sector in Republic Croatia, Ministry of Agriculture and Forestry of Republic of Croatia, Hrvatske šume p. c., Zagreb, 1994., str. 60.
 108. Forest seed Production, Review of Forestry and forest industries sector in Republic Croatia, Ministry of Agriculture and Forestry of Republic of Croatia, Hrvatske šume p. c., Zagreb, 1994., str. 61–62.
 109. Forest Cultures and Plantations, Review of Forestry and forest industries sector in Republic Croatia, Ministry of Agriculture and Forestry of Republic of Croatia, Hrvatske šume p. c., Zagreb, 1994., str. 63. (suautori A. Dokuš, S. Orlić).
 110. Forest Nurseries, Review of Forestry and forest industries sector in Republic Croatia, Ministry of Agriculture and Forestry of Republic of Croatia, Hrvatske šume p. c., Zagreb, 1994., str. 63. (suautori A. Dokuš, S. Orlić, Ž. Orešković, M. Žgela, M. Oršanić).
 111. Some Features and Problems Concerning Silver Fir (Abies alba Mill.), Selection Forests in Croatia, IUFRO XX World Congress, editors E. Korpilahti, T. Salonen, S. Oja, Poster Abstracts, Tampere, Finland, 1995., str. 31 (suautori M. Oršanić, I. Anić).
 112. Strukturne osobine šuma otoka Mljeta, Zbornik priopćenja Prirodne značajke i društvena valorizacija otoka Mljeta, urednici P. Durbešić, A. Benović, Hrvatsko ekološko društvo, Pomena, 1995., str. 297–303 (suautori M. Oršanić, I. Anić).
 113. Šume otoka Mljeta kao temeljna pretpostavka gospodarskog, ekološkog i društvenog napretka otoka, Zbornik priopćenja Prirodne značajke i društvena valorizacija otoka Mljeta, urednici P. Durbešić, A. Benović, Hrvatsko ekološko društvo, Pomena, 1995., str. 305–308.
 114. Karta dobnih razreda, uzgojnih oblika i degradacijskih stadija šuma Pokupskog bazena, Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 1995. (suautor I. Anić).
 115. Karta intenziteta sušenja u šumama Pokupskog bazena, Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 1995. (suautori Z. Seletković, I. Anić).
 116. Šumarstvo Hrvatske kao aktivni sudionik pri osnivanju i razvoju modernog hrvatskog Sveučilišta u Zagrebu / Croatian forestry as an active participient in the foundation and development of modern Croatian University in Zagreb, Šumarski list, god. CXIX., br. 9–10, Hrvatsko šumarsko društvo, Zagreb, 1995., str. 287–291.
 117. Šumski sjemenski rajoni u Hrvatskoj, rukopis predan u JP Hrvatske šume, Zagreb, 1995. (grupni rad).
 118. Neke karakteristike i problemi prebornih šuma obične jele (Abies alba Mill.) u Hrvatskoj. Šumarski list, god. CXX., br. 3–4, Hrvatsko šumarsko društvo, Zagreb, 1996., str. 91–99 (suautori M. Oršanić, I. Anić).
 119. Urod žira u prirodnim sastojinama hrasta lužnjaka u Hrvatskoj, Unapređenje proizvodnje biomase šumskih ekosustava, urednik B. Mayer, Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu i Šumarski institut, Jastrebarsko, Zagreb, 1996., str. 105–112 (suautori M. Oršanić, I. Anić).
 120. Bukove šume Hrvatske i njihovo mjesto u kompleksu šuma središnje i jugoistočne Europe, Unapređenje proizvodnje biomase šumskih ekosustava, urednik B. Mayer, Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu i Šumarski institut, Jastrebarsko, Zagreb, 1996., str. 113–124 (suautori M. Oršanić, I. Anić).
 121. Prilog poznavanju nekih šumsko-uzgojnih svojstava pionirskih listopadnih vrsta drveća, Unapređenje proizvodnje biomase šumskih ekosustava, urednik B. Mayer, Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu i Šumarski institut, Jastrebarsko, Zagreb, 1996., str. 179–186 (suautori I. Anić, M. Oršanić).
 122. Prirodne sastojine topola i vrba u današnjim ekološkim i gospodarskim uvjetima Hrvatske, Unapređenje proizvodnje biomase šumskih ekosustava, Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu i Šumarski institut, Jastrebarsko, Zagreb, 1996., str. 217–228 (suautori M. Oršanić, I. Anić).
 123. Kontejnerska proizvodnja sadnica hrasta lužnjaka i njen utjecaj na kvalitetu šumskih kultura, Unapređenje proizvodnje biomase šumskih ekosustava, urednik B. Mayer, Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu i Šumarski institut, Jastrebarsko, Zagreb, 1996., str. 307–312 (suautori M. Oršanić, I. Anić).
 124. Uzgojni zahvati u submediteranskim šumama hrasta medunca (Quercus pubescens Willd.), Unapređenje proizvodnje biomase šumskih ekosustava, urednik B. Mayer, Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu i Šumarski institut, Jastrebarsko, Zagreb, 1996., str. 343–354 (suautori I. Anić, M. Oršanić).
 125. O izboru vrsta drveća za obnovu sastojina hrasta lužnjaka zahvaćenih sušenjem, Zaštita šuma i pridobivanje drva, urednik S. Sever, Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu i Šumarski institut, Jastrebarsko, Zagreb, 1996., str. 127–134 (suautori I. Anić, M. Oršanić).
 126. Istraživanja obnove i njege šuma na području Pokupskog bazena / Research on Regeneration and Tending in the Pokupsko Basin Forests, Radovi, Nizinske šume Pokupskog bazena, vol. 31, br. 1–2, Jastrebarsko, 1996., str. 111–124 + Karta dobnih razreda, uzgojnih oblika i degradacijskih stadija nizinskih šuma Pokupskog bazena i karta Intenzitet sušenja u nizinskim šumama Pokupskog bazena (suautori M. Oršanić, I. Anić).
 127. Sjeme hrasta lužnjaka kao temeljni uvjet nastanka i opstanka lužnjakovih šuma / Oak as a basic prerequisite for the growth and survival of pedunculate oak forests, Hrast lužnjak (Quercus robur L.) u Hrvatskoj, urednik Dušan Klepac, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Centar za znanstveni rad u Vinkovcima i Hrvatske šume p. o., Vinkovci – Zagreb, 1996., str. 145–157 (suautori S. Orlić, M. Harapin).
 128. Rasadnička proizvodnja hrasta lužnjaka / Nursery production of pedunculate oak, Hrast lužnjak (Quercus robur L.) u Hrvatskoj, urednik Dušan Klepac, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Centar za znanstveni rad u Vinkovcima i Hrvatske šume p. o., Vinkovci – Zagreb, 1996., str. 159–166 (suautori N. Komlenović, S. Orlić, M. Oršanić).
 129. Uzgojni radovi na obnovi i njezi sastojina hrasta lužnjaka / Silvicultural treatments in regeneration of pedunculate oak stands, Hrast lužnjak (Quercus robur L.) u Hrvatskoj, urednik Dušan Klepac, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Centar za znanstveni rad u Vinkovcima i Hrvatske šume p. o., Vinkovci – Zagreb, 1996., str. 167–212.
 130. Silvicultural treatments in regeneration of pedunculate oak stands, Hrast lužnjak (Quercus robur L.) u Hrvatskoj, urednik Dušan Klepac, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Centar za znanstveni rad u Vinkovcima i Hrvatske šume p. o., Vinkovci – Zagreb, 1996., str. 426.
 131. Predgovor / Preface, Hrvatsko šumarsko društvo 1846 – 1996, Hrvatsko šumarsko društvo, Zagreb, 1996., str. 7–16 (suautori B. Prpić, O. Piškorić, M. Stojković, I. Maričević, H. Jakovac).
 132. Povodom 150. obljetnice Hrvatskoga šumarskog lista, Šumarski list, god. CXX., br. 9–10, Hrvatsko šumarsko društvo, Zagreb, 1996., str. 387–389.
 133. Obilježavanje 150. obljetnice Hrvatskoga šumarskog društva (1846 – 1996), značajnoga čimbenika u razvoju hrvatskoga šumarstva, Uvodnik znanstvenih knjiga Unapređenje proizvodnje biomase šumskih ekosustava, urednik B. Mayer, Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Šumarski institut, Jastrebarsko, Zagreb, 1996., 422 str. i Zaštita šuma i pridobivanje drva, urednik S. Sever, Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Šumarski institut, Jastrebarsko, Zagreb, 1996., 430 str.
 134. Gospodarenje šumama u Hrvatskoj – proizvodnja i potrošnja energenata i energije, Razvoj i organizacija hrvatskoga energetskoga sektora, Energetski institut Hrvoje Požar, Zagreb, 1996., 76 str. (suautori I. Anić, G. Fabijanić, M. Figurić, I. Hodić, D. Horvat, A. P. B. Krpan, Š. Meštrović, M. Oršanić, M. Polaček, T. Poršinsky, S. Puljak, S. Risović, S. Sever, S. Tomljanović).
 135. O monografiji Hrast lužnjak u Hrvatskoj, Prikazi i ocjene monografije Hrast lužnjak u Hrvatskoj, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Centar za znanstveni rad u Vinkovcima, Vinkovci – Zagreb, 1996., str. 16–18.
 136. Program njege, obnove i održavanja, te ekološke i socijalne funkcije park-šuma na području grada Zagreba, Šumarski list, god. CXXI., br. 5–6, Hrvatsko šumarsko društvo, Zagreb, 1997., str. 225–242 (suautor B. Prpić).
 137. Oak forest tending in Croatia with special emphasis on thinning intensity, Proceedings advances in research in intermediate oak stands, editors H. Spiecker, Z. Somogyi, R. Rogers, IUFRO P1. 06, Freiburg, 1997., str. 127–136 (suautori I. Anić, M. Oršanić).
 138. Structure and dynamics of spruce forests on Velebit / Growth Processes and Silviculture in Present Ecological Conditions, Les, drevo, životne prostredie, Technicka univerzita vo Zvolene, Zvolen, 1997., str. 133–140 (suautori M. Oršanić, I. Anić).
 139. Utjecaj mikroreljefa na pomlađivanje nizinskih šuma, 6. kongres biologa Hrvatske s međunarodnim sudjelovanjem, Hrvatsko biološko društvo, Zagreb, 1997., str. 267 (suautori I. Anić, M. Oršanić).
 140. Podizanje, njega i obnova šuma kao temeljni preduvjeti ekološkog, društvenog i gospodarskog napretka mediterana, Šumarski list, god. CXXI., br. 9–10, Hrvatsko šumarsko društvo, Zagreb, 1997., str. 463–472 (suautori I. Anić, M. Oršanić).
 141. Gospodarenje šumama i šumskim prostorom na području grada Zagreba i Zagrebačke županije, Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Gradski ured za poljoprivredu i šumarstvo grada Zagreba i Zagrebačka županija, Zagreb, 1997., 213 str. (suautori J. Vukelić, Š. Meštrović).
 142. Utjecaj klimatskih promjena na strukturu i razvoj šumskih ekosustava / The effect of climatic changes on the structure and development of forest ecosystems, Prilagodba poljoprivrede i šumarstva klimi i njenim promjenama / Proceedings Agriculture and Forestry Adaptibility to Climate Change, urednik M. Maceljski, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Znanstveno vijeće za poljoprivredu i šumarstvo, Zagreb, 1998., str. 239–250 (suautori M. Oršanić, I. Anić).
 143. Šume Medvednice jučer – danas – sutra, Šumarski list, god. CXXII., br. 7–8, Hrvatsko šumarsko društvo, Zagreb, 1998., str. 315–328 (suautori Š. Meštrović, A. Tustonjić, J. Pavelić).
 144. Utjecaj promjena stanišnih prilika na strukturu, razvoj i proizvodnju nizinskih šumskih ekosustava, Međunarodna konferencija Održivo gospodarsko korištenje nizinskih rijeka i zaštita prirode i okoliša, urednici B. Prpić, H. Jakovac, Hrvatsko šumarsko društvo i Euronatur, Zagreb, 1998., str. 83–93 (suautori I. Anić, M. Oršanić).
 145. Promišljanja o stanju šumarstva Hrvatske na pragu 21. stoljeća, Šumarski list, god. CXXII., br. 7–8, Hrvatsko šumarsko društvo, Zagreb, 1998., str. 303–304.
 146. Prof. dr. sc. Štefan Korpel (1926 – 1997), In memoriam, Šumarski list, god. CXXII., br. 5–6, Hrvatsko šumarsko društvo, Zagreb, 1998., str. 296.
 147. Potrajno gospodarenje i očuvanje biološke raznolikosti hrvatskih šuma, Šumarski list, god. CXXII., br. 9–10, Hrvatsko šumarsko društvo, Zagreb, 1998., str. 437–442 (suautori J. Gračan, I. Anić).
 148. Prof. dr. sc. Ivo Dekanić (14. 10. 1919. – 25. 10. 1998.), Šumarski list, god. CXXII., br. 11–12, Hrvatsko šumarsko društvo, Zagreb, 1998., str. 583–584.
 149. Proslov, Sveučilišna šumarska nastava u Hrvatskoj 1898–1998, Sto godina sveučilišne šumarske nastave u Hrvatskoj, knjiga II., Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 1998., str. 5–7.
 150. Uvod, Sveučilišna šumarska nastava u Hrvatskoj 1898–1998, knjiga IV, urednik J. Vukelić, Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 1998., str. 7–12.
 151. Mjesto i uloga šumarske struke pri osnivanju i razvoju sveučilišne šumarske nastave u Hrvatskoj, Sveučilišna šumarska nastava u Hrvatskoj 1898–1998, Sto godina sveučilišne šumarske nastave u Hrvatskoj, knjiga II., Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 1998., str. 35–42.
 152. Uvod, Sveučilišna šumarska nastava u Hrvatskoj 1898–1998, Sto godina sveučilišne šumarske nastave u Hrvatskoj, knjiga II., Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 1998., str. 43–50.
 153. Otvaranje šumarske akademije, Sveučilišna šumarska nastava u Hrvatskoj 1898–1998, Sto godina sveučilišne šumarske nastave u Hrvatskoj, knjiga II., Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 1998., str. 51–55.
 154. Dekani, Sveučilišna šumarska nastava u Hrvatskoj 1898–1998, Sto godina sveučilišne šumarske nastave u Hrvatskoj, knjiga II., Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 1998., str. 199–201 (suautor A. Bezak).
 155. Zavod za uzgajanje šuma, Sveučilišna šumarska nastava u Hrvatskoj 1898–1998, Sto godina sveučilišne šumarske nastave u Hrvatskoj, knjiga II., Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 1998., str. 203–286.
 156. Nastavno-pokusni šumski objekti, Sveučilišna šumarska nastava u Hrvatskoj 1898–1998, Sto godina sveučilišne šumarske nastave u Hrvatskoj, knjiga II., Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 1998., str. 609–614.
 157. Nastavno pokusni šumski objekt Zagreb, Sveučilišna šumarska nastava u Hrvatskoj 1898–1998, knjiga IV., urednik J. Vukelić, Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 1998., str. 13–31 (suautor M. Oršanić).
 158. BIOEN – nacionalni energetski program – PROHES, Energetski institut „Hrvoje Požar“, AZP – Grafis Samobor, Zagreb / BIOEN – Program korištenja biomase i otpada, urednik G. Granić, Energetski institut “Hrvoje Požar”, Zagreb, 1998., 122 str. (ostali autori J. Domac, M. Beronja, N. Dobričević, M. Đikić, D. Grbeša, V. Jelavić, Ž. Jurić, T. Krička, M. Oršanić, N. Pavičić, S. Pliestić, D. Salopek, L. Staničić, F. Tomić, Ž. Tomšić, V. Vučić).
 159. Prof. dr. Ivo Dekanić, In memoriam, Hrvatske šume, br. 23, Hrvatske šume, Zagreb, studeni, 1998., str. 32.
 160. The forests of Croatia – country report, Virgin forests and forest reserves in Central and East european countries, urednik J. Diaci, Department of forestry and renewable forest resources, Biotechnical faculty, Ljubljana, 1999., str. 17–24.
 161. Natural regeneration of pedunculate oak in floodplain forests of Croatia, Ekologia, vol. 18, br. 1, Bratislava, 1999., str. 111–119 (suautori M. Oršanić, D. Baričević).
 162. Succession and sylvicultural treatments in riparian forests of the Croatian Podunavlje region, Ekologia, vol. 18, br. 1, Bratislava, 1999., str. 39–46 (suautori J. Vukelić, I. Anić).
 163. Procjena utjecaja sustava obrane od poplava na šumske ekosustave u Srednjoj Posavini – Projekt Sava, Akademija šumarskih znanosti, Zagreb, 1999. (suautori Z. Seletković, J. Vukelić, B. Prpić, V. Kušan, N. Pernar).
 164. Šumski sjemenski rajoni (jedinice) u Hrvatskoj, Znanstvenostručno savjetovanje iz šumskog sjemenarstva (Karlovac, 30. 4. 1999.), Radovi, god. 34, br. 1, Šumarski institut, Jastrebarsko, 1999., str. 55–91 (suautori J. Gračan, A. Krstinić, Đ. Rauš, Z. Seletković).
 165. International Conference Ecological, Biological and Medical Furniture-Facts and Misconceptions, Zagreb, October, 13th 2000., organiser UFI [i. e.] Union des foires internationales, Paris… et al., Forestry, Research Institute for Wood Technology, Paris, UFI, Zagreb, 2000., 100 str.
 166. Oak forests (Quercus sp.) in Croatia, Glasnik za šumske pokuse, vol. 37, br. 1, Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 2000., str. 5–13.
 167. The number of plants and sites as important factor in the growth of young stands of Pedunculate oak (Quercus robur L.), Glasnik za šumske pokuse, vol. 37, br. 1, Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 2000., str. 69–82 (suautori M. Oršanić, I. Anić).
 168. The possibility of converting spruce monocultures into autochthonous stands in Croatia, Spruce monocultures in Central Europe – problems and prospects, editors E. Klimo, H. Hager, J. Kulhavy, European Forest Institute Proceedings, 33, Joensuu, 2000., str. 35–42 (suautori I. Anić, D. Baričević).
 169. Managing forests of pedunculate oak (Quercus robur L.) in different structural and site conditions in Croatia, Management of floodplain forests in Southern Moravia, urednici J. Kulhavy, M. Hrib, E. Klimo, Forests of the Czech Republic, State Enterprise, Židlochovice, 2000., str. 55–65.
 170. Lik i djelo prof. dr. sc. Josipa Balena u povodu 110. obljetnice njegova rođenja, Šumarski list, god. CXXIV., br. 11–12, Hrvatsko šumarsko društvo, Zagreb, 2000., str. 712–715.
 171. Utjecaj gospodarsko-šumarskog učilišta u Križevcima na razvoj šumarstva Hrvatske, Održivi razvoj – izazov za poljoprivredu i šumarstvo, Zbornik radova znanstvenog skupa s međunarodnim sudjelovanjem u povodu 140. obljetnice školstva u Hrvatskoj, Križevci, 2000., urednica R. Husinec, Visoko gospodarsko učilište u Križevcima, Križevci, 2000., str. 53–62.
 172. Akademiku Dušanu Klepcu dodijeljen počasni doktorat (Dr. Honoris Causa) Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Šumarski list, god. CXXIV., br. 7–8, Hrvatsko šumarsko društvo, Zagreb, 2000., str. 421–424.
 173. Radovi na obnovi, podizanju i njezi šuma na kršu u današnjim ekološkim i gospodarskim prilikama / Regeneration, growth and tending of forests on karst in current ecological and economic conditions, Unapređenje poljoprivrede i šumarstva na kršu, urednik S. Kačić, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Znanstveno vijeće za poljoprivredu i šumarstvo, Zagreb, 2000., str. 80–82 (suautori I. Anić, M. Oršanić).
 174. Uzgojne značajke mladih sastojina alepskog bora (Pinus halepensis Mill.) / Silvicultural characteristics of young stands of aleppo pine (Pinus halepensis Mill.), Unapređenje poljoprivrede i šumarstva na kršu, urednik S. Kačić, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Znanstveno vijeće za poljoprivredu i šumarstvo, Zagreb, 2000., str. 86–87 (suautori I. Anić, M. Oršanić).
 175. Proslov / Foreword, Obična jela (Abies alba Mill.) u Hrvatskoj / Silver fir (Abies alba Mill.) in Croatia, urednik B. Prpić, Akademija šumarskih znanosti, Hrvatske šume p. o., Zagreb, 2001., str. 5–10.
 176. Sjemenarstvo, rasadnička proizvodnja i šumske kulture obične jele (Abies alba Mill) / Seed production, nursery production and forest cultures of the silver fir (Abies alba Mill.), Obična jela (Abies alba Mill.) u Hrvatskoj / Silver fir (Abies alba Mill.) in Croatia, urednik B. Prpić, Akademija šumarskih znanosti, Zagreb, 2001., str. 375–406 (suautori M. Oršanić, S. Orlić, I Anić).
 177. Uzgojni postupci u prebornim šumama / Silvicultural procedures in selection forests, Obična jela (Abies alba Mill.) u Hrvatskoj / Silver fir (Abies alba Mill.) in Croatia, urednik B. Prpić, Akademija šumarskih znanosti, Zagreb, 2001., str. 407–460 (suautori I. Anić, M. Oršanić).
 178. Uzgojni postupci u jelovim šumama oštećenima propadanjem / Silvicultural procedures in fir forests affected by dieback, Obična jela (Abies alba Mill.) u Hrvatskoj / Silver fir (Abies alba Mill.) in Croatia, urednik B. Prpić, Akademija šumarskih znanosti, Zagreb, 2001., str. 461–478 (suautori I. Anić, B. Prpić, M. Oršanić).
 179. Bukovo-jelove prašume hrvatskih Dinarida / Virgin forests of beech and fir in the croatian dinaric mountain range, Obična jela (Abies alba Mill.) u Hrvatskoj / Silver fir (Abies alba Mill.) in Croatia, urednik B. Prpić, Akademija šumarskih znanosti, Zagreb, 2001., str. 479–494 (suautori B. Prpić, J. Vukelić, Z. Seletković).
 180. Speierling (Sorbus domestica L.) und Elsbeere (Sorbus torminalis (L.) Crantz) in den Waeldern Kroatiens, Corminaria, 16, Frankfurt, 2001., str. 31–33 (suautor J. Vukelić).
 181. Unapređenje poljoprivrede i šumarstva na kršu, Šumarski list, god. CXXV., br. 1–2, Hrvatsko šumarsko društvo, Zagreb, 2001., str. 104–109 (suautor V. Topić).
 182. Prilog poznavanju šuma i šumske vegetacije Nacionalnog parka Kornati i Parka prirode Telašćica, Šumarski list, god. CXXV., br. 11–12, Hrvatsko šumarsko društvo, Zagreb, 2001., str. 583–598 (suautori Đ. Rauš, Z. Seletković, Ž. Španjol, I. Anić, M. Oršanić, I. Tikvić, D. Baričević).
 183. Utjecaj sječe na pruge na pomlađivanje sastojina poljskog jasena, Znanost u potrajnom gospodarenju hrvatskim šumama, urednici S. Matić, A. P. B. Krpan, J. Gračan, Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Šumarski institut, Jastrebarsko, Zagreb, 2001., str. 1–11 (suautori I. Anić, M. Oršanić).
 184. Intenzitet i način prorede u mladim, srednjodobnim i starijim sastojinama, Znanost u potrajnom gospodarenju hrvatskim šumama, urednici S. Matić, A. P. B. Krpan, J. Gračan, Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Šumarski institut, Jastrebarsko, Zagreb, 2001., str. 95–106 (suautori I. Anić, M. Oršanić).
 185. Struktura i prirodno pomlađivanje smrekovih sastojina u G. j. Štirovača, Znanost u potrajnom gospodarenju hrvatskim šumama, urednici S. Matić, A. P. B. Krpan, J. Gračan, Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Šumarski institut, Jastrebarsko, Zagreb, 2001., str. 107–116 (suautori I. Anić, M. Oršanić).
 186. Šumarstvo, Prvo nacionalno izvješće Republike Hrvatske prema Okvirnoj konvenciji Ujedinjenih naroda o promjeni klime (UNFCCC), urednik V. Jelavić, Zagreb, 2001., str. 69–72, 107, 141–146, 160, 189–193, 228 (suautori B. Prpić, I. Anić, H. Jakovac).
 187. Hrvatski ban Josip Šokčević – zbornik radova, Šumarski list, god. CXXV., br. 11–12, Hrvatsko šumarsko društvo, Zagreb, 2001., str. 644–648.
 188. Prof. dr. sc. Josip Balen – povodom 110. obljetnice njegova rođenja, Senjski zbornik, 28, Senj, 2001., str. 337–348.
 189. Prorede (pokusni primjeri za šume požeškog područja, Elaborat o proredama, Uprava šuma Požega, Zagreb – Požega, 2002., 41 str.
 190. Prorede (pokusni primjeri za šume novogradiškog područja), Elaborat o proredama, Uprava šuma Nova Gradiška, Zagreb – Nova Gradiška, 2002., 41 str.
 191. Novi doktori šumarskih znanosti: Tomislav Dubravac, Šumarski list, god. CXXVII., br. 1–2, Hrvatsko šumarsko društvo, Zagreb, 2003., str. 67–69.
 192. Novi doktori šumarskih znanosti: Milan Oršanić, Šumarski list, god. CXXVI., br. 1–2, Hrvatsko šumarsko društvo, Zagreb, 2002., str. 105–106.
 193. Novi doktori šumarskih znanosti: Igor Anić, Šumarski list, god. CXXVI., br. 5–6, Hrvatsko šumarsko društvo, Zagreb, 2002., str. 103–104.
 194. Značenje i perspektive ekološkog monitoringa u šumskim ekosustavima Hrvatske, I. hrvatska konferencija Ekoinženjerstvo 2002., knjiga sažetaka, urednik N. Koprivanac, Hrvatsko društvo kemijskih inženjera i tehnologa, Hrvatski inženjerski savez, Plitvička jezera, 2002., str. 167 (suautori I. Tikvić, Z. Seletković, N. Pernar, J. Vukelić, I. Anić, M. Oršanić, Ž. Španjol, V. Šojat).
 195. Neki problemi koji opterećuju hrvatsko šumarstvo u današnjim gospodarskim, društvenim i ekološkim uvjetima, Šumarski list, god. CXXVII., br. 5–6, Hrvatsko šumarsko društvo, Zagreb, 2003., str. 211–216.
 196. Uloga šumarstva u zaštiti i očuvanju pitkih voda, Šumarski list, god. CXXVII., br. 5–6, Hrvatsko šumarsko društvo, Zagreb, 2003., str. 217–218.
 197. The influence of silvicultural practices on the sustainability of forests in Croatia / Utjecaj šumskouzgojnih postupaka na potrajnost šuma u Hrvatskoj, Ekologia, vol. 22, br. 3, Bratislava, 2003., str. 102–114 (suautori I. Anić, M. Oršanić).
 198. Natural forests of pedunculate oak (Quercus robur L.) in Croatia, Natural Forests in the Temperate Zone of Europe – Values and Utilisation, urednici F. Hamor, B. Commarmot, Carpathian Biosphere Reserve and Swiss Federal Research Insitute WSL, zbornik sažetaka, Mukachevo, Ukraine, 2003., str. 94 (suautori I. Anić, M. Oršanić).
 199. Proslov / Preface, Obična bukva (Fagus sylvatica L.) u Hrvatskoj / Common beech (Fagus sylvatica L.) in Croatia, Akademija šumarskih znanosti, Zagreb, 2003., str. 5–12.
 200. Osnivanje šuma obične bukve / Establishing forests of common beech, Obična bukva (Fagus sylvatica L.) u Hrvatskoj / Common beech (Fagus sylvatica L.) in Croatia, Akademija šumarskih znanosti, Zagreb, 2003., str. 307–339 (suautori M. Oršanić, I. Anić).
 201. Uzgojni postupci u bukovim šumama / Silvicultural practices in beech forests, Obična bukva (Fagus sylvatica L.) u Hrvatskoj / Common beech (Fagus sylvatica L.) in Croatia, Akademija šumarskih znanosti, Zagreb, 2003., str. 340–392 (suautori I. Anić, M. Oršanić).
 202. Uzgojni postupci u niskim i degradiranim bukovim sastojinama / Silvicultural practices in coppices and degraded beech stands, Obična bukva (Fagus sylvatica L.) u Hrvatskoj / Common beech (Fagus sylvatica L.) in Croatia, Akademija šumarskih znanosti, Zagreb, 2003., str. 393–413 (suautori M. Oršanić, I. Anić).
 203. Bukove prašume / Beech virgin forests, Obična bukva (Fagus sylvatica L.) u Hrvatskoj / Common beech (Fagus sylvatica L.) in Croatia, Akademija šumarskih znanosti, Zagreb, 2003., str. 414–441 (suautori B. Prpić, I. Anić, M. Oršanić).
 204. Šumarstvo u društvenom ozračju danas i 1878. godine, 125. obljetnica kraljevskog nadzorništva za pošumljenje krasa krajiškog područja – Inspektorata za pošumljavanje krševa, goleti i uređenje bujica u Senju (1878–2003), Šumarski list, god. CXXVII., Posebno izdanje, Hrvatsko šumarsko društvo, Zagreb, 2003., str. 111–122.
 205. Njega i obnova šuma hrasta lužnjaka / Tending and regeneration of forests of pedunculate oak, Retrospektiva i perspektiva gospodarenja šumama hrasta lužnjaka u Hrvatskoj, urednici D. Klepac, K. Čorkalo Jemrić, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Centar za znanstveni rad u Vinkovcima, Zagreb – Vinkovci, 2003., str. 143–166.
 206. Održivi razvoj hrvatskih šuma ugrožen je zbog nepoštivanja Ustava i Zakona o šumama Republike Hrvatske, Alternativna biljna proizvodnja u strukturnim promjenama hrvatske poljoprivrede, urednik M. Maceljski, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Znanstveno vijeće za poljoprivredu i šumarstvo, Zagreb, 2004., str. 82–84.
 207. Poticaj raspravi na 108. redovitoj skupštini Hrvatskoga šumarskog društva, Šumarski list, god. CXXVIII., br. 5–6, Hrvatsko šumarsko društvo, Zagreb, 2004., str. 310–313.
 208. The Zagreb School of Silviculture – Following the Nature, meeting of the IUFRO troup S6.06-04 “Education and Research in Silviculture”, Zagreb, August 30 – September 3, 2004, International Union of Forest Research Organizations, Vodič za ekskurziju, Šumarski fakultet, Zavod za uzgajanje šuma, Zagreb, 2004., 36 str. (suautori I. Anić, M. Oršanić).
 209. Slavko Matić, Ljetopis Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti za godinu 2004., knj. 108, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb, 2005., str. 497–508.
 210. Proslov, Poplavne šume u Hrvatskoj / Floodplain forests in Croatia, urednik J. Vukelić, Akademija šumarskih znanosti, Zagreb, 2005., str. 5–10 (suautori I. Anić, M. Oršanić, Ž. Majer).
 211. Općekorisno i gospodarsko značenje poplavnih šuma / The commercial and non-commercial significance of floodplain forests, Poplavne šume u Hrvatskoj / Floodplain forests in Croatia, urednik J. Vukelić, Akademija šumarskih znanosti, Zagreb, 2005., str. 50–68 (suautori B. Prpić, P. Jurjević, H. Jakovac, I. Milković).
 212. Morfologija i struktura šuma poplavnih područja / The morphology and structure of forests of floodplain areas, Poplavne šume u Hrvatskoj / Floodplain forests in Croatia, urednik J. Vukelić, Akademija šumarskih znanosti, Zagreb, 2005., str. 245–262 (suautori I. Anić, M. Oršanić, B. Belčić).
 213. Pomlađivanje i njega šuma poplavnih područja / Regeneration and tending of forests in floodplain areas, Poplavne šume u Hrvatskoj / Floodplain forests in Croatia, urednik J. Vukelić, Akademija šumarskih znanosti, Zagreb, 2005., str. 263–276 (suautori I. Anić, M. Oršanić, Ž. Majer).
 214. Sjemenarstvo i rasadničarstvo najvažnijih vrsta drveća poplavnih šuma / Seed and nursery production of the most important forest tree species of floodplain forests, Poplavne šume u Hrvatskoj / Floodplain forests in Croatia, urednik J. Vukelić, Akademija šumarskih znanosti, Zagreb, 2005., str. 277–296 (suautori M. Oršanić, I. Anić).
 215. Osnivanje šumskih kultura i plantaža glavnih vrsta drveća poplavnih šuma / Establishing forest cultures and plantations of principal tree species in floodplain forests, Poplavne šume u Hrvatskoj / Floodplain forests in Croatia, urednik J. Vukelić, Akademija šumarskih znanosti, Zagreb, 2005., str. 297–307 (suautori M. Oršanić, I. Anić).
 216. Uvodna riječ, Šumarski institut, Jastrebarsko, Monografija 1945. – 2005., Šumarski institut, Jastrebarsko, Zagreb, 2005., str. 5–9.
 217. Srednjoškolska i visokoškolska nastava u Hrvatskoj s posebnim osvrtom na potrebe šumarske prakse, Šumarski list, god. CXXIX., br. 5–6, Hrvatsko šumarsko društvo, 2005., str. 302–305.
 218. Natural management as an important factor of forest protection and survival, Future Forest Management in Europe: industrialization, nature-based management or protection of forests?, editor J. Diaci, International meeting, Conference abstracts, Ljubljana, 2005., str. 4.
 219. Uzgojni zahvati u funkciji poboljšanja protuerozijske i vodozaštitne uloge šuma / Silvicultural treatments aimed at improving the anti-erosion and water-protective role of forests, Šumarski list, god. CXXIX., Poseban broj, Hrvatsko šumarsko društvo, Zagreb, 2005., str. 17–30 (suautori I. Anić, M. Oršanić).
 220. Šume i šumarstvo Hrvatske, Vodič za znanstvenu ekskurziju, Zagreb, 2005. (suautor I. Anić, H. Jakovac, J. Dundović).
 221. Natural Forests of Pendunculate Oak (Quercus robur L.) in Croatia. In Commarmot, B.; Hamor, F. D. (eds): Natural Forests in Temperate Zone of Europe – Values and Utilisation. Birmensdorf, Swiss Federal Research Institute WSL, Rakhiv, Carpathian Biosphere Reserve, 2005., str. 135–141. (suautori I. Anić, M. Oršanić).
 222. Njega sastojine proredom – seminar, Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Karlovac, 2006., 40 str. (suautori I. Anić, M. Oršanić).
 223. Program njege i održavanja park šuma, Park šume – prijedlog za zaštitu, Grad Zagreb – Gradski zavod za zaštitu spomenika kulture i prirode, Zagreb, 2005., str. 25–33.
 224. Aktualni problemi gospodarenja običnom jelom (Abies alba Mill.) u Republici Hrvatskoj, Glasnik za šumske pokuse, Posebno izdanje 5, Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 2006., str. 7–27 (suautori I. Anić, M. Oršanić).
 225. Strukturna, proizvodna i prostorna obilježja minski sumnjivih šuma i šumskih zemljišta u Republici Hrvatskoj, Glasnik za šumske pokuse, Posebno izdanje 5, Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 2006., str. 29–59 (suautor I. Milković).
 226. Strukturni odnosi i šumskouzgojni postupci u raznodobnim bukovim sastojinama hrvatskih Dinarida, Glasnik za šumske pokuse, Posebno izdanje 5, Zagreb, 2006., str. 61–73 (suautori I. Anić, M. Oršanić, S. Mikac, M. Blašković).
 227. Zahvati njege i obnove kao načini pridobivanja drva za energiju i povećanja kvalitete šuma u Hrvatskoj, Zbornik sažetaka Poljoprivreda i šumarstvo kao proizvođači obnovljivih izvora energije, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Znanstveno vijeće za poljoprivredu i šumarstvo, Zagreb, 2006., str. 7–9.
 228. Šume panjače ličkoga područja kao izvor biomase za energiju, Zbornik sažetaka Poljoprivreda i šumarstvo kao proizvođači obnovljivih izvora energije, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Znanstveno vijeće za poljoprivredu i šumarstvo, Zagreb, 2006., str. 20–21 (suautori I. Anić, M. Oršanić, M. Štimac).
 229. Natural managment as on important factor of forest protection and survival, Nature-Based Forestry in Central Europe, Alternatives to Industrial Forestry and Strict Preservation, Ljubljana, 2006., str. 1–18.
 230. Natural management as an important factor of forest protection and survival, Nature – Based Forestry in Central Europe, Studia Forestalia Slovenica, editor J. Diaci, No 126, University of Ljubljana, Ljubljana, 2006., str. 19–26.
 231. Hrvatsko šumarsko društvo kao značajan čimbenik opstanka i razvoja šuma i šumarstva Hrvatske, Šumarski list, god. CXXX., br. 5–6, Hrvatsko šumarsko društvo, Zagreb, 2006., str. 232–236.
 232. Izlaganje na 110. izbornoj skupštini Hrvatskog šumarskog društva, Šumarski list, god. CXXX., br. 5–6, Hrvatsko šumarsko društvo, Zagreb, 2006., str. 240–243.
 233. Akademik Dušan Klepac (1917–2006), In memoriam, Šumarski list, god. CXXX., br. 5–6, Hrvatsko šumarsko društvo, Zagreb, 2006., str. 288–289.
 234. Nagrada „Josip Juraj Strossmayer“ za znanstveno djelo i izdavački pothvat za 2005. godinu, Šumarski list, god. CXXX., br. 11–12, Hrvatsko šumarsko društvo, Zagreb, 2006., str. 577–578.
 235. Dušan Klepac (1917. – 2006.), nekrolog, Ljetopis Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti za godinu 2006., knj. 110, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb, 2007., str. 751–755.
 236. Zahvati njege i obnove kao načini pridobivanja drva za energiju i povećanja kvalitete šuma u Hrvatskoj / Tending and regeneration treatments as the methods of obtaining energy wood and increasing the quality of forests in Croatia, Zbornik radova znanstvenog skupa Poljoprivreda i šumarstvo kao proizvođači obnovljivih izvora energije / Agriculture and forestry as the producers of the renewable energy sources, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Znanstveno vijeće za poljoprivredu i šumarstvo, Zagreb, 2007., str. 17–42.
 237. Šume panjače ličkoga područja kao izvor biomase za energiju / Coppice forests in Lika as a source of biomass energy, Zbornik radova znanstvenog skupa Poljoprivreda i šumarstvo kao proizvođači obnovljivih izvora energije / Agriculture and forestry as the producers of the renewable energy sources, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Znanstveno vijeće za poljoprivredu i šumarstvo, Zagreb, 2007., str. 63–74 (suautori I. Anić, M. Štimac, M. Oršanić).
 238. Bioenergija – izazov i prilika šumarstva Hrvatske, 18. međunarodno znanstveno savjetovanje Nove tehnologije i materijali u industrijama baziranim na sektoru šumarstva, Zagreb, 19. listopada 2007., glavni i odgovorni urednik Ivica Grbac, Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagrebački velesajam, Zagreb, 2007., str. 5–11.
 239. Veza između prirodnog gospodarenja i životnih faza u razvoju prašume, Zbornik sažetaka znanstvenoga skupa Prašumski ekosustavi dinarskoga krša i prirodno gospodarenje šumama u Hrvatskoj / Proceedings of the Scientific Symposium Virgin Forest Ecosystems of Dinaric Karst and Nature-Based Forest Management in Croatia, urednici S. Matić, I. Anić, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Razred za prirodne znanosti, Znanstveno vijeće za poljoprivredu i šumarstvo, Sekcija za šumarstvo, Zagreb, 2007., str. 5–6.
 240. Predgovor, Mijo Matezić, Priče bez naslova, urednik P. Jurjević, Hrvatsko šumarsko društvo, Zagreb, 2007., str. 3–6.
 241. Dušan Klepac, 1917. – 2006., Govori na komemoraciji održanoj 18. travnja 2007. u palači Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Razred za prirodne znanosti, Zagreb, 2007., str. 9–34 (ostali autori Ž. Kućan, A. Bilić, Š. Meštrović).
 242. Nature-based silviculture in diaback affected in floodplain forests, Management of forests un changing environmental conditions, Tehnical University, Faculty of Forestry, Institute of Silviculture, Zvolen, 2007., 283–290. (suautori I. Anić, M. Oršanić, S. Mikac, D. Drvodelić).
 243. The relationship close to nature management and life stages un the development of a virgin forest, Glasnik za šumske pokuse, vol. 42, Zagreb, 2007./08., str. 1–11.
 244. Gospodarenje šumama hrasta lužnjaka (Quercus robur L.) u promijenjenim stanišnim i strukturnim uvjetima / Managing forests of pedunculate oak (Quercus robur L.) in changed site and structural conditions, Zbornik sažetaka znanstvenog skupa Šume hrasta lužnjaka u promijenjenim stanišnim i gospodarskim uvjetima, urednici S. Matić, I. Anić, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Znanstveno vijeće za poljoprivredu i šumarstvo, Sekcija za šumarstvo, Centar za znanstveni rad u Vinkovcima, Zagreb, 2008., str. 5–7.
 245. Uzgojni zahvati kao mjera povećanja vrijednosti privatnih šuma u Gorskom kotaru, Šumarski list, god. CXXXII., br. 3–4, Hrvatsko šumarsko društvo, Zagreb, 2008., str. 121–146 (suautor D. Delač).
 246. Raspoložive poljoprivredne površine i mogućnosti šuma za proizvodnju biogoriva u Hrvatskoj, Šumarski list, god. CXXXII., br. 7–8, Hrvatsko šumarsko društvo, Zagreb, 2008., str. 323–330 (suautori F. Tomić, T. Krička).
 247. Milan Maceljski (1925. – 2007.), nekrolog, Ljetopis Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti za godinu 2007., knj. 111, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb, 2008., str. 491–494.
 248. Milan Maceljski, 1925. – 2007., Riječ na komemoraciji održanoj 23. lipnja 2008. u palači Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Razred za prirodne znanosti, Zagreb, 2008.
 249. Forest management in floodplain forests, Floodplain forests of the temperate zone of Europe, aditor Emil Klimo, editor in chief Herbert Heger [et. al.], Lesnická práce s. r. o., publishing house for forestry, Brno, 2008., str. 231–283. (suautori I. Anić, M. Oršanić).
 250. The accumulation and properties of surface humus layer in mixed selection forests of fir on different substrates, Ekologia, Vol 27, No 1, Bratislava, 2008., str. 41–53. (suautori N. Pernar, D. Bakšić, E. Klimo).
 251. Veza između prirodnog gospodarenja i životnih faza u razvoju prašume / The relationship between nature-based forest management and life stages in the development of a virgin forest, Zbornik sažetaka znanstvenoga skupa Prašumski ekosustavi dinarskoga krša i prirodno gospodarenje šumama u Hrvatskoj / Proceedings of the Scientific Symposium Virgin Forest Ecosystems of Dinaric Karst and Nature-Based Forest Management in Croatia, urednici S. Matić, I. Anić, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Razred za prirodne znanosti, Znanstveno vijeće za poljoprivredu i šumarstvo, Sekcija za šumarstvo, Zagreb, 2009., str. 5–6.
 252. Veza između prirodnog gospodarenja i životnih faza u razvoju prašume / The relationship between nature-based forest management and life stages in the development of a virgin forest, Zbornik radova znanstvenoga skupa Prašumski ekosustavi dinarskoga krša i prirodno gospodarenje šumama u Hrvatskoj / Proceedings of the Scientific Symposium Virgin Forest Ecosystems of Dinaric Karst and Nature-Based Forest Management in Croatia, urednici S. Matić, I. Anić, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Razred za prirodne znanosti, Znanstveno vijeće za poljoprivredu i šumarstvo, Sekcija za šumarstvo, Zagreb, 2009., str. 9–19.
 253. Intenzitet proreda kao značajni čimbenik povećanja gospodarskih i općekorisnih vrijednosti šuma, Hrvatska misao, god. 13, br. 1, Matica hrvatska, Sarajevo, 2009., str. 53–67 (suautori I. Anić, M. Oršanić).
 254. Gospodarenje šumama hrasta lužnjaka (Quercus robur L.) u promijenjenim stanišnim i strukturnim uvjetima / Managing forests of pedunculate oak (Quercus robur L.) in changed site and structural conditions, Zbornik radova sa znanstvenog skupa Šume hrasta lužnjaka u promijenjenim stanišnim i gospodarskim uvjetima / Proceedings of the Scientific Symposium Forests of Pedunculate oak in changed Site and Management Conditions, urednici S. Matić, I. Anić, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb, 2009., str. 1–22.
 255. Potentials for bioful production in Croatia, with respect to the provisions set out by the europen union, 4th International Environmental Conference of Katerini-Greece, Life Quality and Capacity Building in the frame of a Safe Enviroment, Katerini – Greece, 2009., str. 3–4. (suautori F. Tomić, T. Krička, I. Šimunić, N. Voća).
 256. Different technologies of floodplain forest regeneration from the aspect of soil changes, Journal of forest science, 55, 8, Praha, 2009., str. 345–356. (suautori N. Pernar, E. Klimo, D. Bakšić, H. Lorencova).
 257. Načini privođenja šumskoj kulturi staništa osvojenih amorfom (Amorpha fruticosa L.), Zbornik sažetaka Znanstvenog simpozija s međunarodnim sudjelovanjem Biološko-ekološke i energetske značajke amorfe (Amorpha fruticosa L.) u Hrvatskoj, urednik Ante P. B. Krpan, Šumarski institut, Jastrebarsko, Hrvatske šume d. o. o. Zagreb, Hrvatska komora inženjera šumarstva i drvne tehnologije, Zagreb, 2009. str. 11–12.
 258. Šumsko sjeme i sjemenarstvo u današnjim uvjetima sušenja i propadanja šuma, Zbornik sažetaka Znanstveno-stručnog savjetovanja s međunarodnim sudjelovanjem Uloga i značaj šumskog sjemena u obnovi šuma, urednik M. Ivanković, Šumarski institut, Jastrebarsko, Hrvatske šume d. o. o., Zagreb, Hrvatska komora inženjera šumarstva i drvne tehnologije, Zagreb, 2009., str. 19–20.
 259. Proslov / Foreword, Znanstvena knjiga Park-šume grada Zagreba, urednici S. Matić i I. Anić, Akademija šumarskih znanosti, Zagreb, 2010., str. 7–8 (suautor I. Anić).
 260. Uvod / Introduction, Znanstvena knjiga Park-šume grada Zagreba, urednici S. Matić i I. Anić, Akademija šumarskih znanosti, Zagreb, 2010. str. 9–17.
 261. Park-šume kao vjerodostojni svjedoci razvoja grada Zagreba tijekom njegove duge i bogate povijesti / Park forests: Witnesses of the Development of Zagreb throughout its Long and Rich History, Znanstvena knjiga Park-šume grada Zagreba, urednici S. Matić i I. Anić, Akademija šumarskih znanosti, Zagreb, 2010. str. 18–23.
 262. Njega, održavanje i obnova park-šuma kao temeljni preduvjeti njihove vječnosti / Tending, Maintenance and Regeneration of Park Forests as a basic Prerequisite for Their Longevity, Znanstvena knjiga Park-šume grada Zagreba, urednici S. Matić i I. Anić, Akademija šumarskih znanosti, Zagreb, 2010. str. 83–105.
 263. Predgovor, 40 godina Centra za znanstveni rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Vinkovcima 1969./70. – 2010., Posebna izdanja XX., Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Centar za znanstveni rad u Vinkovcima, Zagreb – Vinkovci, 2010, str. 7–9.
 264. Temeljne postavke proizvodnje i korištenja biogoriva u Europskoj uniji i u Hrvatskoj, Zbornik radova s međunarodnoga znanstvenoga skupa Ekološki problemi prometnog razvoja, održanoga 24. veljače 2011. u Zagrebu, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Znanstveno vijeće za promet, Zagreb, 2011., str. 215–223 (suautori T. Krička i F. Tomić).
 265. Međunarodna godina šuma u svjetlu 50-godišnje uske suradnje hrvatske šumarske znanosti i struke, Croatian journal of forest engineering, 32(1), Zagreb, 2011., str. 1–3.
 266. Utjecaj stanišnih promjena i načina gospodarenja na sušenje obične smreke (Picea abies Karst.) u Hrvatskoj, Croatian journal of forest engineering, 32(1), Zagreb, 2011., str. 7–17.