Maček Ivo, akademik

Preminuli članovi VIII. Razred za glazbenu umjetnost i muzikologiju
Maček Ivo

Datum smrti:

  • 26.05.2002

Maček Ivo, akademik

Preminuli članovi VIII. Razred za glazbenu umjetnost i muzikologiju

Akademske titule:

  • akademik
  • profesor

Institucije:

  • redoviti profesor u miru – Muzička akademija u Zagrebu

Članstvo u Akademiji:

  • redoviti član – Razred za glazbenu umjetnost i muzikologiju (09.06.1983. – 26.05.2002)
  • izvanredni član – Razred za glazbenu umjetnost i muzikologiju (29.12.1954. – 09.06.1983.)

 

Ivo (Ivan) Maček, red. prof. Muzičke akademije u m. (Zagreb), rođen je 24. III. 1914. na Sušaku (Rijeka). Maturirao je u Zagrebu na II. klasičnoj gimnaziji god. 1933., a diplomski ispit na Muzičkoj akademiji (glavni predmet klavir), položio je god. 1934. Tom je prilikom nagrađen “Klaićevom nagradom” Hrv. glazbenog zavoda.

Kao koncertni pijanist nastupao je u zemlji i u inozemstvu na brojnim samostalnim koncertima, kao solist s orkestrom te u sonatnim večerima (sonatna dua u suradnji sa E. Mainardijem, A. Janigrom, Z. Balokovićem). Osnovao je i klavirski trio (I. Maček, S. Šulek, A. Janigro) izvodeći, uz ostalo, i vlastiti trio, a s pijanistom J. Muraiem izvodio je djela za dva klavira; s čelistom V. Dešpaljem izvodio je u sonatnim večerima i vlastitu sonatu za violoncello i klavir.

Svoj pedagoški rad započeo je god. 1936. kao nastavnik klavira na zagrebačkoj privatnoj glazbenoj školi “Lisinski”, a god. 1940., nakon studijskog boravka u Parizu (skraćenog zbog ratnih prilika) nastavio je svoje nastavničko djelovanje na zagrebačkoj Muzičkoj akademiji. Baveći se sve intenzivnije ogojem mladih glazbenika, preuzima god. 1967., tada već u zvanju redovitog profesora, dižnost pročelnika u Odjelu za klavir i orgulje. Na toj dužnosti ostaje do odlaska u mirovinu god. 1977.

U godinama 1967.-1970. sudjelovao je kao gost-profesor na internacionalnim ljetnjim seminarima na visokoj glazbenoj školi (Hochschule für Musik “Franz Liszt”) u Weimaru. Bio je član žirija na natjecanjima mladih pijanista, kako u bivšoj Jugoslaviji tako i na internacionalnim natjecanjima: “Frédéric Chopin” (Varšava 1965.), “Ferrucio Busoni” (Bolzano 1965.), “J.S. Bach” (Leipzig 1968.).

U okviru djelatnosti “Muzičke naklade” Zagreb pripremio je instruktivna izdanja većeg broja klavirskih sonata L. van Bethovena te “12 i 6 malih preludija” J.S. Bacha. Hrvatsko društvo skladatelja izdalo je u njegovoj kritičkoj redakciji sabrana klavirska djela Josipa Slavenskog, I i II svezak.

Ivo Maček je bio prvi predsjednik Saveza muzičkih umjetnika Juigoslavije (god. 1950.), višegodišnji predsjednik Udruženja muzičkih umjetnika Hrvatske (danas Hrvatsko društvo glazbenih umjetnika). Član je Hrvatskog drušva skladatelja te počasni član Hrvatskog glazbenog zavoda.

God. 1949. dobio je I. nagradu Vlade FNRJ, god. 1952. (u zajednici sa čelistom Mirkom Dornerom) I. nagradu za izvođenje duo-sonata na Internacionalnom natjecanju u Vercelli-u (Italija), god. 1958. i 1976. nagradu “Milka Trnina” Hrvatskog društva glazbenih umjetnika te god. 1992. nagradu “Lovro Matačić” za životno djelo istog Društva.

Za sveukupni umjetnički rad dobio je god. 1978. nagradu za životno djelo “Vladimir Nazor”, a u dva navrata dobio je za svoje skladbe Vjesnikovu nagradu “J.Š. Slavenski”

Skladanjem se bavio prvenstveno u kasnijim godinama

Nastupao je kao koncertni pijanist u svim većim gradovima bivše Jugoslavije, zatim u Albaniji, Austriji, Bugarskoj, Čehoslovačkoj, Engleskoj, Francuskoj, Irskoj, Italiji, Mađarskoj, Njemačkoj, Poljskoj, Švicarskoj te u Egiptu i Lisabonu.