Lauer Reinhard

Dopisni članovi VI. Razred za književnost
Lauer Reinhard

Datum rođenja:

  • 1935

Mjesto rođenja:

  • Bad Frankenhausen (Njemačka)

E-mail adrese:

Lauer Reinhard

Dopisni članovi VI. Razred za književnost

Akademske titule:

  • professor emeritus

Članstvo u Akademiji:

  • dopisni član – Razred za književnost (17.05.1990. – …)

Životopis

Lauer Reinhard, njemački kroatist, komparatist i slavist svjetskoga glasa rođen je 15. ožujka 1935. u Bad Frankenhausenu u Tiringiji. Studirao je slavistiku i germanistiku u Marburgu, Berlinu, Beogradu i Frankfurtu na Majni, a potom radio kao lektor za njemački jezik u Zagrebu (1960.-1962.). Nakon habilitacije postao je redovan profesor na Katedri za slavensku filologiju u Götingenu (1969.), gdje je do 2003. obnašao i dužnost pročelnika.

Danas je profesor emeritus i živi u Bovendenu blizu Göttingena. Redovan je član Akademije znanosti u Göttingenu (od 1980.) i predsjednik Akademijine Komisije za interdisciplinarno istraživanje jugoistočne Europe (od 1987). Dopisni je član SANU, Austrijske i Slovenske akademije znanosti. Uređuje slavističku publikaciju »Opera Slavica« (Wiesbaden). Godine 2006. odlikovan je medaljom »Vatroslav Jagić« na Četvrtome slavističkom kongresu u Varaždinu i Čakovcu.

Težišta njegova znanstvenog rada su ruska književnost i južnoslavenske književnosti, napose poetika, metrika i komparatistika, intertekstualnost i intermedijalnost. Godine 2000. objavio je Povijest ruske književnosti (hrvatsko izdanje 2009., a 2005. biografiju Aleksandra Puškina (Aleksandr Puškin. Eine Biographie). Pisao je studije o Ivanu Gunduliću, Ivanu Mažuraniću i Miroslavu Krleži. Pregled hrvatske književnosti Wie viele Blumen objavljuje 2008., a monografiju o Miroslavu Krleži Wer ist Miroslav K.? Leben und Werk des kroatischen Klassikers 2010.

1990. godine izabran je za dopisnog člana Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Razredu za književnost kao istaknuto ime moderne njemačke slavistike te jedan je od najvažnijih i najupornijih promotora hrvatske književnosti izvan naših granica.

Lauer Reinhard – osobna stranica