Krapac Davor, akademik

Preminuli članovi I. Razred za društvene znanosti
Krapac Davor

Rođen:

  • 31. kolovoza 1947. u Zagrebu

Preminuo:

  • 02. studenog 2016. u Zagrebu

Krapac Davor, akademik

Preminuli članovi I. Razred za društvene znanosti

Akademske titule:

  • akademik
  • doktor znanosti

Institucije:

  • redoviti profesor – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu
  • sudac – Ustavni sud Republike Hrvatske (2007. – 2016.)

Funkcije u Akademiji:

  • predsjednik – Etičko povjerenstvo (28.11.2014. – 02.11.2016.)

Članstvo u Akademiji:

  • redoviti član – Razred za društvene znanosti (10.05.2012. – 02.11.2016.)
  • član suradnik – Razred za društvene znanosti (20.05.2004. – 10.05.2012.)

Spomenica Davor Krapac : 1947.-2016. / uredio Jakša Barbić

 

Akademik Davor Krapac, sudac Ustavnog suda RH od sredine 2007. do početka 2016., sveučilišni profesor i bivši dekan Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu rođen je 1947. u Zagrebu, gdje je na Pravnome fakultetu diplomirao, magistrirao i doktorirao. Na matičnome fakultetu posvetio se području kaznenog, odnosno kaznenog procesnog prava i tamo prošao put do redovnoga profesora u trajnom zvanju. Bio je sudac Ustavnog suda RH od 2007. do 2016. godine. Od 2004. je bio član suradnik Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, a 2012. postaje redovitim članom u Razredu za društvene znanosti.

Akademik Krapac bio je i član Ustavne komisije Sabora koja je pripremila tekst Ustava Republike Hrvatske od 22. prosinca 1990. godine. Predavanja je održavao na pravnim fakultetima sveučilišta u Ljubljani, Sarajevu i Grazu te na Visokoj policijskoj školi MUP-a RH u Zagrebu.

Sudjelovao je na brojnim međunarodnim konferencijama, seminarima i  kongresima Međunarodne udruge za kazneno pravo te surađivao u nekoliko znanstvenih istraživanja i projekata u Hrvatskoj i Sloveniji.

Akademik Krapac je tijekom svojega plodnog djelovanja, između ostalog, utemeljio Hrvatsku udrugu za europsko kazneno pravo, od 2003. do 2007. godine bio je predsjednik Upravnog vijeća Centra za ljudska prava u Zagrebu, a kao član ili predsjednik sudjelovao je u raznim radnim skupinama za pripremu više zakonskih nacrta u Ministarstvu pravosuđa RH te s profesorom Mirjanom Damaškom sa Sveučilišta Yale pred Haškim sudom 2004./2005. godine  djelovao kao amicus curiae (prijatelj suda) u predmetu Ademi-Norac.

Rezultati znanstvenog i stručnog rada akademika Krapca nalaze se u 10 knjiga ili samostalnih publikacija te u više od 70 znanstvenih i stručnih članaka u domaćim te nekim inozemnim časopisima (Njemačka, Nizozemska, Italija, Kanada, Slovenija, Makedonija, Španjolska). U izdanjima Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti akademik Krapac je objavio četiri opsežna rada. U nastavničkoj karijeri predavao je na Poslijediplomskom studiju iz kaznenopravnih znanosti na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu i na drugim poslijediplomskim studijima (iz autorskog, obiteljskog i europskog prava). Od 2004. godine bio je voditelj  toga studija, koji spada u naše najstarije kontinuirane poslijediplomske pravne studije.

Akademik Davor Krapac bio je stipendist Humboldtove zaklade 1986./87./88. boraveći na Institutu za strano i međunarodno kazneno pravo Max-Planck u Freiburgu u SR Njemačkoj. Višekratno je boravio na seminarima Istituto superiore di scienze criminali u Siracusi u Italiji. Sudjelovao je na brojnim međunarodnim konferencijama i seminarima te na kongresima Međunarodne udruge za kazneno pravo (AIDP) od XIII. kongresa u Hamburgu (1979.) do danas, na nekima i kao nacionalni referent. Na stručnom planu ističe se Krapčev rad u okviru Hrvatskog udruženja za kaznene znanosti i praksu: od 1991. do 2004. bio je predsjednikom toga udruženja.

Radovi Davora Krapca velik su doprinos hrvatskoj znanosti kaznenog prava, pa je on vodeći teoretičar za područje kaznenog procesnog prava  u Republici Hrvatskoj i u široj regiji kojoj pripada. Svojim radovima akademik Krapac utjecao je na praksu naših kaznenih sudova. Bio je aktivan i u profesionalnoj udruzi za kazneno pravo organiziranjem godišnjih savjetovanja i sudjelovanjem u cjeloživotnom obrazovanju pravnika i drugih koji se bave kaznenim pravom.