Kapetanović Amir

Članovi suradnici V. Razred za filološke znanosti
Kapetanović Amir

Datum rođenja:

 • 1975

Mjesto rođenja:

 • Pakrac

Adrese:

 • Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Republike Austrije 16, 10000 Zagreb

Telefoni:

 • +385 01 3783 829

E-mail adrese:

Kapetanović Amir

Članovi suradnici V. Razred za filološke znanosti

Akademske titule:

 • profesor doktor znanosti

Institucije:

 • znanstveni savjetnik u trajnom zvanju – Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje

Članstvo u Akademiji:

 • član suradnik – Razred za filološke znanosti (12.05.2016. – …)

Životopis

Amir Kapetanović rođen je 1975. godine u Pakracu, diplomirao je 1997. hrvatski jezik i književnost na Filozofskom fakultetu u Zagrebu i na istom je fakultetu magistrirao (2001.) i doktorirao (2004.). U znanstvenom je zvanju znanstvenoga savjetnika od 2013. godine (u trajnom zvanju od 2019.), a u znanstveno-nastavnom (naslovnom) zvanju redovitoga profesora od 2016. godine. Od 2016. godine je član suradnik Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti (Razred za filologiju).

Područja su mu znanstvenoga interesa: povijest hrvatskoga i drugih slavenskih jezika, povijesna morfonologija / morfologija / morfosintaksa, leksikografija, tekstologija, paleografija, kognitivna (etno)lingvistika, povijesna sociolingvistika, čakavsko narječje, jezik u stihu, jezik u filmu, hrvatski kao strani jezik, moliškohrvatski, gradišćanskohrvatski, povijest emocija, srednjovjekovna i renesansna književnost.

U Institutu radi od 1998. u Odjelu za povijest hrvatskoga jezika i povijesnu leksikografiju (suradnik je na projektima Tekstologija hrvatske pisane baštine i Hrvatski rječnik do Marulića i njegovih suvremenika, a voditelj znanstvenoga projekta MZOŠ-a Starohrvatski rječnik i znanstvenoga istraživačkoga projekta HRZZ-a Documentation and Interpretation of the Earliest Croatian). Od 2008. do 2013. obnašao je dužnost voditelja Odjela za povijest hrvatskoga jezika i povijesnu leksikografiju.

Od 2005. godine povremeno predaje kolegije iz tekstologije i povijesti hrvatskoga jezika na diplomskim i poslijediplomskim studijima na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu i Sveučilišta u Rijeci. Bio je mentor studentima diplomskih i poslijediplomskih doktorskih studija (Zagreb, Rijeka, Utrecht).

Usavršavao se u Njemačkoj (Bonn, Leipzig), Poljskoj (Krakov, Varšava), Italiji (Rim, Molise), Rusiji (Sankt-Peterburg), Nizozemskoj (Leiden) i Švicarskoj (Bern). Održao je niz predavanja na uglednim inozemnim znanstvenim institucijama (Інститут філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Kijev; Філологічний факультет Львівський національний університет ім. Івана Франка, Lavov; Universtità degli Studi di Padova, Padova; Institut für Slavische Sprachen und Literaturen, Universität Bern; Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej Uniwersytetu Warszawskiego, Varšava; Facoltà di Lettere e Filosofia della Sapienza Università di Roma, Rim; Санкт-Петербургский государственный университет, Sankt-Peterburg; Uniwersytet Jagielloński, Krakov; Otto-Friedrich Universität Bamberg, Slavistik, Bamberg; Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology, Leipzig).

Organizirao je u Zagrebu 2016. međunarodni znanstveni skup Najstarije jezične potvrde i tekstovi slavenskih jezika.

Član Vijeća poslijediplomskoga studija Povijest i dijalektologija hrvatskoga jezika na Sveučilištu u Rijeci. Od 2016. član (u drugom mandatu) panela za vrednovanje projektnih prijedloga prijavljenih na natječaje HRZZ-a iz područja filologije. U članstvu je nekoliko međunarodnih i domaćih znanstvenih i kulturnih udruženja i institucija (član Komisije za etnolingvistiku pri Međunarodnom komitetu slavista, SCLA, SLE, HFD, MH, KK Split). Član i predsjednik Odbora za leksikografiju (HAZU). Član Odbora za normu hrvatskog standardnog jezika (HAZU).

Za znanstvena postignuća primio je Godišnju nagradu Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u području filologije (2006.), Nagradu Judita (2010.) i Državnu godišnju nagradu u području humanističkih znanosti (2010.).

Godine 2023. prof. dr. sc. Amir Kapetanović izabran je za predstavnika članova suradnika u Razredu za filološke znanosti i sudjeluje u radu Skupštine HAZU bez prava glasa.

Amir Kapetanović – osobna stranica


Bibliografija

Amir Kapetanović – Hrvatska znanstvena bibliografija CROSBI

Objavljeni znanstveni i stručni radovi

 1. 2020. Obraz SPRAWIEDLIWOŚCI w języku chorwackim, Etnolingwistyka: Problemy języka i kultury 32, Lublin, 103–110.
 2. 2020. Odjeci jezične tradicije u Ujevićevim pjesmama, Ja kao svoja slika: diskurzivnost i koncepti autorstva Tina Ujevića, Zbornik radova s međunarodnog znanstvenog skupa (Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 16. i 17. studenog 2017.), ur. M. Protrka Štimec i A. Ryznar, Hrvatska sveučilišna naklada – Zavod za znanost o književnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 295–305.
 3. 2020. Čakavnost najstarijih hrvatskih jezičnih potvrda, Čakavština: čakavski idiomi i hrvatski jezični identiteti, ur. Sanja Vulić, Književni krug Split, Split, 11–18.
 4. 2019. Rukopisnim i jezičnim stazama hrvatskih prijevoda Lucidarija, Ricerche slavistiche, Nuova serie 2 (62) Rim, 77–111.
 5. 2019. Dubrovnik kao sudionik i nosivi stup hrvatskoga jezičnoga objedinjavanja, Dubrovnik u hrvatskoj povijesti: Zbornik radova u čast akademiku Nenadu Vekariću, Biblioteka Croatica: 5, ur. M. Grčević i N. Vekarić, Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 201–210.
 6. 2019. Recentni pogledi na djelo Artura Cronie (Arturo Cronia: L’eredità di un maestro a cinquant’anni dalla scomparsa), Fluminensia 31, Rijeka, 305–308.
 7. 2019. (s I. Miloš): Suvremena hrvatska jezična slika SLOBODE, Leksykon aksjologiczny Słowian i ich sąsiadów, Tom 4: WOLNOŚĆ, red. M. Abramowicz, J. Bartmiński, Wydawnictwo UMCS, Lublin–Warszawa, 501–527.
 8. 2019. Govorni činovi i uljudnost u dijalozima Hektorovićeva Ribanja i ribarskoga prigovaranja, Colloquia Maruliana 28, Split, 35–46.
 9. 2019. Marginalije o jeziku i oko njega i jezik Kamenoga spavača Maka Dizdara, Mak Dizdar: prvih stotinu godina. Zbornik radova s naučne konferencije održane u Sarajevu od 19. do 22. oktobra 2017, ur. G. Dizdar, Fondacija “Mak Dizdar” – Bošnjački institut (Fondacija Adila Zulfikarpašića), Sarajevo, 123–128.
 10. 2018. The oldest linguistic attestations and texts in the Slavic languagues, ed. A. Kapetanović, Verlag Holzhausen GmbH, Vienna.
 11. 2018. The oldest Croatian names and emotions, The oldest linguistic attestations and texts in the Slavic languagues, ed. A. Kapetanović, Verlag Holzhausen GmbH, Vienna, 134‒142.
 12. 2018. Ivan Ivanišević, Kita cvitja razlikova, Pisci XVII. i XVIII. stoljeća, knjiga 6, priredio i popratne tekstove sastavio A. Kapetanović, Književni krug, Split.
 13. 2018. Hrvatski jezik iz davnine u Pričama iz davnine Ivane Brlić-Mažuranić, Stoljeće Priča iz davnine, ur. A. Kos-Lajtman, S. Lovrić Kralj i N. Kujundžić, Hrvatska udruga istraživača dječje književnosti, Zagreb, 771‒776.
 14. 2018. ‘Kaya’: from novella to film, Colloquia Humanistica 7 (Against homogeneity: transcultural and trans-lingual strategies in cultural production), Varšava, 135–152.
 15. 2018. Naracija i kajkavština u filmu Seljačka buna 1573. Vatroslava Mimice, Umjetnost riječi 2/2018, Zagreb, 229–246.
 16. 2018. Položaj i razvoj hrvatskoga jezika od 1918. do 1945. godine, Studi Slavistici XV/2, Firenca, 57‒73.
 17. 2018. Jezični itinerar Sibe Miličića, Josip Sibe Miličić: vreme, prostor, sudbine: međunarodni interdisciplinarni zbornik radova, ur. S. Šeatović, S. Roić, Edicija Limes, knj. 1, Institut za književnost i umetnost – Univerzitetska biblioteka Svetozar Marković, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu – Centar za komparativnohistorijske interkulturne studije, Beograd, 385‒412.
 18. 2018. Stari jezični nanosi i arhaizmi u Kamenom spavaču Maka Dizdara, Ricerche slavistiche, Nuova serie 1 (LXI), Rim, 205‒222.
 19. 2018. Slika Poljske i prve bitke kod Hoćima u Osmanšćici (1631.) Ivana Tomka Mrnavića, Poljsko-hrvatske veze kroz stoljeća: Povijest, kultura, književnost, ur. M. Czerwiński i D. Agičić, Srednja Europa, Zagreb, 33–40.
 20. 2018. The order and placement of clitics in (Old) Croatian and Molise Croatian, Balkan and South Slavic enclaves in Italy: Languages, dialects and identities, eds. T. Kahl, I. Krapova, G. Turano, Cambridge Scholars Publishing, 235–248.
 21. 2018. Preporodni hrvatsko-njemački rječnik Kleines illirisch-deutsches Wörterbuch für die Jugend der Militär-Grenzschulen Ladislava Škrobotha (1839), Od dvojbe do razdvojbe: Zbornik radova u čast profesorici Branki Tafri, ur. P. Košutar i M. Kovačić, Ibis grafika, Zagreb, 355–369.
 22. 2018. Czym jest dla Chorwatów ojczyzna (domovina) i mała ojczyzna (zavičaj)?, Wartości w językowo-kulturowym obrazie świata Słowian i ich sąsiadów, cz.4: Słownik językowy – leksykon – encyklopedia w perspektywie badań porównawczych Słowian i ich sąsiadów. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, 115–130.
 23. 2018. The concept of home in Burgenland Croatian Language, Wartości w językowo-kulturowym obrazie świata Słowian i ich sąsiadów, cz. 4: Słownik językowy – leksykon – encyklopedia w perspektywie badań porównawczych Słowian i ich sąsiadów. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, 165–178.
 24. 2018. Neprilike prilikom utvrđivanja izvornosti piščeve književnojezične uporabe u varijantnoj tekstnoj predaji, Colloquia Maruliana XXVII, Split, 165–174.
 25. 2018. Jezične kreacije Jerolima Kavanjina, Splitski epik Jerolim Kavanjin. O 300. obljetnici smrti, ur. B. Lučin i D. Dukić, Književni krug Split, Split, 145–156.
 26. 2017. Uporabne (stilističke) odrednice u planiranom Starohrvatskom rječniku, Filologija 69, Zagreb, 43–51.
 27. 2017. Languages and their registers in medieval Croatian culture, Studia Ceranea: Journal of the Waldemar Ceran Research Centre for the History and Culture of the Mediterranean Area and South-East Europe 7, Uniwersytet Łódzki (Ceraneum), Łódź, 79–98.
 28. 2017. The concept of freedom in the language of Molise and Burgenland Croats, Socjolingwistyka 31, Krakov, 133‒148.
 29. 2017. Aорист в значении будущего времени в древнехорватском языке, Proceedings of the 45th International Philological Conference (IPC 2016), Advances in Social Science, Education and Humanities Research 122, eds. S. Monakhov, I. Vasilyeva, M. Khokhlova, Atlantis Press, 290‒293.
 30. 2017. Emocionalni svijet Osmana i Osmanšćice, Croatica: Časopis za hrvatski jezik, književnost i kulturu 41/61, Zagreb, 131‒153.
 31. 2017. Anketno istraživanje hrvatske jezične slike DOMA, Nazwy wartości w językach europejskich: Raport z badań empirycznych, red. I. Bielińska-Gardziel, M. Brzozowska, B. Żywicka, Wydawnictwo Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska, Przemyśl, 92‒104.
 32. 2017. Dijafazijske i dijastratijske varijacije u jeziku zadarsko-šibenskoga područja u 17. stoljeću, Zadarski filološki dani 6, Zbornik radova s Međunarodnoga znanstvenog skupa Zadarski filološki dani 6 održanog u Zadru i Novalji 25. i 26. rujna 2015 ., ur. R. Božić, K. Kuvač-Levačić, Zadar, 173‒186.
 33. 2017. Kozmička tijela i atmosferske pojave u ljubavnom diskurzu Ranjinina zbornika, Il SoleLuna presso gli slavi meridionali, voll. I, a cura di Lj. Banjanin, P. Lazarević Di Giacomo, S. Roić, S. Šeatović, Slavica Collana di studi slavi diretta da Giovanna Brogi Bercoff e Mario Enrietti 14, Edizioni dell’Orso, Alessandria, 181‒191.
 34. 2017. Kolebanja u priređivanju hrvatskih srednjovjekovnih tekstova, Colloquia Maruliana XXVI, Split, 75‒87.
 35. 2017. Jezik u stihu Barakovićeve “Vile Slovinke”, Vila, pisnik i čatnici, Zbornik radova sa znanstvenog skupa “VIla Slovinka Jurja Barakovića (1614‒2014)”, ur. Divna Mrdeža Antonina, Sveučilište u Zadru u suradnji s HAZU i Filozofskim fakultetom u Zagrebu, Zadar, 175‒188.
 36. 2016. Jezični značaj varijantnih tekstova u Vinodolskom zborniku s početka 15. st., Meandrima hrvatskoga glagoljaštva: Zbornik posvećen akademiku Stjepanu Damjanoviću o 70. rođendanu, ur. T. Kuštović i M. Žagar, Hrvatska sveučilišna naklada, Zagreb, 213‒218.
 37. 2016. (s I. Miloš) Hrvatska jezična slika ČASTI danas, Leksykon aksjologiczny Słowian i ich sąsiadów (pod red. J. Bartmińskoga), tom 5: HONOR, ur. P. Sotirov, D. Ajdačić, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, 347‒365.
 38. 2016. Čakavska latinička poslanica Jurja Starjanića zadarskim dominikankama o redovničkoj stezi, Fluminensia 28/1, Rijeka, Zagreb, 61–71.
 39. 2016. Nova panorama morfološkoga ustrojavanja hrvatskoga u prošlosti [Recenzija knjige I. Lukežić: Zajednička povijest hrvatskih narječja, 2. Morfologija ], Fluminensia 28/1, Rijeka, Zagreb, 47–50.
 40. 2016. Jezik u starim versima hrvatskim, Biblioteka znanstvenih djela, Književni krug Split, Split.
 41. 2015. Obzori kroatističkih jezičnopovijesnih traganja u digitalnom dobu, Croatica: Časopis za hrvatski jezik, književnost i kulturu 39/59, Zagreb, 87–94.
 42. 2015. (s P. Krmpotićem) Najstarije hrvatske potvrde slavenskih apelativa (9.–11. st.), Ricerche slavistiche 13 (59), Rim, 297–313.
 43. 2015. Hrvatska jezična slika DOMA danas. Leksykon aksjologiczny Słowian i ich sąsiadów. Tom 1: Dom. Red. Jerzy Bartmiński. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, 291–309.
 44. 2015. Hiža w Apeninach: Koncept DOM w etnolekcie molizańsko-chorwackim, Etnolingwistyka: Problemy języka i kultury 27, Lublin, 115–127.
 45. 2015. Reflections of Church Slavonic-Croatian diglossia on the Baška tablet: a new contribution concerning its language and linguistic layers, Zeitschrift für Slawistik 60 (3), 335–365.
 46. 2015. Književna čakavica Bračanina Ivana Ivaniševića, Čakavska rič XLIII, br. 1-2, Split, 61–73.
 47. 2015. Helmut Keipert, Obzori preporoda: Kroatističke rasprave, Suvremena lingvistika 41/79, Zagreb, 45–50.
 48. 2014. Spatial conceptual metaphor of time and time as a container in Old Croatian texts, Zeitschrift für Slawistik 59 (3), 325–342.
 49. 2014. Jezična uporaba u ćiriličnom Dubrovačkom dominikanskom lekcionaru, Filologija 62, Zagreb, 57–64.
 50. 2014. Kolo starohrvatskih riječi za laž, Studia Borysiana. Etymologica, diachronica, Slavica. W 75. rocznicę urodzin Profesora Wiesława Borysia. Red. M. Jakubowicz i B. Raszewska-Żurek, Instytut Slawistiki PAN – Fundacja Slawistyczna, Warszawa, 313–323.
 51. 2014. Koncept časti u moliškohrvatskom etnolektu u Italiji, Ricerche slavistiche 12 (58), Rim, 147–162.
 52. 2014. (s B. Brglesom) Sklapanje povijesne slike svijeta u Kronici Šimuna Klimantovića, Povijesni prilozi 46, Zagreb, 95–126.
 53. 2014. Hrvatska srednjovjekovna književno-jezična tradicija i Divkovićevi stihovi, Zbornik radova sa Znanstvenog skupa Matija Divković i kultura pisane riječi, ur. M. Karamatić, Franjevačka teologija Sarajevo – Kulturno-povijesni institut Bosne Srebrene, Sarajevo, 61–77.
 54. 2013. ‘Staro’ i ‘novo’ u jeziku Kaletićeva prijepisa hrvatske redakcije Ljetopisa popa Dukljanina, Ricerche slavistiche 11 (LVII), Rim, 21–37.
 55. 2013. Recensioni (Iva Lukežić, Zajednička povijest hrvatskih narječja, 1. Fonologija. Hrvatska sveučilišna naklada, Filozofski fakultet u Rijeci, Katedra Čakavskog sabora Grobnišćine, Zagreb, Rijeka Čavle 2012 / Radoslav Katičić, Hrvatski jezik. Školska knjiga, Zagreb, 2013), Ricerche slavistiche 11 (LVII), Rim, 545–549.
 56. 2013. Searching for hidden ancient containers in the Old Croatian language: the body and emotions as containers, Suvremena lingvistika 39/76, Zagreb, 127–143.
 57. 2013. Dijatopijske varijacije starohrvatske književne čakavštine, Hrvatski dijalektološki zbornik 18, Zagreb, 163–174.
 58. 2013. (s D. Brozović Rončević) Tvorba i motivacija starohrvatskih priimaka, A tko tо ide? / А хто там идзе?, Hrvatski prilozi XV. međunarodnom slavističkom kongresu (Minsk, 20.–27. kolovoza 2013.), prir. M. Turk i M. Opašić, Hrvatsko filološko društvo – Hrvatska sveučilišna naklada, Zagreb, 39–51.
 59. 2013. Pitanje istine i pitanje značenja: sectio semiotica hrvatske i srpske historiografije poljskim perom (Maciej Czerwiński: Semiotyka dyskursu historycznego: Chorwackie i serbskie syntezy dziejów narodu. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2012.), Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 38/2, Zagreb, 501–504.
 60. 2013. Desetljeće hrvatskoga jezika i filologije poslije sloma Bachova apsolutizma (1860.–1870.), 150. obljetnica uvođenja hrvatskoga jezika u službenu uporabu (zbornik), Stoljeća hrvatskoga jezika, ur. M. Samardžija, Privlačica, Vinkovci, 79–83.
 61. 2012. Poj željno! Iskazivanje i poimanje emocija u hrvatskoj pisanoj kulturi srednjega i ranoga novoga vijeka, ur. A. Kapetanović, Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Zagreb.
 62. 2012. Otisci tijela u umu i govoru: emocije u Marulićevoj epici, u: Poj željno! Iskazivanje i poimanje emocija u hrvatskoj pisanoj kulturi srednjega i ranoga novoga vijeka, ur. A. Kapetanović, Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Zagreb, 187–215.
 63. 2012. (s V. T. Barbarićem) Računalno oblikovanje korpusa starohrvatskoga jezika, Filologija 59, Zagreb, 1–13.
 64. 2012. Varijantni srednjovjekovni tekstovi i njihova leksikografska obrada, Filologija 59, Zagreb, 15–24.
 65. 2012. Naracija Klimantovićeve kronike, Perivoj od slave: Zbornik Dunje Fališevac, ur. T. Bogdan, I. Brković, D. Dukić, L. Plejić Poje, FF press, Zagreb, 155–168.
 66. 2012. (s M. Tadićem i D. Brozović Rončević) The Croatian Language in the digital Age / Hrvatski jezik u digitalnom dobu, The META NET White Paper Series, ur. G. Rehm, H. Uszkoreit. Springer, Berlin, 95.
 67. 2012. Многовековые направления в языковой интеграции хорватского общества, Slověne 1, Moskva, 222–243.
 68. 2012. Kako se prevodilo s hrvatskoga na srpski koncem 18. i početkom 19. stoljeća?, Schnittpunkt Slavistik: Ost und West im wissenschaftlichen Dialog, Festgabe für Helmut Keipert zum 70. Geburtstag, Teil II, Hg. Irina Podtergera, Bonn University Press bei V&R Unipress, Gӧttingen, 159–172.
 69. 2011. Altkroatisch in Versen, Wiener slavistisches Jahrbuch 57, Wien, 101–122.
 70. 2011. Čakavski hrvatski književni jezik, Povijest hrvatskoga jezika 2, ur. A. Bičanić, R. Katičić, J. Lisac, Croatica, Zagreb, 77–123.
 71. 2011. Morfosintaktička obilježja, gramatičko i obavijesno ustrojstvo najstarijih hrvatskih epigrafskih glagoljičnih tekstova (XI.–XV. st.), Zbornik radova s Međunarodnog znanstvenog skupa o životu i djelu akademika Branka Fučića (1920. – 1999.) “Az grišni diak Branko pridivkom Fučić”, Zagreb, 391–400.
 72. 2011. Versificirana biblijska pripovijest o Esteri (XVI. st.) u kontekstu hrvatske srednjovjekovne književne baštine i Marulićeva pjesničkoga kruga, Colloquia Maruliana XX, Split, 5–30.
 73. 2011. Josip Vončina (1932.-2010.); in memoriam, Colloquia Maruliana XX, Split, 385–386.
 74. 2010. Genesis et Exodus: zwei altkroatische Bücher des Alten Testaments und die älteste ragusanische Prosa, Zeitschrift für Slavische Philologie 67/2, Heidelberg, 259–278.
 75. 2010. (s D. Malić i K. Štrkalj Despot) Hrvatsko srednjovjekovno pjesništvo: pjesme, plačevi i prikazanja na starohrvatskom jeziku, Biblioteka Hrvatska jezična riznica, Niz Starohrvatska vrela, Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Zagreb, LX+884.
 76. 2010. Lucidarij iz Petrisova zbornika, Građa za povijest književnosti hrvatske 37, Zagreb, 1–32.
 77. 2010. Odraz najstarije hrvatske pjesmarice (1380.) u petrogradskom Berčićevu zborniku br. 5 (XV. st.), Colloquia Maruliana XIX, Split, 2010, 19–29.
 78. 2010. Dva sveščića stihova iz XVI. stoljeća, navodno Mihovila Vrančića, Čakavska rič XXXVIII, br. 1–2, Split, 183–207.
 79. 2010. Kanconijerski jezik Marina Držića, Marin Držić: 1508-2008: Zbornik radova s međunarodnoga znanstvenog skupa održanog 5.–7. studenoga 2008. u Zagrebu, HAZU, Zagreb, 419–426.
 80. 2010. (s K. Štrkalj Despot) Instrumental u stihovima srednjega vijeka, Drugi hrvatski sintaktički dani, ur. M. Birtić, D. Brozović Rončević, Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Zagreb, 101–127.
 81. 2010. Die štokavische Schriftsprache der Čakaver im 17. und 18. Jahrhundert, Dalmatien als europäischer Kulturraum, Beiträge zu den Internationalen Wissenschaftlichen Symposien “Dalmatien als Raum europäischer Kultursynthese” (Bonn, 6.-10. Oktober 2003) und “Städtische Kultur in Dalmatien. Die Genese eines europäischen Kulturraums” (Bonn, 9.-13. Oktober 2006). Herausgegeben von W. Potthoff, A. Jakir, M. Trogrlić, N. Trunte, Filozofski fakultet u Splitu – Odsjek za povijest, Split, 211–217.
 82. 2009. Pojmovne metafore za emocije u Ranjininu zborniku, Rad HAZU 502, Zagreb, 109–121.
 83. 2009. Nezapaženi ulomci Muke Isuhrstove (1514.) iz petrogradske Berčićeve zbirke, Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 34, Zagreb, 201–216.
 84. 2009. Govorni činovi i formalna / neformalna komunikacija u hrvatskim renesansnim poslanicama, Colloquia Maruliana XVIII, Split, 121–133.
 85. 2009. (ur. s D. Malić) Pjesma Od dvora nebeskoga iz Trogirsko-splitske pjesmarice, Colloquia Maruliana XVIII, Split, 315–346.
 86. 2009. (s D. Brozović Rončević) Onimi u srednjovjekovnom pjesništvu na starohrvatskome jeziku, Folia onomastica Croatica 18, Zagreb, 53–120.
 87. 2009. 2 natuknice za Leksikon Marina Držića (1. Nikola Nalješković, 2. Pjesni ljuvene), Leksikografski zavod Miroslava Krleže, Zagreb.
 88. 2008. 11 natuknica za Leksikon hrvatske književnosti: Djela (1. Muka Spasitelja našega; Historija od Filomene; 3. Vartal; 4. Lulićev zbornik; 5. Kronika vezda znovič spravlena kratka; 6. Hištorije s kratkem duhovnem razgovorom od poslednjeh dugovanj; 7. Mlajši Robinzon iliti jedna kruto povoljna i hasnovita pripovest za detcu; 8. Izbor dugovanj vsakoversneh; 9. Pervi otca našega Adama greh; 10. Zercalo marijansko; 11. Kita cvitja razlikova), Školska knjiga, Zagreb.
 89. 2008. Pitanje dijalekatske osnovice Mrnavićeve Osmanšćice, Croatica et Slavica Iadertina 4, Zadar, 2008, 89–104.
 90. 2007. Jagićeva kritika teksta u hrvatskom i europskom kontekstu, Filologija 48, Zagreb, 65–77.
 91. 2007. Jesu li endocentrične imeničke složenice tvorbena inovacija u hrvatskom jeziku 19. stoljeća?, Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 33, Zagreb, 235−243.
 92. 2007. Digitalizacija korpusa starohrvatskih tekstova i kritika teksta, The Future of Information Sciences: INFuture2007 – Digital Information and Heritage (ur. Seljan, Sanja − Stančić, Hrvoje), Odsjek za informacijske znanosti, Filozofski fakultet, Zagreb, 173−182.
 93. 2007. Filološki pogled u dum Marinove prvotiske razlike iz 1551. godine, Forum 10−12, Zagreb, 1063−1070.
 94. 2006. Leksik Marulićeve ‘Suzane’, Colloquia Maruliana XV, Split, 15−25.
 95. 2005. Nikola Nalješković, Književna djela, Biblioteka Djela hrvatskih pisaca, Matica hrvatska, Zagreb, LVIII+576.
 96. 2005. Toponimi u hrvatskim ‘Lucidarima’, Folia onomastica Croatica 14, Zagreb, 1−22.
 97. 2005. Historizmi i semantičke promjene, Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 31, Zagreb, 153–163.
 98. 2005. Jezik Nalješkovićeva književnoga opusa, Pučka krv, plemstvo duha, Disput, Zagreb, 81–97.
 99. 2005. Hrvatska (čakavska) inačica srednjovjekovne legende o svetoj Julijani, Hrvatska književna baština 4, Ex libris, Zagreb, 349−356.
 100. 2005. Hrvatska srednjovjekovna latinica, Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 31, Zagreb, 463–471.
 101. 2004. Prinova u Starim piscima hrvatskim, Kolo 14 (2004), br. 4, Zagreb, 315−318.
 102. 2004. Tragovima srednjovjekovnoga bestijarija u Hrvata, Filologija 43, Zagreb, 47–63.
 103. 2004. Tekstološka obrada i jezična analiza Berčićeva glagoljskoga fragmenta (1/27) iz XV. stoljeća, Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 30, Zagreb, 85–96.
 104. 2004. Sekundarna jotacija u jeziku hrvatske književnosti, Riječki filološki dani (2002), Rijeka, 247–254.
 105. 2004. Historija od Filomene fra Ivana od Zadra, Hrvatska književna baština 3, Ex libris, Zagreb, 229–261.
 106. 2003. Jezične značajke i leksikografska obrada fra Ivanove Filomene iz XVII. stoljeća, Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 29, Zagreb, 131–155.
 107. 2002. Drobničev rječnik i hrvatska preporodna leksikografija, Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 28, Zagreb, 73–85.
 108. 2001. Prijepori oko “mlađih prijepisa” i Nalješkovićeve Pjesni ljuvene, Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 27, Zagreb, 113–131.
 109. 2001. Jezik Karnarutićeva spjeva o babilonskim ljubavnicima, Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 27, Zagreb, 133–144.
 110. 2000. Hrvatski preporoditelj Vjekoslav Babukić, Forum 7–9, Zagreb, 1080–1109.
 111. 1998. Navuk od jednoga prikladnoga hranljivoga baratanja z marvom za poljodelavca (za izdanje V. Vučevac-Bajt transkribirao tekst iz 1836. i izradio popratni rječnik), Veterinarski fakultet Zagreb, Zagreb.
 112. 1998. (s N. Batušićem) Pasije, Erasmus naklada – Pasionska baština, Zagreb.
 113. 1998. Na prvoj stubi hrvatske preporodne leksikografije. Daničina Sbirka, 1835. Kolo VIII/1, Zagreb, 40–59.

Sudjelovanje na znanstvenim i stručnim skupovima

 1. Międzynarodowa konferencja “Rola medialnych i transmedialnych procesów narracyjnych w identyfikacji postaw patriotycznych Polaków”, 2019, Krakov
 2. Međunarodni znanstveni skup Jezik hrvatskih protestantskih izdanja u kontekstu hrvatskih i europskih književnojezičnih koncepcija XVI. stoljeća, Odsjek za kroatistiku Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Filozofska fakulteta Univerze v Mariboru, 2019, Zagreb
 3. Znanstveni skup 450. obljetnica prvotiska “Planina” Petra Zoranića (1569.–2019.), Odjel za kroatistiku Sveučilišta u Zadru i Odsjek za kroatistiku Filozofskog fakulteta u Zagrebu, 2019, Zadar
 4. Znanstveni kolokvij Ranonovovjekovna rukopisna baština u Hrvatskoj: artefakt, tekst, kontekst, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2018, Zagreb
 5. 1. međunarodni znanstveni skup Hrvatski prijevodi Biblije, Hrvatsko filološko društvo – Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2018, Zagreb
 6. Międzynarodowa konferencja EUROJOS XIV: Jedność w różnorodności. Wokół słowiańskiej aksjosfery, Instytut Slawistyki PAN – Instytut Filologii Polskiej UMCS – Fundacja Slawistyczna, 2018, Nałęczów
 7. Međunarodni znanstveni skup A(tra)kcija Ujević: Avangarda, angažman i revolucija u delu Tina Ujevića, Institut za književnost i umetnost u Beogradu – Filozofski fakultet, Odsjek za kroatistiku FF u Zagrebu, 2018, Beograd, Srbija
 8. Четиринадесети международни славистични четения Стереотипът в славянските езици, литератури и култури, Софийски университет Св. Климент Охридски, 2018, Sofija, Bugarska
 9. Međunarodni znanstveni skup Marulićevi dani, Marulianum, 2018, Split
 10. Znanstveni skup s međunarodnim sudjelovanjem Ja kao svoja slika: Diskurzivnost i koncepti autorstva Tina Ujevića, Filozofski fakultet, Odsjek za kroatistiku FF u Zagrebu – Institut za književnost i umetnost u Beogradu, 2017, Zagreb
 11. Međunarodni znanstveni skup Marulićevi dani, Marulianum, 2017, Split
 12. Międzynarodowa konferencja EUROJOS XII: Słownik językowy – leksykon – encyklopedia w perspektywie badań porównawczych Słowian i ich sąsiadów, Instytut Filologii Polskiej UMCS – Instytut Slawistyki PAN – Instytut Filologii Polskiej PWSW w Przemyślu – Komisja Etnolingwistyczna przy MKS, 2016, Lublin
 13. Međunarodni znanstveni skup Najstarije jezične potvrde i tekstovi slavenskih jezika, Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, 2016, Zagreb
 14. Međunarodna znanstvena konferencija Stoljeće „Priča iz davnine“ Ivane Brlić-Mažuranić, Hrvatska udruga istraživača dječje književnosti – Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti – Matica hrvatska, 2016, Zagreb
 15. Crkvenoslavenska i hrvatska povijesna leksikografija, Staroslavenski institut, 2016, Zagreb
 16. Związki polsko-chorwackie na przestrzeni wieków: Historia, kultura, literatura, Instytut Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego – Veleposlanstvo RH u Poljskoj, 2016, Krakov
 17. Međunarodni znanstveni skup Marulićevi dani, Marulianum, 2016, Split
 18. XLV Международная филологическая конференция, Филологический факультет Санкт-Петербургского государственного университета, 2016, Sankt-Peterburg, Rusija
 19. Slawische Ethnolinguistik: Metoden, Ergebnisse, Perspektiven, Universität Wien, 2015, Beč, Austrija
 20. Balkan dialectology: “Balkan” enclaves in Italy, International conference of the Balkan linguistic commission of the International commitee of slavicists, 2015, Venecija, Italija
 21. Znanstveni skup povodom 140 godina kroatistike na Sveučilištu u Zagrebu: Zaboravljeni počeci, Nacionalna filologija u interdisciplinarnoj humanistici, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2015, Zagreb
 22. Dubrovnik u hrvatskoj povijesti, Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu – HAZU Zavod zapovijesne znanosti u Dubrovniku – Sveučilište u Dubrovniku – Zaklada Caboga Stiftung – Grad Dubrovnik, 2015, Dubrovnik
 23. Zadarski filološki dani, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zadru, 2015, Zadar
 24. Čakavština: čakavski idiomi i hrvatski jezični identitet, Knjiga mediterana, Književni krug Split, 2015, Split
 25. Międzynarodowa konferencja EUROJOS X w ramach projektu badawczego „Metody analizy językowego obrazu świata w kontekście badań porównawczych”, 2014, Puławy. Poljska
 26. Znanstveni skup “Splitski epik Jerolim Kavanjin: o 300. obljetnici smrti”, Književni krug Split – Odsjek za kroatistiku Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 2014, Split
 27. Znanstveni skup “Vila Slovinka Jurja Barakovića – 400. obljetnica”, HAZU – Odjel za kroatistiku FF u Zagrebu – Sveučilište u Zadru (Odjel za kroatistiku i slavistiku), 2014, Zadar
 28. Międzynarodowa konferencja naukowa Teoria językowego obrazu świata i metody jego rekonstrukcji / Problem eksplikacji wartości, połączoną ze spotkaniem warsztatowym EUROJOS-VII, Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk – Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2013, Puławy, Poljska
 29. Međunarodni znanstveni skup Hrvatska ćirilična baština, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti – Razred za filološke znanosti, 2012, Zagreb
 30. The Embodied Foundation of Human Communicative Skills, University of Copenhagen / ESF, 2012, Copenhagen, Danska
 31. Znanstveni skup o hrvatskim dijalektima, Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje – HAZU, 2012, Zagreb
 32. Slavic Cognitive Linguistics Conference, Slavic Cognitive Linguistics Association, 2012, Zagreb
 33. Znanstveni skup Fra Matija Divković i kultura pisane riječi, Franjevačka teologija, 2011, Sarajevo
 34. Znanstveni skup Stoljeća hrvatskoga jezika: 150. obljetnica uvođenja hrvatskoga jezika u službenu uporabu, Privlačica / Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, 2011, Vinkovci
 35. Znanstveni kolokvij Ljetopis popa Dukljanina pred izazovima novije historiografije, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2011, Zagreb
 36. Međunarodni znanstveni skup Marulićevi dani, Marulianum, 2010, Split
 37. Međunarodni znanstveni skup o povijesnoj i računalnoj leksikografiji i leksikologiji, 2009, Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje / HAZU, Zagreb
 38. Međunarodni znanstveni skup Marulićevi dani, Marulianum, 2009, Split
 39. Međunarodni znanstveni skup o životu i djelu akademika Branka Fučića, HAZU / Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu / Staroslavenski institut iz Zagreba / Sveučilišna knjižnica u Rijeci, 2009, Malinska-Dubašnica
 40. Susret Marin Držić – smiješak iz Dubrovnika, Kroatischer Weltkongress in Deutschland, 2008, Wiesbaden
 41. Znanstveni skup Hrvatski sintaktički dani, Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje / Filozofski fakultet u Osijeku, 2008, Osijek
 42. Stručno-znanstveni skup More, hrvatsko blago, Odjel za nacionalnu tehnologiju Matice hrvatske u Zagrebu / Razred za more Matice hrvatske – Ogranka u Rijeci, 2008, Zagreb
 43. Međunarodni znanstveni skup o Marinu Držiću, HAZU, 2008, Zagreb
 44. Znanstveni skup Marulićevi dani, Marulianum, 2008, Split
 45. Znanstveni skup Zbornik Nikše Ranjine o 500. obljetnici (1507–2007), HAZU, 2007, Zagreb
 46. Četvrti međunarodni slavistički kongres, 2006, Varaždin–Čakovec
 47. Internationales Wissenschaftliches Symposium Städtisches Kultur in Dalmatien: Die Genese eines europäischen Kulturraums, 2006, Bonn
 48. Znanstveni sastanak Susreti sa znanstvenim djelom Dragice Malić, 2005, Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Zagreb
 49. Međunarodni znanstveni skup Marulićevi dani, Marulianum, 2005, Split
 50. Znanstveni skup Nikola Nalješković u kontekstu povijesti književnosti, kazališta i kulture, 2003, Dubrovnik, Odsjek za kroatistiku Filozofskog fakulteta, Zagreb; Kazalište Marina Držića, Dubrovnik
 51. Međunarodni skup Riječki filološki dani, Filozofski fakultet u Rijeci, 2002, Rijeka.