Dekaris Iva

Članovi suradnici IV. Razred za medicinske znanosti
Dekaris Iva

Datum rođenja:

 • 05.12.1967

Mjesto rođenja:

 • Suresnes (Paris), Francuska

Adrese:

 • Adresa: Specijalna bolnica za oftalmologiju Svjetlost, Klinika za oftalmologiju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci Heinzelova 39, 10000 Zagreb

Telefoni:

 • +385 01 7775 650
 • +385 01 7775 600

E-mail adrese:

Dekaris Iva

Članovi suradnici IV. Razred za medicinske znanosti

Akademske titule:

 • doktor znanosti

Institucije:

 • naslovni redoviti profesor – Medicinski fakultet Sveučilište u Rijeci
 • medicinski direktor, oftalmolog – Specijalna bolnica za oftalmologiju Svjetlost (2010. – …)
 • predsjednica – Europsko Udruženje Očnih Banaka (EEBA) (01.02.2010. – 01.02.2013.)

Članstvo u Akademiji:

 • član suradnik – Razred za medicinske znanosti (18.05.2006. – …)

Životopis

Iva Dekaris rođena je 1967. u Suresnes (Paris) u Francuskoj. Matematičko-informatičku gimnaziju završila je 1986. u Zagrebu. Diplomirala je 1992. na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Godine 1995. obranila je magistarski rad na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu, a 1999. disertaciju na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. U naslovno zvanje docentice izabrana je 2003., izvanredne profesorice 2009., a redovite profesorice 2014. – sve pri Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci. Trenutno je zaposlena kao medicinska ravnateljica i voditeljica Odsjeka za rožnicu Specijalne bolnice za oftalmologiju “Svjetlost”, Klinike za oftalmologiju Medicinskog fakulteta u Rijeci.
U razdoblju od prvog izbora (2006.) za članicu suradnicu Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti objavila je ukupno 46 znanstvenih radova, od toga 36 u CC i SCIE časopisima, 3 u ostalim međunarodnim časopisima i 7 kolaboratorskih radova u CC časopisima. U suautorstvu je objavila 8 knjiga. U zbornicima radova međunarodnih i domaćih skupova objavila je preko 80 sažetaka i održala je 22 pozvana predavanja u posljednjih 5 godina. Kao predsjednica ili potpredsjednica organizacijskog odbora organizirala je 16 međunarodnih znanstvenih skupova i simpozija, od toga tri u Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti.
Od posljednjeg izbora vodila je jedan znanstveni projekt Ministarstva znanosti Republike Hrvatske, a od 2014. savjetnica je za jedan europski znanstveni projekt.
Od međunarodnih zaduženja nosila je dužnost predsjednice Europskog udruženja očnih banaka (EEBA) u razdoblju od 2010. do 2013.; od 2016. djeluje kao potpredsjednica EEBA-e, a reizabrana je za predsjednicu EEBA-e za razdoblje od 2019.- do 2022. Od 2014. službena je predavačica i voditeljica tečajeva kirurgije za Europsko društvo za kataraktu i refraktivnu kirurgiju (ESCRS), a od 2016. i za Europsku školu za napredne studije oftalmologije (ESASO). Od 2015. djeluje i kao ekspert Europske komisije za područje zamjenskih očnih tkiva.
U diplomskoj nastavi izvodi tri kolegija pri Medicinskom fakultetu u Rijeci,te deset predmeta na poslijediplomskoj nastavi Medicinskih fakulteta u Rijeci i Zagrebu. Od 2015. voditeljica je poslijediplomskog studija iz oftalmologije u Rijeci. Od zadnjeg izbora pod njezinim su mentorstvom obranjene četiri disertacije, a mentorica je za još pet disertacija u izradi.
Članica je uredničkih odbora sljedećih časopisa: Rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, Acta Medica Croatica, Ophthalmology Research: An International Journal, Journal of Transplantation Technology & Research, Journal of Eye & Cataract Refractive Surgery. Recenzentica je za nekoliko međunarodnih časopisa: IOVS, British Journal of Ophthalmology, Acta Ophthalmologica Scandinavica, Eye, Molecular Vision, Collegium Antropologicum, Acta Neurologica, OMICS Publishing Group, BioMed Central.
Članica je Hrvatskog liječničkog zbora, Hrvatskog oftalmološkog društva, Hrvatskog imunološkog društva, Hrvatskog društva liječnika za kirurgiju katarakte i refraktivnu kirurgiju, Svjetskog zbora hrvatskih liječnika, Association for Research in Vision and Ophtalmology, European Society for Cataract and Refractive Surgery, International Ocular Surface Society, American Ophthalmology Academy te European Eye Bank Association.
Glavno područje njezina kliničkog rada je kirurgija prednjeg dijela oka; ima iskustvo od oko 20.000 operacija oka. U Hrvatsku je očnu kirurgiju 2010. uvela slojevitu (ili lamelarnu) transplantaciju endotela rožnice zvanu DSAEK.
U razdoblju od 2006. do danas dodijeljene su joj Godišnja državna nagrada za znanost za biomedicinu (2014.) i Zahvalnica Sveučilišta u Rijeci za ostvarena postignuća koja su pridonijela promicanju i napretku Sveučilišta (2104.), a postala je i počasnom članicom Bugarskog oftalmološkog društva (2013.).

Godine 2023. prof. dr. sc. Iva Dekaris izabrana je za predstavnika članova suradnika u Razredu za medicinske znanosti i sudjeluje u radu Skupštine HAZU bez prava glasa.

Školovanje, izrada teza i specijalizacija

 • 2014.    Naslovni redoviti profesor,  Medicinski  fakultet  Sveučilišta u Rijeci
 • 2009.    Naslovni izvanredni profesor,  Medicinski  fakultet  Sveučilišta u Rijeci
 • 2003.  Naslovni docent pri Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci (tema obrane docenture:  „Transplantacija rožnice“)
 • 1999.    položila specijalistički ispit- postala specijalist oftalmolog
 • 1999.  obranila doktorsku disertaciju: „Uloga citokina pri odbacivanju transplantata rožnice“ na Medicinskom fakultetu u Zagrebu i stekla naslov doktora medicinskih znanosti, smjer oftalmologija
 • 1999.   položila sve propisane ispite i završila poslijediplomski studij iz oftalmologije na Medicinskom fakultetu u Zagrebu
 • 1997-98. odslušala poslijediplomski studij iz oftalmologije na Harvard Medical School u Bostonu
 • 1997-98. „Research fellowship“ i izrada doktorske disertacije na Harvard Medical School u Schepens Eye Research Institute, Massachusetts Eye & Ear Infirmary i Brigham & Womens Hospital (Boston, SAD)
 • 1995.-99. specijalizacija iz oftalmologije na Zavodu za oftalmologiju OB «Sveti Duh“. Tijekom specijalizacije stručno se i znanstveno usavršavala u više oftalmoloških klinika u inozemstvu: Hamburg, Milano, Munchen, Budimpešta, Boston, Beč i Baltimor.
 • 1995. postala magistar znanosti obranom rada «Utjecaj vodikovog peroksida na produkciju kisikovih radikala u neutrofilima» na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Zagrebu
 • 1993.  položila diferencijalni ispit na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Bologni i stekla talijansku titulu doktora medicine i kirurgije (Laurea in Medicina e Chirurgia Italiana)
 • 1993. završila poslijediplomski studij iz biologije, smjer biomedicina, na Prirodoslovno-matematičkom  fakultetu Sveučilišta u Zagrebu s prosječnom ocjenom 5,0
 • 1993.  položila stručni ispit
 • 1992.  završila Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu sa prosjekom 4,65
 • 1991./92.  demonstrator na Zavodima za patologiju i histologiju

Dosadašnja zaposlenja

 • 2010-             medicinski direktor, oftalmolog, Specijalna bolnica Svjetlost
 • 2009.-2010    medicinski direktor, oftalmolog, Poliklinika „Svjetlost“
 • 2007.-            specijalist oftalmolog, Poliklinika „Svjetlost“
 • 2002.-2007.   predstojnica Zavoda (2002.) pa Klinike (2003.-2007.) za oftalmologiju Opće bolnice „Sveti Duh“
 • 2002.-2007.   voditelj, Referentni centar za transplantaciju rožnice – Lions hrvatska očna banka, Klinika za oftalmologiju OB „Sveti Duh“
 • 1999.-2001.   specijalist oftalmolog, Zavod za oftalmologiju OB „Sveti Duh“
 • 1997.-1998. „research fellow“, Schepens Eye Research Institute, Harvard Medical School, Boston, SAD
 • 1995.-1999.   specijalizant, Zavod za oftalmologiju OB „Sveti Duh“
 • 1993-1995.    znanstveni novak, Zavod za oftalmologiju OB „Sveti Duh“

Ukupan broj objavljenih radova

 • Objavila je preko 350 znanstvenih i stručnih radova; od toga 46 u međunarodnim časopisima citiranim u Current Contents (11 prvoautorskih), te 15 u SCI Expanded. Koautor je 3 sveučilišna udžbenika, 4 znanstvene knjige, 17poglavlja u knjigama i preko 250 sažetaka na kongresima.  Kao pozvani predavač održala je 29 pozvanih predavanja.

Broj znanstvenih radova u međunarodno važnim časopisima

 • (indeksirani u CC/SCI):
  46 u CC časopisima + 15 u SCI expanded
 • Broj citata u SCI:
  319

Deset najboljih radova

 1. Sekelj S, Dekaris I, Balog T, Mahovne I, Krstonijevic EK, Janjetovic Z, Arar ZV, Aric I et al. Vascular Endothelial Growth Factor in a Recipient Cornea Acts as a Prognostic Factor for Corneal Graft Reaction Development. Curr Eye Res 2014 Jun 9:1-8.
 2. Dekaris I, Gabrić N, Pauk M, Drača N. Positive pressure during penetrating keratoplasty can be solved with a modified graft-over-host technique. Acta Ophthalmol 2013; Feb (7):7-13.
 3. Bourne R, Price H, Stevens G .. (Dekaris I); GBD Vision Loss Expert Group. Global burden of visual impairment and blindness. Arch Ophthalmol 2012 May 1;130(5):645-7.
 4. Dekaris I. High-risk Eyes: Can we increase corneal graft survival rate? J Clinic Experiment Ophthalmol 2012 , S4:e001.
 5. Dekaris I, Gabrić N. Preparation and preservation of amniotic membrane. Dev Ophthalmol. 2009;43:97-104. Epub 2009 Jun 3. Review.
 6. Dekaris I, Gabrić N, Damir B, Gagro A, Markotić A, Lazić R. Interleukin 1a Production in Human Corneal Scars. Collegium Antropollogicum 2005; 29(Suppl.1):81-84.
 7. Dekaris I, Gabrić N, Mažuran R, Karaman Ž, Mravičić I. Profile of Cytokines in Aqueous Humor from Corneal Graft Recipients. Croatian Medical Journal 2001;42(6):650-656.
 8. Qian Y, Dekaris I, Yamagami S, Dana MR. Topical soluble tumor necrosis factor receptor type I suppresses ocular chemokine gene expression and rejection of allogeneic corneal transplants. Archives of Ophthalmology 2000 Dec;118(12):1666-71.
 9. Dekaris I, Zhu Su-Ning, Dana MR. TNF-alpha Regulates Corneal Langerhans Cell Migration. Journal of Immunology 1999, 162(7):4235-4239.
 10. Dekaris I, Yamada J, Streilein JW, Dana MR. Effect of Topical Interleukin-1 Receptor Antagonist (IL-1ra) on Corneal Allograft Survival in Presensitized Hosts. Current Eye Research 1999, 19(5):456-459.

Najbolji časopisi („impact factor“) u kojima su radovi objavljeni

Časopis                                                    Impact factor

 1. Journal of Immunology                                             6,94
 2. Investigative Ophthalmology and Visual Science     5,25
 3. Archives of Ophthalmology                                      3,8
 4. Acta Ophthalmologica                                              2,64
 5. Experimental Eye Research                                     2,11

Uvodna i pozvana predavanja na međunarodnim kongresima: 29 (16 u zadnjih 5 godina)

 1. European Vision and Eye Research Meeting, Nice, Francuska, 2014.
 2. 12th International Congress «Fyodorov Memorial Lectures», Moskva-Rusija, 2014;
 3. 4th National Course for Ophthalmology Residents, Plovdiv,Bugarska, 2014;
 4. 12th Annual Meeting of the Bulgarian Ophthalmologists, Plovdiv,Bugarska, 2014;
 5. World Ophthalmology Congress, Tokyo, Japan,2014;
 6. 6th International Congress of Croatian Association for Protection of non Ionizing Radiation – Influence of non ionizing radiation on eyes & skin, Opatija, Hrvatska, 2014;
 7. International Conference on Clinical & Experimental Ophthalmology, Chicago, SAD, 2013;
 8. 4th EU Cornea Meeting, Amsterdam-Nizozemska, 2013;
 9. Societa Ophthalmologica Europeae Congress, Copenhagen, Danska, 2013;
 10. International Ophthalmology Symposium, Beograd, Srbija, 2013;
 11. Congress of the European Association for Vision and Eye Research, Nica, Francuska, 2012;
 12. 3rd EU Cornea Meeting, Milano, Italjia, 2012;
 13. 7th Refractive surgery Meeting, Ljubljana, Slovenija, 2012;
 14. 6th World congress on Tissue Banking, Barcelona, Španjolska, 2011;
 15. 109th Congress of the German Ophthalmological Society, Berlin, Njemačka, 2011.;
 16. 1st EU Cornea Meeting, Venecija, Italija, 2010.
 17. Dubrovnik  Ophthalmology Academy:  2009.
 18. International Ophthalmological School, Dubrovnik, 2008.
 19. First International Seminar on Organ Donation and Transplantation for Medical Students, Split, 2006.
 20. Refractive surgery meeting, Ljubljana, 2006.
 21. „Live-surgery“, Hrvatsko društvo liječnika za kirurgiju katarakte i refraktivnu kirurgiju, Zagreb, 2005.
 22. 2nd Pannonic Ophthalmology Meeting, 1st Conference on Prevention of Blindness,  Novi Sad, 2005.
 23. 37-th International Annual Meeting of the Society for the Study of the Pathophysiology of Pregnancy, Zagreb, 2005.
 24. II-nd South-East European Congress of Ophthalmology, Sofia, Bulgaria, 2005.
 25. International Symposium on Frontiers in Ocular Immunology, Inflammation & Transplantation, University College London, University of London, 2002.
 26. 25th International Congress of Ophthalmology, Očna Klinika, Ljubljana, 2000.
 27. Videokatarakta 99, Očna klinika, Ljubljana, 1999.
 28. American Eye Bank Association, American Academy of Ophthalmology, Ft. Lauderdale, 1999.
 29. Schepens Eye Research Institute, Harvard Medical School, Boston, 1998.

Glavni urednik ili član uredništva znanstvenog časopisa

 • Član uredničkog odbora u znanstvenim časopisima: 2011.- danas: Ophthalmology Research: An International Journal;  2011.-danas: Journal of Clinical & Experimental Ophthalmology; 2011-danas: Rad za medicinske znanosti HAZU; 2002-danas: Acta Medica Croatica

Broj i kvaliteta učenika

Mentor obranjenih doktorskih disertacija

 • 2014. dr. Sandra Sekelj,  Medicinski fakultet Sveučilište u Zagrebu: obranjena doktorska disertacija: Utjecaj vaskularnog endotelnog čimbenika rasta na odbacivanje transplantata rožnice
 • 2012.   dr. Jurica Predović, Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilšta u Zagrebu, obranjena  doktorska disertacija:  „VEGF antitijela u liječenju zamućenja rožnice i neovaskularizacija  nakon opekline rožnice“
 • 2009.  dr. sc. Maja Merlak, Medicinski fakultet, Sveučilište u Rijeci: obranjena doktorska disertacija „Ekspresija vaskularnog endotelnog faktora rasta u perforativnih ozljeda i proliferativnoj dijabetičnoj retinopatiji“

Mentor obranjenih magistarskih radova

 • 2010.  dr. Nataša Brijačak: Terapijsko djelovanje amnijske membrane kod herpetičkog keratitisa, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Mentor odobrenih tema doktorskih disertacija

 • Ante Barišić: „Analiza aplikacije multifokalnih leća kod prezbiopa s prozirnom lećom i bolesnika nakon  operacije katarakte“.
 • dr. Maja Pauk-Gulić: „Uloga pro-angiogenih citokina i njihovih receptora u neovaskularizaciji rožnice kod transplantiranih pacijenata“
 • dr. Alma Biščević, „Usporedba dviju laserskih platformi u korekciji miopskog astigmatizma“
 • dr. Adis Pašalić, „Komparacija različitih tretmana presbiopije: kirurške procedure na leći u poređenju sa Laser in Situ Keratomileuza (LASIK) procedure na rožnici“
 • dr. Ivana Romac, „Mogućnosti prevencije i liječenja cistoidnog makularnog edema nakon operacije katarakte fakoemulzifikacijom“

Utjecaj na razvoj područja/specijalnosti u Hrvatskoj

 • sudjelovala pri osnivanju prve banke očnih tkiva -Lions hrvatska očna banka
 • uvođenje novih kirurških metoda: transplantacija amnijske membrane, transplantacija rožnice s
 • donorskim tkivom testirane kvalitete, transplantacija limbalnih stanica, novi pristup operaciji pterigija
 • pozvani kirurg-instruktor na Očnom odjelu Opće bolnice u Dubrovniku
 • uvela u Hrvatsku oftalmologiju kiruršku metodu slojevite endotelne  transplantacije rožnice zvanu DSAEK (Descemet  stripping automated endothelial keratoplasty) 2010.g., te potom i metodu „Ultra-thin DSAEK“ 2011.g.

Međunarodni angažman

 • 2010. -2013. Predsjednica Europskog udruženja očnih banaka (EEBA)
 • 2007.- 2010. podpredsjednica EEBA-e, krovne Europske organizacije za područje očnog bankarstva.
 • 2005.- danas član Upravnog vijeća Europskog udruženja za očno bankarstvo (European Eye Bank Association – EEBA)

Osnivanje katedri, instituta, referalnih centara i slično

 • u suradnji sa prof. N. Gabrićem otvorena prva očna banka u Hrvatskoj (Lions hrvatska očna banka)
 • 2001.Ministarstvo zdravstva proglasilo je Lions hrvatsku očnu banku Referentnim centrom za  transplantaciju rožnice
 • 2003.Predstojnica novoosnovane Klinike za oftalmologiju OB „Sveti Duh“
 • 2005.Član Inicijativne grupe za tkivno bankarstvo pri Akademiji Medicinskih znanosti Hrvatske
 • 2007.Član radne grupe Europskog udruženja za očno bankarstvo koja izrađuje program edukacije iz područja očnog bankarstva za članice EU

Važni udžbenici na hrvatskom jeziku

 • Nikica Gabrić, Iva Dekaris, Ljerka Henč-Petrinović (ur.). «Očna banka», Nakladni Zavod Globus, Zagreb, 2000.

Koautor u međunarodnim udžbenicima

 • Gabrić N, Dekaris I.  Cystoid Macular Edema Following Cataract Surgery. In:   Buratto L, Brint S, Sacchi L. Cataract Surgery Complications 2013:135-138.
 • Dekaris I, Gabrić N. Preparation and preservation of amniotic membrane.  U:  Timm Bredehorn- Mayr, Gernot I. W. Duncker, W. John Armitage (ur) „ Eye Banking“ , 2009;43:97-104, Karger,  Basel

Organiziranje međunarodnih i domaćih znanstvenih skupova

Organizator znanstvenih skupova

 • 2013.  XXV Godišnji sastanak Europskog udruženja očnih banaka, Zagreb (300 sudionika iz 23 države);
 • 2013.  Corneal Transplantation and Eye Banking, HAZU, Zagreb (100 sudionika iz 10 država);

Organizator znanstvenih simpozija

 • 2014.  Podpredsjednica organizacijskog odbora, X Congress of the Croatian Society for Cataract and Refractive Surgery (CSCRS), Zagreb (140 sudionika iz 8 država)
 • 2013.  Podpredsjednica organizacijskog odbora,  IX Congress of the Croatian Society for Cataract and Refractive Surgery (CSCRS), Zagreb (150 sudionika iz 10 država)
 • 2012.  Podpredsjednica organizacijskog odbora, Dubrovnik Ophthalmology Academy, VIII Congress of the Croatian Society for Cataract and Refractive Surgery (CSCRS), Dubrovnik (180 sudionika iz 12 država)
 • 2012. Third EU Cornea Meeting: Preparation and Preservation of Lamellar Grafts, Milano (800 sudionika iz 20 država);
 • 2012. European Eye Bank Association Symposium at EVER, Nice  (80 sudionika iz 10 država);
 • 2011. Joint Congress of SOE/AAO: Donor cornea selection – implications on graft survival, Geneva (120 sudionika iz 15 država);
 • 2011.  Podpredsjednica organizacijskog odbora, Dubrovnik Ophthalmology Academy, VII Congress of the Croatian Society for Cataract and Refractive Surgery (CSCRS), Dubrovnik (170 sudionika iz 14 država)
 • 2011. Second EuCornea Meeting: Symposium – Eye banking for the corneal Surgeon, Vienna 2011 (80 sudionika iz 12 država);
 • 2011. Joint Symposium EEBA, EUCornea & DOG: Management of Corneal Diseases, Berlin (200 sudionika iz 10 država);
 • 2011. Sixth World Congress on Tissue Banking: Half-day Symposia on Cornea, Barcelona (150 sudionika iz 20 država).
 • 2010.  Podpredsjednica organizacijskog odbora, Svjetlost Ophthalmology Academy, Zagreb
 • 2009.  Podpredsjednica organizacijskog odbora, Dubrovnik Ophthalmology Academy, Dubrovnik
 • 2008.  Podpredsjednica organizacijskog odbora, Ophthalmological School:“News in Ophthalmology“, Dubrovnik
 • 2007.  Podpredsjednica organizacijskog odbora, Ophthalmological School:“News in Ophthalmology“, Dubrovnik
 • 2006.  Član organizacijskog odbora, Second International Ophthalmologic School: „New Surgical and Medical Treatments in Ophthalmology“, Dubrovnik
 • 2005. Član organizacijskog odbora, „Live-surgery“ u organizaciji Hrvatskog društva liječnika za kirurgiju katarakte i refraktivnu kirurgiju (CSCRS)
 • 2005. Član organizacijskog odbora, First International Ophthalmologic School: „News in Ophthalmology“, Dubrovnik
 • 1999.  Tajnik Organizacijskog Odbora, 11th Congress of European Eye Bank Association, Zagreb
 • 1997.  Tajnik Organizacijskog odbora, International Summer School «Corneal Transplantation, Eye Banking and Corneal Diseases», Dubrovnik
 • 1994. Tajnik Organizacijskog odbora, First Croatian International Meeting «Corneal Diseases, Keratoplasty and Corneal Tissue Storage Methods», Umag
 • 1993. Član organizacijskog odbora, Znanstveni sastanak «Izabrana poglavlja iz dječje oftalmologije», Zagreb

Nagrade i priznanja

 • 2014.     Dobitnica Godišnje državne nagrade za znanost za 2013.g. u području biomedicinskih znanosti
 • 2014.     Izabrana za Počasnog člana Udruženja oftalmologa Bugraske
 • 2005.     Priznanje Udruženja oftalmologa jugoistočne Europe za «predanu službu u području oftalmologije i prevenciju sljepoće» («Certificate of Appreciation for Distinguished Services to Ophthalmology and Prevention of Blindness»)
 • 2003.     Priznanje Ministarstva zdravstva RH za doprinos i postignute rezultate u cjelokupnom radu
 • 2000.     Dobitnica Godišnje državne nagrade za znanost za znanstvene novake za 1999.g.
 • 1997./98. Dobitnica stipendije «Joyce and Zlatko Baloković» za jednogodišnji boravak na Medical School of Harvard University, Boston, Amerika

Za neke od znanstvenih radova dobila je priznanja

 • 1999. American Eye Bank Association Travel Grant Awardee za rad «Topical Soluble Tumor Necrosis Factor Receptor I (sTNFRI) Promotes the Survival and Decreases Vascularization of Minor Alloantigen Disparate Corneal Transplants», Ft. Lauderdale, Florida.
 • 1997. Societa Ophthalmologica Europea, Travel Grant za rad «Cytokines in Aqueous Humour of Patients with Different Corneal Diseases», Budimpešta
 • 1995. Societa Ophthalmologica Europea, Travel Grant za rad «Cytokines in Aqueous humour of Inflamed and Non-inflamed Eye», Milano.

Domaći i međunarodni projekti

 • 2007.-     voditelj znanstveno-istraživačkog projekta Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa:  „Imunologija oka“
 • 2002.-2006. voditelj tehnološkog projekta Ministarstva znanosti i tehnologije RH «Sinteza amnija i limbalnih stanica za transplantaciju» (TP-02/0129-1)
 • 2002.-2006. voditelj (glavni istraživač) znanstveno-istraživačkog projekta Ministarstva znanosti i tehnologije RH «Imunologija oka» (0129-010)
 • 1993.-1997. istraživač na projektu “Transplantacija rožnice i formiranje mreže očnih banaka u Hrvatskoj” Ministarstva znanosti RH (0129-007).

Područje djelovanja

Klinička medicina: kirurgija prednjeg očnog segmenta – učinila oko 20.000 operacija na prednjem dijelu oka i to uglavnom:  ultrazvučna operacija mrene, transplantacija rožnice – perforativna i lamelarna, refraktivna kirurgija (na leći – „refractive lens exchange“ ili uklanjanje bistre leće u refraktivnu svrhu, lasersko skidanje dioptrije, ugradnja fakičnih leća), ostale transplantacijske metode u oftalmokirurgiji, imunološke bolesti oka, očno bankarstvo.
Temeljna medicina: mehanizmi nastanka imunoloških bolesti oka, transplantacijska reakcija i mehanizmi odbacivanja transplantata. Povezivanje temeljne i kliničke medicine u području transplantacije rožnice i imunoloških bolesti oka.
Preventivna medicina: 2005. godine napisala dorađeni SOP (standardne operativne procedure) u kojem su navedene sve metode rada u očnoj banci usklađene sa postojećim standardima Europskog udruženja za očno bankarstvo. Prijedlog SOP-a dostavljen koordinatoru za transplantaciju Ministarstva zdravstva kako bi se hrvatski postupci u očnom bankarstvu uskladili sa smjernicama Vijeća Europe, i time spriječio prijenos zaraznih bolesti transplantacijom očnih tkiva čija kvaliteta nije provjerena u akreditiranim očnim bankama.

Član međunarodnih i hrvatskih udruženja liječnika

 • European Eye Bank Association, članica Upravnog vijeća, bila i predsjednica udruženja 2010.- 2013.
 • Association for Research in Vision and Ophtalmology (SAD)
 • European Society for Cataract and Refractive Surgery
 • American Academy of Ophthalmology (SAD)
 • Croatian Society for Cataract and Refractive Surgery
 • International Ocular Surface Society
 • Hrvatskog liječničkog zbora
 • Hrvatskog oftalmološkog društva
 • Hrvatskog imunološkog društva
 • Hrvatskog društva liječnika za kirurgiju katarakte i refraktivnu kirurgiju
 • Svjetskog zbora hrvatskih liječnika

Bibliografija

Iva Dekaris – Hrvatska znanstvena bibliografija

Knjige (1):

 1. Gabrić N, Dekaris I, Henč-Petrinović Lj. «Očna banka – Eye Bank», Nakladni Zavod Globus, Zagreb, 2000.

Poglavlja u knjizi (21):

 1. Henč-Petrinović Lj, Petrinović-Dorešić J, Dekaris I: Retinoblastoma. U: Henč-Petrinović Lj, Gabrić N, Čupak K, ur. Selected chapters from pediatric ophthalmology. Zavod za oftalmologiju opće bolnice “Sveti Duh”, Zagreb, 1993.
 2. Gabrić N, Henč-Petrinović Lj, Bušić M, Dekaris I, Bradetić T, Karaman Ž, Petrinović-Dorešić J: When and how to start with keratoplasty – challenges and problems. U: Henč-Petrinović Lj, Gabrić N, Čupak K, ur. Corneal Diseases, Keratoplasty and Corneal Tissue Storage Methods. Priručnik sa prvog hrvatskog intrnacionalnog skupa o bolestima rožnice, keratoplastici i metodama pohrane rožničnog tkiva. Umag, Croatia, 1994, pp 106-141.
 3. Bradetić T, Gabrić N, Bušić M, Dekaris I: The role of therapeutic lens in corneal diseases treatment. U: Henč-Petrinović Lj, Gabrić N, Čupak K, ur. Corneal Diseases, Keratoplasty and Corneal Tissue Storage Methods. Priručnik sa prvog hrvatskog intrnacionalnog skupa o bolestima rožnice, keratoplastici i metodama pohrane rožničnog tkiva. Umag, Croatia, 1994, pp 142-151.
 4. Bradetić T, Gabrić N, Bušić M, Dekaris I: An overview of contact lens astigmatism correction after keratoplasty. U: Henč-Petrinović Lj, Gabrić N, Čupak K, ur. Corneal Diseases, Keratoplasty and Corneal Tissue Storage Methods. Priručnik sa prvog hrvatskog intrnacionalnog skupa o bolestima rožnice, keratoplastici i metodama pohrane rožničnog tkiva. Umag, Croatia, 1994, pp 152-155.
 5. Mesarić B, Gabrić N, Dekaris I: Immunology of corneal transplantation. U: Henč-Petrinović Lj, Gabrić N, Čupak K, ur. Corneal Diseases, Keratoplasty and Corneal Tissue Storage Methods. Priručnik sa prvog hrvatskog intrnacionalnog skupa o bolestima rožnice, keratoplastici i metodama pohrane rožničnog tkiva. Umag, Croatia, 1994, pp 252-261.
 6. Nikica Gabrić, Ljerka Henč-Petrinović, Iva Dekaris. Lions hrvatska očna banka. U: Nikica Gabrić, Iva Dekaris, Ljerka Henč-Petrinović,ur. Očna banka. Zagreb: Nakladni zavod Globus 2000; 35-44.
 7. Nikica Gabrić, Iva Dekaris, Jadranka Katušić. Izbor, prikupljanje i distribucija donorskih rožnica. U: Nikica Gabrić, Iva Dekaris, Ljerka Henč-Petrinović,ur. Očna banka. Zagreb: Nakladni zavod Globus 2000; 89-100.
 8. Iva Dekaris, Nikica Gabrić, Željka Karaman, Ratimir Lazić. Procjena kvalitete donorskog tkiva. U: Nikica Gabrić, Iva Dekaris, Ljerka Henč-Petrinović,ur. Očna banka. Zagreb: Nakladni zavod Globus 2000; 143-156.
 9. Iva Dekaris. Imunologija oka. U: Nikica Gabrić, Iva Dekaris, Ljerka Henč-Petrinović,ur. Očna banka. Zagreb: Nakladni zavod Globus 2000; 157-190.
 10. Iva Dekaris, Nikica Gabrić. Reakcija odbacivanja transplantata rožnice. U: Nikica Gabrić, Iva Dekaris, Ljerka Henč-Petrinović,ur. Očna banka. Zagreb: Nakladni zavod Globus 2000; 191-204.
 11. Nikica Gabrić, Iva Dekaris. Indikacije, kontraindikacije i prognoza uspješnosti transplantacije rožnice. U: Nikica Gabrić, Iva Dekaris, Ljerka Henč-Petrinović,ur. Očna banka. Zagreb: Nakladni zavod Globus 2000; 205-212.
 12. Iva Dekaris, Nikica Gabrić. Preoperativna priprema bolesnika. U: Nikica Gabrić, Iva Dekaris, Ljerka Henč-Petrinović,ur. Očna banka. Zagreb: Nakladni zavod Globus 2000; 213-218.
 13. Nikica Gabrić, Iva Dekaris. Transplantacija rožnice (keratoplastika) – kirurška tehnika. U: Nikica Gabrić, Iva Dekaris, Ljerka Henč-Petrinović,ur. Očna banka. Zagreb: Nakladni zavod Globus 2000; 219-228.
 14. Nikica Gabrić, Iva Dekaris. Praćenje bolesnika nakon transplantacije rožnice. U: Nikica Gabrić, Iva Dekaris, Ljerka Henč-Petrinović,ur. Očna banka. Zagreb: Nakladni zavod Globus 2000; 237-246.
 15. Željka Karaman, Nikica Gabrić, Iva Dekaris. Terapija nakon transplantacije rožnice. U: Nikica Gabrić, Iva Dekaris, Ljerka Henč-Petrinović, ur. Očna banka. Zagreb: Nakladni zavod Globus 2000; 247-258.
 16. Iva Dekaris. Istraživanja iz područja transplantacije rožnice. U: Nikica Gabrić, Iva Dekaris, Ljerka Henč-Petrinović, ur. Očna banka. Zagreb: Nakladni zavod Globus 2000; 267-274.
 17. Iva Dekaris, Nikica Gabrić, Ivana Mravičić, Željka Karaman. Transplantacija amnijske membrane. U: Nikica Gabrić, Iva Dekaris, Ljerka Henč-Petrinović, ur. Očna banka. Zagreb: Nakladni zavod Globus 2000; 275-283.
 18. Iva Dekaris. Imunologija oka. U: Krešimir Čupak,  Nikica Gabrić, Branimir Cerovski, ur. Oftalmologija. Zagreb: Nakladni zavod Globus, 2004.
 19. Nikica Gabrić, Iva Dekaris, Ivana Mravičić. Transplantacija rožnice. U: Krešimir Čupak,  Nikica Gabrić, Branimir Cerovski, ur. Oftalmologija. Zagreb: Nakladni zavod Globus, 2004.
 20. Iva Dekaris, Nikica Gabrić, Morena Gavrić, Ratimir Lazić: Infekcije biomaterijala u oftalmologiji. U J. Vraneš, ur.: Infekcije biomaterijala, Školska knjiga, Zagreb,  2006.
 21. Dekaris I, Gabrić N. Preparation and Preservation of Amniotic Membrane. Dev Ophthalmol. Basel, Karger, 2009;43:97-104. Epub 2009 Jun 3

Znanstveni radovi u časopisima indeksiranim u Current Contents-u (32):

 1. Dekaris I, Gabrić N. Preparation and preservation of amniotic membrane. Dev Ophthalmol. 2009;43:97-104. Epub 2009 Jun 3. Review.
 2. Merlak M, Kovacević D, Balog T, Marotti T, Misljenović T, Mikulicić M, Dekaris I. Expression of vascular endothelial growth factor in proliferative diabetic retinopathy.  Coll Antropol. 2008 Oct;32 Suppl 2:39-43.
 3. Merlak M, Kovacević D, Balog T, Marotti T, Grzetić Lenac R, Romac I, Dekaris I. Vascular endothelial growth factor in aqueous humor of patients with perforative eye injuries. Coll Antropol. 2008 Oct;32 Suppl 2:33-7.
 4. Barisić A, Dekaris I, Gabrić N, Bohac M, Romac I, Mravicić I, Lazić R. Comparison of diffractive and refractive multifocal intraocular lenses in presbyopia treatment. Coll Antropol. 2008 Oct;32 Suppl 2:27-31.
 5. Brijacak N, Dekaris I, Gagro A, Gabrić N. Therapeutic effect of amniotic membrane in persistent epithelial defects and corneal ulcers in herpetic keratitis. Coll Antropol. 2008 Oct;32 Suppl 2:21-5.
 6. Predović J, Balog T, Marotti T, Gabrić N, Bohac M, Romac I, Dekaris I. The expression of human corneal MMP-2, MMP-9, proMMP-13 and TIMP-1 in bullous keratopathy and keratoconus. Coll Antropol. 2008 Oct;32 Suppl 2:15-9.
 7. Lazic R, Gabric N, Dekaris I, Gavric M, Bosnar D. Photodynamic therapy combined with intravitreal bevacizumab (Avastin) in treatment of choroidal neovascularization secondary to age-related macular degeneration. Coll Antropol. 2007 Jan;31 Suppl 1:71-5.
 8. Lazic R, Gabric N, Dekaris I, Saric B, Gavric M. Intravitreal bevacizumab (Avastin) in treatment of neovascular age-related macular degeneration. Coll Antropol. 2007 Jan;31 Suppl 1:77-81.
 9. Sekelj S, Dekaris I, Kondza-Krstonijevic E, Gabric N, Predovic J, Mitrovic S. Ultraviolet light and pterygium. Coll Antropol. 2007 Jan;31 Suppl 1:45-7.
 10. Barisic A, Dekaris I, Gabric N, Bosnar D, Lazic R, Martinovic ZK, Krstonijevic EK. Blue light filtering intraocular lenses in phacoemulsification cataract surgery. Coll Antropol. 2007 Jan;31 Suppl 1:57-60.
 11. Bosnar D, Martinovic ZK, Dekaris I, Gabric N, Predovic J, Barisic A. Sunshine on holidays-eye risks. Coll Antropol. 2007 Jan;31 Suppl 1:49-52.
 12. Bosnar D, Dekaris I, Gabric N, Markotic A, Lazic R, Spoljaric N. Influence of interleukin-1alpha and tumor necrosis factor-alpha production on corneal graft survival. Croat Med J. 2006 Feb;47(1):59-66
 13. Knezović I, Dekaris I, Gabrić N, Cerovski J, Barišić A, Bosnar D, Raštegorac P, Parać A. Therapeutic efficacy of 5% NaCl hypertonic solution in patients with Bullous keratopathy. Coll Antropol. 2006; 30(2): 405-8.
 14. Yamagami S, Hamrah P, Miyamoto K, Miyazaki D, Dekaris I, Dawson T, Lu B, Gerard C, Dana MR. CCR5 chemokine receptor mediates recruitment of MHC class II-positive Langerhans cells in the mouse corneal epithelium. Invest Ophthalmol Vis Sci. 2005 Apr;46(4):1201-7.
 15. Dekaris I, Gabrić N, Damir B, Gagro A, Markotić A, Lazić R. Interleukin 1a Production in Human Corneal Scars. Coll Antropol. 2005; 29(Suppl.1):81-84.
 16. Lazic R, Gabric N, Dekaris I, Bosnar D, Boban-Blagaic A, Sikiric P. Gastric pentadecapeptide BPC 157 promotes corneal epithelial defects healing in rats. Coll Antropol. 2005 Jun;29(1):321-5.
 17. Gabrić N, Dekaris I, Karaman Ž: Refractive lens exchange for correction of high myopia, EurJ Ophthalmol. 2002 Sep-Oct ;12(5):384-7.
 18. Dekaris I, Gabrić N, Karaman Ž, Mravičić I, Kaštelan S. Limbal-conjunctival Autograft Transplantation for Recurrent Pterygium. Eur J Ophthalmol. 2002 May-Jun;12(3): 177-82.
 19. Dekaris I, Gabrić N, Mravičić I, Karaman Ž, Katusic J, Lazić R, Spoljaric N. Multilayer versus Monolayer Amniotic Membrane Transplantation for Deep Corneal Ulcer Treatment. Coll Antropol. 2001; 25(Suppl):23-8.
 20. Dekaris I, Gabrić N, Karaman Ž, Mravičić I, Kaštelan S, Špoljarić N. Pterygium Treatment with Limbal-Conjunctival Autograft Transplantation. Coll Antropol. 2001;25(Suppl):7-12.
 21. Gabrić N, Dekaris I, Karaman Ž, Mravičič I, Katušić J. Corneal transplantation in children. Coll Antropol. 2001;25(Suppl): 17-22.
 22. Mravičić I, Gabrić N, Kerhin-Brkljačić V, Grubić Z, Dekaris I, Karaman Ž. The role of HLA-DRB1 matching in corneal grafting. Coll Antropol. 2001;25(Suppl):1-6.
 23. Dekaris I, Gabrić N, Mažuran R, Karaman Ž, Mravičić I. Profile of Cytokines in Aqueous Humor from Corneal Graft Recipients. Croat Med J.  2001;42(6):650-6.
 24. Qian Y, Dekaris I, Yamagami S, Dana MR. Topical soluble tumor necrosis factor receptor type I suppresses ocular chemokine gene expression and rejection of allogeneic corneal transplants. Arch Ophthalmol. 2000 Dec;118(12):1666-71.
 25. Gabrić N, Mravičić I, Dekaris I, Karaman Ž, Mitrović S: Human amniotic membrane in the reconstruction of the ocular surface. Doc Ophthalmol. 1999; 98(3):273-83.
 26. Dekaris I, Zhu Su-Ning, Dana MR. TNF-alpha Regulates Corneal Langerhans Cell Migration. Journal of  Immunology 1999, 162(7):4235-9.
 27. Dekaris I, Yamada J, Streilein JW, Dana MR. Effect of Topical Interleukin-1 Receptor Antagonist (IL-1ra) on Corneal Allograft Survival in Presensitized Hosts. Curr Eye Res. 1999, 19(5):456-9.
 28. Zhu S, Dekaris I, Duncker G, Dana MR. Early Expression of Proinflammatory Cytokines Interleukin-1 and Tumor Necrosis Factor-a after Corneal Transplantation. J  Interferon Cytokine Res. 1999, 19:661-9.
 29. Keane-Mayers AM, Miyazaki D, Liu G, Dekaris I, Ono S, Dana MR. Prevention of Allergic Eye Diseases by Treatment With IL-1 Receptor Antagonist. Invest Ophthalmol Vis Sci. 1999, 40(12): 3041-6.
 30. Gabrić N, Dekaris I, Šuman L, Karaman Ž, Mravičić I. The influence of tissue culture on corneal immunogenicity. Experimental Eye Research 1999, 68(3):277-82.
 31. Dekaris I, Marotti T, Sprong RC, van Oirschot JFL, van Asbeck BS. Hydrogen peroxide modulation of the superoxide anion production by stimulated neutrophils. Immunopharmacol Immunotoxicol. 1998 Feb; 20(1):103-17.
 32. Gabrić N, Henč-Petrinović Lj, Dekaris I. Complications following two methods of posterior chamber intraocular lens suturing. Doc Ophthalmol. 1996; 92(2):107-16.

Radovi u časopisima indeksiranim u drugim međunarodnim indeksnim publikacijama – Indeks Medicus, Excerpta Medica (10):

 1. Gabrić N, Dekaris I. Financial aspects of tissue bank activities. Acta Med Croatica. 2007 Dec;61(5):467-71.
 2. Dekaris I, Gabrić N, Karaman-Martinović Z, Bosnar D, Barisić A, Predović J.Ten years of work of Lions Croatian Eye Bank. Acta Med Croatica. 2007, Dec;61(5):473-7.
 3. Dekaris I, Gabrić N, Bosnar D, Predović J, Karaman-Martinović Ž, Barišić A, Knezović I, Long-term results of penetrating keratoplasty in keratoconus. South-East European Journal of Ophthalmology 2005; 1(3-4): 49-54.
 4. Gabrić N,  Dekaris I, Bosnar D, Lazić R, One day surgery- a new approach to ophthalmology. South-East European Journal of Ophthalmology 2005; 1(3-4): 82-86.
 5. I. Dekaris, N. Gabrić, N. Špoljarić, R. Lazić, D. Bosnar: Utjecaj viskoelastika na gubitak endotelnih stanica rožnice pri fakoemulzifikaciji. Acta Medica Croatica Vol. 56 (2002) Br. 4-5, str. 157-161
 6. I. Dekaris, N. Gabrić, R. Lazić, D. Bosnar, I. Čima, A. Stipić. Procjena učinkovitosti i sigurnosti lodoksamida u bolesnika s alergijskim bolestima očiju. Acta Medica Croatica. Vol. 56 (2002) Br. 3, str. 93-98
 7. Kaštelan S, Dekaris I, Gabrić N. Uveal melanoma: diagnosis and therapeutic advancements. Libri Oncol, Vol. 29(2001), No 1, 21-26.
 8. Gabrić N, Henč-Petrinović Lj, Dekaris I, Bušić M, Bradetić T, Petrinović-Dorešić J. Triple procedure “a chaud”. Acta Medica Croatica 1996; 50(2):93-96
 9. Gabrić N, Henč-Petrinović Lj, Dekaris I, Bušić M, Petrinović-Dorešić J. Timing of cataract surgery in diabetics. Acta Medica Croatica 1996; 50(1):25-28.
 10. Henč-Petrinović Lj, Gabrić N, Bušić M, Dekaris I, Petrinović-Dorešić J. Triple procedure- Method of Choice for Cataractous Eyes with Corneal Pathology. European  Journal of Implantative and Refractive Surgery 1995; 7: 160-163.

Izvorni znanstveni radovi u ostalim publikacijama (10):

 1. Gabrić N, Dekaris I, Karaman Ž, Mravičić I, Henč-Petrinović Lj, Mitrović S, Šuman L, Raštegorac P. Experimental Work in the Lions Croatian Eye Bank. Does corneal graft changes its antigenicity during long-term storage? Clinical Medicine, Special Edition for the 11th Conference of the European Eye Bank Association 1998;5(1):52-55.
 2. Mravičić I, Gabrić N, Dekaris I, Karaman Ž, Mitrović S, Badovinac T, Špoljarić N. Work Principles of the Lions Croatian Eye Bank. Clinical Medicine, Special Edition for the 11th Conference of the European Eye Bank Association 1998;5(1):14-17.
 3. Gabrić N, Karaman Ž, Dekaris I, Mravičić I. Organization and Development of Eye Banking in Croatia. Clinical Medicine, Special Edition for the 11th Conference of the European Eye Bank Association 1998;5(1):12-13.
 4. Gabrić N, Henč-Petrinović Lj, Dekaris I, Karaman Ž, Mravičić I. Development of the Lions Croatian Eye Bank. Clinical Medicine, Special Edition for the 11th Conference of the European Eye Bank Association 1998;5(1):9-11.
 5. Dekaris I, Gabrić N, Raštegorac P. The role of immune privilege in corneal allograft survival. Clinical Medicine, Special Edition for the 11th Conference of the European Eye Bank Association 1998;5(1):18-24.
 6. Henč-Petrinović Lj, Gabrić N, Bušić M, Dekaris I, Petrinović-Dorešić J. Secondary posterior chamber intraocular lens implantation. Ophthalmol Croat 1995; 4(1-2):15-18.
 7. Gabrić N, Henč-Petrinović Lj, Bušić M, Petrinović-Dorešić J, Dekaris I: Our experience with the first 45 corneal transplantations. Ophthalmol Croat 1993; 2(1-2): 5-9.
 8. Henč-Petrinović Lj, Bušić M, Bradetić T, Karaman Ž, Dekaris I, Petrinović-Dorešić J. Regression of the induced postoperative astigmatism after cataract eye-surgery. Ophthalmol Croat 1993; 2(3-4):6-10.
 9. Gabrić N, Henč-Petrinović Lj, Bušić M, Petrinović-Dorešić J, Dekaris I: Croatian eye bank. The socio-economic aspect. Ophthalmol Croat 1993; 2(1-2): 21-24.
 10. Henč-Petrinović Lj, Gabrić N, Bušić M, Petrinović-Dorešić J, Dekaris I: Eye bank – Medical aspect. Ophthalmol Croat 1993; 2(1-2):17-20.

Sažetci

(ukupno 231 = 15 u CC + 216 izvan CC časopisa):

Sažeci u časopisu indeksiranom u Current Contents-u (15):

 1. Dekaris I, Gabric N, Bosnar D. and Barisic A. Difractive and Multifocal IOLs in Cataract Surgery Invest. Ophthalmol. Vis. Sci. 2007 48: E-Abstract 5425.
 2. Dekaris I, Gabric N, Bosnar D, Karaman Z, Barisic A. and Predovic J. Corneal Graft Outcome After ,,Triple”Procedure. Invest. Ophthalmol. Vis. Sci. 2006 47: E-Abstract 1305.
 3. Bosnar D, Brijacak N, Dekaris I, Gagro A, Gabric N, Raštegorac P, Knezovic I, and Cerovski J. Therapeutic Effect of the Amniotic Membrane in Herpetic Keratitis Is Mediated by Interleukin–1 Receptor Antagonist. Invest. Ophthalmol. Vis. Sci. 2005 46: E-Abstract 2789. Ft. Lauderdale, FL, USA, ARVO Meeting Abstracts, May 2005.
 4. Dekaris I, Gabrić N, Bosnar D, Gagro A, Barišić A, and Lazić R. Transplantation in Corneal Scars – Can We Judge Rejection Rate at the Time of Surgery Based on IL–1? Production? Invest. Ophthalmol. Vis. Sci. 2005 46: E-Abstract 5040, Ft. Lauderdale, FL, USA, ARVO Meeting Abstracts, May 2005.
 5. Dekaris I, Gabrić N. Limbal conjuctival autograft transplantation and amniotic     membrane transplantation in treatment of corneal combustion –video. Invest          Ophthalmol. Vis. Sci. Ft. Lauderdale, FL, USA, Vol. 45 2004 45: E-Abstract 4872-     B196, pp203, ARVO Meeting Abstracts April 23-2, 2004, Ft. Lauderdale, SAD April 23-29, 2004.
 6. Gabrić N, Lazić R, Dekaris I, Bosnar D, Cima I, Boban-Blagaić, Sikirić P:       Pentadecapeptide BPC 157 and its Role in Corneal Epithelial Injuries Healing in    rats. Invest Ophthalmol Visual Sci, p ,  Ft. Lauderdale, FL, USA, Vol. 44:E-Abstract 3821-B524, ARVO Meeting Abstracts, May 2003.
 7. Dekaris I, Gabrić N, Markotić A, Lazić R, Čima I, Bosnar D: TNF-? and IL-1?    Production by Diseased Human Corneas. Invest Ophthalmol Visual Sci, Ft.     Lauderdale, FL, USA, Vol. 44:E-Abstract 668-B643, ARVO Meeting Abstracts, May 2003.
 8. Gabric N, Dekaris I, Karaman Z, Mravicic I. Corneal transplntation in children.    Invest Ophthalmol Visual Sci, p , Ft. Lauderdale, FL, USA, Vol. 42, 4740-B759,       March 2001.
 9. Dekaris I, Gabric N, Karaman Z, Mravicic I, Spoljaric N. Limbal conjunctival    autograft transplantation for recurrent pterygium treatment. Invest Ophthalmol Visual Sci, p , Ft. Lauderdale, FL, USA, Vol. 42, No 4, 168-B141, March 2001.
 10. Gabrić N, Dekaris I, Katušić J, Karaman Ž, Mravičić I. Cataract surgery in children     Department of Ophthalmology, Lions Croatian Eye Bank, Zagreb, Croatia. Invest        Ophthalmol Visual Sci, p , Ft. Lauderdale, FL, USA, Vol. 41, May, 2000.
 11. Dekaris I, Gabrić N, Mravičić I, Karaman Ž, Katušić J. Human amniotic membrane transplantation. Department of Ophthalmology, Lions Croatian Eye Bank, Zagreb, Croatia. Invest Ophthalmol Visual Sci, p , Ft. Lauderdale, FL,USA. Vol. 41, March,  2000.
 12. Gabrić N, Dekaris I, Mravičić I, Karaman Ž, Mitrović S. Amniotic Membrane Transplantation in Surgical Reconstruction of the Ocular Surface. Invest Ophthalmol Visual Sci, p S327, Ft. Lauderdale, FL,USA, Vol. 40 (4), March 15,  1999.
 13. Dekaris I, Dana MR. Topical Soluble Tumor Necrosis Factor Receptor I (sTNFRI) Promotes the Survival and Decreases Vascularization of Minor Alloantigen-Disparate Corneal Transplants. Invest Ophthalmol Visual Sci, p S971,  Ft. Lauderdale, FL,USA, Vol. 40 (4), March 15, 1999.
 14. Gabrić N, Dekaris I, Karaman Ž, Mravičić I, Henč-Petrinović Lj, Mitrović S, Šuman L. Does corneal graft change its antigenicity during long-term storage? Invest Ophthalmol Vis Sci. 1998; 39(4):S1069, ARVO Meeting, Ft. Lauderdale,  1998. p. S1069
 15. 15.  Dekaris I, Yamada J, Zhu SN, Dana MR. The TNF-? receptor mediates centripetal Langerhans cell migration after corneal stimulation. Invest Ophthalmol Vis Sci. 1998; 39(4):S1120, ARVO Meeting, Ft. Lauderdale,1998.  p. S1120

Ostali sažeci na kongresima (216):

 1. Henč-Petrinović Lj, Gabrić N, Bušić M, Dekaris I, Petrinovic Doresic J: Visual rehabilitation of monocular aphaks by means of secondary posterior implantation. XI Congress of the European Society of Cataract and Refractive Surgeons. Innsbruck, Austria, 29th Aug. – 2nd Sept. 1993.
 2. Henč-Petrinović Lj, Jasminka Budišić, Iva Dekaris: Choroideal osteoma -clinical and ultrasound diagnosis. XV Congress of International Society for Ultrasound in Ophthalmology. Cortina d’Ampezzo, Italy, 22-27th January 1994.
 3. Dekaris I, Henč-Petrinović Lj, Gabrić N, Mažuran R: TNF and INF in aqueous humour of inflamed and noninflamed eye. Experimental and clinical study. Alps-Adria Meeting in Immunology and Allergology, Opatija, 9th-11th Sept 1994. (published in: Period Biol, Vol 96, No 3, 1994.)
 4. Henč-Petrinović Lj, Gabrić N, Bušić M, Dekaris I, Petrinović-Dorešić J: Triple procedure – method of choise for cataractous eyes with corneal pathology. XII Congress of the European Society of Cataract and Refractive Surgeons. Lisbon, Portugal, 18th Sept. – 22nd Sept. 1994.
 5. Gabrić N, Henč-Petrinović Lj, Dekaris I, Bušić M, Petrinović-Dorešić J: Timing of cataract surgery in diabetics. XVIII Alpe Adria International Ophthalmological Meetings. Opatija, Croatia, 6-8th Oct., 1994.
 6. Gabrić N, Henč-Petrinović Lj, Dekaris I, Bušić M, Petrinović-Dorešić J: Triple procedure “a chaud”. VII European Meeting on Eye Banking, Budapest, 26-29th January 1995.
 7. Gabrić N, Henč-Petrinović Lj, Dekaris I, Bušić M, Petrinović-Dorešić J. Sulcus fixation of secundary implanted posterior chamber IOL. XXII Meeting of Ophthalmologists from Croatia and Slovenia. Maribor, Slovenia, 7. – 8. April, 1995.
 8. Gabrić N, Henč-Petrinović Lj, Dekaris I, Petrinović-Dorešić J, Bradetić T. Transscleral suture fixation of posterior chamber intraocular lenses through the ciliary sulcus: three years follow-up study. X European Congress of Ophthalmology. Milano, Italy, 25th-29th June, 1995.
 9. Dekaris I, Henč-Petrinović Lj, Petrinović-Dorešić J, Mazuran R, Gabrić N: Cytokines in aqueous humour of inflamed and noninflamed eye. X European Congress of Ophthalmology. Milano, 25th-29th June, 1995.
 10. Henč-Petrinović Lj, Gabrić N, Bušić M, Dekaris I, Petrinović-Dorešić J. Visual rehabilitation after extracapsular extraction of uveitic cataract and PCIOL implantation. X European Congress of Ophthalmology. Milano, 25th-29th June, 1995.
 11. Gabrić N, Henč-Petrinović Lj, Dekaris I: Complications following transscleral suture fixation of posterior chamber intraocular lenses through the ciliary sulcus. XIX Alpe Adria International Ophthalmological Meetings. Trieste, Italy, 15th-16th September 1995.
 12. Henč-Petrinović Lj, Gabrić N, Kuzmanović B, Dekaris I, Petrinović-Dorešić J: The reliability of preoperative ECHO biometrics and IOL calculation in myopic cataractous eyes. XIX Alpe Adria International Ophthalmological Meetings. Trieste, Italy, 15th-16th September 1995.
 13. Čupak K, Gabrić N, Dekaris I, Bradetić T. History of PHACO in cataract surgery. XIX Alpe Adria International Ophthalmological Meetings. Trieste, Italy, 15th-16th September 1995.
 14. Gabrić N, Henč-Petrinović Lj, Dekaris I. Outcome of first 46 triple procedures. Proceedings from International Congress “The Cornea”. Venice, Italy, 16-18th May 1996.
 15. Gabrić N, Henč-Petrinović Lj, Dekaris I, Karaman Ž. Binocular triple procedure: two years follow-up, a case report. Proceedings from International Congress “The Cornea”, Venice, Italy, 16-18th May 1996.
 16. Gabrić N, Henč-Petrinović Lj, Dekaris I, Karaman Ž, Mravičić I, Kuzmanović B, Petrinović-Dorešić J: Postoperative results of first 120 perforative keratoplasties. Proceedings from II Congress of Croatian Ophthalmologists, Cakovec, Croatia, 6-8. June 1996.
 17. Gabrić N, Henč-Petrinović Lj, Dekaris I. Lions Croatian Eye Bank. Proceedings from II Congress of Croatian Ophthalmologists, Cakovec, Croatia, 6-8. June 1996.
 18. Gabrić N, Henč-Petrinović Lj, Dekaris I. Complications following triple procedure. 2nd International Conference on Cornea, Eye Banking and External Diseases-Joint Meeting with the IFEB. Prag, Ceska, 26-30 July 1996.
 19. Henč-Petrinović Lj, Gabrić N, Dekaris I, Petrinović-Dorešić J, Kuzmanović B, Karaman Ž, Mravičić I: Complications in pediatric surgery. Proceedings from XX International Congres of Ophthalmology Alpe-Adria, Bled, Slovenia, September 1996.
 20. Henč-Petrinović Lj, Gabrić N, Petrinović-Dorešić J, Dekaris I, Karaman Ž, Mravičić I, Kuzmanović B: Follow-up study of 50 patients after triple procedure. XIV th Congress of the European Society of Cataract and Refractive Surgeons, Gothenburg, Sweden, 10th-13th October 1996.
 21. Gabrić N, Henč-Petrinović Lj, Dekaris I, Karaman Ž, Mravičić I, Kuzmanović B. Lions Croatian Eye Bank. Abstracts from II Croatian Symposium on transplantation medicine. Rijeka, Croatia, 21-23 November 1996.
 22. Gabrić N, Henč-Petrinović Lj, Dekaris I, Karaman Ž, Šuman L. The influence of long-term storage of corneas on its antigenicity. Proceedings of the 9th Conference of the European Eye Bank Association. Venice, Italy, 25-26 January 1997.
 23. Gabrić N, Henč-Petrinović Lj, Dekaris I, Karaman Ž. Lamellar keratoplasty. Proceedings of the 4th Annual Convention of the Croatian Society of Ophthalmology. Split, Croatia, May 15-17, 1997.
 24. Henč-Petrinović Lj, Gabrić N, Kuzmanović B, Petrinović-Dorešić J, Dekaris I, Karaman Ž, Mravičić I. Secondary PCIOL implantation. Proceedings of the 4th Annual Convention of the Croatian Society of Ophthalmology. Split, Croatia, May 15-17, 1997.
 25. Gabrić N, Henč-Petrinović Lj, Dekaris I, Karaman Ž. Phaco – method of choice for cataract surgery in diabetic patients. Proceedings of the 4th Annual Convention of the Croatian Society of Ophthalmology. Split, Croatia, May 15-17, 1997.
 26. Gabrić N, Čupak K, Dekaris I. Excimer laser surgery – a wish or reality in Croatia? Proceedings of the 4th Annual Convention of the Croatian Society of Ophthalmology. Split, Croatia, May 15-17, 1997.
 27. Gabrić N, Dekaris I, Henč-Petrinović Lj. Secondary PCIOL implantation and keratoplasty in a monoculus previously operated for retinal detachment. Proceedings of the 4th Annual Convention of the Croatian Society of Ophthalmology. Split, Croatia, May 15-17, 1997.
 28. Bradetić T, Gabrić N, Mravičić I, Dekaris I. The possible use of contact lens before and after keratoplasty. Proceedings of the 4th Annual Convention of the Croatian Society of Ophthalmology. Split, Croatia, May 15-17, 1997.
 29. Dekaris I, Gabrić N, Henč-Petrinović Lj, Mažuran R, Karaman Ž, Mravičić I. Cytokines in aqueous humor of patients with different corneal diseases. Abstract Book of XI Congress of the European Society of Ophthalmology, Hungary, Budapest, June 1-5, 1997.
 30. Gabrić N, Šuman L, Henč-Petrinović Lj, Dekaris I, Karaman Ž, Mravičić I. The influence of long-term corneal storage of corneas on its antigenicity. Abstract Book of XI Congress of the European Society of Ophthalmology, Hungary, Budapest, June 1-5, 1997.
 31. Petrinović-Dorešić J, Henč-Petrinović Lj, Gabrić N, Kuzmanović B, Dekaris I, Karaman Ž, Mravičić I. Toxocaral larva migrans with ocular involvement-a case report. Abstract Book of XI Congress of the European Society of Ophthalmology, Hungary, Budapest, June 1-5, 1997.
 32. Karaman Ž, Gabrić N, Dekaris I, Mravičić I, Fett M. The Role of Corticosteroids and Cyclosporin A in Prevention of Corneal Graft Rejection. Proceedings of the Ophthalmolgical Summer School: “Corneal Diseases, Eye Banking and Corneal Transplantation”. Dubrovnik, Croatia, August 25-30. 1997.
 33. Gabrić N, Dekaris I, Karaman Ž, Mravičić I, Fett M. How to Organise Corneal Transplantation in Croatia? Proceedings of the Ophthalmolgical Summer School: “Corneal Diseases, Eye Banking and Corneal Transplantation”. Dubrovnik, Croatia, August 25-30. 1997.
 34. Dekaris I, Gabrić N, Karaman Ž, Mravičić I. Ocular Immune Privilege. Proceedings of the Ophthalmolgical Summer School: “Corneal Diseases, Eye Banking and Corneal Transplantation”. Dubrovnik, Croatia, August 25-30. 1997.
 35. Mravičić I, Gabrić N, Dekaris I, Karaman Ž, Fett M. What is new in HLA-tissue typing? Proceedings of the Ophthalmolgical Summer School: “Corneal Diseases, Eye Banking and Corneal Transplantation”. Dubrovnik, Croatia, August 25-30. 1997.
 36. Bradetić T, Gabrić N, Mravičić I, Dekaris I. The role of contact lens before and after keratoplasty. Proceedings of the Ophthalmolgical Summer School: “Corneal Diseases, Eye Banking and Corneal Transplantation”. Dubrovnik, Croatia, August 25-30. 1997.
 37. Gabrić N, Dekaris I, Henč-Petrinović Lj, Karaman Ž, Mravičić I. Sulcus fixation of the IOL – Which technique to use? Proceedings of the XVth Congress of European Society of Cataract and Refractive Surgeons, Prague, Czech Republic 7-10th September 1997.
 38. Henč-Petrinović Lj, Petrinović-Dorešić J, Gabrić N, Dekaris I, Kuzmanović B: Postoperative exudation in uveitic cataracts. Proceeding of XVth Congress of the European Society of Cataract and Refractive Surgeons, Prague, Czech Republic 7th-10th September 1997.
 39. Karaman Ž, Gabrić N, Henč-Petrinović Lj, Dekaris I, Mravičić I. Colour-Doppler in ophthalmology. II Croatian Congres of Ultrasound Diagnostic. Dubrovnik, Croatia, 12-14. October 1997.
 40. Gabrić N, Šuman L, Dekaris I, Karaman Ž, Mravičić I, Henč-Petrinović Lj. Whether the cornael graft looses antigenicity during long-term storage in vitro? Annual Meeting of the Croatian Immunological Society, November 6-7. 1997, Zagreb.
 41. Gabrić N, Dekaris I, Henč-Petrinović Lj, Karaman Ž, Mravičić. Triple procedure: ECCE + PC IOL + trabeculectomy. XXIII International Symposium of Croatian and Slovenian ophthalmologists. Zagreb, Croatia, 28-29 November 1997.
 42. Gabrić N, Šuman L, Dekaris I, Karaman Ž, Mravičić I, Henč-Petrinović Lj, mitrović S Whether the cornael graft looses antigenicity during long-term storage in vitro? 10th Conference of the European Eye Bank Association, Aachen, Germany, 16-18. siječnja 1998.
 43. Mravičić I, Gabrić N, Karaman Ž, Dekaris I, Mitrović S. Uloga HLA tipizacije kod transplantacije rožnice 5th Annual Convention of the Croatian Society  of Ophthalmology, Osijek, Croatia, 14-16 May 1998. p. 22
 44. Dekaris I, Yamada J, Zhu SN, Dana MR. The TNF-? receptor mediates centripetal Langerhans cell migration after corneal stimulation. Invest Ophthalmol Vis Sci. 1998; 39(4):S1120, ARVO Meeting, Ft. Lauderdale,1998.  p. S1120
 45. Gabrić N, Dekaris I, Karaman Ž, Mravičić I, Henč-Petrinović Lj, Mitrović S, Šuman L. Does corneal graft change its antigenicity during long-term storage? Invest Ophthalmol Vis Sci. 1998; 39(4):S1068, ARVO Meeting, Ft. Lauderdale 1998. p. S1069
 46. Dana MR, Dekaris I, Yamada J, Zhu SN. Role of Tumor Necrosis Factor-alpha Receptor Activity in Corneal Transplantation. Ocular immunology and Inflammation. 1998;165, Amsterdam, The Netherlands.
 47. Gabrić N, Karaman Ž, Dekaris I, Mravici I, Mitrović S. The role of human amniotic membrane in surgical reconstruction of the ocular surface in a different pathological conditions of the eye. 22nd International Congress of Ophthalmology, Alpe Adria, Graz, Austria, 8-10 October 1998. p.88
 48. Dekaris I, Dana MR. Topical soluble Tumor Necrosis Factor Receptor I (sTNFRI) promotes survival of minor alloantigen-disparate corneal transplants. Eye Bank Association of America, American Academy of Ophthalmology, New Orleans, USA, November 7, 1998;
 49. Dana MR, Dekaris I. Soluble Tumor Necrosis Factor Receptor I (sTNFRI) inhibits corneal Langerhans cell (LC) migration. Castroviejo Cornea Society, American Academy of Ophthalmology, New Orleans, USA, November 7, 1998;
 50. Gabrić N, Čupak K, Karaman Ž, Dekaris I, Mravičić I, Mitrović S. Prvi rezultati uporabe Excimer lasera u Hrvatskoj. 24th International Symposium of Croatian and Slovenian Ophthalmologists. Otočec, Slovenia, 4-5 December 1998. p. 13
 51. Gabrić N, Mravičić I, Karaman Ž, Dekaris I, Mitrović S. Uloga humane amnijske membrane u kirurškoj rekonstrukciji površine prednjeg očnog segmenta. 24th International Symposium of Croatian and Slovenian Ophthalmologists. Otočec, Slovenia, 4-5 December 1998. p. 11
 52. Dekaris I, Zhu SN, Dana MR. Tumor Necrosis Factor-alpha Regulates Corneal Langerhans Cell Migration. Abstract Book of XIth Conference of the European Eye Bank Association pp 56-57, Zagreb, Croatia, January 15-17, 1999. Extended Abstract, p. 56-57.
 53. Dekaris I, Dana MR. Topical soluble Tumor Necrosis Factor Receptor I (sTNFRI) promotes survival of minor alloantigen-disparate corneal transplants. Abstract Book of XIth Conference of the European Eye Bank Association pp 59-60, Zagreb, Croatia, January 15-17, 1999.   Extended Abstract, p. 59-60
 54. Gabrić N, Mravičić I, Karaman Ž, Dekaris I, Mitrović S. The role of human amniotic membrane in surgical reconstruction of the ocular surface in a different pathological conditions of the eye. Abstract Book of XIth Conference of the European Eye Bank Association, Zagreb, Croatia, January 15-17, 1999. Extended abstract p. 59-60
 55. Dekaris I, Dana MR. Topical Soluble Tumor Necrosis Factor Receptor I (sTNFRI) Promotes the Survival and Decreases Vascularization of Minor Alloantigen-Disparate Corneal Transplants. Invest Ophthalmol Visual Sci, p S971, Ft. Lauderdale, FL,USA, Vol. 40 (4), March 15, 1999.
 56. Gabrić N, Dekaris I, Mravičić I, Karaman Ž, Mitrović S. Amniotic Membrane Transplantation in Surgical Reconstruction of the Ocular Surface. Invest Ophthalmol Visual Sci, p S327, Ft. Lauderdale, FL,USA, Vol. 40 (4), March 15, 1999.
 57. Mravičić I, Dekaris I, Gabrić N, Karaman Ž, Mitrović S, Badovinac T. Uloga amnijske membrane u kirurškoj rekonstrukciji prednjeg očnog segementa. 6th Annual Convention of the Croatian Society of Ophthalmology. Šibenik, Croatia, May 13-15, 1999. Ophtalmol Croat 8 (suppl. 1) p. 9
 58. Katušić J, Dekaris I, Gabrić N, Karaman Ž, Mravičić I, Mitrović S. Klinički i funkcionalni rezultati nakon operacije dječje katarakte. 6th Annual. Convention of the Croatian Society of Ophthalmology. Šibenik, Croatia, May 13-15, 1999. Ophtalmol Croat 8 (suppl. 1) p.10
 59. Gabrić N, Karaman Ž, Dekaris I, Mravičić I, Henč-Petrinović LJ. Ugradnja hidrosiapatit orbitalnog  implanta sa sklerom. 6th Annual. Convention of the Croatian Society of Ophthalmology. Šibenik, Croatia, May 13-15, 1999. Ophtalmol Croat 8 (suppl. 1) p.12
 60. Gabrić N, Čupak K, Dekaris I, Gavrić M. Fototerapeutska keratektomija. 6th Annual Convention of the Croatian Society of Ophthalmology. Šibenik, Croatia, May 13-15, 1999. Ophtalmol Croat 8 (suppl. 1) p. 17
 61. Gabrić N, Mitrović S, Čupak K, Dekaris I, Karaman Ž. Gavrić M. Fotorefrakcijska keratektomija u korekciji hipermetropije. 6th Annual Convention of the Croatian Society of Ophthalmology. Šibenik, Croatia, May 13-15, 1999. Ophtalmol Croat 8 (suppl. 1) p.18
 62. Karaman Ž, Gabrić N, Kurjak A, Dekaris I, Mravičić I, Raštegorac P, Badovinac T. EPH-gestoza i promjene vaskularnih otpora u očnoj arteriji obojenim dopplerom. 6th Annual Convention of the Croatian Society of Ophthalmology. Šibenik, Croatia, May 13-15, 1999. Ophtalmol Croat 8 (suppl. 1) p.20
 63. Dekaris I, Dana MR. Promotion of minor alloantigen disparate mice corneal graft survival by topical treatment with soluble tumor necrosis factor receptor I (sTNFRI). Abstract Book of XII Congress of European Society of Ophthalmology. Stockholm, Sweden, June 27-July 1, 1999.
 64. Mravičić I, Dekaris I, Gabrić N, Karaman Ž, Mitrović S, Badovinac T. Amniotic Membrane Transplantation in Surgical Reconstruction of the Ocular Surface. Abstract Book of XII Congress of European Society of Ophthalmology. Stockholm, Sweden, June 27-July 1, 1999.
 65. Katušić J, Dekaris I, Gabrić N, Karaman Ž, Mravičić I, Mitrović S, Raštegorac P. Functional and Clinical Results following Cataract Surgery in Children. Abstract Book of XII Congress of European Society of Ophthalmology. Stockholm, Sweden, June 27-July 1, 1999.
 66. Dekaris I, Gabrić N, Mravičić I, Karaman Ž,  Katušić J. Amniotic membrane transplantation in ocular surface reconstruction – case report. Abstract book of XXII International Congree of Ophthalmology Alpe Adria Association. Keszthely, Mađarska, October 8-9, 1999.
 67. Mravičić I, Gabrić N, Dekaris I, Karaman Ž, Mitrović S. Amniotic membrane transplantation. Abstract book of XXII International Congree of Ophthalmology Alpe Adria Association. Keszthely, Mađarska, October 8-9, 1999.
 68. Gabrić N, Karaman Ž, Dekaris I, Čupak K, Gavrić M, Mravičić I. Excimer laser phototherapeutic keratectomy. Abstract book of XXII International Congree of Ophthalmology Alpe Adria Association. Keszthely, Mađarska, October 8-9, 1999.
 69. Gabrić N, Mitrović S, Čupak K, Gavrić M, Karaman Ž, Dekaris I, Mravičić I. Excomer laser treatment of hyperopia. Abstract book of XXII International Congree of Ophthalmology Alpe Adria Association. Keszthely, Mađarska, October 8-9, 1999.
 70. Katušić J, Gabrić N, Dekaris I, Karaman Ž, Mravičić I, Mitrovic S, Raštegorac P. Functional and clinical results following cataract surgery in children. Abstract book of XXII International Congree of Ophthalmology Alpe Adria Association. Keszthely, Mađarska, October 8-9, 1999.
 71. Gabrić N, Dekaris I, Karaman Ž, Mravičić I. Clear lens extraction for correction of high myopia. Abstract book of XXII International Congree of Ophthalmology Alpe Adria Association. Keszthely, Mađarska, October 8-9, 1999.
 72. Karaman Ž, Gabrić N, Kurjak A, Dekaris I, Mravičić I, Raštegorac P, Mitrović S, Katušić J. EPH-gestosis and vascular resistance changes in ophthalmic artery with Color-Doppler. Abstract book of XXII International Congree of Ophthalmology Alpe Adria Association. Keszthely, Mađarska, October 8-9, 1999.
 73. Dekaris I, Gabrić N, Mravičić I, Karaman Ž, Katušić J. Human amniotic membrane transplantation. Department of Ophthalmology, Lions Croatian Eye Bank, Zagreb, Croatia. Invest Ophthalmol Visual Sci, p , Ft. Lauderdale, FL,USA. Vol. 41, May , 2000.
 74. Gabrić N, Dekaris I, Katušić J, Karaman Ž, Mravičić I. Cataract surgery in children Department of Ophthalmology, Lions Croatian Eye Bank, Zagreb, Croatia. Invest Ophthalmol Visual Sci, p , Ft. Lauderdale, FL, USA, Vol. 41, May, 2000.
 75. Dekaris I, Yamada J, Streilein JW, Dana R. Effect of Topical Interleukin-1 Receptor Antagonist (IL-1ra) on Corneal Allograft Survival in Presenzitized Hosts. Abstract Book of the 12th Conference of theEuropean Eye Bank Association. Aarhus, Denmark, 14-16 January 2000.
 76. Gabrić N, Dekaris I, Mravičić I, Karaman Ž; Katušić J. Reconstruction of anterior eye segment after chemical burn. Abstract Book of the 12th Conference of theEuropean Eye Bank Association. Aarhus, Denmark, 14-16 January 2000.
 77. N. Gabrić, I. Dekaris, Ž. Karaman, I. Mravičić. Limbal stem cell transplantation. Croatian Ophthalmological Congress. Dubrovnik, Croatia, 11.-13. May 2000.
 78. Gabrić N, Dekaris I, Karaman Ž, Mravičić I. Corneal transplantation in children. Lions Croatian Eye Bank, Department of ophthalmology. 3nd InternationalConference on Cornea, Eye Banking and External Diseases. Abstract book. July 13-16, 2000. Istanbul, Turkey.
 79. Dekaris I, Gabrić N, Mravičić I, Karaman Ž, Katušić J, Kaštelan S. Amniotic membrane transplantation. Lions Croatian Eye Bank, Department of ophthalmology. 3nd International Conference on Cornea, Eye Banking and External Diseases. Abstract book. July 13-16, 2000. Istanbul, Turkey.
 80. N. Gabrić, I. Dekaris, Ž. Karaman, I. Mravičić. Corneal transplantation in children. 26th International Symposium of Slovenian and Croatian Ophthalmologists. Ljubljana 7.-9. September 2000.
 81. I. Dekaris, N. Gabrić, I. Mravičić, Ž. Karaman, J. Katušić, S. Kaštelan. Amniotic membrane transplantation. 26th International Symposium of Slovenian and Croatian Ophthalmologists. Ljubljana 7.-9. September 2000.
 82. N. Gabrić, I. Dekaris, J. Katušić, Ž. Karaman, I. Mravičić. Functional and clinical results following cataract surgery in children. 26th International Symposium of Slovenian and Croatian Ophthalmologists. Ljubljana 7.-9. September 2000.
 83. I. Dekaris, N. Gabrić, I. Mravičić, Ž. Karaman, J. Katušić. Multilayer versus monolayer amniotic membrane transplantation for deep corenal ulcer treatment. The XXIV International Millennium Congress of Ophthalmology. Opatija, Croatia, 6.-7. October 2000.
 84. I. Dekaris, N. Gabrić, Ž. Karamnan, I. Mravičić, N. Špoljarić. Limbal-conjuctival autograft transplantation in recurrent pterygium treatment. The XXIV International Millennium Congress of Ophthalmology. Opatija, Croatia, 6.-7. October 2000.
 85. N. Gabrić, I. Dekaris, Ž. Karaman, I. Mravičić. Bilateral total keratoplasty in patients with corneal ulcer and acute corneal melting – case report. The XXIV International Millennium Congress of Ophthalmology. Opatija, Croatia, 6.-7. October 2000.
 86. Gabrić N, Dekaris I, Karaman Ž, Mravičić I, Vojnikivić B. Corneal transplantation in children. The XXIV International Millennium Congress of Ophthalmology. Opatija, Hrvatska, 6.-7. October 2000.
 87. Mravičić I, Gabrić N, Dekaris I, Karaman Ž, Grubić Z, Špoljarić N. The role of HLA- DRB1 matching in corneal grafting. The XXIV International Millennium Congress of Ophthalmology. Opatija, Hrvatska, 6.-7. October 2000.
 88. Dekaris I, Gabrić N, Mravičić I, Karaman Ž, Špoljarić N, Lazić R, Kaštelan S. Multilayer versus monolayer amniotic membrane transplantation for deep corneal ulcer treatment. The XIII EEBA Conference. Orebro, Sweden, 19-21 January 2001.
 89. Gabrić N, Dekaris I, Karaman Ž, Mravičić I, Raštegorac P. Relevance in computer linkage between EEBA members. The XIII EEBA Conference. Orebro, Sweden, 19-21th January 2001.
 90. Dekaris I, Gabrić N, Reza Dana M. Ekspresija TNF-? i njegovih receprora (p55 i p75) u raznim bolestima rožnice. 7. Godišnji sastanak hrvatskog oftalmološkog društva s međunarodnim sudjelovanjem. Plitvice, Hrvatska, 10-12. svibnja 2001.
 91. Gabrić N, Dekaris I, Karaman Ž, Mravičić I. Fakoemulzifikacija i glaukom. 7. Godišnji sastanak hrvatskog oftlmološkog društva s međunarodnim sudjelovanjem. Plitvice, Hrvatska, 10-12. svibnja 2001.
 92. Dekaris I, Gabrić N, Mravičić I, Karaman Ž, Špoljarić N, Lazić R, Kaštelan S. Transplantacija amnijske membrane-koja strana gore? 7. Godišnji sastanak hrvatskog oftlmološkog društva s međunarodnim sudjelovanjem. Plitvice, Hrvatska, 10-12. svibnja 2001.
 93. Dekaris I, Gabrić N, Špoljarić N, Lazić R. Utjecaj viskoelastika na gubitak endotelnih stanica rožnice pri fakoemulzifikaciji. 7. Godišnji sastanak hrvatskog oftlmološkog društva s međunarodnim sudjelovanjem. Plitvice, Hrvatska, 10-12. svibnja 2001.
 94. Karaman Ž, Gabrić N, Dekaris I, Mravičić I, Lazić R. Tobrex u liječenju konjunktivitisa. 7. Godišnji sastanak hrvatskog oftlmološkog društva s međunarodnim sudjelovanjem. Plitvice, Hrvatska, 10-12. svibnja 2001.
 95. Gabrić N, Dekaris I, Karaman Ž, Mravičić I. Ekstrakcija potonulog IOL-a. 7. Godišnji sastanak hrvatskog oftlmološkog društva s međunarodnim sudjelovanjem. Plitvice, Hrvatska, 10-12. svibnja 2001.
 96. Dekaris I, Gabrić N, Brijačak N, Raštegorac P, Kaštelan S. Amniotic membrane    transplantation – Which side up? 25th International Congress of Ophthalmology Alpe-Adria Community. 12-13th October 2001, Ljubljana, Slovenia.
 97. Špoljarić N, Dekaris I, Gabrić N, Lazić R. Influence of different viscoelastics on endothelial cell count following phacoemulsification. 25th International Congress of Ophthalmology Alpe-Adria Community. 12-13th October 2001, Ljubljana, Slovenia.
 98. Gabrić N, Dekaris I, Karaman-Martinović Ž, Mravičić I. Phacoemulsification and glaucoma. 25th International Congress of Ophthalmology Alpe-Adria Community. 12-13th October 2001, Ljubljana, Slovenia.
 99. Karaman-Martinović Ž, Gabrić N, Dekaris I,  Mravičić I, Lazić R. Tobrex in treatment of conjunctivitis. 25th International Congress of Ophthalmology Alpe-Adria Community. 12-13th October 2001, Ljubljana, Slovenia.
 100. Lazić R, Gabrić N, Dekaris I, Karaman-Martinović Ž, Mravičić I, Boban-Blagaić A, Sikirić P. Pentapeptide BPC 157 and its role in corneal epithelial wounds healing in rats. 25th International Congress of Ophthalmology Alpe-Adria Community. 12-13th October 2001, Ljubljana, Slovenia.
 101. Raštegorac P, Gabrić N, Dekaris I, Karaman-Martinović Ž, Lazić R, Knezović I. Informatic activities in Lions Croatian Eye bank. 25th International Congress of Ophthalmology Alpe-Adria Community. 12-13th October 2001, Ljubljana, Slovenia.
 102. Dekaris I. Imunološki status kod klinički eutireoidnih bolesnika s orbitopatijom. Scientific symposium: Orbitopathy – immune and therapeutic challenge. 19th October 2001, Zagreb, Croatia.
 103. Dekaris I., Gabrić N., Karaman-Martinović Ž., Mravičić I., Lazić R., Špoljarić N., Amniotic membrane transplantation – which side up?, 14th EEBA Conference, 18-19th January 2002, Paris, France
 104. Gabrić N., Lazić R., Dekaris I., Karaman-Martinović Ž., Mravičić I., Boban-Blagaić A., Sikirić P., Pentadecapeptide BPC 157 and its  role in corneal epithelial injuries healing in rats, 14th EEBA Conference, 18-19th January 2002, Paris, France
 105. Dekaris I, Gabrić N, Mažuran R, Karaman-Martinović Ž, Mravičić I: Profil citokina u očnim vodicama primatelja i vjerojatnost preživljenja transplantata rožnice, 2. Kongres Hrvatskog oftalmološkog društva s međunarodnim sudjelovanjem, 16-18. svibnja 2002, Zadar, Croatia
 106. Lazić R., Gabrić N. Dekaris I., Karaman-Martinović Ž., Mravičić I., Boban-Blagaić A., Sikirić P., Bosnar D., Čima I.: Pentadekapeptid BPC 157 i njegova uloga  u cijeljenju  epitelnih rožničnih defekata u štakora, 2. Kongres Hrvatskog oftalmološkog društva s međunarodnim sudjelovanjem, 16-18. svibnja 2002, Zadar, Croatia
 107. Raštegorac P, Gabrić N, Dekaris I, Anić B, Karaman-Martinović Ž, Lazić R, Čima I, Bosnar D: Lions hrvatska očna banka – informatičke aktivnosti, 2. Kongres Hrvatskog oftalmološkog društva s međunarodnim sudjelovanjem, 16-18. svibnja 2002, Zadar, Croatia
 108. Benašić T, Dekaris I, Gabrić N, Lazić R, Špoljarić N, Knezović I, Kaštelan S: Najčešći uzročnici kontaminacije donorskih rožnica u Lions hrvatskoj očnoj banci, te korelacija s postmortalnim vremenom, 2. Kongres Hrvatskog oftalmološkog društva s međunarodnim sudjelovanjem, 16-18. svibnja 2002, Zadar, Croatia
 109. Špoljarić N, Dekaris I, Gabrić N, Lazić R, Raštegorac P: Utjecaj vrste ugrađene intraokularne leće na zamućenje stražnje kapsule nakon fakoemulzifikacije, 2. Kongres Hrvatskog oftalmološkog društva s međunarodnim sudjelovanjem, 16-18. svibnja 2002, Zadar, Croatia
 110. Gabrić N, Dekaris I, Raštegorac P, Špoljarić N, Anić B: Teleoftalmologija, 2. Kongres Hrvatskog oftalmološkog društva s međunarodnim sudjelovanjem, 16-18. svibnja 2002, Zadar, Croatia
 111. Brijačak N, Dekaris I, Gabrić N, Metež-Soldo K, Knezović I: Utjecaj vrijednosti intraokularnog tlaka (IOT) i dužine trajanja osnovne bolesti na broj endotelnih stanica rožnice kod glaukomskih pacijenata, 2. Kongres Hrvatskog oftalmološkog društva s međunarodnim sudjelovanjem, 16-18. svibnja 2002, Zadar, Croatia
 112. Knezović I, Gabrić N, Dekaris I, Brijačak N, Raštegorac P, Špoljarić N: Animalni  modeli  u  oftalmološkoj  kirurgiji, 2. Kongres Hrvatskog oftalmološkog društva s međunarodnim sudjelovanjem, 16-18. svibnja 2002, Zadar, Croatia
 113. Dekaris I., Gabrić N., Mažuran R., Karaman-Martinović Ž., Mravičić I.,    Profile of Cytokines in Aqueous Humor from Corneal Graft Recipients, International Symposium on frontiers in ocular immunology inflammation and transplantation, 22-24. rujna 2002, London, Velika Britanija
 114. Lazić R, Gabrić N, Dekaris I, Karaman-Martinović Ž, Mravičić I, Boban-Blagaić A, Sikirić P, Pentadecapeptide BPC 157 and its role in corneal epithelial defects healing in rats, International Symposium on frontiers in ocular immunology inflammation and transplantation, 22-24. rujna 2002, London, Velika Britanija
 115. Mravičić I., Lazić R., Šuman L., Dekaris I., Karaman-Martinović Ž., Gabrić N., Ability of Langerhans’ cells depleated corneal grafts to immunize C57BL females to H-Y antigen, Croatian Immunological society – Annual meeting, Trakošćan, 2002.
 116. Dekaris I, Gabrić N, Mažuran R, Karaman-Martinović Ž., Mravičić I: Profile of cytokines in aqueous humor from corneal graft recipients, First SERI-ARVO meeting on research in vision and ophthalmology, 6-9. veljače 2003, Singapur
 117. Gabrić N, Dekaris I, Kaštelan S, Lazić R, Špoljarić N, Čima I, Bosnar D. Corneal transplantation in children, First SERI-ARVO meeting on research in vision and ophthalmology, 6-9. veljače 2003, Singapur
 118. Dekaris I., Gabrić N., Markotić A., Cima I., Bosnar D., Knezović I., TNF-? and IL-1? production in human corneas from corneal graft recipients. 3. Kongres Hrvatskog oftalmološkog društva s međunarodnim sudjelovanjem 15– 17 svibnja 2003, Rovinj, Hrvatska
 119. Dekaris I., Špoljarić N.,  Lazić R., Gotovac M., Phacoemulsification in hard nucleus. 3. Kongres Hrvatskog oftalmološkog društva s međunarodnim sudjelovanjem 15– 17 svibnja 2003, Rovinj, Hrvatska
 120. Dekaris I., Gabrić N., Lazić R., Raštegorac P.,  “A chaud” keratoplasty in treatment of post-traumatic corneal perforation. 3. Kongres Hrvatskog oftalmološkog društva s međunarodnim sudjelovanjem 15– 17 svibnja 2003, Rovinj, Hrvatska
 121. Gabrić N., Dekaris I., Čima I., Lazić R., Špoljarić N.,  Billateral perforative eye injury caused by explosion. 3. Kongres Hrvatskog oftalmološkog društva s međunarodnim sudjelovanjem 15– 17 svibnja 2003, Rovinj, Hrvatska
 122. Gabrić N., Dekaris I., Lazić R., Špoljarić N., Corneal transplantation in eye with numerous eye pathology. 3. Kongres Hrvatskog oftalmološkog društva s međunarodnim sudjelovanjem 15– 17 svibnja 2003, Rovinj, Hrvatska
 123. Gabrić N., Dekaris I., Lazić R., Špoljarić N., PPV procedure in removal of posttraumatic nucleus drop. 3. Kongres Hrvatskog oftalmološkog društva s međunarodnim sudjelovanjem 15– 17 svibnja 2003, Rovinj, Hrvatska
 124. Gabrić N., Dekaris I., Lazić R., Multiple operative procedure – PPV + PPK with the use of temporary Eckhardt’s keratoprothesis. 3. Kongres Hrvatskog oftalmološkog društva s međunarodnim sudjelovanjem 15– 17 svibnja 2003, Rovinj, Hrvatska
 125. Bosnar D., Dekaris I., Lazić R., Raštegorac P., Gotovac M., Euthyroid eye disease – case report. 3. Kongres Hrvatskog oftalmološkog društva s međunarodnim sudjelovanjem 15– 17 svibnja 2003, Rovinj, Hrvatska
 126. Parać A., Gabrić N., Dekaris I., Knezović I. Treatment of chemical eye burns. 3. Kongres Hrvatskog oftalmološkog društva s međunarodnim sudjelovanjem 15– 17 svibnja 2003, Rovinj, Hrvatska
 127. Lazić R., Dekaris I., Gabrić N., Raštegorac P., Gotovac M., Kaštelan S., Case report: a 17-year-old patient with eye symptoms as primary sign of feochromocytoma. 3. Kongres Hrvatskog oftalmološkog društva s međunarodnim sudjelovanjem 15– 17 svibnja 2003, Rovinj, Hrvatska
 128. Raštegorac P., Gabrić N., Dekaris I., Špoljarić N., Lazić R., Knezović I.,  Multimedial manual for residents in ophthalmology (PHACO surgery assistance). 3. Kongres Hrvatskog oftalmološkog društva s međunarodnim sudjelovanjem 15– 17 svibnja 2003, Rovinj, Hrvatska
 129. Knezović I., Dekaris I., Gabrić N., Parać A., Čima I., Raštegorac P., Therapeutic efficacy of 5% NaCl hypertonic solution in patients with keratopathia bullosa. 3. Kongres Hrvatskog oftalmološkog društva s međunarodnim sudjelovanjem 15– 17 svibnja 2003, Rovinj, Hrvatska
 130. Gotovac M., Dekaris I., Markotić A., Begovac J., Eye manifestations in hemorrhagic fever with renal syndrome – a case report. 3. Kongres Hrvatskog oftalmološkog društva s međunarodnim sudjelovanjem 15– 17 svibnja 2003, Rovinj, Hrvatska
 131. Špoljarić N., Dekaris I., Gabrić N., Knezović I., Intraocular lens decentration rate: silicone vs acrylic IOL. 3. Kongres Hrvatskog oftalmološkog društva s međunarodnim sudjelovanjem 15– 17 svibnja 2003, Rovinj, Hrvatska
 132. Dekaris I., Gabric N., Lazic R., Bosnar D. Limbal conjuctival autograft transplantation and amniotic membrane transplantation in treatment of corneal combustion –video. XVI Annual Meeting of the European Eye Bank Association. 16-17. siječnja 2004, Barcelona, Španjolska.
 133. Gabric N., Dekaris I., Lazic R. Multiple operative procedure – ppv + ppk with the use of temporary Eckhardt’s  keratoprothesis – video. XVI Annual Meeting of the European Eye Bank Association. 16-17. siječnja 2004, Barcelona, Španjolska.
 134. Dekaris I., Gabric N., Markotic A., Bosnar D., Lazic R., IL-1? and TNF-?? production by diseased human corneas. XVI Annual Meeting of the European Eye Bank Association. 16-17. siječnja 2004, Barcelona, Španjolska.
 135. Dekaris I., Gabrić N. Phacoemulsification in hard nucleus I. International South-East European Congress of Ophthalmology. II. Conference on Prevention of Blindness, Vision 2020. 6-8 svibnja 2004, Sarajevo, Bosna i Hercegovina
 136. Gabrić N., Dekaris I. Multiple operative procedure; PPV + PPK with the use of temporary Eckhardt’s keratoprothesis I. International South-East European Congress of Ophthalmology. II. Conference on Prevention of Blindness, Vision 2020. 6-8 svibnja 2004, Sarajevo, Bosna i Hercegovina
 137. Gabrić N., Dekaris I. PPV procedure in removal of posttraumatic nucleus drop. I. International South-East European Congress of Ophthalmology. II. Conference on Prevention of Blindness, Vision 2020. 6-8 svibnja 2004, Sarajevo, Bosna i Hercegovina
 138. Dekaris I., Gabrić N. Conjuctival limbal autograft transplantation and amniotic membrane transplantation in treatment of corneal burns. I. International South-East European Congress of Ophthalmology. II. Conference on Prevention of Blindness, Vision 2020. 6-8 svibnja 2004, Sarajevo, Bosna i Hercegovina
 139. Bosnar D., Gabrić N., Dekaris I., Lazić R., Parać A., Knezović I. Eye banks – why do we need them ? 4. Kongres Hrvatskog oftalmološkog društva s međunarodnim sudjelovanjem 20-22 svibnja. 2004. Opatija, Hrvatska
 140. Dekaris I., Gabrić N., Lazić R., Bosnar D. Conjuctival limbal autograft transplantation (CLAU) and amniotic membrane transplantation (amt) in treatment of corneal burns – video. 4. Kongres Hrvatskog oftalmološkog društva s međunarodnim sudjelovanjem 20-22 svibnja. 2004. Opatija, Hrvatska
 141. Dekaris I., Gabrić N., Bosnar D. Corneal grafts in vascularized corneal scars – can we judge success rate at the time of surgery – video. 4. Kongres Hrvatskog oftalmološkog društva s međunarodnim sudjelovanjem 20-22 svibnja. 2004. Opatija, Hrvatska
 142. Gabrić N., Dekaris I.. Corneal grafting in children – video. 4. Kongres Hrvatskog oftalmološkog društva s međunarodnim sudjelovanjem 20-22 svibnja. 2004. Opatija, Hrvatska
 143. Lazić R., Gabrić N., Dekaris I., Bosnar D., Boban-Blagaić A., Sikirić P. Effect of sialoadenectomy and lacrimal glands removal on already estabilished bpc abillity to promote corneal epithelial defects healing in rats. 4. Kongres Hrvatskog oftalmološkog društva s međunarodnim sudjelovanjem 20-22 svibnja. 2004. Opatija, Hrvatska
 144. Lazić R., Gabrić N., Dekaris I., Bosnar D., Raštegorac P., Parać A., Knezović I. Referral center for corneal transplantation – an 8 year overview. 4. Kongres Hrvatskog oftalmološkog društva s međunarodnim sudjelovanjem 20-22 svibnja. 2004. Opatija, Hrvatska
 145. Mravičić I., Gabrić N., Šuman L., Dekaris I., Kaštelan S., Lazić R., Karaman-Martinović Ž. The role of Langerhans cells in corneal graft rejection. 4. Kongres Hrvatskog oftalmološkog društva s međunarodnim sudjelovanjem 20-22 svibnja. 2004. Opatija, Hrvatska
 146. Parać A., Gabrić N., Dekaris I., Raštegorac P., Lazić R., Bosnar D. Corneal donor tissue contamination rate. 4. Kongres Hrvatskog oftalmološkog društva s međunarodnim sudjelovanjem 20-22 svibnja. 2004. Opatija, Hrvatska
 147. Raštegorac P., Gabrić N., Dekaris I., Lazić R., Bosnar D., Parać A., Knezović I. Contact lenses after kpp. 4. Kongres Hrvatskog oftalmološkog društva s međunarodnim sudjelovanjem 20-22 svibnja. 2004. Opatija, Hrvatska.
 148. I. Mravičić, N. Gabrić, L. Šuman, I. Dekaris, S. Kaštelan, R. Lazić, Ž. Karaman-Martinović. Uloga Langerhansovih stanica u reakciji odbacivanja transplantata rožnice. Četvrti Kongres hrvatskog oftalmološkog društva s međunarodnim sudjelovanjem, Opatija, 20-22. svibnja 2004.
 149. Dekaris I., Bosnar D., Gabrić N., Gagro A., Lazić R. Transplantation  in  corneal scars – can we judge rejection rate at the time of surgery based on il-1? production? XVII Annual Meeting of the European Eye Bank Association. 14-16. siječnja 2005, Halle, Njemačka
 150. Lazić R., Gabrić N., Dekaris I., Bosnar D., Boban-Blagaic A., Sikiric P. Effect of sialoadenectomy and lacrimal glands removal on already estabilished bpc abillity to  promote corneal epithelial defects healing in rats. XVII Annual Meeting of the European Eye Bank Association. 14-16. siječnja 2005, Halle, Njemačka
 151. Dekaris I., Gabrić N., Bosnar D., Barišić A., Knezović I., Cerovski J. Pediatric keratoplasty combined with amniotic membrane transplantation – video. XVII Annual Meeting of the European Eye Bank Association. 14-16. siječnja 2005, Halle, Njemačka
 152. Brijačak N., Dekaris I., Gagro A., Gabrić N., Bosnar D., Raštegorac P. Therapeutic effect of the amniotic membrane in herpetic keratitis is mediated by interleukin-1 receptor antagonist. XVII Annual Meeting of the European Eye Bank Association. 14-16. siječnja 2005, Halle, Njemačka
 153. Dekaris I. Basic PHACO Course. Ophthalmologic school – “News in ophthalmology”. I. Godišnji sastanak hrvatskog društva za kirurgiju katarakte i refraktivnu kirurgiju. 1-3. travnja 2005. Dubrovnik, Hrvatska
 154. Brijačak N., Dekaris I., Gagro A., Gabrić N., Knezović I., Bosnar D., Raštegorac P. (poster)Therapeutic effect of the amniotic membrane in herpetic keratitis is mediated by interleukin-1 receptor antagonist. 5. Kongres Hrvatskog oftalmološkog društva s međunarodnim sudjelovanjem, Hvar,12-14. svibnja 2005.
 155. Cerovski J., Dekaris I., Gabrić N., Karaman Martinović Ž., Knezović I., Bosnar D., Barišić A. (poster) Influence of previous allogenic blood transfusions on corneal graft rejection rate 5. Kongres Hrvatskog oftalmološkog društva s međunarodnim sudjelovanjem, Hvar,12-14. svibnja 2005.
 156. Bosnar D., Dekaris I., Markotić A., Gabrić N., Barišić A. (KP, ppt, DVD) IL-1? and IL-1ra production by diseased corneas at the time of corneal transplantation. 5. Kongres Hrvatskog oftalmološkog društva s međunarodnim sudjelovanjem, Hvar,12-14. svibnja 2005.
 157. Dekaris I., Gabrić N., Bosnar D., Lazić R., Barišić A., Knezović I., Cerovski J. (R, ppt, DVD). Pediatric keratoplasty combined with amniotic membrane transplantation – video. 5. Kongres Hrvatskog oftalmološkog društva s međunarodnim sudjelovanjem, Hvar,12-14. svibnja 2005.
 158. 171.    Karaman Martinović Ž., Gabrić N., Dekaris I., Lazić R., Bosnar D., Knezović I., Mravičić I. (R, ppt). A 15 years review of corneal transplantation in the Eye Clinic Holy Spirit. 5. Kongres Hrvatskog oftalmološkog društva s međunarodnim sudjelovanjem, Hvar,12-14. svibnja 2005.
 159. Mravičić I., Bradetić T., Gabrić N., Dekaris I., Karaman-Martinović Ž., Bosnar D. (KP, ppt). Contact lens fitting after corneal transplantation. 5. Kongres Hrvatskog oftalmološkog društva s međunarodnim sudjelovanjem, Hvar,12-14. svibnja 2005.
 160. Knezović I., Dekaris I., Gabrić N., Cerovski J., Barišić A., Karaman Martinović Ž. (KP, ppt, DVD). Repair of superficial nonmarginal eyelid defects. 5. Kongres Hrvatskog oftalmološkog društva s međunarodnim sudjelovanjem,Hvar,12-14. svibnja2005.
 161. Barišić A., Gabrić N., Dekaris I., Knezović I., Bosnar D., Cerovski J., Lazić R., Bulum J. (KP, ppt). Power calculation for diffractive IOL’s. 5. Kongres Hrvatskog oftalmološkog društva s međunarodnim sudjelovanjem, Hvar,12-14. svibnja 2005.
 162. Dekaris I. Importance of the eye examination in patients with severe forms of pregnancy induced hypertension. 37-th International Annual Meeting of the Society for the Study of the Pathophysiology  of Pregnancy. 20-22. May,2005. Zagreb, Croatia.
 163. Dekaris I, Gabrić N, Lazić R, Bosnar D. Upotreba Nd-Yag i Argon lasera u oftalmologiji. Međunarodni seminar o terapiji modificiranim zrakama svjetlosti. 24. svibnja 2005. Zagreb, Hrvatska.
 164. Dekaris I, Gabrić N., Bosnar D., Gagro A., Lazić R., Predović J. Can we judge recection rate at the time of surgery based on IL-1?  production?.; II-nd South-East European Congress of Ophthalmology. 1-4. June. 2005, Sofia, Bulgaria.
 165. Dekaris I, Gabrić N., Bosnar D, Barišić A., Knezović I., Cerovski J.; Pediatric keratoplasty combined with amniotic membrane transplantation;  II-nd South-East European Congress of Ophthalmology. 1-4. June. 2005, Sofia, Bulgaria.
 166. Knezović I., Dekaris I, Gabrić N., Barišić A., Cerovski J., Bosnar D., Oculoplastic surgery prior anterior eye segment; II-nd South-East European Congress of Ophthalmology. 1-4. June. 2005, Sofia, Bulgaria.
 167. Cerovski J., Dekaris I, Gabrić N., Barišić A., Lazić R., Knezović I., Bosnar D., Karaman-Martinović Ž.; Corneal topography and pachymetry in corneal diseases. II-nd South-East European Congress of Ophthalmology. 1-4. June. 2005, Sofia, Bulgaria.
 168. Barišić A., Gabrić N., Dekaris I., Knezović I., Bosnar D., Cerovski J., Lazić R., Martinović-Karaman Ž.; (KP, ppt). Power calculation for diffractive IOL’s.  II-nd South-East European Congress of Ophthalmology. 1-4. June. 2005, Sofia, Bulgaria.
 169. Knezović I., Dekaris I., Gabrić N., Cerovski J., Barišić A., Bosnar D., Predović J. Therapeutic efficacy of 5% NaCl hypertonic solution topically administrated in patients with keratopathia bullosa. III International congress Black sea ophthalmological society, 25-28 kolovoza 2005.
 170. Knezović I., Dekaris I., Gabrić N., Cerovski J., Barišić A., Bosnar D., Predović J. Therapeutic efficacy of 5% NaCl hypertonic solution topically administrated in patients with keratopathia bullosa. XXV SOE Annual Meeting Kongress, 25-29 rujna 2005.
 171. Dekaris I., Gabrić N. Course-PHACO for Beginners, 2nd Pannonic Ophthalmology Meeting, 1st conference on Prevention of Blindness-Vision 2020, 18-20 November 2005.
 172. Gabrić N, Dekaris I, Pfaifer V., Havlina M., Jusufović V., Martinović D., Pearls and the most interesting PHACO surgery cases and complications(Round table-pannel discussion), 1st conference on Prevention of Blindness-Vision 2020, 18-20 November 2005.
 173. Dekaris I., Gabrić N., Lazić R., Bosnar D. Conjunctival limbal autograft transplantation (CLAU) and amniotic membrane transplantation (AMT) in treatment of corneal burns, 1st conference on Prevention of Blindness-Vision 2020, 18-20 November 2005.
 174. Dekaris I, Gabrić N., Bosnar D., Barisić A., Knezović I., Karaman-Martinović Ž. Pediatric keratoplasty combined with amniotic membrane transplantation, 1st conference on Prevention of Blindness-Vision 2020, 18-20 November 2005.
 175. Dekaris I., Aqualase tehnologija u PHACO kirurgiji, Live surgery and mini symposium, 17. december 2005., Hotel Panorama Four Points, Zagreb
 176. Barišić A, Gabrić N, Dekaris I., Primjena i prednosti IOL-a s filterom plavog svjetla u PHACO kirurgiji, Live surgery and mini symposium, 17. december 2005., Hotel Panorama Four Points, Zagreb
 177. Bosnar D, Gabrić N, Dekaris I., Asferične IOL s filterom plavog svjetla u PHACO kirurgiji, Live surgery and mini symposium, 17. december 2005., Hotel Panorama Four Points, Zagreb
 178. Dekaris I, Gabrić N, Bosnar D, Karaman-Martinović Ž, Barišić A, Predović J. Amniotic membrane transplantation after excision of conjunctival-corneal intraepithelial neoplasia and squamous cell carcinoma. XVIII Annual Meeting of the European Eye Bank Association, 20-21 January 2006, Venice, Italy
 179. Dekaris I, Gabrić N, Bosnar D, Karaman-Martinović Ž, Barišić A, Predović J. Corneal graft outcome after “triple” procedure. XVIII Annual Meeting of the European Eye Bank Association, 20-21 January 2006, Venice, Italy
 180. Dekaris I. Advanced PHACO Course: Complications in PHACO, how to avoid and how to solve them, II  International  Ophthalmologic school, 7-9 April, 2006, Dubrovnik, Croatia
 181. Dekaris I. Aqualase technology and Restor IOL implantation, 7-9 April, 2006, II  International  Ophthalmologic school, 7-9 April, 2006, Dubrovnik, Croatia
 182. Dekaris I, Gabrić N. Results of refractive lens exchange with ReSTOR IOL. 2nd Refractive surgery meeting, 21-22 April 2006,Ljubljana, Slovenia.
 183. Barišić A, Gabrić N, Dekaris I, Bosnar D, Knezović I, Karaman Martinović Ž, Predović J, Kondža Krstonijević E. (poster). Experiences and advantages of blue light filtering IOL in PHACO surgery. 6. Kongres Hrvatskog oftalmološkog društva s međunarodnih sudjelovanjem. 4-6, May 2006., Primošten, Croatia.
 184. Dekaris I, Gabrić N, Bosnar D, Karaman Martinović Ž, Barišić A, Predović J. (video). Amniotic membrane transplantation after excision of conjunctival-corneal intraepithelial neoplasma and squamous cell carcinoma. 4-6, May 2006., Primošten, Croatia.
 185. Bosnar D, Dekaris I, Gabrić N, Predović J, Karaman Martinović Ž, Barišić A. Graft rejection rate and visual outcome after corneal transplantation performed on keratoconus patients. 4-6, May 2006., Primošten, Croatia.
 186. Kondža Krstonijević E, Dekaris I, Gabrić N, Karaman Martinović Ž, Bosnar D, Barišić A. Indications for corneal transplantation in Croatia, 4-6, May 2006., Primošten, Croatia.
 187. Predović J, Dekaris I, Gabrić N, Karaman Martinović Ž, Bosnar D, Knezović I. The immunology reaction of corneal graft rejection. 4-6, May 2006., Primošten, Croatia.
 188. Predović J, Dekaris I, Gabrić N, Karaman Martinović Ž, Bosnar D, Knezović I. The immunology reaction of corneal graft rejection. 7-9, July 2006., Thessaloniki, Greece.
 189. Kondža Krstonijević E, Dekaris I, Gabrić N, Karaman Martinović Ž, Bosnar D, Barišić A. Indications for corneal transplantation in Croatia. 7-9, July 2006., Thessaloniki, Greece.
 190. Dekaris I, Gabrić N, Bosnar D, Predović J, Kondža Krstonijević E, Karaman Ž, Barišić A. Cataract formation and sugery after penetrating keratoplasty. 7-9, July 2006., Thessaloniki, Greece.
 191. Knezović I, Brijačak N, Dekaris I, Gagro A, Gabrić N, Bosnar D, Raštegorac P. Interleukin 1 receptor antagonist’s role in herpetic keratitis. 7-9, July 2006., Thessaloniki, Greece.
 192. Gabrić N, Dekaris I, Lazić R, Gavrić M. My experience with Restor intraocular lens implantation. 7-9, July 2006., Thessaloniki, Greece.
 193. Dekaris I, Gabrić N, Bosnar D, Karaman Martinović Ž, Barišić A, Predović J. (video). Amniotic membrane transplantation after excision of conjunctival-corneal intraepithelial neoplasma and squamous cell carcinoma. 7-9, July 2006., Thessaloniki, Greece.
 194. Barišić A, Gabrić N, Dekaris I, Bosnar D, Knezović I, Karaman Martinović Ž, Predović J, Kondža Krstonijević E. (poster). Experiences and advantages of blue light filtering IOL in PHACO surgery. 7-9, July 2006., Thessaloniki, Greece.
 195. I. Dekaris, N. Gabric, D. Bosnar, Ž. Karaman Martinovic, J. Predovic, A. Barišic, E. Kondža Krstonijevic. Graft rejection rate and visual outcome after corneal transplantations performed on Keratoconus patients. XIX Annual Meeting of the European Eye Bank Association, 19-201 January 2007, Bratislava, Slovakia
 196. Dekaris I, N. Gabric, D. Bosnar, J. Predovic, Ž. Karaman Martinovic, A. Barišic, S. Sekelj. Cataract formation and surgery after penetrating keratoplasty. XIX Annual Meeting of the European Eye Bank Association, 19-201 January 2007, Bratislava, Slovakia
 197. Andreev A,  Biro Z, Dekaris. I. Gabric N, Georgaras S, Pulas J. Panel discussion: “Diffractive intraocular lenses in cataract and refractive surgery” III  International  Ophthalmologic school, 13-15 April, 2007, Dubrovnik, Croatia
 198. Predović J, Gabrić N, Dekaris I, Bosnar D, Karaman Martinović Z, Barisić A, Kondža E, Sekelj S. The financial aspects of tissue banks. VII. Congress of Croatian Ophthalmologic Society with international participation, 3-5 May, 2007, Split, Croatia.
 199. Barišić A, Gabrić N, Dekaris I, karaman martinović Ž, Bosnar D, Predović J, Kondža Krstonijević E, Sekelj S. Patient’s satisfaction after implantation of multifocal lenses. VII. Congress of Croatian Ophthalmologic Society with international participation, 3-5 May, 2007, Split, Croatia.
 200. N. Gabric, I. Dekaris, R. Lazic, A. Barisic, D. Bosnar, J. Predović, S. Sekelj. Refractive lens exchange in patients with presbyopia and myopia with different types of IOL XXV Congres of the European Society for Cataract and Refractive Surgery (ESCRS), 8-12 September 2007, Stockholm, Sweden
 201. A. Barišić, I. Dekaris, N. Gabrić, D. Bosnar, R. Lazić, M. Gavrić, M. Bohač. Excimer laser u korekciji refrakcijskih grešaka, Treći hrvatski simpozij s međunarodnim sudjelovanjem laser u medicini i stomatologiji 29. studeni – 1. prosinac 2007., Zagreb, Hrvatska
 202. Lazić R., Gabrić N., Dekaris I., Gavrić M., Bosnar D., Barišić A., Bohač M. Fotokoagulacijski laseri u oftalmologiji  Treći hrvatski simpozij s međunarodnim sudjelovanjem laser u medicini i stomatologiji 29. studeni – 1. prosinac 2007., Zagreb, Hrvatska
 203. N. Gabrić, I. Dekaris, A. Barišić, M. Bohač. Clear lens extraction 4 years follow up, First Congress of Ophthalmology of the Bosnia and Herzegovina with International participation Sarajevo, Bosna i Hercegovina, 14.-16.03.2008.
 204. N. Gabric, I. Dekaris, A. Barišic, M. Bohac. Topoguided laser treatment for hyperopia. First Congress of Ophthalmology of the Bosnia and Herzegovina with International participation Sarajevo, Bosna i Hercegovina, 14.-16.03.2008.
 205. Barišic A, N. Gabric, I. Dekaris, M. Bohac. Verisyse and veriflex expirience in phacic correction  First Congress of Ophthalmology of the Bosnia and Herzegovina with International participation Sarajevo, Bosna i Hercegovina, 14.-16.03.2008.
 206. A. Barišić, I. Dekaris, N. Gabrić. Eye bank amniotic membrane transplantation and keratoplasty  First Congress of Ophthalmology of the Bosnia and Herzegovina with International participation Sarajevo, Bosna i Hercegovina, 14.-16.03.2008.
 207. A. Barišić, N. Gabrić, I. Dekaris, M. Bohač, I. Romac, I. Boras. Who is the  Right  Patient  for  Presbyopic  IOL Implantation? 4th International Ophthalmology School and 5th Congress of the South East European Ophthalmology Society (SEEOS) , 16-18 May 2008, Dubrovnik, Croatia
 208. Gabrić N., Dekaris I., Barišić A., Bohač M., Romac I. Refractive lens exchange and multifocal lens implantation in myopic and hyperopic eyes – 4 years follow up 4th International Ophthalmology School and 5th Congress of the South East European Ophthalmology Society (SEEOS) , 16-18 May 2008, Dubrovnik, Croatia
 209. Gabrić N., Dekaris I, Barišić A, Lazić R., Gavrić M., Mravičić I., Bohač M., Romac I. Present state of Croatian ophthalmology 4th International Ophthalmology School and 5th Congress of the South East European Ophthalmology Society (SEEOS) , 16-18 May 2008, Dubrovnik, Croatia
 210. Ante Barišić, Nikica Gabrić, Iva Dekaris, Ivana Romac. Comparation of diffractive and refractive multifocal intraocular lenses in presbyopia treatment 6th Congress of South-East European Ophthalmological Society (SEEOS), 25–27 June 2009, Budapest, Hungary
 211. Marija Anticic, Ante Barišic, Maja Pauk, Iva Dekaris, Nikica Gabric. Results of Verisyse and Veriflex Phakic IOL  6th Congress of South-East European Ophthalmological Society (SEEOS), 25–27 June 2009, Budapest, Hungary
 212. Ivana Romac, Ante Barisic, Iva Dekaris, Nikica Gabric. Refractive Lens Excange (RLE) in Patients with Hyperopia and Presbyopia with Different Types of Multifocal Intraocular Lenses (MFIOL), 6th Congress of South-East European Ophthalmological Society (SEEOS), 25–27 June 2009, Budapest, Hungary
 213. A. Barišić, N. Gabrić, I. Dekaris, I. Romac. Patient satisfaction after refractive lens exchange with implantation of multifocal intraocular lenses,  XXVII Congress of the ESCRS, 12-16 September 2009, Barcelona, Spain
 214. Nikica Gabric, Iva Dekaris, Maja Bohac, Ante Barisic. Use of LASIK for correction of residual refracive error after refractive lens exchange with multifocal lens implantation, XXVII Congress of the ESCRS, 12-16 September 2009, Barcelona, Spain
 215. Maja Bohač, Nikica Gabrić, Iva Dekaris, Ante Barišić. Advances in Hyperopic LASIK, XXVII Congress of the ESCRS, 12-16 September 2009, Barcelona, Spain
 216. Ante Barišić, Nikica Gabrić, Iva Dekaris, Ivana Romac. Multifocal IOL with blue light filter, 3rd International Congress of Croatian Society for Protection of non Ionizing Radiation (CAPNIR), 23-25 October 2009, Opatija, Croatia

Kvalifikacijski radovi:

 1. Diplomski rad, Medicinski fakultet u Zagrebu:
  “Rast i metastatski potencijal malignih tumora u genetski različitih miševa”, 1992, Medicinski fakultet, Sveučilište u Zagrebu
 2. Magistarski rad:
  “Utjecaj vodikovog peroksida na produkciju kisikovih radikala u neutrofilima”, 1995, Prirodoslovno-Matematički fakultet, Biomedicinske znanosti, Sveučilište u Zagrebu
 3. Doktorska disertacija:
  “Uloga citokina pri odbacivanju transplantata rožnice”, 1999, Medicinski fakultet, Sveučilište u Zagrebu