Dadić Žarko, akademik

Redoviti članovi II. Razred za matematičke, fizičke i kemijske znanosti
Dadić Žarko

Datum rođenja:

 • 11.07.1930

Mjesto rođenja:

 • Split

Adrese:

 • Trg Nikole Šubića Zrinskog 11, 10000 Zagreb

Telefoni:

 • Razred za matematičke, fizičke i kemijske znanosti HAZU: +385 0 14895 170

E-mail adrese:

Dadić Žarko, akademik

Redoviti članovi II. Razred za matematičke, fizičke i kemijske znanosti

Akademske titule:

 • doktor znanosti
 • akademik

Institucije:

 • znanstveni savjetnik u miru – Odsjek za povijest prirodnih i matematičkih znanosti, Zavoda za povijest i filozofiju znanosti HAZU

Funkcije u Akademiji:

 • voditelj – Zavod za povijest i filozofiju znanosti u Zagrebu (1992. – 04.7.2023.)

Članstvo u Akademiji:

 • redoviti član – Razred za matematičke, fizičke i kemijske znanosti (18.06.1992. – …)
 • član suradnik – Razred za matematičke, fizičke i kemijske znanosti (07.06.1977. – 18.06.1992.)

Životopis

Žarko Dadić, hrvatski povjesničar znanosti (Split, 11. VII. 1930). Diplomirao matematiku i fiziku (1954) i doktorirao (1962) na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Zagrebu. Zaposlen (1960–95) u Zavodu za povijest i filozofiju znanosti HAZU (koji je više puta mijenjao ime) i njegov voditelj (1992- do danas). Predavao na Sveučilištu u Splitu (od 1982-2002), na poslijediplomskom studiju u Dubrovniku ( 1971-1990) i na Hrvatskim studijima u Zagrebu (1992-2010). Član HAZU (od 1992) i Akademije za povijest znanosti u Parizu (od 1981). Predsjednik Hrvatskoga astronomskog društva (1992–96), predsjednik Nacionalnog komiteta za povijest znanosti Jugoslavije (1981-1991), predsjednik Nacionalnog komiteta za astronomiju Jugoslavije (1981-1985). Bavi se poviješću egzaktnih znanosti u Hrvata. Glavna djela: Marini Ghetaldi Opera omnia (1968), Marin Getaldič, Sabrana djela, I., (1972), Povijest egzaktnih znanosti u Hrvata (1982), Ruđer Bošković (1987), Egzaktne znanosti hrvatskoga srednjovjekovlja (1991), Povijest ideja i metoda u matematici i fizici (1992), Hrvati i egzaktne znanosti u osvitu novovjekovlja (1994), Egzaktne znanosti u Hrvata u doba prosvjetiteljstva (1994), Herman Dalmatin (1996), Franjo Petriš/Franciscus Patricius (2000), Egzaktne znanosti u Hrvata u poslijeprosvjetiteljskom razdoblju (1789.–1835.) (2007), Egzaktne znanosti u Hrvatskoj u ozračju politike i ideologije (2010), Egzaktne znanosti u Hrvata u doba kulturnog i znanstvenog preporoda: (1835–1900) (2011), U vrtlogu izopačenih stavova (2012), Na razmeđu civilizacija (2013), Radovi Ruđera Boškovića iz teorijske astronomije i nebeske mehanike (2014), Povijest znanosti i prirodne filozofije u Hrvata, I: srednji vijek (2015), Povijest znanosti i prirodne filozofije u Hrvata, II: renesansa (2016), Povijest znanosti i prirodne filozofije u Hrvata, III.: rani novi vijek (2017), Povijest znanosti i prirodne filozofije u Hrvata, IV.: prosvjetiteljstvo (2018), Povijest znanosti i prirodne filozofije u Hrvata, V.: pretpreporodno doba (2018) Povijest znanosti i prirodne filozofije u Hrvata, VI.: kulturni i znanstveni preporod (2019), Povijest znanosti i prirodne filozofije u Hrvata, VII.: moderno doba (2020), Povijest znanosti i prirodne filozofije u Hrvata, VIII.: suvremeno doba, (2020).  Nagrade »Bartol Kašić« (1992), Josip Juraj Strossmayer (1995), Slobodna Dalmacija (za životno djelo) (2002), Oton Kučera, Matica hrvatska (2004).

Dadić, Žarko. Hrvatski biografski leksikon, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2020.


Bibliografija

Knjige

 1. Žarko Dadić: Razvoj matematike. Ideje i metode egzaktnih znanosti u njihovu povijesnom razvoju, Školska knjiga, Zagreb 1975., 252 str.
 2. Žarko Dadić: Povijest egzaktnih znanosti u Hrvata, knjiga I., Egzaktne znanosti u Hrvata do kraja 18. stoljeća, Sveučilišna naklada Liber, Zagreb 1982., 362 str.
 3. Žarko Dadić: Povijest egzaktnih znanosti u Hrvata, knjiga II., Egzaktne znanosti u Hrvata od kraja 18. stoljeća do početka 20. stoljeća, Sveučilišna naklada Liber, Zagreb 1982., 383 str.
 4. Žarko Dadić: Ruđer Bošković, Školska knjiga, Zagreb 1987., 208 str. – drugo nepromijenjeno izdanje, Zagreb 1990., treće nepromijenjeno izdanje, Zagreb 1998. [usporedno hrvatski tekst i engleski prijevod]
 5. Žarko Dadić: Egzaktne znanosti hrvatskoga srednjovjekovlja, Globus, Zagreb 1991., 198 str.
 6. Žarko Dadić: Povijest ideja i metoda u matematici i fizici. Školska knjiga, Zagreb 1992., 206 str.
 7. Žarko Dadić: Hrvati i egzaktne znanosti u osvitu novovjekovlja, Naprijed, Zagreb 1994., 342 str.
 8. Žarko Dadić: Herman Dalmatin – Hermann of Dalmatia (Hermannus Dalmata). Školska knjiga, Zagreb 1996., 211 str.
 9. Žarko Dadić: Franjo Petriš – Franciscus Patricius: njegova prirodnofilozofska i prirodoznanstvena misao: his natural philosophical and natural scientific thought, Zagreb, Školska knjiga, 2000., 191 str.
 10.  Žarko Dadić: Egzaktne znanosti u Hrvata u doba prosvjetiteljstva, Zagreb, Matica hrvatska, 2004., 533 str.
 11. Žarko Dadić: Egzaktne znanosti u Hrvata u poslijeprosvjetiteljskom razdoblju (1789.-1835.), Zagreb, Naklada Ljevak, 2007., 326 str.
 12. Žarko Dadić: Egzaktne znanosti u Hrvata u doba kulturnog i znanstvenog preporoda (1835.-1900.), Zagreb, Izvori 2010.,  436 str.
 13. Žarko Dadić: Egzaktne znanosti u Hrvatskoj u ozračju politike i ideologije (1900.-1960.), Zagreb, Izvori, 2010., 550 str.
 14. Žarko Dadić: U vrtlogu izopačenih stavova, Događaji – Teorija i problemi – Prilozi, Zagreb, Izvori, 2012., 355 str.
 15. Žarko Dadić: Na razmeđu civilizacija. Zapadna Europa, Bizant i islamske zemlje: Tragovima povijesti znanosti i prirodne filozofije, Zagreb, Izvori, 2013., 344 str.
 16. Žarko Dadić: Radovi Ruđera Boškovića iz teorijske astronomije i nebeske mehanike, Zagreb, Izvori, 2014., 220 str.
 17.  Žarko Dadić: Povijest znanosti i prirodne filozofije u Hrvata (s osobitim obzirom na egzaktne znanosti), Knjiga I., Srednji vijek, Naklada Izvori, Zagreb 2015., 512 str.
 18. Žarko Dadić: Povijest znanosti i prirodne filozofije u Hrvata (s osobitim obzirom na egzaktne znanosti), Knjiga II., Renesansa, Naklada Izvori, Zagreb 2016., 479 str.
 19.  Žarko Dadić: Povijest znanosti i prirodne filozofije u Hrvata (s osobitim obzirom na egzaktne znanosti), Knjiga III., Rani novi vijek, Naklada Izvori, Zagreb 2017., 491 str.
 20.  Žarko Dadić: Povijest znanosti i prirodne filozofije u Hrvata (s osobitim obzirom na egzaktne znanosti), Knjiga IV., Prosvjetiteljstvo, Naklada Izvori, Zagreb 2018., 504 str.
 21.  Žarko Dadić: Povijest znanosti i prirodne filozofije u Hrvata (s osobitim obzirom na egzaktne znanosti), Knjiga V., Pretpreporodno doba, Naklada Izvori, Zagreb 2018., 452 str.
 22.  Žarko Dadić: Povijest znansti i prirodne filozofije u Hrvata (s osobitim obzirom na egzaktne znanosti), Knjiga VI., Kulturni i znanstveni preporod (1835.-1900.), Naklada Izvori 2019., 496 str.
 23.  Žarko Dadić: Povijest znanosti i prirodne filozofije u Hrvata (s osobitim obzirom na egzaktne znanosti), Knjiga VII., Moderno doba (1900.-1941.), Naklada Izvori, Zagreb 2020., 455 str.
 24.  Žarko Dadić: Povijest znanosti i prirodne filozofije u Hrvata (s osobitim obzirom na egzaktne znanosti), Knjiga VIII., Suvremeno doba (1941.-1970.), Naklada izvori, Zagreb 2020.

Znanstveni radovi

Znanstveni članci u časopisima

 1. Žarko Dadić: Ruđer Bošković i Pariška akademija, Dubrovnik, god. IV, br. 2, Dubrovnik 1961, str. 1.-5.
 2. Žarko Dadić: Boškovićevi radovi o određivanju staze kometa, Rad Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti, sv. 325., Zagreb 1962., str. 189.-310.
 3. Žarko Dadić: On the application of the supposition of the uniform velocity in a straight line at determination of the orbits of comets, Glasnik matematičko-fizički i astronomski, god. XVII., br. 1-2., Zagreb 1962., str. 77.-80.
 4. Žarko Dadić: Astronomski rad Nikole Nalješkovića, Rasprave i građa za povijest nauka, sv. I., Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb 1963., str. 163.-186.
 5. Žarko Dadić: Boškovićev doprinos rješenju problema određivanja staze kometa, Almanah Bošković 1963, Zagreb [1963.], str. 103.-115.
 6. Žarko Dadić: Ivan Luka Zuzorić i problemi povijesti astronomije, Dubrovnik, god. VI., br. 1.-2., Dubrovnik 1963., str. 55.-57.
 7. Žarko Dadić: Nikola Gučetić i njegovo djelo “Sopra  le metheore d´Aristotile”, Dubrovnik, god. VIII., br. 2., Dubrovnik 1965., str. 47.-51.
 8. Žarko Dadić: Ruđer Bošković i problem određivanja staze Urana, Almanah Bošković 1964-1965, Zagreb [1965.], str. 197.-213.
 9. Žarko Dadić: Tumačenja pojave plime i oseke mora u djelima autora s područja Hrvatske (do kraja 18. stoljeća), Rasprave i građa za povijest nauka, sv.2., Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb 1966., str. 87.-143.
 10. Žarko Dadić: Boškovićev kriterij za određivanje vrste staze nebeskog tijela iz zadane sile, brzine i smjera u zadanoj tački i njegov odnos prema drugim kriterijima, Rasprave i građa za povijest nauka, sv. 2., Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb 1966., str. 161.-170.
 11. Žarko Dadić: Boškovićeva istraživanja eliptičnih staza nebeskih tijela, Almanah Bošković 1966-1967, Zagreb [1966.], str. 186.-202.
 12. Žarko Dadić: Nastava matematike, fizike i astronomije u Dubrovniku krajem 18. i početkom 19. stoljeća, Anali Historijskog instituta u Dubrovniku, god. X-XI. (1962.-63.)., Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti, Dubrovnik 1966., str. 333.-345.
 13. Žarko Dadić: Rad Markantuna Dominisa na problemima fizike, Encyclopaedia moderna, god. II., br. 5.-6., Zagreb 1967., str. 124.-127.
 14. Žarko Dadić: Stjepan Gradić o problemima gibanja, Matematički vesnik, god. 5(20), br. 4., Beograd 1968., str. 485.-496.
 15. Žarko Dadić: Utjecaj Marina Getaldića na Michelangela Riccija, Dijalektika, god. III., br. 4., Beograd 1968., str. 105.-114.
 16. Žarko Dadić: Položaj matematike, fizike i astronomije u kulturnoj prošlosti Dubrovnika i doprinos Dubrovčana tim znanostima (do početka 19. stoljeća), Rasprave i građa za povijest nauka, sv.3., Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb 1969., str. 5.-73.
 17. Žarko Dadić: O prirodoznanstvenom rukopisu “Philosophia Newtoniana” iz XVIII. st. u Naučnoj knjižnici u Dubrovniku, Anali Historijskog instituta u Dubrovniku, god. XII., Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti, Dubrovnik 1970., str. 331.-343.
 18. Žarko Dadić: Getaldićeve restauracije Apolonijevih djela i utjecaji na kasnije restauratore, Dijalektika, god. VI., br. 1., Beograd 1971., str. 137.-151.
 19. Žarko Dadić: Gradić´s Treatise on the Direction of a Boat with a Rudder, The Royal Society of Edinburgh. Proceedings, section B, no 73., Edinburgh 1972., str. 69.-74.
 20. Žarko Dadić: Federik Grisogono i problem plime i oseke mora, Zadarska revija, god. XXI., br. 5., Zadar 1972., str. 306.-311.
 21. Žarko Dadić: Astronomski rad Ivana Uremana, Dijalektika, god. VIII., br. 1., Beograd 1973., str. 95.-100.
 22. Žarko Dadić: Utjecaj Kopernikovog djela na razvoj znanstvene misli u Hrvatskoj, Dijalektika, god. VIII., br. 2., Beograd 1973., str. 63.-78.
 23. Žarko Dadić: Pogledi Franje Petriševića u geometriji, Dijalektika, god. IX., br. 1., Beograd 1974., str. 95.-115.
 24.  Mirko Dražen Grmek – Žarko Dadić: O astronomu Ginu Gazulu i dubrovačkom traktatu o astrolabu, Anali Historijskog odjela Centra za znanstveni rad Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti u Dubrovniku, sv. XIII.-XIV., Dubrovnik 1976., str. 53.-94.
 25. Žarko Dadić: Prirodnofilozofski rukopisi u franjevačkim samostanima u Zadru, Varaždinu, Košljunu i Kamporu, Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine, god. II., br. 3.-4., Zagreb 1976., str. 177.-188.
 26. Žarko Dadić: Elementi matematičke logike u Bertićevu djelu “Samouka pokus pervi” iz god. 1847., Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine, god. III., br. 5.-6., Zagreb 1977., str. 159.-166.
 27. Žarko Dadić: Prirodnofilozofski tekstovi u franjevačkom samostanu u Kraljevoj Surjesci, Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine, god. III., br. 5.-6., Zagreb 1977., str. 249.-257.
 28. Josip Balabanić – Žarko Dadić: Pismo švicarskog matematičara Paula Guldina Marinu Getaldiću, Anali Historijskog odjela centra za znanstveni rad Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti u Dubrovniku, sv. XV.-XVI., Dubrovnik 1978., str. 87.-96.
 29. Žarko Dadić: O paraboličnim zrcalima Marina Getaldića, Anali Zavoda za povijesne znanosti Istraživačkog centra Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti u Dubrovniku, sv. XVII., Dubrovnik 1979., str. 119.-124.
 30. Žarko Dadić: Istraživanja Vladimira Varićaka u području Einsteinove teorije relativnosti, Dijalektika, god. XIV., br. 1.-2., Beograd 1979., str. 323.-330.
 31. Žarko Dadić: Frane Petrić o pojmu neprekinutosti i beskonačnosti, Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine, god. V., br. 9.-10., Zagreb 1979., str. 161.-167.
 32. Žarko Dadić: Posljedica i porizam u Getaldićevim radovima, Anali Zavoda za povijesne znanosti Istraživačkog centra Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti u Dubrovniku, sv. XVIII., Dubrovnik  1980., str. 175.-181.
 33. Žarko Dadić: Prirodnofilozofski i prirodoznanstveni tekstovi u franjevačkim samostanima u Osijeku i Iloku, Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine, god. VI., br. 11.-12., Zagreb 1980., str. 179.-188.
 34. Žarko Dadić: Prirodnofilozofski tekstovi u Konventualskom samostanu u Cresu, Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine, god. VII., br. 13.-14., Zagreb 1981., str. 107.-113.
 35. Žarko Dadić: Prilog poznavanju prirodnofilozofskih stavova u srednjoj Dalmaciji u 18. stoljeću, Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine, god. VIII., br. 15.-16., Zagreb 1982., str. 167.-178.
 36. Žarko Dadić – Josip Balabanić: Prva verzija Getaldićevih restauracija dvaju Apolonijevih problema dostavljene Galileju, Anali Zavoda za povijesne znanosti Istraživačkog centra Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti u Dubrovniku, sv. XIX.-XX., Dubrovnik 1982., str. 7.-18.
 37. Žarko Dadić: Matematički tekst Splićanina Ivana Uremana, Rasprave i građa za povijest znanosti, knjiga 4., Zagreb 1983., str. 1.-6.
 38. Žarko Dadić: Some methodological aspects of Getaldić´s mathematical works, Historia mathematica, vol. 11., no 2., New York 1984., str. 207.-214.
 39. Žarko Dadić: Rudjer Boškovićs Beitrag zur angewandten Mathematik und Mechanik, Zeitschrift für angewandte Mathematik und Mechanik, god. 66., br. 4., Berlin 1986., str. T3.-T9.
 40. Žarko Dadić: The impact of European culture on science in Croatia during the Renaissance, Dijalektika, god. 21., br. 1.-2., Beograd 1986., str. 51.-66.
 41. Žarko Dadić: Uloga Boškovićeve teorije u razvitku fizike od kraja 18. do početka 20. stoljeća, Dijalektika, god. 22., br. 1.-2., Beograd 1987., str. 27.-39.
 42. Žarko Dadić: Uloga prirodnih znanosti u narodnom preporodu u Dalmaciji, Zadarska revija, god. XXXVI., br. 4.-5., Zadar 1987., str. 513.-522.
 43. Žarko Dadić: Uloga Karla Scherffera u prihvaćanju i širenju Boškovićevih znanstvenih rezultata, Anali Zavoda za povijesne znanosti Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti u Dubrovniku, sv. 27., Dubrovnik 1989., str. 113.-121.
 44. Žarko Dadić: Hrvatski Dominikanac Benjamin i njegova astronomska uloga u krugu novgorodskog arhiepiskopa Genadija u 15. stoljeću, Croatica christiana Periodica, god. 13., br. 23., Zagreb 1989., str. 44.-48.
 45. Žarko Dadić: Znanstveni i kulturni krug Ivana Viteza u Mađarskoj u 15. stoljeću, Mogućnosti, god. 37., br. 1-2., Split 1990., str. 147.-166.
 46. Žarko Dadić: Franjo Bruna kao astronom i meteorolog, Vrela i prinosi, sv. 18., Zagreb 1990./1991., str. 12.-20.
 47. Žarko Dadić: Matematička gledišta u Dubrovniku u 16. stoljeću, Anali Zavoda za povijesne znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, sv. XXIX., Dubrovnik 1991., str.117.-120.
 48. Žarko Dadić:Prirodoznanstveni i metodološki aspekt Vrančićeva rada, Encyclopaedia moderna, god. XIV., br. 42., Zagreb 1993., str. 137.-143.
 49. Žarko Dadić: Hermann the Dalmatian as a Scientist, Synthesis Philosophica, vol. 8., fasc. 1., Zagreb 1993., str. 91.-115.
 50. Žarko Dadić: Frane Petrić on the concept of continuity and infinity, Studia historiae philosophiae Croaticae, vol. 2., No 2., Zagreb 1993., str. 169.-174.
 51. Žarko Dadić: Prirodnofilozofski pogledi Hermana Dalmatina, Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine, god. 20., br. 1.-2., Zagreb 1994., str. 23.-35.
 52. Žarko Dadić: Povijesno podrijetlo hrvatskih naziva mjeseci, Radovi Zavoda  za povijesne znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Zadru, sv. 37., Zadar 1995., str. 227.-236.
 53. Žarko Dadić: Hermann the Dalmatian as astronomer, Hvar Observatory bulletin, vol. 19., br. 1., Zagreb 1995., str. 39.-53.
 54. Žarko Dadić: Prirodne znanosti u Zori dalmatinskoj, Zadarska smotra, god. 44., br. 3.-4., Zadar 1995., str. 247.-257.
 55. Žarko Dadić: Hermanov rad na matematičkim problemima i njegova shvaćanja matematike, Gazophylacium, god. II., br. 1.-2., Zagreb 1995., str. 86.-97.
 56. Žarko Dadić: The views of Hermann of Dalmatia in natural philosophy, Studia historiae philosophiae Croaticae, vol. 3., no. 3., Zagreb 1996., str. 47.-60.
 57. Žarko Dadić: Mathematical Views in 16th Century Dubrovnik, Dubrovnik Annals, Vol. l., Dubrovnik 1997., str. 25.-30.
 58. Žarko Dadić: Križanićeva klasifikacija znanosti i prirodoznanstvena terminologija, Rasprave iz hrvatske kulturne prošlosti, knjiga 1., Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb 1998., str. 153.-162.
 59. Žarko Dadić: The natural-philosophical views of Franjo Petrić, Studia historiae philosophiae Croaticae, vol. 4., no. 4., Zagreb 1999., str. 97.-106.
 60. Žarko Dadić: Prirodnofilozofska gledišta Kazimira Bedekovića, Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine, god. XXVII., br. 1.-2., Zagreb 2001., str. 127.-146.
 61.  Žarko Dadić: Prilog poznavanju uloge Hrvata Boke kotorske u prirodnim, matematičkim i pomorskim znanostima, Dubrovnik, Nova serija, god. XIII., br. 3., Dubrovnik 2002., str. 7.-17.
 62. Žarko Dadić: Prilog poznavanju života i rada Ignjata Martinovića, Biobibliographica, sv. 1., Zagreb 2003., str. 9.-32.
 63. Žarko Dadić: Prirodnofilozofska gledišta Josipa Zanchija, Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine, god. 29., br. 1.-2., Zagreb 2003., str. 75.-92.
 64.  Žarko Dadić: Utjecaji prosvjetiteljstva na prirodne znanosti u Dalmaciji, Kolo, god. XIV., br. 4., Zagreb 2003., str. 166.-180.
 65.  Žarko Dadić: Matematičar i inženjer Anton Mario Lorgna (1735.-1796.) i njegove veze s Hrvatima i Dalmacijom, Zadarska smotra, god. 53., br. 1.-4., Zadar 2004., str. 177.-194.
 66.  Žarko Dadić: O Sagroevićevu djelu Cartegiatore, Dubrovnik, nova serija, god. XIX., br. 2., Dubrovnik 2008., str. 117.-127.
 67.  Žarko Dadić: O uporabi hrvatskog oblika prezimena znanstvenika i filozofa Patricija, Folia onomastica croatica, knjiga 19., Zagreb 2010., str. 69.-79.
 68. Branko Hanžek – Žarko Dadić: Fizičar i publicist Danijel Uvanović – Prilog znanstvenom i političkom životopisu s bibliografijom radova, Časopis za suvremenu povijest, god. 43., br. 1., Zagreb 2011., str. 73.-106.
 69.  Žarko Dadić: Značenje nekih filozofskih naziva u djelu De essentiis Hermana Dalmatina, Croatica Christiana Periodica, god. 40., br. 78., Zagreb 2016., str. 1.-15.

Konferencijska priopćenja

 1. Žarko Dadić: Bošković´s method of determination of the orbits of comets compared to that of Olbers, Actes du Symposium International R.J. Bošković 1961, Beograd-Zagreb-Ljubljana 1962., str. 191.-194.
 2. Žarko Dadić: Il contributo di Bošković nella determinazione dell´orbita di Urano, Atti del symposium internazionale celebrativo del 250anniversario della nascita di R.G. Boscovich, Milano 1963., str. 217.-220.
 3. Žarko Dadić: The history of the theories of the tide introduced by Yugoslav scientists until the XVIIIth century, Premier Congrès International d´Histoire de l´océanographie (Monaco 1966), Bulletin de l´Institut Océanographique, numéro spécial 2., Monaco 1968., str. 49.-54.
 4. Žarko Dadić: Some reflections of Getaldić´s creativeness in the works of 17th-century mathematicians, Radovi Međunarodnog simpozija “Geometrija i algebra početkom XVII stoljeća”, Povodom 400-godišnjice rođenja Marina Getaldića, Zagreb 1969., str.189.-195.
 5. Žarko Dadić: Patricius and Dominis on the shape of the Earth, XIICongrès International d´Histoire des Sciences. Actes, Tome VII., Paris 1971., str. 23.-25.
 6. Žarko Dadić: Trogir i egzaktne znanosti, Radovi međunarodnog simpozija održanog prigodom proslave 700. obljetnice spomena ljekarne u Trogiru, Zagreb 1973., str. 67.-80.
 7. Žarko Dadić: Rani geometrijski radovi Marina Getaldića, V kongres na matematičarite, fizičarite i astronomite na Jugoslavija, Zbornik na trudovite, Tom I., Matematika, Skopje 1973., str. 157.-160.
 8.  Žarko Dadić: Grisogonovo rješenje problema plime i oseke mora, Zbornik radova o Federiku Grisogonu, Zadar 1974., str. 95.-102.
 9. Žarko Dadić: Rab i egzaktne znanosti, Zbornik radova o Marku Antunu Dominisu  znanstvenoj prošlosti otoka Raba, Zagreb 1976., str. 5.-11.
 10. Žarko Dadić: Marko Antun Dominis i problem plime i oseke, Zbornik radova o Marku Antunu Dominisu i znanstvenoj prošlosti otoka Raba, Zagreb 1976., str. 49.-53.
 11. Žarko Dadić: Važnost godine 1876. za modernu nastavu i organizirani istraživački rad iz matematike u Hrvatskoj, Stogodišnjica nastave i organiziranoga znanstvenog rada iz područja matematičkih znanosti na Sveučilištu u Zagrebu, Zagreb 1977., str. 3.-8.
 12. Žarko Dadić: Matematičari, fizičari i astronomi povezani sa Slavonskom Požegom, Prirodoslovna baština Slavonske Požege, Slavonska Požega 1977., str. 1–10.
 13. Žarko Dadić: Santorijeva statička medicina u svjetlu korelacije i interakcije fizike i medicine, Zbornik radova 26. sastanka naučnog društva za historiju zdravstvene kulture Jugoslavije, Rijeka 1978., str. 117.-123.
 14. Žarko Dadić: Utjecaji newtonizma i heliocentričnih shvaćanja u sjevernoj Hrvatskoj u 18. stoljeću, Zbornik radova prvog simpozija iz povijesti znanosti, Zagreb 1978., str. 7.-12.
 15. Žarko Dadić: Vladimir Varićak i njegova istraživanja neeuklidske geometrije i teorije relativnosti, Udio Like u prirodnim znanostima i privrediZbornik radova znanstvenog simpozija, Gospić 1978., str. 15.-23.
 16. Žarko Dadić: Osvrt na školske bilješke Stjepana Dadića sastavljene u Gospiću 1833. godine, Zbornik radova II. znanstvenog simpozija. Udio Like u znanosti i privredi, Gospić 1979., str. 155.-158.
 17. Žarko Dadić: Povijest znanosti i obrazovanje, Zbornik Prirodne znanosti i suvremeno obrazovanje, Zagreb 1979., str. 150.-154.
 18. Žarko Dadić: Dubrovački arhiv kao izvor za povijest prirodnih znanosti, Arhivist, god. XXIX., br. 1.-2., Zbornik Historijskog arhiva u Dubrovniku, Beograd 1979., str. 163.-168.
 19. Žarko Dadić: Egzaktne i prirodne znanosti u “Danici ilirskoj” u prvoj polovini 19. stoljeća, Zbornik radova Drugog simpozija iz povijesti znanosti, Prirodne znanosti u Hrvatskoj u XIX. stoljeću, Zagreb 1980., str. 97.-102.
 20. Žarko Dadić: Franjo Patricius´ astronomical views, Zbornik radova IV nacionalne konferencije jugoslovenskih astronoma, Sarajevo 1981., str. 23.-28.
 21. Žarko Dadić: Opća prirodoznanstvena situacija u Hrvatskoj potkraj 19. i početkom 20. stoljeća, Zbornik radova trećeg simpozija iz povijesti znanosti. Prirodne znanosti i njihove primjene krajem 19. i početkom 20. stoljeća u Hrvatskoj, Zagreb 1981., str. 7.-15.
 22. Žarko Dadić: Uloga Hrvatskoga prirodoslovnog društva u razvitku prirodnih znanosti u Hrvatskoj, Zbornik radova trećeg simpozija iz povijesti znanosti. Prirodne znanosti i njihove primjene krajem 19. i početkom 20. stoljeća u Hrvatskoj, Zagreb 1981., str. 119.-127.
 23. Žarko Dadić: Ambroz Haračić i malološinjski znanstveni krug, Zbornik radova o prirodoslovcu Ambrozu Haračiću, Zagreb 1981., str. 13.-26.
 24. Žarko Dadić: Croatian astronomers in Hungary by the end of the 18th and the beginning of the 19th century, Hvar observatory Bulletin SupplementProceedings of the V National Conference of Yugoslav Astronomers, vol. 6., Supplement Number 1., Zagreb 1982., str. 115.-122.
 25. Žarko Dadić: Prirodne znanosti u Hrvatskoj u srednjem vijeku, Zbornik radova četvrtog simpozija iz povijesti znanosti. Prirodne znanosti i njihove primjene kod Hrvata u srednjem vijeku, Zagreb 1983., str. 17.-22.
 26. Žarko Dadić: Gledišta Hermana Dalmatinca o ustrojstvu svijeta, Zbornik radova četvrtog simpozija iz povijesti znanosti. Prirodne znanosti i njihove primjene kod Hrvata u srednjem vijeku, Zagreb 1983., str. 85.-88.
 27. Žarko Dadić: Nastojanja za objavljivanje prirodoznanstvenih radova na hrvatskom jeziku u drugoj polovini 19. stoljeća u Splitu, Hrvatski narodni preporod u Splitu, Split 1984., str. 319.-329.
 28. Žarko Dadić: Osvrt Nikole Gučetića u 16. stoljeću na dvije spilje u okolici Dubrovnika, Deveti jugoslavenski speleološki kongres, Zbornik predavanja, Zagreb 1984., str. 741.-746.
 29. Žarko Dadić: Astronomical Work of Stjepan Gradić, Zbornik radova VI Nacionalne konferencije jugoslovenskih astronoma, Publikacije Astronomske opservatorije u Beogradu, sv. 33., No 33., Beograd 1985., str. 100.-102.
 30. Žarko Dadić: Matematički i fizikalni pojmovi u Lanosovićevu rukopisnom rječniku, Zbornik radova o Marijanu Lanosoviću, Osijek 1985., str. 239.-246.
 31. Žarko Dadić: Stjepan Gradić o problemima mehanike, Zbornik radova o dubrovačkom učenjaku Stjepanu Gradiću, Zagreb 1985., str. 35.-40.
 32. Žarko Dadić: Gradićevo zanimanje za polemiku oko Huygensova otkrića Saturnova prstena i njegov odnos prema Kopernikovu sustavu, Zbornik radova o dubrovačkom učenjaku Stjepanu Gradiću, Zagreb 1985., str. 77.-84.
 33. Žarko Dadić: Astronomski  tekstovi na narodnom jeziku u Hrvatskoj do 18. stoljeća, Zbornik radova VII Nacionalne konferencije jugoslovenskih astronoma, Beograd 1985., str. 87.-89.
 34. Žarko Dadić: Astrološki rukopis sačuvan u rapskoj obitelji Nimira, Rapski zbornik, Zagreb 1987., str. 279.-282.
 35. Žarko Dadić: Bošković i pitanje gibanja Zemlje, Filozofija znanosti Ruđera Boškovića, Radovi simpozija Filozofsko-teološkog instituta, D.I., Zagreb 1987., str. 129.-135.
 36. Žarko Dadić: Bošković and the Question of the Earth´s Motion, The Philosophy of Science of Ruđer Bošković, Proceedings of the symposium of the Institute of Philosophy and Theology, S.J., Zagreb 1987., str. 131.-138.
 37. Žarko Dadić: Uloga prirodnih znanosti u narodnom preporodu u Dalmaciji, Dalmacija u narodnom preporodu 1835-1848., Zbornik radova, Zadar 1987., str. 227.-236.
 38. Žarko Dadić: Mavro Vetranović i Nikola Nalješković kao prirodoslovci, Dani hvarskog kazališta. sv.14., Nikola Nalješković i Mavro Vetranović, Split 1988., str. 171.-179.
 39. Žarko Dadić: Boscovich´s contribution to the solution of the problem of tides, Bicentennial commemoration of R.G. Boscovich, Proceedings, Milano 1988., str. 47.-56.
 40. Žarko Dadić: Znanstveni i kulturni krug Ivana Viteza u Mađarskoj u 15. stoljeću, Dani  Hvarskog kazališta. sv. 16., Hrvatski humanizam – Ianus Pannonius,  Split 1990., str. 183.-207.
 41. Žarko Dadić: Matematičko i fizikalno nazivlje u rječniku Ardelija della Belle, Isusovac Ardelio della Bella (1655-1737), Radovi međunarodnoga znanstvenog simpozija, Split/Zagreb 1990., str. 91.-95.
 42. Žarko Dadić: Prirodne i tehničke znanosti u Hrvatskoj krajem 19. stoljeća, Simpozij o Ferdinandu Kovačeviću, Zbornik radova, Zagreb 1990., str. 11.-15.
 43. Žarko Dadić: O matematičkim i fizikalnim tezama Grgura Peštalića koje je branio Grgur Čevapović, Zbornik radova o fra Grguru Čevapoviću, Osijek 1990., str. 213.-218.
 44. Žarko Dadić: The role of Karl Scherffer in the Acceptance and Promotion of Bošković´s scientific Ideas, Zbornik radova međunarodnog znanstvenog skupa o Ruđeru Boškoviću, Zagreb 1991., str. 153.-159.
 45. Žarko Dadić: Prirodoznanstvena dostignuća hrvatskih isusovaca, Isusovci u Hrvata. Zbornik radova međunarodnog znanstvenog simpozija “Isusovci na vjerskom, znanstvenom i kulturnom području u Hrvata”, Zagreb 1992., str. 18.-25.
 46. Žarko Dadić: Prirodoznanstveni i prirodnofilozofski stavovi hrvatskih humanista 16. stoljeća, Dani hvarskog kazališta. sv. 18., Hrvatski humanizam, XVI. stoljeće – protestantizam i reformacija, Split 1992., str. 269.-276.
 47. Žarko Dadić: Prirodoznanstvena i matematička gledišta u hrvatskim kajkavskim tekstovima, Dani hvarskog kazališta, sv. 19., Hrvatsko kajkavsko pjesništvo do preporoda, Split 1993., str. 223.-229.
 48. Žarko Dadić: On Boscovich´s Theoretical Astronomy, R.J. Boscovich. Vita e attività scientifica. His Life and scientific work. Atti del Convegno Roma, 23-27 maggio 1988., Roma 1993., str. 245.-254.
 49.  Žarko Dadić: Znanost Radovanova doba u Hrvata, Majstor Radovan i njegovo doba, Zbornik radova Međunarodnog znanstvenog skupa održanog u Trogiru 26-30. rujna 1990. godine, Trogir 1994., str. 247.-250.
 50. Žarko Dadić: Doprinos hrvatskih znanstvenika na području prirodnih znanosti krajem 19. stoljeća, Međunarodni simpozij Stoljeće hrvatske elektroprivrede, Šibenik 1995., str. 25.-28.
 51. Žarko Dadić: Prirodne znanosti u Zori dalmatinskoj, Zora dalmatinska. Zbornik radova sa znanstvenoga skupa 150. obljetnica Zore Dalmatinske, Zadar 1995., str. 24.-257.
 52. Žarko Dadić: Katančićeva geometrija na hrvatskom jeziku, Dani hvarskog kazališta, sv. 22., Hrvatska književnost 18. stoljeća. Tematski i žanrovski aspekti, Split 1996., str. 309.-318.
 53. Žarko Dadić: Hrvatski matematičar Marin Getaldić, Zbornik radova 3. susreta nastavnika matematike, Zagreb 1996., str. 54.-59.
 54. Žarko Dadić: Prilog poznavanju prirodoznanstvenog rada Julija Bajamontija. Splitski polihistor Julije Bajamonti. Zbornik radova sa znanstvenog skupa održanog 30. listopada 1994. godine u Splitu, Split 1996., str. 144.-151.
 55. Žarko Dadić: Znanstveno djelo Franje Petrića, Zbornik radova sa znanstvenog skupa Frano Petrić, Francesco Patritio 1597-1997. Družba “Braća Hrvatskoga Zmaja”, Zagreb 1999., str. 32.-41.
 56. Žarko Dadić: Achievements by Croatian Jesuits in the Natural Sciences, Jesuits among the Croats, Proceedings of the international symposium: Jesuits in the Religious. Scientific and Cultural Life among the Croats, Zagreb 2000., str. 20.-28.
 57. Žarko Dadić: Hrvatski matematički udžbenici u 18. i 19. stoljeću, Zbornik radovaPrvi kongres nastavnika matematike, Zagreb 2000., str. 77.-83.
 58.  Žarko Dadić: Prirodnofilozofski i metodološki temelj Dominisovih fizikalnih radova, Marko Antun de Dominis, splitski nadbiskup, teolog i fizičar, Zbornik radova sa znanstvenog skupa održanog 16. do 18. rujna 2002. godine u Splitu, Split 2006., str. 327.-334.
 59.  Žarko Dadić: Rukopis Josipa Paviševića “Philosophia mentis ac sensuum” u sklopu novog metodološkog pristupa u franjevačkim filozofijama, Zbornik o Josipu Paviševiću, Radovi sa Znanstvenoga skupa održanog u Osijeku 2003. godine, Osijek 2006., str. 227.-237.
 60.  Žarko Dadić: Vukotinovićeva uloga u stvaranju ozračja za razvoj prirodnih znanosti u Hrvatskome narodnom preporodu, Vukotinović, Zbornik znanstvenoga skupa “Ljudevit Farkaš Vukotinović (1813.-1893.-2003.)” održanog u Zagrebu 29. i 30. listopada 2003., Zagreb 2006., str. 25.-30.
 61.  Žarko Dadić: Stavovi Otona Kučere o fizici u prvoj polovici 20. stoljeća, Život i djelo Otona Kučere (1857.-1931.), Zbornik radova sa znanstveno-stručnog skupa “Život i djelo Otona Kučere (1857.-1931.)” Zagreb 2008., str. 69.-76.
 62.  Žarko Dadić: Prilog poznavanju znanstvenog i nastavnog rada Vinka Dvořáka, Zbornik radova sa znanstvenog skupa održanog 22. listopada 2008. u Zagrebu – 160. obljetnica rođenja Vinka Dvořáka, Zagreb 2009., str. 85.-41.
 63.  Žarko Dadić:  Islamski astronomski i matematički tekstovi u 12. stoljeću u zapadnoj Europi i u Bosni od 16. do 18. stoljeća, Zbornik radova XXV. Simpozija “Doprinos islamske civilizacije i kulture Europi”, Bošnjačka pismohrana, svezak 17., broj 45., Zagreb 2018., str. 241.-259.
 64.  Žarko Dadić – Marijana Borić: Doprinos Šibenika hrvatskoj kulturnoj i znanstvenoj povijesti: Povodom 250. obljetnice Aritmetike Mate Zoričića (Ancona 1766.), prve računice na hrvatskom jeziku u Dalmaciji, Šibenik od prvog spomena – Zbornik radova s međunarodnog znanstvenog skupa 950 godina od prvog spomena ŠibenikaMuzej grada Šibenika, Šibenik – Zagreb 2018., str. 597.-606.

Stručni tekstovi

Stručni članci u časopisima

 1. Žarko Dadić: Opći oblik n-tog korijena, Glasnik matematičko-fizički i astronomski, god.II., br. 4-5., Zagreb 1947., str. 185.-186.
 2. A. [Adolf] Samarin – Ž. [Žarko] Dadić: Vranjača, Priroda, god. XXXV., br. 10., Zagreb 1948., str. 356.-359.
 3. Žarko Dadić: Razvoj matematičko-fizičkih nauka u Dalmaciji do XVII. vijeka, Matematičko-fizički list, god. III., br.1., Zagreb 1952.-1953., str. 13.-17.
 4. Žarko Dadić: Razvoj matematičko-fizikalnih znanosti u sjevernim krajevima Hrvatske, Matematičko-fizički list, god. IV., br.4., Zagreb 1953.-1954., str. 132.-137.
 5. Žarko Dadić: Šilobodova i Zoričićeva aritmetika. Povodom dvjestogodišnjice prve hrvatske aritmetike, Glasnik matematičko-fizički i astronomski, god. XIII., br. 4., Zagreb 1958., str. 281.-286.
 6. Žarko Dadić: Tragom Ruđera Boškovića po Dubrovniku i okolini, Naše more, god. VIII., br.3., Dubrovnik 1961., str. 134.-136.
 7. Žarko Dadić: Matematika i Dubrovčani u doba Boškovića, Naše more, god. VIII., br. 6., Dubrovnik 1961., str. 258.-259.
 8. Žarko Dadić: Preporod i začetak suvremene matematike i fizike u Hrvatskoj, Matematičko-fizički list, god. XII., br.2., Zagreb 1961.-1962., str. 49.-52.
 9. Žarko Dadić: Mlinice u Ravnom i Boškovići, Almanah Bošković 1961-1962, Zagreb 1962., str. 255.-258.
 10. Žarko Dadić: Bošković i problemi nebeske mehanike, Naše more, god. XI., br. 1., Dubrovnik 1964., str. 33.-34.
 11. Žarko Dadić: O našoj znanstvenoj baštini i općenito o povijesti znanosti, Dubrovnik, god. VIII., br. 3., Dubrovnik 1965., str. 1.-4.
 12. Žarko Dadić: Djela starijih hrvatskih autora o problemu plime i oseke mora, Naše more, god. XIII., br. 4.-5., Dubrovnik 1966., str. 167.-169.
 13. Žarko Dadić: Doprinos Dubrovčana egzaktnim znanostima, Dubrovnik, god. IX., br. 2., Dubrovnik 1966., str. 43.-54.
 14. Žarko Dadić: Marin Getaldić (1568.-1626.). U povodu 400-godišnjice rođenja, Matematičko-fizički list, god. XVIII., br.4., Zagreb 1967.-1968., str. 145.–148.
 15. Žarko Dadić: Znanstveni lik Marina Getaldića (u povodu 400-godišnjice rođenja), Dubrovnik, god. XI., br. 2., Dubrovnik 1968., str. 47.-57.
 16. Žarko Dadić: Jubilej našeg istaknutog učenjaka Marina Getaldića (1568.-1626.), Priroda, god. LV., br. 10., Zagreb 1968., str. 289.-293.
 17.  Žarko Dadić: [Marin Getaldić], Katalog izložbe o životu i radu Marina Getaldića (u povodu 400.-godišnjice rođenja), Dubrovnik 29. rujna – 10.  listopada 1968., str. 3.-6.
 18. Žarko Dadić: Lik i djelo Marina Getaldića, Dubrovački horizonti, god. I., br. 1., Zagreb 1969., str. 37.-40.
 19. Žarko Dadić: O potrebi revalorizacije hrvatske prirodoznanstvene prošlosti, Encyclopaedia moderna, god. IV., br. 9., Zagreb 1969., str. 16.-19.
 20. Žarko Dadić: Hrvatski učenjaci (1), Stjepan Gradić, Priroda, god. LXI., br.3., Zagreb 1972., str. 81.-83.
 21. Žarko Dadić: Hrvatski učenjaci (2), Ivan Lučić, Priroda, god. LXI., br.4., Zagreb 1972., str. 115.-116.
 22. Žarko Dadić: Hrvatski učenjaci (3), Nikola Nalješković, Priroda, god. LXI., br. 5., Zagreb 1972., str. 146.-148.
 23. Žarko Dadić: Hrvatski učenjaci (4), Nikola Sagroević, Priroda, god. LXI., br. 6., Zagreb 1972., str. 177.-179.
 24. Žarko Dadić: Hrvatski učenjaci (5), Mijo Šilobod Bolšić, Priroda, god. LXI., br. 7., Zagreb 1972., str. 209.-211.
 25. Žarko Dadić: Hrvatski učenjaci (6), Benedikt Stay, Priroda, god. LXI., br. 8., Zagreb 1972., str. 241.-243.
 26. Žarko Dadić: Hrvatski učenjaci (7), Ivan Česmički, Priroda, god. LXI., br. 9., Zagreb 1972., str. 270.-271.
 27. Žarko Dadić: Hrvatski učenjaci (8), Federik Grisogono, Priroda, god. LXI., br. 10., Zagreb 1972., str. 303.-305.
 28. Žarko Dadić: Grisogonova teorija plime i oseke mora (U povodu petstote obljetnice rođenja), Matematičko-fizički list, god. XXIII., br. 3., Zagreb 1972.-73., str. 106.-108.
 29. Žarko Dadić: Hrvatski učenjaci (9), Faust Vrančić, Priroda, god. LXII., br. 1., Zagreb 1973., str. 17.-19.
 30. Žarko Dadić: Hrvatski učenjaci (10), Petar Damjan Ohmučević, Priroda, god. LXII., br. 2., Zagreb 1973., str. 48.-49.
 31. Žarko Dadić: Hrvatski učenjaci (11), Ivan Luka Garanjin, Priroda, god. LXII., br. 3., Zagreb 1973., str. 85.-86.
 32. Žarko Dadić: Hrvatski učenjaci (13), Andrija Dudić, Priroda, god. LXII., br.5., Zagreb 1973., str. 146.-147.
 33. Žarko Dadić: Hrvatski učenjaci (14), Ivan Luka Zuzorić, Priroda, god. LXII., br. 6., Zagreb 1973., str. 175.-176.
 34. Žarko Dadić: Hrvatski učenjaci (15), Ivan Ureman, Priroda, god. LXII., br. 7., Zagreb 1973., str. 210.-211.
 35. Žarko Dadić: Hrvatski učenjaci (17), Mirko Daniel Bogdanić, Priroda, god. LXII., br. 10., Zagreb 1973., str. 308.-309.
 36. Žarko Dadić: Utjecaj Kopernikovog djela na razvoj misli kod nas, Vasiona, god. XXI., br. 4., Beograd 1973., str. 111.-115.
 37. Žarko Dadić: Hrvatski učenjaci (18), Ivan Krstitelj Pagani, Priroda, god. LXIII., br. 1., Zagreb 1974., str. 20.-21.
 38. Žarko Dadić: Hrvatski učenjaci (19), Marko Antun Dominis, Priroda, god. LXIII., br. 9., Zagreb 1974., str. 273.-275.
 39. Žarko Dadić: Hrvatski učenjaci (20), Marko Antun Horvatović, Priroda, god. LXIII., br. 10., Zagreb 1974., str. 306.-307.
 40. Žarko Dadić: Hrvatski prirodoslovci (30), Nikola Gučetić, Priroda, god. LXV., br. 10., Zagreb 1976., str. 302.-303.
 41. Žarko Dadić: Udio Dubrovnika u cjelokupnom prinosu Hrvata egzaktnim znanostima, Dubrovački horizonti, god. VII.-IX., br. 16.-17., Zagreb 1976.-1977., str. 71.-83.
 42. Žarko Dadić: Isaac Newton (u povodu 250-obljetnice smrti), Matematičko-fizički list, god. XXVIII., br. 1., Zagreb 1977.-1978., str. 7.-9.
 43. Žarko Dadić: Ruđer Bošković, Dubrovnik, br. 4., Dubrovnik 1978., str. 7.-36.
 44. Žarko Dadić: Frane Petrišević – Patricius (1529.-1597.), Priroda, god. 68., br. 5.-6., Zagreb 1979./1980., str. 161.-164.
 45. Žarko Dadić: Franjo Hanaman (1878-1941), Znanstveno-metodički bilten iz fizike, br. 7., Zagreb 1980., str. 40.-41.
 46. Žarko Dadić: Povijest znanosti i obrazovanje, Dijalektika, god. XVI., br. 1.-4., Beograd 1981., str. 127.-130.
 47. Žarko Dadić: Bošković et les problèmes de l´astronomie théorique, Annales de l´Institut français de Zagreb, Troisieme serie, No 3. (1977.-1982.), Zagreb 1983., str. 41.-59.
 48. Žarko Dadić: La vie et l´oeuvre de Rudjer Bošković, Annales de l´Institut français  de Zagreb, Troisieme serie, No 3. (1977.-1982.), Zagreb 1983., str. 271.-286.
 49. Žarko Dadić: Svestrani Dubrovčanin, Priroda, god. 71., br. 8., Zagreb 1982./1983., str. 234.-235.
 50. Žarko Dadić: Uloga Zvjezdarnice Hrvatskoga prirodoslovnoga društva u razvitku astronomije u Hrvatskoj, 80 godina zvjezdarnice u Zagrebu, Priroda, god. LXXII., br. 5., Zagreb 1983./1984., str. 132.-134.
 51. Žarko Dadić: Izvori za prirodoznanstvenu i prirodnofilozofsku povijest Cresa i Lošinja, Otočki ljetopis Cres-Lošinj, sv. 5., Izvori za povijest otoka Cresa i Lošinja, Mali Lošinj 1984., str. 189.-194.
 52. Žarko Dadić: Progress of the history of science in Yugoslavia, Archives internationales d´histoire des sciences, vol. 34., no 112., Roma 1984., str. 233.-235.
 53. Žarko Dadić: Hrvatsko prirodoslovno društvo – utemeljenje i djelovanje do godine 1945., Priroda, god. 73., br. 5., Zagreb 1985., str. 132.-134.
 54. Žarko Dadić: Hrvatsko prirodoslovno društvo 1945.-1985., Priroda, god. 73., br. 6., Zagreb 1985., str. 164.-166.
 55. Žarko Dadić: Razvitak i djelovanje Hrvatskoga prirodoslovnog društva od njegova utemeljenja godine 1885. do danas, Spomenica Hrvatskoga prirodoslovnog društva, 1885.-1985. U povodu stote obljetnice postojanja, Zagreb 1985., str. 7.-26.
 56. Žarko Dadić: Razvitak zvjezdarnice Hrvatskoga prirodoslovnog društva, Spomenica Hrvatskoga prirodoslovnog društva, 1885.-1985. U povodu stote obljetnice postojanja, Zagreb 1985., str. 47.-52.
 57. Žarko Dadić: Nastojanja Vladimira Filipovića na zbližavanju filozofije i prirodnih znanosti, Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine, god. XI., br. 1.-2, Zagreb 1985., str. 201.-205.
 58. Žarko Dadić: The development and activity of the Croatian Society of Natural Sciences from its establishment in 1885 until the present day, Periodicum biologorum, vol. 87., no. 4., Zagreb 1985., str. 469.-480.
 59. Žarko Dadić: Rugjer Josip Bošković: Život i djelo, Priroda, god. 75., br. 5., Zagreb 1986./1987., str. 131.-138.
 60. Žarko Dadić: Ruđer Bošković o problemima mehanike, Delo, god. 33., br. 1.-2., Beograd 1987., str. 196.-204.
 61. Žarko Dadić: Ruđer Bošković kao matematičar, Matematika. Stručno-metodički časopis, god. 16., br. 3., Zagreb 1987., str. 5.-9.
 62.  Žarko Dadić: Ruđer Bošković. Uz 200. obljetnicu smrti, Glasnik, Unesco, god. 40., srpanj, Zagreb 1987., str. 35.-38.
 63. Žarko Dadić: Ruđer Bošković, Matematičko-fizički list, god. 38., br. 2., Zagreb 1987.-1988., str. 45.-48.
 64. Žarko Dadić: Ruđer Bošković, Geografski list, god. 14., br. 59./60., Sarajevo 1988., str. 1.-3.
 65. Žarko Dadić: Željko Marković, 1889.-1974. U povodu 100. godišnjice rođenja, Dijalektika, god. 24., br. 1.-2., Beograd 1989., str. 73.-78.
 66. Žarko Dadić: Stjepan Gradić kao matematičar, fizičar i astronom, Spomenica posvećena dubrovačkom polihistoru Stjepanu Gradiću u povodu 300. obljetnice smrti, Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb 1989., str. 29.-38.
 67. Žarko Dadić: Doprinos Željka Markovića izučavanju života i rada Ruđera Boškovića, Spomenica posvećena Željku Markoviću članu Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti u povodu 100. obljetnice rođenja, Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb 1990., str. 21.-27.
 68. Žarko Dadić: Prirodoznanstveni i prirodnofilozofski stavovi hrvatskih humanista 16. stoljeća, Mogućnosti, god. 39., br. 3.-4, Split 1992., str. 380.-386.
 69. Žarko Dadić: Dubrovnik i znanost, Dubrovnik, nova serija, god. III., br. 2.-3., Dubrovnik 1992., str. 332.-338.
 70.  Žarko Dadić: Hrvatski znanstvenik Ruđer Bošković i crteži na novčanicama hrvatskih dinara, Matka, časopis za mlade matematičare, br. 2., Zagreb 1992., str. 13.-15.
 71. Žarko Dadić: Egzaktne znanosti i hrvatska filozofska tradicija, Filozofska istraživanja, god. 12., sv. 2., Zagreb 1992., str. 343.-345.
 72. Žarko Dadić: Fenomen hrvatskog prirodoslovca, Hrvatski znanstveni zbornik, tečaj 2., br. 1., Zagreb 1993., str. 1.-6.
 73. Žarko Dadić: Astronomija u Hrvata do utemeljenja zvjezdarnice Hrvatskoga prirodoslovnog društva, Pogled u svemirski ocean. Uz 90. obljetnicu Zvjezdarnice u Zagrebu, Zagreb 1993., str. 133.-138.
 74. Žarko Dadić: Hrvatski znanstvenici u ozračju svjetske znanosti, Domovinski odgoj. Priručnik za hrvatske vojnike, dočasnike i časnike, Zagreb 1995., str. 373.-378.
 75. Žarko Dadić: Dubrovački prirodoznanstvenici i prirodni filozofi u doba humanizma i renesanse, Dubrovnik, Nova serija, god. VI., br.4., Dubrovnik 1995., str. 163.-170.
 76. Žarko Dadić: Astronomski pogledi Frane Petrića, Kučerin zbornik, Šibenik 1995., str. 37.-41.
 77.  Žarko Dadić: Zoričićeva aritmetika iz 18. stoljeća. Matka, časopis za mlade matematičare, br. 15., Zagreb 1996., str. 135.-139.
 78.  Žarko Dadić: Značaj članova Družbe u hrvatskom prirodoslovlju, Znameniti prirodoslovci članovi Družbe “Braća hrvatskoga zmaja” Acta et studia draconica – 1., Zagreb 1996., str. 11.-12.
 79. Žarko Dadić: Tri istaknuta znanstvenika Požege, Encyclopaedia moderna, god. 17., br. 47., Zagreb 1997., str. 46.-53.
 80.  Žarko Dadić: Faust Vrančić, Matka, časopis za mlade matematičare, br. 22., Zagreb 1997., str. 86.-87.
 81. Žarko Dadić: Rad Bogoslava Šuleka na prirodoznanstvenom nazivlju, Zbornik o Bogoslavu Šuleku, Zagreb 1998., str. 37.-45.
 82. Žarko Dadić: Uloga hrvatskih znanstvenika u razvitku svjetske i hrvatske znanosti, poticanju narodne svijesti i izgradnji modernog hrvatskog društva, Hrvatska i održivi razvitak. Humane i odgojne vrednote, Ministarstvo razvitka i obnove, Zagreb 1999., str. 289.-300.
 83. Žarko Dadić: Prirodnofilozofski rukopisi i tezariji u knjižnicama franjevačke provincije Sv. Ćirila i Metoda, Mir i dobro. Umjetničko i kulturno naslijeđe Hrvatske franjevačke provincije Sv. Ćirila i Metoda, Katalog izložbe, Galerija Klovićevi dvori, Zagreb 1999., str. 83.-95.
 84.  Žarko Dadić: Razvoj hrvatske matematike 1930.-1950., Prirodoslovlje, god. I., br. 2., Zagreb 2001., str. 227.-238.
 85. Žarko Dadić: Djelatnost Josipa Torbara na području fizike i astronomije, Josip Torbar, 1824.-1900., Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Spomenica preminulim akademicima, svezak 103., Zagreb 2002., str. 27.-41.
 86.  Žarko Dadić: Astronomija u Hrvata do utemeljenja zvjezdarnice, Spomenica Zvjezdarnice Zagreb 1903.-2003. Povodom stote obljetnice, Zagreb 2003., str. 32.-35.
 87.  Žarko Dadić: Nikola Tesla – Akademijin počasni član, Zbornik radova posvećenih 60. obljetnici smrti Nikole Tesle, 1856.-1943., Zagreb 2004., str. 11.-18.
 88.  Žarko Dadić: Ruđer Bošković, Nova diplomacija – New Diplomacy, časopis za diplomatska predstavništva, god. 2., br. 5., Zadar 2009., str. 132.-136.
 89.  Žarko Dadić: Boškovićev rad u astronomiji, matematici i tehnici, 300-ta godišnjica rođenja Ruđera Boškovića, Zagreb 2011., str. 17.-24.
 90.  Žarko Dadić: Uloga Ivana Supeka u povijesti i filozofiji znanosti, Ivan Supek. Spomenica preminulim akademicima, svezak 187., Zagreb 2013., str. 117.-123.

 

Poglavlja u knjigama

 1. Žarko Dadić: Stjepan Gradić o problemima gibanja, Spomenica Mihailu Petroviću, Beograd 1968., str. 141.-152.
 2. Žarko Dadić: Dominis, Marko Antonije, Dictionary of scientific biography, sv. IV., New York 1971., str. 158.-159.
 3. Žarko Dadić: Stjepan Gradić i problem upravljanja broda kormilom, Atom vodi igru, Zagreb 1973., str. 227.-233.
 4. Žarko Dadić: Boscovich, Ruggero Giuseppe, Scienziati e tecnologi dalle origini al 1875, Mondadori, sv. I., Milano 1975., str. 197.-199.
 5. Žarko Dadić: Fizika, Tehnička enciklopedija, sv. 5., Zagreb 1976., str. 453.-457.
 6. Žarko Dadić: Matematika. Povijesni razvoj, Tehnička enciklopedija, sv. 7., Zagreb 1980., str. 693.-698.
 7.  Žarko Dadić: Franjevači samostan u Zadru i prirodne znanosti, Samostan sv. Frane u Zadru, Zadar 1980., str. 139.-144.
 8. Žarko Dadić: Morske mijene. Povijesni razvoj, – statička teorija morskih mijena, Pomorska enciklopedija, sv. 5., drugo izdanje, Zagreb 1981., str. 130.-132.
 9.  Žarko Dadić: Prinos samostana Male braće prirodoslovnim znanostima, Samostan Male braće u Dubrovniku, Zagreb 1985., str. 367.-374.
 10. Žarko Dadić: Mirko Danijel Bogdanić kao astronom, Virovitički zbornik, Virovitica 1986., str. 387.-394.
 11. Žarko Dadić: Bošković, Ruđer Josip, Hrvatski biografski leksikon, sv. 2., Zagreb 1989., str. 194.-199.
 12. Žarko Dadić: The Early Geometrical Works of Marin Getaldić, Vita Mathematica. Historical research and integration with teaching. The mathematical association of America, Washington 1996., str. 115.-123.
 13. Žarko Dadić: Znanost i filozofija, Hrvatska i Europa. Kultura, znanost i umjetnost, sv. I., Srednji vijek (VII.-XII. stoljeće). Rano doba hrvatske kulture, Zagreb 1997., str. 579.-590.
 14. Žarko Dadić: Marin Getaldić, Hrvatski biografski leksikon, sv. 4., Zagreb 1998., str. 669.-673.
 15.  Žarko Dadić: Science and Philosophy among Croats, Croatia and Europe, vol I., Croatia in the Early Middle Ages. A cultural survey, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti – AGM – Philip Wilson Publishers, Zagreb – London 1999., str. 579.-590.
 16.  Žarko Dadić: Les sciences et la philosophie, La Croatie et l’Europe, vol. I., Trésors de la Croatie ancienne des origines à la fin du XIIe siècle, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti – AGM – Somogy Editions d´Art, Zagreb – Paris 1999., str. 579.-590.
 17. Žarko Dadić: Egzaktne znanosti, Hrvatska i Europa: Kultura, znanost i umjetnost, sv. II., Srednji vijek i renesansa (XIII.-XVI. stoljeće), Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti – Školska knjiga, Zagreb 2000., str. 741.-759.
 18.  Žarko Dadić: Djela iz prirodnih znanosti u knjižnici franjevačkog samostana u Kloštar Ivaniću, Knjižnica franjevačkog samostana Kloštar Ivanić. Zbornik, Kloštar Ivanić 2000., str. 79.-84.
 19. Žarko Dadić: Herman Dalmatin (Hermannus Dalmata, Sclavus, De Carinthia), Hrvatski biografski leksikon, sv. 5., Zagreb 2002., str. 553.-557.
 20.  Žarko Dadić: Egzaktne znanosti, Hrvatska i Europa. Kultura, znanost i umjetnost, svezak III., Barok i prosvjetiteljstvo (XVII.-XVIII. stoljeće), Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti – Školska knjiga, Zagreb 2003., str. 403.-416.
 21. Žarko Dadić: Science exactes, La Croatie et l’Europe, vol. II., Tresors du Mayen Age et de la Renaissance (XIIe-XVIe siécle), Školska knjiga – Somogy  editions d’art, Zagreb – Paris 2005., str. 665.-682.
 22.  Žarko Dadić: Prilog poznavanju rada i djelovanja Karela Zahradnika, Karel Zahradnik, 1848.-1916., Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Spomenica preminulim akademicima, svezak 134., Zagreb 2007., str. 37.-64.
 23.  Žarko Dadić: Natural Sciences, Croatia and Europe, vol. II., Croatia in the late Middle Ages and the Renaissance: A Cultural Survey, Školska knjiga – Philip Wilson Publishers, London – Zagreb 2008., str. 665.-682. (?)
 24.  Žarko Dadić: Matematika, fizika i astronomija u XIX. stoljeću, Hrvatska i Europa. Kultura, znanost i umjetnost, svezak IV., Moderna hrvatska kultura od preporoda do moderne (XIX. stoljeće), Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti – Školska knjiga, Zagreb 2009., str. 705.-714.
 25.  Žarko Dadić: Science exactes, La Croatie et l’Europe, vol. III., Le temps du Baroque et des Lumiéres, Trésors d’art et de culture (XVIIe-XVIIIe siécle), Školska knjiga – Presses Universitaires de Rennes, Zagreb – Rennes 2011., str. 297.-309.
 26.  Žarko Dadić: The natural sciences, Croatia and Europe, vol. III., Croatia in the Baroque and the Enlightenment: A Cultural Survey, Školska knjiga – Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb 2016. str. 371.-385.

Objavljivanje djela hrvatskih autora

 1. Marini Ghetaldi Opera omnia – Marin Getaldić: Sabrana djela – Marin Getaldić: Collected works, Zagreb 1968., – Urednik Žarko Dadić
 2. Marin Getaldić, Sabrana djela, I., Komentare i predgovore djelima napisao, prijevod revidirao i izdanje uredio Žarko Dadić, Zagreb 1972.
 3. Ruđer Bošković, Teorija prirodne filozofije, Zagreb 1974., – Stručnu redakciju prijevoda izvršio Žarko Dadić
 4. Ruggiero Giuseppe Boscovich, De Solis ac Lunae defectibus, Accademia nazionale delle scienze detta dei XL, Milano 2012, A cura di Žarko Dadić [CD Rom]
 5. Ruggiero Giuseppe Boscovich, Opera pertinentia ad opticam et astronomiam, Tomo III., Academia nazionale delle scienze detta dei XL., Milano 2012., A cura di Žarko Dadić [CD Rom]

 

Uvodne rasprave u izdanjima djela hrvatskih autora

1. Žarko Dadić: Marin Getaldić – Marinus Ghetaldus (1568.-1626,), U: Marini Ghetaldi Opera omnia, Zagreb 1968., str. V.-VII. (tekstovi usporedno na hrvatskom, engleskom i latinskom jeziku)

 1. Žarko Dadić: [Komentari i predgovori djelima]. U: Marin Getaldić, Sabrana djela, sv. I., Zagreb 1972., str. 5.-7., 11.-14., 81.-84., 105.-108., 179.-181., 201.-204., 235.-237.
 2. Žarko Dadić: Herman Dalmatin kao znanstvenik. U: Herman Dalmatin, Rasprava o bitima, knjiga druga, Pula 1990., str. 7.-41.
 3. Žarko Dadić: Faust Vrančić, Život i prirodoznanstveni rad. U: Machinae novae Fausti Verantii, Zagreb 1993., str. 147.-151.
 4. Žarko Dadić: Aritmetika Mate Zoričića, U: Mate Zoričić, Aritmetika, Šibenik 1995., str. V-XXIII.
 5. Žarko Dadić: Udžbenik Exercitationes Gaeodeticae Martina Sabolovića u hrvatskom obrazovanju i znanosti krajem XVIII. stoljeća. U: Exercitationes Gaeodeticae, Geodetske vježbe, Zagreb 2002., str. 91.-96.
 6. Žarko Dadić: Dominisov rad na problemima fizike, U: Marko Antun de Dominis, Opera physica, Radovi iz fizike, Split 2005., str. VII.-XXI.
 7. Žarko Dadić: Boškovićeva poema De Solis ac Lunae defectibus, U: Ruđer Josip Bošković, Pomrčine Sunca i Mjeseca, Zagreb 2007., str. IX.-XVIII.
 8.  Žarko Dadić: Katančićev hrvatski prijevod Makóove Praktične geometrije. U: Elementa Geometriae Practicae – Zemlyomirje – Uvod u praktičnu geometriju / zemljomjerstvo, Zagreb 2010., str. 227.-231.
 9.  Žarko Dadić: Introduzione. Il poema De Solis ac Lunae defectibus di Ruggiero Boscovich. – Uvod. Boškovićeva poema De Solis ac Lunae defectibus. U: Ruggiero Giuseppe Boscovich, De Solis ac Lunae defectibus, Accademia nazionale delle scienze detta dei XL., Milano 2012., str. 11.-22., 23.-32.  [CD-Rom]
 10.  Žarko Dadić: Introduzione. – Uvod. U: Ruggiero Giuseppe Boscovich, Opera pertinentia ad opticam et astronomiam, Tomo III., Accademia nazionale delle scienze detta dei XL., Milano 2012., str. 11.-30., 31.-49. [CD Rom]

 

Ostali tekstovi

 1. Žarko Dadić: Jesmo li bili bliži fronti svjetske znanosti u prošlosti nego što smo danas? Predavanja održana u Jugoslavenskoj akademiji znanosti i umjetnosti, sv. 59., Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb 1987., 27 str.
 2.  Žarko Dadić: Povijest matematike i nastava matematike, Zavod za unapređivanje osnovnog obrazovanja S.R. Hrvatske, Zagreb 1971., 25 str. [šapirografirano]
 3.  Žarko Dadić: Boškovićeva teorija i njezin utjecaj na razvitak fizike, Zbornik “Ljetna škola mladih fizičara”, Zagreb 1986., str. 20.-25.
 4.  Žarko Dadić: Verancsics munkásságának természettudományos és módszertani aspektusa, Vár Ucca tizenhét, god. 2., br. 3., Veszprém  1994., str. 141.-146. [Mađarski prijevod rada: Prirodoznanstveni i metodološki aspekt Vrančićeva rada, Encyclopaedia moderna, god. 14., br. 42., Zagreb 1993., str. 137.-143.]
 5.  Žarko Dadić: Biographie de Ruđer Bošković, Cahiers Croates, br. 3.-4. Paris 1997., str. 199.-206. [Francuski prijevod teksta: Ruđer Josip Bošković, Hrvatski biografski leksikon, sv. 2., Zagreb 1989., str. 194.-197.]