Baletić Zvonimir, akademik

Preminuli članovi I. Razred za društvene znanosti
Baletić Zvonimir

Datum rođenja:

 • 26.01.1936

Mjesto rođenja:

 • Kljenak, Grad Vrgorac

Datum smrti

 • 3. 10. 2022.

Mjesto smrti:

 • Zagreb

Baletić Zvonimir, akademik

Preminuli članovi I. Razred za društvene znanosti

Akademske titule:

 • doktor znanosti
 • akademik

Institucije:

 • redoviti profesor u miru – Fakultet političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu
 • znanstveni savjetnik – Ekonomski institut

Funkcije u Akademiji:

 • voditelj – Zavod za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Vukovaru (26.10.2011. – 29.06.2016.)
 • predsjednik – Znanstveno vijeće za ekonomska istraživanja i hrvatsko gospodarstvo (2008. – 3.10.2022.)

Članstvo u Akademiji:

 • redoviti član – Razred za društvene znanosti (20.05.2004. – 3.10.2022.)

Životopis

Akademik Zvonimir Baletić, (26. siječnja 1936. Kljenak kraj Vrgorca – 3. listopada 2022. Zagreb)

U ponedjeljak 3. listopada 2022. u Zagrebu je u 87. godini života umro akademik Zvonimir Baletić, istaknuti hrvatski ekonomist, redoviti član Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti i nekadašnji ministar u Vlade demokratskog jedinstva. Rodio se 26. siječnja 1936. u Kljenku kraj Vrgorca. Osnovnu školu započeo je u izbjegličkom logoru u El-Shattu u Egiptu, a završio u Dubrovniku. Gimnaziju je završio u Splitu. Na Pravnom fakultetu u Zagrebu diplomirao je 1959. Od 1960. do 1961. bio je asistent na Pravnom fakultetu u Zagrebu na Katedri za političku ekonomiju, a 1961. postaje suradnik u Agrarnom institutu u Zagrebu, te uskoro odlazi na studijski boravak u London gdje priprema doktorsku disertaciju na London School of Economics and Political Science. Doktorat znanosti iz ekonomije stekao je 1964. na Pravnom fakultetu u Zagrebu.  Iste godine izabran je za docenta na Ekonomskom fakultetu, kao i za direktora Agrarnog instituta. Godine 1965. dobiva stipendiju Fordove fondacije za poslijedoktorski studij na University of Chicago gdje je pod mentorstvom nobelovca Theodorea W. Schultza obradio temu Poljoprivreda u ekonomskom razvoju.

Po povratku iz SAD-a  izabran je za docenta na Fakultetu  političkih znanosti u Zagrebu na predmetu Politička ekonomija, a 1968. za izvanrednog profesora. Zbog političkog angažmana u Hrvatskom proljeću zabranjen mu je rad na Fakultetu i predavanja na Sveučilištu, kao i nastupi u javnim glasilima. Godine 1974. zapošljava se u Ekonomskom institutu  u Zagrebu u zvanju višeg znanstvenog suradnika, a od 1976.  u zvanju znanstvenog savjetnika. Bio je istraživač i voditelj više znanstvenih projekata te sudionik brojnih domaćih i međunarodnih  znanstvenih skupova. Godine 1982. imenovan je za člana Komisije za regionalni razvoj  u okviru Programa dugoročne stabilizacije Saveznog izvršnog vijeća Jugoslavije. Potkraj osamdesetih godina pored rada u Institutu angažirao se na međunarodnom planu, osobito na formiranju Europskog pokreta Hrvatska  i uspostavi višestranačkog sustava te je bio među osnivačima Socijaldemokratske stranke Hrvatske.

Nakon sloma komunističkog režima 1990. vratio se na Fakultet političkih znanosti kao redovni profesor, zadržavši mjesto znanstvenog savjetnika na Ekonomskom institutu. Predavao je na poslijediplomskim studijima na Fakultetu političkih znanosti i na Ekonomskom fakultetu  u Zagrebu.

U kolovozu 1991. Zvonimir Baletić postaje član Vlade demokratskog jedinstva kao ministar bez portfelja zadužen za pojedine misije i za odnose s UNPROFOR-om. U Vladi je ostao do veljače 1993. kada  je izabran na dužnost  ravnatelja Ekonomskog instituta u Zagrebu. Na tom položaju pokrenuo je javne rasprave o ključnim pitanjima dugoročne razvojne politike Hrvatske (privatizacije, razvoja male privrede, izvozne orijentacije, tečajne politike, reindustrijalizacije, zaduženosti…).  S dužnosti  ravnatelja Ekonomskog instituta otišao je 1999. Istodobno je bio urednik u Leksikografskom zavodu Miroslav Krleža za područje ekonomije, a jedno vrijeme i član ravnateljstva.

Za redovitog člana Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, u Razredu za društvene znanosti, izabran je 2004, a 2005. i za redovitog člana Académie Européene des Sciences, des Arts et des Lettres u Parizu. Od 2008. do smrti akademik Zvonimir Baletić bio je predsjednik Znanstvenog vijeća za ekonomska istraživanja i hrvatsko gospodarstvo  Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, a od 2011. do 2016. bio je voditelj Zavoda za znanstvenoistraživački i umjetnički rad HAZU u Vukovaru. Od 2005. do 2007. bio je član Nacionalnog vijeća za znanost Republike Hrvatske.

Pored suradnje u brojnim domaćim i stranim časopisima akademik Baletić bio je član uredništva više časopisa, kao što su  Naše teme, Politička misao,  Rasprave o migracijama, Hrvatski gospodarski glasnik, Hrvatsko Sveučilište, a posebno Ekonomski pregled. Bio je urednik više knjiga i publikacija. Preveo je na hrvatski više značajnih teorijskih djela iz ekonomije s engleskog i francuskog  jezika. Bio je član Naučne sekcije Saveza ekonomista Jugoslavije, Europskog ekonomskog udruženja, Hrvatskog društva ekonomista, Znanstvenog društva ekonomista i Hrvatskog politološkog društva, a bio je i suradnik Međunarodnog centra za ekonomski razvoj u San Franciscu i Europskog udruženja za malu privredu u St. Gallenu.

Odlikovan je Redom Danice hrvatske s likom Blaža Lorkovića i Spomenicom Domovinskog rata.


Bibliografija

Knjige

 1. Marksistička teorija ekonomskih kriza, Naprijed, Zagreb, 1965., str. 325.
 2. Uvod u teoriju cijena poljoprivrednih proizvoda, Agrarni institut, Zagreb, 1964., str. 293.
 3. Politička ekonomija, Udžbenik za gimnazije, Školska knjiga, Zagreb, 1971., str. 74.
 4. Udruženi rad i ustavne promjene, (urednik i suautor). Ekonomski institut, Zagreb, 1971. str. 313.
 5. Ekonomski proces i ekonomska teorija, Informator, Zagreb, 1972., str. 270.
 6. Strukturne karakteristike, dinamika rasta i akumulativnost privrede SR Hrvatske,  (urednik i suautor), Ekonomski institut, Zagreb, 1977., str. 266
 7. Nedovoljno razvijena područja SR Hrvatske, (urednik i suautor). Ekonomski institut – Informator, Zagreb, 1982., str. 131
 8. Osnove dugoročnog razvoja grada Zagreba, (urednik i suautor). Ekonomski institut Zagreb, 1982., str. 297
 9. The Policy and System of Regional Development, (suautor), u knjizi Essays of the Political Economy of Yugoslavia, Center for Yugoslav – American Studies at Florida State University and Economic Institute Zagreb, 1982., str. 249-260.
 10. Osnove dugoročnog razvoja SR Hrvatske, (urednik i suautor). Republički zavod za privredno planiranje, Zagreb, 1984., str. 437.
 11. Razvoj privredno nedovoljno razvijenih krajeva SR Hrvatske, Ekonomski institut Zagreb, 1985., str. 228.
 12. Koncepcija i mehanizmi politike strukturnog prilagođavanja, (suautor), Izdanje: Delegatski vjesnik, Zagreb, 1988, (enciklopedijski format)
 13. Naučne osnove za izradu dugoročnog društvenog plana Jugoslavije, (suautor), Ekonomski institut, Zagreb, 1990., str. 446.
 14. Jugoslavija u ekonomskom prostoru Evrope, (suautor), Zagreb, 1990., str. 188.
 15. Makroekonomska reforma i politika privatizacije u Srednjoj i Istočnoj Europi, (suautor), Zagreb, 1994. str. 127.
 16. Hrvatska između agresije i mira, AGM, (suautor), Zagreb, 1994. str. 74.
 17. Ekonomski leksikon (glavni urednik i autor brojnih natuknica), Leksikografski zavod «Miroslav Krleža», Zagreb, 1995. (enciklopedijski format)
 18. Hrvatsko gospodarstvo u tranziciji, (glavni urednik i suautor), Ekonomski institut, Zagreb, 1999.

Monografije i studije

 1. Ekonomsko učenje Karla Marksa, u knjizi Aspekti Marksove naučne misli, Zagreb, 1966., str. 29-58.
 2. Izrada koncepcije dugoročnog razvoja poljoprivrede, Agrarni institut, Zagreb, 1969., str. 163.
 3. Mjesto poljoprivrede u ekonomskom razvoju Jugoslavije, Ekonomski institut, Zagreb, 1968., str. 95.
 4. Shvaćanje ekonomskog procesa, Ekonomski institut, Zagreb, 1974., str. 88.
 5. Stanovništvo općina Hercegovine, (suautor), Privredna komora, Mostar, 1975., str. 65.
 6. Neki strukturni problemi aktivnosti i zaposlenosti stanovništva Jugoslavije, Ekonomski institut Zagreb, 1976., str. 34.
 7. Ekonomske, socijalne i političke implikacije privremenog zapošljavanja u inozemstvu, Ekonomski institut Zagreb, 1977., str. 38.
 8. Analiza i projekcija stanovništva i radne snage grada Zagreba, Ekonomski institut Zagreb, 1978., str. 53.
 9. Population, Labour Force and Employment in Yugoslavia, Forschungsberichte, Wiener Institut für Internationale Wirtschaftsvergleiche, Beč 1979., str. 91.
 10. Politika i sistem poticanja bržeg razvoja privredno nedovoljno razvijenih republika i autonomnih pokrajina, Ekonomski institut Zagreb, 1979., str. 267.
 11. Migracije u demografskom razvoju Slavonije i Baranje, (suautor), Ekonomski institut, Zagreb, 1980., str. 47.
 12. Ciljevi razvoja prometnog sustava SR Hrvatske u funkciji njezina društveno-gospodarskog razvoja do 2000. godine, (suautor), Institut prometnih znanosti, Zagreb, 1981., str. 35.
 13. Ciljevi dugoročnog razvoja grada Zagreba (suautor i urednik), Ekonomski Institut, Zagreb 1981., str. 63.
 14. Politika i strategija razvoja privredno nedovoljno razvijenih krajeva Hrvatske, u knjizi Problemi privrednog razvoja i privrednog sistem Jugoslavije, III. svezak, Ekonomski Institut – Informator, Zagreb, 1987., str. 681-701
 15. Small Business in Yugoslavia – Prospects for Entrepreneurship, Wiener internationales Gewerbeforum, Band V, Wirtschaftsuniversität Wien, Beč, 1988., str. 27.
 16. Privatizacija u politici gospodarskog razvoja (suautor), Ekonomski institut, Zagreb, 1991., str. 63.
 17. Razvojni moment, dinamika rasta i mehanizmi strukturnog prilagođavanja (suautor), Ekonomski institut Zagreb, 1990., str. 53.
 18. Pogrešna koncepcija stabilizacije,  u knjizi Globalizacija i njene refleksije u Hrvatskoj (urednik M. Meštrović), Ekonomski Institut, Zagreb, 2001. str. 185-200
 19. Mit nevidljive ruke, u knjizi Globalizacija i demokracija, (urednik I. Prpić), Izd. Hrvatska politologija, Biblioteka Politička misao, Zagreb 2004, str.151-163
 20. Enigma novca, uvodna studija, uz prijevod knjige M. Aglietta i A. Orléan, Novac i suverenitet, Izd. Golden  Marketing – Tehnička knjiga, Zagreb 2004, str. 9-22
 21. Ekonomski liberalizam i ekonomska znanost, RAD 492, Knjiga XLIII, Razred za društvene znanosti, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb 2005., str 1-45
 22. John Maynard Keynes – teoretičar društvene krize, RAD 498,  Knjiga XLV, Razred za društvene znanosti, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti,  Zagreb 2007, str. 7 -71
 23. Jevonsova revolucija u ekonomskoj teoriji, RAD 500, Knjiga XLVI, Razred za društvene znanosti, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti,  Zagreb 2008, str. 1-43

Članci i referati na znanstvenim skupovima

 1. Teorija sloma kapitalističkog sistema Henryka Grossmanna, Naše teme, br. 6/1960., Zagreb, str. 979-1002.
 2. Razvitak privrede SAD i neki Marxovi ekonomski zakoni, Naše teme, br. 4/1961., Zagreb, str. 508-518.
 3. Ekonomski smisao Marxovog pojma alijenacije, Naše teme, 7-8/1962., Zagreb, str. 1104-1127.
 4. Dugi ciklusi konjunkture, Naše teme, br. 11/1962., Zagreb, str. 1694-1704.
 5. Problemi zemljišne rente u kolhoznoj poljoprivredi SSSR-a, Naše teme, br. 4/1963., Zagreb, str. 414-430.
 6. Aktualna poljoprivredna politika SAD, Poljoprivreda i zadrugarstvo, br. 10/1963., Beograd, str. 58-63.
 7. Građanske teorije privrednih ciklusa, Ekonomist, br. 2/1963., str. 469-486.
 8. Jedna interpretacija moderne povijesti, Naše teme, br. 8/1963., Zagreb, str. 1299-1309.
 9. Problemi politike cijena poljoprivrednih proizvoda u socijalizmu, Poljoprivreda i zadrugarstvo, br. 3/1963., Beograd, str. 47-56.
 10. Neka aktualna pitanja politike cijena poljoprivrednih proizvoda, Ekonomist , br. 4/1964., Beograd, str. 749-753.
 11. Cijene i vrijednost, Pregled, br. 7/1964., Sarajevo, str. 41-57.
 12. Poljoprivreda u privredi, Naše teme, br. 12/1964., Zagreb, str. 1952-1964.
 13. Ekonomska uvjetovanost revolucije, Naše teme, br. 9/1964., Zagreb, str. 1397-1411.
 14. Faktor vremena u analizi ponude i potražnje poljoprivrednih proizvoda, Ekonomika poljoprivrede, br. 7/1964., Beograd, str. 13-22.
 15. Le paysan dans la société Yugoslave, Développement et civilisations, Paris, br. 21/1965., str. 54-60 (enciklopedijski format).
 16. Međunarodne migracije i naša suvremena emigracija, Naše teme, Zagreb, str. 680-700.
 17. O suprotstavljanju centralizacije i decentralizacije, Naše teme, br. 7/1965., Zagreb, str. 967-977.
 18. Marxovo shvaćanje uzroka ekonomskih kriza, Ekonomist, br. 4/1965., str. 388-404.
 19. Ekonomske determinante obrazovnog procesa, Kulturni radnik, 8-10/1966., Zagreb, str. 35-54.
 20. Ekonomski značaj međunarodnih migracija stručnjaka, Kulturni radnik, br. 11-12/1966., Zagreb, str. 9-24.
 21. Razmatranja o razvoju političke ekonomije, Naše teme, 10/1966., Zagreb, str. 1752-1769.
 22. Tendencije mijenjanja strukture poljoprivrede SAD, Pregled, br. 5/1967, Sarajevo, str. 489-498.
 23. Primjedbe na razmatranja o ciklusima u jugoslavenskoj privredi, Ekonomist, br. 1-2/1967., Zagreb, str. 254-257.
 24. La croissance économique et l’evolution des structures agricoles en Yugoslavie, Economie rurale, br. 1/1968., Paris, str. 21-32 (encikopedijski format)
 25. Nezaposlenost u industrijskom društvu, Naše teme, br. 4/1967., Zagreb, str. 574-595.
 26. Obrazovanje i ekonomski razvoj, Ekonomist, 4/1967., Beograd, str. 639-657.
 27. Plan, tržište i alokacija ekonomskih resursa u socijalizmu, Gledišta,11/1967., Beograd
 28. Poljoprivredni razvoj i stabilan rast privrede, Ekonomist, br. 4/1968., Zagreb, str. 747-758.
 29. Esodo agricolo e ristrutturazione fondiaria in Yugoslavia, Rivista di economia agraria br. 3/1968., Rim, str. 85-102.
 30. “Kapital” u razvoju političke ekonomije, Ekonomski pregled, br. 6-7/1968., Zagreb, str. 311-341.
 31. Poljoprivreda u ekonomskom razvoju, Politička misao, br. 3/1968., Zagreb, str. 403-420.
 32. Marxova politička ekonomija i suvremena ekonomska znanost, Politička misao, br. 4/1968., Zagreb, str. 590-598.
 33. Proizvodni rad i jedinstvo dohotka u socijalizmu, Naše teme, br. 7-8/1968., Zagreb, str. 1170-1179.
 34. Jugoslavenska ekonomska teorija i Ernest Mandel, Naše teme, br. 6/1968., Zagreb, str. 1017-1023.
 35. Ekonomski razvoj i socijalna revolucija, Politička misao, br. 1/1968., Zagreb, str. 44-52.
 36. Postoji li sukob između ekonomista i političara, u knjizi Nauka i ekonomska politika, Jugoslavenski institut za ekonomska istraživanja, 1968., Beograd, str. 86-107.
 37. Privredni ciklusi u kapitalizmu i socijalizmu, Marx i savremenost, br. 4/1968.,
 38. Teorija komparativnih prednosti i ekonomski razvoj, Ekonomist, br. 3/1968., str. 569-573.
 39. Agrarna prenapučenost u teoriji ekonomskog razvoja, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, br. 3-4/1969., Zagreb, str. 342-356.
 40. Agricultural Development and the Stable Growth of Output, East European Economics, vol. VII. br.4/1969., str. 41-48.
 41. Teorije zaposlenosti i njihova primjena u politici zaposlenosti u suvremenom kapitalizmu, Pregled, br. 6/1969., Sarajevo, str. 595-612.
 42. Sweezy i Bettelheim o socijalizmu, tržištu i Čehoslovačkoj, Gledišta, br. 8-9/1969., Beograd, str. 1145-1156.
 43. Proizvodni i neproizvodni rad, Politička misao, br. 1/1970., Zagreb, str. 113-135.
 44. Lenjin i Nova ekonomska politika, Ekonomski pregled, br. 6/1970., Zagreb, str. 245-265.
 45. Ekonomski aspekti međunarodne mobilnosti radne snage, (suautor),u knjizi Stanovništvo, emigracija i zaposlenost u Hrvatskoj, 1971., Izd. Ekonomski pregled, Zagreb, str. 46-58.
 46. Uvjeti i granice planiranja u govedarstvu, Poljoprivredna znanstvena smotra, Poljoprivredni fakultet Zagreb, 1972., str. 15-30.
 47. Ekonomska teorija Križanićeve “Politike”, Ekonomski pregled, br. 9-10/1973., str. 431-455.
 48. Politička ekonomija Križanićeve Politike, u knjizi Život i dielo Juria Križanića, 1974., Zagreb, str. 170-203.
 49. Teorija ekonomskog razvitka Adama Smitha, Ekonomski pregled, br. 4-5/1976., Zagreb, str. 307-334.
 50. Apsolutna vrijednost i razmjenska vrijednost u Davida Ricarda, Ekonomska misao, br. 4/1976., Beograd, str. 25-52.
 51. Schumpeterova Povijest ekonomske analize, Ekonomist, br. 2/1977., Zagreb, str. 251-262.
 52. Teorija ekonomskog razvoja Davida Ricarda, Ekonomski pregled, br. 11-12/1977., Zagreb, str. 611-628.
 53. Richard CantiIlon, Početak sistematske ekonomske analize, Ekonomska analiza, br. 3-4/1977., Beograd, str. 149-171.
 54. Problemi i politika privrednog razvoja SR Hrvatske, Ekonomski pregled, br. 7-8/1977. (u suautorstvu), Zagreb, str. 321-349.
 55. Zemljište kao faktor dohotka u poljoprivredi, u knjizi Problemi rente kao dohodovne kategorije u socijalizmu, Ekonomski institut, Zagreb, 1978., str. 124-142.
 56. Postvarenje i vrijednost, Uvod u Marxovu teoriju vrijednosti, pogovor knjizi I. I. Rubina, Ogledi o Marxovoj teoriji vrijednosti, Stvarnost, 1978., Zagreb, str. 371-387.
 57. Strukturni problemi razvoja privrede SAP Kosovo, (u suautorstvu), Ekonomist, br. 1/1978., Zagreb, str. 91-107.
 58. Globalni zahvat, pogovor knjizi R.J. Barnett i R. E. Müller, Globus, Zagreb, 1979., (s A. Dragičevićem), str. 525-537.
 59. Privredni sistem u funkciji bržeg razvoja privredno nedovoljno razvijenih republika i pokrajina, Gledišta, br. 11-12/1979., Beograd, str. 92-105.
 60. Stanovništvo nedovoljno razvijenih krajeva SR Hrvatske, Ekonomski pregled, br. 7-7/1981., str. 339-354.
 61. Osnove politike poticanja razvoja privredno nedovoljno razvijenih republika i autonomnih pokrajina Jugoslavije, u knjizi Prilozi izgradnji naše prostorne teorije, Ekonomski institut, Zagreb, 1981., str. 177-198.
 62. Osnove politike bržeg razvoja nedovoljno razvijenih područja Hrvatske, (u suautorstvu) u zborniku Problemi privrednog razvoja i privrednog sistema Jugoslavije, sv. II. Ekonomski institut Zagreb, 1982., str. 369 -382.
 63. Dugoročni razvoj grada Zagreba, (u suautorstvu), Problemi privrednog razvoja i privrednog sistema Jugoslavije, II svezak, Ekonomski institut Zagreb, 1982., str. 383-409.
 64. Međunarodne migracije u modernom ekonomskom razvitku, Ekonomski pregled, br. 3-4/1982., Zagreb, str. 125-136.
 65. Richard Cantillon, uvodna rasprava u knjizi R. Cantillon, Opća rasprava o prirodi trgovine, CKD, 1982., Zagreb, str. 11-35.
 66. Samoupravno sporazumijevanje i društveno dogovaranje u funkciji planiranja razvoja, (suautor), u knjizi Sporazumijevanje, dogovaranje, razvoj, 1982., Beograd, str. 68-81.
 67. International Migration in Modern Economic Development, International Migration Review, br. 4/1982., New York, str. 1-20.
 68. Politika razvoja privredno nedovoljno razvijenih područja SR Hrvatske, Ekonomski pregled, br. 7-8/1982., (u suautorstvu), str. 355-367.
 69. Returning of the Migrant Workers in the Function of Technological and Economic Development of Yugoslavia, OECD, Workshop , 21-23 Sept, Dubrovnik , 1983., (u suautorstvu), referat, str. 1-20.
 70. Small Business in the Stabilization Policy of Yugoslavia, Recontres de St-Gall, 1984., str. 15.
 71. Isaac Gervaise: Prvi teoretičar opće ravnoteže, Economic Analysis, No. 3/1985., Zagreb, str. 263-279.
 72. Small Industry in the Yugoslav Economy, Godišnja konferencija finskog udruženja za malu privredu, referat, Helsinki, 1985., str. 15.
 73. Planiranje razvoja velikog grada, Planiranje, br. 1-4/1985-86.
 74. Property and the Constitution of Society: A Docrinal Retrospect from Steuart to Marx, referat, Interuniverzitetski centar Dubrovnik, 1985., str. 20.
 75. Handel and Beruf des Kaufmanns – ekonomische Sicht im 15. Jahrhundert, Internationales Gewerbearchiv, 1/1987., Saint Gallen, str. 53.
 76. Krizanich Between Russia and Europe, International Social Science Review, 4/1987., str. 147-150.
 77. Problemi modernizacije privredne strukture, Naše teme, br. 11/1987., str. 1736-1739.
 78. Neka pitanja teorije i politike razvoja, Razvoj/Development, br. 2-3/1987., str. 203-218.
 79. Društvene djelatnosti i omladina, Propisi i  praksa, br. 6-7/1987., Zagreb, str. 36-39.
 80. Vanjska prinuda i strukturni razvoj, u Zborniku Problemi privrednog razvoja privrednog sistema Jugoslavije, III. svezak, Informator, Zagreb, 1987., str. 119-124.
 81. Stanje i perspektive planiranja u svjetlu suvremenih društveno-ekonomskih i tehnoloških promjena, Ekonomist, br. 2/1988., str. 312-314.
 82. Poljoprivreda u privrednom razvoju, Naše teme, br. 10/1988., str. 2408-2413.
 83. Koncepcija i strategija razvoja, Naše teme, br. 3/1988., str. 635-638.
 84. Strukturno prilagođavanje – Smisao, sadržaj, mehanizmi, (suautor), Znanstveni skup Strukturno prilagođavanje privrede SR Hrvatske u uvjetima stabilizacije, Ekonomski institut – Ekonomski fakultet, ožujak 1988.
 85. Strukturne promjene i strukturno prilagođavanje, u knjizi Ekonomske rasprave, Zagreb, 1989., str. 30-34.
 86. Osnove politike razvoja privredno nedovoljno razvijenih republika i autonomnih pokrajina, u Zborniku Problemi privrednog razvoja i privrednog sistema Jugoslavije, IV. svezak, Ekonomski institut – Globus, Zagreb, 1989., str. 312-322.
 87. Tržišni i planski mehanizmi politike strukturnoga prilagođavanja, (suautor), u knjizi Problemi privrednog razvoja i privrednog sistema Jugoslavije, IV. svezak, Ekonomski institut – Globus, Zagreb, 1989., str. 89-100.
 88. Europsko jedinstveno tržište i zemlje Alpe-Jadran: Pogled s juga, Simpozij Alpe-Jadran, Graz, lipanj 1989., (objavljeno u 11. Internationales Wissenschaftliches Symposium, Graz, 1992., str. 99-109.).
 89. Ciljevi ekonomske politike u ekonomskoj teoriji, Naše teme, br. 4/1989., Zagreb, str. 762-779.
 90. Hrematistika – Izazov nepoćudne ekonomike, Simpozij o Aristotelu, Fakultet političkih nauka, lipanj 1989, Politička misao, br. 3/1989., Zagreb, str. 114-124.
 91. Socijalizam i reforma, Naše teme, br. 10/1989., str. 449-455.
 92. O teorijama poduzetništva, Naše teme, br. 11/1989., str. 2833-2839.
 93. O političkoj realnosti, ekonomskoj logici i principu dobrovoljne korporacije i integracije bogate i siromašne Europe, Razvoj/Development, br. 4/1990., str. 430-434.
 94. Za konkretnu raspravu o federalizmu, Politička misao, br. 3/1990., str. 35-38.
 95. Poduzetništvo, u knjizi Poduzetništvo: Teorija, politika, praksa, (ured. Đ. Njavro, V. Franičević), Izd. Privredni vjesnik, Zagreb, 1990., str. 25-37.
 96. Socijalizam u reformi, Zbornik, Zaključna riječ (uredili Z. Baletić, D. Vojnić), Izd. Ekonomski institut, Zagreb, 1990., str. 105-109.
 97. Dekolektivizacija društvenog vlasništva, u knjizi Posljednji dani društvenog vlasništva, 1990., Zagreb, str. 31-42.
 98. Politika ravnomjernog regionalnog razvitka u uvjetima opće gospodarske stagnacije, Ekonomski pregled, br. 10-12/1991., Zagreb, str. 532-547.
 99. Croatian Agriculture in Transition, Disturbed by the War, Treviso, Cassamarca Convegno, prosinac 1991., str. 12.
 100. Decollectivization of Social Ownership, u knjizi Privatization in Eastern Europe, Renner Institute, Wien 1992, str. 194-198.
 101. Zagreb u Europi, Kolo, Matica Hrvatska, Zagreb, 1994.
 102. Croatia facing the challenge of economic openness, (suautor), u knjizi Reinventing Trade in Central and Eastern Europe, Budimpešta, 1994., str. 18.
 103. Hrvatska pred izazovima gospodarske otvorenosti, Ekonomski pregled, br. 11-12/1994. Zagreb str. 785-794.
 104. Od dezinflacije ka razvoju, Ekonomija/Economics br. 4-5/1995., str. 257-261.
 105. 105.    Long-term Agricultural Policy for Croatia; u knjizi Long-term Agricultural Policy for Central and Eastern Europe, International Center for Economic Growth, San Francisco, 1995.
 106. Gospodarske osnove srpskog ekspanzionizma, Politička misao br. 2/1995., str. 70-76.
 107. Skupi domaći inputi blokiraju rast, Ekonomija/Economics, br. 1/1996., Zagreb, str. 1-6.
 108. Indeks ekonomske slobode za 1996. godinu, Gospodarska revija, br. 6/1996., (enciklopedijski format), str. 15-21.
 109. Vukovar u hrvatskoj razvojnoj strategiji, referat, Znanstveni skup Susreti na dragom kamenu, Pula, listopad 1996., str. 12
 110. Benedikt Kotruljević – glasnik merkantilnog društva, u knjizi Dubrovčanin Benedikt Kotruljević, Hrvatski i svjetski ekonomist XV. stoljeća, HAZU i Hrvatski računovođa, Zagreb, 1996., str. 173-192.
 111. Ksenofont: Načini i sredstva – Jedna antička strategija gospodarskog razvitka, Privredna kretanja i ekonomska politika br. 51., Ekonomski institut Zagreb i Hrvatska gospodarska revija br. 10/1996., (enciklopedijski format), str. 1-9.
 112. The Dayton Regime: A Durable Solution for Bosnia?, Let’s Re-think Europe, Europski pokret Hrvatska  Zagreb, 1996., str. 84-90.
 113. La Croatie à la recherche du développement et de la stabilité, Espace Adriatque, Horizon 2000,  Pariz 1996., str. 77-82.
 114. Strategija i politika gospodarskog razvoja Republike Hrvatske s posebnim osvrtom na strategiju i politiku razvoja prometa, (u suautorstvu), Ekonomski pregled br. 9-10/1996., Zagreb, str. 275-285.
 115. How Keynes came to Croatia, u knjizi John Maynard Keynes, Keynesianism in the Twenty-First Century (S. Sharma, ured.), Edward Elgar Northampton, MA, USA, 1998., str. 263-269.
 116. L’ Adriatique devant les realites d’integration éuropéene, Espace Adriatique, IIe Colloque International, Dubrovnik 1997., (15 str.)
 117. Umjesto svršetka povijesti-neizvjesnost budućnosti, Privredni vjesnik, Hrvatska 2001., Specijalni dodatak, 23. lipnja 1997., (8 str.)
 118. Jadran pred realnostima europske integracije, Ekonomski pregled br. 7-8/1997., str. 436-446.
 119. Gospodarske prilike u zemlji i svijetu kao okvir za razvoj intelektualnog vlasništva, Ekonomski pregled br. 9/1999., str. 944-53.
 120. Stanje hrvatskog gospodarstva i izbor razvojne strategije, u knjizi Hrvatsko gospodarstvo u tranziciji,  Ekonomski institut, Zagreb 1999., str. 203-220.
 121. Regionalna politika u uvjetima globalizacije, u knjizi Uvjeti i izgledi ekonomskog razvoja Hrvatske početkom 21. stoljeća, HAZU, Zagreb 2000., str 117-124.
 122. Jadran – zona europske ravnoteže, Ekonomski pregled 7.8/1997., str. 510-515.
 123. Privatization and Institutionalization of Economic Order in Transitional Societies, Zbornik radova Ekonomskog fakulteta u Rijeci, Godina 19, sv. 1/2001., str. 79-90.
 124. Dugovno-deflacijska teorija velikih depresija Irvinga Fishera, Znanstveni skup «Polazišta za strategiju ekonomskog razvoja Hrvatske početkom 21. stoljeća», HAZU 2002.; obj. u  Ekonomija/Economics, Godina IX, br. 3/2002., str 443-453.
 125. John Gray, Lažna zora-iluzije globalnog kapitalizma, Predgovor, Zagreb 2002., str. 1-18.
 126. Smith’s Vision: Yet Another British Empire in America, Međunarodni znanstveni skup, Transatlantic Relations and the Search for a New World Order, Europa House, Zagreb, June 13-14, 2003., 15 str.
 127. Mit nevidljive ruke, Međunarodni znanstveni skup Globalizacija i demokracija Fakultet političkih znanosti, Zagreb, 8. i 9. studeni 2002., 16 str.
 128. Rekonstrukcija Europe, u knjizi «Hrvatska politologija 1962-2002», Izd. Politička misao, Zagreb  2002., str. 379-390.
 129. Eric L. Jones, Ekonomski rast u svjetskoj povijesti, Predgovor, Izd. Politička kultura, Zagreb 2003., str. VII-XIX.
 130. Jednostrana globalizacija, u Zborniku Hrvatska u globalizaciji i globalizacija u Hrvatskoj,  Izd. AG Matoš, Zagreb 2003.
 131. David Hume, ekonomist, u knjizi David Hume, Ekonomske rasprave, Politička kultura, Zagreb, 2004, str. 7-23.
 132. A Wrong Conception of Stabilization, u knjizi Globalization and its Reflections in Croatia, (ed. M. Meštrović), Global Scholarly Publishers, New York, 2005, str. 285 -299.
 133. Privatno-kapitalistički fundamentalizam, ekonomski liberalizam i ekonomska znanost,, Zagreb, Ekonomski pregled, 7-8/ 2006, str. 563-591.
 134. Social Sciences and Economic Growth, Zagreb, Ekonomski pregled br. 11/ 2007. str 749-754.
 135. Indeksi ekonomske slobode kao mjerila institucionalne konvergencije Hrvatske prema Europskoj uniji  (suautor J. Budak), Zagreb,  Ekonomski pregled br. 12./2007., str. 804-825.
 136. Robert Higgs, Depresija, rat i strah, pogovor, Izd. Politička kultura, Zagreb 2008, str. 211-221.
 137. Ekonomska kriza i hrvatska ekonomska politika, Godišnjak Tribine Pravnog fakulteta u Zagrebu, Zagreb 2008, str. 185- 209.
 138. Recepcija Keynesa u Hrvatskoj,  Ekonomski pregled  br. 5-6/2008,  str. 205-221.
 139. Kriza i antikrizna politika, Ekonomski pregled br. 1-2 /2009, str. 99-106.; objavljeno i u knjizi Kriza i okviri ekonomske politike, Razred za društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti i Hrvatski institut za financije i računovodstvo, Zagreb srpanj 2009.

Prijevodi knjiga

 1. Maksimilian Pohorille, Uvod u teoriju tržišta i cijena poljoprivrednih proizvoda, Agrarni institut, Zagreb 1964. 430 str., (prijevod s poljskog)
 2. Paul A. Baran-Paul M. Sweezy, Monopolni kapital, Stvarnost, Zagreb, 1969, drugo izdanje 1978., str. 379 (zajedno sa S. Štamparom) (prijevod s engleskog)
 3. Joseph A. Schumpeter, Povijest ekonomske analize, dva sveska, Informator, Zagreb 1975., str. 1067 (zajedno s M. Hanžekovićem) (prijevod s engleskog)
 4. Emmanuel G. Drettakis, Jugoslavenska migracija u SR Njemačku i iz SR Njemačke 1962-1973., Radovi Instituta za geografiju Sveučilišta u Zagrebu, Godina 13., Svezak 3, Zagreb 1975 (prijevod s engleskog)
 5. Richard Cantillon, Opća rasprava o prirodi trgovine, CKD, Zagreb 1982, str. 170 (prijevod s francuskog)
 6. James Tobin, Akumulacija imovine i ekonomska djelatnost, CKD, Zagreb 1982, str. 127 (prijevod s engleskog)
 7. Theodore W. Schultz, Ulaganje u ljude, CKD, Zagreb 1985., str. 140 (prijevod s engleskog)
 8. Isaac Gervaise, Sistem ili teorija svjetske trgovine, obj. u Ekonomski pregled (poseban tisak), 7-8/1984., str. 18 (prijevod s engleskog)
 9. Friedrich A. Hayek, pravila i poredak, Nakl. zavod Globus, Zagreb (u tisku) (prijevod s engleskog)
 10. Lester C. Thurrow, Budućnost kapitalizma, Kako današnje gospodarske snage oblikuju sutrašnji svijet, (prijevod s engleskog),  Izd. kuća Mate, Zagreb 1997., str. 385.
 11. Pierre Bercis, Osloboditi prava čovjeka,   Izd. Politička kultura, Zagreb 2001., str. 188 (prijevod s francuskog)
 12. John Gray, Lažna zora, Iluzije globalnog kapitalizma, Masmedia, Zagreb 2002., str. 278  (prijevod s engleskog)
 13. Eric L. Jones, Ekonomski rast u svjetskoj povijesti, Izd. Politička kultura, Zagreb 2003., str. 178. (prijevod s engleskog)
 14. Michel Aglietta, André Orléan, Novac i suverenitet, Izd. Golden Marketing, Zagreb 2003., 390 str. (prijevod s francuskog)
 15. Emmanuel Todd, Kraj imperija – raspad američkog sustava, Masmedia, Zagreb, 2004. str 230. (prijevod s francuskog)
 16. David Hume, Ekonomske rasprave, Politička kultura, Zagreb 2004 str.149. (prijevod s engleskog )
 17. 17.    Michel Aglietta i André Orléan, Novac između sile i povjerenja, Mate, Zagreb, 2007, str.377. (prijevod s francuskog).
 18. Robert Higgs, Depresija, rat i strah, Izd. Politička kultura, Zagreb 2008. (prijevod s engleskog)

Važnije recenzije, prikazi i diskusije

 1. Branko Bujić, Teorija krize, Naše teme, br. 4-5/1958.
 2. Sergije Dimitrijević, Strani kapital u privredi bivše Jugoslavije, Naše teme, br. 1/1959.
 3. Boris Kidrič, Sabrana djela, knjiga 1. i 2. Naše teme, br. 2./1960. str. 313-315.
 4. Maurice Dobb, Politička ekonomija i kapitalizam, Naše teme, br. 2/1960.
 5. Razvitak Afrike, osvrt, Naše teme br. 4/1960. str. 666-671.
 6. Paul Sweezy, Teorija kapitalističkog razvitka, Naše teme, br. 5/1960.
 7. Eugen Varga, Promene u ekonomici kapitalizma, usled drugog svetskog rata, Naše teme, br. 5/1960.
 8. Maurice Dobb, Studije o razvoju kapitalizma, Naše teme, br. 9/1961.
 9. Suvremeni problemi privrednog razvoja u socijalizmu (zbornik radova), Naše teme, br. 6/1961.
 10. Joseph Schumpeter, Kapitalizam, socijalizam i demokratija, Naše teme, br. 2/1961.
 11. Oskar Lange, Ekonomia polyticzna, Naše teme, br. 6/1961.
 12. Privredni leksikon, Naše teme, 11/1961. str.136-137.
 13. Oskar Lange, Uvod u ekonometriju, Naše teme, br. 11/1961. str. 137-38
 14. Neokapiralizam i radnička klasa, Naše teme, br. 11/1962, str.1772-1779.
 15. Agrarna reforma na Kubi, Naše teme, br. 11/1962. str. 1798-1804.
 16. Podjela rada unutar zemalja SEV-a, br. 12/1962. str. 1964-1966.
 17. Duje Runje, Proces integracije i agrarna politika zapadno-europskih zemalja, Naše teme, br. 4/1964. str. 558-560.
 18. Neka aktualna pitanja politike cijena poljoprivrednih proizvoda, (prilog raspravi), Savjetovanja Problemi teorije i politike cijena, Ekonomist, br. 4/1964. str. 749-752.
 19. Problemi zapošljavanja i nezaposlenosti, (prilog raspravi), Naše teme, br. 4/1967. str. 833-541.
 20. Primjedbe na razmatranja o ciklusima u jugoslavenskoj privredi, (prilog raspravi), Ekonomist, br. 2/1967. str. 254-256.
 21. Mogućnosti i pravci društveno-ekonomskog razvoja Jugoslavije 1981.- 1985. (prilog u raspravi), Ekonomist, br. 1-2/1980. str. 139-140.
 22. Aktualni problemi privrednih kretanja i ekonomske politike Jugoslavije 1970./71.(prilog raspravi), str. 119-121.
 23. Jan Tinbergen, Central Planning, Politička misao, br. 4/1966.
 24. G. C. Allen, History of Modern Japan, Politička misao, br. 3/1968.
 25. W. W. Heller, New Dimensions of Political Economics, Politička misao, br. 4/1967.
 26. N. Čobeljić – R. Stojanović: Teorija investicionih ciklusa u socijalističkoj privredi, Ekonomska analiza, br. 1-2/1967.
 27. J. C. Fei-G-Ranis, The Development of Labor Surplus Economy, Ekonomist, br. 1/1968.
 28. A. Bergson Essays in Normative Economics, Politička misao, br. 1/1968.
 29. Branko Horvat Privredni ciklusi u Jugoslaviji, Ekonomska analiza, br. 3-4/1969.
 30. Eleanor G. Gilpatrick Structural Unemployment and Aggregate Demand, Ekonomski pregled, br. 7-8/1969.
 31. Vladimir Stipetić Poljoprivreda i ekonomski razvoj, Ekonomski pregled, br. 2/1970.
 32. Model samoupravne privrede, Ekonomski pregled, 5-6/1972.
 33. J. M. Letiche – B. Dmytryshyn, Russian Statecraft, The Politika of Jurii Krizhanich, Ekonomski pregled, 3-4/1986.
 34. Witold Schultz, Privredne i društvene promjene u Jugoslaviji u međuratnom razdoblju 1918-1941., Ekonomski pregled, 1-2/ 1986.
 35. A. Dragičević, Vizija i zbilja, Ekonomski pregled, 7-8/1987
 36. Ekonomski leksikon, 1995, pored posla glavnog urednika, napisao ukupno 735 natuknica.
 37. Hrvatska enciklopedija, svezak 1 – 11., 1999-2009., napisao ukupno oko 485 natuknica.